GONDOLATOK MÓDSZEREKRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GONDOLATOK MÓDSZEREKRŐL"

Átírás

1 Dr. Bukovics István Kiss Ernő GONDOLATOK A STRATÉGIAI SZEMLÉLETRŐL ÉS A MÓDSZEREKRŐL A természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem Magyarországon január 1-jével fontos fordulópontjához érkezett. Hatályba lépett a Katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló törvény, és végrehajtási rendeletei, melyek alapján megszervezésre került a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF), mint a katasztrófavédelem végrehajtását végző hivatásos szerv. A témakört szabályozó jogszabályok többek között előírják, hogy a Kormányzati Koordinációs Bizottság, mint a Kormány döntéselőkészítő szerve, összeállítja a Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettségére, katasztrófák hatásai elleni védekezésre vonatkozó Nemzeti Stratégiát, valamint a megelőzés és felkészülés éves nemzeti tervét és annak költségvetését. A szakmai tervezet előkészítésével a BM OKF főigazgatója lett megbízva. Ennek megfelelően az elmúlt időszakban elkészült, és szakmai egyeztetése megkezdődött a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia (NKS) tervezetének, amely a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiájának módosítása után várhatóan a közeli jövőben elfogadásra kerül. Az NKS-ben foglaltak végrehajtásának előkészítése, ha nem is a kívánt ütemben, de folyamatban van, azonban a kérdéskör egy másik oldalára eddig nem fordult kellő figyelem. Nevezetesen, természetesen minden stratégia annyit ér, amennyit abból eredményesen végrehajtottak, viszont a sikeres végrehajtásnak több fontos feltétele szükséges. Az egyik ilyen elem, hogy a stratégia végrehajtására hivatott szervezet, vagy szervezetek rendelkeznek-e stratégiai szemlélettel, stratégiai módszertani szakszerűséggel, szervezeti stratégiával. Nyilvánvaló, hogy nem elég egy jól kidolgozott és jóváhagyott stratégia, ha a végrehajtásért felelős szervezet nem rendelkezik a fenti követelményekkel. Természetesen ez fordítva is igaz, egy stratégiailag jól felépített és ilyen szemlélettel rendelkező szerv sem képes dinamikus fejlődésre egy politikai, szakmapolitikai alapdöntések esetünkben az NKS jóváhagyása nélkül. Az alábbiakban a terjedelmi korlátok keretei között a veszélyhelyzetek és katasztrófák elleni védekezés irányításának tapasztalataiból kiindulva megkísérelünk képet adni arról, hogy milyen szemléleti, valamint a stratégiai döntés előkészítés módszertani szakszerűségére vonatkozó elvárások támaszthatók a szervezeti stratégia kidolgozása és megvalósítása kapcsán. Nem fogalmazhatunk meg maximális, főként nem ideális követelményeket szándékunk szerint azonban igyekszünk röviden felvázolni a legszükségesebbnek ítélt szemléleti és módszertani elveket. A gondolatok kapcsolódnak a szakterület és a szervezet stratégiai kérdéseihez.

2 2 Mindezek előtt azonban a stratégiai munkával kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet néhány megkerülhetetlen, előfeltételre. A tapasztalatok szerint ugyanis hatékony stratégiai munka ott lehetséges, ahol a (rendvédelmi) szervezet Költségvetése biztosított, eszközei nem leamortizáltak, szervezeti viszonyai rendezettek, szakmai színvonala legalábbis megfelelő, Érvényesül a vezetők és munkatársak karrierbiztonsága, A szervezet társadalmi elfogadottsága ill. a vele szemben támasztott elvárások kiegyensúlyozottak. Mindezek mellett azonban ki kell emelni egy döntően fontos előfeltételt: hatékony stratégiai munka nem kezdődhet és nem folyhat anélkül, hogy a szervezet tagságának meghatározó hányada ne érezné úgy, hogy egy sikeres stratégia létén vagy nemlétén múlik a szervezet jövőbeni fejlődése, így az ehhez kötődő személyes karrierjük biztonsága is. E nélkül a meggyőződés nélkül a stratégiai munka inkább csak látszattevékenység. Abban az esetben, ha az említett előfeltételek adottak ugyan, ám a szóban forgó szervezetnél korábban nem érvényesült valós stratégiai irányítás, akkor ennek bevezetésére tudatosan fel kell készülni. Természetesen a fenti előfeltételek csupán részleges megléte esetén is folytatható stratégiai munka a következő fejtegetéseket azonban olyan szervezetek számára állítottuk össze, amelyek esetében megelőlegezzük a feltételek többé-kevésbé teljes körű fennállását. I. FELKÉSZÜLÉS - A MEGFELELŐ HOZZÁÁLLÁS ÉS SZAKÉRTELEM KIALAKÍTÁSA Színvonalas stratégia 1 kidolgozása, majd a szervezet fejlesztés vezérfonalaként történő érvényesítése olyan sajátos szellemi és team munka, amely nem tartozik a hivatali tevékenységek megszokott rendjébe. A legtöbb közszolgálati, szakmai szellemi munka többségét az ismétlődő, rutinszerű cselekvések, a rövid határidejű, bürokratikus 2 eljárásokon alapuló tevékenység tölti ki. A bürokratikus eljárások során a hierarchia magasabb szintjéről utasítások útján kapott feladatokból álló, határozott eljárásrendbe szabályozott tevékenység a végrehajtók számára nagyrészt automatikussá válik, amivel egyfelől a gondolkodás és kommunikáció egyszerűbbé és gyorsabbá tehető. Másfelől azonban az automatizmusok az észjárást, a döntés előkészítő tevékenységet döntően sematikussá, merevvé is teszik. Ez az elsősorban rövid határidejű, gyors reagálású (azonnali intuíción ), valamint ezért a legtöbbször esetleges információ bázison alapuló operatív szellemi tevékenység jellemzi a felkészülési (úgynevezett normál ) időszakban a katasztrófavédelmi szakmai irányító munkát is. A szervezeti stratégia kidolgozása azonban olyan hosszú távú problémamegoldó tevékenység, amely értelemszerűen nem rövid határidejű, rutinszerű, bürokratikus döntés-előkészítés, mivel 1 A stratégia azt az utat (végrehajtási folyamatot) írja le, amelyet a szervezet (intézmény, szakma) céljai elérése érdekében kiválaszt és követ, a környezetében észlelt akadályok és lehetőségek figyelembe vételével, a szervezet rendelkezésére álló erőforrások és kapacitások számításba vételével. A stratégia fő meghatározói tehát: a célok, belső adottságok, a külső környezet és a célok elérését szolgáló folyamatok (Rue, 1986) 2 A bürokratikus vagy bürokrácia kifejezéseket ezúttal távolról sem rosszalló értelemben használjuk. A bürokrácia fogalmát többek között a szervezet-szociológia, a vezetéstudomány is sokoldalúan tárgyalja. Az egyik kifejező definíció így szól: A bürokrácia egyértelmű uralmi hierarchiával, írásban rögzített eljárásrendi szabályokkal és teljes munkaidőben foglalkoztatott, fizetett hivatalnokokkal jellemezhető szervezeti típus. - A. Giddens: Sociology, Cambridge.

3 3! egy stratégia legalább középtávú (minimum 3-6 éves) vagy annál is hosszabb időszakra vonatkozik, ezért számos vonatkozásban a bizonytalan jövőbe történő elemző előretekintést feltételez,! nem a már folyamatban levő fejlesztésekre vagy operatív feladatokra, hanem újonnan felmerült vagy megfogalmazott problémákra, sokoldalú informálódáson alapuló, előremutató válaszokat kereső, nagysúlyú, jórészt innovatív döntéseken alapul,! ebből következően a megszokott, hétköznapi ismereteken túlmenő, azt meghaladó információkra, tudásra kell támaszkodjon,! noha tárgyát tekintve számos részterületre is kiterjedő, mindezeket egymással szigorúan egyeztetve, teljes rendszerben kell megfogalmazza, így mind szemléletében, mind módszertanában, mind pedig az alkalmazandó fogalomrendszer tekintetében sajátos, önálló belső racionalitással és logikával bíró döntés előkészítő tevékenység. Ezt segíti, vagy segítheti elő a szervezet működésével harmonizáló minőségirányítási szabványok, rendszerek működtetése. Amikor egy hivatali rendben működő szervezetben stratégia kidolgozása mellett döntenek, a legfőbb problémát amit sokszor nem ismernek fel - az okozza, hogy gondolkodás-lélektani okokból aligha lehet a bürokratikus tevékenységről megelőző tudatosítás és félkészülés nélkül a stratégiai munkára átkapcsolni. Ez azonban nem megy minden nehézség nélkül. Olyan szervezetben ugyanis, amelyben korábban nem alkalmaztak stratégiai eszközöket, az emberi természet és szervezeti kultúra ellenállása folytán nem állhatnak át egyik napról a másikra minden nehézség nélkül a stratégiai vezetés (stratégiai menedzsment) gyakorlatára. Ezért az átállás a szóban forgó szervezetben tudatos, szakszerű és következetes változásmenedzselést 3 igényel. A stratégiai vezetésre történő felkészülési időszak és a stratégia kidolgozása után ugyanakkor a hangsúly a stratégiából következő szervezetfejlesztési feladatokra helyeződik át, a változások szervezetben történő érvényesítését maga: a stratégiai menedzsment veszi át. A stratégiai menedzsmentre 4 szándékolt áttérés érdekében az alábbiakat célszerű végrehajtani és biztosítani: működtetni kell a motiválás alapvető eszközeit: az új feladatra történő ráhangolás korántsem hatékony az utasításos irányítás mellett. Az új feladatokra történő ösztönzés sokkal összetettebb, egymással párhuzamosan alkalmazandó módszereket és eljárásokat 5 igényel (élni lehet például a speciális szakmai motivációval, ami a másokon való segítésen alapul), 3 A változásmenedzsment az intézmények, szervezetek folyamatos és szakszerű ahol kell, tudományos alapokon végzett - újjá szervezése a változó környezethez történő eredményes alkalmazkodás érdekében. A folyamatos szervezetalakítás: a diagnózis, tervezés, valamint a megvalósítás lépéssorozatain keresztül mind a szervezeti struktúrára, folyamatokra, mind annak humán tényezőire kiterjed. 4 A stratégiai menedzsment az a folyamat, amelynek során a felső vezetés meghatározza a szervezet működésének hosszú távú irányát, azzal kapcsolatos elvárt teljesítményét, a stratégia tudományos módszerek alapján történt gondos kialakítása, helyes megvalósítása és a megvalósítás során végzett folyamatos értékelése révén. (Rue, 1986) A stratégiai menedzsmentben előtérbe kerülnek: a stratégiai gondolkodás, a keményebb, számításos módszerek helyett a puhább, intuícióra, kreativitásra épülő módszerek, az átfogó rendszerszemlélet, az új pszichológiai elemző technikák stb. (Barakonyi, 1999.) 5 Ismert, hogy az un. két-tényező elmélet (Herzberg 1966), szerint egyes tényezők munkatársak csupán elégedetlenségét befolyásolják, míg mások motiválásukra is alkalmasak. Az első csoportba tartoznak olyan tényezők, mint a bér, a felettessel kialakult kapcsolat, fizikai munkafeltételek stb. A tényleges (többlet) motivációt azonban: az elismertség, a felelősségvállalás, valamint az előmenetel, a karrier lehetőségei teremtik meg.

4 4 a munkatársakban ki kell alakítani a stratégiai attitűdöt (beállítódás: a jövőorientációra, a szakmán, közvetlen szervezeti környezeten, valamint a jelen időszakon túlmutató informálódásra, az átfogó, komplex, egyben preventív probléma-kezelésre stb.), az érintett munkatársakat fel kell készíteni a stratégiai munkával kapcsolatos fogalomrendszer, módszertan, gyakorlati eljárások ismeretére, pontosan meg kell határozni és deklarálni kell a legfontosabb kiinduló szempontokat, amelyek megfelelő orientációt jelentenek a stratégia kidolgozásához. Ezek:! a stratégia tárgyával, a végső dokumentáció szerkezetével, terjedelmével, határidőkkel, a vonatkozó PR-munkával kapcsolatos elvárások,! célszerű a munka indításakor eldönteni és kinyilvánítani, hogy ehhez a tevékenységhez a vezetés milyen költségvetést, szellemi kapacitást, eszközöket bocsát rendelkezésre ill. a kidolgozók részére milyen szervezeti működési módot - önálló szervezeti egység vagy munkabizottság felállítása stb. - határoz meg,! végül a stratégiának szánt jövőbeni szerep (milyen módon segíti hozzá a szervezetet a szükséges fejlesztési forrásokhoz, miként ösztönzi és segíti a szakma további fejlődését, milyen esetleges társadalompolitikai funkciót tölt majd be stb.), meghatározása és kinyilvánítása. Mindezek figyelembe vételével el kell határozni, hogy milyen munkastílusban történjen a stratégia kidolgozása. E tekintetben sok függ attól, hogy milyen a szóban forgó szervezet kialakult vezetési filozófiája, szervezeti kultúrája és meghatározó környezeti beágyazottsága? Alkalmasabb-e a szervezet precíz tervek kimunkálására, amelyeket közvetlen utasításos mechanizmus útján kívánnak végrehajtani ( klasszikus iskola), esetleg csupán pontos stratégiai célokat határoznak meg és ezeket a különböző szervezeti folyamatok - oktatásképzés, fejlesztési akciók, szervezet-fejlesztések, külső kapcsolatok építése stb. - céltudatos irányításán keresztül szándékoznak-e érvényre juttatni ( folyamatorientált iskola )? Legyen-e ez utóbbi változatban túlsúlyban a szigorú menedzsment tevékenység vagy inkább bízzák a vezetők és munkatársak meglátására (intuíciójára), hogy esetről-esetre rátaláljanak a leghelyesebb stratégiai megoldásokra ( evolucionista iskola )? Mindezek az alternatívák, vagy azok vegyes alkalmazása a jogszabályi és szakma-specifikus keretek között lehetséges. A katasztrófavédelem területén egyrészt a rugalmassággal, nyitottsággal jellemezhető stratégiai menedzsment alkalmazása látszik célszerűnek, alkalmazva a pontos tervek, rugalmas, improvizatív végrehajtás harmóniáját. Mindez azonban csak akkor eredményes, ha a szervezet azt nem kampányszerűen, hanem túljutva a felkészülés és a szorosan vett stratégia-kidolgozás munkaszakaszaival együtt a későbbiekben is - folyamatosan végzi! Másrészt viszont különösen a szakhatósági, hatósági tevékenységek során domináns a precíz, szigorú eljárás és kevésbé érvényesül az intuíció. Az előzőekből az következik, hogy a stratégiai menedzsmentre való felkészülés után a szorosan vett stratégia kimunkálása ugyancsak kellő megalapozást igényel. Ez két nagy feladatcsoportra oszlik! egyrészt un. stratégiai előtanulmányokat kell kidolgozni, ezután! meg kell fogalmazni a stratégiai koncepciót. Ezek után kerülhet sor a stratégia tényleges kimunkálására és azzal párhuzamosan a stratégiai menedzsment bevezetésére.

5 5 II. AZ ELŐTANULMÁNYOK Azt, hogy miben áll az előtanulmányok jelentősége, úgy lehetne megfogalmazni, hogy mindazon adatgyűjtések, információ feltárások, elemzések, viták stb. amelyek az egyes előtanulmányok elkészítéséhez tartoznak, egyrészt fokozatosan mind jobban képbe hozzák a munkatársakat, másfelől hiteles kereteket ( kontextusokat ) képeznek, amelyek orientálnak, egyben korlátokat is szabnak a későbbi stratégiához, így biztosítják azok megalapozottságát. A fontosabb előtanulmányok a következők: 1) Küldetés A küldetés (misszió) valamely intézmény (szervezet) vagy szakterület legalapvetőbb, a távlatokban is döntően változatlan átfogó feladata (feladatrendszere), a szóban forgó intézmény, szakma létezésének alapvető értelme, működésének alapfilozófiája. A küldetés (hasonlóképpen a vízió, az orientáló jövőképek stb.) megfogalmazása azért bír jelentőséggel, mivel az utóbbi évtizedben - a változások felgyorsulása, a társadalmi-gazdasági környezet növekvő összetettsége következtében - egyértelművé vált, hogy a formalizált (számszerűsített) stratégiai tervek túl sok tévedésre, dezinformációra vezethetnek. Ezért megnőtt a stratégiai munkában az un. lágy elemek szerepe, mivel ezek képesek a folyamatos és gyors alkalmazkodás érdekében a stratégiai munkához szükséges nyitottságot és rugalmasságot biztosítani. A küldetés (hasonlóan a később tárgyalandó vízióhoz):! tartós, hosszú távú alapelveket tartalmaz,! közvetíti, mivel magában foglalja a legfontosabb stratégiai szándékokat,! fontos üzeneteket tartalmaz a külvilág és az intézmény tagjai számára. A küldetés tehát az intézményi filozófiát, működési vezérelveket, a belső értékeket, társadalmi felelősséget, valamint egyes érdekcsoportokkal kapcsolatos magatartási elveket írja le. A küldetés üzenetei nem nélkülözik az érzelmi töltést sem. Meg kell azonban jegyezni, hogy a küldetés megfogalmazása nem tekinthető valódi értelemben vett elemző tanulmánynak, sokkal inkább a szervezet tagjai által mélyen átgondolt, sok vitán keresztül kialakított, konszenzuson alapuló megfogalmazásnak. Ne gondoljuk éppen ezért azt, hogy egy intézmény küldetését bárki pár perc alatt papírra vetheti. PÉLDAKÉNT a válságkezelés részét képező katasztrófavédelem küldetése így (is) megfogalmazható: A hazai állami, önkormányzati, önkéntes, civil- és karitatív veszélyhelyzet-kezelő és katasztrófaelhárító intézményrendszerre(szervezet-hálózatra) alapozott katasztrófavédelmi feladatrendszer küldetése abban áll, hogy - minden, az adott időszakban rendelkezésére álló és hatáskörébe utalt, a megelőzést, felkészülést, védekezést, rehabilitációt, a koordinációt és irányítást biztosító eszközzel a kor tudományosan megalapozott színvonalán elvárható eredményességgel és hatékonysággal megvédje - az ország lakosságának életét, testi-lelki egészségét, alapvető létfeltételeit az épített és természetes környezet védelmét a veszélyhelyzetek/katasztrófák káros hatásaitól, valamint - biztosítsa a társadalmi biztonságot szolgáló közintézmények működésének zavartalanságát együttműködésben más válságkezelő intézményrendszerekkel

6 6 2) Etikai alapelvek Etikai 6 alapelveket és szabályokat Etikai Kódex formájában a legtöbb szakma megfogalmaz a munkatársai számára azért, hogy egy helyen fogalmazza meg a feladatmegoldásban legfontosabbnak ítélt magatartásirányító erkölcsi normákat, morális értékeket. Az etikai alapelvek felsorolása mellett a Kódexnek célszerű azt is tartalmazni, hogy azokat milyen esetekben, mely módon lehet számon kérni. Az etikai alapelvekhez ill. Kódexhez szintén szükséges az intézmény tagjainak egyetértése. Példaként a katasztrófavédelem egyénekre vonatkoztatott egyes alapelvei (egyben a Kódex fő pontjai) a következők (is) lehetnek: - példaadó hivatástudat - törekvés a legmagasabb szintű szakmai tudás elsajátítására és annak másokkal történő megosztására - a beavatkozások során átlag feletti humanitás és empátia érvényesítése - a munkatársak és együttműködők emberi méltóságának tisztelete - magasszintű egyéni és közösségi felelősségvállalás a feladat végrehajtásban - mély elkötelezettség a fenntartható fejlődés érvényre juttatásában 3) Előfeltételek kinyilvánítása Az ugyancsak előtanulmány formájában kidolgozandó stratégiai előfeltételek döntően nem tartalmi vonatkozású, hanem a stratégia meghatározó formai jellemzőit tartalmazza. Nevezetesen: a stratégia tárgyát, az időtávot, az alkalmazni kívánt stratégia-kidolgozás munkastílusát, a katasztrófavédelmi stratégia összefüggését további (ágazati) stratégiákkal, valamint a katasztrófavédelmi stratégiának szánt szerepet (fejlesztésben, érdekérvényesítésben stb.). 4) Módszertani előtanulmányok A következőkben a fontosabb, előre kidolgozandó módszertani előtanulmányokat vesszük számba. Ezek a következők: 4.1 a stratégiai munkához szükséges adat-, információ- és tudásbázis feltárása, azok elemzés-feldolgozásának szervezése - tudásmenedzsment, 4.2 a szervezet belső és meghatározó külső környezetének stratégiai szemléletű elemzése, készítése, 4.3 az átfogó külső társadalmi környezetben és az intézmény belső világában meghatározó trendek elemzése, jövőképek kidolgozása, 4.4 stratégiai elméletek helyett - gyakorlati haszna következtében célszerű kidolgozni a stratégiai tevékenység legfontosabb alapfogalmait, amelyekben az érintettek meg kell egyezzenek. 6 Az etika valamely hivatás körében uralkodó erkölcsi és az azokból levezetett magatartási szabályok összessége (Idegenszavak Szótára alapján). Ezek a magatartást szabályozó normák ( irányelvek ) kiegészítő, de az emberi együttműködés szempontjából mégis egyetemes szerepet töltenek be a szakmai feladatok megoldását és ellátását különben szabályozó és irányító egyéb normatívák jogszabályok, belső szabályzatok stb. mellett.

7 7 ad 4.1) Az információ- és tudásbázis feltárása és kezelése: tudásmenedzsment 7 A korábbiakban rámutattunk arra, hogy a szervezeti stratégia kimunkálásához szükséges újszerű problémaelemzések, a rendszerszemlélet alkalmazása, a jövőelemzések végzése következtében fellépő további igények messze túlhaladják a hétköznapi szakmai munkához elegendő adat- és információk rendelkezésre álló mennyiségét, a rutinszerűen alkalmazott módszerek és eljárások választékát, a meglévő információtechnikai kapacitást. Tehát nem csupán több ismeretre, de azokra egyúttal másképpen - az eltérő felhasználás érdekében is más-más minőségben van szükség. Ezért válik megkerülhetetlenné az adat, információ és tudás bővítésével párhuzamosan új ismeret-szervezési módok bevezetésére is. Ezt a célt szolgálja a szervezeti tudásmenedzsment módszereinek elsajátítása és alkalmazása. A szervezeti tudásmenedzsment fontosabb általános érvényű kiindulópontjai amelyeket a konkrét stratégiai munka előtt is száma kell venni a következők:! A tudás személyhez vagy szervezethez kötött szakmai kompetencia (szakértelem), amely döntésben, valamint cselekvésben nyilvánul meg,! a tudás hiánya kétféle: (a) nem tudjuk, hogy adott vonatkozásban mit nem tudunk, (b) tudatosul bennünk, hogy adott összefüggésben csak valószínűsíthető (bizonytalan) tudással rendelkezünk,! bármely szervezetben beláthatatlanul sok és különböző egyéni, valamint szervezeti (kollektív) tudás létezik, amelyek fő jellemzője szétszórt voltuk, emellett nem mindig követhető nyomon, hogy kik birtokolják ill. hol, milyen formában rögzített,! a szétszórtság következményei: (a) a vezetők akkor sem képesek számba venni a meglévő tudás(oka)t, amikor arra a legnagyobb szükségük lenne (b) a szétszórt tudást tulajdonosa sok esetben elrejti, hogy egyéni érdekből alku tárgyává tehesse (c) a személyhez kötött vagy valamely formában tárolt (papíron vagy elektronikusan dokumentált) tudások sok esetben elveszhetnek a szervezet számára, ha a személy távozik vagy a szervezetet átszervezik vagy egyszerűen csak hanyagság okán,! más oldalról a szervezet munkatársaira különböző okokból sokszor értelmezhetetlen és feldolgozhatatlan mennyiségű ismeret zúdul, amelyet éppen ezért nem képesek célszerűen kezelni és hasznosítani,! a legtöbb vezető észleli a tudásproblémát, azt azonban gyakran nem szakszerűen, rendszerezett, következetes formában, hanem bürokratikus, autokratikus vagy rossz értelemben vett motiválás (leplezett vagy leplezetlen külön jutalmazás ) útján igyekszik megoldani. Mindazok, akikben a fenti összefüggések nem tudatosultak, stratégiai folyamat megkezdése előtt hajlamosak abba a tévedésbe esni, hogy a stratégia kidolgozását a már meglévő adat-, ismeret- és tudás-bázison, valamint az addig gyakorolt módszerek-eljárások alapján kielégítően elvégezhetik. A fentiekből és az előzőekből azonban egyértelműen kiviláglik, hogy ez súlyos tévedés, amelyért a későbbiekben mind a szervezet, mind a társadalom egyaránt súlyos árat fizethetnek. Ezért van szükség a stratégiai munka megkezdése előtt a korábban jelzett változásmenedzsment részeként a tudás szakszerű és következetes 7 A stratégiai tudásmenedzsment elsősorban információmenedzsment, amely a stratégia kidolgozásához szükséges és a szervezet (szakma) hétköznapi szükségleteit meghaladó mértékű, valamint összetételű többlet adat és információ felkutatását, meg(be)szerzését, értékelését, rendszerezését, szükség szerinti feldolgozását és visszakereshető módon történő tárolását jelenti. Másodsorban jelenti a stratégiai folyamathoz - kidolgozás+megvalósítás szükséges szervezeten belüli és a külső módszertani kompetenciák mozgósítását ill. a szükséges és elégséges szakmai tudás koncentrálását.

8 8 szervezésére, menedzselésére, amely feladat akkor lehet eredményes, ha ennek bevezetését egy, a tudásmenedzsment fő feladatait 8 meghatározó konkrét módszertani tanulmány kidolgozásával biztosítjuk. Például fel kell tárni, milyen statisztikai adatsorok, előrejelzések, elemzések és tanulmányok, hozzáférhető kutatási jelentések érhetők el külső intézményekben és adatbázisaikban (KSH, kutatóintézetek, szakkönyv- és dokumentumtárak, Magyar Elektronikus Könyvtár stb.) a katasztrófák elleni védekezés veszélyforrásairól és fenyegető tényezőiről, mind a természeti, mind az ember okozta veszélytényezőkről Fel kell tárni a katasztrófavédelmi intézményrendszeren belül szétszórtan, esetleg rejtetten meglévő valamennyi olyan adatot, információt, elemzést stb., amelyek a stratégia kidolgozásához bármilyen módon kiindulásul, nyersanyagul szolgálhatnak. Mindezeket lajstromozni, kulcsszavazni, informatikai eszközön rögzíteni célszerű Meg kell keresni azokat a belső és külső szakembereket, akik egy-egy szakterületnek a legjobb ismerői Főbb módszerek: kérdőíves AIT (=Adat-Információ-Tudás)-igényfelmérés, AIT-forrás számbavétel és adatbázis építés, szükséges és elégséges on-line kapcsolatok kiépítése, intranet installálása, adattárházak (funkcionális adatbázisok) feltöltése, adatbányászat, TM (=Tudás Menedzsment)- tréningek, számítógéppel támogatott csoportmunka, dinamikus szimuláció stb. ad 4.2) A szervezet belső és meghatározó külső környezetének stratégiai szemléletű elemzése SWOT- ÉS STEPEG-diagnózisok Az előtanulmányok szerepének említésekor jeleztük, hogy azok a stratégia kimunkálásának megkezdése előtt ahogy egymás után kidolgozásra kerülnek, lépésről-lépésre úgy segítenek képbe hozni a vezetést és a munkatársakat, egymásra épülve mind teljesebb keretét képezve az ezután következő stratégia kidolgozásnak. Ennek egyik ugyancsak lényeges állomása a küldetés, az etikai kódex tisztázása ismeretében és a lehetséges fejlesztési irányok még csupán ködös, nyers elképzelése mellett a szervezet és az azt körülvevő társadalmi környezet pozitív és negatív adottságainak rendszerezett számba vétele, vizsgálata. E szóban forgó sokoldalú elemzés (diagnosztika) egyik alapsémája az un. SWOT- /strengths, weeknesses, opportunities, threats) elemzés, amely során rendszeresen áttekintik a szervezet és szakma belső erősségeit és gyengeségeit, valamint az e rendszerrel szoros, legközelebbi kapcsolatban álló, azt körülvevő társadalmi-gazdasági környezetben meghatározható külső lehetőségeket (pozitív adottságokat) ill. fenyegető kudarctényezőket. Az intézmény tágabb, azzal nem közvetlen kölcsönkapcsolatban, hanem arra inkább áttételes hatással bíró összetett (pl.európai és globális) környezet elemzése ugyancsak kívánatos. Ennek metodikai vezérfonalát a szintén angol mozaikszóval STEPEG - /sociocultural, technological, economic, political, ecological, global/ elemzésként jelölhetjük. Ennek során mindazon meghatározó társadalmi, tudományos, technológiai, politikai, gazdasági és ökológiai körülmény, irányzat regionális és globális vizsgálatát végzik el, amelyek a válságés veszélyhelyzetek kérdéskörével hatást gyakorolhatnak. A fentiek során a számbavétel vezérlő szempontja: melyek azok a feltétele és folyamatok, amelyekre ma és a legközelebbi jövőben a vezetés főként a stratégia-megvalósítás első 8 E fő feladatok a következők lehetnek: - A szervezeten belül már meglevő, de szétszórt ismeretek és tudás (szakemberek és dokumentumok) számbavétele, ennek alapján un. tudástérkép készítése, - a stratégiai munkához szükséges külső forrásainak számbavétele, ennek alapján un. forrás-térkép összeállítása, - az így minősített információk/tudás felhasználásra alkalmas formákban való tárolása (IT).

9 9 időszakában - közvetlenül építhet. Ezek keretében különösen fontos annak feltárása, vajon miként viszonyul a vezetés különösen a stratégia megvalósításának kezdeti időszakában a jelenlegi pozíciók konzerválásához ill. a stratégia megfogalmazta új elképzelések tényleges keresztül viteléhez. Példaként ilyen belső erősség lehet egy évek óta jól működő személyzeti politika, de gyengeség lehet az infokommunikációs eszközpark egy-két generációs elmaradottsága és egyidejű kihasználatlansága külső pozitív adottság lehet a katasztrófavédelemmel együttműködő önkéntes és civil szervezetek szakfeladatok szerinti jó arány-megoszlása és hatékony koordinálhatósága, míg negatív tényező lehet a lakosság és közösségei önvédelmi felkészülés iránti változatlan közönye és passzivitása ad 4.3) Az átfogó külső társadalmi (akár globális) környezetben az intézményt nagy valószínűséggel befolyásoló, annak későbbi működését átható középtávú és távlati irányzatok elemzése, jövőképek kidolgozása A stratégia kimunkálásához szükséges többlet ismeretek egy jelentős további hányadára a megszokottól eltérő dimenzióban, ti. egy kitűzött jövőbeni (általában 5-10 éves) időszakra vonatkozóan van szükség. Ezek azok a valószínűsíthető ismeretek, amelyekre a stratégiai vezetés az első időszak után feltétlenül kell számítson és amelyek fogadására már a stratégia kimunkálása során is - fel kell készüljön. Ehhez nagy megbízhatóságú trendelemzésekre, előrejelzések és alkalmazott jövőképek 9 kidolgozására van szükség. Az így kidolgozott, különböző tárgyú konkrét előrejelzések mindenek előtt a stratégiai célok és alternatívák kijelölése, meghatározása, valamint a megvalósítás eszközrendszerének megválasztása során játszanak kitűntetett szerepet. Ezek az eszközként alkalmazandó jövőképek mind jellegükben, mind szerepükben alapvetően különböznek a következőkben felvázolt stratégiai víziótól. Például ilyenek mindazon előrejelzések, prognózisok, jövőképek, amelyek a stratégia szempontjából egy-egy lényeges területre vonatkoznak: klimatológiai előrejelzések, a mobil kommunikáció fejlődési irányzatainak prognózisai, technológiai fejlődés a veszélyes anyag felhasználás területein, jövőképek a hazai régiók infrastrukturális fejlettségéről ad 4.4) A stratégiai alapfogalmak kidolgozása Ennek szükségességét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy minden szakmának ill. azon belül működő szakterületnek megvan a saját szak-terminológiája, amely az együttműködők (szervezetek és személyek) közötti érthetőséget biztosítja. Mivel a stratégiai munka a vezetéstudomány és a menedzsment gyakorlat mára már kiforrott, önálló részterülete, az ugyancsak önálló, összefüggő fogalomkészlettel rendelkezik. Ez a szakirodalomból átvehető és különösebb erőfeszítés nélkül adaptálható a veszélyhelyzet-kezelés / katasztrófavédelem, válság-kezelés területére. Például még azok a legfontosabb fogalmak is, mint a stratégia vagy a stratégiai cél stb. a szakemberek fejében számos eltérő értelmezésben élnek. Ezért el kell fogadni mindegyik munka-fogalomra egy olyan meghatározást esetleg külön adaptálva a katasztrófavédelmi alkalmazásra -, amelyen minden érintett ugyanazt érti 9 A jövőkép egy távolabbi jövő összetett felvázolását állapotleírását adja abból a célból, hogy onnan visszatekintve lehetőséget kínáljon egy rövidebb időszak konktét(abb) cél- és eszközrendszerének sikeresebb megtervezésére. A jövőkép középpontjában a jelen összefüggéseit meghaladó, várhatóan azok helyébe lépő, minőségileg új folyamatok, jelenségek lépnek, így a valószínű fordulópontok, az irányzatváltozások, a minőségi ugrások előrejelzést adja. (Jövőkutatás, BME Jövőkutatás Tanszék jegyzete alapján.)

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4.

Tartalomjegyzék. 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés (Kovács P.) 4. 2. Partnerség az Európai Unióban (Farsang Z.) 7. 2.1. A partnerség elve 7. 2.2. A partnerség megjelenése a szabályozásban 8. 2.3. A partnerség szintjei 9. 2.4.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása

Kenderes Város Önkormányzata. Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása ÁROP 1.A.2/A-2008 Kenderes Város Önkormányzata Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása Eljárásrend a stratégiai tervezésre és annak éves költségvetéssel való összekapcsolására a közoktatási

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026

CONTACT Nkft. TÁMOP-2.4.2/A-09/1-2009-0026 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 3. oldal 1. A STRATÉGIA - ALKOTÁS JELENTŐSÉGE 5. oldal 2. A CONTACT NKFT STRATÉGIÁJÁNAK KIALAKÍTÁSÁT 7. oldal MEGELŐZŐ LÉPÉSEK 2.1. A STRATÉGIAI TERVEZÉS FOLYAMATÁNAK LÉPÉSEI 7. oldal

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása

Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október. az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása Az IPMA projektmenedzsment kompetencia rendszerének elemei 2006. október az IPMA Competence Baseline 3.0 June 2006 részleges magyar fordítása 2006. október 1 Előszó Az 1965-ben alapított Nemzetközi Projektmenedzsment

Részletesebben

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

TARTALOM. ÁROP 1.2.18 Szervezetfejlesztési Program TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CAF MODELL JELENTŐSÉGE, FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE... 5 3. A CAF MODELL GYAKORLATI ALKALMAZÁSÁNAK MENETE... 7 4. AZ ADOTTSÁGOK ÉRTÉKELÉSE... 9 1. KRITÉRIUM: VEZETÉS... 10 1.1.

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok

A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Üveges László pv. ezredes A Magyar Köztársaság katasztrófa-veszélyeztetettsége és az arra adandó válaszok Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Dr. Szternák György ezredes

Részletesebben

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS

HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS HUMÁNSZOLGÁLATI STRATÉGIAALKOTÁS Dr. Köpeczi-Bócz Tamás A tananyag elkészítésében közreműködött: Füleki Katalin, Polyacskó Orsolya A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés

Részletesebben

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK

TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. CSER JÁNOS DR. TÓTH TAMÁS (SZERK.) TERÜLETI ÉS PROJEKTTERVEZÉSI ISMERETEK DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Hamarné Szabó Mária dr. Szegvári Péter Szűcs Mihály: Közlekedéspolitika területfejlesztés államreform Az elmúlt másfél évtizedben a változó világhoz, az egyre élesebb nemzetközi verseny követelményeihez

Részletesebben

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30.

Kvassay Jenő Terv. környezeti vizsgálatának vitaanyaga. Respect Kft. Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. 2015. július 30. Kvassay Jenő Terv környezeti vizsgálatának vitaanyaga Vizsgált tervváltozat (KJT) készítésének dátuma 2015.07.30. Respect Kft. 2015. július 30.. TARTALOM BEVEZETŐ...1 1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI

Részletesebben

Regionális tervezés és programmegvalósítás

Regionális tervezés és programmegvalósítás Cross border training of economic experts in distance learning network project (CROSSEDU) HUSK/1101/1.6.1-0300 G.Fekete Éva Regionális tervezés és programmegvalósítás Miskolc, 2013. 1 Regionális tervezés

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul 1 Desztináció marketing Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Könyves Erika Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: ha van kiadó, vagy bármilyen együttműködő

Részletesebben

Az Oktatási Minisztérium

Az Oktatási Minisztérium Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája Budapest, 2004. április Előszó A magyar oktatási rendszerben zajló stratégiai tervezés egy sokszintű és sokszereplős folyamat, amelyben

Részletesebben

Középtávú intézményi stratégia 2015 2018

Középtávú intézményi stratégia 2015 2018 gazdasági versenyhivatal versenyhivatal gazdasági H-1054 Budapest, Budapest, Alkotmány Alkotmány u. u. 5.5. H-1054 phone: +36 +36 11 472-8851 472-8851 fax: fax: +36 +36 11 472-8905 472-8905 phone: e-mail:

Részletesebben

ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA, KIDOLGOZÁSA.

ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA, KIDOLGOZÁSA. Prof. Dr. Solymosi József A KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ NEMKÍVÁNATOS HATÁSAI, KRITIKUS SZEKTOROK ÉS A KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ INDIKÁTOROK VIZSGÁLATA, KIDOLGOZÁSA. Ebben a tanulmányban a címben jelölt témakörben

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

PELLE JÓZSEF. Szociális intézmények strukturális problémái

PELLE JÓZSEF. Szociális intézmények strukturális problémái PELLE JÓZSEF Szociális intézmények strukturális problémái Aki szociális szolgáltatást nyújtó, szociális munkásokat foglalkoztató intézményben - dolgozóként vagy gyakornokként - hosszabb-rövidebb időt eltölt,

Részletesebben

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban

Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Projekttervezés és projektciklus-menedzsment ismeretek a közigazgatásban Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KOVÁCS KATALIN Budapest, 00. SZERZŐK: I-IV. ÉS VI-VIII. FEJEZET: DR.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM. MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor MTA Doktora DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI TANSZÉK MULTIDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr. Szabó Gábor

Részletesebben

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010.

PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ KONTROLL KÉZIKÖNYV 2010. 1 Tartalomjegyzék Általános bevezető... 6 Államháztartási Belső Kontroll Standardok... 10 1. KONTROLLKÖRNYEZET... 10 1.1. Célok és szervezeti felépítés...

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben