Ercsi Nagyközség képviselőtestülete. 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ercsi Nagyközség képviselőtestülete. 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete"

Átírás

1 Ercsi Nagyközség képviselőtestülete 23/2000. (IV. 25.) Kt. számú rendelete az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletként, valamint az elidegenítésükről, mint hasznosításáról szóló szabályokról, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről A helyi önkormányzatokról szóló, módosított évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv) 63/A. b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többször módosított évi LXXVIII. törvény 3. (1)-(2) bekezdése, 4. (3) bekezdése, 19., 20. (3) bekezdése, 21. (6) bekezdése, 23. (3) bekezdése, 27. (2) bekezdése és 33. (3) bekezdése, 34. és 84. (2) bekezdése (továbbiakban: Lakástv.) felhatalmazása alapján, az Ercsi Nagyközség Önkormányzat a tulajdonában lévő önkormányzati lakások, nem lakás célját szolgáló helyiségek bérletére, azok mértékére, valamint az Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogok hasznosításának szabályaira a következő rendeletet alkotja. A rendelet célja és hatálya 1. (1) A rendelet célja megteremtse az Önkormányzat tulajdonában és rendelkezésében lévő lakásokkal, nem lakás célját szolgáló helyiségekkel való eredményesebb gazdálkodás feltételeit. (2) A rendelet tárgyi hatálya az Önkormányzat tulajdonában álló minden lakásra, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, ideértve a házas ingatlanokat és a szükséglakásokat is (továbbiakban: önkormányzati lakások), valamint az Önkormányzatot megillető bérlő kiválasztási jogokra terjed ki. (3) A rendelet személyi hatálya a nagykorú, magyar állampolgárságú, vagy állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándorolt természetes személyekre terjed ki. (4) Az e rendeletben és a tárgyra vonatkozó törvényben és kormányrendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban :Ptk.) rendelkezései az irányadók. I. FEJEZET A lakbér megállapítás elvei 2. (1) A lakbérek meghatározásánál - mint alapelvet - figyelembe kell venni a lakások

2 és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló módosított évi LXXVIII. tv okban foglaltakat úgy, hogy az önkormányzati lakások bérbeadásából származó bevétel fedezze a bérlakásként hasznosított önkormányzati lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításaikat. A lakbér bevételnek nem kell fedeznie azokat a ráfordításokat, amelyek az önkormányzati lakások üresen tartásából, az elmaradt felújítások elvégzéséből, illetve az önkormányzati lakásoknak a bérbeadás előtt rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotba helyezéséből adódnak. (2) A lakás bérleti szerződést különböző feltételekkel köti meg a bérlővel: a) a bérbeadás un. szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek figyelembevétele alapján történik, b) a bérbeadás önkormányzati szolgálati jogviszony (közalkalmazott, köztisztviselő) alapján történik, c) a lakbért az önkormányzati lakás forgalmi értékéhez kapcsolódó díjként állapítja meg. (3) A lakbérek meghatározásánál figyelembe kell venniük a fokozatosság elvét. A fokozatosság elvének figyelembe vétele azt jelenti, hogy a 2. (2) bek. alapján bérbe adott önkormányzati lakások lakbérét évente legfeljebb egyszer, mértékét évente legfeljebb 100 % lehet növelni. (4) A lakbérek meghatározásánál differenciált lakbérmértékeket kell alkalmazni a Lakástv-ben, valamint jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően. (5) A lakbérek meghatározásánál, a lakásbérleti szerződések megkötésénél figyelembe kell venni azt, hogy a lakások támogatása helyett a lakók támogatása valósuljon meg, amelynek érvényesítését lakbértámogatás keretében kell elvégezni. A differenciált lakbérmértékek meghatározásának elvei 3. (1) Az önkormányzati lakások lakbérének mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, minősége, a lakóépület állapota és településen, illetőleg lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás figyelembevételével kell meghatározni. (2) A 2. (2) bek. a) és b) pontja szerint létrejövő jogviszony esetén a lakbér mértékét a lakás komfortfokozatának figyelembevételével kell meghatározni. Az eltérő lakbérmérték meghatározásánál úgy kell eljárni, hogy a növelő-csökkentő tényezőkkel nem rendelkező lakás lakbéréhez képest a növelő-csökkentő tényezőkkel ugyancsak nem rendelkező lakbér mértéke a) összkomfortos lakás esetén attól legfeljebb 25%-kal térhet el, b) félkomfortos lakás esetén annak legfeljebb 65%-a, c) komfort nélküli lakás esetén annak legfeljebb 50%-a, d) szükséglakás esetén annak legfeljebb 40%-a lehet.

3 (3) A 2. (2) bek. a) és b) pontja szerint létrejövő bérleti jogviszony esetén a 3. (2) bek.-ben foglaltak alapján megállapított lakbér mértékét a lakóépület állapotára tekintettel csökkenteni lehet: a) ha az épület év között épült, vagy részesült teljes felújításban, legfeljebb 10%-kal, b) ha az épület 25 éven belül nem részesült teljes felújításban, legfeljebb 20%-kal. (4) A 2. (2) bek. a) és b) pontja szerint létrejövő bérleti jogviszony esetén a 3. (3) bek.-ben foglaltak alapján megállapított lakbér mértékét a lakóépület településen belüli fekvése alapján belterület esetén legfeljebb 20%-kal lehet növelni. A lakbérövezeti besorolást az 5. tartalmazza. (5) A 3. (2), (3) és (4) bek.-ben foglaltak figyelembevételével - növelő és csökkentő tényezők alkalmazásával határozható meg a lakbér mértéke. A fizetendő díjak és a nyújtott szolgáltatások 4. (1) Az önkormányzati lakás bérlője köteles megtéríteni: a) az általa bérelt önkormányzati lakásra megállapított lakbért, ezen belül a bérbeadó által - szerződés keretében - nyújtott szolgáltatások díját, valamint b) a bérbeadó által nyújtott és a szerződésben - vagy más megállapodásukban - meghatározott külön szolgáltatás díját, amelyet önkormányzati rendelet, illetőleg más jogszabály keretei között a bérbeadó állapít meg. c) a lakás falon kívül eső karbantartásról, lakóházas ingatlan esetén a kert műveléséről és a kerítés karbantartásáról gondoskodni köteles oly módon, hogy a bérleti szerződés megkötése során felmért és jegyzőkönyvben rögzített műszaki állapothoz képest a műszaki romlás a 20%-t nem haladhatja meg. A tulajdonos e feltétel meglétét két évente ellenőrzi és a bérlő azt tűrni köteles. (2) Az önkormányzati lakás lakbére ellenében a bérbeadó köteles gondoskodni különösen: a) az épület karbantartásáról, b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról, c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről. (3) A külön szolgáltatások körébe tartozik különösen: a) a vízellátás és csatornahasználat (szennyvízelszállítás) biztosítása, b) a központi fűtés és melegvíz-ellátás, c) a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használata, amelyek egyedi fogyasztása mérhető, d) a televízióadók vételének biztosítása. A lakbérövezetek létrehozása

4 5. Ercsi területén az önkormányzati tulajdonú lakásokra vonatkozó lakbérövezetek a következők: a) belterületi lakbérövezet b) külterületi lakbérövezet. Önkormányzati lakások bérbeadása szolgálati jelleggel 6. (1) Önkormányzati lakás szolgálati jelleggel csak meghatározott időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony fennállásának időtartamára adható bérbe. (2) A 6. (1) bekezdésében rögzített feltétel megszűnését követő 30 napon belül a bérlő köteles az önkormányzati lakást üres, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani. Ha a közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony vagy a munkaviszony azért szűnik meg, mert a bérlő nyugdíjra jogosulttá vált, a bérlő legfeljebb a jelenlegi lakásának megfelelő másik lakás bérletére tarthat igényt; feltéve, hogy nincs beköltözhető másik lakása. (3) Az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálathoz kell benyújtani. (4) A beérkező kérelmek alapján a Polgármester dönt a bérlő személyéről. A benyújtott kérelmek elbírálásánál a munkáltató és az érdek-képviseleti szerv véleményét ki kell kérni. (5) Szolgálati jelleggel bérbe adott önkormányzati lakásba a bérlő házastársán, gyermekén (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekén és annak házastársán), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint szülőjén (örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülőjén) kívül más személyt csak a bérbeadó hozzájárulásával fogadhat be. A szolgálati jelleggel bérbe adott önkormányzati lakás albérletbe nem adható.. Önkormányzati lakások bérbeadása lakáscsere jogcímen 7. A bérbeadónak az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást meg kell tagadnia, ha a) az önkormányzati lakás feletti rendelkezési joga hatóság vagy bíróság előtti eljárásban vitatott, az eljárás jogerős befejezéséig, vagy b) ha az önkormányzati lakás elcseréléséhez a bérlőtárs írásban nem járult hozzá, illetőleg c) ha a csere folytán bérlővé, bérlőtárssá válna az, aki a cserét megelőzően nem volt

5 bérlő, illetőleg bérlőtárs, tulajdonos vagy haszonélvező, az alábbi kivételekkel: - a bérlővel együttlakó házastársa, - gyermeke (örökbe fogadott, mostoha-, nevelt gyermeke), - jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája, valamint - szülője (örökbe fogadó, mostoha-, nevelőszülője). 8. (1) Az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást a bérbeadó megtagadhatja, ha: a) a bérlő határozott időre szóló bérleti szerződéssel rendelkezik, b) a cserélő felek a jogszabályi határidőn belül nem csatolják az alábbi iratokat: - az december 31. előtti lakáskiutalásoknál a kiutaló határozatot, - a lakásbérleti szerződést, - az adásvételi szerződést és a tulajdoni lapot, ha a lakáscsere-szerződéssel együtt tulajdonosváltozás is van, - a lakáscsere-szerződést, c) a bérlőnek lakás-használatbavételi díj tartozása, lakbértartozása vagy közüzemi díj hátraléka van, és felszólításra azt még nem fizette ki, kivéve, ha a másik cserélő féllel a tartozás átvállalásában írásban megállapodott, d) a cserélő fél az új bérleti szerződésnek a megszűnő bérleti szerződéshez képest terhesebb feltételeit nem vállalja, a bérlővel költöző kiskorúak a lakáscsere alapján lényegesen rosszabb körülmények közé kerülnének. (2) A bérbeadó az e rendeletben szabályozott eseteken kívül az önkormányzati lakás elcseréléséhez való hozzájárulást nem tagadhatja meg. (3) Ha a bérbeadó az önkormányzati lakás elcseréléséhez hozzájárult, akkor az új bérleti szerződés feltételeit nem állapíthatja meg terhesebben a cserével megszűnő bérleti szerződés feltételeinél, kivéve, ha ehhez a csere folytán bérleti jogot szerző hozzájárul. (4) A bérbeadó az önkormányzati lakás elcseréléséhez hozzájáruló nyilatkozatához 90 napig, illetve jogvita esetén annak jogerős befejezéséig kötve marad. E határidő elteltével - ha az önkormányzati lakást nem cserélik el - a bérbeadó hozzájáruló nyilatkozata hatályát veszti. (5) A lakásokat akkor lehet elcserélni, ha mindegyik érintett bérbeadó hozzájárult a lakás, lakások elcseréléséhez. Önkormányzati lakások bérbeadása bérleti jogviszony folytatása jogcímén 9. Az önkormányzati lakás bérlőjének halála esetén az a személy, akit a Lakástv. alapján a bérlő a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhat be a lakásba, a lakásbérleti jog folytatására jogosult, ha a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban lakott.

6 Lakások bérbeadása önkormányzati bérlő kiválasztási jog jogcímén 10. (1) A közigazgatási területen lévő lakásra jogi szerv által - biztosított önkormányzati bérlő kiválasztási jog : biztosítása történhet a) pénzbeli térítésért, b.) ingyenesen. (2) A bérlő kiválasztási jog biztosításáról átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. Amennyiben a bérlő kiválasztási jog biztosítása jogi személyektől pénzbeli térítésért történik, a pénzbeli térítés mértéke 50%-ának megfelelő összeget át lehet hárítani a bérlőre. (3) Bérlő kiválasztási jog jogcímén önkormányzati lakásra csak meghatározott időre szóló bérleti szerződés köthető. A bérlőtársi szerződés 11. (1) Bérlőtársi szerződés megkötését a bérlő és a leendő bérlőtárs együttesen, írásban kérhetik a bérbeadótól. (2) Bérlőtársi szerződést kell kötni - a házastárs önkormányzati lakásba történt beköltözésének időpontjától függetlenül - a bérlő és a vele együttlakó házastársa közös kérelmére. (3) Bérlőtársi szerződés köthető azzal a személlyel, aki a) a bérlő gyermeke (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermeke), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokája, valamint szülője (örökbe fogadó, mostohaés nevelőszülője) és b) a bérlővel legalább egy éve életvitelszerűen együtt lakik. Hozzájárulás a lakásba történő befogadáshoz 12. (1) Az önkormányzati lakásba a bérlő házastársán, gyermekén (örökbe fogadott, mostoha- és nevelt gyermekén és annak házastársán), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáján, valamint szülőjén (örökbe fogadó, mostoha- és nevelőszülőjén) kívül más személyt az e rendelet tiltó szabályait is figyelembe véve csak a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával fogadhat be. (2) A befogadáshoz történő hozzájárulás iránti kérelmet írásban kell a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján benyújtani. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) a bérlő nyilatkozatát, hogy a befogadott személyt az önkormányzati lakásba 3 napon belül bejelenti és ezt a bérbeadó felé igazolja és

7 b) a befogadott személy arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja. A lakbér mértéke 13. (1)A ténylegesen fizetendő lakáscélú lakbér alapját képező lakbér mértéke a) összkomfortos önkormányzati lakás esetén: 80 Ft/m2/hó b) komfortos önkormányzati lakás esetén: 55 Ft/m2/hó c) félkomfortos önkormányzati lakás esetén: 25 Ft/m2/hó d) komfort nélküli önkormányzati lakás esetén: 15 Ft/m2/hó e) szükséglakás esetén: 10 Ft/m2/hó (2) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének mértéke a) garázs esetén: 95 Ft+ ÁFA /m2/hó b) üzlet esetén: 370 Ft+ ÁFA /m2/hó c) iroda esetén: 370 Ft+ ÁFA /m2/hó d) műhely esetén: 370 Ft+ ÁFA /m2/hó e) pince esetén: 95 Ft+ ÁFA /m2/hó f) raktár esetén: 95 Ft+ ÁFA /m2/hó A lakbér mértékét növelő és csökkentő tényezők 14. (1) A 13. alapján megállapított lakbér mértéket csökkenteni lehet: a) ha az épület év között épült vagy részesült teljes felújításban 10%-kal, b) ha az épület 25 éven belül nem részesült teljes felújításban 20%-kal. (2) A 13. alapján megállapított lakbér mértékét növelni lehet: a) I. lakbérövezet esetén 20%-kal, b) II. lakbérövezet esetén 15%-kal. (3) A 13. alapján megállapított lakbér mértékét 10%-kal növelni lehet az olyan egyvagy kétlakásos lakóépület esetében, amelyhez legalább 150 m2 nagyságú udvar vagy kertterület tartozik. (4) A 13. alapján megállapított lakbér mértékét csökkenteni lehet, ha az önkormányzati lakás a) alagsorban van, 10%-kal, b) aládúcolt, 10%-kal, c) talajvíz miatti felnedvesedéses, 10%-kal. (5) A 14. (1) és (4) bekezdése alapján alkalmazható csökkentés mértéke a csökkentő tényezők együttes fennállása esetén sem haladhatja meg az 50%-ot. (6) A rendelet ai alapján a növelő és csökkentő tényezők figyelembevételével meghatározott összeget, mint a tárgyi lakás lakbérét a bérbeadó írásban köteles a

8 bérlővel közölni. A bérlő fizetési kötelezettsége 15. Az önkormányzati lakás bérlője köteles fizetni az általa bérelt önkormányzati lakásra a ok alapján megállapított lakbért havonta, minden hónap 15-ig átutalással vagy csekken. (2) Az önkormányzati lakás bérlője a különszolgáltatások körébe tartozó szolgáltatásokért - különösen, ha a szolgáltatást a bérbeadó harmadik személytől veszi igénybe vagy harmadik személy közreműködésével nyújtja - azt a díjat köteles megtéríteni, amennyiben az adott szolgáltatás nyújtása a bérbeadónak az önkormányzati lakás vonatkozásában került. Ha a bérbeadó a szolgáltatást harmadik személy közreműködésével nyújtja, megállapodhat a szolgáltatást nyújtó harmadik személlyel, hogy a szolgáltatást nyújtó a szolgáltatásért esedékes díjat közvetlenül az önkormányzati lakás bérlőjétől beszedheti. (4) A bérbeadó a közös használatra szolgáló helyiségekben lévő olyan berendezések használatáért, amelyek egyedi fogyasztása mérhető, a mért értéknek megfelelő díjat jogosult beszedni. A bérbeadó a díj megfizetését csak akkor kérheti, ha a közös használatra szolgáló helyiségek használatára vonatkozóan az azokat használó bérlőkkel előzetesen megállapodást kötött. A lakásbérlet megszűnése 16. A lakásbérlet megszűnik, ha a) a bérleti szerződést a bérlő és a bérbeadó közös megegyezéssel megszünteti, b) a bérlet határozott idejű időtartama lejár c) az arra jogosult felmond, d) a bérlő meghal és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy, e) a bérlő az önkormányzati lakást elcseréli, f) a szolgálati jogviszony megszűnik, g) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti, h) a bérlő lakásbérleti jogviszonya hatósági határozat folytán megszűnik, i) az önkormányzati lakás megsemmisül. A lakásbérlet megszűnése közös megegyezéssel 17. (1) A bérlő és a bérbeadó az önkormányzati lakásra kötött szerződést közös megegyezéssel úgy is megszüntetheti, hogy a bérbeadó a bérlőnek másik önkormányzati lakást ad bérbe vagy pénzbeli térítést fizet. (2) A másik önkormányzati lakás megfelelőségénél figyelembe kell venni mindkét önkormányzati lakás a) komfortfokozatát,

9 b) alapterületét, c) műszaki állapotát, d) lakóhelyiségeinek a számát, e) településen és épületen belüli fekvését, f) lakbérét. (3) Ha a bérlő másik önkormányzati lakásként kisebb alapterületű, kevesebb szobaszámú, alacsonyabb komfortfokozatú önkormányzati lakás bérletét is elfogadja, úgy a két önkormányzati lakás éves lakbére közötti különbség 10-szeresére jogosult. (4) Ha a bérlő másik önkormányzati lakás helyett pénzbeli térítést fogad el, úgy a pénzbeli térítés mértéke az önkormányzati lakás beköltözhető forgalmi értékének 20%-a, de legfeljebb az éves lakbér összegének 5-szöröse. Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül tartózkodó személyek elhelyezése 18. (1) A Lakástv. jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználónak minősülő személy elhelyezéséről akkor kell gondoskodni, ha a) az általa lakott lakás kiutalása a korábbi jogszabályok alapján részére kötelező volt, vagy b) az elhelyezésére a lakásbérleti jog megszűnésekor hatályos jogszabályok alapján tarthat igényt, vagy c)az önkormányzati lakással rendelkező szervvel fennállott munkaviszonya nem a bíróság ítélete vagy fegyelmi határozat alapján szűnt meg, illetőleg azt nem a jogszabály rendelkezéseinek megsértésével szüntette meg, és beköltözhető másik lakással nem rendelkezik. Az elhelyezésről a lakásbérleti jog megszűnésekor hatályos jogszabályban megjelölt köteles gondoskodni. (2) A jogcím nélküli lakáshasználó és a bérbeadó megállapodhatnak abban, hogy ha az önkormányzati lakást rendeltetésének megfelelő állapotban a bérbeadónak a jogcím nélküli átadja - másik önkormányzati lakásra vagy - pénzbeli térítésre tarthat igényt. (3) Ha a jogcím nélküli lakáshasználó pénzbeli térítésre tart igényt és nincs bérleti díj hátraléka, úgy a térítés mértéke az önkormányzati lakás éves lakbérének 4-szerese vagy összkomfortos lakás esetén Ft., komfortos lakás esetén Ft. (4) A volt bérlő jogcím nélküli lakáshasználó elhelyezése úgy is megtörténhet, hogy részére az általa lakott lakás bérletét biztosítja a bérbeadó. (5) Ha az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a Lakástv., sem a jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, az önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni. Ha a lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati lakás elhagyásának megtörténtéig az önkormányzati lakás használatának első 6 hónapjában az

10 önkormányzati lakásra megállapított lakbér mértékének megfelelő kétszeres, 6-12 hónap között háromszoros, azt követően négyszeres összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni. (6) A bérlőkiválasztásra jogosult eltérő mértékű használati díjat is megállapíthat. Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezés 19. A bérbeadó - a jogszabály keretei között - jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés, illetőleg az Ercsi Önkormányzat bérlő kiválasztási jogával érintett lakások felhasználásával kapcsolatos döntés érdekében a tudomására jutottak. II. FEJEZET Az önkormányzati bérlakások, lakóingatlanok eladásának feltételeiről 20. (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, lakóingatlanok elidegenítésére a Polgármester tesz javaslatot. (2) A lakások, lakóingatlanok elidegenítéséről a Képviselő-testület határozattal dönt. 21. (1) A lakásokban, lakóingatlanokban lévő bérlők, a bérlővel a Lakástv. erejénél fogva egy tekintet alá eső személyek, valamint a Lakástv. hatálybalépésekor a lakásban jogcím nélkül lakó személynek minősülők részére a vételárnak egy összegben történő megfizetése vagy részletfizetés ellenében idegeníthetők el. (2) Üres lakás értékesítését licitálás útján kell lebonyolítani és azt a lakás beköltözhető forgalmi értékének megfelelő összeggel kell indítani. Az adásvételi szerződést azzal kell megkötni, aki a licitálás során a legmagasabb összegű vételárat ajánlotta fel. A vevőnek egy összegben kell a vételárat megfizetni. 22. (1) A lakás vételára a bérlő, valamint a lakásban jogcím nélkül lakó személy által a lakásra ráfordított és meg nem térített értéknövelő beruházások értékével csökkentett forgalmi érték. (2) A bérlő és a Lakástv. erejénél fogva vele egy tekintet alá eső személy, valamint a Lakástv. hatálybalépésekor a lakásban jogcím nélkül lakó személy kérelmére a lakás eladásakor részletfizetési kedvezményt kell adni, ha az esetleges hátralékát azonnal, egy összegben megfizeti. 23. (1) Részletfizetés esetén a vételár 40%-át az adásvételi szerződés megkötésekor kell megfizetni. (2) A vételárhátralékot és a vételárhátralékra megállapított kamatot a bérlő és a

11 Lakástv. erejénél fogva vele egy tekintet alá eső személy, valamint a Lakástv. hatálybalépésekor a lakásban jogcím nélkül lakó személy 24 hónapalatt, havi egyenlő részletekben fizeti meg. 24. (1) Ha a bérlő és a Lakástv. erejénél fogva vele egy tekintet alá eső személy, valamint a lakásban jogcím nélkül lakó személy a) a szerződés megkötésekor a vételárat egy összegben megfizeti, őt a vételár 20%-ának megfelelő árengedmény illeti meg; b) a vételárhátralékot a szerződésben vállalt határidő előtt kiegyenlíti, őt a megmaradt vételárhátralék 10%-ának megfelelő árengedmény illeti meg. (2) Részletfizetés ellenében elidegenített lakások vételárhátralékának kifizetésénél a vevő az adásvételi szerződés aláírásának napjától kezdődően a vételárhátralékra 18% kamatot köteles fizetni. (3)A határidőben be nem fizetett törlesztő részletek után a vevő a Ptk. szerinti pénztartozás esetén megállapítható késedelmi kamatot köteles megfizetni. (4)Három hónapnál több vételárhátralék esetén vételárhátralékot megfizetni. egy összegben kell a fennálló (5)A vételárhátralék megfizetése alól felmentés nem adható. 25. (1) A Polgármester a Képviselő-testület döntését követő naptól számított 90 napon belül köteles a vételi ajánlatot a jogosult részére megküldeni. (2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell: - a házingatlan legfontosabb ingatlan-nyilvántartási és más adatait (címe, helyrajzi száma, alapterülete, szobaszáma, komfortfokozata stb.), - összetevőire bontott, tételes forgalmi értékbecslést, - a házingatlan tényleges műszaki állapotára vonatkozó tájékoztatást, - a házingatlan vételárát és a kialakításánál figyelembe vett tényezőket, - tájékoztatót a vételár megállapításának módjáról, - a fizetési feltételeket, - a vásárlásra való jogosultság feltételeit, - tájékoztatást a tulajdonosra háruló kötelezettségekről és a várható terhekről. (3) Az összetevőire bontott forgalmi értékbecslésnek tartalmaznia kell: a) az épület, melléképületek - szerkezeteinek, berendezéseinek anyagát, életkorát, használhatóságuk százalékos mértékét, - a helyreállítás, javítás szükségességét, esetleges hatósági kötelezéseket, - esetleges további beépítési és hasznosítási lehetőségeit, b) a földrészlet

12 - településen belüli elhelyezkedését, fekvését, - közművesítettségének mértékét, - infrastrukturális adottságait, - megközelítési lehetőségét, - esetleges további beépítési lehetőségeit, - egyéb adottságait (pl. parkosított, támfalépítési kötelezettséggel terhelt), c) a lakás - minőségét meghatározó tényezőket, - épületen belüli elhelyezkedését, - a bérlő ténylegesen meg nem térült ráfordításainak mértékét. (4) A Polgármester ezen felül köteles beszerezni: a) a házingatlan három hónapnál nem régebbi ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap másolatát, b) a házingatlan elidegenítésének előkészítésével kapcsolatosan felmerült költségeiről szóló jegyzéket vagy igazolást, c) az esetleges bérbeszámításra vonatkozó iratokat. (5)A Polgármester az elidegenítés lebonyolításával külső szervet bízhat meg. Ebben az esetben a (2), (3) és (4) bekezdésben rögzített iratokat a megbízott szerv készíti el és szerzi be. (6) A Polgármester eladási ajánlatához 90 napig kötve van. Ha a jogosult személy az eladási ajánlatban foglalt lehetőséggel nem él, a lakás kívülállónak - a forgalmi érték ellenében (lakottan) - a Lakástv a alkalmazásával értékesíthető. 26. (1) A vételárhátralék erejéig a lakásingatlanra az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjogot kell bejegyeztetni. (2) A lakásingatlant a tartozás fennállásának idejére elidegenítési és terhelési tilalom terheli. (3) A jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat az adásvételi szerződésnek kell tartalmaznia. 27. (1) Az Önkormányzat a tulajdonában lévő lakóépületeinek elidegenítéséből származó, befolyó teljes bevételét a számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. (2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti számlán elhelyezett bevételt a Lakástv. 62. (3) bekezdése és a 62/A. -a alapján csak a tulajdonában lévő lakóépületeinek (lakóépület-részeinek) felújítására, az azzal együtt végzett korszerűsítésre, új lakás építésére, valamint használt lakás vásárlására használhatja fel. III. FEJEZET

13 A lakásépítés támogatásának rendszere A fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása 28. (1) A fiatal házasok első lakáshoz jutásával kapcsolatban adott támogatásban (a továbbiakban: fiatal házasok támogatása) részesülhetnek azok a fiatal házasok, akik Ercsi közigazgatási területén a lakás építésével, vásárlásával méltányolható lakásigényük kielégítése céljából kívánnak első lakáshoz jutni, amennyiben lakó- vagy tartózkodási helyük Ercsiben van. (2) E rendelet szempontjából fiatal házasnak az a házaspár tekinthető, akiknél a támogatás biztosítása iránti kérelem benyújtásának időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 35. életévét. 29. A fiatal házasok támogatása nyújtható: a) magántulajdonú lakás építéséhez (ideértve tetőtér beépítéssel, emeletráépítéssel és nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításával történő önálló lakás építését), b) értékesítés céljára épített, illetve építtetett lakás vásárlásához, c) magánszemélyektől történő lakás vásárlásához, d) az önkormányzat által elidegenítésre kerülő lakás megvásárlásához kizárólag abban az esetben, ha a lakás beköltözhető állapotban forgalmi értéken kerül eladásra. 30. (1) Nem részesülhetnek a fiatal házasok támogatásában azok, akik külön-külön vagy együttesen beköltözhető lakástulajdonnal rendelkeznek, valamint ha a 32. (2) bek. b) pontjában fennáll. (2) A fiatal házasok támogatásában azok részesülhetnek, akiknek szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyai során a család egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg: a) gyermektelen család vagy egyedülálló esetén a mindenkori nyugdíjminimum 250 %-át, b) gyermekes család esetén a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. 31. A fiatal házasok számára nyújtható támogatás egyösszegű, visszatérítendő, kamatmentes. Lakásépítés helyi támogatása 32. Lakásépítési helyi támogatásban (továbbiakban: helyi támogatás) részesülhet az egyedülálló személy és a lakásigényét együttköltözéssel megoldó család (továbbiakban együtt: család), ha a családnak lakó- vagy tartózkodási helye három éve Ercsiben van. 33. (1) Helyi támogatás nyújtható: a) magánszemély tulajdonában lévő első lakás építéséhez, bővítéséhez,

14 átalakításához, valamint emeletráépítés, tetőtér-beépítés útján és egyéb módon történő létesítéséhez, felújításához, korszerűsítéséhez, amennyiben az a lakás komfortfokozatának növekedését eredményezi vagy b) szennyvíz közműre a kialakított szennyvízcsonktól történő rákötéshez, c) a lakás tulajdonjogának magánszemély általi megszerzéséhez, ha arra vásárlás és lakás tulajdoni hányadának megszerzése útján kerül sor, beleértve az önkormányzatok által forgalmi áron történő önkormányzati lakás értékesítését is. (2) Nem nyújtható helyi támogatás: a) Önkormányzati tulajdonú telek részletfizetéssel történő vásárlása esetén a vételár teljes kifizetéséig. b) A támogatást igénylőnek ha: - a kérelem benyújtása és elbírálása idején nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, - akinek a vagyoni helyzet vizsgálata során arra lehet következtetni, hogy lakásigényük kielégítése a helyi támogatás nélkül is megoldható, - akik a támogatásra irányuló eljárásban jogosultságuk megállapítását befolyásoló valótlan adatokat közölnek, - akinek az önkormányzattal szemben fennálló tartozása, vagy adóhátraléka van, - akik e rendelet megjelenését megelőzően részesültek helyi támogatásban. 34. (1) A helyi támogatás a 33. (1) a) és c) pontja tekintetében kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, mértéke az építkezés költsége, illetve a vételár 10%-áig terjedhet, amelyet legfeljebb 5 év alatt kell visszafizetni. (2) A helyi támogatás a 33. (1) bek. b) pontja tekintetében egyösszegű, visszatérítendő, kamatmentes kölcsön formájában nyújtható, mértéke legfeljebb harmincezer forint, amit maximum 12 hónap alatt kell visszafizetni. (3) A támogatásában azok részesülhetnek, akiknek szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyai során a család egy főre jutó nettó átlagjövedelme nem haladja meg 30 (2) bek.-ben foglaltakat. Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben - különösen, ha a családban önmaga ellátására képtelen, állandó vagy tartós felügyeletre szoruló súlyos fogyatékos vagy rokkantsági nyugdíjra jogosult személy van - vissza nem térítendő helyi támogatás is nyújtható. (4) Helyi támogatás 33. (1) a) és c) pontja tekintetében akkor nyújtható, ha a család készpénz-megtakarítása eléri az építési-, felújítási költség, illetve a vételár 50%-át, amelyet az igényléskor hitelt érdemlő módon igazolni kell. (5) A készpénz-megtakarításba az alapítványi-, az állami-, a munkáltatói támogatás, a fiatal házasok támogatása és a pénzintézeti hitel nem számítható be. (6) A helyi támogatás egy családnak egy esetben, egy jogcímen nyújtható, kivéve a 33. (1) bek. b) pontjában meghatározott támogatást.

15 35. (1) A támogatásokra vonatkozó kérelmeket az erre rendszeresített nyomtatványon a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A kérelmek elbírálásáról a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi Bizottság dönt. (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) 33. (1) a) és c) pontja tekintetében -az igénylő és házastársa, élettársa és a velük együtt élő családtagok jövedelmi-vagyoni viszonyaira vonatkozó 2 hónapnál nem régebbi igazolást, -ingó- és ingatlan vagyonról szóló nyilatkozatot, -építési engedélyt, adás-vételi előszerződést vagy adás-vételi szerződést, -építés, lakásfelújítás, korszerűsítés esetén költségvetést, -tulajdoni lapot, -a két kezes munkáltatói igazolását, -nappali tagozaton továbbtanuló családtagok iskolalátogatási igazolását, -pénzintézeti igazolást a lakásépítés/vásárlás céljára felvett kölcsönről, b) 33. (1) b) pontja tekintetében -az igénylő és házastársa, élettársa és a velük együtt élő családtagok jövedelmi-vagyoni viszonyaira vonatkozó 2 hónapnál nem régebbi igazolást, -tulajdoni lapot, illetve igazolását annak, hogy ben épült a szennyvízcsonk. (3) A 33. (1) a) és c) pontja szerinti támogatásban részesülő a támogatás összegét kamatmentesen, havi részletekben maximum 60 hónap alatt köteles visszafizetni az önkormányzat számlájára. A törlesztés idejét és összegét a szerződésben kell rögzíteni, a törlesztés alapját a támogatás összege és a hónapok aránya határozza meg. A pénzintézet által meghatározott mindenkori kezelési költség a támogatásban részesülőt terheli. (4) ) A 33. (1) b) pontja szerinti támogatás a rákötést követően utólag számlával igazoltan átutalással vagy készpénzben adható. A rákötés igazolására az Armancsa Kft. jogosult. A támogatás összegét kamatmentesen, havi részletekben maximum 12 hónap alatt köteles visszafizetni az önkormányzat számlájára. A törlesztés idejét és összegét a szerződésben kell rögzíteni, a törlesztés alapját a támogatás összege és a hónapok aránya határozza meg. (5) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a felvett összeget a Ptk.232. (2) bek., szerinti késedelmi kamattal kell megfizetni. Záró rendelkezések 36. (1) Jelen rendelet I. és II. fejezete, valamint a III. fejezet 33. (1) b) pontja, a 34. (2) bek, 35. (1) és (2) bek. b)pontja, és (4) bek május 1. napjával lép hatályba, III. fejezet többi rendelkezése január 1. napjával lép hatályba.

16 (2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a módosított 2/1994 (I.31), 13/1994. (VII.1), a módosított 18/1994.(VIII:30),a többször módosított 15/1995.(X.31), 19/1995. (XII.31.), január 1.napjával veszti hatályát a 14/1997.(X.28.) Kt. sz. rendelet. Daliáné Novák Györgyi József jegyző polgármester Bátki 1. számú melléklet a 23/2000. (IV.25.)Kt.sz. rendelethez KÉRELEM önkormányzati lakás szolgálati jelleggel történő bérbevételére Kérelmező neve:... Személyi ig. száma:.... Anyja neve:... Születési hely:... Idő:... Családi állapota:... Állandó bejelentett lakcíme:... Tartózkodási helye, ha ez nem azonos az előző címmel:... A lakásba vele együtt költöző személyek (a születési év és a rokonsági fok megjelölésével):

17 Munkahely neve, címe:... Foglalkozása, beosztása:... Jelen munkáltatónál a munkaviszony kezdete:... Nettó havi átlagjövedelme:... Ercsi, kérelmező A kérelemhez csatolni kell: A munkáltató és az érdek-képviseleti szerv javaslatát, véleményét. 2. A havi átlagjövedelemre, illetve egyéb, rendszeres jövedelemre vonatkozó igazolást. 3. Kinevezésére, alkalmazására vonatkozó okirat másolatát. 4. Jelenlegi lakáskörülményeinek leírását (milyen lakásban, milyen minőségben, hányadmagával lakik stb.).

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet

29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet 29/1996.(V.17.) sz. önk. rendelet a lakásépítés támogatásának rendszerérõl, valamint a fiatal házasok elsõ lakáshoz jutásának támogatásáról * A helyi Önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 33/1995. (XII. 29.) RENDELETE A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁRA ADOTT TÁMOGATÁSRÓL, ANNAK FELTÉTELEIRŐL A 28/1997. (VII. 1.), A 16/2000. (V. 17.),

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

2/2006. /III.1./ rendelete. az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 2/2006. /III.1./ rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Kisvárda Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról

Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2001. (II.23.) számú rendelete a lakáscélú támogatásokról Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról

Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete. A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati Képviselo- testületének 17/2008./XI.27./számú rendelete A helyi lakáscélú támogatásokról Pusztavám Község Önkormányzati képviselo- testülete a helyi önkormányzatról szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE. az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2007. (IV. 04.) RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásának rendszeréről (egységes szerkezetben a 24/2010.(XI.22.) rendelettel) Mátészalka Város

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2000/III. 31./ számú rendelete. a helyi lakáscélú támogatásokról. A rendelet hatálya Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2000/III. 31./ számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról. 1 Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete. tulajdonában lévő önkormányzati Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2001. (VIII.4.) Önkormányzati rendelete Algyő Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről /

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK...

TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... TARTALOM I. FEJEZET... 2 II. FEJEZET... 3 III. FEJEZET... 3 IV. FEJEZET... 3 V. FEJEZET... 4 VI. FEJEZET... 5 VII. FEJEZET... 5 ZÁRADÉK... 5 SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 13/1999. /IV.22./

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem.

1.. (2) A támogatás az önálló, egy teljes lakás épitéséhez, vásárlásához nyújtható, egy lakás résztulajdonának megszerzéséhez nem. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2014. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 56/2004. (XII. 20.) Kt. rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének egyes feltételeiről

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések .. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 56/1994.(XI.8.) sz. önkormányzati rendelete Az első 1ak.ástu1ajdont szerzok: támogatásáról A Budapest Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bakonyszentlászló Község Önkormányzat. Képviselő-testületének. 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutók támogatásáról Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (XI. 2.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról A rendeletet Bakonyszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E. az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) ÖKT R E N D E L ET E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete

45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 45/1997. (XII.l6.) sz. önkormányzati rendelete Önkormányzati kamatmentes hitel folyósítása és visszafizetése feltételeinek meghatározására az első lakásingatlan szerzéséhez

Részletesebben

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(III. 11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők.

7. Élettársak: a Ptk. 685/A. -ban meghatározott kapcsolatban élők. Oroszlány Város Önkormányzatának 19/2009. (X.15) Ör. rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelet módosításáról Oroszlány Város

Részletesebben

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése.

2. A rendelet célja a saját erőből történő lakáshoz jutás, a meglévő lakások szükség szerinti bővítésének, felújításának elősegítése. Csolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(IX.23.) ökr. számú rendelete a lakáscélú helyi támogatásokról az azt módosító 11/2006. (V.05.) ökr. rendelettel egységes szerkezetben Csolnok

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör.

1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. 1. számú melléklet a lakáshoz jutás helyi támogatásáról, valamint a letelepedési támogatásról szóló 25/2008. (XI.13.) Ör. rendelethez I. Személyi adatok A. Igénylőlap Családok támogatásához 1. Név Igénylő

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről

Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (VI.13.) önkormányzati rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről Felsőtárkány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kihirdetve: 2014. május 21. Kifüggesztve: 2014. május

Részletesebben

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (IV.1.) rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakáscélú támogatásokról

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról

Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról Petőfibánya Községi Önkormányzat 16/2011. (VII.20.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és -vásárlás helyi támogatásáról A Képviselő-testület a település népességmegtartó képessége biztosításához, valamint

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete. 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat rendelete az első lakást szerző fiatal házasok támogatásáról, valamint a helyi önkormányzat lakásvásárlási, lakásépítési támogatásáról szóló 28/2000.(V.18.) Kgy. rendelet

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/1994. (VI.30.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről. (Egységes szerkezetbe foglalva) A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

31/2003.(IX.08.) ÖKT. sz rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ INGATLANOK KÖZMŰFEJLESZTÉSÉNEK HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ a 34/2004. (V.25.), 30/2013. (VI.24.) és a 28/2015. (XI.05.) önkormányzati rendeletek által módosított

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvényének 32.

Részletesebben

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete

35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 35/1999. (XII.?.) sz. önkor.mányzati rendelete az Önkor.mányzat önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézményeinél dolgozó közalkalmazottak lakáskörülményeinek javítása

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete. a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2008. (XII.12.) önkormányzati rendelete a fiatal családok első lakáshoz jutásának támogatásáról 1 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról

TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete. az első lakáshoz jutás támogatásáról TERVEZET (2016. április) Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016.(..) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutás támogatásáról Mágocs Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

Ipolydamásd Község Önkormányzatának. 10/2016.(XI.29.) önkormányzat rendelete. a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről

Ipolydamásd Község Önkormányzatának. 10/2016.(XI.29.) önkormányzat rendelete. a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről Ipolydamásd Község Önkormányzatának 10/2016.(XI.29.) önkormányzat rendelete a lakáscélú támogatás odaítélésének feltételeiről Ipolydamásd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának 5/2001. (V. 3.) Kvt. számú rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) Nagymágocs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e

Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület. 19 /1995.(XII.01.)KT. számú. r e n d e l e t e Nagyecsed Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testület 19 /1995.(XII.01.)KT. számú r e n d e l e t e Önkormányzati lakások elidegenítésének szabályairól (egységes szerkezetben a módosító 20/1996. (VIII.6.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S K ÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Előkészítésben közreműködött: Finta Adrienn kirendeltség-vezető Az előterjesztést véleményezi: E L Ő T E R J E S Z T É S Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás

Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Az ügytípus megnevezése: Helyi lakáscélú támogatás Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági Osztály Sárbogárd Város közigazgatási területe

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra.

A rendelet hatálya 2.. /1/ Kiterjed a Mérk Nagyközség közigazgatási területén belül építendő vagy vásárolandó lakásokra. Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 9/2008./VI.20./ kt. rendelete Az eső lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról A Képviselő-testület! Mérk Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1

Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Település Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2006. (IV.26.) Kt. rendelete a helyi lakáscélú támogatásokról 1 Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete lakás vásárlásának és építésének támogatására,

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő testületének 7/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról 1 Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 54//2010. (XII.20.) önkormányzati. r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 54//2010. (XII.20.) önkormányzati r e n d e l e t e a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról Várpalota város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003. (III. 25.) SZ. RENDELETE az első lakáshoz jutók támogatásáról egységes szerkezetben a 19/2003. (VIII. 26.), a 21/2004. (V. 27.), 5/2005. (III. 29.), 17/2009. (V.

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1.

EGYSÉGES SZERKEZET. az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről. A rendelet célja 1. 85. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2012. (XII. 18.) ÖR, 45/2011. (X. 14.) ÖR, 4/2011. (I. 26.) ÖR, 59/2010. (XII. 15.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 51/2008. (XII.

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított

Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított Hantos Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IX.27.) számú és 10/2006. (III.29 számú rendelettel módosított 10./2000 (X. 19.) számú rendelete A LAKÁSÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS HELYI TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/1994.(I.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályozásról

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben