A tájhasználati konfliktusok feloldására vonatkozó javaslatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tájhasználati konfliktusok feloldására vonatkozó javaslatok"

Átírás

1 Tájrendezés Általános tájrendezési javaslatok A Természetvédelmi törvény (1996. évi LIII. trv.) értelmében a táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a településrendezés, illetve a fejlesztések során: gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről; gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj jellegéhez igazodó rendezéséről; a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére; művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti érékeknek a figyelembevételével lehetséges; biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez. A tájhasználati konfliktusok feloldására vonatkozó javaslatok 1. Új lakó- és üdülőterületek kijelölése A Berente területén a lakóterület-bővítési terület kijelölésének fő szempontjai: - Kedvező táji környezet, - Iparterülettől való távolság, - lakóterülethez való szerves kapcsolódás. Ennek kialakítása csak megfelelő, ökológiai szempontokat is előtérbe helyező zöldfelület-fejlesztéssel, környezetet kímélő (teljes közművesítettség, magas zöldfelület-borítottsági arány) módon lehetséges. 2. Településközpont kialakítása A település új idősek otthonát tervezi kialakítani. A település új központjában elhelyezésre kerülő intézmény alapot biztosít a településközpont egészének fejlesztésére, átszervezésére. Az idősek otthonára szerveződő új központ tengelye a református templomra irányul, míg déli irányban a tengely egy új közparkban (parkerdőben) folytatódik. 3. Zöldfelületek fejlesztése Zöldfelületek funkcionális és esztétikai fejlesztése szükséges: A település központjához (valamint a tervezett idősek otthonához) kapcsolódóan, nem csak esztétikus, de funkcionálisan is sokoldalú közpark kialakítása javasolt (pihenőkert, játszótér, rendezvényterület, díszkert, rekreációs terület stb.), amely a terület meglévő adottságait, és növényállományát tiszteletben tartva alakítandó ki. A település és a tervezett záportározó tó között rendezett közpark kialakítása a cél, melynek szerepe: - szerves kapcsolat, illetve átmenet megteremtése a település és a táji környezet között, - rendezett pihenési lehetőség biztosítása. - A park kialakítása során kiemelten kell figyelembe venni a meglévő természeti adottságokat és a növényállományt. Zöldfelületi jellegű intézmények fejlesztése: Temető területének rendezése (védő zöldsáv, esztétikus környezet), Sportpálya területe, A fentebb felsorolt zöldfelületrendezési feladatokat szakember által készített kertépítészeti terv alapján kell megvalósítani. Az egyes közparkok kialakításán túl a településkép rendezése, az esztétikus falukép kialakítása érdekében az értékvédelem, a hagyományőrző építési szabályozás mellett különösen fontos feladat a közterületi zöld- RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft Miskolc, Papszer u /

2 felületek, zöldsávok rendezése. A zöldfelület-rendezést érdemes legalább koncepció szinten egységes, a falu teljes területére készülő tervek alapján készíteni. 4. Védelmi célú erdőtelepítések A gazdasági területek környezetének a lehető legnagyobb mértékű fásítás szükséges. Bár a növényzet környezetvédelmi és tájképvédelmi szerepe jelentős, hatása ciklikusan változik. Legjelentősebb tisztító hatásukat lombos állapotban fejtik ki a kifejlett, koros (kb évtől /fajtól függően/) fák. Ezzel szemben az üzemi környezetterhelések fokozott terhelő hatása a téli időszakban jelentkezik, amikor a növényzet lombtalan állapotban van. Véderdő telepítés esetén ezért javasolt elegyalkotó fajként jó tűrőképességű fenyőket (pl. Pinus nigra) is alkalmazni, bár ezek túlzott alkalmazása tájidegen jellegük miatt nem kívánatos, az iparterületeken belül megengedhető. A véderdő-fásítások, illetve a rekultivációs területek erdősítése esetén az alkalmazható fafajok kiválasztása nagy körültekintést igényel. A Sajó mentén, és a hullámterében kialakítandó erdő esetében a talaj- és a vízvédelmen túl a természetvédelmi és árvízvédelmi hatásokat is vizsgálni kell. Az alkalmazásra javasolt fajok kiválasztásának szempontjai: Termőhelyi adottságoknak megfelelő honos fajok (ártéri jellegű növényzet), Jó környezeti tűrőképesség. Javasolt fajok: Salix alba, Salix caprea, Populus alba, Populus canescens, Populus tremula Quercus robur, Fraxinus angustifolia ssp. Pannonica Acer campestre A hulladéklerakó környezetében talajvédelmi, vízvédelmi és tájképvédelmi célból szükséges az erdősítés elvégzése. Hosszútávon a rekultivált zagytározók területén a terület utóhasznosításaként erdőtelepítést javasolt végezni. A lakó és iparterületek közti erdősítések megvalósítása településvédelem, egészségvédelem és tájképvédelem szempontjából is fontos. A fenti erdősítéseket környezetvédelmi, ökológiai, természetvédelmi stb. szempontok együttes figyelembevételével kell megvalósítani, melyekhez az alábbi ajánlásokat is figyelembe kell venni. Az ipari tevékenységből származó légszennyező gázok és a növényzet kapcsolata a) Kén-dioxid (SO 2 ): A levegő ipari eredetű szennyeződésének a leggyakoribb és legelterjedtebb vegyülete. Jellemzően erőművekből és vegyi üzemekből jut a levegőbe. Kísérletek során összeállították a fák kén-dioxid tűrési rangsorát krónikus károsítás és kísérleti gázosítás esetén egyaránt. Ennek megállapításai szerint igen érzékeny fajok közé tartoznak: Picea abies (lucfenyő), Pinus sylvestris (erdei fenyő), Picea omorika (szerb lucfenyő), Larix decidua (vörösfenyő). Picea abies Picea omorika Pinus sylvestris Larix decidua RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft Miskolc, Papszer u /

3 E fajok telepítését mindenképp kerülni kell a véderdők kialakítása során. Ellenálló, illetve viszonylag tűrőképes, így SO 2 tekintetében telepíthető fafajok az alábbiak: Pinus nigra (fekete fenyő), Popolus termula (rezgő nyár), Betula pendula (közönséges nyír), Acer fajok (juhar fajok), Fagus sylvatica (bükk), Quercus fajok (tölgy fajok), Ulmus scabra (szil), Platanus x hispanica (platán) Robinia pseudoacacia ( hamisakác ), Ellenálló, illetve viszonylag tűrőképes, így SO 2 tekintetében telepíthető cserjefajok az alábbiak: Colutea arborescens (pukkanó dudafürt), Sambucus nigra (bodza), Ribes sanguineum ( díszribizli ), Ilex aquifolium (közönséges magyal), Crataegus monogyna (egybibés galagonya), Euonymus europaeus (közönséges kecskerágó), Rosa canina (gyepűrózsa), Ligustrum vulgare (fagyal) Rosa rugosa (japán rózsa) b) Klór és hidrogén-klorid (Cl, HCl) A szennyező forrásból klórként távozik, de azonnali hidrogén-kloridot képez. Legtöbbször a kén-dioxiddal együtt fordul elő. Erősen szerves-anyag roncsoló hatású. Szennyezésre igen érzékeny, nem telepíthető fajok: Carpinus betulus (gyertyán), Alnus glutinosa (enyves éger), Picea abies (lucfenyő) Telepíthető fajok az alábbiak: Közepesen érzékeny fajok: Quercus robur (kocsányos tölgy), Quercus rubra (vörös tölgy), Fagus sylvatica (bükk) Acer palatanoides (korai juhar) Larix decidua (vörösfenyő) Pinus sylvestris (erdei fenyő) Kevésbé érzékeny fajok: Robinia pseudoacacia (fehér akác), Popolus termula (rezgő nyár), Picea pungens (ezüstfenyő) Pinus nigra (fekete fenyő) c) Nitrogén-oxidok (nitrózus gázok: NO, NO 2, N 2 O 3, stb.) A nitrogén-oxidok az emberi szervezetre veszélyesebbek, mint a növényzetre. Csak a kibocsátó hely (Borsodchem) közvetlen környékét és a nagyobb forgalmú utak (26. sz. főút) mentét veszélyezteti. Az egyéb szennyezőanyagoknak ellenálló fajok telepíthetők e tekintetben. d) Ammónia (NH 3 ) A kibocsátó hely közvetlen közelében okoz károkat. Az ammóniával szemben igen érzékeny, a tervezési területe telepítésre alkalmatlan (kerülendő) fajok: Tilia cordata (kislevelű hárs), Tilia tomentosa (ezüst hárs), Alnus gluinosa (enyves éger), Carpinus betulus (gyertyán), Pinus strobus (sima fenyő) Viszonylag ellenálló, telepítésre alkalmas fajok: Quercus rubra (vörös tölgy), Quercus robur (kocsányos tölgy), Robinia pseudoacacia (fehér akác), Acer ginnala (tűzvörös juhar), Acer campestre (mezei juhar), Acer negundo (zöld juhar), Acer platanoides (hegyi juhar), Ligustrum vulgare (fagyal), Crataegus monogyna (galagonya), Euonymus europaeus (közönséges kecskerágó), Forsythia x intermedia (aranyág) Lycium barbarum (ördögcérna) Philadelphus coronarius (jezsámen) Pyracatha coccinea (tűztövis) Pinus nigra (fekete fenyő) RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft Miskolc, Papszer u /

4 e) Porszennyezés A porszennyeződés különféle hatásai az abrázió (dörzsölés), az üledékképzés (bevonatképzés), direkt vegyi hatás (vegyileg aktív porok maró hatása), indirekt vegyi hatás (élettani károsodások). A porszennyezés hatását módosítják a meteorológiai tényezők, mint a légnedvesség (eső, harmat, köd), a légmozgás (erőssége, gyakorisága, iránya), hőmérséklet, napfénytartam. Ezen kívül, a domborzati viszonyok szintén módosító hatásúak. Sík vidéken a durva szemcsék közvetlenül az emittens (kibocsátóforrás) környékét károsítják a legjobban, a finom por már több kilométer távolságra eljut, a lebegő por és gázrészecskék pedig igen messze elsodródnak. Hegy-, illetve dombvidéken az uralkodó szél irányában a hegy lábánál települt emittens esetében a szennyezett levegő felemelkedik, és a porhullás a domb túlsó oldalán (ahol a leszálló légmozgások az uralkodóak) kezdődik meg, és mind a durva, mind a finom por legnagyobb része itt károsít. A levegő pormentesítése céljából az áramló levegő sebességét le kell fékezni, így a részecskék nagy része kihullik. A finom por kiszűrésére csak a növényzet képes (építmények erre nem alkalmasak). A növénytelepítés csak akkor hatásos, ha a porfogó sáv többszintes, zárt telepítésű (fák + cserjék), mert így a talajtól, a lombkorona tetejéig sűrű térháló alakulhat ki, és a porszűrő képesség kiváló lesz. A kialakított növényfalat m-enként ajánlott megtörni 5-10 m mély beugrókkal, így a levegő turbulens mozgása fokozható és a porlerakódás még tökéletesebben megvalósul. A hőerőművek által okozott ártalmak és az alakalmazható növényfajok Légszennyező anyagok: - Szilárd részecskék: ülepedő, illetve lebegő porok (korom, pernye, stb.) - Folyadékok: víz, illetve gőz formájában kerülnek a levegőbe, - Aeroszolok: az előbbi két halmazállapot egymással alkotott kolloidjai, - Gázok: CO 2, CO, OH, SO 2, NO 2. A szennyezés formái: - Kémény-emisszió, - Hűtőtorony-emisszió (gőz formájában akár 6-7 km távolságra is eljuthat), - Pernyehányó, salakdombok, üzemi porszennyezés (környező területen károsít, nem jut el messzire), - Vízszennyezés (a technológia során a pernyét és salakot hidromechanikai úton a zagytavakba szállítják. Ezek erősen szennyezettek P-, N- B- vegyületekkel, magas szulfidtartalommal, - Hőszennyezés: a hűtővíz és a szűrőberendezések vize meleg, csekély oxigéntartalommal, az öntisztulóképesség erősen lecsökken. a) Az üzem területének parkosítása A zöldfelület kialakítása a legszennyezettebb területen is indokolt, a defláció elleni védelem és a munkahelyi körülmények javítása érdekében. Az üzemi zöldfelület fontos része a gyep, mivel a belső terület túlnyomó részén más nem is lehet a talajban lévő vezetékek, illetve a tűzvédelmi sávok miatt. Kertépítésre többnyire csak a szociális, kulturális helyiségek közelében van lehetőség. Itt a szennyezésnek legellenállóbb faés cserjefajok jöhetnek számításba: Gleditsia triachantos (lepényfa), Sophora japonica (japánakác), Elaeanus angustifolia (ezüstfa), Ligustum vulgare (fagyal), Lycium barbarum (ördögcérna), Sambucus nigra (bodza), Ptelea trifoliata, Koelreuteria paniculata (csörgőfa), Populus x canadensis (szürke nyár), Robinia pseudoacacia (fehér akác), Ginkgo biloba (páfrányfenyő), Forsythia x intermedia (aranyág), Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje), Rosa rugosa, Pinus nigra (fekete fenyő), Taxus baccata (tiszafa), Picea pungens Glauca (ezüstfenyő), stb. b) Véderdő, illetve véderdősáv létesítése Kialakítása nagy jelentőségű, mert meg kell hogy védje az utakat, a lakóterületeket, illetve a mezőgazdasági területeket az erőmű káros hatásaitól. A kialakítás szempontjából nagyon nagy jelentősége van az uralkodó szél, illetve a füst irányában álló szegélyállománynak. Ezt a részt éri a legmagasabb koncentrációjú emiszszió, ezért füsttűrő növényekből kell kialakítani. A szegélynek a talajtól felfelé jól kell záródnia, funkcióját lehetőleg télen is töltse be. RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft Miskolc, Papszer u /

5 A véderdő kialakítására alkalmas fafajokra : Acer campestre (elegyfa) Acer negundo (elegyfa) Betula pendula (elegyfa) Celtis occidentalis (elegyfa) Elaeagnus angustifolia (szegélyfa) Fraxinus angustifolia (főfaj) Fraxinus excelsior (főfaj) Fraxinus ornus (elegyfa) Fraxinus pennsylvanica (elegyfa) Gleditsia triacanthos (elegyfa) Koelreuteria paniculata (szegélyfa) Populus alba (főfaj) Populus nigra (főfaj) Populus simonii (főfaj) Populus x canadensis (előfásítás) Punus cerasifera (főfaj) Quercus cerris (főfaj) Quercus robur (főfaj) Robinia pseudoacacia (főfaj) Salix alba (főfaj) Sophora japonica (elegyfa) A véderdő-szegély kialakítására alkalmas cserjefajokra: Berberis vulgaris Caragana arborescens Cornus alba Cornus sanguinea Cotoneaster multiflorus Crataegus monogyna Ligustrum vulgare Lonicera korolkowii Lonicera tatarica Rhamnus catarticus Rosa canina Rosa rugosa Salix caprea Sambucus nigra Spiraea x vanhouttei A véderdő-szegély kialakítására alkalmas lomblevelű örökzöld cserjefajokra: Berberis julianae Mahonia aquifolium Viburnum rhytidophyllum A véderdő kialakítására alkalmas fenyőfélékre: Pinus nigra Pinus sylvestris c) Zagytározó fásítása A zagy égéstermékek, kőzeteke darabjainak, illetve porának vizes szuszpenziója, amelyben különféle vegyi anyagok is találhatóak. A zagyot zagytározókban ülepítik és szikkasztják. A szikkasztás ideje 4-5 év. Nagyon fontos a zagy felületének száradás utáni megkötése. A száraz vagy szerkezet nélküli, tömör váztalaj, alacsony humusz-, magas foszfor- és káliumtartalommal, az erózió és defláció könnyen elhordhatja. A zagy felületének megkötésére különféle módszereket alkalmaznak. Füvesítés: tőzeges-lápföldes talajjavítás után pionír növényekkel illetve szárazságtűrő füvekkel való betelepítés. Fásítás, illetve erdősítés: felületi vagy sávos talajjavítással, ültetőgödör talajcseréjével. Zagytározó fásításra alkalmazható fajok: Betula pendula Elaeagnus angustifolia, Gleditsia triacanthos Robinia pseudoacacia, Salix alba, Salix caprea, Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Lycium barbarum, Prunus spinosa Populus alba d) A salakdombok fásítása Talán a legrosszabb minőségű talaj a salak, amely azonban nagy mennyiségben halmozódott fel az erőmű környékén (Sajón túli területeken). Az ilyen terület vízgazdálkodási szempontból rendkívül kedvezőtlen, nincs víztartó képessége, és nincs talajélet. A növénytelepítés ezért csak úgy lehetséges, ha megfelelően vastag termőföldréteg terítés előzi meg (ennek nagy része bemosódik a salakba). Ezután füvesíthető a terület. Fatelepítés csak az ültetőgödrök talajcseréjével lehetséges. Az alkalmazható fajok a zagytározó fásításnál felsoroltakkal azonosak. RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft Miskolc, Papszer u /

6 5. Mezőgazdasági tájfásítás A nagyüzemi művelésű szántóterületeken, illetve összefüggő gyepterületeken tájfásítási terv alapján meg kell valósítani a mezővédő-erősáv rendszert, amely: javítja a mezőgazdasági területek termőképességét. csökkenti a szelek erejét, ezáltal a deflációt, és a szelek szárító hatását. javítja a terület vízellátását, növeli a páratartalmat. a szélvédettség miatt javítja a termőhelyi viszonyokat, a terméshozamot. megváltoztatja a terület struktúráját. növeli a fajgazdagságot, természeti értékekben gazdagabb mezőgazdasági terület kialakulását teszi lehetővé. zöld folyosóként is szolgálhat, mivel a szántóföldeken keresztül egymástól távolabbi természetközeli területeket (pl. erdők, bokrosok, ligetes területek) köt össze. a gyepek vízellátásában is sokat segíthet. Vizsgálatok alapján a szélvédett gyepek akár 20-30%-kal nagyobb terméshozamot is adhatnak. 6. Környezeti állapotfenntartása, javítása Berente területén szigorú szabályozásokkal kell biztosítani, hogy a környezeti elemek állapota ne romolhasson tovább. Nem szabad engedélyezni a lakóterületek közvetlen környezetében újabb környezetterhelő tevékenység végzését, el kell végezni a javasolt fásításokat, műszaki-technológia fejlesztéseket (hulladéklerakó szigetelése, iparterületen szűrőberendezések fejlesztése stb.). 7. Értékek védelme A táj- és a településkép értékes elemeinek védelme nélkül a község fejlesztése elképzelhetetlen. Az egyedi tájértékek és a hagyományos népi építészet emlékeinek felmérése után, ezek védelmére és fejlesztésére vonatkozó koncepció/terv elkészítése a következő feladat. Natura 2000 SCI (különleges természetmegőrzési terület Jelölő faj: Muscardinus avellanarius (mogyorós pele) 8. Illegális hulladéklerakatok felszámolása, köztisztaság biztosítása A település szegélyén található illegális hulladéklerakatokat fel kell számolni. Az érintett területeken hulladékgyűjtő konténer kihelyezésével és rendszeres ürítésével kell biztosítani a köztisztaságot. Az Önkormányzat feladata a település közterületeinek tisztán-tartásáról és gyommentesítéséről (különös tekintettel a parlagfűre) való gondoskodás is. 9. Használaton kívüli, illetve elhanyagolt épületek elbontása, rehabilitációja Gondoskodni kell a használaton kívül helyezett épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések új funkciójának megállapításáról, újrahasznosításáról, illetve ennek hiányában megszüntetésükről, elbontásukról, az érintett területnek a táj/terület jellegéhez igazodó rendezéséről. RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft Miskolc, Papszer u /

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv

Berente község Településrendezési Terve Településszerkezeti Terv 2. sz. melléklet a 194/2011. (VIII.25.) KT határozathoz Berente község Településszerkezeti Terv leírása A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA A településszerkezeti terv feladata A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK

TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Alapadatok, térségi adottságok Nemesgörzsöny község Veszprém megye északi részén fekszik. Közigazgatási területe a Pápa Devecseri-sík kistáj határán terül el.

Részletesebben

A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója

A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója A dél-békési erdősávrendszerek megvalósíthatósági koncepciója Barna Tamás erdőmérnök KEFAG R.T. Erdészeti Szaporítóanyag Termesztési Központ 6000 Kecskemét Külső-Szegedi út. 135. 1. Az erdősávok, mint

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVISZGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek VIZSGÁLAT TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK Domborzati és talajviszonyok Domborzat Őcsény az Alföld, mint

Részletesebben

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA NAGYMAROS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2010. November 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Önkormányzatok környezetvédelmi feladatai 2. A település bemutatása elhelyezkedése...3 3. Felszíni

Részletesebben

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK LEZÁRVA: 2010. FEBRUÁR HÓ ALÁÍRÓLAP MUNKA MEGNEVEZÉSE: VÉP VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MUNKASZÁM: Rk18 GENERÁLTERVEZŐ: Altus Savaria

Részletesebben

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet

33/2008. (III. 27.) FVM rendelet 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13

Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Feketeerdő község Szabályozási terv módosítás 2009. augusztus Jóváhagyott tervdokumentáció TH-08-02-13 Felelős tervező: Németh Géza. TT-1 08/0065/2006 Tervezők: Leitner Attila.. É3-08-0386/2005 Szabó Roland..

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló 49/2009.(XII.31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: dr. Árpásy

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016. Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala CSORVÁS VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2011-2016 Készítette: Csorvás Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tartalomjegyzék Előszó... 3 Jogszabályi háttér... 4 Bevezetés... 6 Környezeti

Részletesebben

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02

Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Kimle Szabályozási tervmódosítás Faipari üzem bővítése Véleményezési tervdokumentáció TH-15-02-02 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Juhász Balázs TT-1-08-0481 Munkatárs: Leitner

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2009

TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2009 Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2005. (XII. 20.) Ökt. számú rendelete TÖMÖRKÉNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL egységes szerkezetben az azt módosító 3/2009. (III. 11.) Ökt.

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

2. Szabályozási elemek

2. Szabályozási elemek Derekegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (I.21.) Önk. rendelete DEREKEGYHÁZ KÖZSÉG ÁRÓL Derekegyház Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07

Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Egyházaskesző Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2015. február Véleményezési tervdokumentáció TH-14-02-07 Felelős tervező: Tervező munkatárs: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila

Részletesebben

Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás. Vadföld és legelőgazdálkodás. A legeltetéses hasznosítás. Gyepek a hasznosítás módja szerint 2014.10.09.

Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás. Vadföld és legelőgazdálkodás. A legeltetéses hasznosítás. Gyepek a hasznosítás módja szerint 2014.10.09. Vadföldgazdálkodás és vadtakarmányozás Legelőgazdálkodás. Fás, cserjés vegetációk szerepe a vadföldgazdálkodásban. Cserjefajokbotanikai éstermesztésijellemzői. Vadföld és legelőgazdálkodás Vadlegelők A

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011.(XI.25.) önkormányzati rendelete a növények telepítési távolságáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Miskolc, 2013. április hó

Miskolc, 2013. április hó LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu 1. C Í M L A P Monostorpályi község Településrendezési

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 15/2011. (II. 24.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a területfejlesztésről és területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 23/B. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ

SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYZETI ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SÁRPILIS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ Tartalomjegyzék 1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése...4 1.1 Előzmények 1.2. A tervezési folyamat más részeihez

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A rendelet hatálya Tolna Város Önkormányzat képviselő-testületének 26/2010. (XI.26.) számú önkormányzati rendelete Tolna város szabályozási tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet

Részletesebben

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009.

Úrkút Község Települési Környezetvédelmi Programja 2009-2014 ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. ÚRKÚT KÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. Készült: 2009. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 4. II. A TELEPÜLÉS JELENLEGI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTA.6. 1. TALAJVÉDELEM. 7. 2. LEVEGŐTÉSZTASÁG-VÉDELEM

Részletesebben

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások

I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 58/2012. (VI.8.) KGY. sz. határozat melléklete I. A megyei területfelhasználási kategóriákra vonatkozó megyei szabályozási ajánlások 1. Erdőgazdálkodási térség Az OTrT fogalomhasználata szerint erdőgazdálkodási

Részletesebben

Bogád Község Önkormányzat

Bogád Község Önkormányzat Bogád Község Önkormányzat Környezeti fenntarthatósági Terve (Local Agenda 21) 2013 1. Bevezető... 3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1. A környezet állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.Vizek...

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról . Ukút Község Önkormányzata Képviselö-testületének 15/2013.(V.28.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Lókút Község Önkormányzata Képvisel6-testülete az épitett környezet alakitásárol

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

A védetté nyilvánítás célja

A védetté nyilvánítás célja EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 17/2011. (VII.29.) ör. számú rendelettel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (III.26.) rendelete az Érsekkert helyi jelentőségű védett természeti

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Megyei Jogú Város LOCAL AGENDA 21

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Megyei Jogú Város LOCAL AGENDA 21 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY Megyei Jogú Város LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja 2014. október Készítette: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a Pannon Natura Kft.

Részletesebben