E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!"

Átírás

1

2 E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a október 11. és november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét, melynek keretében a Katolikus Egyház Katekizmusa kiadásának 20. évfordulójára is emlékezünk. Plébániánk is kapcsolódik a Szentatya kezdeményezéséhez. Programjainkkal, kiadványainkkal szeretnénk segíteni a híveket, hogy ez az év jó alkalom legyen mindannyiunk számára a hitben, imádságban való elmélyülésre, a közösségekben, családban megélt cselekvő hit gyakorlására. Növeld bennünk a hitet! című, havonta megjelenő kiadványunk is ebben próbál útmutatást nyújtani a hit útján járó kezdőknek, újrakezdőknek és haladóknak egyaránt. Összeállításunkban minden hónapban kijelölünk egy fő témát, melyet három állandó szempont mentén segítünk feldolgozni: Olvass! A II. Vatikáni Zsinat dokumentumaiból, valamint a Katolikus Egyház Katekizmusából idézett gondolatok hitbeli tudásunkat növelik. A feltett kérdések alapján egyedül, családban, közösségben is átgondolhatjuk, feldolgozhatjuk, megbeszélhetjük a hónap témáját. Imádkozz! A kiemelt szentírási részek olvasása, átelmélkedése segít a hónap témáját megérteni, elmélyíteni. Új, eddig talán nem is hallott imádságok olvasásával, megtanulásával imaéletünket gazdagíthatjuk. Cselekedj! Tetteink és hitünk egymástól elválaszthatatlanok. Cselekedeteink, embertársainkkal való kapcsolatunk tükrözi hitünket, a minket teremtő Istenhez való viszonyulásunkat. Az olvasott és átimádkozott gondolatok tettekre váltása segít, hogy hitünk valóban élő, cselekvő hitté váljon. 2 Növeld bennünk a hitet!

3 2013. július a hónap témája: Imádság Olvass! Katolikus Egyház Katekizmusa (KEK) Megtalálható az interneten: Rövid részlet az idézett fejezetből: Az imádság a lélek fölemelkedése Istenhez: vagy a szükséges javak kérése Istentől. Vajon honnan beszélünk, amikor imádkozunk? Saját gőgünk és akaratunk magasából, vagy az alázatos és töredelmes szív mélységeiből (Zsolt 130,1)? Aki magát megalázza, az fölmagasztaltatik. Az alázat az imádság alapja. Mi nem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk (Róm 8,26). Az alázatosság fölkészít arra, hogy megkapjuk az imádság ingyenes ajándékát: az ember Isten koldusa. Honnan fakad az ember imádsága? Bárhogyan nyilatkozik meg az imádság (mozdulatokban és szavakban), az egész ember imádkozik. De a hely megjelölésére, ahonnan az imádság fakad, a Szentírás a lélekről, olykor a szellemről, de a leggyakrabban (több mint ezerszer) a szívről beszél. A szív imádkozik. Ha a szív távol van Istentől, az imádság üres. A szív lakás, ahol vagyok, ahol lakom (a sémi vagy bibliai kifejezéssel: ahová alászállok ). Titokzatos középpontunk, melyet sem a tulajdon értelmünk, sem más emberek nem tudnak megragadni; egyedül Isten Lelke képes vizsgálni és megismerni. Pszichikai törekvéseink legmélyén a szív a döntés helye. Az igazság helye, ahol az életet vagy a halált választjuk. A találkozás helye, ahol Isten képmásaként kapcsolatban élünk: a szív a Szövetség helye. Növeld bennünk a hitet! 3

4 A keresztény imádság szövetségi kapcsolat Isten és az ember között Krisztusban. Isten és az ember cselekedete. A Szentlélekből és belőlünk fakad. Isten emberré lett Fiának emberi akaratával egyesülve teljesen az Atyára irányul. Isten előbb hívja az embert. Akár megfeledkezik az ember Teremtőjéről, akár elrejtőzik arca elől, akár a maga bálványaihoz folyamodik, akár vádolja az Istenséget, hogy elhagyta Őt, az élő és igaz Isten fáradhatatlanul hív minden egyes személyt az imádság titokzatos találkozójára. A hűséges Isten szeretetének e lépése mindig az első az imádságban; az ember lépése mindig válasz. Miként a kinyilatkoztató Isten az embert is kinyilatkoztatja önmagának, az imádság úgy jelenik meg, mint kölcsönös megszólítás, mint a Szövetség drámája. Ez a dráma a szavakon és tetteken át a szívet kötelezi. Ez bontakozik ki az egész üdvtörténet folyamán. Gondold át, beszélgess róla! Mit jelent számomra az imádság? Szánok e rá kellő időt? Figyelek e arra, hogy ne csak kérjek, hanem meg is köszönjem a kapott kegyelmeket és hálát is tudjak adni? Törekszem e rá, hogy imaéletem fejlődjön, elmélyüljön? Imádkozom e családtagjaimmal együtt is? Imádkozz! 1Sám 2,1 10 Mt 6,5 15 Lk 22,39 46 Nincs olyan szent, mint az Úr, bizony nincsen más terajtad kívül Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz Atyádhoz, aki a rejtekben van Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! 4 Növeld bennünk a hitet!

5 Nyári vakáció Uram, köszönöm, hogy irántunk való szeretetedből a teremtés napján te is megpihentél. Példát adtál nekünk, akik mindig sietünk, akik hajszoljuk az időt, akik mindig nyugtalanok vagyunk Köszönöm, hogy nekem is adsz időt a megpihenésre, a kikapcsolódásra, a magammal való csendes számvetésre és az élet szépségeinek, színeinek, élményeinek megismerésére. Arra, hogy észrevegyem a munkám, a tanulásom, a mindennapi feladataim közepette elrejtett örömöket és lehetőségeket. Kérlek, segíts nekem, hogy felfedezzek olyan kincseket, amelyekre máskor nem marad időm: könyveket, zenét, napfényt, más embereket, igédet, az imádság bensőséges perceit, sokféle ajándékodat! Én én maradok a vakáció napjaiban is, de szeretnék mégis kicsit más lenni, feltöltekezni, ünnepivé tenni a pihenés idejét, és tanításod szerint megszentelni azt. Uram, töltsd meg tartalommal az én felszínes, üres szívemet. Cselekedj! Határozd el, hogy ebben a hónapban több időt szentelsz az imádságnak! Gondold végig, hogy számodra melyik napszak a legalkalmasabb az elcsendesedésre, és figyelj arra, hogy ne az imádságra szánt időt áldozd be a napi teendők elvégzésére! Keress új imádságokat, próbálj ki eddig kevésbé gyakorolt imamódokat, figyelj arra, hogy a kérő ima mellett helyet kapjon imádságaidban a dicsőítő, a hálaadó és az engesztelő ima is! Az előre megírt imádságok mellett próbáld minél inkább saját szavaiddal megfogalmazni imádságaidat! Ha még nem ismered, tanuld meg Ferenc pápa imaajánlatát, melyben mind az öt ujjadra jut egy egy csoport, akikért imádkozol! Használd ki a mindennapok üres perceit egy egy rövid fohászra! Az egyéni imádság mellett imádkozz együtt házastársaddal, gyermekeiddel, közösséged tagjaival is! Növeld bennünk a hitet! 5

6 Az imádság fajtái (Incze Dénes írása alapján) Az imádság klasszikus meghatározása: Elevatio mentis a Deo A lélek Istenhez való felemelése. Az ember párbeszéde Istennel. Négyféle imádságot különböztetünk meg: dicsőítő, engesztelő, hálaadó és kérő imádságot. 1. Dicsőítő ima. Más szóval ezt úgy hívjuk, imádás. Katolikus szent vallásunkat, egyházunkat nem egy hozzánk hasonló, gyarló, bűnös ember alapította, hanem Jézus Krisztus, a második isteni személy, Isten egyszülött fia, aki értünk emberré lett. Ő egyben a megváltónk is. Nemcsak tanításával, szavaival adott példát Isten dicsőítésére, hanem életpéldájával is. Olyan csodálatosan imádkozott, hogy apostolai arra kérik: tanítsa meg őket is imádkozni (Lk 11,1). Hányszor kezdhette így csodálatos imádáságait: Dicsőítlek téged, Atyám, ég és föld Ura! (Lk 10,21). Amikor az utolsó vacsorán tanítványai előtt elvégzi élete nagy számadását, ezt így összegzi: Atyám, én megdicsőítettelek téged a földön, dicsőítsd meg te is fiadat! (Jn 17,4). Vajon a mi imádságainkat látva az oltárnál, a templomban, a családban stb., megkívánják e ezt az emberek tőlünk is? A dávidi zsoltárokban szép példák vannak a dicsőítő imára. Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig Magasztaljátok velem együtt az Urat, áldjátok nevét mindannyian! (34. zsoltár 2, 4). A szentmise Gloriájában (dicsőítő ima) ezt teszi ma is egyházunk: Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged Mert egyedül te vagy a szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében! Ma az imádás és dicsőítés megfogyatkozása a vallásosság megrokkanását, az ember lealacsonyodását jelenti, pedig ebben az imafajtában jut leginkább kifejezésre emberi méltóságunk. 2. Hálaadó ima. Ez áll legközelebb Isten imádásához. Ebben szoktuk megköszönni Istennek, amit megkaptunk tőle. Hála mindenért: sok jótéteményeiért, amelyeket soha nem kértünk, mégis megadta nekünk. Ilyen az élet, az egészség, tehetség és a sok kegyelem nap nap után. A hálaimában érezzük különösképpen erősnek Isten nagyságát és jóságát. Ez a magyarázata annak, hogy a hálaima mindig rendkívül élénk és meleg istenélményt nyújt számunkra. Egyben a legjobb biztosíték újabb kegyelmek kieszközlésére. Jézus valósággal felujjong, amikor így imádkozik: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Tudom, hogy mindig meghallgatsz! (Jn 11,41). Mária, Jézus anyja 6 Növeld bennünk a hitet!

7 Erzsébetet látogatva szíve alatt felujjongott a gyermek. Erzsébet köszöntő szavai után nagy hálát érzett Isten iránt, magasztalásban tör ki: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben (Lk 1,47). Zakariás, Erzsébet férje, amikor megszületett fia, Keresztelő János, névadása alkalmával megoldódott elnémult nyelve és így hálálkodik: Áldott legyen az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét! (Lk 1,68). Szent Pál apostol írásaiban is sokszor megtaláljuk a hálaimát: Veletek kapcsolatban szüntelenül hálát adunk Istennek (1Kor 1,4). Valahányszor rátok gondolok, hálát adok Istenemnek (Fil 1,3). Hálát adunk Istennek, Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk! (Kol 1,3) Mindig hálát adunk mindnyájatokért! (1Tessz 1,2) Régi római közmondás: Ha valakit hálátlanak mondtál, arról minden rosszat elmondtál! A hálaadás nem csak szilveszter esti téma. Örök házi feladat egy életen át. 3. Kérő ima. Ebben valamit kérünk Istentől. Egyike ez is a leggyakoribb imáknak. A Szentírás is legtöbbször ezt ajánlja. Keresztény életünkben ennek van a legnagyobb jelentősége. Ezt teszi maga az Úr Jézus is és ezt kéri tőlünk is, amikor a Miatyánkot megtanítja: Szenteltessék mg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsásd meg vétkeinket, szabadíts meg a gonosztól, ne vígy minket kísértésbe (Lk 11,2 4; Mt 6,9 13). Igaz, hogy a legtöbb keresztény ember szinte csak a kérőimában éli ki a vallásosságát, de ez nem baj. Ezáltal nemcsak könnyebb földi életet akarunk biztosítani magunknak Istentől, hanem az örök hazát is. A kérőimában lesz valóságos és állandó élménnyé istengyermekségünk. Ha a dicsőítő és hálaadó ima felemel minket a mi jó mennyei Atyánkhoz, akkor a kérő ima őt szinte arra készteti, hogy lehajoljon hozzánk és magához öleljen 4. Engesztelő ima. Imáinknak ez a fajtája megbékíteni igyekszik a haragvó Istent bűneink miatt. És Isten csak úgy bocsát meg, ha bűnbánatot tartunk és kiengeszteljük. Bánat nélkül nincs bocsánat. Nem lehet bűnbocsánat, valamint az ezzel járó büntetések elengedése Isten engesztelése nélkül. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az engesztelés gondolatát át kell járnia a jóvátétel gondolatának is. Benne Jézussal kell egyesülnünk, aki engesztelő áldozat bűneinkért, nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűneiért (1Jn 2,2). S ha a bűnösök számára megtérést, kegyelmet szeretnénk kikönyörögni, akkor az egyszerű kérő imán túl nagy szükség van az engesztelésre is. Növeld bennünk a hitet! 7

8 Uram! Tudom, hogy a hit csak a kapcsolat elején látszik magánügynek. Szeretném meghallani kezdeményező szavadat és igent mondani rá. Meghívásod nem zárhat be önző magányomba, hanem kinyit a valóságra, az élet teljességére. Hitem által kezet nyújtok a másik ember felé. Tudom, hogy hitem bekapcsol Isten népének nagyobb közösségébe. Erősítsd legszemélyesebb ügyemet, hogy életet alakító közügy legyen. Élni, hinni és szeretni csak közösen lehet. Boldog II. János Pál a Szeged Belvárosi R. K. Plébánia k i a d v á n y a 6720 Szeged, Dóm tér Növeld bennünk a hitet!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM

IMAISKOLA SZEMINÁRIUM IMAISKOLA SZEMINÁRIUM Az élő és igaz Isten szakadatlanul hív mindenkit a vele való találkozásra az imában - akár elfelejti az ember Teremtőjét, akár elrejtőzik előle. Az imában a hűséges Isten szeretetének

Részletesebben

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT

ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT VECSÉSÉRT TARTALOM IMA és ÉNEKFÜZET Minden az imán áll vagy bukik. Az Élő rózsafüzér egy esdeklő könyörgés Szűz Máriához, hogy Európa útját különleges védelmébe vegye." Christoph

Részletesebben

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára

Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság. Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára PPEK 790 Donna-Marie Cooper O Boyle: Imádságos várandósság Donna-Marie Cooper O Boyle Imádságos várandósság Imakilenced az anyává válás kilenc hónapjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK)

Részletesebben

Ima: az ébredés motorja

Ima: az ébredés motorja 2. tanulmány Ima: az ébredés motorja július 6 12. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Zsoltár 50:23; Máté 18:19-20; Márk 1:35; Lukács 5:16; Apostolok cselekedetei 1:4, 8, 14; 2Korinthus 10:3-5 Ha azért

Részletesebben

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként.

IMAFÜZET BRENNER JÁNOS 1931-1957. Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. IMAFÜZET BRENNER JÁNOS BOLDOGGÁ AVATÁSÁÉRT BRENNER JÁNOS 1931-1957 Brenner János Szombathelyen született 1931. december 27-én, a háromgyermekes család második fiúgyermekeként. Később mindhárom fiúból pap

Részletesebben

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS

RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS RÓMAI KATOLIKUS 1-8. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS A KATEKÉZIS OKTATÁSI CÉLJA: Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja. A KATEKÉZIS NEVELÉSI CÉLJA: Az ifjúság bevezetése a

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség

Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség Ottawai Kálvin Magyar Református Gyülekezet Ottawai Magyar Katolikus Közösség 2012. január 22. Ökumenikus istentisztelet iszt elet 1132.. szám Lelkipásztor: Ft. Kürnyek Róbert és Nt. Péter László St. Elizabeth

Részletesebben

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.

Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. 2013. május 1. szerda Pál levele a galatákhoz 6,2: Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét. Van teher, ami nem lehet levenni más válláról. Mindig nagy hálával gondolok gyermekkoromra,

Részletesebben

IMÁDKOZZUNK. Tartalom

IMÁDKOZZUNK. Tartalom Imádkozzunk Legyünk õszinték! Mikor nyakunkon van a 40. vagy az 50. életévünk, azt vesszük észre, hogy valamit nem a legjobban csináltunk. Valami hiányzik az életünkbõl. Elfelejtettünk imádkozni, vagy

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA

Bevezetés AZ IMA TUDOMÁNYA Bevezetés 1. Mi az élet? Legszembetűnőbb tulajdonsága az elevenség, élénkség, mozgás. Tudományosan szólva az élet a létezésnek az a formája, amelyet az anyagcsere, a növekedés és a szaporodás jellemez.

Részletesebben

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára

Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Imádságok a Kövi Szűz Mária templom 150 éves jubileumára Április 15-től szeptember 11-ig Szentháromság Atya Fiú Szentlélek Mária tisztelete I Mária tisztelete II Családért Ifjúságért Engesztelés Hazáért

Részletesebben

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához

Római Katolikus Hittan Tanterv A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához + A Szent István Társulat Hittankönyv sorozatához Budapest, 2013. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A tankönyvsorozat koncepciója... 4 Célok... 4 A megvalósítás pedagógiai koncepciója a koncentrikus tananyag

Részletesebben

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása

Szerkesztette: Jánossy Gábor. A Tengernek Csillaga mellékleteként, 1999-ben kiadott Angyal imafüzet c. kiadványunk átdogozott, bővített kiadása Angyal imakönyv A szentmise prefációjában (hálaadó ének) a pap a következőket mondja: és ezért mi is, minként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben a

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

Jézus nyomában. Lelkigyakorlatok a hétköznapokban. 2009 Nagyböjt - Húsvét. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium

Jézus nyomában. Lelkigyakorlatok a hétköznapokban. 2009 Nagyböjt - Húsvét. Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium 1 Jézus nyomában Lelkigyakorlatok a hétköznapokban 2009 Nagyböjt - Húsvét Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium Összeállította: Koronkai Zoltán SJ és Bartók Tibor SJ 2 Bevezető Akit életkörülményei akadályoznak

Részletesebben

Kpoverello 2010. 09. 19. 2

Kpoverello 2010. 09. 19. 2 Ima 2 Kedves Testvérkék! Azt hiszem, azóta, hogy Jézustól megkérdezték: hogyan imádkozzunk, minket sem hagy nyugodni a dolog. Néha nehéz, néha könnyű imádkozni, néha fogalmunk sincs, hogy hogyan tegyük.

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6

Abba, Atya! AZ ATYA GYERMEKEI. 2 AZ ATYA GYERMEKEI Kármel 2009/6. Kármel 2009/6 Újra ránk köszönt a Karácsony, Urunk születését ünnepeljük. Figyelmünk a Megváltóra és áldott Szüleire irányul. Egy Családra, ahol befogadják Istent; minden új és meglepetésszerû megnyilatkozásával. Ünneplésünk

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG. az 5 éves hittanári szakra PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM HITTUDOMÁNYI KAR FŐISKOLAI LEVELEZŐ TAGOZATA FELVÉTELI TANANYAG az 5 éves hittanári szakra Összeállította: Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor SZENT ISTVÁN TÁRSULAT

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben