PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: május 15. A határozat száma: 321/ (V. 15.) Szenátus Hatálybalépés: május 15. A szabályzat karbantartásáért felelős: Szabóné dr. Antal Edit igazgató

2 2 oldal TARTALOMJEGYZÉK 2-3 Preambulum 4 I. fejezet Általános rendelkezések 5 I/1. Jogosultság PhD fokozat odaítélésére 5 I/2. Egyetemi Doktori Tanács 5 I/3. Doktori Iskola Tanácsok 7 II. fejezet A doktori fokozatszerezésre történő felkészülés formái 9 II/1. Képzésben való részvétel 9 II/2. A felvétel feltétele és pályázat benyújtása doktori képzésre 9 II/3. A doktori képzés felvételi eljárása 10 II/4. A doktori képzés rendje 11 II/5. Az egyéni felkészülés 13 III. fejezet A doktori képzés minőségbiztosítása 15 IV. fejezet A doktori fokozat megszerzése 16 IV/1 A doktori fokozat megszerzésének feltételei 16 IV/2 A doktori szigorlat 17 IV/3 A doktori értekezés 18 IV/4 Az értekezés elbírálása 19 IV/5 Az értekezés nyilvános vitája 20 IV/6 A doktori fokozat minősítése 21 IV/7 Doktori oklevél és doktoravatás 22 V. fejezet Különleges doktori eljárások 22 V/1 Kitüntetéses doktori cím 22 V/2 Tiszteletbeli doktori cím 22 V/3 Külföldi tudományos fokozat honosítása 23 VI. fejezet GAZDASÁGI KÉRDÉSEK 24 VI/1. Állami és intézményi támogatások és juttatások fizetendő díjak és térítések 24 VI/2 A doktoranduszok részére nyújtható támogatások és juttatások 25 VI/3 A doktoranduszok által fizetendő térítések és díjak 26 VII. fejezet Egyéb rendelkezések 28 VII/1 Eljárás a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése esetén 28 VII/2 Jogorvoslati lehetőség 28

3 3 VII/3 Nyilvántartás 28 VII/4 Záró és átmeneti rendelkezések 29 MELLÉKLETEK 1. A Pannon Egyetemen akkreditált doktori iskolák Jelentkezési adatlapok 2/a képzésben való részvételre/fokozatszerzésre 31 2/b szigorlatra Az idegennyelv-ismeret megkövetelt szintjei Útmutató munkaterv készítéshez a képzésben résztvevők számára Az abszolutórium (végbizonyítvány) szövege Publikációs követelmények A doktori értekezés, a tézisek és a kivonatok formai követelményei Az értekezés harmadik oldalának mintája A doktori fogadalom szövege 42 10/a A doktori oklevél magyar szövege 43 10/b A doktori oklevél latin szövege Eljárási díjak A Doktori Iskola honlapján feltüntetendő minimális tartalom Fogalmi meghatározások Ügyrend 50-87

4 4 PREAMBULUM A doktori képzés célja, önálló tudományos kutatómunkára alkalmas, új tudományos eredmények létrehozására képes, magasan kvalifikált szakemberek képzése. A Pannon Egyetem a Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvényben foglaltak (a továbbiakban: Ftv.) a 79/2006. (IV.5.) sz. és a 33/2007. (III.27.) sz. Kormány rendelet és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) útmutatásai alapján megalkotja az alábbi Doktori (PhD) Szabályzatot. A Szabályzat célja az Ftv.-ben előírt, a doktori (PhD) fokozatra (a továbbiakban: doktori fokozat) vonatkozó feltételek egyértelmű követelmény rendszerének rögzítése, a Pannon Egyetem által odaítélt doktori fokozat magas szakmai színvonalának biztosítása. A Doktori Szabályzat (DSZ) az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) része. A DSZ jellegéből következően csak azokat az előírásokat tartalmazza, amelyek hosszú távra szólóan határozzák meg a doktori képzést és fokozatszerzést.

5 5 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I/1. Jogosultság PhD fokozat odaítélésére I/1.1 A Pannon Egyetem (a továbbiakban: Egyetem), az Ftv. 11. (1) c. pontja értelmében jogosult doktori képzés folytatására és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon belül azokban a tudományágakban, amelyekre a működési engedélye kiterjed. I/1.2 Új doktori iskola alapításakor, meglévő megszűnésekor az intézmény alapító okiratát módosítani szükséges. I/1.3 Új doktori iskola alapításának személyi feltételeit jogszabályok és a MAB rendelkezései rögzítik. I/1.4 Doktori fokozat azon személyeknek adható, akik a jogszabályoknak, és a jelen Doktori Szabályzat (a továbbiakban DSz) előírásainak eleget tesznek. I/1.5 A doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére a Szenátus Egyetemi Doktori Tanácsot (EDT) hoz létre. I/1.6 A Szenátus az EDT javaslatára, a MAB támogató szakértői véleménye birtokában dönthet doktori iskola létesítéséről. Doktori képzés kizárólag doktori iskola keretében folytatható. I/1.7 Új doktori iskola alapításának előkészítéséhez az EDT elnökének javaslatára a rektor az Egyetem egyik egyetemi tanárát bízza meg. I/1.8 Az EDT megbízatása a Szenátussal azonos időszakra szól. I/1.9 A doktori képzés és fokozatszerzés ügyeit az Egyetem Doktori Hivatala (DH) intézi. I/1.10 Az Egyetem az elfogadott doktori dolgozatok és azok tézisei archiválása céljából doktori adatbázist működtet, amelyet a honlapján közzétesz. I/2. Az Egyetemi Doktori Tanács I/2.1 Az EDT a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére a Szenátus által létrehozott testület, amely döntéshozatali jogosultsággal rendelkezik a képzésre felvétel, valamint a fokozat odaítélése tekintetében. Az EDT ellátja az Egyetemi Habilitációs Bizottság (EHB) feladatait is. A közös testület neve: Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT). Az EDT elnöke az Egyetem tudományos rektorhelyettese, az EHB elnöke lehet az Egyetem

6 6 más egyetemi tanára is. I/2.2 Hivatalból tagjai a doktori iskolák vezetői és az Egyetem további akadémiai rendes ill. levelező tagsággal rendelkező egyetemi tanárai. Választott tagjai az Egyetem további egyetemi tanárai, vagy habilitált oktatói és külső szakemberek. A választott tagok között van legalább két tudományos minősítéssel rendelkező külső szakember is, akik az Egyetemmel nem állnak foglalkoztatási jogviszonyban. Az EDT egy tagját a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók közül a PhD-hallgatók delegálják. I/2.3 A doktori iskolák vezetői tesznek javaslatot az EDT elnökének a választott tagokra. A választott tagok száma nem haladhatja meg a hivatalból delegált tagok számát. A javaslatok alapján az EDT elnöke terjeszti az EDT tagok névsorát a Szenátus elé. Az EDT minden ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a doktoranduszok választott hallgató képviselőjét, az Egyetemi Tudományos Diákkör elnökét, a Közalkalmazotti Tanács elnökét és a Doktori Hivatalok képviselőit. I/2.4 Az EDT az első ülésén tagjai közül elnökhelyettest választ. I/2.5 Az EDT akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele részt vesz a döntésben. Az EDT ülésein a DI vezetőket az adott DIT egy másik tagja szavazati joggal helyettesítheti. A helyettesítő személyéről a DI vezetője írásban értesíti az EDT elnökét. I/2.6 Az EDT döntéseit nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Indokolt esetben az EDT bármely tagja titkos szavazást kérhet; szavazategyenlőség esetén a titkos szavazást egyszer meg kell ismételni. Az ismételt szavazás eredménytelensége esetén a szavazásra feltett javaslat tárgyalását el kell napolni. I/2.7 Az EDT általában a doktori eljárások elvi kérdéseiben foglal állást, biztosítva azt, hogy az Egyetem valamennyi szakterületén a megítélés színvonala egységes legyen. I/2.8 Az EDT feladata különösen az alábbiakra terjed ki: a) véleményezi a doktori iskolák alapításának kezdeményezését, jóváhagyja a törzstagok személyét, kezdeményezi a DI-k törzstagjai jogszabályi megfelelőségéhez szükséges személyi fejlesztéseket az Egyetem vezetésénél, b) ajánlást fogalmaz meg a kutatóintézetekkel kötendő szerződésre, jóváhagyja DIT-k által előterjesztett együttműködési megállapodásokat, c) a doktori iskolák javaslatát is figyelembe véve az egységes követelményrendszer, a minőségbiztosítás érdekében irányelveket dolgoz ki, a felvételi egységes elbírálásához megállapítja az értékelés módját, az iskolánkénti állami ösztöndíjas keretszámot, a képzésben a tevékenységek tanulmányi pont értékkel való elismerésének irányelveit,

7 7 d) dönt a doktori képzésbe való felvételről, a felmentések általános szabályairól, iskolánként a doktori szigorlati tárgyként megjelölhető tárgyakról, a fokozatszerzési eljárások indításáról, doktori fokozat odaítéléséről, a kitüntetéses doktorrá avatási javaslatokról, a karok által javasolt tiszteletbeli (Dr.h.c.) doktori címek adományozásáról, e) a doktori iskolák törzstagjai javaslatai alapján megbízza a Doktori Iskola Tanácsokat (DIT), a DIT-k javaslatára jóváhagyja a doktori témavezetők, a DI oktatói és résztvevői személyét, f) a döntést a DIT-re ruházza át a következő kérdésekben: felvételi bizottság kijelölése, egyénenként a szigorlati tárgyak megállapítása, a szigorlati vizsgabizottság, bírálóbizottság kijelölése, g) állást foglal a külföldi tudományos fokozat honosításáról, h) évente az egyetemi költségvetés készítése előtt - állami ösztöndíjas hallgatói létszám karonkénti megoszlása alapján - javaslatot tesz a doktori képzés elkülönített működési kereteinek megállapításához, i) meghatározza a doktori képzés és fokozatszerzés eljárási díjait, j) jóváhagyja az Ügyrendet és a Doktori Iskolák Működési Szabályzatát, k) állást foglal fellebbezési és etikai ügyekben, l) a DI-k javaslata alapján méltányosságot gyakorol. I/3 Doktori Iskola Tanácsok I/3.1 A DIT a DI vezetőjének munkáját segítő, legalább hét főből álló rendszeresen ülésező testület, amelyet a doktori iskola törzstagjai választanak, tagjait pedig az EDT bízza meg és menti fel I/3.2 Az DIT elnöke a DI vezetője. A DI vezetője a törzstagok által javasolt személy, akit határozatlan időre a rektor kér fel, és ment fel. A DIT-nek az Egyetemmel munkaviszonyban nem álló, külső szakember is tagja lehet. A DIT munkájában tanácskozási joggal részt vesz a doktoranduszok hallgató képviselője. A a DIT valamennyi tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. I/3.3 Határozatképesség és döntéshozatal azonos az EDT-nél megfogalmazottakkal. I/3.4 A DIT feladata különösen az alábbiakra terjed ki: a) kidolgozza és folyamatosan fejleszti az DI képzési tervét, b) a DI számára hasznos együttműködési megállapodásokat készít elő, és terjeszt az EDT elé,

8 8 c) figyelemmel van a doktori iskola törzstagjaira vonatkozó jogszabályai előírásaira és a változtatás szükségességére felhívja az EDT vezetőjének figyelmét, d) az EDT általános előírásait figyelembe véve megállapítja a képzés során a tanulmányi ponttal elismerhető tevékenységeket és azok tanulmányi pont értékeit, e) gondoskodik a DI honlapjának előírás szerinti működtetéséről, és folyamatos frissítéséről. A honlap szükséges tartalmára vonatkozó előírást a 12. sz. melléklet tartalmazza. f) a DIT-k és a tanszék/kutatóhely vezetőjének véleményét is figyelembe véve évente dönt a következő tanév képzésére meghirdetésre kerülő témákról, g) javaslatot tesz az EDT-nek a témavezetők, az iskola oktatói személyére, átruházott hatáskörben a felvételi bizottság személyi összetételére, h) lebonyolítja a DI-be jelentkezők felvételi vizsgáit, i) a képzésre jelentkezett hallgatók felvételére vonatkozóan döntés előkészítő munkát végez, j) egyéni felkészülésre jelentkezők kérelmét megvizsgálja, és javaslatot tesz az EDT-nek a felvételre, k) felvétel esetén megbízza a DIT elnöke a témavezetőket, l) jóváhagyja a képzésben résztvevő doktoranduszok munkatervét, m) évenként ellenőrzi a doktoranduszok teljesítményét, megállapítja a kutatómunkát elismerő tanulmányi pont értékét, és indokolt esetben kezdeményezi a tanulmányok felfüggesztését, n) elbírálja a vizsgamentességi kérelmeket, o) halasztási, külföldi részképzésre, tanulmányok időleges megszakítására vonatkozó kérelmek ügyében a témavezetők javaslata alapján az iskola vezetője dönt, p) dönt az abszolutórium kiadásáról, a doktorjelölt doktori szigorlati tárgyairól, q) átruházott hatáskörben kijelöli a szigorlati bizottságokat, a nyilvános védések bíráló bizottságait, r) rendelkezik a doktori képzésre fordítható összeg Iskolán belüli felosztásáról, ellenőrzi azok felhasználását, s) a kutatóhely, tanszék vezetőjének véleményét kikérve meghatározza a képzésben résztvevő nem állami ösztöndíjas doktoranduszok költségtérítésének mértékét, t) nyilvántartást vezet a képzésben résztvevő, doktori fokozatot szerzettek első elhelyezkedéséről, r) javaslatot tesz az EDT-nek PhD fokozat, honoris causa doktori cím odaítélésére, állást foglal, illetve véleményt alkot mindazon kérdésekben, amelyekben az EDT állásfoglalását kéri.

9 9 II. FEJEZET A DOKTORI FOKOZATSZERZÉSRE TÖTÉNŐ FELKÉSZÜLÉS FORMÁI II/1. Képzésben való részvétel II/1.1 Az Ftv. 68. (2) és (3) bekezdése értelmében a doktori fokozat képzésben való részvételt követő fokozatszerzési eljárással, vagy egyéni felkészülés alapján fokozatszerzési eljárással szerezhető meg. II/1.2 A doktori képzésben résztvevő doktoranduszok egyetemi hallgatónak (doktorandusz) tekintendők. Jogállásukat az Ftv. harmadik része határozza meg. II/2. Felvétel feltétele és a pályázat benyújtása doktori képzésre II/2.1 Az EDT a doktori képzésben való részvételi lehetőségeket és a felvételi feltételeket évente egyszer pályázati felhívás formájában hirdeti meg, oly módon, hogy az minél nagyobb nyilvánosságot kapjon. II/2.2 A felvételi kérelmet a pályázati felhívásnak megfelelően a DH-ba kell benyújtani. II/2.3 A jelentkezéskor benyújtandó iratok: a) jelentkezési lap (lásd 2/a sz. melléklet), b) az egyetemi oklevél hiteles másolata, ez a felvétel évében végzős hallgatók esetében a felvételi időpontjáig pótolható, a hitelesítést az eredeti bizonyítvány bemutatásakor a DH elvégezheti, c) az idegen nyelvtudást igazoló okirat(ok), legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú komplex (C típusú) nyelvvizsga bizonyítvány (a 3. sz. melléklet előírása szerinti nyelvből), d) a tudományos és publikációs tevékenység dokumentált ismertetése, e) legalább egy vélemény a pályázó szakmai munkájáról és emberi tulajdonságairól, f) büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány, g) a pályázó nyilatkozata arról, hogy jelentkezett-e bármikor más doktori iskolába, g) a befogadó kutatóhely vezetőjének véleménye az infrastruktúra biztosításáról. II/2.4 Az Egyetem a felvételkor fennálló teljes munkaidőben végzett foglalkoztatású jelentkezőt csak költségtérítéses képzésre veszi fel. II/3. A doktori képzés felvételi eljárása

10 10 II/3.1 A Felvételi Bizottság(ok) elnökből, legalább két tagból és a doktoranduszok tanácskozási jogú képviselőjéből állnak. II/3.2 A Felvételi Bizottság a benyújtott dokumentumok alapján dönt arról, hogy a jelölt felvételi vizsgára bocsátható-e. A döntésről a pályázókat, a DH a felvételi vizsga időpontja előtt legalább egy héttel kiértesíti. II/3.3 A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, melyen a vizsgázó beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az idegen nyelvi tudását. II/3.4 A Felvételi Bizottság munkája során mérlegeli a jelölt eddig végzett munkáját (oklevél minősítése, esetleges TDK munka, publikáció), nyelvtudását, a választott terület általános ismereteiben való jártasságát, szakmai intelligenciáját, szakma-szeretetét, szorgalmát stb., és ennek alapján pontoz. Az egyes szempontok alapján adható pontszámot, valamint a felvételhez szükséges minimális pontszámot az EDT állapítja meg. II/3.5 A felvételi eljárás során a bizottság a benyújtott dokumentumok és a szóbeli alkalmassági vizsga alapján tesz javaslatot a DIT-nek a felvételre vagy elutasításra. A felvételre javasolt pályázókat a felvételi bizottság az összesített pontszámok alapján rangsorolja, a sorrend megállapítása az államilag támogatott ösztöndíjas és a költségtérítéses képzésben résztvevők esetében külön-külön történik. II/3.6 A DIT javaslata alapján az EDT dönt a felvételre kerülő doktoranduszok személyéről. A képzésben való részvétel államilag támogatott, vagy egyéb ösztöndíjas, illetve költségtérítéses formában történhet. II/3.7 A felvételhez szükséges minimális pontszámot elérő, de állami ösztöndíjat nem igénylő jelöltek külön eljárás nélkül felvételt nyerhetnek a doktori képzésre: a) amennyiben a képzés működési költsége és az ösztöndíj biztosított (külső, vagy belső forrás): b) Költségtérítéses formában, amennyiben a képzés működési költsége biztosított (külső, vagy belső forrás) a pályázó ösztöndíj nélkül is vállalhatja a képzésben való részvételt. II/3.8 A felvételi eredményét az EDT döntését követően 8 munkanapon belül DH írásban közli a pályázóval. A felvételi határozat tartalmazza a képzés részletes feltételeit, beleértve a DI és a téma megnevezését, a témáért felelős kutatóhelyet, a témavezető nevét és más fontos adatokat. II/3.9 A felvételi ponthatárokat az Egyetem nyilvánosságra hozza. II/3.10 A doktoranduszok felvételi eljárási díjat fizetnek (11. sz. melléklet).

11 11 II/4. A doktori képzés rendje II/4.1 A doktori képzésben, a Szabályzatban előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésének és a doktori ösztöndíj folyósításának időtartama legfeljebb 3 év (36 hónap), amely 6 beszámoltatási időszakra oszlik. II/4.2 A képzési idő alapos indokok alapján (pl. egészségi okok, szülés, egy évnél hosszabb külföldi tanulmányút stb.) 3 alkalommal, összesen maximum 3 évre megszakítható. A kérelmet az első alkalommal el kell fogadni. Az egyes halasztási időszakok csak egész tanulmányi félévek lehetnek. II/4.3 A felvételt nyert doktorandusz a képzés első hónapjában a témavezetővel egyetértésben elkészíti a 36 hónapra szóló tanulmányi és kutatási tervét, amelyet jóváhagyásra a DIT elé terjeszt. A tervet a 4. sz. mellékletben található útmutató szerint kell elkészíteni. II/4.4 A felvételt nyert doktorandusz a szemeszterek előtt beiratkozik, leckekönyvet, a képzésben résztvevő doktorandusz diákigazolványt kap. II/4.5 A képzés során a doktorandusz elvégzi a témakiírás szerinti, az értekezés elkészítéséhez szükséges kutatásokat, leteszi a tanulmányi tervben előírt vizsgákat, oktatási és egyéb kutatási feladatokat is elláthat. II/4.6 A doktorandusz szemeszterenként a leckekönyvbe való beírással felveszi a tanulmányi terve szerinti tárgyakat. A tárgyak között kötelező, kötelezően ill. szabadon választható tárgyak is lehetnek. A felvett tárgyakból a doktorandusz vizsgázni köteles. A vizsga minősítése: kiválóan megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1). A sikertelen vizsga javítása egyszer kísérelhető meg. A sikeres vizsgával teljesített tanulmányi munka kredit ponttal értékelendő. Az egyes tárgyakkal szerezhető kreditek értékét a DIT-k kredit szabályzata tartalmazza. II/4.7 A vizsgák letételét és a kutatói követelmények teljesítését a leckekönyvben igazoltatni kell. A következő félévre beiratkozni csak az előző félév sikeres lezárása alapján lehet. Ösztöndíjat csak beiratkozott hallgató kaphat. II/4.8 Az ösztöndíjas és költségtérítéses képzési formában is a fokozat és az oklevél megszerzésének feltételéül előírt munkaidő ráfordítással járó tanulmányi követelmény teljesítését tanulmányi pontokban (kredit) kell mérni. A 36 hónap tanulmányi idő alatt 180 tanulmányi pontot kell teljesíteni. II/4.9 A doktorandusznak a képzés ideje alatt tanulmányi munkával legalább 48 tanulmányi pontot kell teljesíteni. A tanulmányi munkánál az egy féléven keresztül, heti egy kontakt

12 12 órával átadható ismeretből letett vizsga értéke két kredit pont. II/4.10 További tanulmányi pontokat kutatómunkával (beszámolókkal, publikációkkal igazolt teljesítés), és oktatói munkával (a hallgatóval kötött szerződés alapján) -a DI-k kredit szabályzatában rögzített módon - lehet szerezni. Oktató munkával a teljes képzési időre vonatkozóan legfeljebb 45 kredit pont szerezhető. II/4.11 Oktatói munka végzésére a hallgató nem kötelezhető. A hallgatóval történt megállapodás alapján kivételt képezhetnek a pedagógiai tárgyú képzések. II/4.12 A témavezető javaslata alapján a DIT hozzájárulásával a tantárgyi kötelezettségek egy része más DI-ben is teljesíthető. II/4. 13 A doktorandusz kutatási feladatait -témavezetője irányítása mellett- a kutatási tervnek megfelelően folyamatosan látja el, és kutatási eredményeit publikálja. A publikációkat a DI kredit szabályzatában rögzített kredit ponttal a DIT fogadja el, és a leckekönyv hivatalos bejegyzések rovatában a DI vezetője, vagy felhatalmazása alapján a DI más oktatója aláírásával igazolja a kredit pont megszerzését. II/4.14 A doktorandusz időszakonként (legalább évente egyszer) a végzett kutatómunkáról, a DIT által szervezett keretek között, beszámolni köteles. A beszámolót a DIT, kredit szabályzatának megfelelően kredit ponttal ismerheti el. II/4.15 A témavezető köteles legjobb tudása szerint segíteni a doktoranduszt, de a kutatás sikeréért, eredményességéért kizárólag a doktorandusz felelős. II/4.16 A doktorandusz hallgató a tanulmányi időszak érvényessége mellett külföldi részképzésben is részt vehet. A külföldi tanulmányút részképzésként történő elfogadását a témavezető támogató javaslatára a DI vezetője engedélyezheti. A részképzés során letett vizsgák elfogadásáról, kredit ponttal való értékeléséről a DIT dönt. II/4.17 A költségtérítéses doktorandusz tanulmányi kötelezettsége azonos az ösztöndíjas doktoranduszéval. Számára az DIT kedvezményes tanulmányi rendet biztosíthat. II/4.18 A képzésben résztvevők a képzési idő végén amennyiben a tanulmányi kötelezettségeiknek igazoltan eleget tettek, azaz megszerezték a 180 kredit pontot és sikeresen teljesítették a záró-beszámolójukat, végbizonyítványt (abszolutóriumot) kapnak. A végbizonyítvány kiadását a hallgató legfeljebb a képzés befejezésének napjától számított egy éven belül kérheti. A határidő lejárta után a tanulmányi kötelezettségeiket nem teljesítő hallgatók képzését sikertelennek kell minősíteni. A végbizonyítvány szövege az 5. sz. mellékletben található. II/4.19 A doktorandusz legkorábban a képzés 24. hónapját követően kérheti a fokozatszerzési eljárás indítását, ha azt a témavezetője és a DIT is támogatja.

13 13 II/4.20 A végbizonyítvány megszerzésével a képzésben résztvevők doktori fokozat megszerzésére irányuló kérelmét elfogadottnak kell tekinteni, a hallgató PhD-jelölti státuszba kerül. II/4.21 A doktori értekezést a végbizonyítvány megszerzését követő két éven belül lehet benyújtani. II/4.22 A határidő lejártát követően az eljárás megszűnik. Új eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon iskolában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. Az új eljárás során az egyéni felkészülőkre vonatkozó 8. pont szerint kell eljárni. II/4.23 Az állami ösztöndíjas hallgató a képzés ideje alatt teljes munkaidejű munkaviszonyt nem létesíthet. II/4.24 A hallgatói jogviszony szünetelése alatt ösztöndíj nem folyósítható. II/5. Az egyéni felkészülés II/5.1 Az egyéni felkészüléssel megszerezhető doktori fokozat esetében jelentkezési kérelmet kell benyújtani. II/5.2 A jelentkezés feltételei: a) legalább 5 éves oktatói, kutatói munka, b) megfelelő szintű publikációs tevékenység, amely szintet a DIT-k a szakterületek sajátosságainak megfelelően állapítanak meg, és a honlapjukon közzétesznek, (javasolt elvárás, hogy a jelentkezéskor meglévő publikációs teljesítmény minimálisan elérje a doktori fokozat szerzéshez előírtakat (ld. 6. sz. melléklet)) c) mester, vagy azzal egyenértékű egyetemi végzettség (esetenként az adott doktori iskola elvárásának megfelelő szakon), d) két idegen nyelvismerete (a jelentkezéskor egy kf komplex nyelvvizsga meglétét kell igazolni, a második nyelvismeretet elegendő az értekezés benyújtásakor igazolni), II/5.3 A kérelmek a doktori iskolák saját szabályai szerint folyamatosan, vagy a képzésre jelentkezéssel egy időben nyújthatók be a DH-ba. A DH formai ellenőrzés után a kérelmet továbbítja a DI-hez. II/5.4 Benyújtandó iratok: a) a kidolgozni kívánt téma olyan mértékű ismertetése, hogy az alapján dönteni lehessen a DIbe, és a tudományágba való tartozásról, b) kitöltött adatlap (lásd 2/a sz. melléklet), c) a mester szintű oklevél hiteles másolata, a hitelesítést az eredeti dokumentum

14 14 bemutatásakor a DH elvégezheti d) az idegennyelvtudást igazoló iratok a 3. sz. melléklet szerint, e) a tudományos és publikációs tevékenység felsorolása, a különlenyomatok benyújtása, f) legalább egy ajánlólevél a jelentkező szakterületének kiemelkedő, doktori fokozattal rendelkező, nemzetközileg elismert hazai szaktekintélyétől, g) a doktori fokozatszerzésre történő jelentkezési díj befizetését igazoló csekkszelvény. h) a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány i) a jelölt nyilatkozatát arról, hogy van-e folyamatban más DI-hez jelentkezése, volt- e korábban bárhol elutasított PhD-kérelme. II/5.5 A formailag megfelelő kérelmeket a DIT megvizsgálja és 60 napon belül javaslatot tesz az EDT-nek a cselekmény indításra/a kérelem elutasítására, a publikációs előírásokra, a szigorlati tárgyakra. II/5.6 A döntésről a jelentkező írásos értesítést kap. Az elutasító döntést indokolni kell. II/5.7 Az elfogadásról szóló értesítés tartalmazza: a) az értekezés benyújtásának határidejét, b) a kérésre kijelölt konzulens nevét, c) az értekezés témájából készítendő publikációkra vonatkozó előírásokat, d) a kijelölt doktori szigorlati tárgyakat, e) az esetleges további előírásokat. II/5.8 Az értekezést a felvételi kérelem benyújtásával egy időben, vagy a kérelem elfogadását követő két éven belül kell benyújtani. II/5.9 A határidő lejártát követően az eljárás megszűnik. Új eljárás leghamarabb két év elteltével, ugyanazon iskolában legfeljebb egy alkalommal kezdeményezhető. Az új eljárás feltételei tekintetében a pályázatban megjelölt DI legfeljebb azokkal az elvárásokkal élhet, mint amit a jelen szabályzat az először jelentkezők számára előír. II/5.10 Az egyéni felkészülési formában a doktor jelölteknek nem kell teljesíteni a DSz 7. pontjában előírt tanulmányi és vizsga kötelezettséget. II/5.11 A doktori szigorlat letétele alól felmentés nem adható.

15 15 III FEJEZET A doktori képzés minőségbiztosítása III/1 A doktori képzés és fokozatszerzés egyrészt a gazdaság, a társadalom és az egyetemi kutatási-fejlesztési, másrészt a felsőoktatás oktatói igényeinek kielégítésére szolgál. III/2 A doktori képzés az egyetemi képzés része, amely a mesterfokozat megszerzését követő képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. III/3 A doktori képzés és fokozatszerzés elsősorban a DT és DI, a témavezetők, az oktatók, a hallgatók és a bírálók együttműködő tevékenységein alapuló soklépcsős, hosszú folyamat, amelynek főbb szakaszai a témakiírás, a felvételi, a képzés és a fokozatszerzés. III/4 A doktori képzés és fokozatszerzés szervezete az EDT-ből, a DH-ból, a DI-kből és a DIT-kből áll. Működési szinterei a DI-k. A doktori képzést és fokozatszerzést az EDT elnöke, a tudományos rektorhelyettes irányítja. Az EDT-t a Szenátus felügyeli. A doktori képzés és fokozatszerzés szervezete egyrészt a jogi előírások és a MAB ajánlások, másrészt az egyetem belső szabályzatai szerint működik. III/5 A doktori képzés és fokozatszerzés minőségéért a rektor felel. A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási rendszere az egyetemi minőségbiztosítási rendszer része, irányítója az egyetem minőségbiztosítási vezetője. III/6 A doktori képzés és fokozatszerzés minőségügyi szempontból önálló irányítási egységei a DI-k. A doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítását az EDT elnöke, a DI minőségbiztosítását a DI vezetője irányítja. III/7 A DI minőségképességét a DI szervezetének értékrendje, szellemi kultúrája, különösen a témavezetők és az oktatók tudományos képességei és munkássága és a szervezet tárgyi kultúrája (infrastruktúrája), továbbá a szervezet képességei, így a hallgatók képzését támogató rendszer és a szervezet nemzetközi kapcsolatrendszere határozza meg. III/8 A DI minősége a képzés és a fokozatszerzés folyamatában érdekeltek -így különösen a gazdaság, a tudományos társadalom, a képzésben résztvevők, az egyetem, a témavezetők és az oktatók- elégedettségének mérésével és az ehhez megfelelően választott teljesítményjellemzőkkel értékelhető. III/9 A doktori képzés és fokozatszerzés minőségének biztosítása érdekében különös gonddal kell eljárni a programok kialakításánál, a témavezetők megválasztásánál, a hallgatók felvételénél, a képzési és a kutatási eredmények értékelésénél. III/10 A témavezetőket a DIT javaslata alapján az EDT fogadja el. A témavezető feladata a doktorandusz felkészülési és a doktorjelölt fokozatszerzési tevékenységének irányítása. A

16 16 témavezető évente írásban - beszámol a DI vezetőnek (ha a DI vezető a témavezető a DITnek) a doktorandusz eredményeiről. A beszámolókat a hallgatók megismerhetik, megjegyzéssel kiegészíthetik és azokat a hallgató személyi anyagával együtt kell megőrizni a DH-ban. III/11 A témavezetővel szemben támasztott követelmény: Az utolsó öt évben a témája szerinti tudomány területen a fokozatszerzőktől elvárt szintű összesített publikációs tevékenység. III/12 A doktori képzésre jelentkezőket a DH tájékoztatja a jelentkező által választott témavezetőhöz mindaddig felvett, abszolutóriumot, illetve fokozatot szerzett doktoranduszok, illetve doktorjelöltek számáról. III/13 Doktoranduszonként csak egy témavezető megjelölése lehetséges, aki felelős a doktorandusz előmeneteléért. Szükség esetén a témavezető mellett hazai vagy külföldi konzulens is kijelölhető. III/14 Az EDT a minőségbiztosítás érdekében az egyetem doktori iskolái számára a képzés során követendő irányelveket, egységes követelményrendszert dolgoz ki. III/.15 Az EDT megvizsgálja az iskolák működési szabályzatát és dönt azok elfogadásáról. A működési szabályzatok tartalmazzák az egyes iskolák minőségbiztosítás érdekében előírt külön rendelkezéseit (a kidolgozásra ajánlott témák és témavezetők kiválasztása, számonkérések gyakorisága, a szigorlati és bíráló bizottságok felkérése). III/16 A doktori fokozat odaítélése az EDT joga. IV. Fejezet A DOKTORI FOKOZAT MEGSZERZÉSE IV/1 A fokozat megszerzésének feltételei IV/1.1 A doktori fokozat megszerzése független a doktori képzéstől: szigorlat sikeres letételéből, értekezés megírásából és annak megvédéséből áll. IV/1.2 A doktori fokozat megszerzésének feltételei: a) egyetemi szintű (MSc, MA) végzettség, b) a doktori szigorlat sikeres letétele, c) az önálló tudományos munkásság írásos publikációkkal történő bemutatása a szakma által rangosnak tartott lektorált folyóiratban, vagy kötetben megjelent/megjelentetésre elfogadott

17 17 közleményekkel (az egyes iskolák publikációs előírásai a 6. sz. mellékletben találhatók), d) két idegen nyelv ismerete (a választható nyelveket és a megkövetelt szintet a 3. sz. melléklete tartalmazza), e) tudományos munka módszereivel készített, önálló kutatáson alapuló értekezés/alkotás (a továbbiakban értekezés) elkészítése és benyújtása, továbbá annak megvédése nyilvános vitában, bírálóbizottság előtt, f) igazolt büntetlen előélet. IV/2 A doktori szigorlat IV/2.1 A doktori szigorlat a doktorjelölt tudományterületén szerzett ismereteinek összefoglaló, áttekintő jellegű számonkérési formája. A szigorlati tárgylista a DI tantervének része, melyet az EDT hagy jóvá. IV/2.2 Doktori szigorlat letételére jelentkezni kell, célszerűen a 2/b sz. melléklet szerinti kitöltött nyomtatvány DH-ba való megküldésével: - a képzésben résztvevők esetén az abszolutórium megszerzését követően az értekezés benyújtására a megadott határidőn belül, - az egyéni felkészülők esetén a jelentkezésük elfogadását követően az értekezés benyújtására megadott határidőn belül. A jelentkezésről a DH értesíti a DI-t. IV/2.3 A doktori szigorlat az értekezés témájához kapcsolódó két tárgyból: egy fő- és egy melléktárgyból áll. A doktorjelölt szigorlati tárgyait a témavezető, vagy konzulens javaslata alapján a DIT hagyja jóvá. A tárgyakról és a szigorlat időpontjáról a doktoranduszt ill. doktorjelöltet írásban értesíteni kell. A doktori szigorlatot a nyilvános védést megelőzően kell teljesíteni. IV/2.4 A doktori szigorlatot szigorlati bizottság előtt kell letenni. A szigorlati bizottság minden tagjának tudományos fokozattal kell rendelkeznie. A szigorlati bizottság elnöke az Egyetem egyetemi tanára, vagy professzor emeritusza. Tagjai a vizsgáztatók és a szigorlat témakörében szakmailag elismert további személyek. A bizottság egyharmad részben az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló személyekből álljon. A doktori szigorlat akkor folytatható le, ha az elnök és két tag (legalább egy külső tag) jelen van. Nem lehet a Bizottság tagja a jelölt témavezetője, konzulense, és a jelölt doktori témakörében közösen publikáló személyek. A szigorlat nyilvános. IV/2.5 A bizottság zárt ülésen, titkos szavazással a főtárgy és melléktárgy vonatkozásában

18 18 külön-külön dönt ( pont). Sikeres a szigorlat, ha a kapott pontok számának összege mindkét tárgyból külön-külön eléri az elérhető pontszám 60 %-át. Sikertelenség esetén a szigorlatot mindkét tárgyra vonatkozóan hat hónap elteltével, de legfeljebb 12 hónapon belül egy alkalommal meg lehet ismételni. A szigorlat minősítése: a két tárgyra külön-külön megállapított pontok átlaga a megszerezhető pontok %-kában megadva. IV/2.6 A doktori szigorlatról jegyzőkönyv készül. A szigorlat eredményét közvetlenül a vizsga után ki kell hirdetni. IV/3 A doktori értekezés IV/3.1 A doktori fokozat megszerzésének feltétele a doktorandusz ill. doktorjelölt (a továbbiakban: szerző) által írt értekezés benyújtása. IV/3.2 A doktori értekezés legfontosabb eredményeit tézisekben is össze kell foglalni. IV/3.3 Az értekezés a szerző kérése alapján, a DIT hozzájárulásával idegen nyelven is beadható. IV/3.4 A doktori értekezés és a tézisek formai követelményeit a 7.sz. melléklet tartalmazza. IV/3.5 Amennyiben az értekezés témavezető irányításával készült, az értekezés 3. oldalán fel kell tüntetni a témavezető nevét, és javaslatát az értekezés megvédésre bocsátásáról. Az értekezés azonban negatív témavezetői javaslat mellett is beadható. Az értekezés harmadik oldalának mintáját a 8. melléklet tartalmazza. IV/3.6 A szerző támogatása érdekében az értekezést - még annak végleges elkészülte előtt - a szakmailag illetékes oktatási, szervezeti egységben (esetleg kérelemre más tudományos fórumon) vitára kell bocsátani. A vita során felmerülő kifogásokat a szerző belátása szerint mérlegeli. E bemutatásról, a vitáról és a szerző állásfoglalásáról jegyzőkönyvet és jelenléti ívet kell vezetni. IV/3.7 A doktori értekezést öt egyező, bekötött példányban, az alábbiakkal együtt kell benyújtani a DH-ba: - a dolgozat előzetes bemutatásán készült jegyzőkönyv és jelenléti ív 1 példánya, - a tézisek magyarul és angolul, a DI-k előírása szerint, de legalább 30 példányban, - az értekezés, a magyar, és az angol nyelvű tézisek szövege elektronikus formában különkülön fájlban, - egyes szám harmadik személyben írt, maximum egy oldal terjedelmű önéletrajz, - az értekezés témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke, a különlenyomatokkal, vagy a közlésre elfogadásról szóló nyilatkozattal együtt három példányban,

19 19 - a publikációk társszerzőinek nyilatkozata, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös publikációkban bemutatott eredmények a disszertáció részét képezhetik, - a jelentkezéskor még be nem nyújtott nyelvvizsga bizonyítvány hiteles másolata, az eredeti dokumentum bemutatásakor a hitelesítést a DH elvégezheti, -a jelölt nyilatkozata arról, hogy értekezését korábban más intézménybe nem nyújtotta be és azt nem utasították el. - az eljárási díj befizetését igazoló csekkszelvény. IV/3.8 A formailag ellenőrzött beadványt a DH átadja a DIT-nek szakmai ellenőrzésre és határozathozatalra. A DIT a benyújtott dokumentumok alapján, legfeljebb 90 napos határidővel dönt a bírálatra bocsáthatóságról. A döntés során a DIT megvizsgálja, hogy a jelölt eleget tett-e a DI által előírt publikációs követelménynek. A bírálatra bocsáthatónak ítélt beadványok esetében dönt a Bíráló Bizottság összetételéről. Elutasítás, vagy hiánypótlásra felszólítás esetén, a döntésnek indoklást is kell tartalmazni. A DIT a dokumentumokat, a döntést követően a döntésről szóló írásbeli értesítés mellett visszajuttatja a DH-nak. Az értekezés bírálatra kiadásáról a DH köteles gondoskodni. IV/4 Az értekezés elbírálása IV/4.1 Az értekezés elbírálására két, doktori fokozattal rendelkező hivatalos bírálót kér fel a DIT, az egyik bíráló az Egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem levő külső szakember kell legyen. A bírálók a feladatot összeférhetetlenségi vagy szakmai okok miatt 14 napon belül visszautasíthatják. A bírálónak - július és augusztus hónapokat nem számítva - két hónap áll rendelkezésére, hogy a bírálatot elkészítse. IV/4.2 A bírálók személyét a szerzővel közölni kell. A személyek ellen - összeférhetetlenség vagy elfogultság esetét kivéve - a szerző nem tiltakozhat. Tiltakozás esetén a DIT más bírálót jelölhet ki. IV/4.3 A bírálatban részletezni kell az értekezés tartalmi és formai erényeit, hibáit, külön kitérve arra, hogy a tézisek elfogadhatók-e; végül összefoglaló javaslatot kell tenni az értekezés doktori fokozat megadásának alapjául történő elfogadására, vagy elutasítására. A bírálatban kérdéseket lehet intézni a szerzőhöz. IV/4.4 A bírálatokat három példányban kell elkészíteni. A DH az értekezés harmadik oldalára bevezeti a szükséges adatokat (bírálók neve, javaslata, dátumok). A bírálat egy-egy példányát át kell adni a szerzőnek, aki köteles azokra írásban válaszolni. A jelölt köteles az írásos

20 20 választ három példányban benyújtani. Az értekezés nyilvános vitáját a két támogató javaslat beérkezésétől számított két hónapon belül ki kell tűzni. IV/4.5 Ha mindkét bíráló elutasításra javasolja az értekezést, a doktori eljárás megszűnik. Ha az egyik bíráló véleménye nemleges, a DIT egy további bírálót kér fel. Ebben az esetben a harmadik bíráló javaslata dönt. IV/4.6 A jelölt a bírálatokat kézhez kapja, és azokra, a védés előtt írásban válaszol. Az írásos válaszokat a DH a védés előtt megküldi a bírálóknak. IV/5 Az értekezés nyilvános vitája IV/5.1 Az értekezést nyilvános vitában az DIT által kijelölt Bíráló Bizottság előtt kell megvédeni. A DIT legalább öt, de legfeljebb hét főből álló Bíráló Bizottságot kér fel, amelynek elnöke az egyetem szakmailag illetékes egyetemi tanára, vagy professzor emeritusza, tagjai a bírálók és további legalább kettő tag. A Bíráló Bizottság összeállításánál biztosítani kell, hogy abban 1/3 arányban olyan személyek legyenek, akik az Egyetemmel semmilyen foglalkoztatási jogviszonyban nem állnak. A Bizottság minden tagja tudományos fokozattal kell rendelkezzen. Nem lehet a Bizottság tagja a jelölt témavezetője, konzulense, és a jelölt doktori témakörében közösen publikáló személyek. IV/5.2 A nyilvános vitát a sikeres doktori szigorlat letételét követően lehet megtartani. IV/5.3 A nyilvános vita időpontjáról a jelöltet, a DIT minden tagját, az Egyetem szakmailag illetékes tanszékeit értesíteni kell. Az értesítésekben közölni kell, hogy a nyilvános vitában bárki felszólalhat és előzetesen írásban is észrevételt tehet. A doktori védés akkor folytatható le, ha az elnök és három tag (legalább egy külső tag) jelen van. Amennyiben a bírálók egyike nem tud a védésen részt venni, a bírálatra a jelölt által adott válasz elfogadásáról a védést megelőzően írásban nyilatkoznia kell. A védésen a jelen nem levő bíráló bírálatát, és a jelölt válaszát az elnök ismerteti. A védés nyilvános. IV/5.4 A doktori értekezést az Egyetem honlapján keresztül mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni. A nyilvánosságra hozatal méltányolható okból, a jelölt kérésére, az EDT döntése alapján, legfeljebb két évig késleltethető. IV/5.5 Gondoskodni kell arról, hogy a Bírálóbizottság tagjai a bírálatokba és a válaszokba a nyilvános vitát megelőzően betekintést nyerjenek. IV/5.6 Idegen nyelvű értekezés esetén a védés magyarul, vagy az adott idegen nyelven is történhet. IV/5.7 A vita során a szerző rövid szabad előadásban (20') ismerteti az elvégzett munka fő

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

PANNON EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT A Szenátus elfogadta: 2013. július 23. A határozat száma: 312/2012-2013. (VII. 23.) Szenátus határozat Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. A szabályzat karbantartásáért felelős: EDHT elnöke TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely Deák Ferenc utca 16.

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely Deák Ferenc utca 16. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Festetics Doktori Iskola Pannon Egyetem Georgikon Kar, 8360. Keszthely Deák Ferenc utca 16. I. Általános alapelvek 1. A doktori képzés és fokozatszerzés egyrészt a gazdaság, a társadalom

Részletesebben

1. A VMADI ELJÁRÁSRENDJE

1. A VMADI ELJÁRÁSRENDJE 1. A VMADI ELJÁRÁSRENDJE 1.1. A felvételi eljárás és követelményei (1) A VMADI felvételi bizottsága minimum 4 fıbıl áll: Elnök: a doktori iskola vezetıje, vagy a vezetı által delegált törzstag; Tagok:

Részletesebben

A PTE KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA

A PTE KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA A PTE KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁNAK DOKTORI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) Közgazdaságtudományi Karának (továbbiakban: Kar) Tanácsa a PTE Szervezeti és Működési Szabályzatának 13.

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI HABILITÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1. Az Ügyrend hatálya 1. Jelen szabályozás az SZTE Közgazdaságtudományi Habilitációs Szakbizottságának a működésére

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről

51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről 51/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított, 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 30. -ának (1)-(3)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2008. Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 Ez a szabályzat a DE Szervezeti és működési szabályzatának melléklete TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások...

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. (1)

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 13. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem doktori szabályzata Pécs 2007. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Jóváhagyom! Budapest, 2001. -n. (Dr. Szabó Miklós) rektor A KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA SZERVEZETT DOKTORI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE IK Informatika Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (Minden, e dokumentumban nem szabályozott kérdésben az ELTE Doktori Szabályzata az irányadó.) Az Informatika Doktori Iskola 1. A

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET: Jogszabályi háttér... 5 II. FEJEZET: Meghatározások... 6 III. FEJEZET: A doktori képzés

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve

Óbudai Egyetem. Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve 2011 A Biztonságtudományi Doktori Iskola Minőségbiztosítási terve I. Eljárás célja: Az Egyetem Doktori Szabályzata (EDSZ) rögzíti

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PHD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Győr A Szenátus által elfogadva 2013. június 24-én TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 1. A doktori fokozatszerzés

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat célja: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Felsőoktatási Posztdoktori Kutatói Ösztöndíjra az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében (pályázati kód: ÚNKP-16-4) 2016/2017. tanév Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA DOKTORI SZABÁLYZATA PÉCS 2015 A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Doktori Iskola Doktori Szabályzata

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA 1 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Politikatudomány Képzési forma: Doktori (PhD) képzés Képzési cél: Tudományos fokozat szerzésére felkészítés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE

AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁNAK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI TERVE Az Eszterházy Károly Főiskola minőségirányítási rendszerébe épül be a doktori képzés és fokozatszerzés minőségbiztosítási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 *

Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * Az SZTE Irodalomtudományi Doktori Iskola működési szabályzata 2014 * 1. A Ftv. és a SzTE Doktori Szabályzatának figyelembe vételével és ezek függelékeként a SzTE BTK-n működő Irodalomtudományi Doktori

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Az NYME Doktori Tanácsa: Elnök: Dr. Náhlik András egyetemi tanár Titkár: Dr. Alpár Tibor egyetemi adjunktus 9400 Sopron, Bajcsy Zsilinszky u. 4. Telefon: (99) 518-361 Fax:

Részletesebben

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

I. PREAMBULUM. POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar 1 I. PREAMBULUM POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Tudományág: Képzési forma: Képzési cél: Képzési idő: Képzés nyelve: Tagozat: Finanszírozás: A képzésbe történő belépés:

Részletesebben

ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára

ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára ODT működési szabályzat Módosítások (2014. 06. 27.) törölt rész: áthúzott szöveg új rész, betoldás: piros Előlapon: DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETE HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER X. FEJEZET JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZAT ERDŐMÉRNÖKI KAR MELLÉKLETE 2007. 1. Általános rendelkezések (1) Jelen melléklet az Ftv. 125-126., a felsőoktatási hallgatók juttatásairól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar

Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar SZABÁLYZATA AZ SZTE NEMZETKÖZI HALLGATÓI MOBILITÁSI ALAPJÁNAK KARI FELHASZNÁLÁSI RENDJÉRŐ L Szeged, 2005. 03. 16. 2 I. Általános rendelkezések Pályázók

Részletesebben

BME Doktori Szabályzat Fizikai Tudományok Doktori Iskola Kari Kiegészítése

BME Doktori Szabályzat Fizikai Tudományok Doktori Iskola Kari Kiegészítése BME Doktori Szabályzat Fizikai Tudományok Doktori Iskola Kari Kiegészítése Tudományterület: Természettudomány Tudományág: Fizika tudományok Kondenzált anyagok fizikája Alkalmazott fizika Reaktorok fizikája

Részletesebben

Prof. Dr. Rudas Imre rektor

Prof. Dr. Rudas Imre rektor ÓBUDAI EGYETEM AZ ALKALMAZOTT INFORMATIKAI ÉS ALKALMAZOTT MATEMATIKAI DOKTORI ISKOLA A Szenátus előzetesen elfogadta: 2013. július 1-én. FOLYAMATGAZDA: Prof. Dr. Galántai Aurél a doktori iskola vezetője

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Pszichológia Doktori Iskola (Kognitív tudomány témakörben) Működési Szabályzata Általános rendelkezések 1.. Jelen szabályzat a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar. Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása. Szeged, március 2. A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje és Pályázati Eljárása Szeged, 2017. március 2. 1 A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2008 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OKTATÁS ÉS TÁRSADALOM NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Preambulum A doktori iskola szervezeti és működési szabályzata a Bölcsészettudományi Kar Doktori szabályzatának melléklete,

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 43/2005. (VI. 30) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT KÖZPONTI GYAKORNOKI RENDSZERBEVÉTELI ELJÁRÁSRÓL BUDAPEST

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI SZABÁLYZAT D e b r e c e n 2007 TARTALOMJEGYZÉK I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 4 II. MEGHATÁROZÁSOK... 5 III. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS FOKOZATSZERZÉS SZERVEZETI KERETEI...

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS MNB KIVÁLÓSÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kara az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében pályázatot

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCSA DOKTORI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben az Egyetemi Doktori Szabályzattal) Tartalmazza a 2009. február 26-án, a 2009. október 1-én, a 2009. november

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2001

DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT. D e b r e c e n 2001 DEBRECENI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 2001. november 8-i, 2002. október 10-i, 2003. február 27-i, 2003. október 9-i, 2004. április 8-i és 2005. március 24-i módosításokkal) D e

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya A doktori képzés és fokozatszerzés általános vonásai II. rés

TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések... 4 A szabályzat hatálya A doktori képzés és fokozatszerzés általános vonásai II. rés 5. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 41. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2011. szeptember TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete

SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 8. számú melléklete SZENT ISTVÁN EGYETEM Gödöllő SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 8. számú melléklete AZ EGYETEMI CÍMEK, AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK, ILLETVE AZ EZEKRE VALÓ JAVASLATTÉTELNEK

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS

DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS Működési szabályzat DEBRECENI EGYETEM ORVOSTUDOMÁNYI DOKTORI TANÁCS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA vonatkozik az orvostudományi területen működő valamennyi doktori iskolára (legutóbb módosítva: 2014. szeptember

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Doktori Szabályzata. Budapest EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Doktori Szabályzata Budapest 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Doktori Szabályzat (KDSZ) 2/35.oldal 1. A Természettudományi

Részletesebben

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10.

VBK Pályázati Info. Kutatás fejlesztés innováció. ÚNKP-2017 különszám május 10. VBK Pályázati Info Kutatás fejlesztés innováció ÚNKP-2017 különszám 2017. május 10. 1 Kedves Kollégák! A megjelent hírleveleket már megtalálhatják honlapunkon is: http://infopont.vbk.bme.hu/szolgaltatasok/hirlevelek/

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2008 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

A DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN 2010 2 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, a doktori iskola létesítésének

Részletesebben

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A

E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Rektorának és Kancellárjának E/1/2016. (VII.28.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata

DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR. A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata DEBRECENI EGYETEM INFORMATIKAI KAR A doktori (PhD) képzés és fokozatszerzés szabályzata Debrecen, 2005 1 Szabályozási háttér (1) A Debreceni Egyetem Informatikai Karának (IK) a doktori képzésre és fokozatszerzésre

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE

HONORÁCIOR STÁTUSZ PÁLYÁZATI LAP A /1. FÉLÉVÉRE Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Learned Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a 2011/2012. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott pécsi

Részletesebben

Doktori Szabályzat. 17. sz. melléklet. A doktori iskola minőségbiztosítása

Doktori Szabályzat. 17. sz. melléklet. A doktori iskola minőségbiztosítása Doktori Szabályzat 17. sz. melléklet A doktori iskola minőségbiztosítása A Doktori Iskola (DI) minőségbiztosítási rendszerével illeszkedik a doktori képzési tervhez, amely a doktori képzés rendjét, így

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet I. 1.számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pécs Város Polgármestere pályázatot hirdet Polgármesteri ösztöndíjra a. tanévben felsőoktatási intézményekbe teljes idejű, nappali tagozatos képzésre beiratkozott

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben