Közigazgatás, politika, gazdaság, települések változások a 20. században

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közigazgatás, politika, gazdaság, települések változások a 20. században"

Átírás

1 41 A közigazgatási felosztás módosulásai A vizsgált terület ma az január 1-jén létrejött Szlovák Köztársaság része. A Szenci járás Pozsony megyéhez, a Galántai járás Nagyszombat megyéhez, a Vágsellyei járás pedig Nyitra megyéhez tartozik. Az 1996-os közigazgatási felosztás értelmében az addigi Galántai járást két külön járásra a Galántai és a Vágsellyei járásra osztották fel. A vizsgált terület szomszédos járásai: a Dunaszerdahelyi, a Komáromi, a Érsekújvári, a Nyitrai, a Galgóci és a Nagyszombati járás. Nagyszombat megye térképe (zöldes árnyalattal ábrázolva)

2 42 Az elmúlt évszázadokban a terület a Magyar Királysághoz (1867-ig), majd az Osztrák- Magyar Monarchiához ( ) tartozott. A terület települései régebben Pozsony vármegye és Nyitra vármegye részét alkották. Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződést követően Csehszlovákia részévé vált ban Nyitra megye Vágsellyei járását Pozsony megyéhez csatolták. Az első bécsi döntéssel ( ) a terület jelentős részét a nyelvhatár figyelembevételével visszacsatolták Magyarországhoz. Ekkor a terület nagyrészt szlovákok által lakott része az ún. Szlovák Államhoz, a többségében magyar lakosságú falvak az egyesített Pozsony és Nyitra megyéhez tartoztak. A II. világháborút követően a térség újra Csehszlovákiához került, majd az ország kettéválása után (1993) Szlovákia része lett ben a Galántai járás 44 községéből 22 község az újonnan létesült Szeredi és a Szenci járáshoz került. A régiót érintő térképrészlet az első bécsi döntéssel létrejött magyar-szlovák országhatáról

3 A szövetkezeti mozgalom és a II. világháborút követő rendeletek A 19. századi szövetkezeti mozgalom eredményeként 1898-ban Magyarországon megalakult a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete, a Hangya. Miután 1919-ben a csehszlovák parlament kimondta a Hangya megszűnését, a dél-szlovákiai fogyasztási szövetkezetek áruellátása megszűnt. A szövetkezeti mozgalom lelkes hívei 1923-ban Szencen létrehozták a Hanza Szövetkezeti Áruközpontot, melynek központját Galántán építették ki és 1945 között a Hanza több mint 200 fogyasztási szövetkezet áruellátásáról és fölös áruik értékesítéséről gondoskodott ban létrejött a Hanza Hitelszövetkezet, majd 1939-ben a Hanza Mezőgazdasági Szövetkezet. Az utóbbi gabonaraktárral, hűtőházzal, baromfiteleppel, szeszfőzdével, tojásgyűjtővel és központi tollraktárral rendelkezett. Több faluban raktárai és kirendeltségei voltak. A Hanza sikereit egyrészt kiváló szakembergárdájának és gazdasági eredményeinek, másrészt sajátos szociális politikájának (betegbiztosítás, nyugdíjalap, népművelő tevékenység, stb.) is köszönhette. Említést érdemel a galántai strand kialakítása, a Hanza lakótelep építése, a Hanza Szövetkezeti Újság kiadása, a Hanza Dalosegyesület létrehozása és a mozi működtetése. A második világháború befejeztével a beneši dekrétumok következtében a galántai központú Hanza Szövetkezeti Áruközpont vagyonát az új államhatalom felosztotta. A második világháború befejezésével a Szlovák Nemzeti Tanács április 7-én hozott rendeletével megszüntette az között érvényes közigazgatási rendszert, és elrendelte a nemzeti bizottságok intézményének kialakítását. Azokon a településeken, ahol a magyar lakosság többségben élt, közigazgatási biztosokat (komisszárokat) nevezett ki a Belügyi Megbízotti Hivatal. A törvény a nemzeti bizottságok feladatául adta a közélet megtisztítását az ellenséges elemektől és az árulóktól. Ehhez a törvényes alapot a beneši rendeletek és a Kassai Kormányprogram 8. fejezete adták között a csehszlovák államhatalom az egységes szláv állam megteremtésének érdekében munkálkodott. Elnöki dekrétumok alapján nemzeti gondnokság alá helyeztek több üzemet, a magyarok földtulajdonát 50 ha felett elkobozták. A magyar nemzetiségűek elvesztették állampolgárságukat, vagyonukat, a közigazgatásban dolgozókat megfosztották a munkavállalás lehetőségétől. Megkezdődött a népbíróságok működése. Az 1946-os helyi és parlamenti választásokon a magyar nemzetiségűek nem vehettek részt. A szocializmus évtizedei A második világháborút követő években a világ fejlődésére a kapitalista és a szocialista világrendszerek szembenállása nyomta rá a bélyegét, mely a kisebb államok lakosainak mindennapjaira is hatással volt. A többpártrendszert felváltotta az egypártrendszer, mely a munkásosztály hatalmára épülő kommunista uralommá keményedett. A hidegháborúnak nevezett időszakot a lázas fegyverkezés jellemezte. Csehszlovákiában az február 25-i kommunista hatalomátvétellel új korszak kezdődött. Minden alkotmányos pozíció Csehszlovákia Kommunista Pártjának a kezébe került. Elkezdődött a szocializmus építésének korszaka. Ennek az időszaknak az egész Csehszlovákiára kiterjedő központilag irányított változásai minden régióban érezhetően jelentkeztek. A járási pártbizottság titkárai a központi hatalom által megszabott és ideológiailag alátámasztott célokat és érdekeket igyekeztek megvalósítani. A településeken a helyi nemzeti bizottságok, a nagyüzemek és a gazdasági és a társadalmi élet vezetőit a pártszervek nevezték ki. Ők alkották a helyi hatalmi elitet. A karhatalmi erők (a titkosrendőrség, a rendőrség, a katonaság, a munkásőrség) jelentős szerepet játszottak a kommunista hatalom fenntartásában. Az ésszerűséget és a gazdaságosságot az ideológiai célok és a politikai érdekek írták felül. Sztálin halála után (1953) enyhül a személyi kultusz jelensége. A magyarországi 1956-os forradalmat, mely kísérletet tett a kommunista rendszer megdöntésére, a zsarnokság megszüntetésére, az orosz tankok vérbe fojtották. Másfél évtizeddel később a csehszlovákiai 1968-as reformelképzelések új utat próbáltak szabni a társadalmi változásoknak. A szocializmus emberarcúvá tétele azonban kudarcot vallott, nyomában megindult a visszarendeződés. Az egyház és a kommunista hatalom együttélése konfliktussal terhes volt. A vallásosságot az ateizmust

4 44 előtérbe helyező hatalom kiszolgálói nehezen tolerálták, de a másként gondolkodókat sem viselték el. Az ateista ideológia szellemében a polgári ügyek testületeit biztosították az egyházi szertartások helyettesítését. Konfliktusok voltak a vallási rendezvényeken való részvétel, hittanoktatásra történő beiratkozások, vagy a vallásos jelképek viselése miatt. A szamizdat kiadványok megjelentetését és terjesztését szigorúan büntették. Az egyházi ünnepek helyett az új kor új ünnepeit kellett megünnepelni. Február 25-én a kommunista hatalomátvételt, március 8-án a Nemzetközi Nőnapot, május elsején a munka ünnepét, május 9-én az országnak a fasizmus alóli felszabadítását, október 28-án Csehszlovákia 1918-ban történt megalakulását, november 7-én az oroszországi bolsevik forradalom évfordulóját ünnepeltették a lakossággal. A gazdasági életben a piacgazdaságot a szocialista tervgazdálkodás váltotta fel. A magánvállalkozások helyett állami üzemek indultak fejlődésnek. Az iparosítás elsősorban néhány tucat nehézipari kohászati, gépészeti, vegyipari, építészeti nagyüzemre koncentrálódott. A régió területén a szeredi nikkelkohó, és a vágsellyei Duslo vegyiüzem létrehozása jelentette a legnagyobb beruházást. A munkaerő toborzással a férfilakosság egy része a csehországi, morvaországi bányákban, kohászati üzemekben talált munkaalkalmat. A lányok, asszonyok számára a pozsonyi könnyűipari üzemek (cérna-, csokoládégyár, stb.) kínáltak munkalehetőséget. A lakótelepek, a vasúti pályák és a közutak építése sok ember számára biztosított kenyérkereseti forrást. A környék kisvárosaiba telepített ipari üzemek is fejlődésnek indultak. Galántán a szerszámmegmunkáló üzem és a bútorgyár nyújtott sokak számára munkaalkalmat és megélhetési lehetőséget. Diószegen kender-, cukor- és konzervgyár működött, több településen pedig traktor- és permetezőállomás. Az egyénileg gazdálkodó földműveseket, vagyonukat szövetkezeti vagyonná téve sokszor durva módszereket alkalmazva kényszerítették be az egységes földműves szövetkezetekbe. Az elmúlt időszakban sikeresebb, vagyonosabb gazdálkodók kuláklistákra kerültek. A megbélyegzéseknek ilyen és hasonló formái sok család életét nehezítették meg, vagy tették tönkre. A másik oldalon a kollektív gazdaságok a szegénysorsú, nincstelen embertömegek számára új életviteli és felemelkedési lehetőséget jelentettek. A század hatvanas éveiben a lakosság nagy hányada munkaviszonya mellett háztáji gazdálkodással, a fóliasátrak alatti primőráru termesztéssel és értékesítéssel, vagy egyéb mellékfoglalkozással egészítette ki a jövedelemét. A nyolcvanas években a környéken termesztett korai zöldségárunak a csehországi piaci értékesítése jelentős sikereket hozott az ilyen tevékenységet folytató családok számára. A kis boltokat az állami fenntartású, illetve a fogyasztási szövetkezet által működtetett üzletek váltották fel. Az áruk iránti igény jelentősen nagyobb volt a kínálatnál. Az ötvenes években többek között a termények beszolgáltatása, és az áruhiány nehezítette az emberek életét. A hatvanas-hetvenes években a szolgáltatási szféra a lakosság számára bővítette kínálatát. A régió településein, különösen a központivá nyilvánított falvaiban családi házak, a városokban lakónegyedek sora épült fel. Ezzel párhuzamosan a nem fejlesztésre kiszemelt kisfalvakból sok fiatal építkezési engedély hiányában a városokba költözött, negatívan befolyásolva ezzel a kisközségek népességszámát. Galántán 1966 és 1983 között a körzet orvosi rendelőinek nagy részét felváltó, a régió igényeit meghaladó orvosi rendelőintézet és kórházi komplexum épült. Az ideológiai alapokon nyugvó rendszer, mely ugyan mérsékelte az emberek közötti társadalmi és szociális különbségeket, európai tekintetben gazdaságilag nem tudott eredményes lenni, ezért fokozatosan elvesztette erejét, felemésztette önmagát. Településszerkezet A mátyusföldi településszerkezet elemeit a 20. század elején a mezővárosokból elsősorban a közigazgatási és az iparfejlesztési funkciók kibővítésével létrejött városok: Galánta, Vágsellye, Szered, Szenc, Diószeg, a 2 3 ezer lakossal rendelkező nagyközségek, a további községek és az agrárgazdálkodás nyomán kialakult majorsági települések alkotják. Az első világháború után a csehszlovák agrártelepítés keretében és a kompakt területi egységet alkotó magyar etnikum felhigítása céljából a környéken a következő telepes falvak, kolóniák jöttek létre. Erre a célra felhasználták az évszázados nagybirtokok majorsági településeit.

5 45 Hajmásmajor Švehlovo Szőgyénpuszta Nové Osady A Nagyfödémes községhez tartozó Hajmáspuszta és Lencsehelymajor helyén 1927-ben 400 ha területen 22 család letelepítésével létrehozták a Švehlovo kolóniát, melyet 1938-ban Szőgyénpusztával egyesítettek. Az önállósodott falu nevét 1951-ben Nové Osadyra változtatták, majd 1976-ban Nagyfödémeshez csatolták. Štefánikovo (Javorinka) 1921-ben Taksony község határában a csehszlovák kolonizáció keretében létrehozták a Štefánikovo (Javorinka) kolóniát, ahová Trencsén környéki szlovákokat telepítettek. A 450 ha területre 43 család került. A település 1945-ig közigazgatásilag Taksonyhoz tartozott (Sárdi-telep), 1960-ig volt önálló község, majd Galántához csatolták. Tornóc 1927-ben Tornóc, Vágvecse és Szelőce községek kataszteréből kihasított területen, mely a Hunyadi László ürményi birtokához tartozó majorságokat jelentette, kolónia jött létre, mely a falu részévé vált. A 610 ha területre 46 kolonista család települt, köztük 14 magyar család, akik a volt nagybirtok alkalmazottai közül kerültek ki. Galánta-Kolónia Galánta határában az Esterházy László birtokán 1926-ban létrehozott 183 ha nagyságú kolónián 12 családot telepítettek le. Pallócpuszta Az akkor Taksony községhez tartozó településrészen 1927-ben 2 morva család telepedett le. A településrész ma Tósnyárasdhoz tartozik. Nemeskosút A község határában a vízkeleti Izraelita Társaság és a diószegi cukorgyár birtokain 6 telepes kapott birtokot. Szlovák telepesek költöztek a Tallós Királyrév közti majorokba (Porboka, Úrföld, Gulamező, Jegenyés), valamint a Felsőszelihez tartozó Körtvélyes (Hrušov) majorba. Ugyancsak az első világháborút követő években néhány volt uradalmi birtokra a délszláv térségből szlovák családok (jugoszlávok) érkeztek. A községek megnevezésének változásai Az államhatalmi változások nyomán a települések megnevezése 1920 és 1948 között változott, módosult. A falvak egy része előnevet (pl. Vág, Nemes), vagy utótagot (pl. falva) vett fel. Sok esetben eredeti magyar megnevezéseket szlovákosították, leginkább úgy, hogy a magyar megnevezéseket a szlovák nyelvtani szabályok szerint írták át. Az 1946-ban kiadott falujegyzékben szereplő helységnevek

6 46 A II. világháborút követően néhány, többségében magyar lakosságú települést szlovák személyiségről neveztek el, annak ellenére, hogy a névadó személyeknek semmilyen kötődésük nem volt ezekkel a településekkel: Diószeg 1948-ban Andrej Sládkovič ( ) szlovák költőről és hazafiról kapta új nevét. Tallóst Samuel Tomášik ( ) szlovák nemzetébresztő költőről nevezték el, aki 1834-ben csehül írta a Hej Slované! himnuszát, mely ben a prágai barikádok forradalmi éneke lett. Taksonyt Matúškovóra keresztelték át. A névadó Janko Matuška ( ), a szlovák himnusz szövegének szerzője lett. Peredet Tessedik Sámuelről ( ) nevezték el, aki evangélikus lelkész, pedagógus és gazdasági szakíró volt. A hatvanas években a településeket két kategóriába sorolták be, a központi fejlődő települések, illetve a fejlesztésben nem támogatott települések kategóriájába. Galánta 1960-ban kapott városi rangot, miután (Hodi, Nebojsza és Javorinka) települések kérelmezték városrésszé válásukat. Mivel Szered és Vágsellye lakosságszáma fokozatosan emelkedett, a Járási Nemzeti Bizottság határozatával 1971-ben Taksonyt is a járási székhelyhez csatolták, segítve ezzel Galánta közigazgatási státuszának megtartását. A falu 1990-ben újra önállóvá vált.

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig

Politikai-hatalmi változások az első világháborútól a másodikig 31 Az első világháborút követő események Az első világháború politikai, katonai és gazdasági következményei Európa, az Osztrák-Magyar Monarchia, azon belül pedig a Mátyusföld számára sorsdöntő változást

Részletesebben

Barangolások a Mátyusföld településein

Barangolások a Mátyusföld településein Barangolások a Mátyusföld településein 95 Vízkelet területén a régészek késő bronzkori, valamint a Nagymorva-Birodalom időszakából származó sírokat találtak. 1223-ban Kusoud néven említik. A falut a Dudvág

Részletesebben

A határ megindul, az ország nagyobb lesz

A határ megindul, az ország nagyobb lesz Sallai Gergely A határ megindul, az ország nagyobb lesz A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata az 1938. évi csehszlovákiai

Részletesebben

Maha László UKRAJNA TÖRTÉNETE. Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak 10. osztálya számára

Maha László UKRAJNA TÖRTÉNETE. Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak 10. osztálya számára Maha László UKRAJNA TÖRTÉNETE Tankönyvszerű szöveggyűjtemény Ukrajna magyar tannyelvű iskoláinak 10. osztálya számára 1 1. TÉMA Tartalom UKRAJNA A XX. SZÁZAD ELSŐ ÉVTIZEDEIBEN 1. A kor általános jellemzése...

Részletesebben

Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm

Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm Az ún. Beneš-dekrétumok problémaköréről /1/ http://www.htmh.hu/benes.htm A Beneš-dekrétumoknak nevezett jogszabályok pontos elnevezése: a Csehszlovák Köztársaság elnökének dekrétumai. A Beneš név állandó

Részletesebben

Migráció, helyi társadalom, identitás

Migráció, helyi társadalom, identitás Migráció, helyi társadalom, identitás AZ ESETTANULMÁNYOK NÉHÁNY TANULSÁGA A hajdan jószerivel kizárólag svábok lakta falvak történetétől, sorsától elválaszthatatlan a migráció története, amelynek két évszázados

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI Kidolgozta: Őry Péter és szerzői kollektíva Magyarok Szlovákiában

Részletesebben

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés

Dinamikus településrendszer. Helyzetelemzés Dinamikus településrendszer Helyzetelemzés III. Településfejlesztési politika és működési feltételei Magyarországon 2005. március. Készült: VÁTI Kht Stratégiai Tervezési Igazgatóság Munkatársak: Jusztin

Részletesebben

AROK (1989 2004) MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN (1989 2004) I. Összefoglaló jelentés A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig

AROK (1989 2004) MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN MAGYAROK SZLOVÁKIÁBAN (1989 2004) I. Összefoglaló jelentés A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig A Magyarok Szlovákiában (1989 2004) elsõ kötete a szlovákiai magyarság történelmének a rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig tartó idõszakát dolgozza fel. Azt a fordulatokban, eseményekben rendkívül

Részletesebben

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA

VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANISZTIKA VÁLTOZÁSA Budapest, 2000 1 VÁROSOK MAGYARORSZÁGON, AVAGY AZ URBANIZÁCIÓ VÁLTOZÁSAI A magyar állam szerepe a városrendezés, az építésügy és a lakáspolitika

Részletesebben

A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom

A kárpátaljai magyar életviszonyok a Szovjetunióban. Politika és irodalom FORRÁS Régi beregszásziak Kovács János egész életében egyértelműen baloldali elkötelezettségű ember volt. Véletlenül sodródott bele az 1919-es eseményekbe [ ] Részt vett a baloldali esszerek moszkvai lázadásának

Részletesebben

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK

TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK Horváth Gyula, Lelkes Gábor TERÜLETI KOHÉZIÓ A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN: TRENDEK ÉS TEENDŐK 1. BEVEZETÉS A Kárpát-medencét alkotó természeti régiók, gazdasági terek és közigazgatási egységek fejlődésében az

Részletesebben

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon Érettségi témakörök TÉMÁK 7.1. A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései 7.2. A reformkori művelődés, kultúra 7.3. A polgári

Részletesebben

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT

Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT MISKOLCI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Onga község paraszti társadalmának átalakulása 1945-1961 között SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. hab. Ö. Kovács József Tanszékvezető, egyetemi docens Készítette: Demkovics

Részletesebben

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek

Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek regionális kutatási periodikus kiadvány, az észak-magyarországi regionális fejlesztés szakmai folyóirata Megjelenik félévenként az MTA Regionális Kutatások Központja,

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára

KÉZIKÖNYV. regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára KÉZIKÖNYV regionális gazdaság- és területfejlesztési szakemberek számára 1 Szerkesztette: Lengyel Eszter change menedzsment szakértő Szakmai lektorok: Hanis Béla EU akkreditált szakértő Ing. Zuzána Záborská

Részletesebben

DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE

DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE DUNAHARASZTI A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓ HÁNYATATOTT SORSÚ TELEPÜLÉSE Bevezetés A budapesti agglomeráció Magyarország és Közép-Európa meghatározó területi egysége, fontos tényező mind gazdasági, mind kulturális

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA

A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA A NYÍREGYHÁZI ZSIDÓK PUSZTULÁSA Történeti áttekintés Manapság az tekinthetô zsidónak, aki vallása és etnikuma szerint is az adott népcsoporthoz tartozik. A kora középkori Magyarországon azonban a zsidónak

Részletesebben

SZAKÁLY SÁNDOR. Egy 55-ös, 57 év után, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

SZAKÁLY SÁNDOR. Egy 55-ös, 57 év után, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról SZAKÁLY SÁNDOR Egy 55-ös, 57 év után, az 1956-os forradalomról és szabadságharcról Az 1956-os magyarországi forradalom és szabadságharc a XX. századi magyar történelem legkiemelkedőbb, világtörténelmi

Részletesebben

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig

Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Lakás, élet és munkakörülmények változásai egy pécsi bányászkolónián, Györgytelepen és környékén a kezdetektől 1945-ig Pörös Béla 1. Bevezetés Az ipari forradalom egyik következménye a nagy létszámú munkaerőt

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea

TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea TÖRTÉNELMI TRAUMÁINK KEZELÉSI LEHETŐSÉGEI LÉLEKTANI MEGKÖZELÍTÉSBEN Szerkesztette: Dr. Bordás Sándor Glavanovics Andrea A kiadvány az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu

http://www.peterseljan.com http://www.eretlenek.hu borító 1 Történelem emelt szintű szóbeli érettségi tételek 2011. május-június 2 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. A magyar gazdaság a XIV-XVI. században... 4 4. A világgazdaság

Részletesebben

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006

TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 2 TÖRTÉNELEM EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI SZÓBELI TÉTELEK 2006 Tartalom I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Az érett középkor gazdasága és gazdaságpolitikája Magyarországon...4 2. A magyar gazdaság

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Érettségi témakörök TÉMÁK 8.1. Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 8.2. A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett

Részletesebben

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs, 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrajegyzék 4 Táblázatok jegyzéke 5 1. Bevezetés a nagyközségről röviden 7 1.1. Mágocs fekvése, földrajzi

Részletesebben

TARTALOM 2008 TAVASZ. A konferencia-sorozat előadásai Pethõ Sándor: A gyöngyök szétgurultak 3

TARTALOM 2008 TAVASZ. A konferencia-sorozat előadásai Pethõ Sándor: A gyöngyök szétgurultak 3 TARTALOM 2008 TAVASZ In Memoriam Lõrincz Csaba A konferencia-sorozat előadásai Pethõ Sándor: A gyöngyök szétgurultak 3 (Az előadásoknak a Pro Minoritate című folyóiratban megjelent, Konferenciák a Sándor-Palotában

Részletesebben

A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága forrás duray.sk

A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága forrás duray.sk www.hunsor.se/hhrw FOUNDED 1997., Norrköping, Sweden HUNSOR - Unus Eademque Libertas A (cseh-) szlovákiai magyarok 1944-1949 közötti jogfosztottsága forrás duray.sk A (cseh-)szlovákiai magyarok 1944-1949

Részletesebben

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás?

Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Kazincbarcika zsákutca vagy útelágazás? Budapest 1995 Készült: A Kazincbarcika Városi Önkormányzat megbízásából a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Budapesti Osztályán Szerkesztette:

Részletesebben

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK?

GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? KÖPECZI BÉLA GAUGUIN : D où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? Románok és magyarok HONNAN JÖVÜNK, MIK VAGYUNK ÉS HOVÁ TARTUNK? I. A Tiszatáj kérdés-feltevése nem az egyéni sorsot, hanem a magyar

Részletesebben