ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK"

Átírás

1

2 TARTALOMJEGYZÉK ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE Az Intézmény jogállása Az Intézmény rendeltetése... 6 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA Az Intézmény felépítése Az Intézmény irányításának és vezetésének rendje III. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐINEK FŐ FELADATAI A parancsnok A parancsnok helyettes (általános) A tudományos helyettes Az igazgatók A törzsosztályvezető A gazdasági és pénzügyi osztályvezető Az osztályvezetők, irodavezetők, könyvtár- és térképtár-vezető, részlegvezető, kirendeltség-vezető, főszerkesztő Az államháztartási belső ellenőr IV. A SZERVEZETI EGYSÉGEK RENDELTETÉSE ÉS FŐ FELADATAI A Parancsnokság A parancsnok munkáját közvetlenül segítő szervek A parancsnok döntés-előkészítő munkáját segítő testületek A Hadtörténeti Múzeum A Hadtörténeti Intézet A Hadtörténelmi Levéltár és Irattár V. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI Alapvető szabályok Az intézményi munkatervezés Az intézményi ellenőrzés rendszere Az intézményi költségvetés tervezése és végrehajtása A vezetési rendszer működése Parancsok, intézkedések és határozatok, előterjesztések, véleményezések előkészítése, kiadmányozási jog gyakorlása Az Intézmény és a szervezeti egységek képviselete Együttműködés és kapcsolattartás Tájékoztatás és sajtónyilvánosság rendje Az Intézmény informatikai rendszere Alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység Az Intézmény működésének rendje Az Intézmény közintézményi nyitvatartási rendje Szolgálatok, ügyeletek rendje Működéssel, gazdálkodással és pénzügyi kihatással bíró tevékenységek rendje Az értekezletek rendje, bizottságok működése Az Intézmény tudományos tevékenységének munkarendje VI. A VAGYONNYILATKOZAT TÉTELRE KÖTELEZETTEK KÖRE VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

3 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum (a továbbiakban: Intézmény) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a szervezet működését meghatározó alapokmány. A vezetők és az Intézmény szervezeti egységei ezen okmány szerint végzik mindennapi (jogszabályokban, az alapító okiratban és a közjogi szervezetszabályozó eszköz által meghatározott) tevékenységüket. Az SZMSZ alkalmazása szempontjából: Az Intézmény több szakmailag elkülönült szervezeti egységből álló integrált szervezet, amely a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó tudományos, kutatási, közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó országos szervezet. Intézményi vezető: a parancsnok. Szervezeti egységek vezetői: az igazgatók. Szervezeti egységek: azok az elkülönült, önálló szakmai tevékenységet végző egységek Parancsnokság; Hadtörténeti Múzeum; Hadtörténeti Intézet; Hadtörténelmi Levéltár és Irattár amelyek az Intézmény, mint jogi személy keretében a parancsnok közvetlen irányítása alatt végzik tevékenységüket. Szakmai vezetők: parancsnok helyettesek, igazgatók, levéltár-, irattár-, osztály-, kirendeltség-, szerkesztőség-, könyvtár és térképtár-, valamint iroda és részlegvezetők. Szolgálati elöljáró: az állomány tagjával szemben a magasabb szolgálati beosztásánál fogva parancs, intézkedés kiadására vagy egyes munkáltatói jogkörök gyakorlására jogosult személy. Hivatali felettes: a szolgálati elöljáró jogkörének megfelelő hatáskörrel rendelkező, nem szolgálati jogviszonyban álló vezető. A hivatali felettesnek alárendeltjei felé utasítási jogköre van. Szakmai elöljáró: az a szolgálati jogviszonyban álló vezető, aki szakterületén a jogszabályokban, valamint jelen SZMSZ-ben meghatározottak alapján szakmai tevékenységre jogosult. Szakmai felettes: a szakmai elöljáró jogkörének megfelelő szakmai hatáskörrel rendelkező vezető. Irányítás: olyan tevékenység, amelyben az irányító az irányított szervezeten kívülről meghatározó befolyást gyakorol az irányított szervezet tevékenységének minden területére. Vezetés: olyan tevékenység, amely során a vezető a vezetett szervezet tagjaként az irányító által meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, az irányítás keretei között meghatározó befolyást gyakorol a szervezet tevékenységére, azonban a szervezet tevékenységének célját és rendeltetését nem változtathatja meg. Felügyelet: az irányítás részét képező azon tevékenység, melynek során a felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, a különböző szakmai szabályozók és az egyéb aktusok érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Szakmai irányítás: az elöljáró (feljebbvaló) azon joga és kötelezettsége, amely alapján szakterületén normatív intézkedéseket ad ki a jogszabályokban meghatározottak 3

4 végrehajtására. Egyedi intézkedéseket ad ki a szakmai tevékenység végrehajtásával kapcsolatban a közvetlenül alárendelt szervezetekre vonatkozóan; ellenőrzi az alárendelt szakmai szervezetek tevékenységét, illetve az alárendelt szervezetek vezetőinek és más szolgálati elöljáróinak szakmai tevékenységét. Információkat ad és kér a szakterületéhez tartozó, általa irányított tevékenység egységes gyakorlatának kialakítása érdekében, dönt a végrehajtás során felmerült vitás kérdésekben, illetve állásfoglalás kiadásával biztosítja a szakmai feladatok egyöntetű végrehajtását. A szakterülete körébe tartozó jogszabályokat és döntéseket készít elő, véleményezési jogot gyakorol. Szakmai felügyelet: a szakirányítás részét képező olyan tevékenység, mely során a szakmai felügyeleti joggal felruházott személy hatáskörében eljárva ellenőrzi a jogszabályok, a különböző szakmai szabályozók érvényesülését, illetve szükség esetén intézkedik a döntésre jogosult felé ezek érvényre juttatására. Koordináció: a közreműködő szervek tevékenységének összehangolása a szervezet elé kitűzött célok hatékony megvalósítása, a feladat, a döntés-előkészítési folyamat határidőre történő befejezése érdekében. Fő kidolgozó: annak a szervezeti egységnek vagy részlegnek a vezetője, aki egy személyben felelős az előterjesztés, a döntési javaslat határidőre történő összeállításáért, a közreműködők, továbbá a döntés-előkészítésbe bevonásra kerülő szervezeti egységek (személyek) körének meghatározásáért, valamint a szükséges egyeztetések végrehajtásáért, a munkaértekezletek megszervezéséért és vezetéséért. Felelős az előterjesztés, a döntési javaslat szakmai helyességéért, a tervezeteknek a jogszabályokban, illetve egyéb jogi eszközökben foglaltak és a különböző szakmai elöljárók (feljebbvalók) normatív rendelkezései által meghatározottak megfeleléséért és határidőre történő előterjesztéséért. Véleményező: a fő kidolgozó által megjelölt (megkeresett) szervezeti egység vagy részleg vezetője, illetve képviselője, aki szakterületét illetően jogosult a tervezethez érdemi észrevételt tenni. A véleményező felelős az általa tett vélemény szakmai tartalmáért, valamint annak a jogszabályokban, továbbá a szakmailag illetékes elöljárók, felettesek normatív szabályzóiban meghatározottaknak való maradéktalan megfeleléséért, és a véleményezés határidőre történő megküldéséért. Közreműködő: az a szervezeti egység, vagy részleg, amely szakterületének megfelelően a fő kidolgozó felkérése alapján bedolgozóként részt vesz egy adott szakmai anyag összeállításában. Kötelezően közreműködő: az a szervezeti egység vagy részleg, amely a jelen SZMSZ-ben a fő kidolgozó útmutatásai alapján meghatározottan vesz részt egy adott szakmai anyag összeállításában. 4

5 I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA, RENDELTETÉSE 1. Az Intézmény jogállása A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 39. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvényben, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben foglaltakra a honvédelmi miniszter költségvetési szervet alapított közvetlen alárendeltségében. 1. Az Alapító Okirat kelte: december 30.-án. Az okirat nyilvántartási száma: /2012. Az alapítás időpontja: január 1-jei visszamenőleges hatállyal. 2. A költségvetési szerv megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Rövidített megnevezése: HM HIM. 3. A HM HIM idegen nyelvű megnevezése angolul: Ministry of Defence Military History Institute and Museum. 4. A HM HIM törzskönyvi száma: A költségvetési szerv székhelye: 1014 Budapest I., Kapisztrán tér 2-4. Postacíme: 1250 Budapest, Pf. 7. A költségvetési szerv telephelye: 1076 Budapest VII., Verseny u. 12. Postacíme: 1438 Budapest, Pf. 430 Tagintézménye: Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás 8095 Pákozd, Mészeghegy, hrsz A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Magyar Államkincstár A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása szerint önállóan működő költségvetési szerv. a) Egyes központi pénzügyi-gazdasági feladatait a Magyar Honvédség (a továbbiakban MH) önállóan működő és gazdálkodó, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el. b) Ingatlan fenntartáshoz, üzemeltetéshez és fejlesztéshez, valamint a személyi állomány ellátásához szükséges tárgyi eszköz és anyagellátási feladatait az MH önállóan működő és gazdálkodó, az ingatlan fenntartási és üzemeltetési feladatok központosított végrehajtására kijelölt költségvetési szerve látja el. 8. A költségvetési szerv tevékenysége a Múzeumi tevékenység szakágazatba tartozik. 5

6 9. A költségvetési szerv jogi személy, önálló munkaköri jegyzékkel rendelkező szervezet. 10. A költségvetési szerv alapítója: honvédelmi miniszter. 11. A költségvetési szerv irányító szerve: a Honvédelmi Minisztérium; 12. A költségvetési szerv irányító szervének székhelye: 1055 Budapest, V., Balaton utca A költségvetési szerv feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében a HM parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alatt végzi. 14. A költségvetési szerv működési köre: országos. 2. Az Intézmény rendeltetése A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: - A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvényben; - A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló évi CXIII. törvény 18. (2) bekezdés f) pontjában; - A köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvényben; - A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvényben meghatározott feladatok végzése. A költségvetési szerv alaptevékenysége az Államháztartási Szakfeladat-rendje szerint: - Könyvkiadás Kódja: Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Kódja: Nemzetközi tudományos együttműködés Kódja: Kapcsolattartás a hagyományőrző társadalmi szervezetekkel. Részvétel a honvédelmi és hagyományőrző rendezvényeken, azok szervezésében és lebonyolításában. - Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Kódja: Alapkutatás folytatása a magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem területén. Tudományos kutatások folytatása a magyar és az egyetemes hadtörténelem, valamint a kapcsolódó történettudomány segédtudományai területén. Jogszabályban meghatározott mértékben szakterületén szakvéleményezési feladatok ellátása. Közreműködés katonai és polgári tanintézetek tanárai szakirányú felkészítésében. - Szakkönyvtári feladatok Kódja:

7 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Kódja: Tudományos közgyűjteményi és közhivatali feladatok (múzeum, levéltár, könyvtár, térképtár, irattár) maradéktalan ellátása. - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Kódja: Könyvtári szolgáltatások Kódja: Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme Kódja: Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység Kódja: Közszolgálati feladatok ellátása, törvényi felhatalmazás alapján hatósági igazolások kiadása. - Múzeumi gyűjteményi tevékenység Kódja: A magyar és a kapcsolódó egyetemes hadtörténelem tárgyi emlékeinek kutatása, feltérképezése, feltárása, gyűjtése, rendszerezése itthon és külföldön egyaránt, szoros együttműködésben a helyi múzeumokkal, szervekkel. Nemzetközi és hazai tudományos konferenciák, rendezvények szervezése és lebonyolítása. Katonai szervezeteknél és az együttműködő külső kiállítóhelyeknél található muzeális gyűjtemények szakmai felügyeletével összefüggő feladatok ellátása. - Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység Kódja: A magyar és a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek gyűjtése, őrzése, feltárása és kutatása, valamint a magyar vonatkozású egyetemes hadtörténelem tárgyi és írásos emlékeinek és eseményeinek tudományos igénnyel történő feldolgozása és publikálása. Kutatóhelyként aktív közreműködés a doktori (PhD) képzésben. Tudományos publikációk kiadása, valamint a Hadtörténeti Múzeum Értesítője című időszaki kiadvány folyamatos megjelentetése. - Múzeumi kiállítási tevékenység Kódja: Gyűjtemények és a kutatómunka eredményeinek vizuális közzététele a nagyközönség, illetve a tudományos közélet számára. - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység Kódja: Közreműködés a nemzettudat és a hazafiságra nevelés, valamint a helyes, objektív történelemszemlélet kialakításában, megtartásában és erősítésében. A média megjelenés, múzeumpedagógiai és marketing-tevékenység tervezése, szervezése és végrehajtása. Országos és Magyar Honvédség szintű tudományos, hagyományőrző és közművelődési rendezvények, ünnepségek megszervezése és levezetése, illetve azokban történő részvétel. - Filozófia és történettudományi alapkutatás Kódja:

8 Alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység: KÓD Megnevezés Intézményi tevékenység Textíliagyártás Műtárgymásolat készítése Ruházat gyártása Műtárgymásolat készítése Bőrtermék, lábbeli gyártása Műtárgymásolat készítése Nyomás (kivéve: napilap) Kiadói tevékenység Nyomdai előkészítő tevékenység Nyomtatás tervezése Könyvkötés, kapcsolódó Bérrestaurálás, szolgáltatás könyvkötészet Egyéb sokszorosítás Intézményi adathordozók másolása Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása Műtárgymásolat készítése Fémfeldolgozási termék Szúró és szálfegyver gyártása másolat készítése Ékszergyártás Éremgyűjtemény másolása Könyv- kiskereskedelem Kiadói tevékenységgel összefüggő kereskedelem Könyvkiadás Kiadói tevékenység Címtár, levelezőjegyzék Címtár és adatbázis kiadása közzététele Folyóirat, időszaki Időszaki kiadványok, egyéb kiadvány kiadása értesítők Egyéb kiadói tevékenység Kiadói tevékenység Archivált filmanyagok Filmhez kapcsolódó jogok felhasználásának és jövedelem engedélyezése engedélyezése Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése Számítógépes programozás Egyéb információtechnológiai szolgáltatás Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás Nem lakó ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Filozófiatörténettudományi alapkutatás Archivált hanganyagok felhasználásának engedélyezése Felhasználói igény elemzése Felhasználói igény teljesítése, előjegyzés biztosítása, nyilvántartása Kutatói megrendelések teljesítése Helyiségbérlet Célzott kutatói tevékenység megrendelésre 8

9 KÓD Megnevezés Intézményi tevékenység Filozófiatörténettudományi alkalmazott kutatás Célzott kutatói tevékenység megrendelésre Fényképészet Kópia és reprográfia készítése Személygépjármű Haditechnikai műtárgy kölcsönzése kölcsönzése M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki Felhasználói jogok kezelése tevékenység Gépjármű kölcsönzése (3,5 Haditechnikai műtárgy tonna fölött) kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése CD, DVD kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz Haditechnikai műtárgy kölcsönzése kölcsönzése Fényképek, egyéb archív Immateriális javak anyagok felhasználási kölcsönzése jogának biztosítása Fénymásolás, egyéb irodai Térkép és egyéb szolgáltatás dokumentummásolás Konferencia, kereskedelmi Kulturális szervezői bemutató szervezése tevékenység Kulturális képzés Egyedi igényre történő tárlatvezetés Előadó-művészetet Kiállítási installációk kiegészítő tevékenység készítése Alkotóművészet Festmények bérrestaurálása Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs és információközvetítő tevékenység Múzeumi kiállítási tevékenység Lábbeli, egyéb bőráru javítása Tudományos, kutató és feldolgozó-rendszerező tevékenység Kiállítás-építés Bérrestaurálás 9

10 II. AZ INTÉZMÉNY FELÉPÍTÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA 1. Az Intézmény felépítése I. PARANCSNOKSÁG a. parancsnok; b. parancsnok helyettes (általános); c. tudományos helyettes; d. főtiszt; e. államháztartási belső ellenőr; f. kutató; I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. Titkárság Személyügyi Iroda Jogi és Igazgatási Iroda Gazdasági és Pénzügyi Osztály Törzsosztály II. HADTÖRTÉNETI MÚZEUM II/1. Tárgyi Gyűjtemény Osztály II/2. Dokumentációs Osztály II/3. Állagvédelmi és Restaurátor Osztály II/4. Múzeumpedagógiai és Kiállítási Osztály II/4./A Pákozd-Sukorói Csata Emlékkiállítás (tagintézmény) III. HADTÖRTÉNETI INTÉZET III/1. Hadtörténeti Kutató Osztály III/2. Hadtörténeti Könyvtár III/3. Szerkesztőség IV. HADTÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR ÉS IRATTÁR IV/1. Bécsi Kirendeltség IV/2. Hadtörténelmi Levéltár IV/3. Központi Irattár: IV/3/A. Irattári és Dokumentációs Részleg IV/3/B. Igazolási és Ügyfélszolgálati Részleg IV/3/C. Nyilvántartó és Adatkezelő Részleg IV/4. Hadtörténeti Térképtár 10

11

12 2. Az Intézmény irányításának és vezetésének rendje Az Intézmény több - szakmailag elkülönült szervezeti egységből álló integrált szervezet, amely a honvédelmi miniszternek közvetlen alárendelt szervezetként tudományos, kutatási, közgyűjteményi és közművelődési feladatokat ellátó országos hatáskörrel működő intézmény. A költségvetési szerv tevékenységét a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM parlamenti államtitkár irányítása alatt végzi. 1. Az Intézményt a parancsnok irányítja. Egyszemélyi felelős vezetőként gyakorolja az állományilletékes parancsnoki, valamint az egyes jogszabályokban részére meghatározott esetekben a munkáltatói jogkört. 2. Az Intézmény és szervezeti egységei vezetését a parancsnok személyesen, illetve helyettesei bevonásával valósítja meg. A szervezeti egységek irányítását az igazgatók végzik. Az elkülönült szervezeti egységek működését és feladataik végrehajtásának koordinálását külön osztályvezető, a gazdálkodás irányítását pedig a gazdasági és pénzügyi osztályvezető végzi. 3. A szervezeti egységek vezetői és a szakmai vezetők tevékenységüket a parancsnok irányításával végzik. Általuk valósul meg az Intézmény működtetése, a szakmai és tudományos munka végzése. 4. A szervezeti egységek vezetői és a szakmai vezetők felettesei a szakmai és tudományos tevékenységet végző állománynak. Jog-, és hatáskörüket jelen SZMSZ szabályozza, a hivatásos és szerződéses katonák tekintetében az MH Szolgálati Szabályzata a mérvadó. 5. Parancsot, intézkedést és határozatot csak a parancsnok adhat ki. 6. Az Intézmény munkatervezésének és működésének koordinációjára a honvédelmi miniszteri utasítások előírásai, valamint az országos gyűjteményi intézményeknél alkalmazott egységes szabályok vonatkoznak. A működést biztosító alapokmányok kidolgozásáért és naprakészen tartásáért a szervezeti és szakmai vezetőkkel együttműködve a Törzsosztály vezetője felelős. 7. A szervezeti egységek vezetői és szakmai vezetők feladataik ellátása során kötelesek együttműködni egymással, valamint a honvédelmi és más tárca egyéb szervezeteivel, és polgári szervek, szervezetek hasonló szintű vezetőivel. 8. A szervezeti egységek vezetői: - tevékenységüket hivatali és szakmai feletteseik irányításával végzik. Felelősek a magyar és magyar vonatkozású hadtörténelemmel összefüggő szakterületükhöz tartozó információk gyűjtéséért, a munkatervben meghatározott feladatok eredményes végrehajtásáért, a döntések előkészítéséért, az ügyintézési határidők betartásáért, beosztottaik munkaköri tevékenységéért, fegyelmi állapotáért, továbbképzéséért; - munkájuk során biztosítják a vezetői tevékenységet, az információcserét, véleményezést; - megbízás alapján tagként, szakértőként részt vesznek állandó (ideiglenes) bizottságok, munkacsoportok munkájában;

13 - közreműködnek a kiadmányozói jog gyakorlásában, a hatáskörükbe tartozó ügyekben levelezést folytatnak; - beosztottaikra vonatkozóan gondoskodnak járandóságaik és munkakörülményeik biztosításáról; - vezetik az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti egységet, ellátják mindazokat a tennivalókat, amelyeket állandó vagy eseti jelleggel a hatáskörükbe utaltak, különböző minisztériumi, tudományos vagy katonai szervezetek rendezvényein, társadalmi szervezeteknél, valamint nemzetközi szervezetekben képviselik meghatározott hatáskörben az Intézményt (szervezetet). 9. A szakmai vezető: Szolgálati és munka jogviszonyából eredően felügyeli a szakterületén jelentkező tevékenységet, ellenőrzi az alárendelt szervezetek tevékenységét, valamint a más szervezeten belül de saját szakterületét érintő feladatok egyöntetű végrehajtását. Jogszabályoknak megfelelő döntéseket készít elő és véleményezési jogot gyakorol. 10. A vezetők helyettesítésének rendje: - a parancsnokot a parancsnok-helyettes (általános) vagy akadályoztatása esetén a parancsnok intézkedésével kijelölt személy helyettesíti; - a parancsnok távollétében vagy akadályoztatása esetén a helyettesítő személy nem dönthet személyi és munkaügyi, gazdálkodási, szerződéskötéssel összefüggő és az Intézmény működését alapvetően befolyásoló ügyekben; - az igazgatók helyettesítését szervezetszerű helyetteseik (ig. h.), illetve parancsnoki intézkedésben meghatározott személyek látják el; - az osztályvezetőket szervezetszerű helyetteseik, illetve az általuk megbízott személyek helyettesítik. A helyettesítések rendjét a Munkaköri leírásban, illetve eseti intézkedésben kell rögzíteni. III. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐINEK FŐ FELADATAI 1. A parancsnok Az Intézmény egyéb jogszabályokban hozzá delegált, állományilletékes jogkörrel rendelkező egyszemélyi felelős vezetője. Felelős az alaprendeltetés keretében meghatározott feladatok, valamint a felsőbb szintű döntések végrehajtásának megszervezéséért, a teljesítés feltételei megteremtéséért és az Intézmény érdekei képviseletéért. Köteles megvalósítani az Intézmény rendeltetés szerinti működését, hazai és nemzetközi menedzselését. Egy személyben felel a tudományos és közgyűjteményi munka színvonaláért, a szervezeti egységek együttműködéséért, a munkafeltételek biztosításáért. - Szolgálati elöljárója és hivatali felettese az Intézmény teljes személyi állományának. - Parancsnokként gyakorolja a hivatásos és szerződéses katonai állományra, valamint a közalkalmazotti állománykategóriára vonatkozó kinevezési, előléptetési, felmentési, illetve munkáltatói jogköröket. A jogkörét meghaladó kinevezési, előléptetési, felmentési javaslatokat felterjeszti a HM közigazgatási államtitkárnak. 13

14 - Parancsnoki és munkáltatói jogkörét személyesen gyakorolja. Egyéb hatáskörét személyesen, illetve átruházott hatáskörben a szervezeti egységek vezetői útján gyakorolja. - Közvetlenül irányítja a Parancsnokság és az igazgatók tevékenységét. Fő feladatai - Az Intézmény alaprendeltetéséből adódó feladatok meghatározása, intézkedések kiadása, azok végrehajtásának ellenőrzése. - Megteremti az Intézményre vonatkozó döntések és utasítások végrehajtásának feltételeit. - Az Intézmény képviselete harmadik személyek, valamint más költségvetési szervek, gazdálkodó szervezetek előtt. - Az Intézmény érdekeinek képviselete, rendjének szabályozása és a működés feltételei megteremtése. - A gazdálkodás szabályai szerint a költségvetési tervben jóváhagyott előirányzatok felhasználásának irányítása és ellenőrzése. - A szervezeti és szakmai vezetők munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése és minősítése. - Önálló levelezés folytatása, kapcsolat felvétele és fenntartása, együttműködési megállapodások kezdeményezése és létesítése a hatás- és feladatkörébe tartozó ügyekben állami, társadalmi, gazdálkodó szervekkel, illetve hazai és külföldi tudományos intézetekkel és közgyűjteményekkel. - A külföldi katonai és polgári szervekkel tudományos és közgyűjteményi kapcsolatok létesítése, módosítása és azok fenntartása. - Az Intézmény egészére vonatkozó ügyiratok kiadmányozása. - A felelős kiadói jogkör gyakorlása. - A vezetés ellátása érdekében állandó vagy időleges tanácsadó, illetve munkabizottságok, testületek létrehozása. - Javaslattétel a hivatásos és szerződéses állománybavételre, kinevezésre, felmentésre, áthelyezésre, elismerésre. - Dönt a munkaköri jegyzékben rendszeresített beosztások és munkakörök betöltéséhez közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről, illetmények megállapításáról. - A jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően főtanácsos, tanácsos, főmunkatárs, illetve munkatárs címet adományoz. - Elrendeli a katonai és szakmai kiképzéseket, illetve továbbképzéseket. - Gyakorolja a jogszabályokban meghatározott fegyelmi jogkört. - Felelős az OBK rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért, valamint az előírt okmányok elkészítéséért, illetve azok naprakészségéért. 14

15 2. A parancsnok helyettes (általános) Közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. Szolgálati és szakmai elöljárója a parancsnok tudományos helyettest és az államháztartási belső ellenőrt kivéve az Intézmény teljes hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának. Felelős az Intézmény szolgálati és működési rendjének fenntartásáért, a szervezeti egységek alaprendeltetésből adódó tevékenységének koordinálásért. A parancsnok távollétében gyakorolja annak jogkörét a személyügyi és pénzügyi területeket kivéve. Fő feladatai - Szervezi és koordinálja az Intézmény működtetését, a fenntartás, elhelyezés és üzemeltetés feltételei megteremtését. Biztosítja a szervezeti egységek együttműködését és a hivatali rend betartását. - Ellenőrzi az Intézmény működésére vonatkozó jogszabályok és előírások érvényesítését, a vezetés feltételei biztosítását. - Személyesen felel a Hadtörténeti Intézet, valamint a Hadtörténelmi Levéltár és Irattár szervezeti egységek irányításáért. - Felügyeli az intézményi alapokmányok és tervek meglétét, valamint azok betartatását. - Irányítja az Intézmény Készenlét Fokozásával kapcsolatos tervezői és végrehajtói tevékenységet. - Koordinálja az Intézmény szakmai, informatikai és gazdálkodási tevékenységét, személyesen irányítja a Kockázatkezelési Bizottság munkáját, valamint segíti a Gazdálkodási Bizottság, a Közalkalmazotti Tanács és a Szerzeményezési Bizottság működtetését. - Szervezi a szociális és munkaügyekre vonatkozó irányító tevékenységet, valamint a munka-, baleset- és tűzvédelem intézményi szintű feladatait. Kidolgoztatja a különböző intézkedéseket. - Szervezi az Intézmény kapcsolattartását a HM szervezetek és az MH parancsnokságai, illetve hazai és külföldi közintézmények megfelelő szintű vezetőivel. - Koordinálja az Intézmény operatív belső kontrolljai működtetését. - Felügyeli az informatikai rendszer működésével, fejlesztésével, és ellenőrzésével kapcsolatos teendőket. 3. A tudományos helyettes Közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. Szakmai felettese a tudományos kutató tevékenységet végző szervezeti egységek vezetőinek és az intézményi kutató beosztást betöltő, vagy tudományos tevékenységet végző munkatársának. Felelős az Intézmény tudományos és kutatási területeinek működtetéséért, illetve ezek hazai és külföldi megjelenítéséért. 15

16 Fő feladatai - Az Intézmény és egyes szervezeti egységei tudományos tevékenységének felügyelete. - Az egyes szakterületek kutatási terveinek előkészítésére vonatkozó szakmai szempontok és feladatok meghatározása, a tervjavaslatok véleményezése és állásfoglalásával együtt a parancsnoknak jóváhagyásra történő előterjesztése. - A tudományos tevékenység és ezen belül a kutatás időszerű feladataira és céljaira vonatkozó a HM Tudományos Tanáccsal egyeztetett javaslattétel a parancsnoknak. - A Tudományos Tanács ülésének összehívása és a napirendi témák meghatározása, illetve a napirend jóváhagyása a tanács titkára véleményének figyelembevételével. - Részvétel a Tudományos Tanács ülésein és közvetlen kapcsolattartás a tanács elnökével. - Ellátja a Szerzeményezési Bizottság elnöki tisztét. - A kutatási tervek végrehajtásának felügyelete és a folyamatos szakirányú kutatómunka ellenőrzése. - Értékelő jelentés összeállítása a parancsnok számára, az Intézmény és a szervezeti egységek éves-, illetve több évre meghatározott kutatási tervei időarányos végrehajtásáról. - A parancsnok által átruházott jogkörben együttműködés fenntartása a Emberi Erőforrás Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia illetékes szerveivel, valamint társintézményekkel. - Személyesen felel az intézményi szintű kiadványok, közlemények, könyvek és publikációk, valamint a honlap tudományos igényű előkészítéséért, megjelenítéséért. 4. Az igazgatók Közvetlenül a parancsnoknak vannak alárendelve. Az igazgatók közvetlenül vezetik a szervezeti egységet. Gyakorolják a szolgálati elöljáró, a hivatali és szakmai felettes jogkörét. Felelősek a szervezet alaprendeltetéséből adódó feladatok és döntések végrehajtásáért, a hivatali teendők ellátásáért. Képviselik az Intézményt és a szervezeti egységet meghatározott jogkörben és mértékben. Fő feladataik - A szervezeti egység alaprendeltetéséből adódó feladatai meghatározása, a működéshez szükséges tervek elkészítése. - A szervezeti egység tevékenységének vezetése, a feladatok végrehajtásának ellenőrzése. - A tudományos munka megszervezése, és végrehajtásának értékelése a parancsnok számára. 16

17 - Kapcsolattartás az Intézmény más szervezeti egységeivel, információk gyűjtése és átadása. Együttműködés fenntartása hazai, és külföldi társintézményekkel, szervezetekkel és civil szerveződésekkel. - Szakmai javaslattétel a gazdálkodási döntések előkészítéséhez. - Munkaköri leírások elkészítése, naprakészen tartása. - A munkarendben meghatározott szabályok és a hivatali rend következetes betartása és betartatása. - A munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése, tervek, okmányok elkészítése, és az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. - Gondoskodás a szervezet személyi állományának szakmai továbbképzéséről és járandóságairól. - Javaslattétel címek adományozására, jutalmazásokra, elismerésekre, fegyelemsértés vagy károkozás esetén a szükséges eljárások lefolytatására. - A Hadtörténelmi Levéltár és Irattár igazgatója ezeken felül az Intézmény Biztonsági vezetője és Titokvédelmi Felelőse. - Szakterületüket érintően részt vesznek az Intézmény operatív belső kontrolljai kialakításában, működtetésében és fejlesztésében. 5. A törzsosztályvezető Közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. A parancsnok intézkedései, parancsai alapján koordinálja és szervezi az Intézmény működtetését, a szervezeti egységek együttműködését és a hivatali rend betartását. Felügyeli az Intézmény ügyviteli és informatikai tevékenységét. Fő feladatai - Felelős az intézményi alapokmányok kidolgozásáért, jóváhagyatásáért, azok naprakészségéért, valamint a tervek, intézkedések, jelentések és felterjesztések elkészítéséért, a határidők betartásáért. - Bekéri az Intézménnyel kapcsolatos jelentéseket, javaslatokat és írásos anyagokat, valamint adatokat a szervezeti egységektől. - Az Intézmény működésére vonatkozó jogszabályok és előírások érvényesítése, a vezetés biztosítása. - Az Intézmény működtetése érdekében a tudományos, a szakmai, a szolgálati, az adminisztrációs és a gazdálkodási tevékenység összehangolása. - Az intézményi szintű munkatervezés (parancsok, intézkedések, jelentések, értékelések, munkatervek kidolgozása) koordinálása és végzése. - A személyi állományt érintő vezetési, tervezési, szervezési és ellenőrző feladatok kidolgozása és a végrehajtás koordinálása. - Előterjesztések, beszámolók, jelentések elkészítése, adatgyűjtés és elemzés a parancsnok és az Intézmény szervezeti egységei, valamint külső szervek tájékoztatása céljából. 17

18 - Az Intézmény informatikai rendszerének működésével, fejlesztésével és ellenőrzésével kapcsolatos teendők irányítása, koordinálása. - Adatok szolgáltatása a HM szervek részére, bedolgozás a minisztériumi vezetők igényei szerint az éves és négyéves beszámolókhoz, értékelésekhez. - Kapcsolattartás a HM szervek és szervezetek osztályvezetőivel, a katonai szervezetek tervező és koordinációs feladatokat végző szervezeti elemeinek vezetőivel. - Felel az Intézmény OBK rendszerének kialakításáért, okmányrendszeréért és a működtetés napra készségéért. - Szervezi, irányítja és ellenőrzi az Intézményben működő szolgálatok tevékenységét (Hivatal Ügyelet, Fegyveres Vagyonőrök /a továbbiakban FVŐ/, Múzeum Ügyelet). - Tervezi, szervezi és irányítja a hivatásos és szerződéses állomány katonai kiképzését. - Koordinálja az Intézmény részére biztosított gépjárművek igénybevételét. - Együttműködik a szakági vezetőkkel a rendezvények tervezése és szervezése, valamint biztosításának végrehajtásában. - Kidolgozza, valamint naprakészen tartja az Intézmény Készenlét Fokozási Tervét. 6. A gazdasági és pénzügyi osztályvezető Közvetlenül a parancsnoknak van alárendelve. Elöljárója, illetve felettese a Gazdasági és Pénzügyi Osztály személyi állományának. A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 8 (2) bekezdése alapján a logisztikai gazdálkodás tekintetében a gazdasági és pénzügyi osztályvezető minősül gazdasági vezetőnek. A gazdasági és pénzügyi osztályvezető az Intézmény működésével összefüggő gazdasági, műszaki, üzemelési feladatok tekintetében a parancsnok helyettese. Ebben a feladatkörében általános utasítási és ellenőrzési jogköre van. Fő feladatai - Az Intézmény alaprendeltetését biztosító gazdálkodási tevékenységgel és az alaptevékenység ellátására rendelkezésre álló, időlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységgel összefüggő feladatok megtervezése és végrehajtásának ellenőrzése, a parancsnoki gazdálkodási döntések szakmai előkészítése. - A rendelkezésre bocsátott erőforrásoknak, költségvetési előirányzatoknak és egyéb kereteknek, anyagi-technikai eszközöknek a gazdálkodás követelményei szerinti felhasználása. - Az államháztartási törvényben, a pénzügyi, a logisztikai biztosítás rendjét meghatározó rendelkezések által előírt, valamint az Intézmény gazdálkodásával összefüggő szabályzatok előkészítése, betartása és betartatása. 18

19 - Az Intézmény normatív és egyedi költségvetési szükségletének tervezése, a különféle anyagi-technikai erőforrásigények meghatározása, a költségvetési tervek elkészítése és a folyamatos anyagi ellátása. A pénzügyi ellátás biztosítása a pénzügyi részlegvezető közreműködése útján történik. - A költségvetési előirányzatok és a befektetett eszközök és készletek gazdálkodási követelmények szerinti felhasználásának irányítása. - A pénzügyi részlegvezető közreműködésével együttműködik a HM Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszert (KGIR+) üzemeltető pénzügyi referensekkel. - A tűz-, és munkavédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásának felügyelete. - A szervezeti egységek gazdálkodásának koordinálása, a gazdálkodásról szóló beszámolók elkészíttetése. - Az Intézmény Gazdálkodási Bizottság tevékenységének irányítása és koordinálása. - A költségvetést érintő beszerzések előzetes ellenjegyzésének kezdeményezése. - A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) Zrt.-hez szervezett tevékenységek (takarítás, karbantartás és állagmegóvás) megrendelése és az elvégzett munkák felügyelete. - Szakterületét érintően részt vesz az Intézmény operatív belső kontroll rendszerének kialakításában, működtetésében és fejlesztésében. Felelősséggel tartozik - az Intézmény tevékenységi körébe tartozó gazdálkodási feladatok jogszabályban és egyéb rendelkezésekben meghatározott követelmények szerinti teljesítéséért; - a vagyoni értékek rendeltetésszerű használatáért; - a parancsnoki gazdasági természetű kötelezettségvállalások szakszerű előkészítéséért; - a költségvetés tervezési és beszámolási, az előírt adatszolgáltatói kötelezettség teljesítéséért; - a hatáskörébe tartozó belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáért; - a vagyonváltozás nyilvántartásáért, naprakészen tartásáért. 7. Az osztályvezetők, irodavezetők, könyvtár- és térképtár-vezető, részlegvezető, kirendeltség-vezető, főszerkesztő Alárendeltségüknek megfelelően közvetlenül vezetik a beosztott szakmai szervezeteket és személyeket. Szakmai felettesei az adott személyi állománynak. Megnevezésüket, feladat- és hatáskörüket a munkaköri jegyzék, illetve a munkaköri leírások tartalmazzák. 19

20 Fő feladataik - Betartják és betartatják a közhivatali rendet, valamint az ügyintézési határidőket. - Szakterületüket érintően részt vesznek az Intézmény operatív belső kontroll rendszerének kialakításában, működtetésében és fejlesztésében. Felelősséggel tartoznak - Felelősek a részükre meghatározott feladatok (hivatali kötelességeik) szakszerű végrehajtásáért, szakterületükre vonatkozó információk gyűjtéséért, elemzéséért, a hatáskörükbe tartozó döntések szakmai és jogi helyességéért. - Felelősséggel tartoznak a személyi állomány munkafeltételeinek megteremtéséért, munkavégzéséért és fegyelmi helyzetéért. 8. Az államháztartási belső ellenőr A belső ellenőr tevékenységét az Intézmény parancsnokának közvetlenül alárendelve végzi. Tevékenységéért az Intézmény parancsnokának tartozik felelősséggel, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. Funkcionális függetlenségének biztosításáért a parancsnok a felelős, ezt a felelősséget másra át nem ruházhatja. Feladatait jelen SZMSZ és a munkaköri leírás tartalmazza. Tervezi, szervezi és irányítja az államháztartási belső ellenőrséhez kapcsolódóan az Intézménynél folyó tevékenységek (folyamatok) szabályozottságának, jogszerűségének vizsgálatát és értékelését. Az ellenőrzés által feltárt hiányosságok, szabálytalanságok illetve kedvezőtlen tendenciák felszámolására tett intézkedési javaslatokkal a vonatkozó jogszabályok és belső rendelkezések szerinti működés, gazdálkodás biztosítását segíti elő. Az államháztartási belső ellenőrzést az Intézménynél 1 fő - munkaköri jegyzékben szereplő, napi 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott - belső ellenőr hajtja végre. A belső ellenőr az Intézmény céljainak elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az Intézmény kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. Hatáskörét, felelősségét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormányrendelet határozza meg, a részleteket pedig munkaköri leírása tartalmazza. Fő feladatai - Tevékenysége kiterjed az Intézmény minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára; - Szakmai tevékenysége során ellátja a belső ellenőrzési vezetői feladatokat. - Bizonyosságot adó tevékenysége körében ellátandó feladatai: elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; 20

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9441/2008. AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény. (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 29/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Bródy Sándor

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9429/2008. A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár

AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA. Országos Idegennyelvű Könyvtár AZ ORSZÁGOS IDEGENNYELVŰ KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 333/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei

Részletesebben

"31. A jegyző és az aljegyző" "Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki.

31. A jegyző és az aljegyző Az aljegyző. 56/A. (1) A polgármester a jegyző javaslatára pályázat alapján aljegyzőt nevez ki. Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.20.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 6448-1/2015/XIII. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.

HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL [g] 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. Ikt szám: 12-8/2016/23 1. Kivonat A Heves Megyei Közgyűlés 2016. december 6-i ülésénekjegyzőkön yvé ből 83/2016. (XII. 6.) közgyűlési

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv

Bodorkós Ferenc polgármester évi belső ellenőrzési terv Gencsapáti Község Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési terve Bodorkós Ferenc polgármester Kőszegfalviné Pajor Klára belső ellenőrzési vezető Dr. Görög István jegyző 2017. évi belső ellenőrzési terv

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 8. sz. melléklete AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRI SZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A Főosztály dolgozói:

A Főosztály dolgozói: NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9 Levelezési cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36 3100 Salgótarján, Pf: 265. Telefon: 06 (32) 620-756

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár

A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA. Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése

[ 9004001 Kulturális műsorok, rendezvények,kiállítások szervezése Sorszám: Ji Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Véleményező Bizottság: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető Bereezki Ivett pénzügyi ügyintéző

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9435/2008. AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6.

3. Közvetlen jogelődjének neve, székhelye pontjában a következőket határozza meg: Veszprém Megyei Közművelődési Intézet, 8200 Veszprém, Vár u. 6. 192/2009. (XII. 17.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról és

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 1. Fejezet száma: XXXIII. megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia 2. Köztestületi költségvetési szerv a) azonosító adatok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus)

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Közgyűlés VII-107/14.49/016. számú határozatának. melléklete Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

I. A HIVATAL FELADATAI

I. A HIVATAL FELADATAI I. A HIVATAL FELADATAI 1. Az Önkormányzat működésével kapcsolatban 1.1. A Hivatal feladatai az Önkormányzat működésével kapcsolatban: a. ellátja a Képviselő-testület és bizottságai működéséhez szükséges

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9427/2008. A MAGYAR NEMZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának, és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. AZ EGRI FŐEGYHÁZMEGYEI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az egri Főegyházmegyei Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A szabályzat az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 28-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház alapító okiratának módosítása. Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében:

KOORDINÁCIÓS, HUMÁNPOLITIKAI és SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY. 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: 1. A Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály koordinációs feladatai tekintetében: a) Ellátja a Megyei Államigazgatási Kollégium működésével kapcsolatos koordinációs és adminisztrációs feladatokat;

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 3. A költségvetési szerv telephelyeinek neve és székhelye: az Újvárosi Művelődési Ház telep hellyel nem rendelkezik. 5/A. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCv. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról

Részletesebben

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén

A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége Közfeladatként ellátott alaptevékenység köre A szerves kémia terén A kutatóközpont közfeladatként ellátott tevékenysége A kutatóközpont autonóm módon vesz részt az MTA közfeladatainak megoldásában, önállóan is vállal közfeladatokat, továbbá egyéb tevékenységet is végezhet.

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 10-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 32. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Wosinsky Mór Megyei Múzeum alapító okiratának módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016.

Részletesebben

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL A BÁTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1. számú melléklete A H I V A T A L S Z E R V E Z E T I S É M Á J A Báta KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ- TESTÜLETE Sárpilis KÖZSÉG ÖNKORMÁNY- ZATÁNAK KÉPVISELŐ-

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata

~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata I ~SVÁRDAVÁROSÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (11.26.) ÖKT. határozata a Várday István Városi Könyvtár alapító okiratának módosításáról, és egységes szerkezetbe foglalásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA

Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Az Országos Széchényi Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRATA Tiszteletben tartva a gróf Széchényi Ferenc által 1802. november 25-én aláírt és II. Ferenc király által megerősített adományozó nyilatkozatot, a költségvetési

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND

Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Magyar Elektrotechnikai Egyesület TITKÁRSÁGI ÜGYREND Budapest, 2013. december 17. Összeállította: Ellenjegyezte: Günthner Attila Irodavezető Ángyánné Kiss Zsuzsanna Ellenőrző Bizottság elnök Kovács András

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 3. számú melléklet Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály 1. A Belső Ellenőrzési Osztály alapadatai 1.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Belső Ellenőrzési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 7. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 137/1999. (VI. 30.) SZ. HATÁROZATA A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT

VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM 2011. MÁRCIUS 1-JÉTŐL VÁROSI SZABADIDŐKÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRAT Szigethalom Város Önkormányzata 2003. február 27-én, az 1992. évi

Részletesebben