HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ HM VERGA VESZPRÉMI ERD GAZDASÁG ZRT. Veszprém Jutasi u.10. Pf. 54. Tel

2 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zártkör en M köd Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10 Tel.: 88/ Éves beszámoló Veszprém, március 6.

3

4 Mérleg és Eredménykimutatás 2011.

5 A vállalkozás megnevezése: HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg Eszközök Sorszám Tétel A tétel megnevezése El év El év módosítása Tárgy év 1 A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni érték jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott el legek Immateriális javak értékhelyesbítése 10. II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon érték jogok M szaki berendezések, gépek, járm vek Egyéb berendezések, felszerelések járm vek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott el legek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 18. III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolat vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb rész.-i visz.-ban álló váll Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír Bef. pénzügyi eszközök értékhely. Tartós bankbetétek 26. B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott el legek II. Követelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásbók (vev k ) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb rész.-i visz.-ban lév váll.-sal szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásában Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok 45. IV. Pénzeszközök Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív id beli elhatárolások Bevételek aktív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása Halasztott ráfordítások 52. Eszközök összesen Veszprém, március 6.

6 A vállalkozás megnevezése: HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Mérleg Források Sorszám Tétel A tétel megnevezése El év El év módosítása Tárgy év 53. D. Saját t ke I. Jegyzett t ke I/a Ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken 56. II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-) 57. III. T ketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék 60. VI. Értékelési tartalék 61 VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jöv beni költségekre Egyéb céltartalék 66. F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolat vállalkozással szemben vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 71. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök 82. 1/a Ebb l: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vev kt l kapott el legek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív id beli elhatárolások Bevételek passzív id beli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása Halasztott bevételek Források összesen: Veszprém, március 6.

7 A vállalkozás megnevezése: HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt. Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Eredménykimutatás összköltséges eljárással Tétel A tétel megnevezése El év El év módosítása Tárgy év 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele Saját term.készletek állományváltozása Saját el áll.eszközök aktivált értéke II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III/a. Ebb l: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott /közvetített/ szolgáltatások értéke IV. Anyagjelleg ráfordítások Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jelleg ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII/a. Ebb l: értékvesztés A. Üzemi tevékenység eredménye Kapott /járó/ osztalék és részesedés 13/a. Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 14/a. Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége /a. Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott /járó/ kamatok és kamatjelleg bevételek /a. Ebb l: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi m veletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi m veletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 18/a. Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások /a. Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Részesedések,értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi m veletek ráfordításai B. Pénzügyi m veletek eredménye C. Szokásos vállalkozási eredmény X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkivüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény E. Adózás el tti eredmény XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény Veszprém, március 6.

8 Kiegészít melléklet 2011.

9 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása A társaság bemutatása A számviteli politika bemutatása...6 I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása A Társaság vagyoni helyzetének értékelése A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése II. SPECIFIKUS RÉSZ II/A. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Eszközök Befektetett eszközök elemzése Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök elemzése Tartós részesedések összetétele Egyéb tartósan adott kölcsön összetétele Forgóeszközök elemzése Készletek Saját termelés készletek összetev inek bemutatása Követelések elemzése Vev k Egyéb követelések összetétele Értékpapírok Értékvesztés mérlegtételenkénti alakulása Pénzeszközök alakulása Aktív id beli elhatárolások Források Saját t ke elemzése Lekötött tartalék összetev i Céltartalékok elemzése Kötelezettségek elemzése Hosszú lejáratú kötelezettség elemzése Rövid lejáratú kötelezettségek elemzése Passzív id beli elhatárolások elemzése Devizában fennálló eszközök és források Devizában fennálló eszközök és források értékelése II/B. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az üzemi eredmény összetev i Értékesítés nettó árbevételének elemzése /53

10 Saját termelés készletek állományváltozása Saját el állítású eszközök aktivált értéke Egyéb bevételek összetétele Költségek , Költségek költségnemenkénti összetétele Értékesítési költségek Egyéb ráfordítások összetétele Pénzügyi m veletek eredményének összetétele Rendkívüli eredmény összetétele Adózás Társasági adó Különadó A mérleg szerinti eredmény levezetése III. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ Személyi jelleg tájékoztatás Részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal folytatott tranzakciók Kötelezettségvállalások és függ kötelezettségek Környezetvédelmi tevékenység bemutatása Ellen rzések Mérleg fordulónapját követ események bemutatása Egyéb tájékoztatás Folyamatban lév jogi ügyek Folyamatban lév peres ügyek Folyamatban lév nemperes ügyek Egyéb tájékoztatás /53

11 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása 1. A társaság bemutatása A Társaság cégneve: Rövidített neve: Székhelye: Telephely: HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zártkör en M köd Részvénytársaság 8200 Veszprém, Jutasi u.10. Veszprémi Erdészet Cseri Murvabánya, 8200 Veszprém, veszprémi 0105/2 hrsz. Fióktelepek: Zirci Erdészet, 8420 Zirc, Bajcsy-Zsilinszky út 10. Királyszállási Erdészet, 8100 Várpalota, Veszprémi út 9. Kabhegyi Erdészet 8440 Herend, Külterület 5/D Hubertus Erdei Iskola, 8400 Ajka, külterület 01064/6 hrsz. Alsópere Park Szálló 8414 Olaszfalu-Alsópere, Olaszfalu 804/3 hrsz. Alapítás id pontja: Cégbírósági bejegyzés száma: A bejegyzés id pontja: május 26. bb tevékenységi körök: január 1-t l h a t á r o z a t l a n id tartamra Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény olajos magtermelés Vadgazdálkodás Erdészeti, egyéb erd gazdálkodási tevékenység (f tevékenység) Fakitermelés Kavics-, homok-, agyagbányászat Vízi létesítmény építése Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Ingatlankezelés Építményüzemeltetés Zöldterület-kezelés Fizikai közérzetet javító szolgáltatás A Zrt. alapt kéje alapításkor ,- Ft, azaz Háromszázkilencven millió forint, amely 39 db, azaz Harminckilenc darab, ,- Ft, azaz Tízmillió forint névérték névre szóló összevont részvényb l állt. T keemelés 1998 évben, összege: ,- Ft, Kett százhuszonhárom millió forint. Alapt ke február 26-tól ,- Ft, azaz Hatszáztizenhárom millió forint. A társaság alapt kéjéb l pénzbeli betét: Ft, azaz Kett százötven millió Ft. A társaság alapt kéjéb l nem pénzbeli betét: Ft, azaz Háromszázhatvanhárom millió Ft. 4/53

12 A Társaság alapt kéje db, azaz hatszáztizenháromezer darab, egyenként Ft, azaz ezer forint névérték névre szóló törzsrészvényb l áll. Valamennyi részvény az alapító tulajdonát képezi. A részvénytársaság valamennyi részvénye: törzsrészvény. A Társaság alapt kéjét kitev, tulajdonosi jogokat megtestesít összes részvény a Magyar Állam tulajdonában van. A HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 100%-ban állami tulajdonban lév részvénytársaság, mely december 31-én jött létre átalakulással az MH. Veszprémi Erd gazdaság jogutódjaként június 17-t l a Honvédelmi Minisztérium helyett az alapítói (tulajdonosi) jogokat az állami vagyonnal való felel s gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló évi LII. törvénnyel módosított Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló évi XX. törvény rendelkezései alapján a Társaságban a Magyar Államot megillet tulajdonosi jogokat az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkör en M köd Részvénytársaság gyakorolja. A társaság adottságainak, piaci helyzetének bemutatása A területének jelent s része a Magas Bakony hegységben helyezkedik el. A fennmaradó rész a Déli és a Keleti Bakonyhoz tartozik. A Magas Bakonyban elegyes bükkösök, gyertyános és cseres-tölgyesek találhatóak. A sz k mély völgyekben szikla és szurdok erd k, a déli melegebb lejt kön karszt-bokorerd k találhatóak. A Bakony keleti nyúlványai a triászban képz dött f dolomitból és mészk l állnak, északi és nyugati tömbjét jura és kréta mészk borítja. A Kab-hegyen és környékén vulkanikus bazalt is található. A magyar gazdaságot még 2011 elején is az egész világot érint gazdasági válság hatása miatti bizonytalanság jellemezte. A legtöbb vállalkozás érezhet en visszafogta a fejlesztéseit és nagyobb figyelmet fordított a takarékos gazdálkodásra. Tovább tartott az épít ipar és a feldolgozóipar, az ágazatot érint en a bútoripar gyengélkedése, ami meghatározó jelent ség volt az értékesebb választékok piacánál. 5/53

13 2. A számviteli politika bemutatása A Társaság a Számviteli törvény el írásai alapján m ködésér l, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l éves beszámoló készítésére kötelezett. Az éves beszámoló felépítése: - Mérleg: a Szt. 1. számú mellékletében meghatározott A változatban; - Eredménykimutatás: a Szt. 2. számú mellékletében meghatározott A változatban, összköltség eljárással; - Kiegészít melléklet - Üzleti jelentés Az éves zárás fordulónapja: december 31. A mérlegkészítés id pontja: tárgyévet követ év január 31. Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Tengerdi Gy vezérigazgató A társaság könyvvizsgálatra kötelezett. A társaság könyvvizsgálója: a CONTROLLING-AUDIT Könyvvizsgálói Kft. (1134 Budapest, L portár u. 14/a., cégjegyzékszáma: , MKVK tagsági szám: ) nevében természetes személyként eljáró Török Zoltán (an.: Farkas Jolán, lakcím: 2014 Csobánka, Gyöngyvirág u. 15., MKVK tagsági szám: ). Az éves mérleget, eredménykimutatást készítette: Ambrus Jánosné f könyvel mérlegképes könyvel regisztrációs szám Az éves beszámoló a formai követelményeknek megfelel en magyar nyelven készül, az összegek ezer Forintban szerepelnek, tartalmazza az el id szak adatait is. A Társaság a kezelésében, illetve a tulajdonában lév eszközökr l és azok forrásairól a Számviteli törvény el írásai alapján kett s könyvvitelszabályai szerint vezeti könyveit, mely biztosítja a gazdasági m veletek folyamatos rögzítését, a számviteli elvek betartását, és a társaság pénzügyi-gazdasági helyzetér l valós kép kialakítását teszi lehet vé. A számlatükör és a szöveges számlarend a törvényi el írások figyelembevételével, a Társaság specialitásainak szem el tt tartásával került kialakításra. A Társaság költségei els dlegesen a 6-7. számlaosztályokban költséghelyenként, költségvisel nként kerülnek könyvelésre, másodlagosan az 5. számlaosztályban költség nemenként. Az évközi folyamatos információ biztosítása érdekében a Társaság havonta f könyvi kivonatot, valamint erdészeti és ágazati eredménykimutatást készít. A Társaság rögzítette számviteli politikájában, hogy a vállalkozás folytatásának elvéb l kiindulva biztosítani kell a (teljesség, valódiság, világosság, következetesség, folytonosság, összemérés, óvatosság, bruttó elszámolás, egyedi értékelés, az id beli elhatárolás, a tartalom els dlegessége a formával szemben, a lényegesség és a költséghaszon összevetés) számviteli alapelvek érvényesülését. 6/53

14 A Társaságnak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes bels szabályait úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmen en a kiegészít melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen. A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellen rizhet sége érdekében a gazdálkodó nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak. A Társaság a számviteli törvénnyel összhangban kialakította és (id pont) módosította a pénzkezelési, leltározási, eszköz és forrásértékelési, valamint önköltség számítási szabályzatát. A beszámoló összeállítása során alkalmazott szabályzatok: - Számviteli politika - Számlarend - Értékelési szabályzat - Önköltség számítási szabályzat - Leltározási szabályzat - Számítástechnikai védelmi szabályzat - Iratkezelési szabályzat A mérleg és az eredménykimutatás a számviteli törvény szerinti tagoláson túl további tagolást nem tartalmaz. Az arab számmal jelzett tételek egy-egy csoporton belül nem kerülnek összevonásra, illetve nem kerülnek elhagyásra azok az arab számmal jelzett sorok, amelyben sem a tárgyévben, sem az el évben nem szerepel adat. Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhet, illetve ha egy adott eszköz vagy kötelezettség min sítése az egyik üzleti évr l a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a kiegészít mellékletben számszer sítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg kell adni. A HM VERGA Veszprémi Erd gazdaság Zrt. Számviteli Politikájának jellemz i, a társaság által alkalmazott f bb értékelési szabályok. Eszközök értékelése: A társaság tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni érték jog, szellemi termék, tárgyi eszköz, tulajdoni részesedést jelent befektetés értékelésekor a Számviteli Törvény 58..(5) bekezdés szerinti értékhelyesbítés illetve értékelési tartalék kimutatásával, valamint az 59.. szerinti valós értéken történ értékeléssel a társaság nem él. A Számviteli Törvény alapján a befektetett eszközök értékelése egyedileg történik. Az értékcsökkenés elszámolása az eszköz üzembe helyezésének napjától az állományból való kivezetés napjáig történik, általában lineárisan. 7/53

15 A 100 E Ft-egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközöknél azonnali, egyösszeg leírást, a 200 E Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközöknél 2 adóév alatti lineáris leírást alkalmaz a társaság. Terv szerinti értékcsökkenést nem számol el a társaság a telek, földterület, erd, képz vészeti alkotás, és üzembe nem helyezett beruházás után. Immateriális javak, tárgyi eszközök értékelése: bekerülési értéken, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszaírás összegével. Vagyoni érték jogoknál lineáris leírást alkalmazunk, a leírás i id 6 év. Üzleti és cégértéknél lineáris leírást alkalmazunk, a leírási id 5 év. Szellemi termékeknél lineáris leírást alkalmazunk, a leírási id általában 5 év, kivéve a szoftvereket, ahol a gyors erkölcsi avulás alapján általában 3 évvel számolunk. Saját el állítás esetén az értékelés tényleges el állítási költségen történik, csökkentve az elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel, növelve a visszaírásokkal. Befektetett pénzügyi eszközök értékelése: bekerülési értéken, egyedi értékelés alapján értékvesztéssel csökkentve, a visszaírt értékvesztéssel növelve, Vásárolt készletek értékelése: beszerzési áron, csökkentve az elszámolt értékvesztéssel, Saját termelés készletek értékelése: el állítási költségen, az elszámolt értékvesztéssel csökkentve. A saját termelés és a vásárolt készletekr l év közben a társaság folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. A vásárolt készleteknél beszerzési áron, a saját termelés készleteknél pedig az el év utókalkulációs árainak figyelembevételével kialakított elszámoló áron történik év közben a készletrevétel és a készletmozgások elszámolása. Év végén az Önköltségszámítási Szabályzat el írásainak megfelel en utókalkulációval megállapított áron történik az értékelés. A készletek értékvesztésének elszámolása egyedi értékelés alapján történik. Követelések értékelése: a követelést az elfogadott, elismert összegben, az elszámolt értékvesztéssel csökkentve, a visszaírt értékvesztéssel növelt könyv szerinti értéken mutatja ki a társaság mindaddig, amíg azt pénzügyileg, vagy egyéb módon nem rendezték, illetve behajthatatlan követelésként leírásra nem került. A vev, az adós egyedi min sítése alapján a mérlegkészítés id pontjáig nem rendezett követelésekre értékvesztést számol el a társaság a mérlegkészítéskor rendelkezésre álló információk alapján. Az egyedi min sítést l függetlenül értékvesztés elszámolására kerül sor minden olyan pénzügyileg nem rendezett vev követelésre, ahol a vev ellen felszámolási eljárást indítottak. A külföldi pénzértékre szóló vev követeléseket mérleg fordulónapi MNB árfolyamon értékeli a társaság. Értékpapírok értékelése: a társaságban lev tulajdoni részesedést jelent befektetést függetlenül attól, hogy az a fogóeszközök, vagy a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel, bekerülési értéken mutatja ki a társaság, melyet az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, illetve a visszaírt értékvesztéssel növelt. Az értékvesztés elszámolása illetve visszaírása egyedi értékelés alapján történik. 8/53

16 Pénzeszközök értékelése: A mérlegben a valutakészletek és a devizában vezetett pénzforgalmi számlák állományát a mérleg fordulónapján érvényes MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon mutatja ki a társaság. A forintban vezetett pénzforgalmi és betétszámlák, a házipénztárban lev pénzállomány könyv szerinti értéken, a bankkivonattal egyez en illetve a pénztárban meglev összeggel egyez en kerül kimutatásra. Aktív id beli elhatárolások: egyedi értékelés alapján aktív id beli elhatárolásként vesszük figyelembe az olyan mérleg fordulónapja el tt elszámolt összegeket, költségeket, amelyek nem a tárgyid szakot terhelik és csak a mérleg fordulónapját követ id szakra számolhatók el valamint a mérleg fordulónapja után esedékes, járó kamat- és egyéb bevételeket, amelyeket a tárgyévre kell elszámolni. Források értékelése Saját t ke értékelése: A saját t ke elemei a jegyzett t ke, a jegyzett, de még be nem fizetett t ke, a t ketartalék, az eredménytartalék és a mérleg szerinti eredmény, melyek könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. Céltartalékok: a társaság céltartalékot képez azokra a jöv beni költségekre, amelyek várhatóan vagy biztosan felmerülnek, de a mérleg készítésekor összegük vagy felmerülésük id pontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív id beli elhatárolások közé. Céltartalékot képez a társaság a várhatóan vagy biztosan felmerül kötelezettségekre, melyek összege, felmerülésük ideje a mérleg készítésekor még bizonytalan. Céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan felmerül költségeire és kötelezettségeire nem képezhet. Kötelezettségek értékelése: A hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket könyv szerinti értéken mutatja ki a társaság. A külföldi pénzértékre szóló, a mérleg fordulónapján fennálló kötelezettséget az év utolsó napján érvényes MNB árfolyamon mutatja ki a társaság. Passzív id beli elhatárolások értékelése: Egyedi értékelés alapján passzív id beli elhatárolásként szerepelnek a mérlegben a tárgyid szakot terhel, de csak a következ id szakban esedékes költségek, valamint az olyan tárgyid szakban elszámolt, de csak a következ id szakot illet bevételek, melyek a következ id szak teljesítményeihez kapcsolódnak. Passzív id beli elhatárolásként kerül kimutatásra a véglegesen, fejlesztési célra kapott, pénzügyileg rendezett támogatás, amelynek bevételként történ elszámolása a költsége felmerülésével arányosan történik. 9/53

17 I/B. A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása 1. A Társaság vagyoni helyzetének értékelése Mutató megnevezése Mutató számítása El év Tárgy év % keer sség (%) Saját t ke Források összesen 69,63 75,74 108,8 Kötelezettségek aránya (%) Kötelezettségek Források összesen 13,19 9,83 74,5 Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya (%) Rövid lejáratú kötelezettségek aránya (%) Befektetett eszközök fedezete (%) Saját t ke növekedésének mértéke I. (%) Saját t ke növekedésének mértéke II. (%) Eszköz igényességi mutató Tárgyi eszközök használhatósági foka (%) Tárgyi eszközök megújítási mértéke (%) Eszközök forgási sebessége Tárgyi eszközök forgási sebessége Készletek forgási sebessége Saját t ke forgási sebessége Hosszú lejáratú köt. Források összesen Rövid lejáratú köt. Források összesen Saját t ke Befektetett eszközök Mérleg szerinti eredmény Jegyzett t ke Mérleg szerinti eredmény Saját t ke Eszközök összesen Saját t ke Tárgyi eszközök nettó értéke Tárgyi eszközök bruttó értéke Tárgyév során aktivált érték Tárgyi eszközök bruttó értéke Értékesítés nettó árbevétele Eszközök összesen Értékesítés nettó árbevétele Tárgyi eszközök Értékesítés nettó árbevétele Készletek Értékesítés nettó árbevétele Saját t ke 0,87 0,04 4,6 12,32 9,79 79,5 136,58 165,47 121,2 39,15 86,21 220,2 9,27 16,91 182,4 143,62 132,03 91,9 62,71 60,68 96,8 5,33 6,58 123,5 1,03 0,71 68,9 2,03 1,57 77,3 12,03 9,78 81,3 1,48 0,94 63,5 10/53

18 2. A Társaság pénzügyi, likviditási helyzetének értékelése Adósságállományra vonatkozó mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása El év Tárgy év % Hitelfedezeti mutató (%) Követelések Rövid lejáratú kötelezettségek 96,31 49,74 51,6 Adósságállomány aránya (%) Adósságállomány Adósságállomány + Saját t ke 15,93 11,48 72,1 Adósságszolgálati fedezeti mutató Adósságállomány fedezettsége (%) Adózott er. + écs Hosszú lej. köt. esed. törlesz. részl. Saját t ke Adósságállomány 20,03 79,04 394,6 527,91 770,78 146,0 Vev k Átlagos vev futamid (nap) 35,02 1 napi értékesítési árbevétel 7,27 20,8 Átlagos szállító futamid (nap) Vev i/szállítói állomány aránya (%) Szállítók 1 napi anyagjelleg ráfordítás Vev k Szállítók 31,71 21,34 67,3 180,77 54,41 30,1 Az átlagos vev futamid 35,02 napról 7,27 napra, míg az átlagos szállító futamid 31,71 napról 21,34 napra csökkent. Az átlagos vev futamid csökkenésének oka, hogy évközben a Devecseri Önkormányzat kifizette a tartozását, valamint a viharkárból ered többlet értékesítés vev állománya is lecsökkent évre A vev /szállító állomány aránya a évi 180,77 %-ról 54,41 %-ra csökkent 11/53

19 Likviditási mutatók Mutató megnevezése Mutató számítása El év Tárgy év % Likviditási mutató I. Forgó eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 3,95 5,52 139,9 Likviditási mutató II. Forgóeszközök - Készletek Rövid lejáratú kötelezettségek 3,25 4,77 146,6 Likviditási mutató III. Pénzeszközök + Értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek 2,29 4,27 186,5 Likviditási mutató IV. Pénzeszközök Rövid lejáratú kötelezettségek 2,29 4,27 186,5 Üzemi eredmény + Amortizáció EBITDA fedezet I. 106,04 Fizetett kamatok EBITDA fedezet II. Szokásos váll. eredm. + Fizetett kamatok - Kapott kamatok +Amortizáció Fizetett kamatok 248,79 234,6 110,31 261,57 237,1 A likviditási mutatók 2010-r l 2011-re jelent sen javultak, köszönhet en a Társaság jelent s eredményének és pénzeszköz állományának. 12/53

20 3. A Társaság jövedelmi helyzetének értékelése Jövedelmez ségi mutatók: Mutató megnevezése Mutató számítása El év Tárgy év % Átlagos fedezeti hányad (bruttó jövedelmez ség) (%) Fedezeti összeg Értékesítés nettó árbevétele 36,47 32,27 88,5 Árbevétel arányos üzemi eredmény (%) Üzemi tevékenység eredménye Ért. nettó árbevétele 9,55 16,95 177,5 Árbevétel arányos adózott eredmény (%) Adózott eredmény Ért. nettó árbevétele 6,28 17,97 286,1 kearányos üzemi eredmény (%) Üzemi tevékenység eredménye Saját t ke 14,09 15,94 113,1 Saját t ke arányos adózott eredmény (ROE) (%) Adózott eredmény Saját t ke 9,27 16,91 182,4 Eszközarányos adózott nyereség (ROA) (%) Árbevétel arányos adózott eredmény (ROS) (%) Adózott eredmény Eszközök összesen Adózott eredmény Értékesítés nettó árbevétele 6,45 12,80 198,4 6,28 17,97 286,1 Mérleg szerinti eredmény Befektetés megtérülése (ROI) (%) Saját t ke+hátrasorolt+hosszú lejáratú 9,15 16,90 kötelezettség 184,6 1 f re jutó adózás el tti eredmény (E Ft) Adózás el tti eredmény Átl. stat. létszám ,9 1 f re jutó adózott eredmény (E Ft) Adózott eredmény Át. stat. létszám ,2 Bérarányos jövedelmez ség (%) Adózás el tti eredmény Bérköltség 95,03 144,53 152,1 Él munka-ráfordítás arányos jövedelmez ség (%) Adózás el tti eredmény Személyi jelleg ráfordítások 64,22 91,94 143,2 Az átlagos fedezeti hányad a évi 36,47 %-ról 2011-re 32,27 %-ra csökkent. A mutatóban a fedezeti összeget az értékesítés bruttó eredménye jelenti, melynek a bázishoz viszonyított csökkenése E Ft volt. A hányadosban szerepl nettó árbevétel csökkenése E Ft-tal nagyobb, azaz E Ft. Tekintettel a már többször hivatkozott rendkívüli eseményre, a évi viharkárra, a két összetev változása nem lineáris. A fedezeti hányad értéke még évben is megfelel az ágazatban elvárt értéknek. Az árbevétel arányos üzemi eredmény16,95 %-ra növekedett a évi 9,55 %-ról. Az árbevétel arányos adózott eredmény szintén növekedett, melynek értéke 17,97 %. A t kearányos üzemi eredmény 14,09 %-ról 15,94 %-ra változott. A saját t ke arányos adózott eredmény 7,64 %-kal, míg az eszközarányos adózott nyereség 6,35 %-kal n tt a évi értékhez képest. Az árbevétel arányos adózott eredmény 6,28 %-ról 17,97 %-ra növekedett. 13/53

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2014.

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2014. VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma: Veszprém, Jutasi u.10. Tel.: 88/591-510 BESZÁMOLÓ 2014. 8200 Veszprém, Jutasi út10. Pf. 54. Tel. 00-36-88-591-510

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Beszámoló. A Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2009. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Beszámoló. A Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2009. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Beszámoló A Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. évi gazdálkodásáról Kiegészítő Melléklet I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása

Részletesebben

Fűszerpaprika Nonprofit Kft.

Fűszerpaprika Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 20754000721957203 Cégjegyzék száma: 0309118376 Cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága Fűszerpaprika Nonprofit Kft. 6300 Kalocsa, Obermayer tér 9. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2011. évi gazdálkodásáról KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi gazdálkodásáról Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A társaság és a számviteli politika bemutatása... 4 1. A társaság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2009. 2009. Miskolc, 2010. 03. 16. Cserép János vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 2 2. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.

Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. Mecsekerdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 4 2.

Részletesebben

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3.

KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. a 2 0 1 3. KÉZM F városi Kézm ipari Nonprofit Korlátolt Felel sség Társaság Budapest, XIV. ker. Csömöri út 50-60. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a 2 0 1 3. évi Éves beszámolóhoz Budapest, 2014. május 19. Varga Lajos Ügyvezet

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A. A vállalkozás és a számviteli politika bemutatása 1. A vállalkozás ismertetése A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény preambulumában meghatározott elvek

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

2013. évi Éves beszámoló

2013. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/ő60-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint

Statisztikai számjel. 2011. évi. Éves beszámoló. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6-1 0-0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560-111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések 4 I.1. A Társaság rövid bemutatása 4 I.1.1 A könyvvezetés módja és a mérlegkészítés id pontja 7 I.1.2 A Beszámoló készítésének rendje 7 I.1.3 A mérleg és eredménykimutatás

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A Trader-Holding Zrt. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Trader-Holding Zrt. 2. A cég rövidtett elnevezése: 3. A cég székhelye: 2013 Pomáz, Koppány

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2015. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 I/A. BEVEZETÉS... 4 I/A/1. A számviteli

Részletesebben

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései

2015. április 16-i. éves rendes Közgyűlésének. előterjesztései A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. (RÁBA Nyrt.) 2015. április 16-i éves rendes Közgyűlésének előterjesztései Győr, 2015. március 25. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

1. A vállalkozás f bb adatai, tevékenysége Név: PÁTRIA Takarékszövetkezet Székhely: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u 22. Honlap címe: Levelezési cím: 2230 Gyömr, Pet fi Sándor u 22. Telefonszám: 06-29-530-211

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat Statisztikai számjel: 1 1 2 6 5 8 3 2 3 6 0 0 1 1 4 1 6 Cégjegyzék száma: 1 6-1 0-0 0 1 5 5 8 1 1 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet

TARTALOMJEGYZEK. Fuggetlen konywizsgaloi jelentes. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet TARTALOMJEGYZEK L Fuggetlen konywizsgaloi jelentes II. Eves Beszamolo Merleg Eredmenykimutatas Kiegeszito mell klet Fiiggetlen konywizsgaloi jelentes SEFAG Erdeszeti es Faipari Zrt. tulajdonosi kepviselojenek

Részletesebben