Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A június

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2. 2008. június"

Átírás

1 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A június 1

2 A PROGRAM HÁTTERE Az Államreform Operatív Program (ÁROP) átfogó célja: növekedjen a közigazgatás teljesítménye Specifikus célok: Javuljon a társadalmi eredmény partnerekkel való közös gondolkodás szolgáltatási színvonal növelése Takarékosan felhasznált társadalmi er források költséghatékonyság pénzért érteket elv megvalósítása Javuljon a közszolgálatiság vezet i képesség elszámoltathatóság egyének ösztönzése átlátható szervezeti m ködés 2

3 A PROGRAM HÁTTERE Prioritások 1. Prioritási tengely Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés min ségi jogalkotás és önkormányzási képesség javítása eljárások megújítása és szervezetfejlesztés tudásháttér biztosítása 2. Prioritási tengely Az emberi er forrás min ségének javítása nyilvános toborzás és bels utánpótlás teljesítményalapú karrierutak elkötelezettség fokozása 3. Prioritási tengely Kormányzási és megújulási képesség javítása központi közigazgatás fejlesztése innovációs képesség növelése szervezetfejlesztés és az emberi er forrás fejlesztése 3

4 Államreform Operatív Program 1. prioritási tengely: Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Kódszám: ÁROP-1.A.2 Stratégiai irányítás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kijelölt Irányító Hatóság, Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága Feladata a program végrehajtásának felügyelete és szabályszer ségének biztosítása Operatív irányítás: Közrem köd szervezet VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. A program végrehajtásának szakmai, technikai lebonyolítója, kapcsolatot tart a pályázókkal 4

5 A TÁMOGATÁS CÉLJA-1 1. A döntési mechanizmusok korszer sítés általános döntési kompetenciák, eljárások korszer sítése a stratégiai menedzsment er sítése érdekében; a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési id csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segít mutató javítása érdekében; ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása); rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszer sítése, átalakítása; a hivatal bels szervezeti egységei közötti együttm ködés javítása; a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása; az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszer sítése, illetve az intézményekt l érkez visszacsatolás beépítése a hivatal m ködésébe; a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb m ködésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása; a hivatal m ködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mér mutatószámok bevezetése; szervezeti szint teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése; a projekt szemlélet meger sítése. 5

6 A TÁMOGATÁS CÉLJA-2 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása pénzügyi és gazdálkodási felel sségvállalás szabályozása; stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a költségvetés el készítése és elfogadása között; a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; közbeszerzési eljárások lebonyolítása; környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése; pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellen rzés javítása.

7 A TÁMOGATÁS CÉLJA-3 3. A partnerség er sítése szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba; szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó m ködési mód elterjesztésére.

8 Minimum vállalási követelmény 1. A döntési mechanizmus korszer sítése 2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása 3. A partnerség er sítése A komponens esetén Minimum 2 részterület választása kötelez Minimum 2 részterület választása kötelez Minimum 1 részterület választása kötelez B komponens esetén Minimum 4 részterület választása kötelez Minimum 2 részterület választása kötelez Minimum 1 részterület választása kötelez

9 PÁLYÁZÓI KÖR, TÁMOGATÁSI ÖSSZEG Pályázói kör Elnyerhet támogatás A támogatás intenzitása Keretösszeg "A" komponens 5000 f feletti települések, 5000 f alatti városok, Körjegyz ségi székhely, vagy annak helyet adó, kistérségi székhely települési önkormányzatok 4-20 millió forint 92% Leghátrányosabb helyzet kistérségekben: 95% millió forint "B" komponens Megyei jogú városok millió forint 90% Leghátrányosabb helyzet kistérségekben: 93% 500 millió forint A forrást az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 9

10 Támogatott pályázatok várható száma A komponens esetében: 65 darab B komponens esetében: 12 darab *** Benyújtási határid k: 1.szakasz: 2008.június július szakasz: augusztus szeptember 30.

11 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK A benyújtás módja Projekt adatlap formai ellen rzése, kinyomtatása, dátum, pecsét, aláírás a megfelel helyeken 1 eredeti és 1 másolati példányban 1 elektronikus példány (XDAT-fájl formátumban*, CD-n) Kinyomtatás után vonalkód ellen rzése Összef zés/spirálozás A boríték címzése a pályázati útmutató szerint *A projekt adatlap kitöltése kizárólag a a oldalról letöltött kitölt programmal történhet 11

12 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK Projekt adatlap A projektjavaslati adatlap formájában nem változtatható A megjelölt karakterszámokat be kell tartani Az összes kötelez sort ki kell tölteni A projektjavaslati adatlapban található nyilatkozatok esetén az igen/nem vállalásokat hiánytalanul ki kell tölteni A csatolandó dokumentumok hiánytalan benyújtása FONTOS: a megfelel helyeken dátum, aláírás, pecsét 12

13 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK A projekt adatlap kitöltéséhez szükséges útmutatók Pályázati útmutató Adatlap kitöltési útmutató Esélyegyenl ségi útmutató Útmutató a környezeti fenntarthatóság érvényesítéséhez Útmutató a társadalmi fenntarthatóság érvényesítéséhez Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Módszertani útmutató az EKOP és az ÁROP keretében megvalósuló jövedelemtermel projekteknél a támogatási összeg kiszámításához Az útmutatók és a projekt adatlap letölthet ek a oldalról 13

14 Monitoring mutatók

15 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK Leggyakoribb hiányosságok Költségek, költségvetési táblák: a költségvetési táblák összhangja az 1.sz melléklet és a 2.sz melléklet összhangja a 2. sz mellékletben a költséghatékonyság bemutatása Monitoring mutatók: Az el írt monitoring mutatók vállalása (minimális célérték, elérésének dátuma) Minden vállalt részterülethez számszer síthet mutatót kell rendelni Nyilvánosság, esélyegyenl ség, környezeti, társadalmi fenntarthatóság: A megfelel útmutatók tanulmányozása Kötelez en el írt minimumok teljesítése Annyit vállaljon, amennyit bizonyíthatóan alá tud támasztani 15

16 A PROJEKT KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA 1. Érkeztetés (benyújtási kritériumok vizsgálata) HIÁNYPÓTLÁS 2. Jogosultság és teljesség vizsgálata ( a pályázó megfelel-e a Pályázati Útmutató A.,B.,C.,D pontjainak) HIÁNYPÓTLÁS (nem minden szempont esetében) (egy alkalommal, maximum 15 naptári napos határid vel) 3. Befogadás 4. Tartalmi értékelés (a minimum 60 pontot elér pályázatok Bíráló Bizottság elé kerülnek) 5. Döntés (a Bíráló Bizottság döntési javaslatot készít a Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatóságának)

17 Tartalmi értékelés szempontjai

18 A PROJEKT MEGKEZDÉSE A projekt a pályázat befogadásának napjától saját felel sségre megkezdhet. A projekt megkezdésének min sül: Immateriális javak esetén az átvétel id pontja Egyéb tevékenység esetén a megvalósításra megkötött els szerz dés létrejöttének napja. (a pályázó által aláírással elfogadott ajánlat szerz désnek min sül) Támogatás a pályázat befogadását megel z en megkezdett fejlesztéshez nem igényelhet! A projekt megvalósítására maximum 18 hónap áll rendelkezésre. A fizikai megvalósulás legkés bbi id pontja augusztus 31.

19 ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE PROJEKTMENEDZSMENT KÖLTSÉGEK (5%) adminisztratív lebonyolítás, tevékenység koordinációja bérköltségek és személyi jelleg ráfordítások, szolgáltatások, kis érték eszközök költsége, pályázatírás költsége SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE felmérések, tanulmányok készítésének, szakmai tanácsadás költsége, szakért i díjak, képzések szervezése, lebonyolítása, közbeszerzési eljárások lebonyolításához kapcsolódó költségek, nyilvánosság biztosításának költségei (1%) IMMATERIÁLIS JAVAK szellemi termékek, vagyoni érték jogok, szoftverek ( A : 30%, B : 20%) ÁLTALÁNOS (rezsi) KÖLTSÉGEK( A : 1%, B : 0,5%) telekommunikációs költségek, postaköltségek

20 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Támogatás formája: M ködési támogatásnak nem min sül, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás Támogatás mértéke: A komponens: 92% LHH kistérség: 95% B komponens: 90% LHH kistérség: 93% Az önrész összetétele: Bankhitel Számlapénz, bankbetét Névre szóló értékpapír A komponens: 8% LHH kistérség: 5% B komponens: 10% LHH kistérség: 7% Más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet A megvalósítás id tartalmára inkasszó adása

21 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK FINANSZÍROZÁSI FORMÁK Szállítói finanszírozás Ebben a finanszírozási formában a számla támogatásra es része közvetlenül a szállítónak kerül kifizetésre az öner és a teljesítésigazolás kiállítása után, a benyújtást követ 30 napon belül, (amennyiben nincs szükség hiánypótlásra). Utólagos finanszírozás A projekt során felmerül költségek utólagos támogatási formája, ahol minden számla kiegyenlítését bankszámlakivonattal szükséges igazolni. Ebben az esetben a kifizetési kérelem benyújtását követ 60 napon belül kerül a támogatás folyósításra ( amennyiben nincs szükség hiánypótlásra) Vegyes finanszírozás (utófinanszírozás és szállítói finanszírozás) Opcionális finanszírozási forma. Sajátossága, hogy nagy összeg szállítói kifizetések mellett utólagos kifizetéseket is enged, a támogatási szerz désben meghatározott költségekre. Amennyiben el leg kerül folyósításra, id közi és a záró kifizetés csak utólagos finanszírozási formában igényelhet! 21

22 PÉNZÜGYI FELTÉTELEK Kifizetés típusa: (id rendiség) El leg Közbens Záró A támogatási szerz dése megkötését követ en, a támogatási összeg 25%-ig el leg igényelhet. El leg igénylés nyilatkozat alapján történik Az el leg és a közbens kifizetés nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át A közbens kifizetési kérelem a projekt során több alkalommal benyújtható (min. a megítélt támogatás 10%) A támogatási összeg utolsó 20%-a a projekt zárójelentés elfogadását követ en utalható A közbens és a záró kifizetések a ténylegesen felmerült és igazolt számlák alapján történnek Vonatkozó jogszabályok: 217/1998, 281/2006 Korm. rendelet

23 MONITORING ADATOK SZOLGÁLTATÁSA, EL REHALADÁSI JELENTÉS A támogatási szerz dés hatályba lépését l számított hathavonta a projekt befejezéséig Projekt El rehaladási Jelentést (PEJ) kell benyújtani, ezt követ en 5 éven keresztül Projekt Fenntartási Jelentést (PFJ) A projekttel kapcsolatos dokumentumokat december 31-ig meg kell rizni HELYSZÍNI SZEMLE ÉS ELLEN RZÉSE A pályázat benyújtását követ en helyszíni szemlére, a támogatási szerz dés megkötését követ en közbens, utólagos, és projektlezáró ellen rzésre kerülhet sor a megvalósítás és fenntartás id szakában

24 FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG A támogatott fejlesztéssel létrehozott szolgáltatásokat a id szakban minimum 5 évig fenn kell tartani és üzemeltetni. A bevont partnerek tevékenységéért a projektgazda felel s. EGYÉB KORLÁTOZÁSOK A projekt más pályázati forrásból támogatásban nem részesülhet Azon pályázat támogatható, mely teljesíti az esélyegyenl ségi, környezeti és társadalmi fenntarthatósági útmutatóban szerepl jogosultsági kritériumokat Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek keretében a pályázó a támogatás által megvalósított fejlesztés eredményét a fenntartási kötelezettség fennállása alatt értékesíti

25 Jogszabályok 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a programozási id szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvet szabályairól és felel s intézményeir l 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a id szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a programozási id szakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellen rzési rendszerek kialakításáról 25

26 Köszönöm a figyelmet 26

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében

PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében PROJEKTJAVASLAT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében Agrártámogatások kölcsönös megfeleltetési rendszere című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: EKOP-1.2.5 A projekt

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A KMOP-2010-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az OBH Webes és könyvtári szolgáltatásainak, workflow alapú ügykezelésének, és az adatvédelmi nyilvántartásának

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében megvalósuló Civil szervezetek működési környezetének javítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.1.18 1 Tartalom

Részletesebben

~ ~. számú előterjesztés

~ ~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~ ~. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére az ÁROP-3.A.2-2013 azonosítószámú, "Szervezetfejlesztés a Közép-magyarországi

Részletesebben

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről

Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Tanulmány a korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt értékelési és felülvizsgálati eredményeiről Eredmények hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése

Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői hálózat és civil jogvédő munka fejlesztése c. tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP 5.5.7/08/1

Részletesebben

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES ÚTMUTATÓ ÉS FELHÍVÁS az Államreform operatív program keretében Jogszabályok és folyamatok egyszerűsítése című könnyített elbírálású támogatási felhíváshoz Kódszám: ÁROP-2011-1.2.6/A Tartalom

Részletesebben

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról

1. Tanulmány. A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról 1. Tanulmány A korábbi ÁROP szervezetfejlesztési projekt keretében vállalt fejlesztések megvalósításáról Eredménytermékek hasznosulásának és horizontális szempontok érvényesülésének vizsgálata ÉRD MEGYEI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati SaaS központok létrehozásának és fejlesztésének támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-3.4.1 A projektek

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-1.2.13

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés címő pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) c. pályázati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA - Modellprogram duális rendszerű szakképzési tartalmak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től

ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program. konstrukcióihoz. érvényes: 2013. július 31-től ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Környezet és Energia Operatív Program konstrukcióihoz érvényes: 2013. július 31-től 1 Tartalom A. A DOKUMENTUM CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvető cél és háttér információ...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára című pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-6.2.4/A/09/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kisés középvállalkozások részére tárgyú pályázathoz

Részletesebben

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett II. KIEMELT PROJEKT TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett A Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése című tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.4.8/08/1

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása c. pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP 5.5.4-13/2 Tartalom

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az európai segélyhívószámra épülő Egységes Segélyhívó Rendszer című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében. Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Romák foglalkoztatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban című normatív pályázati felhíváshoz Kódszám: ÁROP-229/A-2010

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-egészségügy) Rendszer Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben. c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hagyományőrzés az országosan kiemelt térségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.15-15 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben