polgármester Iktatószám: 9910/2016. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "polgármester Iktatószám: 9910/2016. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság"

Átírás

1 Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 9910/2016. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 9 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre megküldve: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Sportbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: február

2 Tisztelt Közgyűlés! I. Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft., az IKV Zrt. és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. részére (1-4. számú határozati javaslatok) 1) A Szeged III. kerület külterület 02192/54 hrsz.-ú ingatlan átadása a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére A Szeged III. kerület külterület 02192/54 hrsz.-ú, 104 m2 alapterületű, kivett közterület megjelölésű ingatlan augusztus 28. napján kelt adásvételi szerződéssel került Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonába, 1/1 tulajdoni hányadban, a Szeged III. kerület külterület 02192/19 hrsz.- ú ingatlan megosztását követően az E-141/2010. sz. változási vázrajz alapján. Az ingatlan megjelölésére és SZÉSZ szerinti övezeti besorolására (Má Általános mezőgazdasági terület) tekintettel javasolt a terület Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére történő átadása közfeladat ellátása céljából. 2) Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok átadása az IKV Zrt. részére a) Szeged, Oroszlán u. 2. szám alatti, Szeged I. kerület belterület 3830/A/6 hrsz-ú., iroda megjelölésű, önkormányzati tulajdonú társasházi albetét pinceszinten található 17,30 m 2 és 16,77 m 2 alapterületű helyiségeinek SZMJV Polgármesteri Hivataltól való elvonása és átadása az IKV Zrt. részére hasznosítás céljára Szeged I. kerület belterület 3830/A/6 hrsz.-ú., iroda megjelölésű, 537 m 2 alapterületű, 6. sz. helyiségcsoport a Polgármesteri Hivatal használatában van. SZMJV Polgármesteri Hivatala nem használja a 6. sz. helyiségcsoporthoz tartozó és a pinceszinten található, az alapító okirat mellékletét képező helyiség- és területkimutatásban 6.6 és 6.8 sorszámmal szereplő, 17,30 m 2 és 16,77 m 2 alapterületű helyiségeket, így szükséges azok Polgármesteri Hivataltól történő elvonása és átadása az IKV Zrt. részére. b) A Szeged II. kerület belterület 10904/4/B/4 hrsz.-ú, a Szeged, Szilléri sgt. 34. alagsor 4. szám alatti ingatlan átadása az IKV Zrt. részére A tulajdonviszonyok rendezése érdekében november 05. napján SZMJV Önkormányzata csereszerződést kötött Mészáros Istvánnal, amely jogügylet alapján az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába került a Szeged II. kerület belterület 10904/4/B/4 hrsz.-ú, a Szeged, Szilléri sgt. 34. alagsor 4. szám alatti, garázs megjelölésű helyiség. Az önkormányzat tulajdonjogának változása az ingatlan-nyilvántartásban átvezetésre került. Az ingatlant hasznosítás céljából az IKV Zrt. részére célszerű átadni. 3) A Szeged III. kerület belterület Gyála 127/4 hrsz.-ú, (természetben: Koszorú utca), kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan elvonása a Móricz Zsigmond Művelődési Háztól és átadása a Szegedi Sport és Fürdők Kft. részére A Szeged III. kerület 127 hrsz.-ú, Móricz Zsigmond Művelődési Ház (továbbiakban: Művelődési Ház) használatában lévő ingatlan megosztásra került. A telekalakítás során kialakult a Szeged III. kerület Gyála - 2 -

3 belterület 127/3 hrsz.-ú, kivett művelődési központ megjelölésű, 2243 m 2 alapterületű és a Szeged III. kerület Gyála belterület 127/4 hrsz.-ú, 2288 m 2 alapterületű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlan. A Művelődési Ház nem tart igényt a 127/4 hrsz.-ú területre, mivel rajta sportpálya található, illetve a év tavaszán futballpálya építési munkálatok kezdődnek. Mindezekre tekintettel indokolt az ingatlant a Művelődési Háztól elvonni, és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. részére átadni közfeladat ellátása érdekében. Az átadást követőn szükséges a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratát módosítani, melyet a Humán Közszolgálati Iroda Művelődési Osztálya fog a Közgyűlés elé terjeszteni. II. A Szeged III. ker. Kiskundorozsma 5486/17 hrsz.-ú ingatlan (Gesztenye utca) 33 m 2 -es területrészének Önkormányzat részére történő ingyenes átadása (5. sz. határozati javaslat) Papp Andrea tulajdonát képezi a Szeged III. kerület KKD 5486/17 hrsz.-ú ingatlan, amelynek egy részét (33 m2) az Önkormányzat számára térítésmentesen átadná csapadékvíz átemelő építése céljából. Kern Ferenc geodéta november 28. napján elkészítette az ehhez szükséges kisajátítási vázrajzot, amelyet a Járási Földhivatal és a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala is záradékolt. Az önkormányzati tulajdonba kerülő területrész a megosztást követően külön helyrajzi számra (5486/28 hrsz.) fog kerülni. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdése alapján az ingyenes juttatott vagyon elfogadásáról, amennyiben az működési többletköltséget eredményez a Közgyűlés dönt. Javaslom, hogy a 33 m2 területrész ingyenes tulajdonba adásáról szóló megállapodás jóváhagyására a Közgyűlés a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot hatalmazza fel. III. A 307/2015. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat módosítása (6. sz. határozati javaslat) SZMJV Közgyűlése a 307/2015. (VI. 26.) Kgy. sz. határozatával (előterjesztés 1. sz. melléklete) hozzájárult az Önkormányzat tulajdonában lévő Szeged, Kálvária sgt. 57. sz. alatti, hrsz.-ú ingatlan (II. kórház) fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő épület elnevezésű felépítményrésze és az ehhez épült új épületszárnya tekintetében osztatlan közös tulajdon létrehozásához az Önkormányzat és a Magyar Állam között azzal, hogy az állami tulajdoni hányad az új épületrész kizárólagos használatát foglalja magában. Az osztatlan közös tulajdon létrehozása tárgyában a megállapodás megkötésének előkészítése jelenleg folyamatban van. A hivatkozott közgyűlési határozat 1) pontjában a fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő épület elnevezésű felépítményrész ingatlanvagyon-kataszteri azonosító száma tévesen került feltüntetésre, így szükséges annak módosítása

4 IV. A Szeged, Csongor tér 9. szám alatti, 15453/9 hrsz.-ú ingatlan értékesítése (7. sz. határozati javaslat) A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató kérelmet nyújtott be SZMJV Önkormányzatához a Lakótelepi Emberek Érdekképviseleti Társulása Egyesület (továbbiakban: L.É.T.) által használt Szeged, Csongor tér 9. sz. alatti, 15453/9 hrsz.-ú, 190 m 2 alapterületű, kivett épület megjelölésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megvásárlása iránt. A tárgyi ingatlant a L.É.T. a november 18. napján megkötött albérleti szerződés alapján bérli az IKV Zrt-től mint az ingatlanon fennálló bérleti jog jogosultjától. Az IKV Zrt. a január 20. napján készített ingatlanforgalmi szakvéleményében az ingatlan forgalmi értékét Ft összegben állapította meg. Az ingatlan kérelmező részére történő értékesítésre kijelölésének az a feltétele, hogy a vevő igazolja, hogy a bérleti jogot megvásárolta az IKV Zrt-től. V. Szeged, Vörösmarty utca 3. (régi Bartók Béla Művelődési Ház) zártkörű pályázaton történő értékesítése (8. sz. határozati javaslat) Az ingatlant Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 256/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozatával Ft pályázati alapáron, nyilvános pályázat útján, versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre kijelölte, természetes személyek vagy a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. tv. alapján átlátható szervezet részére, amennyiben a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az értékesítést jóváhagyja. A február 23. napján tartott Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság jóváhagyta a pályázati kiírást és adásvételi szerződés tervezetet. A kiírt pályázati eljárások azonban nem jártak sikerrel. Az ingatlan hasznosítása jelenleg nem megoldott, régóta üresen áll, a további állagromlás megelőzése érdekében is mielőbb fontos lenne az ingatlant értékesíteni. A Kormány a Szegedi Tudós Akadémia Szent-Györgyi Kollégium székhelyéül szolgáló ingatlan megvásárlásához forrást biztosított a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítványnak. A fentiekre tekintettel az ingatlan értékesítésére irányuló pályázatot indokolt zártkörűen kiírni, azzal, hogy azon tehetséggondozás és a helyi tudományos műhelyek fejlesztését végző, orvos-biológiai kutatások terén ismert és elismert szervezetek vehessenek részt. VI. Közgyűlés frakcióinak illetve jelölő szervezeteinek helyiség használata (9. sz. határozati javaslat) a.) Cserehelyiség biztosítása a JOBBIK jelölő szervezet részére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 13. napján tartott ülésén a 43/2015. (II.13.) Kgy. sz. határozatával (előterjesztés 2. sz. melléklete) a JOBBIK jelölő szervezete részére bérbe adta a Szeged I. kerület belterület 3835/A/60 hrsz.-ú., természetben Oroszlán u. 4. szám alatti, 480 m2 alapterületű helyiséget az önkormányzati képviselők munkavégzésére való felkészülésre, a választó körzetben élő személyekkel való kapcsolattartásra, valamint iroda céljára történő használatra az önkormányzat - 4 -

5 tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbevételéről szóló 15/2000. (III.31.) Kgy. sz. rendelet 12. (1) bekezdés ab/ pontjára figyelemmel. Tóth Péter a JOBBIK Magyarországért Mozgalom képviseletében jelezte, hogy a részükre bérbe adott helyiség alapterülete miatt mégsem felel meg minden tekintetben az elvárásaiknak, ezért cserehelyiség biztosítását kérik. Az IKV Zrt. által a jelölő szervezet részére bemutatott helyiségek közül Tóth Péter a Szeged I. kerület belterület 3059/A/23 hrsz.-ú, természetben Püspök u. 9. szám alatti, 75 m2 alapterületű helyiséget tartja számukra elfogadhatónak. A csereelhelyezés iránti kérelmet támogatom. b.) Szeged I. kerület belterület 3830/A/6 hrsz.-ú, Oroszlán u. 2. sz. alatti, iroda megjelölésű helyiségcsoport pinceszinten található 17,30 m 2 alapterületű helyiségének bérbeadása a Közgyűlés MSZP frakciója részére Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése február 13. napján tartott ülésén a 43/2015. (II.13.) Kgy. sz. határozatával a Közgyűlés MSZP frakciójának részére bérbe adta a Szeged I. kerület belterület 3830/A/5 hrsz.-ú, természetben Oroszlán u. 2. szám alatti, 253 m2 alapterületű helyiséget az önkormányzati képviselők munkavégzésére való felkészülésre, a választó körzetben élő személyekkel való kapcsolattartásra, valamint iroda céljára történő használatra az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbevételéről szóló 15/2000. (III.31.) Kgy. sz. rendelet 12. (1) bekezdés ab/ pontjára figyelemmel. Az MSZP frakció jelezte, hogy feladataik ellátásához szükségük lenne az ugyanezen az épületben található 3830/A/6 hrsz-ú., iroda megjelölésű társasházi albetét pinceszinten található 17,30 m 2 alapterületű helyiségére. Javaslom a hivatkozott helyiségnek a Közgyűlés MSZP frakciója részére történő biztosítását bérbeadás útján. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a mellékelt határozati javaslatok szerint döntsön. Szeged, február 05. polgármester - 5 -

6 - 6 - Előterjesztés 1. sz. melléklete

7 - 7 - Előterjesztés 2. sz. melléklete

8 1. sz. határozati javaslat..../2016. (.) Kgy. sz. K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és a 16. (1) bekezdése alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére közfeladatok ellátása céljából átadja március 01. napjával kezdődő hatállyal a Szeged III. kerület külterület 02192/54 hrsz.-ú, kivett közterület megjelölésű ingatlant. 2) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Városüzemeltetési Irodájának vezetőjét és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt ingatlant Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegyék fel, majd az azt követő nap vezessék át, illetve a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel, továbbá az eszközkarton illetve a számviteli bizonylatok átadásával egyidejűleg az ingatlan birtokba adásával, vételével kapcsolatos eljárást jegyzőkönyv felvételével folytassák le. Határidő: a határozat kézhezvételét követő 30 nap. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, a Közgazdasági Iroda, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda és általa az ingatlanvagyon-kataszter vezetője, valamint a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. k.m.f. Polgármester A k i v o n a t h i t e l é ü l : - 8 -

9 2. sz. határozati javaslat..../2016. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés február... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szeged I. kerület belterület 3830/A/6 hrsz.-ú, iroda megjelölésű társasházi albetét pinceszinten lévő 17,30m 2 és 16,77m 2 alapterületű helyiségeit február 15. napjával kezdődő hatállyal elvonja a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivataltól és az IKV Zrt. hasznosításába adja. 2) A Közgyűlés felkéri a Polgármester útján a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája Ellátó Osztályának és a Közgazdasági Irodájának vezetőjét és az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a 3830/A/6 hrsz.-ú. társasházi albetét pinceszinten található 17,30 m 2 és 16,77 m 2 alapterületű helyiségeit vezessék át a Polgármesteri Hivatal számviteli és kataszteri nyilvántartásán, vegyék fel az önkormányzati számvitelikataszteri nyilvántartásba, majd az azt követő nap vezessék át, illetve az IKV Zrt. a számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel, továbbá az eszközkartonok, illetve a számviteli bizonylatok átadása mellett az 1. pontban megjelölt helyiségek birtokba adásával-vételével kapcsolatos eljárást jegyzőkönyv felvételével bonyolítsák le. Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, Jegyzői Iroda Ellátó Osztály, az IKV Zrt., az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője és a Városüzemeltetési Iroda. k.m.f. Polgármester A kivonat hiteléül: - 9 -

10 3. sz. határozati javaslat..../2016. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján az IKV Zrt. részére hasznosítás céljából átadja március 01. napjával kezdődő hatállyal a 10904/4/B/4 hrsz.-ú, a Szeged, Szilléri sgt. 34. alagsor 4. szám alatti, garázs megjelölésű ingatlant. 2) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Városüzemeltetési Irodájának vezetőjét és az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy az 1) pontban foglalt ingatlant vegyék fel az önkormányzati számviteli-kataszteri nyilvántartásba, majd az azt követő nap vezessék át, illetve az IKV Zrt. számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel az átadott eszközkarton és számviteli bizonylatok alapján. Határidő: a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Városüzemeltetési Iroda, az IKV Zrt. és az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője. k.m.f. Polgármester A kivonat hiteléül:

11 4. sz. határozati javaslat..../2016. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1)A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szeged III. kerület belterület Gyála 127/4 hrsz.-ú ingatlant február 15. napjától elvonja a Móricz Zsigmond Művelődési Ház használatából és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. részére közfeladat ellátása érdekében átadja. 2) A Közgyűlés felkéri a Polgármesteren keresztül a Közgazdasági és a Városüzemeltetési Iroda vezetőjét, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatóját és a Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan vonatkozásában annak visszaadását az Önkormányzat részére, illetve átadását a Szegedi Sport és Fürdők Kft. részére az eszközkarton és a kataszteri-számviteli bizonylatok átadásával folytassák le. Határidő: a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül. 3) A Közgyűlés felkéri a Humán Közszolgálati Iroda Művelődési Osztályát, hogy a Móricz Zsigmond Művelődési Ház alapító okiratának módosítását jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, a Humán Közszolgálati Iroda Művelődési Osztálya, a Szegedi Sport és Fürdők Kft., a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és az Ingatlanvagyonkataszter vezetője. k.m.f. Polgármester A kivonat hiteléül:

12 5. sz. határozati javaslat K I V O N A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből /2016. ( ) Kgy. sz. H A TÁ R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését, és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés jóváhagyja, hogy az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 27. (6) bekezdése alapján a Szeged II. kerület 5486/17 hrsz.-ú ingatlanból a határozat mellékletét képező vázrajzon megjelölt, 5486/28 hrsz.-on bejegyzésre kerülő 33 m2 területű ingatlanrész felajánlott tulajdonjoga ingyenes átadás jogcímén önkormányzati tulajdonba kerüljön. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti jogügyletre vonatkozó megállapodás Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság előzetes jóváhagyását követő aláírásra. 3. A Közgyűlés az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 12. (1) bekezdés h/ pontja és 16. (1) bekezdése alapján a Szegedi Vízmű Zrt. részére az 1. pontban megjelölt ingatlanrészt ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzését követő napjával kezdődő hatállyal üzemeltetésre átadja. 4. A Közgyűlés felkéri a Polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Városüzemeltetési Irodájának vezetőjét, és a Szegedi Vízmű Zrt. vezérigazgatóját, hogy az 1. pontban megjelölt ingatlanrészt Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartásban való átvezetését követően a kataszteri struktúrájú értékbecslésben szereplő értéken az önkormányzati számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegyék fel, majd az azt követő nap vezessék át, illetve a Szegedi Vízmű Zrt. számviteli és kataszteri nyilvántartásába vegye fel, továbbá az eszközkarton, illetve a számviteli bizonylatok átadásával egyidejűleg az ingatlan birtokba adásával, -vételével kapcsolatos eljárást jegyzőkönyv felvételével folytassák le. Határidő: földhivatali határozat kézhezvételét követő 30 napon belül A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, Városüzemeltetési Iroda, az Ingatlanvagyon-kataszter vezetője, Szegedi Vízmű Zrt. és Papp Andrea. Kmf. polgármester A kivonat hiteléül:

13 ./2016. ( ) Kgy. sz. határozat melléklete

14 6. sz. határozati javaslat..../2016. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a 307/2015. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat 1) pontját az alábbiak szerint módosítja: 1) A Közgyűlés hozzájárul az Önkormányzat tulajdonában lévő, az ingatlanvagyonkataszterben 4432/N/9 számon nyilvántartott, fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő épület elnevezésű felépítményrész, és az ehhez épült új épületszárnya tekintetében osztatlan közös tulajdon létrehozásához az Önkormányzat és a Magyar Állam között azzal, hogy az állami tulajdoni hányad az új épületrész kizárólagos használatát foglalja magában. 2. A Közgyűlés a 307/2015. (VI. 26.) Kgy. sz. határozat módosítással nem érintett részeit hatályukban továbbra is fenntartja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a tisztségviselők, a címzetes főjegyző, a Jegyzői Iroda, a Városüzemeltetési Iroda és a Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) k.m.f. Polgármester A kivonat hiteléül:

15 7. sz. határozati javaslat..../2016. (.) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés án tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1) A Közgyűlés a Szeged, Csongor tér 9. sz. alatti, 15453/9 hrsz.-ú, 190 m 2 alapterületű, kivett épület megjelölésű, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant Ft forgalmi értéken értékesítésre kijelöli a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató részére azzal a feltétellel, hogy az adásvételi szerződés megkötését megelőzően igazolni köteles, hogy a bérleti jogot megvásárolta az IKV Zrt-től. 2) A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság előzetes jóváhagyását követően aláírja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a Címzetes főjegyző, a Jegyzői Iroda, Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, az IKV Zrt. és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató (6726 Szeged, Bal fasor 6.) k.m.f. Polgármester A kivonat hiteléül:

16 8. sz. határozati javaslat.../2016. (...) Kgy. sz. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés a 256/2014. (VI.27.) Kgy. számú határozatának 2. és 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 2. A Közgyűlés Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 17/A. c) pontja és a 48. (3) bekezdése alapján a Szeged, Vörösmarty u. 3. szám alatti (hrsz.: 3990), kivett művelődési központ megjelölésű, 738 m² alapterületű ingatlant zártkörű pályázat útján versenyeztetési eljárás keretében, licitálással történő értékesítésre kijelöli tehetséggondozás és a helyi tudományos műhelyek fejlesztésének céljából, amennyiben a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv-ben meghatározott miniszter az értékesítést jóváhagyja. A zártkörű pályázatra az alábbi szervezetek kerülnek meghívásra: - Szegedi Tudományegyetem (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) - Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány (6725 Szeged, Pálfy u. 52/D) - MTA- Szegedi Biológiai Kutatóközpont (6726 Szeged, Temesvári krt. 62) 4. A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a pályázati kiírás, valamint az adásvételi szerződés tervezetet a kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv-ben meghatározott miniszter értékesítést jóváhagyó nyilatkozata megléte esetén legkésőbb 30 napon belül jóváhagyásra terjessze a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság elé. 2. A Közgyűlés a 256/2014. (VI.27.) Kgy. sz. határozat módosítással nem érintett részeit hatályában továbbra is fenntartja. A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Kabinet, a Városüzemeltetési Iroda, az IKV Zrt. k.m.f. Polgármester A kivonat hiteléül:

17 K I V O N A T 9. sz. határozati javaslat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés február... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2016. (...) Kgy. sz. H A TÁ R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta polgármester 9910/2016. számú Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1. A Közgyűlés frakcióinak, illetve jelölő szervezeteinek helyiséghasználatáról szóló 43/2015. (II.13.) Kgy. sz. határozat 2. pontjának a JOBBIK jelölő szervezet és a Közgyűlés MSZP frakcióját érintő részét az alábbiak szerint módosítja: A Közgyűlés MSZP frakciója Szeged, Oroszlán u ,3 m2 JOBBIK jelölő szervezet Szeged, Püspök u m2 2. A Közgyűlés felkéri az IKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy az 1. pontban megjelölt helyiségek vonatkozásában a JOBBIK jelölő szervezet képviselőjével a bérleti szerződést kösse meg, illetve az MSZP frakciójának vezetőjével a bérleti szerződést módosítsa. 3. A JOBBIK jelölő szervezet köteles az általa idáig használt Szeged, Oroszlán u. 4. szám alatti helyiséget az IKV Zrt. részére kiürített állapotban visszaadni a Szeged, Püspök u. 9. sz. alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés aláírását követő 30 napon belül. 4. A Közgyűlés a 43/2015.(II.13.) Kgy. sz. határozat módosítással nem érintett részeit továbbra is hatályban tartja. Fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kapnak a Tisztségviselők, a, a Jegyzői Iroda, a Közgazdasági Iroda, a Városüzemeltetési Iroda, Tóth Péter, a JOBBIK jelölő szervezet képviselője, dr. Kozma József, az MSZP frakció vezetője valamint az IKV Zrt. vezérigazgatója. Kmf. Polgármester A kivonat hiteléül:

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6745 Szeged, Pf. 473. Előterjesztői kiegészítés a Kgy. 12. sz. Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései megnevezésű napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! A

Részletesebben

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához

Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Kiegészítés a Közgyűlés 6. számú, Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú napirendi pontjához Tisztelt Közgyűlés! 1./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonát képezi 1/1 arányban

Részletesebben

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat

polgármester Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 92177/2012. Tárgy: Preferált szervezetek bérbeadás iránti kérelmei Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 17676/2016. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 8 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 5 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19394/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 96989/2008. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 2 pld. határozati javaslat 1 pld. szerződés

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Városüzemeltetési, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 26532/2016. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 10 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797-7/2012.

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 11093/2015. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 14 pld. határozati javaslat 3 pld. szerződés

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései 14 pld. határozati javaslat 3 pld. szerződés Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 47927/2013. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 14 pld. határozati javaslat 3 pld. szerződés Készítette:

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011.

alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/5370-1/2011. Tárgy: Az Őszidő Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási

Részletesebben

TÁRGY: Az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 260. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Az ipari park fejlesztéshez kapcsolódó önkormányzati ingatlan adásvétele E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás. 1 db Határozati javaslat Előterjesztő: Polgármester Iktatószám: 8476-23/2011. Tárgy: Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodás Melléklet: 1 db Határozati javaslat Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

polgármester kérdései

polgármester kérdései Előterjesztő megnevezése: Iktatószám: Dr. Botka László polgármester 51873 /2012. Tárgy: Ingatlanok kérdései közgyűlési döntést igénylő Melléklet: 9 db határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Készítette: Jegyzői Iroda Szám: 18.206-2/2012. Tárgy: Lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató Melléklet: 1 db határozat-tervezet

Részletesebben

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13.

Törvényességi véleményezésre bemutatva: november 13. Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Építési Iroda vezetője Iktatószám: 01/3165-3/2014. 01/14325-1/2014. 01/20867-2/2014. Tárgy: Közterületek elnevezése Készítette:

Részletesebben

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc címe:

Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett. Benyújtó neve: Kalmár Ferenc  címe: Tisztelt felhasználók! Új képviselői kezdeményezés érkezett Benyújtó neve: Kalmár Ferenc E-mail címe: kalmarf1@t-online.hu Kezdeményezés tárgya: Sürgősségi indítvány Leírás: Tisztelt Polgármester Úr! A

Részletesebben

polgármester kérdései

polgármester kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 22277/2012. Tárgy: Ingatlanok kérdései Melléklet: Megállapodás Feladatátadási megállapodás 12 db határozat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. november 10. -ei üléséről. 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat +Belváros-Lipótváros V. ker. Önkormányzat a A Tárgy:napirend 742/2015. (11.10.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy a kiküldött 27/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja, azzal a módosítással,

Részletesebben

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/73096-4/2011. Tárgy: SZMJVÖ Dr. Waltner Károly Otthon Alapító Okiratának módosítása Melléklet: Határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

4. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 4. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2012. (... ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv /2008. (09.10.) VTLB sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. szeptember 10-én tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása Előterjesztő Dr. Botka László polgármester Iktató szám: 01/8694-12/2016. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város mint járásszékhely települési önkormányzat feladatát képező Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása

Részletesebben

gazdasági alpolgármester kérdései 7. pld. Határozati javaslat 2. pld. Szerződés Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

gazdasági alpolgármester kérdései 7. pld. Határozati javaslat 2. pld. Szerződés Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Előterjesztő megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 98667-2/2008. Tárgy: Ingatlanok kérdései Melléklet: 7. pld. Határozati javaslat 2. pld. Szerződés Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

polgármester kérdései 12 db határozati javaslat 2 db adatfelhasználási megállapodás

polgármester kérdései 12 db határozati javaslat 2 db adatfelhasználási megállapodás Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 13382/2012. Tárgy: Ingatlanok kérdései Melléklet: 12 db határozati javaslat 2 db adatfelhasználási megállapodás Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói

Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 35790/2009., 33809/2009., 33245/2009., 34911/2009., 34913/2009., 35933/2009. Tárgy: Egyes nem önkormányzati szervezetek beszámolói Melléklet:

Részletesebben

polgármester Tárgy: Preferált bérlők körének felülvizsgálata 1 pld. határozati javaslat

polgármester Tárgy: Preferált bérlők körének felülvizsgálata 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 3032/2015. Tárgy: Preferált bérlők körének felülvizsgálata Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési Iroda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szeged, Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2009. augusztus 11-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Pintér

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-33/2015 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási, Szociális

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Újváros tér 5. szám alatti 8414/49/A/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adására

J a v a s l a t az Ózd, Újváros tér 5. szám alatti 8414/49/A/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adására J a v a s l a t az Ózd, Újváros tér 5. szám alatti 8414/49/A/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes használatba adására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: polgármester Iktatószám: 20734/2011. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 4 pld. határozati javaslat 1 pld. megállapodás Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Előterjesztő: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 20364-27/2010. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 6 határozati javaslat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Településközpont vegyes övezetben

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Kohári Nándor önkormányzati képviselő Szám:./2013. Tárgy: Halaszthatatlan előterjesztés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése év II. félévi munkaterve. 1 pld. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Ikt. sz.: 32079-11/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. év II. félévi munkaterve Melléklet: 1 pld. határozati javaslat Összeállította: Jegyzői

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 5 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/1868-113/2015. Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 5 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Foglalkoztatási,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gráner Travel Kft. területvásárlási kérelme Iktatószám: 2728 / 2011.

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 1572-6/2017. Javaslat a Salgótarján, észak déli irányú kerékpárút III. ütemével érintett 3064/1 hrsz.-ú ingatlanból kialakuló 3064/5-6 hrsz.-ú ingatlanok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 77 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. november 15. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester,

Részletesebben

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő

önkormányzati képviselő Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása 1 db határozati javaslat önkormányzati képviselő Előterjesztő: önkormányzati képviselő Iktatószám: 9494/2009. Tárgy: Közterületen történő dohányzás rendjéről szóló rendelet megalkotása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 db határozati javaslat Készítette:

Részletesebben

Békés 3736/12 helyrajzi számú. területre. Minősített többség Pénzügyi Bizottság. Döntéstől függően Tárnok Lászlóné jegyző nyílt vagy zárt ülés MŐtV.

Békés 3736/12 helyrajzi számú. területre. Minősített többség Pénzügyi Bizottság. Döntéstől függően Tárnok Lászlóné jegyző nyílt vagy zárt ülés MŐtV. Sorszám: A Prevail Co. Kft. vételi ajánlata a 1 Békés 3736/12 helyrajzi számú 1). területre Döntéshozatal módja: Véleményező bizottság: Minősített többség Pénzügyi Bizottság Tárgyalás módja: Előkészítette:

Részletesebben

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda

Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása. Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda Előterjesztő Dr. Solymos László várospolitikai al Iktatószám: 01/17951-2/2009. Tárgy: Szegedi Ősz Idősotthonnal kötött ellátási szerződések módosítása Melléklet: határozati javaslat Készítette: Szociális,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Budapest, Grassalkovich út 170.

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály Budapest, Grassalkovich út 170. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 185003 és 184939 hrsz.-ú (természetben: 1239 Budapest,

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 1195-3/2017. Javaslat az Új központi temetőnél kialakított járdával érintett ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéhez kapcsolódó döntések meghozatalára

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/ Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-354 Ügyiratszám: U-20379/2016 Témafelelős: Czirok Jánosné Tárgy: Szentes 7095/44 és 7095/45 hrsz-ú ingatlanokat érintő

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére

J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére J a v a s l a t az Ózd, Hétes telep 5/1 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanrész értékesítésére Előterjesztő: Fazekas Zoltán alpolgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Gesztenyési u. 9. sz. alatti 153/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése Iktatószám:

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 41. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Kadarka u. 16. számú ingatlan telekhatár-rendezésére

Részletesebben

MEGYEI JOGÚ. A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdés b.

MEGYEI JOGÚ. A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére az 1/2013. (I.24.) önkormányzati rendelet 20. (1) bekezdés b. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4024 Debrecen, Piac u. 20. 4024 Debrecen, Piac u. 20. Tel.: +36 52 511-410 Fax: (52) 511-401 E-mail: polgarmester@ph.debrecen.hu Tárgy: Sürgősségi indítvány A DMJV

Részletesebben

Javaslat /4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására

Javaslat /4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII. kerület Kelep utcában található, ingatlan hasznosítási módjának meghatározására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat 187257/4 helyrajzi számú, természetben Budapest XXIII.

Részletesebben

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap. Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016.09.22. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, természetben

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Zirc, Alkotmány és Állomás utca között megépült gyalog- és kerékpárút telekhatárrendezése Előadó:

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t az Ózd, Bercsényi Miklós utca 21. szám alatti (hrsz: 2039) ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 60080/2014.

polgármester Iktatószám: 60080/2014. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 60080/2014. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos

Előterjesztő: Szitka Péter polgármester. vezető-tanácsos Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Szentesi Judit vezető-tanácsos Tárgy: Javaslat a Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Szolg Kft. közötti ingatlanok cseréje és a Kazincbarcika,

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 08-i, soros, nyilvános ülésén hozott határozat 111/2014. (X.08.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzata megtárgyalta

Részletesebben

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen!

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés tárgyában dönteni szíveskedjen! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2013. augusztus 28. napján tartandó Kt. ülésre Készítette: Handelné Kiscelli Ágnes vagyonhasznosítási referens Tárgy: Egyes állami ingatlanok

Részletesebben

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\

\((D<\\/-,~ C-.l~ Jf:(\ NvíREGVHAZA MEGVEI JOG Ú VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 440' NvfREGVHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF.: 8~. TELEFON: +36 4> 5>1"540; FAX: +36 4> 524"541 E-MAIl.!VAGYONGAZDALKODA5@NVIREGVHAZA.HU

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NViREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 00 FAX: -+36 42524-501 E-MAIL.POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/629/2016. Ügyintéző:

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság május 13-ai üléséről. 278/2015. (05.13.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság május 13-ai üléséről. 278/2015. (05.13.)TELB. Határozat Tárgy: napirend 278/2015. (05.13.)TELB. Határozat úgy dönt, hogy a 11/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat elfogadja és az alábbi előterjesztéseket felveszi: NYÍLT ülésre - Döntés a Játékkal

Részletesebben

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/3295-46/2014 Tárgy: Közfoglalkoztatást érintő együttműködési megállapodások Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre megküldve: Városüzemeltetési

Részletesebben

J a v a s l a t. az ózdi belterületi 17445/2, 17445/3 hrsz-ú természetben Ózd-Szentsimon térségében lévő ingatlanok térítésmentes átvételére

J a v a s l a t. az ózdi belterületi 17445/2, 17445/3 hrsz-ú természetben Ózd-Szentsimon térségében lévő ingatlanok térítésmentes átvételére J a v a s l a t az ózdi belterületi 17445/2, 17445/3 hrsz-ú természetben Ózd-Szentsimon térségében lévő ingatlanok térítésmentes átvételére Ózd, 2018. december 13. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő:

Részletesebben

Javaslat a Budapest XXIII. kerület hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára

Javaslat a Budapest XXIII. kerület hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185620 hrsz.-ú ingatlannal

Részletesebben

polgármester Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 19954/2012. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 6 pld. határozati javaslat 1 pld. megállapodás 1 pld. szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Tompa M. u. 12. sz. alatti 3515/1/A/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

Részletesebben

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött BÁN ZALÁN ÉS BÁN-ANDRÁSI SZILVIA GÁRDONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT között * 2019. április. napján 1 TELEKALAKÍTÁSSAL VEGYES INGATAN ADÁSVÉTELI

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T /2012. (...) Kgy. KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012....... napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Polgármester 01/87213-3/2012

Részletesebben

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére

Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a Budapest XXIII. kerület (cím). szám alatti ingatlan 4650/6750-ed részének értékesítésére Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a.. helyrajzi számú, természetben a

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

polgármester Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kialakításával kapcsolatos, a Kormányhivatal által tett javaslatról

polgármester Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kialakításával kapcsolatos, a Kormányhivatal által tett javaslatról Előterjesztő: polgármester Iktatószám: 91850/2012. Tárgy: Döntés a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatalának kialakításával kapcsolatos, a Kormányhivatal által tett javaslatról Melléklet:

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 01/ /2011.

polgármester Iktatószám: 01/ /2011. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László Iktatószám: 01/6383-32/2011. Tárgy: Az M43 autópálya Szegedet elkerülő szakaszának úthasználati díj mentességével kapcsolatos felterjesztés a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Bizottság Pénzügyi Bizottság

Bizottság Pénzügyi Bizottság Elıterjesztı megnevezése: Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester Iktatószám: 3306/2009 Tárgy: Ingatlanok közgyőlési döntést igénylı kérdései Melléklet: 4 pld. Határozati javaslat Készítette: Városüzemeltetési

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 8 -ai rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 8 -ai rendes ülésére 18. Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám:1131-26/2016. Javaslat a Salgótarján észak déli irányú kerékpárút II./A ütemmel érintett ingatlanok terület és tulajdonjog rendezéséhez kapcsolódó előzetes

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2. Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere 2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831, E-mail: majoshaza@majoshaza.hu ELŐTERJESZTÉS Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jelen vannak: Távollevők:

Jelen vannak: Távollevők: Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2009. szeptember 2-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60472/2009.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60472/2009. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60472/2009. Cím: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 28-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Autokar Kft. ingatlancsere kérelme Iktatószám: 4858/2017. Melléklet:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 29774-1/2016. Tárgy: A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház igazgatói

Részletesebben

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja:

Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 1 Fedőlap Az előterjesztés közgyűlés elé kerül Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 10. 20. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az önkormányzat gazdálkodásának

Részletesebben

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása

Iktatószám: 01/ /2016. Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Előterjesztő megnevezése: Nagy Sándor városfejlesztési alpolgármester Iktatószám: 01/49244-5/2016. Tárgy: Közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződések módosítása Melléklet: 1 pld. határozati javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Kalányos Ferenc területvásárlási kérelme (Vörösmarty utcai telek-kiegészítés)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. dr. Solymos László alpolgármester. módosítása ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: dr. Solymos László alpolgármester Az előterjesztés tárgya: A Százszorszép Gyermekház alapító okiratának módosítása Iktatószám: 42797/2012.

Részletesebben

polgármester Iktatószám: 46775/2013.

polgármester Iktatószám: 46775/2013. Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 46775/2013. Tárgy: Megismételt döntés a Szeged, Széchenyi tér 2/A. fsz. 6. sz. alatti üzlethelyiség bérlője helyiségcsere iránti kérelme

Részletesebben

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására

Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Javaslat az Ózd, Volny József u. 1. szám alatti, ózdi belterületi 7217 hrsz-ú ingatlanra benyújtott vételi kérelem elbírálására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítette: Településfejlesztési

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i ülésére 8. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i ülésére Tárgy: A Lajosmizse külterületén elhelyezkedő, 0394/59 helyrajzi szám alatti ingatlannal Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2019. április 10... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET szeptember 07-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 205/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. szeptember 07-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya:komló, Templom tér 2. sz. alatti (512. hrsz.) ingatlan tulajdonjogának

Részletesebben

Előterjesztés. a bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról

Előterjesztés. a bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról Előterjesztés a bicskei 1276 hrsz-ú ingatlan állami tulajdonba adásáról 1. előterjesztés száma: 245/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 3. előterjesztés készítésében közreműködő személy

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS. Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat soroksári sváb tájházzal kapcsolatos döntések

Részletesebben

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz

Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Előterjesztői kiegészítés a 8. napirendi ponthoz Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere 6720 Szeged, Széchenyi tér 10-11. Tisztelt Közgyűlés! Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései tárgyú előterjesztéshez

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: /2013

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: /2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 2047-16 /2013 Javaslat Salgótarján, külterületi 040 helyrajzi számú ingatlan 980 m2 területrészének

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Új napirendi pont 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-i rendes ülésére Tárgy: A Városháza konyhájának működtetése

Részletesebben