A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA. Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets."

Átírás

1 A SZABADKÍIiYÓSI TERMÉSZETVÉDELMI PARK MADÁRVILÁGA Rétliy Zsigmond* Beiträge zur Vogelwelt des Szabadkígyós-er Naturschutzgebiets Bevezető Örömmel fogtam hozzá ennek a dolgozatnak az elkészítéséhez, hiszen ha átnézzük a Békés megye madárvilágával kapcsolatos publikációk bibliográfiáját, egyetlen i^arkimadárvilág-feldolgozással sem találkozhatunk. Pedig,,A természet aktív meghódítása az egész világon a táj antropogenizálásához vezet, ami visszatükröződik az állatvilágban is. A XX. században az ornitológusok mind gyakrabban tanulmányozzák a kultúrtájak, elsősorban a városok, parkok madarait" írja BOZSKÓ SZVETLÁNA IVANOVNA,,A városi parkok mint ökológiai egységek és ornitofaunisztikai jellemzésük" című dolgozatában. (Az említett dolgozat nagy segítségemre volt munkámban, hiszen a téma hazai irodalma egyelőre meglehetősen kevés.) Remélem, hogy e közlemény elkészítésével nemcsak a szabadkígyósi természetvédelmi park jobb megismeréséhez járulok hozzá, hanem megyénk, valamint a Körös-vidéki kastélyparkok avifaunájának felméréséhez is. A park létrejötte és természeti viszonyai Az ókígyósi kastélyt YBL MIKLÓS építész tervei szerint es években építették fel, és WENCKHEIM FRIGYES gróf a park építését is ekkor kezdte el 44 holdon. A park tervezéséről szinte semmi adatunk sincs. A szabadkígyósi (1950-ig Okígyós) kastélypark Békéscsabától 10 km távolságra, déli irányban terül el. Tengerszint feletti magassága: +94 m. Területe 44 kh (25,3 ha). Legmagasabb pontja a kert déli, legmélyebb a keleti sarokban van. Talaja elsősorban lösz és homokos vályog. Az altalaj vízszintje változó. Évi csapadék: mm, mint a környező vidéken. Uralkodó szélirány: ÉNy-i, ÉK-i. Középhőmérséklet; évi: +11 C, januári: -1 C, júliusi: + 22 C. Kétségtelen, hogy a pusztákkal és szántóföldekkel övezett park e szélsőséges klímájú békési tájban kellemes oázis". Ez dús, öreg növényvilágának köszönhető. A parktól 1,5 km-re DK-i irányban található egy hosszúkás téglala]) alakú, kb. 350 kh-as közéjikorú, vegyes faállománya Nagyerdő" (amely tájképi adottsága, botanikai és zoológiai jellegzetessége miatt a körülötte levő pusztákkal együtt, külön dolgozatok témáját adja majd). A parktól É-ra 10 kh-as kertészet van. * -Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 233

2 Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1949-ben botanikai szempontokból védelem alá vette a parkot. A park törzskönyvi száma: 274. A védetté nyilvánító határozat száma: 117/1954. A park vegetációja A park kialakítását a kastélyépítéssel egyidejűleg kezdték el. A kastélv déli frontja előtt szabályos formájú francia-, e körül angol- vagy tájképi kertet alakítottak ki. A parknak eredetileg határozott esztétikai és funkcionális kapcsolata volt a körülötte levő tájjal. Délről fácánoskert is tartozott hozzá. A növényzet eredetileg kialakított karakterét egy 1913-ból származó uradalmi térkép jelzi. SZIKRA ÉVA (1973) dolgozatában a következőképpen írja le:,,a park növényanyaga eredete szerint két nagy részre osztható: az ősvegetációra és a telepített növényekre. A tájra jellemző őshonos fák közül megtalálható itt: a mocsári tölgy, a szil, a juhar, a fehérnyár és a hallatlanul virulens akác. A parkban levő cserjeszint őshonos, telepített része majdnem teljesen hiányzik. Cserjék közül bozótsűrűségűre nőtt a Sambucus (bodza),* Ligustrum (fagyai), Euonymus (kecskerágó), Prunus spinosa (kökény), C'ornus sanguinea (vörösgyűrű som), Crataegus monogyna" (egybibés galagonya). A parkban mintegy 80 lomblevelű, 28 fatermetű tűlevelű és 44 cserjefaj található. A vegetációs térképen való tájékozódáshoz a következő jelmagyarázat nyújt segítséget. A térképen levő nagybetűk és számok a park karakterét meghatározó, jelentős zárt faállomány, illetve nagy termetű, idős fák elhelyezkedését jelzik. Köztük nyílt tisztások és apró rétek találhatók. A parki biotópnak ez a mozaikossága természetesen az egyes madárfajok elhelyezkedését is meghatározza. A = zárt tölgyes (Quercus) B = zárt állomány (^lcer-juhar, Bobinia-{iká,c) C = zárt állomány (Quercus, Robinia, Sambucus) D = zárt állomány (Quercus, Acer, Robinia) E = zárt állomány (Quercus, Populus) 1 = Picea (lucfenyő) 2 = Quercus (tölgy) 3 = Thuja (tuja) 4 = Pinus (fenyő) 5 = Taxodium (mocsárciprus) 6 = Populus (nyár) 7 = Buxus (puszpáng) 8 = Chamaecyparis (hamisciprus) 9 = Platanus (platán) 0 = Aesculus (vadgesztenye) * Zárójeles kiegészítés tőlem 234

3 kertészet 30. ábra. A A szabadkígyósi védett park vegetációs térképe Abbildung 30. Das Naturschutzgebiet von Szabadkígyós A park mint ökológiai egység A parki biotóp fogalma egyelőre nem olyan elfogadott, mint pl. a pusztai vagy erdei biotóp, pedig ökológiai viszonyai lényegesen különbözőek az említettektől; mozaikos táj, az erdeinél ritkább, elsősorban lomblevelű faállomány és a park egyik legsajátosabb, funkciójából adódó jellemzője, hogy az antropogén tényezők zavaró jelenléte állandó (BOZSKÓ, 1967, 1968). BOZSKÓ ökológiai jellemzésével egyetértésben szintén indokoltnak tartom a parki biotóp fogalmának használatát. 235

4 A madárvilág vizsgálata A szabadkígyósi parkot 1961 óta látogatom, átlagban évi öt alkalommal. Bár látogatásaim nemcsak madártani jellegűek voltak, megfigyeléseimet mindig jegyeztem. Ha a Békés megyei madártani irodalomban a parkra vonatkozó régebbi adatokat keresünk, semmit sem találunk annak ellenére, hogy a háború előtti években HANKÓ MIHÁLY, id. POVÁZSAY LÁSZLÓ és DR. TARJÁN TIBOR sokat madarásztak a környéken. A park az 1944-es év végéig, a felszabadulásig, zárt magánterülete volt a WENCKHEIM grófoknak, ahová idegen nem léphetett be. A kastélyban 1945 október l-jével tanítás indult meg, miután a békéscsabai Felső Mezőgazdasági Iskolát Magyar Állami Mezőgazdasági Középiskola néven oda telepítették. Az eltelt három évtized alatt, a 60-as évek elején volt néhány éven keresztül az iskolában olyan biológiai szakkör, amelyik madártani megfigyeléseket végzett, de sajnos eddig jegyzeteiket nem találtuk. A parkban szinte kivétel nélkül énekesmadárfajok élnek. Az idős, dús és magas növésű növényállomány kiváló táplálkozó- és fészkelőhelyeket biztosít számukra. Szerencsésnek mondható az is, hogy a park körül szántó, kertészet, vegyes erdő, legelő és hatalmas gazdasági major egyaránt található. Ezen kidtúrák révén elég jól megkülönböztethető az alábbi hármas csoportosítás az itt élő madarak életmódja tekintetében: a) parkban fészkelnek és táplálkoznak (pl: barátka, tövisszúró gébics), h) parkban fészkelnek és főleg azon kívül táplálkoznak (pl: csóka, balkáni gerle), c) parkon kívül fészkelnek és a parkban is táplálkoznak (pl. balkáni gerle, vetési varjú, fülesbagoly). Fészkelési körülmények A madarak zavartalan fészkeléséhez legkedvezőbb körülmények az arborétumokban találhatók; tehát a kígyósi park is a vegetáció változatosságát és korát tekintve ennek tökéletesen megfelel. A városi parkokban az állandó zavarás miatt kevesebb a fajok száma. Szabadkígyóson, bár nem városi park, hanem (vidéki) arborétum van, mégis nagyon erős zavaró tényező az iskolások szinte állandó jellegű mozgása, a legeldugottabb területeken is. Ezenkívül ebben a parkban nagyon elszaporodtak a félig elvadult házi macskák is, aminek tárgyalására még visszatérek. A szabadkígyósi parki fauna domináns fajai a következők: csóka Coloeus monedula, feketerigó Turdus merula, seregély Sturnus vulgaris, balkáni gerle Streptopelia decaocto, széncinege Parus major, mezei veréb Passer montanus, kékcinege Parus caeruleus, sárgarigó Oriolus oriolus. 236

5 Ezek a fajok a madarak összegyedszámának mintegy 70%-át jelentik. Debrecenben az összegyedszám 48%-a az alábbi parkdomináns fajokból tevődik össze: mezei veréb, pinty (Fringilla coelebs), feketerigó, zöldike Carduelis chloris) és fülemüle Luscinia megarht/nchos) (BOZSKÓ, 1968). ERZ (1964) Közép-Európában a kultúrtáj domináns tagjainak az alábbi fajkombinációt tartja: házi veréb (Passer dornesticus), zöldike és feketerigó. Az ettől lényegesen eltérő szabadkígyósi fauna összetételét a park és környéke kiváló táplálékszerző lehetőségeivel és a magas növésű, terebélyes fák kiváló fészkelési adottságaival magyarázom. A rendkívül változatos összetételű (44 faj) és dús cserjeszintben meglehetősen ritka a fészkelés, illetve a fészkelések sikertelenek a zavaró tényezők miatt. Az itteni iskolásgyerekek (14 17 évesek) és az ide érkező kiránduló gyerekek számtalan ösvényt taposnak ki minden tavasszal és nyáron. A balkánigerle-fészkek ritkán találhatók itt 1,5 2 m magasságban (mint a közeli erdőben), inkább a magas növésű fákon sokszor m közt! A 2 in alatti feketerigó-fészkeket szinte minden esetben kirabolják az emberek vagy a macskák! ösvények és nagyobb utak mentén több helyen is találtam 6 7 m magasan öreg juhar- és gesztenyefákon, a fatörzs oldalhajtásainak és kikorhadásainak üregében vékony gyökérszálakból vagy száraz fűszálakból épített feketerigó-fészkeket! A költés itt rendszeresen sikeres volt. A szabadkígyósi park domináns fajainak fészeklései is igazolják FINTHA (1972) debreceni megfigyeléseit, mely szerint a leggyakoribb fajok fészkelési magassága arányosan növekszik a fokozódó zavartsággal". Ez a folyamat világosan megfigyelhető itt is. A térképen,,a" és,,b" betűkkel jelzett DK-i zárt állományú parkrészeken, ahol a legkevesebb a zavarás, a feketerigó, balkáni gerle, seregélv és mezei veréb alacsonyan történő sikeres fészkelése ugyanakkor rendszeres. A park növényanyagának tömege, változatossága és kora a legváltozatosabb fészkelési igények kielégítésére is alkalmas, emellett meglehetősen nagy egyedszámnak biztosít fészkelési. A terület madársűrűségét (ha/pld.) eddig még számszerűleg nem vizsgáltam, de tapasztalataim szerint a madarakkal sűrűn betelepült parkok közé tartozik még a meglevő zavaró tényezők mellett is. A park feszkelő madarai Fácán (Phasianus colchicus): a nyíltabb, elhanyagolt D-i területeken költ elsősorban és a park É-i szélén, a kertészet mentén, összesen 8 10 pár. Télen a környező mezőgazdasági területekről nagyobb csoportok jönnek be a parkba, hosszabb időre is. Gerle (Streptopelia turtur): sajnos az utóbbi években csak néhány pár fészkel, de azok rendszeresen. Balkáni gerle (Streptopelia decaoto): a gerle (S. turtur) rovására, rendkívül erőteljes térhódításé itt is, főként az utóbbi 10 évben. Fészke a park minden részén megtalálható, de az erős anthropogén hatások miatt fészkelési magassága főként 10 m körüli. Táplálkozóterületként használják a park melletti kertészetet és gazdasági udvart is, ugyanakkor a majorban fészkelők is bejárnak a park területére. 237

6 Kakukk (Cuculus canomsl* 2 3 pár látható közülük minden évben. Nyári hajnalokon már 3 órától hallható jellegzetes hangjuk. Későbbi megfigyelési feladat, hogy megtudjuk, melyik faj fészkét használja mint fészekparazita. Gyöngybagoly (Tyto alba): a régi kocsiszín és istálló magas és rejtett padlásain fészkeltek, évente 1 2 pár. A 70-es években már nem fészkeltek, valószínűleg az épületek átépítésével járó zavarást nem tűrték el és máshová költöztek át. Ihiboshanka (Upupa epops): a park szélén költ odúban, a szántó és a kertészet felé eső parkszegélyen. Az utóbbi években kevesebb látható mint régen. Zöld küllő (Picus viridis): könnyen észrevehető jellegzetes repüléséről, színéről és erős hangjáról. Az idős fehér nyárfák odújában költ 2 pár. Télen idegen zöld küllők is felkeresik átmeneti időre a kertet. Nagy fakopáncs (Dendrocopos maior): a park állandó, minden esztendőben költő madara. Erdei pacsirta (Lullula arborea): a zárt állományú erdőszéleken fészkelnek. Kellemes hangú énekük még szeptemberben is hallható. Tövisszúró gébics (Lanius collurio)/kedvenc tartózkodási helye és vadászterületeik a park középső és DK-i főút mentén levő tisztásai. Fészküket legtöbbször lucfenyőn találtam. Barátka (Sylvia atricapilla): bokrok közt, cserjésekben a park keleti részén fészkel elsősorban. Szürke légykapó (Muscicapa striata): az öreg tö lg veket vastagon benövő borostyán közt fészkel zárt állományú parkrészek szélén. Fülemüle (Luscinia megarhynehos): néhány pár költ a parkban. Májusi éjszakákon szinte megszakítás nélkül hallható gyönyörű énekük. A tó mögötti részen, avarban költ. Feketerigó (Turdus merula): a park domináns fajai közé tartozik. Szinte mindenütt látható a parkban. Fészkel bokrokon, iákon, borostyán közt az avarban, de az utóbbi években elsősorban magasabban. Az állomány egy része áttelel, de északi területekről is jönnek ide telelésre. Barátcinege (Parus palustris): odúban költ a tó mögötti, illetve a park E-i területén. Állandó. Ősztől más cinegékkel kis csapatban kóborol a parkban. Kékcinege (Parus caeruleus): gyakorinak mondható cinke, állandó madara a parknak. Széncinege (Parus maior): nyáron egyenként, a költési idő befejeztével kis csoportokban kóborol. Kedvenc tartózkodási területe a tó mögötti komposzttelep és a kertészet környéke. Pinty (Fringilla coelebs): a K-i télen is látható a parkban.,,a" jelzésű területen költ. Néhány hím Tengelic (Carduelis carduelis): a park minden részén megtalálható, meglehetősen nagy számban fészkelő, domináns faj. Lombosfákon, ágvégeken 238

7 építi fészkét. Nagyon szereti a bogáncsmagot és a platánfák termését. Az ÉK-i terület ahol van egy kijárat a gazdaság felé, az 1960-as évek közéjééig tiszta, füves aljnövényzetű parkrész volt. Az új bejáró műút elkészültével ennek a résznek a további gondozása elmaradt és most lapu, bogáncs, csalán és akácsarj borít be mindent. A park után az istállók felé laza, kevert faállománya liget található bogáncsos aljnövényzettel. Ez a bogáncstenger ideális táplálkozóterülete a tengeliceknek és igen nagy létszámot képes eltartani. A fős tengeliccsapatok mozgása itt nem ritka. Házi veréb (Passer domesticus): állandó madár, kis számban költ a parkban levő gazdasági és egyéb melléképületeken. Mezei veréb (Passer montanus): főként a parkszéli fákban, de a kastély körüli gesztenyefák odvaiban is költő madár. Seregély (Sturnus vulgaris): gyakori. Faodvakban és a kastélyépületek eresze alatti falüregeiben költ. A park tisztásain mindenütt vadásznak, de a környékre is kijárnak táplálékért. Télen egy kisebb csapat itt marad, de biztosan idegenek is telelnek itt. Sárgarigó (Oriolus oriolus): a hatalmas őreg tölgyfákon fészkelnek elsősorban. A park domináns fajai közé sorolható! Fuvolázó énekük nyári napokon már pirkadatkor minden irányból hallatszik. Csóka (Coloeus monedula): a park egyik legfeltűnőbb madara, nemcsak nagvsága és hangossága miatt, hanem mert kb. 60 pár költ a kastély melletti nyárfák ágain (10 15 m magasságban) és 5 10 pár az épület tornyainak gerendázatában, valamint a csatornák alatti fal üregekben. A tornyokban egészen biztos, hogy a csókák erőszakossága miatt nem tudnak megtelepedni a baglyok. Táplálkozóterületük a mezőgazdasági környék, az istállók melletti nagy karámok, de fészkelési időben sok tojásrablásnak voltam szemtanúja. Áz áldozatok főként a balkáni gerlék fészekaljai. A park mellett fészkelő madarak 5 fajt sorolok itt fel, amelyek a park adott szélétől maximum 100 m távolságon belül fészkelnek, de rendszeresen bejárnak a parkba táplálékszerzés céljából. (íólya (Ciconia ciconia): az istállók mellett, régi villanyoszlop tetejére helyezett kocsikerékre épített fészkén rendszeresen költ. A parkban a sportpályán és a DNy-i nagy tisztáson (egyes években szántó, majd konyhakert volt) figyeltem meg több esetben. Fiistifecske (Hirundo rustica): rendszeresen a park rétjei és tisztásai felett vadásznak. Az istállóknál és a park melletti épületeken fészkelnek. Molnárfecske (Delichon urbica): az istállókban fészkel, a park felett szintén rendszeresen látható. Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis): az istállók felé elterülő gazosban figyeltem meg többször is fészkelési időben. Vetési varjú (Corvus frucjilegus: néhány vetési varjú állandóan a parkban 239

8 tartózkodik, elsősorban a fészkelési időszakban. Szinte kizárólag azért jönnek, hogy fészekaljakat raboljanak ki, ami a sűrűn települt parkban nem nehéz nekik. Egyéb madárfajok a parkban HANKÓ MIHÁLY személyes közlése szerint, a háború előtti években rendszeresen megfigyelte, hogy karvalyok (Accipiter nisus), egerészölyvek (Bureo buteo) és gatyásölyvek (Buteo lagopus) az utóbbiak kizárólag téli vendégként a parkba szálltak be éjszakázni. A karvalyok nyilván vadászni is. Szintén HANKÓ közlése, hogy az említett években békászó sast (Aquila pomarina) is látott a környéken (III. hó?), amelyik rendszeresen a parkba szállt be éjszakázni. Továbbá a közeli Pál-ligetben levő vetési varjú fészektelepén a kékvércsék (Falco vespertinus) és a vörös vércsék (Falco tinnunculus) egyaránt fészkeltek, melyek vadászterületébe nyilván a park is beletartozott. (Én baglyokon kívül semmilyen ragadozómadarat nem láttam még a parkban 1961 óta.) Fülesbagoly (Asio otus): az utóbbi években nem fészkel a parkban, de régebben amikor nyugodtabb volt a kert, és a kastélypadlások tökéletes kitakarítása nem történt még meg, biztosan fészkelt. Ezt eldugott gerendázatok közti,,ősi" köpet maradványok bizonyítják olyan helyeken, ami fészkelésre is alkalmas lehetett. Most is rendszeresen meg lehet figyelni 1 2 példányt a fenyőfák közt. A tél végi, kora tavaszi hónapokban nagyobb csoportokban tartózkodnak a parkban. Az utóbbi években ( ) II III. hónapokban a kastélyépület melletti fenyőfákon pld. fülesbagoly tartózkodott. Közép tarkaharkály (Dendrocopos medius): a késő őszi és a téli hónapokban figyelhető meg. Sárgafejű királyka (Regulus regulus) kisebb csoportja (5 10 pld.) cinkecsapatokkal kóborolva minden télen látható. Kis légykapót (Ficedula parva) az őszi vonuláskor figyeltem meg. A vörösbegy (Erithacus rubecula) ősszel és tél elején heteken át megfigyelhető a déli fekvésű franciakert hatalmas buxuslabirintusában. Léprigó (Turdus viscivorus) egyegy kisebb csapata téli vendégként jelenik meg a fagyöngyöt dézsmálni. Az őszapó (Aegithalos caudatus), főként a fehérfejű változat, kóborlásakor rendszeresen megfigyelhető cinkék társaságában. Ökörszem (Troglodytes troglodytes) főként a tó melletti Taxodium, Buxus és Cliamaecyparis környékén látható néhány példány ősztől. Fenyvescinege (Parus ater) téli vendég, ott figyeltem meg ahol az ökörszemeket. Citromsármány (Emberiza citrinella) időnként átvonuló téli vendég a parkszéleken. A süvöltő (Pyrrhula pyrrhula) inváziószerűen, de néhány példány minden télen megjelenik. Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes) ősszel és télen 3 4 szokott a parkban tartózkodni. Szajkó (Garrulus glandarius): valószínűnek tartom, hogy a csókák tolakodó fölénye miatt nem tud megtelepedni a parkban. FÁBIÁN PÁL szóbeli közlése szerint legutóbb 1973 őszén 2 3 hónapon át egy 4-es létszámú csapat kóborolt rendszeresen a parkban, majd eltűntek. Szarka (Pica pica): a parkszéleken, a nyíltabb területeken lehet néha látni, főként fészkelési idő alatt. A park közepébe nem megy be. 240

9 A védelem problémái A parkbari annak ellenére, hogy az természetvédelmi terület, nem látom megoldottnak a madárvédelem helyzetét. Az alábbiakban jelölöm meg a madárvédelem hiányosságait: indokolatlan antropogén hatások fészkelési időszakban, félvad házimacskák elszaporodása, kiszáradt forrás és tó. Célszerű volna ha fészkelési időszakban, márciustól nyár közepéig csak a feltárt utakat és a park egyébként is elsődlegesen használt középső területeit használnák az iskola tanulói és a park látogatói, nem pedig a különben nyugodt, fészkelésre alkalmas bokrosokat. Meg kellene állítani az elvadult házimacskák továbbszaporodását; a helyi vadásztársaság segítségével csapdázni kellene őket. Miután objektív" okok miatt kiapadt a kastélyépület melletti, ún. Zsigmond-forrás és az innen táplálkozó mesterséges tó amit nemcsak az állal világ, hanem a park növényállománya és mikroklímája is megszenved majd ha ez tartós lesz!, meg kellene oldani egy-két jól elhelyezett madáritató segítségével a madarak vízellátását, hogy főként a fészkelési időszakban ez ne okozhasson problémát. Végül célszerűnek tartanám, hogy az iskola biológiai szakköre, az adott helyzetből kiindulva, a természetvédelmi park problémáival, illetve ottani adatgyűjtésekkel, megfigyelésekkel foglalkozna. Ebbe a programba beleférne a madárvilág védelmének megoldása is, amiben a.magyar Madártani Egyesület biztosan minden segítséget megadna. Összefoglalás A szabadkígyósi 100 éves ( ) park madárvilágának és felmérését röviden az alábbiakban foglalhatjuk össze: A parkban fészkelő (1961-től vizsgált) 24 faj összetétele: vizsgálatát Tyúkalkatúak (Galliformes) = 1 Galambalkatúak (Columbiformes) = 2 Kakukkalkatúak (Cuculiformes) = 1 Bagolyalkatúak (Strigiform.es) = 1 Szalakótaalkatúak (Coraciiformes) = 1 Harkályalkatúak (Piciformes) = 2 Enekesmadár-alkatúak (Passer iformes) = 16 A fentieken kívül 25 faj időszakos jelenlétét sikerült megfigyelni. A park annak ellenére, hogy növényállománya és fekvése alapján inkább arborétumhoz tartozik mint városi jellegű parkhoz antropogén hatásoktól erősen zavart. Ez elsősorban a fészkelési magasságok növekedésénél figyelhető meg. A faállomány lehetőségei alapján nyugodt körülmények közt, biztosan számíthatnánk néhány sólyomalkatú faj fészkelésére is, hiszen messze környéken nincsenek ehhez hasonló kiváló adottságok e célra. Remélem, hogy munkám megfelelő segítség lesz a természetvédelmi park egy későbbi komplex feldolgozásához. 16 Aquila

10 Irodalom Bozskó, Sz. I. (1967): Kolicsesztvennaja karakterisztika ornitofaunü gorodszkih i prigorodnüh parkov Leningrada. Acta Bil. Debrecina, V. Bozskó, Sz. I. (1968): A városi parkok mint ökológiai egységek és ornithofaunisztikai jellemzésük. Aquila, LXXXV. p Erz, W. (1964): Populationökologische Untersuchungen an der Avifauna zweier norddeutscher Grossstädte. Zeitschrift. Wissensch. Zool. p Fintha, I. (1972): A kultúrteyékenység hatása az erdei madáregyüttesek átalakulásában. Debreceni Déry Múzeum Évkönyve Debrecen. Schmidt E. Sterbetz I. (1958): Madártani megfigyelések a budapesti Állatkertben. Aquila, t. 65. Sterbetz I. (1973): Békés megye madártani kutatásának bibliográfiája. A Békés megyei Múzeumok Közleményei Bes., p Strawinski, S. (1963): Studies on the synanthropism of bird in the old park of Ciechocienek. Acta Ornithol., VII. 6. Szikra É. (1973): Kastélyparkok funkcióváltozása. A szabadkígyósi Wenckheim kastély parkjának rekonstrukciója. Szakdolgozat. Bp p. 79. Kézirat. 242

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA

A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA A Puszta 2000. 1/17, pp. 15-25. A ZSOMBÓI ŐSLÁP-ERDŐ MADÁRVILÁGA MÉSZÁROS CSABA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, CSONGRÁD 2000. Bevezetés A zsombói ősláp-erdő, Szegedtől 15 km-re északnyugati

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben

A NASZÁLY MADARAI (AVES)

A NASZÁLY MADARAI (AVES) A Naszály természetrajza, pp. 767 789. A NASZÁLY MADARAI (AVES) SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2600 Vác, Ilona u. 3. E-mail: pkmk@zpok.hu A Naszály hegy madárvilágának intenzív

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében

A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében Crisicum I. pp. 229-242. A kis héja (Accipiter brevipes) fészkelése Békés megyében Tóth Imre - Marik Pál - Forgách Balázs Abstract Nesting Levant Sparrow Hawk in Békés county: The Levant Sparrow Hawk is

Részletesebben

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN

ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN ODÚLAKÓ MADARAK VÉDELME AZ MME BÖRZSÖNYI HELYI CSOPORT TERÜLETÉN Dr. Havasi András egyetemi tanár emlékének Előszó MME Börzsönyi Helyi Csoport Szakmailag lektorálta: Schmidt András Szerkesztette: Nagy

Részletesebben

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J.

Cinege. Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th. Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Cinege Vasi Madártani Tájékoztató 16. szám Ornithological Newsletter of Vas County The issue 16 th Szerkesztette: Gyurácz József Editor: J. Gyurácz Szombathely 2011 2 Fekete István (1900-1970) emlékének

Részletesebben

Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata

Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata Szentpéteri kapui Sporttelep Múltja, jelene, hasznosítási javaslata Készítette: Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Közreműködők: Civilek a Pályáért Mozgalom, Zöld Kapcsolat Egyesület

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI Dr. Sóvágó Mihály HAJDÚBÖSZÖRMÉNY MADARAI Hajdúböszörmény, 1999. A KÖNYVBEN SZEREPLŐ FÉNYKÉPEKET ÉS TÉRKÉPVÁZLATOKAT A SZERZŐ KÉSZÍTETTE. A BORÍTÓTERV HORVÁTH CSENGE MUNKÁJA. A SZERZŐ KÉZIRATÁNAK NYOMDAI

Részletesebben

bővítésére tett javaslat

bővítésére tett javaslat ŐRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG ŐRSÉGI NEMZETI PARK bővítésére tett javaslat Őriszentpéter-Rátót 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános információk 1.1. Összefoglaló adatok 1. 1.2. A tervezési terület rendeltetése,

Részletesebben

A téli Madárbarát kert

A téli Madárbarát kert Madárbarát kert játék A téli Madárbarát kert Háromrétegu kirakó Az oktatási segédanyagot a Patkós Stúdió fejlesztette. www.patkosstudio.hu 2 Háromrétegu kirakó 3 Segédanyag-ismertető Ez az oktatási segédanyag

Részletesebben

A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája

A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája www.milvus.ro Marosvásárhely XI. évfolyam, 1 sz. 2009. február Nagy patkósdenevér (Rhinolophus ferrumequinum) Fotó: Viorel Pocora A Békási-szoros, Súgó-szoros és Toşorog-barlang denevérfaunája A 2007.

Részletesebben

Tatabányai Múzeum 2011

Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum 2011 Tatabánya 2012. Tatabányai Múzeum 2011 Tatabányai Múzeum Évkönyve II. Sorozatszerkesztő: Fűrészné Molnár Anikó Szerkesztő: Kisné Cseh Julianna Kiss Vendel Lektor: Czajlik Zoltán,

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei

Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentőségű védett és védendő természeti értékei Miskolc város helyi jelentôségû védett és védendô természeti értékei 3. javított kiadás Írta és szerkesztette Hudák Katalin Demeter

Részletesebben

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21 enntartható ejlődés Helyi Programja 2011. június Készítette: Mór Város Önkormányzatának megbízásából: Grünvald Mérnökiroda Elfogadta Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott

Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott 244 KISEBB KÖZLEMÉNYEK Kisebb közlemények. Adatok a Balaton és a Velencei tó madárfaunájához. Szokott öszi tartózkodásom ideje Badacsonyban ez idén mindössze két hétre szept. 17-től okt. 2-ig terjedt s

Részletesebben

Miskolc város helyi jelentõségû védett és védendô ter mé sze ti értékei

Miskolc város helyi jelentõségû védett és védendô ter mé sze ti értékei Miskolc város helyi jelentõségû védett és védendô ter mé sze ti értékei SZERKESZTETTE Demeter Zoltán Hudák Katalin Papp László KIADTA Zöld Akció Egyesület Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL

ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL A Puszta 2001. 1/18. pp. 87-109. ÉRDEKES FAUNISZTIKAI ADATOK A MAROSRÓL ÉS HULLÁMTERÉBŐL PAULOVICS PÉTER KISS FERENC CSONGRÁD MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, SZEGED 1999-2002. Bevezetés A Maros-folyóhoz

Részletesebben

Schmidt Egon Kossuth-díjas

Schmidt Egon Kossuth-díjas VARJÚFÉLÉK I. Corvus-fajok A varjúfélék (Corvidae) bármely meglepőnek is tűnhet első hallásra az énekesmadarak közé tartoznak. Bár énekük az emberi fül számára kevésbé szép, bonyolult hangképző szervüknek

Részletesebben

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI

A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI A Puszta 2003-1/20. pp. 171-228. A KÖRÖS-MAROS KÖZE ROMÁNIAI RÉSZÉNEK TERMÉSZETI ÉRTÉKEI NAGY ATTILA MILVUS VEST EGYESÜLET NAGYVÁRAD 2003 A ROMÁNIAI TERMÉSZETVÉDELEM GYAKORLATA A MÚLTBAN ÉS JELENBEN Romániában

Részletesebben

Víztározók madártani és természetvédelmi jelentősége a Sinkár-tó példáján bemutatva

Víztározók madártani és természetvédelmi jelentősége a Sinkár-tó példáján bemutatva Aquila (2011), Vol. 118, p. 97 110 Vidékfejlesztési Minisztérium, 2011 Víztározók madártani és természetvédelmi jelentősége a Sinkár-tó példáján bemutatva Nagy Gergő Gábor 1 Rottenhoffer István 2 1 Budapesti

Részletesebben

Madarak a kertben. Tordon Ákos: Madárszálló. Havas téli nagy ég alatt Vendégeim a madarak. Kopognak már az ablakon, Jól élnek itt morzsán, magon.

Madarak a kertben. Tordon Ákos: Madárszálló. Havas téli nagy ég alatt Vendégeim a madarak. Kopognak már az ablakon, Jól élnek itt morzsán, magon. Madarak a kertben Tordon Ákos: Madárszálló Havas téli nagy ég alatt Vendégeim a madarak. Kopognak már az ablakon, Jól élnek itt morzsán, magon. Csipegetnek, eszegetnek, Ha jól laktak, elröppennek. De holnapra

Részletesebben

Csihányos, egy újrafelfedezett természetvédelmi terület

Csihányos, egy újrafelfedezett természetvédelmi terület Csihányos, egy újrafelfedezett természetvédelmi terület 1 Szerkesztette: Csonta László Írta: Csonta László, Tőke Árpád, Demeter László, Szabó Szilárd, Éva Rebeka Fotó: Demeter László, Csonta László, Szabó

Részletesebben

A FÜLEMÜLE (LUSCINIA MEGARHYNCHOS) FÉSZKELŐ ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA

A FÜLEMÜLE (LUSCINIA MEGARHYNCHOS) FÉSZKELŐ ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA A Puszta 2002 1/19. pp. 185-222. A FÜLEMÜLE (LUSCINIA MEGARHYNCHOS) FÉSZKELŐ ÁLLOMÁNYÁNAK VIZSGÁLATA SZÉKELY ZSUZSANNA NIMFEA TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET, TÚRKEVE 2003 BEVEZETÉS Ha a Föld és a földi élet

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tartalomjegyzék Előszó... 3 Jogszabályi háttér... 4 Bevezetés... 6 Környezeti

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

Új madárfajok Magyarország faunájában a Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulása óta

Új madárfajok Magyarország faunájában a Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulása óta Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézet Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Új madárfajok Magyarország faunájában a Magyar Madártani Egyesület 1974-es megalakulása óta

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút. környezeti hatástanulmánya

Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút. környezeti hatástanulmánya Pécstől a horvát határig kijelölt turisztikai kerékpárút környezeti hatástanulmánya (Environmental Impact Statement) Készítette: Amplitude Kft. Pécs, 2014. február Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A Pécs-Beremend

Részletesebben