Eszterhás István: A bíboros és a rendőr

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszterhás István: A bíboros és a rendőr"

Átírás

1 PPEK 466 Eszterhás István: A bíboros és a rendőr Eszterhás István A bíboros és a rendőr mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb hírekért látogassa meg a internetes címet.

2 2 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr Impresszum Eszterhás István A bíboros és a rendőr A fedőlap ifj. Kozmon György festőművész munkája. A könyv elektronikus változata Ez a publikáció az azonos című könyv elektronikus változata. A könyv 1985-ben jelent meg a szerző kiadásában Clevelandben, az Amerikai Egyesült Államokban. Az elektronikus változat a szerző jogutódjának az engedélyével készült. A könyvet lelkipásztori célokra a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár szabályai szerint lehet használni. Minden más jog a szerző jogutódjáé.

3 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr 3 Tartalomjegyzék Impresszum...2 Tartalomjegyzék...3 Ajánlás...4 Szent István imája...5 A bíboros és az ima...6 és a követség...11 és a tárgyalások...15 és az ütőkártya...21 és a jelkép-élet...30 és a hármak...36 és a szabadságharc...43 és a népszavazás...48 és a Vatikán...55 és az örökség...63 és az olasz monsignor...68 és a magyar monsignor...76 és a gránit...83 és a család...86 és az önvád...91 és a vizslariporter...93 és a mulasztás...96 és a magánosság és a negyed szivar és az osztályharcos törtető és a kalitkák és a virrasztás és a lélek és a pribék-rendőr és a szimuláns-rendőr és a Szabadság tér és a száműzöttek és a hitvallók és a moszkvai szekularizáció és a régi-új kérdések és a bánat és a kisegítési terv és a két levél és a két lehetőség és az elődök és a névtelen honvéd és a szeretetcsata és az agapé és a lángok nélküli fényesség Tegyétek fel az üdvösség sisakját és ragadjátok meg a lélek kardját...212

4 4 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr Ajánlás Mindszenty József bíboros emlékének ajánlom (siratván-híva: mert még korunkban is vannak testvérek, akik a másik magyartól nem látják a nemzetet; és mert körülálltak idegenek, akik a széttépett nemzettől nem látják magyarban az embert.)

5 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr 5 Szent István imája Sz. István! Hasonló lőn ő olly emberhez, ki élete hasonfelét a setét tömlöczben tölté el: nem láthatá a Napnak ragyogó sugárit, nem a Holdnak szelíd fénnyét; nem a tavasznak feselő pompáját, a nyár diszét, az ősznek termékenységét; nem a csillagokkal hímezett eget, nem a roppant világot: melly bámúló gyönyörűséggel szemléli ez, világosságra jutván, a Természetnek felséges csudájit. Megtanulván Ő a keresztény hit tudománnyát vallá magában: Sok jelest és nagyot, szült Athené, és Róma az emberi élet diszére; de mind ezeknél felségesebb az, mi nékünk Betlehemben, és Jerusalemben kijelentetett... Midőn Konrád Császártól szorongattatnék, így esedezett az Isten annyához Máriához: Ha tetszik, úgymond, világ Asszonya! hogy a te örökséged része eltiportassék, a Kereszténységnek új ültetménnye kiirtassék; kérlek, ne tulajdoníttassék ez az én tunyaságomnak; ha az ő Pásztorok vétkes, én ha vétkes vagyok; bár szenvedjek én, engedj-meg, kérlek, az ártatlanoknak. (Fejér György, a Pesti Királyi Universitás-nál a hit-tudomány oktatója, )

6 6 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr A bíboros és az ima A bíboros szenvedélyes imádságú, jó papnak tartotta a Rómából küldött, magyar monsignort, a pápa személyes megbízottját. Az igazságért gyötrődő s az igazságért könyörgő ima emberének. A bíboros sokszor láthatta, hogy a beálló zord időkben, az egymásból ellő diktatúrák idején fájóbban éreztek, ebből következően többet szenvedtek, és mégis többet bírtak ki. A szenvedésben nemcsak elmélyülnek, de szívósabbak is lesznek. Előbb sebesülnek a diktatúra mindennapi kései között forogva, de sebesüléseikben előbb is edződnek a diktatúrák korához. A jól imádkozó papok nem dugják fejüket a csatahelyektől félreeső, mindent elnyelő, feledékenyen puha homokba, hanem megmaradnak a helyükön, az összeütközések egyenes, kemény útvonalain, és szembenéznek az istentagadás támadó hatalmaival. Mégha az életüket is fenyegetik ezek a hatalmak. A bíboros megfigyelhette maga körül, a szenvedélyesen imádkozó papok keservesebben szenvedtek, többet gyötrődtek, hamarabb sérültek, ráncokba előbb repedtek, soványodva előbb szikkadtak de a diktatúrákkal szembeszállva előbb keményedtek, sőt ravaszabbak is lettek. És mindezt Istenért. Többet vállaltak, többet viseltek, és ezért többet is mertek, és tettek. A bíboros hitte, tehát hangosan vallotta is, a jótett kezdete ima. Ha alkalma nyílt rá, a bíboros a követségre látogatóktól először mindig szenvedélyes imájú papjai után érdeklődött. A Rómából érte küldött, magyar monsignor, a pápa személyes megbízottja, ilyen pap, a bensőséges imádság embere volt. A bíboros jól ismerte még Győrből. A monsignornak menekülni kellett a diktatúra bosszúja elől, el kellett hagynia hazáját, és most Rómában él. És elérte, hogy ott is becsülik; megbíznak benne az örök városban is. El is bánt a magyar monsignorral a menekülés, a szenvedés és a szenvedélyes imádság: megsoványodott, arca beesett, és barnulva megsötétedett; szája körül mély árkok súlyosodnak, vonódnak. A valamikor sima arc sötéten horpadt, és szapora ráncokra hasadt. Igen, ez a jó magyar monsignor is bizonyítja a bíboros megfigyelésének helyességét: többet látott, többet okult, többet bírt, többet szenvedett, többet is érez, mert emésztőbb tűzzel imádkozik. A bíboros (imát dédelgető, mosolygó szeretettel) mindig is mondogatta magában, ha a hét szentség Krisztus egyetlen kegyelmének hétféle megtestesülése, akkor az ima a nyolcadik szentség, amelyben a kegyelem engedi, hogy az ember Istent megszólítsa. A bíboros úgy gondolja, hogy az ima az ember Istent felfogó képességének legmélyebb, legősibb sejtelme. Egész bizonyosan nem az iskolázás adja. Az ima, hitte és vallotta a bíboros, olyan emberi erőfeszítés, amely megújítja a lelket, fokozza a lelki erőt, és forrása a testi erőnek, sőt a benső jólétnek is. Az ima az egyetlen emberi erő, amely legyőzi a természeti törvényeket. Ezért nem mondható, hogy az iskola, a tudomány adja: felette van az eviláginak, amelybe csak beleszületik az ember, de a lelke nem ebből a világból való. A bíboros hiszi és vallja, hogy a teremtés ellentmondásokból tevődött világraszóló egységbe, ezért nem tudja a földi logikával lenyűgözött, együgyű emberi ész felfogni. És ezért tartotta a bíboros püspökeinél, apátjainál, kanonokjainál és papjainál is jobb imádkozónak édesanyját, aki a másvilágot, a mennyek országát magától értetődő valóságnak vallotta-vette-élte. Édesanyja minden imájában az élő Istenhez fordult, mert hitte, hogy az Isten nemcsak beszél kinyilatkoztatásaiban, de meg is szólítható az imákban. A bíboros pedig tudta, hogy a kinyilatkoztatás tanítása szerint az ima az isteni gondviselés eszközei közé tartozik. Nem Istenben hoz létre változást az ima, hanem az imádkozó lelkét teszi erőssé, alkalmassá a jóra való változás elfogadására. Ez a változás a megújulás, a felemelkedés boldogságát adhatja. De csak az olyan ima, mint amit Jézus az Olajfák hegyén mondott a segítőkész hatalomba vetett hit és a ráhagyatkozó alázat ellentétességével, hogy: Atyám, te mindent megtehetsz! Vedd el tőlem ezt a kelyhet. De ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te! Erre az ellentétes imára hagyatkozott a bíboros is a

7 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr 7 börtönben, de azt megelőzően, a tortúrák szégyenítő óráiban is. És bízott rendületlenül az imameghallgatásban. Ezért mondotta már elhurcoltatása előtt a magyar népnek, amelyet a vesztes háború porig sújtott, és a megszálló Szovjet a véres föld színéig megalázott, hogy csak az imádkozó emberiség építhet jobb világot, nem a történelem-torló diktatúra. És mennyire igaza volt! Azok, akik nem imádkoztak, nem adhattak új békét, mert nem is akarták befejezni a háborút. A bíboros jól látta, a megalázott és sokszor valóságosan meg is gyalázott hazában többet kellett volna felépíteni, nemcsak házakat, hidakat, utakat, vasúti és villamos hálózatokat, hanem a belső, a lelki világot is. Hamar meglátta, és ki is merte mondani, hogy a háborút Magyarországon éppen a lélek ellen készül a megszálló folytatni. Ezért mondotta a bíboros az örökimádó templomban: Az újjáépítésben élni és hatni kell az ima hősi lelkesedésének is. Aztán tapasztalta a bíboros, hogy ha valahol, hát a börtönben érzi az ember: Isten nélkül csak lehelet, és más semmi. Az ima hitté válására a börtön cellája igen alkalmatos hely. A fogoly, majd a rab bíboros is akkor érezte legnyomorúságosabban magát, amikor már imára sem engedtek elegendő csendességet. És amikor már elítélték életfogytiglani rabságra, és édesanyjától megtudta, hogy kint, a nagyvilágban imádkoznak érte, rendületlenül hitt abban, hogy az imahadjárat, amelyre még a régi pápa hívta a keresztény világot, meg fogja szabadítani a moszkoviták börtönéből. Ez volt az egyetlen bizodalma, de ez a bizodalom elég volt, és ez a bizodalom növelte lelkierejét. Ahogy Szent Pál mondotta: a legsötétebb órában is megtartotta: reménységének rendületlen hitét. A magyar monsignorral küldött olasz monsignor egészen másféle papember volt. A bíboros jó emberismerő (édesanyjától örökölte). Nem is tartotta az olasz monsignort többnek, csak diplomata papnak, vidám, a Vatikánhoz hűséges, hivatalával megelégedett, befolyásos, egyházi bürokratának. Bizonyára igen jófejű, tehetséges, és a főnöke, az érsek-külügyér által kedvelt vatikáni diplomata. És érti, látja, jól képzett is. De nem lehet szenvedélyesen imádkozó ember, mert a gyötrődés, az igazságért vívódó könyörgés minden jele nélkül gömbörödik; kerekded és gömbölyded, valóságos gömböc ember. És pedig nemcsak arcában, termetében is ilyen, hanem ilyen udvariasan kerek-perec, jómodorú természetében, udvarlóan nyájas gyors beszédében is. Megzavarhatatlan, kissé hűvös vidámságában mosolygóan tárgyilagos is. Kövér és mégis könnyed magabiztossággal szinte táncol, és még beszédében is olyan elővigyázattal tudja távoltartani magát ettől a gyilkos pokoltól, amelyben ma a magyar nép vergődik, mintha nem is abban a korban élne, mint a bíboros hazája, az elnyomott ország. A bíboros, aki a históriatisztelő ember izgalmával igyekezett a maga korának dermesztő eseményeihez megkeresni a történelmi párhuzamot, korábban az érsek külügyér, most pedig az olasz monsignor beszédét és mozgását figyelve újból és újból arra a gondolatra jutott, hogy az olasz érsek-külügyér és a monsignor azok közé a régi, latin diákok közé illenének, és azokba az elmúlt időkbe, amikor a latin diákság nemcsak életpálya, hanem hivatali rang és társadalmi emelkedés is volt. Amikor az írás-olvasás és a hivatali, latin nyelv tudása társadalmi, magas előjogokat biztosított. Csakhogy akkor, emlékezett a bíboros a történelemre, ezeknek a diákoknak, diakónusoknak, papnövendékeknek nem minden egyike érett pappá, hanem a kanonokok iskolázása után a püspökök, néha akár a királyok vagy esetleg csak az ispánok prókátorai, szekretáriusai, íródeákjai lettek. A mai időkben azonban, amikor az írás-olvasás tudása, de még a latin nyelv elsajátítása sem biztosít semmiféle társadalmi előjogokat, papok lesznek valamennyien, és készséges íródeákok a papságban is, a vatikáni hivatalok nemzetközi jogász monsignorai. És úgy érti a rómaiaktól, a mai, franciás, racionális irányzat szószólói lettek, akik, miként maga ez a franciás irányzat is, terjesztik a jogi idée generale szerintük korszaknyitó, nagy perspektíváját: Krisztus egyháza és a hitetlen keleti diktatúra közti diplomáciai tárgyalások eljövendő remekét: az egyezményt, talán a konkordátumot is. A latin diákpapok a vatikáni, franciás racionális irányzat keleti politikáját szorgalmazzák, és ma már úgy érzik, az új pápát is megnyerték a keleti politikának, a szentatya is ilyen felfogású. A bíboros, éppen azért, mert annyira ismerte és szerette a magyar előidőket,

8 8 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr papelődjeit, és mert olyan szomjas érdeklődéssel tanulmányozta (míg tehette) a nemzet és az egyház históriájában a papi útjelző életeket, példákat, tudta, hogy a magyar néphez sohasem ezek a simaarcú, kancellista, latin diákpapok álltak közel, hanem a gyötrődve-könyörögve, szenvedélyesen imádkozó, komor magyar papok. Akik szakállasan járták a magyar Egyház mindenkori határát, és ha kellett, kardhordozókként, mint jó pásztorok, meg is védték nyájukat, a magyar népet a rájuk törő pogánytól. Ezek bizony nem híztak kövérre a kancelláriákban üldögélve, hanem nyeregben szikárkodtak, halálra készen és nem egyszer halálra váltan is: kemény pajzséletet éltek. A bíboros sok püspökelődje teljesítette így papi hivatását a pogányság százados támadásai ellen védekezve és pásztorkodva. A háborús, majd a háború utáni vad, emberevő idők azt mutatták, hogy a magyar nép még ma is ezt a minden bajban-vészben mellette álló, védelmező Egyházat keresi Rómában. A latin, diákgondolkozású, franciás papokkal pedig éppen az volt a baj, hogy nem a küzdelmekben, még csak nem is az imákban éltek, hanem a higgadt, jogi ügyiratokba menekültek a testi-lelki szembeszállás áldozatvállalása elől. Amit a magyar nép egyszerűen nem ért meg, mert nemzeti élete során a történelem mindig szembeszállásra kényszerítette. A racionális diákpapok nem imákban, hanem jogász ügyiratokban fogalmaztak. És meg kell hagyni, igen ügyesen, hasznosan. Igen találóan törvénykedtek az eföldi jog, az anyagi és szervezeti jog illesztő és illeszkedő örömével, a sikeresen elmés, szakmai tudással egymáshoz szelídített érdekek protokollumaiban. Így telt el papi rendben kifogástalanul emelkedő, egyházi életük. Karrierjük. Pedig, ugye, töpreng a bíboros, Istennek nincsenek jogi érdekei eföldön. Isten a teremtés ura, vele nem lehet egyezkedni. Fordítva van a dolog: a földi ember nyomorúságának mennyei, végső föllebbezése Isten. A bíboros tehát úgy látja, a két papember közti különbség az ima. A gyötrődve, könyörögve, szenvedélyesen imádkozó papok forró imáikban a földi nyomorúság bizonytalanságaiból törtik ki magukat a mennyei bizonyosság felé, a franciás, latin diákpapok pedig a tárgyi és jogi alkukból, a jogi bizonyosságokból szeretnék már eföldön kirakni, illetőleg maguknak megszerkeszteni az Istent. (Mindig a hatalmas jelenkorral kötött egyezségekben, az érdekeket sikeresen illetsző szerződésekben.) Ezért történt az is, ami a magános bíborosnak igen fájt, hogy a franciás, latin diákpapok a kortól elmaradottaknak, mai nyelven szólva reakciósoknak, maradi öregeknek tartották a magafajtájú, szenvedélyesen imádkozó papokat. Sokszor ügyetleneknek, sőt időnként talán ügyefogyottaknak is. Azokat, akik nem egyezkedtek, ügyekedtek, ügyeskedtek a jelenkori, evilági hatalmakkal, hanem csak imáikkal, az időtlen istensejtelem kegyelmével, a kegyelem áhítatos és állhatatos érzelmeivel töltekeztek. A tárgyilagos és tárgyszerű hűvösséggel ügyködő, racionális diákpapok a gyengítő érzelmekben (úgymond: érzékenységben) nem hittek. Már pedig, a bíboros a húszegynéhány napi megkínzatás, a nyolcévi börtön és a tizenöt évi menedékhelyi remeteélet próbáin belegyőződött abba, hogy amikor az ember a végtelen megmagyarázhatatlanból kiszakad a kiskörű, véges, eföldi világba, az érzelmeket, sőt az érzékenységet hozza magával mezítelen bőrén. És amikor a próbák pőrére vetkőztetik, mindenétől megfosztják, mezítelenségét is megmarcangolják, többje sem marad az embernek, csak az érzelem. Az emberben bontakozó érzelmeket fejezik ki a gondolatok, a gondolatokat a beszéd, az írás és olvasás. A jogász papdiákok mestersége, amellyel olyan nagyra vannak, egyáltalán nem több, csak földi egyenruhája, pontosan szabott, lehet díszes és aranyos egyenruhája az érzelemadta gondolatoknak. Az érzelem viszont megmarad minden emberben, mint a gondolatok ősi kelyhe. Amelyben születik a teremtő Isten-sejtelem is, az ima. Beszéd, írás és olvasás, a tanulás csak az iskolák menetrendje, amely szerint a gondolatokat különböző irányokba lehet vonultatni, meneteltetni. A franciás diákpapok mestersége az akta, ha szükséges is, és akármilyen korszakos jelentőségű is az ügyirat a legremekebbül egybeszelídített nemzetközi jogi egyezmény sem több, csak földi hatalommal, politikával vegyített írás és

9 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr 9 olvasás. Az akta érzelemnélküli. A jogászok és így a latin diákpapok szerint az aktába nem szabad érzelmeket keverni. Csak a politikai számítást szabad benne elrejteni. A beszéd, írás és olvasás szükséges eszköze az evangelizációnak, de lényege az örömhír az örök életről, Istenről. És az élet, az evangélium, de maga az Isten is emberi érzelmekben fejeződik ki, mert az élő Istent az emberi érzelmek sejtik először az emberben. Az ima pedig, a bíboros szerint, a legősibb emberi érzelmekből maradt a mai emberre, az ima Isten félelme, a Teremtő első megérzése és megvallása az emberi tudhatatlanban. Ezért nem lehetett szenvedélyesen imádkozó pap, az imádság bensőséges embere sohasem olyan tárgyilagosan és tárgyszerűen vidám, olyan kétség és aggodalom nélkülien, közömbösen magabiztos, életével olyan függetlenül, egymagában is elégedett ember, mint akármelyik franciás diákpap, aki nem hitte Istent, hanem számított az Istenre. Hiszen, érvelt sokszor önmagával és önmaga ellen is tizenötévi magánosságában vergődve-vívódó bíboros, a tárgyilagos, jól kiszámított biztonság és a magabiztos, önhittség elvisz, talán el is zár a többi embertől, a bizonytalanoktól, a mások alá vetett raboktól. És a jogász tárgyilagosság, a racionális tárgyszerűség, a számolás és számítás már maga is a materializmus felé térít, az Istentől a tárgyi valósághoz, a szenvedő embertől a tárgyilagos jogbiztonsághoz, a függetlenséghez, igen és ismét az érzés nélkülihez; ami máris a matéria. A jogi technika gyarló, mert elválaszt a szeretet érzésének felölelő, meleg életétől. Emberi hiábavalóság, gondolta a bíboros. A tudás fájának hiúsága, a kísértés, a bűn, az ember önhitt kevélykedése jelentkezik a mai, megrontott paradicsomban is. Már pedig a világot a teremtő Isten ellentmondásokkal illesztette működő egységbe, és olyan szerkesztéssel, amilyet az ember sohasem tehet, mert együgyű nyomorúsága szerint meg sem érthet. A bíboros már régen szeretett volna feltenni a haladóknak egy kérdést, mely benne mindig felmerült, mikor a prograsszívek kevély, önelégült gondolkozását forgatta magában. A kérdés így alakult ki benne: Mi lenne a fejlődésből, ha az ember csak azt hinné el, amit már ért? Az Istent sejtő ősi érzelem, az Isten félelme egyben szeretet is. Más szerkezetű világból hoztuk magunkkal, más szerkezetű világba is való, mint az emberi logika. Ezt látta villanó fényességben a vallató kínzások, de a legsötétebb börtöncella gödrében, és a hosszú remeteélet elmélkedéseiben is (a nem-égő világosság által illetett) bíboros. A ma legnagyobbnak tartott emberi alkotás, feltalálás és a teremtő Isten megszámlálhatatlan sokaságú csodája között beláthatatlan, emberi ésszel felmérhetetlen maradt mindig a különbség. Isten és ember között egyedül az érzelmekben, az Istent félő ragaszkodásban, csodálatban és, igen, a szeretetben nincs leküzdhetetlen távolság. Csak az istenfélő szeretet érzelmével tud az ember a mindenható Istenhez közvetlenül szólani. És ennek a félemedő Isten-szeretetnek kifejezője az ima. Igen, vallja a bíboros, az élő Isten nemcsak beszél, nemcsak szól az emberhez kinyilatkoztatásaiban, de megszólítható is az imában. Ahogy a bíboros édesanyja hitte. És a bíboros hitét, ha nem is vallását, hanem hitét, az édesanyjától tanulta. Igen, az ember párbeszédet folytathat az Istennel az imában, és az Isten válasza az imameghallgatás. Erről a bíboros, úgy érzi, meggyőződött, amikor az Isten valóságos csodák révén megőrizte, megmentette, sőt ki is szabadította pusztított, fogyatkozó életét a fogságból. Isten kiszabadította, mert meghallgatta azoknak a millióknak az imáit, akik szabadulásáért szóltak, könyörögtek nem az emberi logika érveivel, hanem a szeretet vergődésével. És (ezt is hitte a bíboros) az édesanya szorosan fogott rózsafüzérével. A bíboros hitte, tehát vallotta azt is, hogy a püspök imája nem lehet titkos, magános, hanem nyilvános, pünkösdi, tanító és tanúskodó. Mert apostol a püspök. És amikor a magyarországi diktatúra a gnóm diktátor idején a legirgalmatlanabbul támadta az Istent és az Istenhez kötő közvetlen kapcsolatot, az imát, a bíboros hangos szóval, kiáltva imádkozott, és hangos szóval kiáltva figyelmeztetett Magyarországon az ima erejére. Nagyböjti pásztorlevelében mondotta:...hogy imádsággal, bűnbánattal,...a szenvedő, gyalázatokkal tetézett Krisztussal szemben együttérzésünknek adjunk kifejezést, vigasztalására legyünk....az isteni igazságnak eleget tegyünk, és így a megsértett erkölcsi rendet helyreállítsuk. Az engesztelés, mint a Jézus Krisztussal való egység, a bűnök eltörlésével kezdődik, és az áldozatbemutatással befejeződik...

10 10 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr Emberi erő már nem elég, hogy felkeljünk és éljünk; hasztalan az ember iparkodása, ha nem járul hozzá Isten áldása. Amikor örvények és zátonyok között haladunk, van dolga az evezőnek, de elengedhetetlen a természetfölötti segítség beiktatása. És ezt nem kérheti más az Istentől, csak az ima. Ezt mondotta ki hangos szóval Budapesten a domonkosok templomában is a bíboros, ahol szószékről hirdette, és a tatárjárás szentté lett magyar királykisasszonyáról szólva mondotta: Nagy ínségünkben szegezzük szemeinket drágagyöngyünkre, Szent Margitra, hogy az ő példáján az engesztelés nagy műve, mint valami fölséges, tiszta folyam hömpölyögjön végig a magyar népen és a magyar földön, és ennek ereje meghallgatásra találjon, fölülhaladjon minden vér és könnyhullámot... Sok minden elmúlt, de Krisztus él, győz, és uralkodik. A hit és az ima veretlen. A bíboros ezt nem magában imádkozta. Hanem nyilvánosan, ország világ hallására. Apostoli ima volt. A korabeli és korszakos hatalmakkal egyezkedő, jogász diákpapok rossz úton haladnak (így látja a bíboros), mert Istent nem érik el fontoskodó, fifikusan jogi és politikus ügyiratok, akták, konkordátumok. A legfelsőbb igazságtevésért sóhajtozókat, jajgatókat, a másoknak alávetett rabokat hallgatja meg az Isten az igazságtalanság kegyetlen napjaiban. Ezért bízott a bíboros leginkább a meghallgatásért forrón, szenvedélyesen imádkozó papjaiban. És ezért bízott ebben a jól imádkozó, magyar monsignorban, a pápa érte küldött, személyes megbízottjában.

11 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr 11 és a követség A nagykövet mára különösen megkedvesedett. Miután látta, hogy sikerült elérni az új, washingtoni politikának, a koexisztenciának, vagy ahogy a hivatalos nyelven újabban becézik, a détenté -nek megfelelő fordulatot: a bíboros holnap reggel elhagyja a követséget. A bíboros tizenöt évig itt élt-ült közöttük remete-tartásban, és tanúsítania kell, hogy az amerikai ember jószívű, nagylelkű és szeretetreméltó. A tizenöt év alatt védték, gondját viselték, vigyázták, tisztelettel és szeretettel vették körül, tapintatos vendéglátói voltak, gyengéd figyelemmel óvták még a félreérthető beszédtől is. Amijük volt (és ez nem volt kevés), mind felkínálták, és ha elfogadta, boldogan adták. Mikor visszatértek a rendőrtortúrák és az elemésztő börtön roskasztó következményei, a betegségek, és elővették, kínozták a bíborost, legjobb orvosaikat hozták más amerikai követségekről, hogy ne juthassanak hozzá a diktatúra budapesti orvosai. Tartózkodó szeretettel mondogatták előtte, hogy most kitüntetés és szerencse a budapesti követségen szolgálni, annyit tanulnak tőle. Kérték papjuknak, misézhetett, részt is vettek miséin, és szemérmes dicsekvéssel, mosolyogva mondták azt is, hogy nincs a világnak még egy olyan követsége, melynek bíboros lenne a házi papja. Kinyitották előtte a követségi könyvtárat, amely gazdag volt, gondoskodtak arról, hogy megkapja pontosan nemcsak a budapesti, hanem a nemzetközi sajtót, sőt a világon szétszórtan, a száműzetésben megjelenő magyar lapokat is. Tizenöt éven át már szinte megszégyenült ettől a szakadatlan, mindenre kiterjedő gondoskodástól, ami persze, kötelezte a bíborost is, hogy hasonló megértéssel viseltessék az amerikai szándékok iránt. Nem engedte, hogy akármilyen különleges bánásmóddal kényeztessék, és szigorúan betartotta a követség rendjét, amely nem is őt, hanem inkább vendéglátóit feszélyezte. Amikor megértette a pápa személyes megbízottja szavaiból, hogy a pápa, az új pápa, hazájából Rómába kívánja vinni, sub rosa sejtette vele a monsignor azt is, hogy ma már ez lenne a kívánsága házigazdájának, Washingtonnak is. Tizenöt év után nem csodálkozhatott ezen. És miután tizenöt éven keresztül annyit kapott, és fogadott el tőlük, egy napot sem késedelmeskedett, hanem azonnal írt az amerikai elnöknek. És elsősorban az amerikai elnöknek írt. Nehogy hálából egy nappal is több gondot okozzon Amerikának, mint amennyit Amerika a maga jószántából vállalt. A bíboros sohasem ismerte, sohasem tanulta meg a köntörfalazás diplomáciai művészetét. Most sem kerülgette a forró kását, amit elébe tálalt a vatikáni, keleti politika. És, amint ezt a tizenöt év alatt többször megtette, most is őszintén és egyenesen felvetette az elnöknek a kérdést: maradhat-e tovább a követség falai közt? Meglepő és főként megszívlelendő gyorsasággal érkezett a válasz. A Fehér Ház levele egyenes és szókimondó volt. Az amerikai elnök azt ajánlotta, hogy jobb, ha beletörődik nehéz sorsába... A máskülönben udvarias fogalmazású elnöki választ egy pillanatig sem lehetett félreérteni, nem lehetett még félremagyarázni sem. Tudomásul kell venni: többé már nem szívesen látott vendég a követségen. A bíboros a levél vétele után nem hitegethette önmagát. Tizenötévi várakozás után világosan látnia kellett, két lehetősége van. El kell döntenie, hogy melyiket választja. Vagy követi a pápai meghívás útját: nemcsak a követséget, hanem hazáját is elhagyja, és Rómába, illetőleg nyugatra távozik; vagy elhagyja ugyan a követséget, de nem hagyja el az országot, hanem kimegy a követség épületéből a Szabadság térre, és ott feladja, megadja magát a ráleső politikai rendőröknek, a diktatúrának. Az amerikai elnök válasza után már nem az volt a kérdés, mint eddig, hogy elhagyja-e az amerikai követséget, vagy sem, hanem az maradt az egyetlen kérdés, hogy amikor kilép menedékhelyének ajtaján, melyik sorsát vállalja? Népének a sorsát: börtönhazát a rabországban, vagy a száműzött pap vándorsorsát idegenben?

12 12 PPEK / Eszterhás István: A bíboros és a rendőr Az tehát ma már nem kérdés, hogy holnap reggel elhagyja a követséget. Ma az a kérdés, hogy utána mit tesz? És erre a kérdésre a mai napig, az utolsó napig sem tudja a választ. Ez az utolsó napja a követségen, és még mindig nem tudott dönteni, hogy a két sors közül melyiket veszi magára? Már megjöttek érte Rómából, itt van vele a két monsignor, az olasz és a magyar, akiket érte küldött a szentatya, de még mindig nem tudja, hogy holnap reggel velük tart-e, vagy pedig átvág a követség előtti úttesten, és rálép a Szabadság térre? Ezt érzi, illetőleg érti a két monsignor is. Az olasz monsignor csak érzi, de a magyar monsignor érti is. Az olasz monsignor orra a diplomáciai szolgálatban aránytalanul kifejlődhetett, az olasz monsignor tehát jól érzi: a bíboros még nem fogadta el a nagy vatikáni főnök, az érsek-külügyér ajánlatát. A magyar monsignor pedig érti a bíborost, mert belelát magyar izzásába, de azonkívül már régebbről ismeri is. Ebből következett hogy a magyar monsignor, a szentatya személyes megbízottja egyszerűen megnémult, és magábazökkenve ül közöttük, hallgat; az olasz monsignor pedig nyugtalanul gömbörödik a két hallgatag magyar között. És szakadatlanul kérdezősködik. Olasz módon, persze, ravasz, apró, de nem kihívó, latin kérdésekkel ostromolja a bíborost. Na nem! Ezek a kérdések egyáltalán nem udvariatlanok. Csak éppen válaszra noszogatják, nógatják, nem hagyják békében. A nagykövet olyannyira megkedvesedett, hogy nem engedte dolgozószobájában gubbasztani őket, hanem bevezette hármójukat az első emeleten lévő, parádés konferencia-terembe, hogy utolsó megbeszélésüket ott folytathassák. A bíboros tudta, hogy ez a konferencia-terem volt a követség egyik védett helyisége. Védték a szovjet lehallgató készülékek ellen. Tizenöt év alatt a bíborost állandóan óvták a leghallgatástól. Mert a budapesti diktatúra szakadatlanul zaklatta az amerikaiakat. Értesüléseikre hivatkoztak, és vádolták, hogy a menedékjogot élvező bíboros nem tartja be a menedékjog kötelezettségeit. Emiatt a követség épületében nem egyszer ide-oda költöztették. Ideiglenesen, de mozgatták. És a gyanú nem volt alaptalan, hiszen az egyik évben éppenséggel a katonai irodában találtak elrejtett mikrofont. Ma sem tudják, hogy került oda. Meghatározott időközökben amerikai szakember érkezett a követségre, aki hallgatagon végig motozta, kopogtatta az egész épületet. A konferencia-terem férfias ünnepélyességű terem volt, háromablakos. Magyar ügyben itt tanácskozni, megtiszteltetésnek számított. A nagykövet figyelmessége tehát kedveskedés volt. A bíboros azonban ebből a kedveskedésből éppen az ellenkezőjét érezte annak, mint amit a figyelmességgel a nagykövet éreztetni akart vele. A konferencia-terem használata nemcsak a megbecsülés különös jele volt, hanem kifejezése annak a megkönnyebbült, hivatali jóérzésnek is, hogy sikerült elérni azt, amit Washington kívánt. A koegzisztencia útjából eltávolítják a makacs öreg papot. Aki, a bíboros tudja, érzi, kedves vendég volt ebben az épületben, azonban ma már, 1971-ben a forduló, amerikai külpolitikának útjában áll. El is hallgatott végképp a konferencia-teremben a bíboros. Megkeseredett a szájaíze. Lám, mondogatta magában, kevesebb több lett volna. Mert a kevesebb nem fejezett volna ki ilyen nagy megkönnyebbülést. Hogy végre! Elmegy... Dehát a nagykövet túlságosan megkedvesedett. Fél kezén meg tudná számolni, hogy a tizenöt év alatt hány vitája volt a követségiekkel, és ha volt, csak politikai kérdésekben volt. Be kellett lássa előbb-utóbb, ha itt is él közöttük, ha meg is hallgatják véleményét, és foglalkoznak is azzal, amit mond, a követség nem magyar követség, hanem amerikai. Fájdalmas vitákban értette meg ezt, és ha néha vétett is ez ellen a valóság ellen, mindig úgy érezte, nem tehetett mást. A hadizsákmány sorsú magyarok ügyében nem lehetett tapintatos. A háború után a szomszéd államok az országtól elszakított területeken élő magyarok millióit a rossz lelkiismeret tombolásával pusztították, és senki sem szólt értük, legkevésbé a budapesti helytartók. Ebben a kérdésben a bíboros nem ismert tapintatot, ellenkezőleg: türelmetlen volt. Értette sorsukat, pusztításuk nap-nap után folyt; nem volt idő a halogatásra. Váratlanul az angol, katolikus hetilapban megdöbbentő, de hitelt érdemlő tanulmány jelent meg

Bolberitz Pál: Alkotó hit

Bolberitz Pál: Alkotó hit PPEK 260 Bolberitz Pál: Alkotó hit Bolberitz Pál Alkotó hit mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános

A SZENTLÉLEK PLÉBÁNIA KÖZÖSSÉGI LAPJA SZATMÁRNÉMETI, 2010. HÚSVÉT. Merlás Tibor - plébános A világegyházban Papság évét ünnepeljük, míg a szatmári egyházmegyében a Hivatások évét. Másrészt Húsvét csodálatos mély titkának elmélyítésében nagyon fontos szerepe van a Szent Három napnak. Mostani

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

Az egyháztörténelem nagy alakjai

Az egyháztörténelem nagy alakjai PPEK 639 Bocsa József: Az egyháztörténelem nagy alakjai Bocsa József Az egyháztörténelem nagy alakjai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN

AZ ELHENGERĺTETT KŐ LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... MINDEN OLVASÓNKNAK KEGYELEMMEL TELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 4. szám (36. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. április LÁTNI SZERETNÉNK JÉZUST... II. János Pál pápa üzenete a virágvasárnap esedékes a XIX.

Részletesebben

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és

3 Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy erődet és www.szentlelekszatmarnemeti.ro Ardai Attila atya, 2011 Süllyed a hajó. A kapitány elkiáltja magát: Minden fölösleges terhet a tengerbe! A sok utas között egy pap is van. Nagy léleknyugalommal előveszi

Részletesebben

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel

Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel PPEK 527 Andreas Laun (szerk.): Homoszexualitás katolikus szemmel Andreas Laun (szerk.) Homoszexualitás katolikus szemmel mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest

A Lélek megadja nekünk ajándékait Írta: SPÁNYI ANTAL c. püspök, Budapest POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXI. évf. 5. szám (31. Jahrg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 1999 május PÜNKÖSD LELKE Ünneplő lélekkel várjuk a pünkösdöt, a Szentlélek ünnepét. Ez a lélek világosság

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához!

Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! PPEK 720 Krajsovszky Gábor: Éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi magyar hazához! Krajsovszky Gábor Amíg Isten végtelen könyörületéből jő a virradat, éljetek hűségben Istenhez, Egyházhoz, történelmi

Részletesebben

KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG

KERESZTÉNYSÉG ÉS MAGYARSÁG POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIV. évf. 7-8. szám (34. Jg. Nr. 7-8) Az európai magyar katolikusok lapja 2002. július - augusztus Mikor Mattatiás végrendelkezett, így szólt fiaihoz: Emlékezzetek atyáink

Részletesebben

A SZENT PÉTER TÉREN. TAKÁCS NÁNDOR, ny. székesfehérvári püspök MÁRIÁT DICSÉRNI, HĺVEK, JÖJJETEK! MÜNCHEN

A SZENT PÉTER TÉREN. TAKÁCS NÁNDOR, ny. székesfehérvári püspök MÁRIÁT DICSÉRNI, HĺVEK, JÖJJETEK! MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXV. évf. 5. szám (35. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2003. május TAKÁCS NÁNDOR, ny. székesfehérvári püspök MÁRIÁT DICSÉRNI, HĺVEK, JÖJJETEK! Bármennyire

Részletesebben

HŐSI HELYTÁLLÁSSAL. Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban

HŐSI HELYTÁLLÁSSAL. Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban HŐSI HELYTÁLLÁSSAL Az 1991. április 12-i Mindszenty József szobor megszentelésének ünnepsége a Szent Gellért Plébániatemplomban Összeállította: Krajsovszky Gábor Budapest 1999 1 Mártír volt Ő, aki csodálatos

Részletesebben

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra.

Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. Mottó: Még sok mondanivalóm volna, nem vagytok azonban elég erősek hozzá. De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra. (Jn 16,12-13) Szent XXIII. János pápa: Ó Vigasztaló Szentlélek,

Részletesebben

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára

Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára PPEK 443 Vecsey József: Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára Vecsey József Emlékezés Mindszenty bíboros édesanyjára mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES SZEHKE S:l TI SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES KATHERINE MANSFIELD CSANÁD BÉLA írásai., 1~J~ MAJUS Ára li forint

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN

ANYÁK NAPJÁRA ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT MÜNCHEN JELENITS ISTVÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVIII. évf. 5. szám (38. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2006. május ELFOGADNI AZ ISTENI IRGALMASSÁGOT XVI. Benedek pápa homíliájából Megérteni és elfogadni

Részletesebben

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata. SZERKESZTI: Gémes István TARTALOM ***

A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata. SZERKESZTI: Gémes István TARTALOM *** A Külföldön Élő Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munkaközösségének teológiai folyóirata SZERKESZTI: Gémes István -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Wim Hornman: A lázadó

Wim Hornman: A lázadó PPEK 207 Wim Hornman: A lázadó Wim Hornman A lázadó mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

1. Az ifjú Raffay Sándor

1. Az ifjú Raffay Sándor Bevezetés "Szolgálatának jelentőségét néhány mondatban érzékeltetni lehetetlenség. Evangélikus egyházunknak tartozunk azzal, hogy Raffay Sándornak - ennek a valóban nagy püspökünknek - az emlékét legalább

Részletesebben

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika

2000. júl. aug. V/4. szám. Tengernek Csillaga. Ára: 150,- Ft. keresztény folyóirat. Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 2000. júl. aug. V/4. szám Ára: 150,- Ft Jézusom, bízom Benned! Budapest Szent István bazilika Meglátják az Úr dicsõségét Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA

SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA SZŰZ MÁRIA, A MINDEN NÉPEK ANYJA TISZTELETÉRE RENDEZETT IMANAP P. Paul Maria Sigl előadása: Isten Márián, a Minden Népek Anyján keresztül az igaz békéhez vezető utat mutatja meg nekünk címmel. 1 VIDD A

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN

ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA MÜNCHEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXV. évf. 9. szám (35. Jg. Nr. 9) Az európai magyar katolikusok lapja 2003. szeptember VESPERÁS A BÉKÉÉRT II. JÁNOS PÁL PÁPA ÜZENET AZ IFJÚSÁGHOZ A Közép-Európai Katolikus

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3)

Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3) PPEK 620 Krajsovszky Gábor: Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké Krajsovszky Gábor Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok (Dán 12,3)

Részletesebben