Az EQUILOR Befektetési Zrt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az EQUILOR Befektetési Zrt."

Átírás

1 Az EQUILOR Befektetési Zrt évi Kockázatkezelői Közzététele Budapest, június 5.

2 2013. évi kockázatkezelési közzététel Értelmező rendelkezések (1) Felügyelet: Magyar Nemzeti Bank (2) Bszt.: a évi CXXXVIII törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (3) Javadalmazási politika: a Bszt. 4. számú mellékletében meghatározott politika (4) Kockázati tőkemegfelelés: 2006/49/EK irányelvben meghatározottak alapján (5) Elsző számú vezető: a Bszt. rendelkezései szerinti első számú vezető, a közgyűlés által kijelölt igazgatósági tag, mint Ügyvezető Bevezetés Az Equilor Befektetési Zrt. (továbbiakban: Equilor) a befektetési vállalkozások kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló 575/2013/EU rendeletének (továbbiakban: Rendelet) illetve az Európai Parlament és Tanács 2006/49/EK számú irányelve (Basel II direktíva) harmadik pillérének megfelelően - Belső Szabályzata elvei mentén- közzéteszi kockázatvállalásának irányelveit, folyamatait, a kezelt kockázatok típusait, tőkekövetelményét, annak való megfelelésének felépítését és javadalmazási politikáját. A nyilvánosságra hozott információk átfogóan bemutatják az Equilor kockázati profilját. A közzétételre vonatkozó szabályok A közzétételben megjelenített információkat a Rendelet rendelkezései szerint értelmezzük: (1) Bizalmas információ: olyan információ, amely tekintetében a befektetési vállalkozást titoktartási kötelezettség terheli az ügyfelével vagy más harmadik személlyel szemben (2) Lényeges információ: olyan információ, amelynek a nyilvánosságra hozatalból történő elhagyása vagy téves közlése megváltoztathatja vagy befolyásolhatja az információt gazdasági döntés céljából felhasználó értékítéletét (3) Védett információ: olyan információ, amelynek a nyilvánosságra hozatala a befektetési vállalkozás versenypozícióját veszélyeztetheti, így különösen a termékekkel vagy rendszerekkel kapcsolatos olyan információk, amelyeknek a versenytársak tudomására jutása csökkentheti a befektetési vállalkozás befektetéseinek értékét Az Equilor nem hozza nyilvánosságra a céget érintő védett és bizalmas információkat, azonban a bizalmas és védett információkhoz kapcsolódó, de annak nem minősülő általános információkat igen. Az Equilor kockázati profilja ezen információk hiányában is teljes mértékben megismerhető. Az Equilor védett információnak minősíti (1) a kockázatkezelés során alkalmazott konkrét eljárásokat és informatikai megoldásokat, (2) az egyes végrehajtási helyszínekhez kapcsolódó, a Bszt. előzetes tájékoztatás körébe nem tartozó eljárásokat és megoldásokat, (3) az egyes kockázati kitettségek részletes (országra vagy partner típusra bontott) és idősoros adatait, illetve 2

3 (4) mindazokat az információkat, amelyek nyilvánosságra kerülésével csökkenhet az Equilor vagy az Equilor befektetéseinek értéke. Kockázatkezelési terület A kockázatkezelési politikában foglaltak érvényre juttatása érdekében a vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe vétele mellett az Equilor független kockázatkezelési területet működtet, amely felelős a kockázatkezelési folyamatok működtetéséért, szoros együttműködésben a megfelelési és belső ellenőrzési területtel illetve az Első Számú vezetővel. A független kockázatkezelési funkció szervezeti keretei és feltételei rendelkezésre állnak, a kockázatkezelési feladatokat főállásban foglalkoztatott Kockázatkezelő látja el. Az Equilor kockázatkezelési rendszerének felépítése: 1) kockázati tényezők definiálása és értékelése, 2) kockázatok mérési módszertanának meghatározása, 3) kockázati limitek felállítása, 4) kockázati kitettség és limitkihasználtság folyamatos figyelemmel kísérése (monitoring), 5) limittúllépés esetére vonatkozó eljárási és hatásköri szabályok megalkotása, 6) tőkemegfelelés folyamatos figyelemmel kísérése, illetve tőkeallokációs elvek meghatározása, 7) belső jelentési rendszer kialakítása, valamint, 8) a fenti feladatokhoz kapcsolódó döntési, eljárási, ellenőrzési jogkörök rögzítése. A teljes kockázatkezelési folyamat oly módon épül fel, hogy az magába foglalja a releváns kockázati kitettségek azonosítását, mérését, kezelését és jelentését. A kockázatkezelő feladatai a következők: 1) pénzügyi eszközök, saját és ügyfél pozíciók árazása és átértékelése 2) kockázati típusok azonosítása, a kockázatok mérési rendszerének kialakítása, 3) saját számlás pozíciók kockázatának mérése és jelentése 4) partnerkockázat mérése és jelentése, fedezetlen pozíciók kezelése, 5) kereskedési könyv vezetése, 6) kockázatkezelési szabályzatok karbantartása, 7) jogszabályban és szabályzatban meghatározott rendszeres és rendkívüli jelentések elkészítése, 8) szoros együttműködés az Equilor más szervezeti egységeivel a kockázatkezelés körébe tartozó feladatok magas szakmai színvonalú ellátása érdekében, 9) kiemelt együttműködés a független funkciókat ellátókkal. Kockázatkezelési elvek és módszerek Az Equilor a piaci árfolyamok megváltozásából, jogi környezetéből és működéséből eredő kockázatokat teljes mértékben, a vonatkozó szabályzatokban leírt irányelveknek megfelelően méri, kezeli, fedezi illetve törekszik azok elkerülésére. Az Equilor az egyes kockázati típusuk mérését és kezelését egymástól függetlenül végzi, számszerűsítésükre elsősorban a Felügyelet által javasolt standard eljárásokra támaszkodik, nem alkalmaz belső modellt. A konzisztens kockázatkezelési rendszer kiépítése érdekében a kockázatkezelési limitrendszer alapját képező releváns kockázati típusok meghatározásra kerülnek. 3

4 Piaci kockázatok Piaci kockázat alatt értjük a saját számlás kockázatvállalás keretében, az Equilor Kereskedési és Befektetési könyvébe felvett, illetve ott nyilvántartott pénzügyi eszközök negatív irányú átárazódásának lehetőségét. A saját számlás kitettségek átárazódásából fakadó kockázatok mérése érdekében az Equilor a nyitott pozíciókat napi rendszerességgel átértékeli. A saját számlás ügyletek szabályozására, azok pontos követésére a Kockázatkezelési Szabályzat tér ki részletesen, amely 6 fő kategóriába sorolja a saját számlás kockázatvállalási limiteket, amelyek a következők: 1) Duration limit 2) Értékpapír limit 3) Margin limit 4) Margin hedge limit 5) Vállalati kötvény limit 6) Deviza limit A piaci kockázatokat a saját számlára felvehető eszközök típusának meghatározásával, illetve limitek felállításával korlátozzuk, amelyek megváltoztatására a kereskedési könyvi szabályzat módosításán keresztül - az Igazgatóság jogosult. Az árukockázatot a piaci kockázat analógiájára megfelelően kell értelmezni és kezelni. A piaci kockázat által megkövetelt Tőkekövetelmény számítása a 575/2013/EU irányelvben előírtaknak megfelelően a Standard Módszer alkalmazásával történik. Az Equilor-t érintő piaci kockázatokról naponta jelentés készül, amelyet a kockázatkezelő megküld a Vezetőség részére. Kamatkockázat A kamatkockázat alatt értjük a pénzügyi eszközök kamatszint miatti átárazódásának lehetőségét, amely veszteséget okozhat az Equilor számára. Az Equilor a kamatkockázatot általános és egyedi kamatkockázat szerinti bontásban a kereskedési könyvben mutatja ki, illetve határozza meg a szükséges tőkekövetelmény értékét. Ezen felül a Saját számlás tevékenységet nem érintő kamatkockázat körébe mindazon a kamatszint változásból eredő eredmény tartozik, amely nem a saját számlás portfólióba található kamat érzékeny eszközök (például hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, opciók) átárazódásából erednek. Deviza árfolyamkockázat Az Equilor deviza nyitott pozíciójának átárazódásából, a deviza árfolyamok változásából származó lehetséges veszteség. A deviza árfolyamkockázat számításakor az Equilor meghatározza az egyes devizanemekben fennálló illetve az azok alapján összesített deviza nyitott pozíció maximális mértékét. A deviza árfolyamkockázat meghatározásakor minden olyan eszköz azonosításra és beszámításra kerül, amely devizális kitettséget jelent. A szó szoros értelmében vett devizalimitek nem kerültek beállításra, mert az alkalmazott limitstruktúra hatékonyan gátat szab a kockázatvállalásnak. Külföldi devizában denominált eszközök esetében a hazainál magasabb haircut értékek kerülnek megállapításra. 4

5 Hitelkockázat (partnerkockázat) Annak kockázata, hogy az Equilor ügyfele vagy partnere (ide értve a közreműködő partnereket is) kötelezettségét nem tudja a szerződési feltételeknek megfelelően teljesíteni, melynek révén az Equilor-nak pénzügyi vesztesége keletkezhet. A hagyományos értelemben vett hitelkockázat az Equilor saját számlás, Forintban kibocsátott hazai állampapírok esetében jelenik meg. Az Equilor nem folytat befektetési hitelezési tevékenységet, halasztott pénzügyi teljesítést nem nyújt, ekképpen a hitelezési kockázat főbb, az Equilor tevékenységében megjelenő kategóriái a következők: Elszámolási kockázat Amennyiben az adott ügylet elszámolási napja a kötési napot követő dátumra esik, a köztes időszakban az ügylet tárgya és az ellenérték közötti negatív pótlási érték összegéig elszámolási kockázat adódik. A kockázati típus a bizományosi és kereskedelmi tevékenység keretében intézményi ügyfelekkel szemben merül fel. A nem intézményi ügyfelek esetében bármilyen partnerkockázati kitettséget megfelelő óvadék kikötése mellett lehet vállalni. Az Equilor nyilvántartási rendszerében az Elszámolási kockázat értéke napi szinten meghatározásra kerül. Ha értékpapír, áru vagy deviza esetében az Equilor birtokon belül marad de az ügylet pénzügyi elszámolása nem történik meg az esedékességet követő 5 napon belül akkor a megjelenő partnerkockázat mértéke az Elszámolási kockázat alatt kerül kimutatásra. Az Equilor teljesítési helyszínei közül leginkább a Prágai Tőzsde esetében kell az elszámolási kockázat mértékét fokozott figyelemmel követni az alkalmazott bruttó elszámolási rendszer következtében. Az Equilor olyan óvadékolási és elszámolási eljárásokat alakított ki, amellyel biztosítani tudja, hogy bizományos szerepe ilyen esetekben is megmaradjon. Nyitva szállítás Az Equilor sem az intézményi, sem a nem intézményi ügyfelekkel szemben nem teljesít üzletszerűen nyitva szállítással tranzakciót. A DVP (azaz Delivery versus Payment) elszámolással biztosítható, hogy az Equilor nem kerül az ügylet tárgya tekintetében birtokon kívülre, így a kockázat (megfelelő szerződéses háttér esetén) az ügylet tárgya, illetve az ellenérték közötti negatív pótlási értékre korlátozódik. Ettől a szabálytól kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha az elszámolás annak technikája miatt más módon nem megoldható és a partnerrel külön szerződésben rögzítésre kerülnek az elszámolással kapcsolatos teljesítési határidők, illetve annak elhalasztásának jogkövetkezményei. A Nyitva szállítás értéke napi szinten kerül meghatározásra Ügyfelenkénti és összesített formában is. Ország kockázat A partnerkockázat vonatkozásában a kockázatkezelés vizsgálja azokat a kitettségeket, amelyek külföldi illetőségű ügyfelekhez vagy partnerekhez kapcsolódnak. Az ország kockázatnak a saját számlás kockázatvállalás során (pl. külföldi állam által kibocsátott értékpapír megvétele), a külföldi ügyfelekkel/partnerekkel kötött ügyletek elszámolásakor, illetve a külföldi végrehajtási helyszínek és közreműködő partnerek igénybe vételekor 5

6 van jelentősége. A kockázatkezelési rendszer az érintett országok vizsgálatakor kitér az ország hitelminősítői besorolására, amely kitér a szuverén, transzfer és általános hitelezési kockázatokra is. Szűkebb értelemben vett hitelkockázat A befektetési hitelezésből, illetve halasztott pénzügyi teljesítésből adódó kitettség. Az Equilor nem rendelkezik a Bszt. 5. (2) c) pontjában meghatározott befektetési hitelezésre vonatkozó tevékenységi engedéllyel, illetve a halasztott pénzügyi teljesítés sem tartozik az üzletszerű tevékenység keretébe. A tőkepiac származtatott termékek formájában megfelelő lehetőséget biztosít a tőkeáttétel biztosítására. Az Equilor a termékfejlesztés keretében olyan megoldások kialakítására törekszik, amelyek biztosítják a hitelkockázat korlátozását, illetve eliminálását. A szűkebb értelemben vett hitelkockázat a Felügyelet által ajánlott Standard módszerrel kerül meghatározásra. Letétkezelőkkel szembeni kockázat Elszámoló házaknál, hitelintézeteknél vagy befektetési szolgáltatóknál elhelyezett saját és ügyfél értékpapírok, pénzeszközök vagy nyitott származtatott termékekből eredő pozitív eredmény feletti rendelkezési jogosultság korlátozásából fakadó kockázatok. A kockázat a letétkezelő partnerek gondos kiválasztásával, illetve rendszeres értékelésükkel kezelhető. A fenti kockázatok minél hatékonyabb kezelése érdekében az Equilor a év során felülvizsgálta, az ben készült partnerkockázati elemzését. Ennek felülvizsgálatára, frissítésére éves gyakorisággal kerül sor. A partnerkockázati elemzés frissítésre kerül, amennyiben valamely partner kockázati szintjében változás áll be. Az elemzés alapján megállapítható, hogy az Equilor letétkezelőkkel szembeni kockázatai nem mondhatóak jelentősnek. Letétképzés szabályai A letétképzési kötelezettség többnyire a végrehajtási helyszínek, azaz az Equilor közreműködő partnerei által meghatározott elvek alapján kerülnek megállapításra. Ugyanakkor a BÉT származtatott szekciójában az Equilor a KELER által alkalmazott letétképzési kötelezettség kétszeresét írja elő. Kivételt képez ez alól a BÉT szabványosított opciók kiírása, és a BÉT Határidős Deviza termékek ahol a SPAN kalkulációs sajátosságai miatt az Ügyfeleknek a KELER SPAN-nak megfelelő összeget kell megképezniük. A letétképzés általános szabályai a következők: 1) A letétképzési követelmény minden esetben kiterjed az ügylettel kapcsolatban felmerülő költségekre, díjakra és a pozíció finanszírozásával kapcsolatban felmerülő kamat jellegű költségekre is (ennek mértéke nem kerül külön megemlítésre az egyes ügylet típusoknál). 2) A letétképzési kötelezettséget az adott ügylet Végrehajtási helyszínének megfelelő számlákon, a letétképzésnek megfelelő eszközben (pénzeszköz vagy pénzügyi eszköz) kell teljesíteni. 3) A kötelezettség teljesítésének határideje a megbízás megadásának (szerződés megkötésének) időpontja. 4) Határidős ügyletek és opciós jogok kiírása (vagy ezzel egyenértékű ügylet) esetén a letétképzési kötelezettség az Alapletéten kívül kiterjed a nem realizált eredményre is (Változó letét). 5) Tőkeáttételt eredményező származtatott ügyletekre vonatkozó napon belüli ügyletek esetében az adott pénzügyi eszközre vonatkozó letétképzési követelménynél alacsonyabb Alapletét nem határozható meg. 6

7 Elismerhető hitelkockázati fedezetek A hitelezési kockázat mérséklése a helyettesítésen alapuló módszer alapján történik. Ennek keretében mind előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet, mind elismert előre rendelkezésre nem bocsátott fedezet figyelembe vehető. Az utóbbi típusú fedezetek befogadása csak külön engedélyezéssel lehetséges, ilyen esetre eddig nem volt precedens. Elfogadható fedezetek köre: 1) Értékpapírra, warrantra, opciós jogra vonatkozó azonnali adásvételi ügylet esetén az ügylet ellenértéke (vételi ügylet) vagy az ügylet tárgyát képező pénzügyi eszköz (eladási ügylet) 2) Hazai szabványosított származtatott ügyletek esetén a KELER KSZF értékpapír- és deviza befogadási kondíciói alapján kerülnek befogadásra a Fedezeti eszközök 3) Egyéb letétképzési kötelezettséggel járó származtatott ügyletek esetében az elfogadható Fedezetek köre végrehajtási helyszínenként változik. Fő szabályként a hazai OTC származtatott ügyletek esetében magyar állampapírok fogadhatóak el fedezetként. 4) Az Equilor Trader, Interactive Brokers, Brokerjet és MetaTrader rendszerek esetében fedezetként azon devizák köre tudható be, amelyekben az adott közreműködő partner számlanyitási lehetőséget biztosít. Ebbe a körbe a fő devizák tartoznak. 5) Az Equilor jogosult a fedezetként elfogadható eszközök körét, egyedi megállapodás alapján befogadni. Az elismerhető hitelkockázati fedezetek köréről, azok értékelésének rendjéről a Tájékoztató a letétképzési kötelezettség, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről szóló anyagból Értesülhetnek az Equilor ügyfelei. Származtatott ügyletek partnerkockázata Az Equilor által használt Clavis nyilvántartási rendszerben kialakításra került a származtatott ügyletek partnerkockázatát bemutató eljárás, amely az OTC derivatív ügyletek és kölcsönügyletekből adódó kitettségeket számszerűsíti. Az Equilor a származtatott ügyletek partnerkockázatával kapcsolatos adatokat bizalmas információnak tekinti, ezért az ilyen típusú ügyletekre számított tőkekövetelmény értéke nem jelenik meg a Közzétételben. Felhígulási kockázat Az Equilor nem folytat befektetési hitelezési tevékenységet. Ugyan az Equilor Üzletszabályzata lehetőséget nyújt halasztott pénzügyi teljesítésre, azonban e szolgáltatás szabályzati háttere nem került kialakításra. A 2013-as évben az Equilor nem nyújtott halasztott pénzügyi teljesítést. Hitelkockázat a Bszt. 5. (1) b) c) pontja szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységből adódhat, amelyet a kereskedési könyvre vonatkozó információk között kell elemezni és közzétenni. Az említett tevékenységből fakadó partnerkockázati tőkekövetelményt a kereskedési könyvi, illetve a hitelkockázattal kapcsolatos tőkekövetelménynek megfelelően kerül kimutatásra. Az Értékelési Szabályzat részletesen rendelkezik a partnerkockázat napi rendszerességű átértékeléséről, az egyes termékcsoportra vonatkozó szabályokról, illetve a partnerkockázat kezelése kapcsán releváns felelősségi 7

8 körökről. A kitettséggel szemben befogadott fedezetek tekintetében az Equilor a Fedezetértékelési Szabályzata az irányadó. A partnerkockázatok számszerűsítésére napi rendszerességgel kerül sor, amelyről az Equilor menedzsment és az érintett üzletkötők tájékoztatást kapnak. A fedezetlen pozíciókról az ügyfeleket az üzletkötők értesítik, a pozíciókat az Equilor kezeli és szükség esetén az üzletszabályzatban meghatározott normák mentén zárja. Likviditási kockázat Az Equilor különös hangsúlyt fektet a működéshez szükséges likviditás folyamatos biztosítására. A likviditást elsősorban a Társaság saját tőkéje, illetve szükség esetén a tulajdonosi háttér biztosítja. Az Equilor likviditási helyzetét leginkább olyan elszámolási tételek befolyásolják, ahol az Equilor-nak teljes likviditást kell biztosítania. A likviditási kockázatot a rendelkezésre álló eszközök hatékony felhasználásával, a partnerkockázat szigorú és következetes kezelésével, megfelelő banki refinanszírozási megállapodások megkötésével, nettósítási megállapodásokkal, illetve mobilizálható tulajdonosi vagy partneri likviditási tőke biztosításával kell kezelni. Az ügyfélkövetelések védelme és az Equilor mindenkori fizetőképessége érdekében az Equilor a Kockázatkezelés Szabályzat előírásainak megfelelően folyamatosan figyelemmel kíséri a likviditási helyzetet, illetve meghatározott intézkedési tervvel rendelkezik a likviditási nehézségek kezelésére. Ennek keretében részletes jelentési struktúra került kidolgozásra, amely kiterjed a napi likviditási jelentésre, illetve a rendkívüli likviditási helyzetek kezelésére. Működési kockázat A működési kockázat jelentősége a komplex termékstratégiából, illetve on-line kereskedési rendszerek alkalmazásából kifolyólag jelentősnek tekinthető. A működési kockázatot a lehetséges kockázati források megfelelő azonosításával, illetve a kockázatot csökkentő vagy megszüntető eljárás kialakításával, ellenőrzési pontok közbeiktatásával kell kezelni. A működési kockázat mérésére illetve tőkekövetelményének meghatározása a 575/2013/EU.rendeletben meghatározott Alapmutató (BIA) módszer alkalmazásával történik. Az Alapmutató módszerhez tartozó Irányadó mutatót a Pénzügyi Igazgató határozza meg a megelőző három év könyvvizsgálói záradékkal ellátott éves beszámolója alapján az575/2013/eu rendelet 316. cikkében meghatározott módon. Az Irányadó mutató az elmúlt három évben a következőképpen alakult: Nettó kamatbevétel 59,581 33,411-59,984 1 Kapott kamat és kamatjellegű bevételek 140, ,146 86,315 2 Fizetett kamat és kamatjellegű ráfordítások 80, , ,299 Nettó nem kamatjellegű bevétel 1,446,033 1,236,063 2,016,932 3 Részvényekből és egyéb rögzített kamatozású, változó hozamú értékpapírokból származó bevételek 516, , ,196 8

9 4 Kapott jutalék- és díjbevételek 1,684,772 1,687,393 2,381,440 5 Fizetett jutalék- és díjráfordítások 496, , ,210 6 Pénzügyi műveletek nettó eredménye -326, , ,384 7 Egyéb üzleti tevékenységből származó bevételek 68,220 49,272 84,890 Számított összesen 1,505,614 1,269,474 1,956,948 Ellenőrzés 8 Befektetési szolgáltató eredménye 1,389,315 1,272,458 2,005,149 9 Egyéb bevételek 68,220 16,765 54,445 Pénzügyi műveletek eredménye 48,080-19, ,646 Összesen: 1,505,615 1,269,475 1,956,948 - Számított összesen -1,505,614-1,269,474 1,956,948 Különbség: A 575/2013/EU rendelet III. cím 316-os cikk alapján számolt tőkekövetelmény az Irányadó mutató 15%-a. Jogi kockázat A jogi kockázat az Equilor által alkalmazott szerződésekből fakadó kötelezettségek nem megfelelő kontrolljából adódó veszteség lehetősége. A jogi kockázatok kezelése érdekében az Equilor számos jogi kontrollfunkciót működtet, amelyek részét képezik a szabályzatalkotási és termékfejlesztési folyamatoknak is. Az Equilor egyes területeket, tevékenységi köröket a fentiekben meghatározott kockázati típusok (mint dimenziók) tekintetében értékeli. Az értékelés főbb aspektusai: a kockázati esemény bekövetkeztekor annak hatása az Equilor működőképességére, tőkeellátottságára és likviditására. Kereskedési könyv Az Equilor napi rendszerességgel meghatározza a kereskedési könyvi kockázatok tőkekövetelményét a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 575/2013/EU rendelet alapján. Az Equilor saját számlás kockázatvállalásának elsődleges célja az Ügyfelek számára nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység támogatása, kockázatait a saját számlára felvehető pozíciók körének meghatározásával mérsékli. A saját számlára vehető pozíciók: Magyar állam vagy más EU, illetve OECD tagország kormánya vagy nemzeti bankja által kibocsátott befektetési kategóriába tartozó hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, Részvények, befektetési jegyek, EU vagy OECD tagállam devizájára vonatkozó azonnali, határidős pozíció, Határidős termékek közül: részvény, index (kizárólag tőzsdei származtatott indexügylet, ami jelentősen diverzifikált indexet képvisel) és deviza határidős ügyletek, Részvényre vonatkozó európai típusú vételi jog vagy vételi kötelezettség 9

10 Az Equilor saját számlás tevékenységére jellemzően külföldi részvények, hazai állampapírok kerülnek a megfelelő limitek betartásával, amelyek napi szinten meghatározásra kerülnek. A Belső Ellenőr ezen limitek kihasználtságát szinten napi szinten ellenőrzi. A Kereskedési könyvi kockázatok meghatározásánál az Equilor a Kereskedési Könyvi Szabályzatában megfogalmazottak mentén, a mérlegen belüli értékpapír pozíciók nettósítása akkor lehetséges ha: 1) az adott értékpapírok kibocsátója megegyezik, 2) a névleges kamatláb megegyezik, 3) a lejárat megegyezik illetve ha 4) az értékpapírok egyazon devizában denomináltak. Befektetési könyvi pozíciók Az Equilor a befektetési szolgáltatási és ahhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek okán vállalt pozíciókat a Kereskedési könyvben tartja nyilván. A Kereskedési könyv mellett a Társaság Befektetési könyvet is vezet, amelyet további részportfóliókra bont. Az egyes részportfóliókra vonatkozó limitrendszert illetve a saját számlás kockázatvállalás szabályait a Kockázatkezelési szabályzat keretében határozza meg. A Befektetési könyvben nyilvántartott pozíciók kamatkockázata napi szinten kerül meghatározásra, a kockázatkezelő tájékoztatja a meghatározott limit kihasználtság értékéről az érintett, szabályzatban meghatározott vezetőket. Javadalmazási politika A befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény (a továbbiakban Bszt.) 4. számú melléklet 2. ponttal érintett személyekre vonatkozó javadalmazási politika éves nyilvánosságra hozatala az Equilor Befektetési Zrt. esetében: A javadalmazási politika alkalmazása során alkalmazott döntéshozói és ellenőrzési folyamatok: A javadalmazási politika elveit az Igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, annak végrehajtásáért a Felügyelő Bizottság felel. A javadalmazási politika elveinek kialakításában, felülvizsgálatában az Igazgatóság kérésére részt vesz a kockázati kontroll és megfelelőségi, humán erőforrás terület. A javadalmazási politika kialakítása során figyelembe kell venni vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, ill. a Felügyelet vonatkozó ajánlásait. A Bszt. 4. mellékletének 5. pontja szerint a politika végrehajtását a Független Belső ellenőrzés vizsgálja felül. A belső ellenőrzési vizsgálat fókusza a túlzott kockázatvállalás és a Társaság érdekeivel ellentétben álló magatartás megakadályozására rendelkezésre álló ösztönzőkre terjed ki. A teljesítmény és a teljesítmény javadalmazás kapcsolata, a javadalmazási rendszer legfontosabb jellemzői: A személyi hatály által érintett egyes csoportok tevékenység végzésükből eredően - különböző módon kerülnek javadalmazásra. A tisztségviselők (igazgatóság tagjai) díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi megterhelést a Társaság számára, arányban álljon a tisztségviselői munkavégzéssel, a Társaság előző évi gazdasági eredményével, a Társaság által foglalkoztatottak 10

11 létszámával. A könyvvizsgáló éves díjazása igazodik a Társaság méretéhez, gazdálkodási körülményeihez, költségviselő képességéhez. A könyvvizsgáló javadalmazásáról a Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés dönt. Az Igazgatóság munkavállaló státusszal rendelkező tagjainak munkabéréről a Felügyelő Bizottság dönt. Az üzleti területek vezetői esetében a teljesítménybeli premizálás és a prémiumcél kitűzés is megvalósul, tekintettel a speciális funkcióra. Az üzletág vezetők, mint a profit centrumok irányítói érdekeltek a profit termelésben, és mint vezetők kiemelten érdekeltek, a szabályozottság, a jogszabályoknak való megfelelés követelményében, az ügyfél elégedettség elérésében. Ebből adódóan juttatásaik pénzbeli és nem pénzbeli elemeket egyaránt tartalmaznak. Javadalmazásuk az Igazgatóság döntése alapján, havi, illetve negyedéves teljesítményértékelés alapján történik. A negyedéves értékeléseken felül éves teljesítményértékelésre is sor kerül, amely eredménye a következő évi béremelési előterjesztés során kerül figyelembe vételre. A béremelések tekintetében az Igazgatóság dönt. Nem pénzbeli juttatásként megjelenhet a dolgozói részvényvásárlás lehetősége, amelynek feltételeiről (mértéke, ára, vásárlás időszaka) minden esetben a Közgyűlés határoz. További nem pénzbeli juttatásként az Üzletág Irányítók II. kategóriás szolgálati autó használatra jogosultak. Az Operatív vezetők premizálásának elbírálására az Igazgatóság jogosult. A premizálás prémium feladatok meghatározásával történik, legkésőbb az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve kivételesen indokolt esetben azt követően kerülhet sor. A prémium feladat kitűzés tartalmazza a teljesítendő feladatokat, az elérendő eredményeket, a hozzájuk tartozó prémium hányadot, az értékelés időpontját, a kifizethetőség idejét. A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró éves beszámoló elfogadásakor történik. Fenti vezetők esetében, nem pénzbeli juttatásként megjelenhet a dolgozói részvényvásárlás lehetősége, amelynek feltételeiről (mértéke, ára, vásárlás időszaka) minden esetben a Közgyűlés határoz. További nem pénzbeli juttatásként a csoporton belüli egyes vezetői kör IV. kategóriás szolgálati autó használatra jogosult. A Kockázati és kontrollfunkciót betöltő alkalmazottak (Megfelelőségi Tanácsadó, Megfelelőségi Munkatárs, Kockázatkezelő) javadalmazásának előterjesztése a munkáltatói jogok gyakorlójának feladata. Az előterjesztés alapján a Felügyelő Bizottság határoz a funkciókat betöltő alkalmazottak bér és prémium járandóságairól. Ezen funkciók esetében - a Társaság viszonylatában - magasabb alapbér kerül meghatározásra, teljesítmény alapú juttatásként prémium feladatok kerülhetnek meghatározásra. A prémium feladat kitűzés tartalmazza a teljesítendő feladatokat, az elérendő eredményeket, a hozzájuk tartozó prémium hányadot, az értékelés időpontját, a kifizethetőség idejét. 11

12 A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró éves beszámoló elfogadásakor történik. Nem pénzbeli juttatásként megjelenhet a dolgozói részvényvásárlás lehetősége, amelynek feltételeiről (mértéke, ára, vásárlás időszaka) minden esetben a Közgyűlés határoz. Független belső ellenőrzési szervezeti egység munkavállalóinak, belső ellenőrzési vezető és ellenőrök, javadalmazása, bér és prémium megállapítása tekintetében a vonatkozó jogszabályok, szakmai sztenderdek és ajánlásoknak megfelelően a Felügyelő Bizottság elnökének előterjesztése alapján a Felügyelő Bizottság jogosult döntést hozni. A Független belső ellenőrzés esetében - a Társaság viszonylatában - magasabb alapbér kerül meghatározásra. A Független belső ellenőrzés premizálásáról, a prémium mértékéről a Felügyelő Bizottság dönt az éves ellenőrzések hatékonysága, teljessége, széleskörűsége, és a külső auditorok visszajelzése alapján. Nem pénzbeli juttatásként megjelenhet a dolgozói részvényvásárlás lehetősége, amelynek feltételeiről (mértéke, ára, vásárlás időszaka) minden esetben a Közgyűlés határoz. Összesített információk a javadalmazásról személyi csoportonként a üzleti évre vonatkozóan: A 2 fő Tisztségviselő részére kifizetett tiszteletdíj bruttó összege HUF. A 11 fő Vezető állású személyre (Igazgatóság és Egyéb Vezetők) kifizetett állandó javadalmazás összege bruttó HUF, a teljesítményjavadalmazás összege bruttó HUF. Kockázati, kontroll és ellenőrzési funkciót betöltő 6 személy állandó javadalmazásának összege bruttó HUF. A javadalmazások minden esetben készpénz/számlapénz formájában kerültek kifizetésre. Új munkaszerződésekhez kapcsolódó kifizetések, végkielégítések és halasztott kifizetések összege: A üzleti évben kötött 8 új munkaszerződés alapján kifizetett javadalmazás összege bruttó HUF, a teljesítményjavadalmazás összege bruttó HUF. Az üzleti év során a Társaság végkielégítést nem fizetett ki, ki nem fizetett, halasztott javadalmazást nem számolt el. Szavatoló Tőke A szavatoló tőke összege a Bszt. 2. számú melléklete alapján meghatározásra kerül minden hónap utolsó napjára legfeljebb a Fordulónapot követő 20. munkanapig. A kockázatkezelő a Jogszabályi tőkekövetelmény összegét minden nap összeveti a szavatoló tőkével, majd az összehasonlítás eredményét minden nap megküldi az az érintett vezetők részére. Az Equilor nem él szavatolótőke korrekcióval. Az Equilor szavatoló tőkéje a december 31-i fordulónapra a Bszt. 2. számú melléklete alapján, a Rendelet előírásaira való tekintettel a következőképpen épül fel (csak az értékkel rendelkező sorokat feltüntetve): 12

13 BCAA BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: forint Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Összeg Mód 1 2 a z 001 BCAA1 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN E 002 BCAA11 ALAPVETŐ TŐKE E 003 BCAA BCAA11101 ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK BCAA111-ből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett jegyzett tőke E E 006 BCAA1111 Befizetett jegyzett tőke E 008 BCAA1113 Tőketartalék E 009 BCAA BCAA112 Befizetett jegyzett tőkéhez kapcsolódó tőketartalék ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK E E 012 BCAA1121 Tartalékok E 018 BCAA11213 Eredménytartalék E 019 BCAA BCAA115 Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL E E 036 BCAA1151 (-) Immateriális javak E 076 BCAA Kiegészítő információ: KORLÁTOZÁSOK ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE E 080 BCAA14 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ ÖSSZES ALAPVETŐ TŐKE E 082 BCAA1510 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETŐ ÉS JÁRULÉKOS TŐKE E 092 BCAA183 INDULÓ TŐKEKÖVETELMÉNY E (Megjegyzés: A táblázatban a nullás sorokat nem szerepeltetjük!) 13

14 Tőkemegfelelés A Bszt ának értelmében a befektetési vállalkozásnak megbízható, hatékony, átfogó stratégiával és eljárásokkal kell rendelkeznie ahhoz, hogy az általa végzett befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatások kapcsán, valamint működése során vállalt, illetve felmerülő kockázatai fedezetéhez szükséges tőke mértékét és összegét meghatározza és folyamatosan fenntartsa. Az Equilor belső tőkekövetelmény számítását a Pillér-1+ módszert használja, mivel a hitelkockázat hiányában nincs olyan kiemelkedő veszélyeztetettsége, amely miatt külön módszer bevezetése indokolt lenne. A tőkekövetelmény számítása során annak értékét csökkentő tényező nem kerül figyelembe vételre, a számítás eredményeit más terület nem alkalmazza. Az Equilor tőkekövetelménye a következő elemekből épül fel: Az 575/2013/EU rendelet alapján számított, a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókockázat, elszámolási, nyitva-szállítás, partnerkockázat, valamint nagykockázat-vállalás tőkekövetelménye (együttesen Kereskedési könyvi kockázat tőkekövetelménye), továbbá a hitelkockázat és partner hitelkockázat az 575/2013/EU rendelet. alapján, a működési kockázat az 575/2013/EU rendelet alapján, a deviza árfolyamkockázat az 575/2013/EU rendelet alapján, valamint a az árukockázat az 575/2013/EU rendelet. alapján számított tőkekövetelmény összege. A Jogszabályi tőkekövetelmény összege és az Aktuális Szavatoló tőke értékének kapcsolata napi szinten kerül megállapításra és ellenőrzésre. A Tőkemegfelelés állapotáról a kockázatkezelő napi jelentésben tájékoztatja az illetékeseket. A kockázatkezelő kötelessége az érintett vezetők figyelmének felhívása abban az esetben, ha a Tőkekövetelmény értéke eléri a Szavatoló tőke 90%-át. Az Equilor külön eljárásrendet alakított ki és meghatározta a felelősök körét arra az esetre, ha a Tőkekövetelmény értéke eléri vagy meghaladja az Aktuális Szavatoló Tőke értékét. A jelentés időszakában az Equilor szavatoló tőkéje minden esetben fedezte a meghatározott tőkekövetelmény összegét. BCAB 14

15 BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁSOK TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA (CA) Nagyságrend: forint Összeg Mó d Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 1 2 a z 001 BCAB2 TŐKEKÖVETELMÉNY- MINIMÁLIS SZINTJE E 002 BCAB21 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA E 003 BCAB211 Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye E 004 BCAB21111 SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) E 010 BCAB Intézmények E 011 BCAB Vállalkozások E 012 BCAB Lakosság E 014 BCAB Késedelmes tételek E 019 BCAB Egyéb tételek E 034 BCAB22 ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE E 035 BCAB23 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA E 036 BCAB BCAB2311 Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat szenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú,hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok E E 038 BCAB2312 Részvények E 039 BCAB2313 Deviza E 042 BCAB24 ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI KOCKÁZATRA E 044 BCAB242 Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) E 15

16 046 BCAB26 EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY E 047 BCAB261 Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet E 048 BCAB3 ÖSSZEGZŐ ADATOK E 049 BCAB31 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt E 050 BCAB311 Tőkemegfelelési mutató (továbbiakban TMM) egyéb és átmeneti tőkekövetelmények előtt E 051 BCAB32 Szavatoló tőke többlet/hiány egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után E 052 BCAB321 TMM egyéb és átmeneti tőkekövetelmények után E 053 BCAB33 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐEN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE E 054 BCAB3301 FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLAT (SREP) ELŐÍRÁSAINAK FIGYELEMBE VÉTELÉT KÖVETŐ TŐKEKÖVETELMÉNY E 055 BCAB331 Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően E 056 BCAB332 Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően E 057 BCAB333 TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően E 058 BCAB34 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE E 059 BCAB3401 BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE E 060 BCAB BCAB342 Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően E 608 E 062 BCAB343 TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően 49 E 16

17 (Megjegyzés: A táblázatban a nullás sorokat nem szerepeltetjük!) Jogszabályi megfeleltetés Jelen közzétételben nem szerepelnek az alább, a vonatkozó rendeletben meghatározott alábbi információk: Az Equilor nem tartozik az összevont alapú felügyelet hatálya alá, így a számviteli konszolidáció és az összevont alapú felügyelet tőkekövetelményének számításához kapcsolódó eltéréseket nem határozzuk meg. Az Equilor nem rendelkezik szűkebb értelemben vett hitelezési kockázattal, így ebből a szempontból nem elemezzük a koncentrációt, illetve a felhígulást. Az Equilor felügyeleti sztenderd módszerrel határozza meg a tőkekövetelményt, így belső modellre vonatkozó adatokat nem teszünk közzé. A hitelkockázatot ugyancsak sztenderd módszerrel határozzunk meg, így a belső minősítésre vonatkozó közzététel nem releváns. Az Equilor a működési kockázatának meghatározásakor nem alkalmaz fejlett mérési módszert, így erre vonatkozó információkat a közzététel nem közöl. Az Equilor nem rendelkezett a kereskedési könyvben nem szereplő értékpapír kitettséggel, így az ezen tételekre vonatkozó információk nem kerülnek részletezésre. Az Equilor nem rendelkezett olyan kereskedési könyvön kívüli kockázatvállalással, amely pozíciók kamatkockázatot hordoznak, így erre vonatkozó információk nem kerülnek bemutatásra. Az Equilor nem rendelkezik értékpapírosítási ügylettel, így ennek kockázatait nem taglaljuk. Budapest, június 05. EQUILOR Zrt. 17

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2013. évi kockázatkezelési közzététel

2013. évi kockázatkezelési közzététel 2013. évi kockázatkezelési közzététel A H ungar ogr ain T ozsdeügynöki Szolgált at ó Zr t (cj: 0110044782; székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 76/a) (Továbbiakban: Társaság) a befektetési vállalkozás

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER KSZF Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1 Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Hatálybalépés dátuma: 2014. október 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése

A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése A SOLAR CAPITAL MARKETS ZRT. 2014. évről szóló kockázatkezelési jelentése a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1.

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1. GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT Version: 1. Hatályos: 2015. június 01. A GlobalFXInvetsmentZrt.(GLOBALFX vagy Társaság) jelen szabályzatban határozza meg az 575/2013/EU rendelet

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése Nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése a befektetési

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

Random Capital Zrt. Javadalmazási politikája

Random Capital Zrt. Javadalmazási politikája Javadalmazási politikája Hatályba léptette: A Random Capital Zrt. Igazgatósága Hatályba lépés dátuma: 2011. június 1. Érvényes: Visszavonásig Tartalomjegyzék 1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA ÉS HATÁLYA...

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. 2008. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi információkat

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI

AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI AZ OTP BANK NYRT. JAVADALMAZÁSI IRÁNYELVEI A Bankcsoporti Javadalmazási Politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amelyet a Bankcsoport egészében érvényre kell juttatni. A Bankcsoporti Javadalmazási

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról.

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról. A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. 2013. évi kockázatkezelésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali közzétételi kötelezettség teljesítése A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest,

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése 153 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 212. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/28. (VI.27.) Korm. rendeletnek

Részletesebben

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt.

DÍJJEGYZÉK. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Üzletszabályzatának Díjjegyzéke. A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. DÍJJEGYZÉK A HUNGAROGRAIN Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. Díjjegyzéke: Hatályos 2012. év szeptember hónap 10. napjától. Művelet Díjalap Díj mértéke Díj esedékessége I. Befektetési és árutőzsdei szolgáltatási

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2014. december 8. 2013. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2013.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről

Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről Tájékoztató a letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának és értékelésének rendjéről A letétképzési kötelezettség általános szabályai A befektetési vállalkozásokról és

Részletesebben

GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL

GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL GEO PROFESSIONAL PORTFOLIO ZRT. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI DOKUMENTUMA AZ ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSRŐL az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008. (VI.27.) kormányrendelet alapján Készült: 2014.05.15 Készítette: Szakmáriné Dezső Beatrix kockázatkezelés vezetője

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 10 717 0 146 714 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 140 954 0 28 301 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 140 954 0 28 301

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2010. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 159 267 192 484 2. Állampapírok 4 310 515 0 4 762 679 a) forgatási célú 4 257 225 4 709 389 b) befektetési célú 53 290 53 290 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE Módszertani útmutató a pénzügyi vállalkozások által a Felügyelet részére benyújtandó üzleti tervek értékelésének TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531

MÉRLEG MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet. Cg.:16-02-001531 MÉRLEG KSH:10045916-6512-122-16 Cg.:16-02-001531 Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez

DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez DÍJTÉTELEK a Befektetési Szolgáltatási tevékenységhez Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Körmend és Vidéke telefon adott megbízást kizárólag a 06 (21) 242-4723-as rögzített vonalon fogad el.

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K Adószám:10044465-1-09 Cégjegyzékszám:09-02-000180 Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.s z. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á

Részletesebben

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele

A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. nyilvánosságra hozatali közzététele A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560;

Részletesebben

- Befektetési vállalkozások -

- Befektetési vállalkozások - MKVK PTT oktatás 2013. december 4. 2012. évi könyvvizsgálói külön jelentések feldolgozásának, helyszíni ellenőrzések tapasztalatai - Befektetési vállalkozások - Csendes Zsoltné Kiss Szilvia Tartalom 2012.

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma:. Érvényes:

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA Alulírott, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS 1 ÉVES KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008. (VI.27.) kormányrendelet alapján Készült: 2013.05.15 Készítette: Szakmáriné Dezső Beatrix kockázatkezelési vezető

Részletesebben

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK

LAKOSSÁGI / SZAKMAI K É R D Ő Í V BEFEKTETÉSI TAPASZTALATOK, KOCKÁZATVISELŐ KÉPESSÉG, BEFEKTETÉSI CÉLOK Ügyfél neve:.... Számlaszáma (bankszámlaszám vagy értékpapír számlaszám):....... Adószáma /Adóazonosító jele:......... Székhelye:.... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév

ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév KSH: 10044276-6419-122-08 Cg. 08-02-000916 Sorszám ESZKÖZÖK (aktívák) A tétel megnevezése Az előző év Tárgyév a b c d 1. 1. Pénzeszközök 1 938 211 1 686 753 2. 2. Állampapírok 14 542 341 16 807 748 3.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: Cg.: Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2014.év 2015.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 587 900 404 993 02. 2.Állampapírok 1 928 700 1 759 645 03. a) forgatási célú 1 926

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010.

KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Cg.: 09-02-000644 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG 2010. KSH: 13975410641912209 Cg.: 09-02-000644 HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet ÖSSZEVONT (konszolidált)

Részletesebben

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is

5. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is KSH: 10044427641912209 Cg.: 09-02-000061 Biharkeresztesi Takarékszövetkezet ZÁRÓMÉRLEG adatok: ezer Ft-ban Sor szám M e g n e v e z és 2010. év 2011. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához Kockázati beszámoló Kiegészítés a QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 2014. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához Budapest, 2015. június 4. Bevezetés... 3 1. A kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. 1. Kockázatkezelési tevékenység szervezeti oldala

KÖZZÉTÉTEL. 1. Kockázatkezelési tevékenység szervezeti oldala KÖZZÉTÉTEL A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3., C épület, VI.2 emelet 1.; Cg.: 01-10-045560; vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben