Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja"

Átírás

1 Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja 2010/2011-ig /A Gomba Községi Önkormányzat az oktatási- nevelési intézmények működtetési és fejlesztési tervére, valamint minőségirányítási programjára vonatkozó - önkormányzati minőségirányítási programot is tartalmazó - intézkedési tervének felülvizsgálata alapján/ Gomba február

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A minőségirányítás fogalma a közoktatásban, törvényi szabályozása II. Az önkormányzati fenntartói minőségpolitika 1. Az önkormányzati minőségirányítási program kapcsolódása a község közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervéhez. 2..Az önkormányzat, mint fenntartó elvárásai a nevelési intézményével kapcsolatban 3.Az intézményre vonatkozó elvárások és minőségcélok 3.1Helyzetelemzés Demográfiai adatok Az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettsége A közoktatási intézmény bemutatása 3.2Óvodai nevelés 3.3 A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal való kapcsolat 4.A minőségfejlesztési rendszer: Intézmény fenntartói ellenőrzési terv A fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzés rendje 4.1. Fenntartói irányításból adódó feladatok 4.2. Szakmai ellenőrzés Átfogó négyévente megvalósuló szakmai ellenőrzés Évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység 4.3. Törvényességi ellenőrzés Átfogó négyévente megvalósuló törvényességi ellenőrzés Évente megvalósuló törvényességi ellenőrzési tevékenység 4.4.Pénzügyi ellenőrzés Átfogó kétévente megvalósuló pénzügyi ellenőrzés Évente megvalósuló pénzügyi ellenőrzési tevékenység 5. A minőségfejlesztési rendszer működtetése Záradék

3 I. Bevezetés A minőségirányítás fogalma a közoktatásban, törvényi szabályozása A magyar közoktatás fejlődésének kikerülhetetlen szakmai eleme a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, a minőségirányítás megjelenése és beépülése a rendszerbe. A rendszerváltozást követő évtized a változások koraként vonult be a magyar közoktatás történetébe, a központosított állami közszolgálati intézmények rendszere átalakult több szintű irányítási struktúrákká. Ennek eredményeként a döntési és ellenőrzési szintek a minisztériumoktól az intézményekig tagozódtak és fokozatosan gyengült a közvetlen központi rendeleti irányítás és szakfelügyeleti rendszer. Az 1985 után megszűnő szakfelügyeleti rendszert nem helyettesítette semmilyen más központi ellenőrzési struktúra. A szakmai, pénzügyi és jogszabályi ellenőrzések a fenntartók felelősségi körébe kerültek. E tendenciájában helyes fejlődési irányt azonban gyengítette, hogy a fenntartók és intézményeik alig kaptak valamilyen segítséget, szakmai támogatást a rájuk rótt feladatokhoz. A 90-es évek végén azután válaszúthoz érkezett az oktatáspolitika: vagy visszahozza a szakfelügyeleti rendszert, vagy más önirányításra és önellenőrzésre alkalmas modellt kínál. A döntéshozók ez utóbbi mellett döntöttek, így alakult ki a közoktatási minőségirányítás koncepciója. E koncepciót több jogszabály vezette be a közoktatás rendszerébe, azonban a Közoktatásról szóló évi LXXIV. törvény júliusi módosítása rendelkezett e rendszerről átfogóan az ágazati irányítástól kezdődően a fenntartókon keresztül az intézmények szintjéig. A közoktatási törvény júliusi módosításával az oktatási tárca a gyermekek, diákok érdekeit kívánta szolgálni, növelve az esélyek egyenlőségét. A minőségirányítási rendszer bevezetésével a tudatosabb tervezés, hatékonyabb intézményrendszer működés valósulhat meg. A minőségfejlesztés intézményi szinten az a tevékenység, munkafolyamat, amely során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, a fenntartók továbbá a munkaerő-piaci igények kielégítése céljából. A minőségfejlesztés feladatai és követelményei viszont igazából akkor lesznek eredményesek, ha a közoktatással összefüggő döntések, intézkedések meghozatalakor is azonos célkitűzés érvényesül: a közoktatás rendszerében minden gyermeknek helye legyen, minden tanulónak lehetősége legyen képességeinek kibontakoztatására, személyiségének fejlesztésére. E célkitűzés megvalósítása érdekében a közoktatási törvény júliusi módosítása a fenntartók számára is kötelező tette a minőségirányítási program elkészítését: 85.. (7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati minőségirányítási programját (továbbiakban önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok - gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy - kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati programmal." A minőségirányítás lényege tehát a tervezés és a tervezés ellenőrzött végrehajtása, majd az esetleges korrekciók után az újabb tervezési ciklus elindítása. A feladatellátási terv részeként jóváhagyott ÖMlP-ben 2004-ben meghatározott fenntartói elvárásoknak az intézmények oktató-nevelő munkájuk során folyamatosan próbáltak megfelelni. A település közoktatási struktúrájában 2007-ben jelentős változás következett be. Az általános iskola egyházi fenntartás alatt működik a 2007/2008-as tanévtől. Önkormányzati fenntartásban a Gólyafészek Óvoda maradt a közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményként. Az ÖMIP jelenlegi felülvizsgálata az előzmények után az óvodai ellátásra koncentrálódik.

4 II. Az önkormányzati fenntartói minőségpolitika 1. Az önkormányzati minőségirányítási program kapcsolódása a községi közoktatásának feladat-ellátási, intézmény-működtetési és fejlesztési tervéhez. Az önkormányzati minőségpolitika hosszú távra megfogalmazott célja a közoktatási közszolgáltatás minőségközpontú fejlesztése, e cél összhangban áll a fejlesztési terv célkitűzéseivel. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nehéz gazdasági körülmények ellenére is kiemelt feladatának tartja, hogy az óvodát, mint közoktatási nevelési intézményt a helyi társadalom által elvárt szinten működtesse. Az önkormányzati minőségpolitika a középtávú célokat a következőképpen határozza meg: - a nevelési intézmény működési feltételeinek biztosítása, stabilizálása -a nevelés-oktatás minőségközpontú fejlesztése -a költséghatékony működtetés megvalósítása. - E célok az ebben a programban meghatározott fenntartói irányítási, ellenőrzési feladatok végrehajtásával valósulnak meg. 2. Az önkormányzat, mint fenntartó elvárásai a közoktatási intézményével kapcsolatban - A közoktatási szolgáltatást nyújtó szervezet jogszerűen, törvényszerűen, költség-orientáltán, hatékonyan, eredményesen működjön; működésében erősödjön a tervezés szerepe; - A közoktatási szolgáltatást nyújtó szervezet garantálja a minőségi nevelést. - Az óvoda a településen élő gyermekek számára biztosítsa a tankötelezettség megkezdéséhez szükséges feltételeket, a folytathatóság elvének érvényesítését, teljes körű óvodai oktatói-nevelői tevékenységet; - Az intézmény rugalmasan alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz, erősödjön hagyományőrző és kultúra közvetítő szerepe; - Az intézményben stabil-innovatív nevelő tantestület működjön; - A hozzáadott pedagógiai értékek" mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók (jóváhagyott nevelési program alapján) legyenek; - Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény minőségirányítási rendszere; - Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás területén az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére, az integrációra. - Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem; hatékony együttműködés az intézmény és a hozzá kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában; 3. Az intézményre vonatkozó elvárások és minőségcélok A konkrét intézményi feladatok megfogalmazása előtt szükségesnek tartjuk a közoktatást leginkább befolyásoló adatok, illetve az önkormányzat fenntartásában lévő óvoda bemutatását 3.1. Helyzetelemzés Demográfiai adatok Demográfiai tendenciáit vizsgálva elmondható, hogy a 2001-es népszámláláskor rögzítettekhez képest a lakónépesség száma nő. A belföldi bevándorlási különbözet az elmúlt néhány évben folyamatosan pozitív volt. A migráció folyamatában kedvező a fiatalok bevándorlása, ami egyrészt a település munkaerő potenciálját erősíti, másrészt megakadályozza azt, hogy a település az elöregedő települések sorába lépjen.

5 Az oktatás helyzetét befolyásoló külső tényezők közül az egyik legfontosabbnak tekintjük az iskolába lépő fiatalok számát meghatározó népesedési folyamatokat Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma Állandó népességből a 3-5 évesek száma Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességből a 60 év felettiek száma Állandó népességszám változása (-, +) A lakosság korösszetétele kedvező, a legmagasabb a 19 és 40 éves korosztály aránya, Ők az állandó népesség 34 %-a. Magas a keresőképes korúak száma. A 60 év felettiek az összlakosságnak mintegy 15 %-át képviselik. A lakónépesség folyamatos növekedése látható minden korosztály vonatkozásában. A következő táblázat a község lakosságának nemenkénti megoszlását, illetve a születések és halálozások számának alakulását mutatják be: Állandó népesség száma ebből - nők férfiak Az évenkénti születések számát vizsgálva a hat év átlaga 34 fő. Az évenként született gyermekek száma Evek Gyermek létszám

6 3.1.2 Az Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettsége A Közoktatási törvény. 86. (1)-(2) bekezdése a következő kötelező közoktatási feladatokat határozza meg a községi önkormányzat részére: "86. (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók." A Gólyafészek Óvoda bemutatása Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. A Helyi Nevelési Programban leírt nevelési-fejlesztési elképzelésekhez biztosítottak a személyi feltételek. Az intézménynek helyet adó épület 1948-ban épült, először egy csoporttal, később 2, majd három csoporttal működött. A megemelkedett gyermeklétszám miatt fontos volt a további bővítés, így 2005-ben 5 csoportos lett az óvoda, maximálisan mintegy 140 gyerek ellátását biztosíthatja. Az óvodai nevelés vegyes csoportokban zajlik. Az intézmény igen kiemelt hangsúlyt fektet a népi hagyományok őrzésére. A helyi óvodai program a gyerekek egyéni fejlesztése érdekében a családokkal való együttnevelést helyezi előtérbe. A sikeres óvodai nevelés feltétele a családok aktív részvétele, segítsége, hogy vállalják, magukénak érezzék a néphagyomány őrzését, a múlt értékeinek tovább örökítését. Az óvoda életét színesítő, választható programok, illetve foglalkozások: úszás a Monori Uszodában, játékos nyelvi foglalkozások, hittan, néptánc szeptemberétől részmunkaidős logopédus segíti helyben a beszédhibák korrigálását Óvodai nevelés Az önkormányzat elvárásait és a hozzájuk kapcsolódó óvodai feladatokat az alábbi táblázat foglalja össze a Gólyafészek Óvodára vonatkozóan: Feladatok Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 éves gyermekek óvodai elhelyezése iránti igények Együttműködés az egymásra épülő intézmények (óvoda- iskola) között Sikerkritériumo k Eredmények Az óvodáskor végére minden gyermek érje el az iskolai munkához szükséges fejlettséget. Ovoda-iskola kapcsolata Az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése Módszerek Eljárások Felelősök Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő - Az ötéves korosztály teljes körű beóvodáztatása; - Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások megtartása; Iskolaérettségi Beiskolázási adatok, vizsgálat nyilvántartások Információk átadása a gyermekek egyéni fejlődési útjáról, a követelményekről, lehetőségekről - Óvodavezető - Óvónők - Óvodavezető - Óvónők Folyamatos, az iskolakezdés előtt Minden évben február, március Az önkormányzat a törvényességi felügyeletének, illetve e dokumentumban meghatározott szakmai ellenőrzés gyakorlásával kívánja biztosítani a táblázatban felsorolt feladatok megvalósítását.

7 3.3. A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal való kapcsolat Közművelődési ágazatával való kapcsolat A közművelődési színterek és a nevelési intézmény együttműködésének módját az óvoda intézményvezetője határozza meg. Az együttműködés dokumentálható ütemterv készítésével, melynek az a célja, hogy nyomon követhetők legyenek a megállapodások, tevékenységek, felelős személyek, határidők. Az ütemterv értékelésekor látható lesz az együttműködés eredményessége, illetve az, hogy hol-mit-miért kell változtatni. Polgármesteri Hivatallal való kapcsolat A Gólyafészek Óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait Gomba Község Polgármesteri Hivatala látja el megállapodás alapján. Az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a közoktatási intézményben dolgozók létszámát, fenntartói elvárás, hogy az intézmény racionális gazdálkodást valósítson meg. Az együttműködés módját a jegyző és az intézményvezető határozza meg. Az együttműködés tartalmát megállapodás rögzíti. A polgármesteri hivatal részéről a közoktatási feladatok ellátásáért felelős igazgatási előadó a kontakt személy. Egészségügyi ágazattal való kapcsolat Az együttműködés tartalma: a rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésének, működtetésének segítése az óvodában, a tankötelezettség végéig a hatályos jogszabályok alapján. Az együttműködés során az éves ütemterv elkészítése az egészségügyi vizsgálatokról, időpont, korosztály, vizsgálati cél, védőoltások megjelölésével. Az ütemtervben pontosan meg kell határozni, hogy a védőnőnek, az iskolaorvosnak illetve az intézménynek mi a feladata. Az ütemtervben fel kell tüntetni a kötelező szűrések időpontját a szűrésre kötelezettek körét. Gyermek és ifjúságvédelemmel - szociálpolitikai ágazattal valókapcsolat Az együttműködés során meg kell valósítani a gyermek és ifjúságvédelmi rendszer hatékony működtetését. E területen folyamatos kapcsolatot kell kiépíteni és fenntartani az intézmény vezetőjének a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadóival, illetve a Monori Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, nyilvántartása a fokozottabb gondoskodás, segítség érdekében. 4. A minőségfejlesztési rendszer: Intézmény fenntartói ellenőrzési terv A fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzés rendje A fenntartói irányítás jogkörét a többször módosított évi LXXIX törvény a közoktatásról 102, 103, ai határozzák meg. A Gólyafészek Óvoda fenntartója Gomba Község Önkormányzata, melyet a polgármester képvisel. A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Szociális és Gyámügyi Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezi az óvodát érintő előterjesztéseket attól függően, hogy milyen ágazati szakmai felvetést, javaslatot, tájékoztatót tartalmaznak. Az önkormányzat polgármesteri hivatalának vezetője a jegyző, aki törvényességi felügyeletet gyakorol a törvényben szabályozott esetekben. A Jegyző irányítása alatt dolgozó ügyintéző tarja a kapcsolatot az intézményvezetővel és készíti elő az irányítással kapcsolatos ügyeket, és jegyzői megbízás alapján végzi a törvényességi ellenőrzést. Az intézmény gazdálkodási feladatait a hivatal gazdálkodási előadói végzik. Az önkormányzati minőségirányítási program jelen szakasza foglalja magában a minőségfejlesztési rendszert, a különböző területeken végzett fenntartói ellenőrzések meghatározásával. A közoktatásról (Kt.l02..) és az önkormányzatokról (Ötv.) szóló törvény értelmében a fenntartó joga és kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a nevelési - oktatási intézményekben folyó munkát. A fenntartó által végzett ellenőrzéseket négy csoportra bontva tárgyaljuk, a tevékenység jellegének megfelelően: - Fenntartói irányításból adódó feladatok - Szakmai ellenőrzés - Törvényességi ellenőrzés - Pénzügyi ellenőrzés

8 4.1. Fenntartói irányításból adódó feladatok Feladat megnevezése Meghatározza az intézmény költségvetését Önkormányzati rendeletben meghatározza a kérhető költségtérítés szabályait, az adható kedvezmények feltételeit. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása Elintézésének időpontja, határidő A Költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően A rendelet rendszeres felülvizsgálata: minden év júniusában illetve szükség szerint a törvényi változásokat követve A Közoktatásról szóló törvény 66.. (4) bekezdése alapján dönt az időpontról minden év februári Képviselő-testületi ülésen Hatáskör, döntésre jogosult személy vagy szerv neve Döntés előkészítésében részt vesznek a képviselő-testület bizottságai, a jegyző, a polgármesteri hivatal szakelőadói (gazdálkodási előadók, igazgatási előadó IV.) A képviselő-testület rendeletet alkot költségvetés elfogadásáról. Döntés előkészítője: jegyző, igazgatási előadó. A képviselő-testület bizottságai. Döntést hozó szerv: Képviselő-testület Döntés előkészítője: jegyző egyeztetve az intézményvezetővel A tervezet a bizottsági javaslattal kiegészülve kerül a testület elé. Döntéshozó szerv: Képviselő-testület Megbízza az intézményvezetőjét, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat Igazgatói kinevezéssel kapcsolatos pályázati kiírás előkészítése, az eljárás lefolytatása Engedélyezi a közoktatási intézmények nyári nyitva tartásának szüneteltetését A vezetői megbízás lejártát megelőző novemberi képviselőtestületi ülésen a pályázat kiírásáról döntés Minden év január-februári képviselőtestületi ülésen Döntés előkészítő: jegyző A tervezet a bizottsági javaslattal kiegészülve kerül a testület elé. Döntéshozó szerv: Képviselő-testület Döntés előkészítő: intézményvezető A tervezet a bizottsági javaslattal kiegészülve kerül a testület elé. Döntéshozó szerv: Képviselő-testület Helyszíni ellenőrzések Minden év október hónap: Az ellenőrzésben részt vesz: jegyző, igazgatási előadó 4.2. Szakmai ellenőrzés A fenntartó az intézmény nevelési programjának végrehajtását a szakmai munka eredményességét ellenőrzi. Az intézmény szakmai munkájának értékelésének alapja: -külső közoktatási szakértői vélemény -Az Oktatási Hivatal vagy a területi pedagógiai szolgáltatók által végzett mérések eredményei -Az intézményvezető által készített beszámoló

9 Átfogó négyévente megvalósuló szakmai ellenőrzés A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX.. tv 102. (2) bekezdésének d) pontjában előírtaknak megfelelően a közoktatási intézmények szakmai ellenőrzését négyévente az Országos Szakértői jegyzékben szereplő szakértő bevonásával végzi el. A szakértő által elvégzett átfogó minden önkormányzati fenntartású intézményre kiterjedő ellenőrzést a 2010/2011 tanévben tervezi elvégeztetni, melynek pénzügyi fedezetét a évre szóló költségvetés tervezésekor beállítja a költségvetésbe. Az átfogó ellenőrzés alapját az oktatási intézmények által készített éves intézményi beszámolók adják (2006/2007-as, a 2007/2008-es, a 2008/2009-es és a 2009/2010-es tanévről készített beszámolók) Évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység A Gólyafészek Óvoda vezetője minden év július 15. napjáig, beszámolót készít a nevelési intézmény megelőző tanévben elvégzett szakmai munkájáról., a beszámolóhoz mellékelni kell a szülői szervezet véleményét is. Az intézményvezető beszámolója egyben önértékelés is: az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével Törvényességi ellenőrzés A fenntartó kötelessége az intézményei számára a törvényesség biztosítása, mely tevékenység kiterjed a működés és a döntéshozatal, a belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartására, a mulasztások, intézkedések felülvizsgálatára. A törvényességi ellenőrzés jegyzői hatáskörébe tartozó feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Feladat Ellátja a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket, ezen belül nyilvántartást vezet az iskolai előkészítésre kötelezett, tanköteles gyermekekről. A nyilvántartást megküldi a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti óvodának, iskolának. Bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételt, a tankötelezettség teljesítését Elintézés időpontja, határidő Minden év április -május, június illetve a tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kisérése folyamatos Elbírálja a Közoktatási tv. 83. (4) bekezdésében foglalt kérelmeket Tájékoztatja az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságot arról, hogy melyik az az intézmény, amelyik rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló különleges gondozásának ellátásához szükséges feltételekkel A kérelmet követően az Államigazgatási eljárás általános szabályai szerint. Minden év január 31. napjáig Átfogó négyévente megvalósuló törvényességi ellenőrzés A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX.. tv 102. (2) bekezdésének d) pontjában előírtaknak megfelelően a közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzését négyévente az Országos Szakértői jegyzékben szereplő szakértő bevonásával végzi el.

10 A szakértő által elvégzett átfogó minden önkormányzati fenntartású intézményre kiterjedő ellenőrzést a 2010/2011 tanévben tervezi elvégeztetni, melynek pénzügyi fedezetét a évre szóló költségvetés tervezésekor beállítja a költségvetésbe. Az átfogó törvényességi ellenőrzés az alábbi területre tejed ki: Ellenőrzési terület Tartalma Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Alapító okiratok -Tevékenységi kör felülvizsgálata: ellátandó feladatok megszüntetése vagy bővítése felülvizsgálata, módosítása alkalmából SZMSZ módosításainak -jogszabályok vagy szervezeti működési jóváhagyása változások -pedagógiai program, feladat Házirend módosításainak jóváhagyása koherens legyen az alapdokumentumokkal Naplók, nyilvántartások Csoportnaplók Irattár tanuló- és gyermekbalesetek munkáltatói dokumentumok ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed a kötelezően vezetendő nyilvántartásokra, különös tekintettel a hiányzások vezetésére, a naplóvezetés ellenőrzésére a helyi szabályozásnak megfelelően, a gyermekek adataira, aláírásokra, bélyegzőkre A megtartott foglalkozások bizonylatának számít. Az iktatás rendje (előírásoknak megfelelően), az iratkezelés, a selejtezés a helyi szabályozásnak megfelelően Segíti és ellenőrzi a nevelési-oktatási intézményeknek a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységet A hatályos szabályozásnak megfelelő tartalommal és formában Évente megvalósuló törvényességi ellenőrzési tevékenység A Képviselő-testület évente törvényességi ellenőrzés keretén belül az alábbi területeken végez el ellenőrzést: Ellenőrzési terület Tartalma Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Mulasztási napló A normatíva elszámolás alapjának számít. Az ellenőrzés kiterjed a hiányzások vezetésére, naplóvezetés ellenőrzésére Az ellenőrzéseket végzi a jegyző, vagy a megbízásával rendelkező előadó. Az ellenőrzés eredménye támpontot jelent az intézmény normatíva igényléséhez (esetleges pótigényléshez, lemondáshoz) Abban az évben melyben az adott intézményre nézve megvalósul az átfogó törvényességi ellenőrzés, az magában foglalja az éves törvényességi ellenőrzést is.

11 4.4. Pénzügyi ellenőrzés A gazdálkodás ellenőrzés a vonatkozó pénzügyi előírások naprakész betartására, az erőforrások optimális fel és kihasználásának ellenőrzésére, a takarékosságra törekvő gazdálkodási mechanizmusok alkalmazására terjed ki. A gazdálkodási ellenőrzést belső ellenőr végzi, az ellenőrzés eredményéről tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére, amely szerv dönt a tájékoztató elfogadásáról, az estleges korrekciók végrehajtásáról Átfogó kétévente megvalósuló pénzügyi ellenőrzés A Képviselő-testület kétévente átfogó mindenre kiterjedő pénzügyi ellenőrzés megvalósítását tervezi. A Gólyafészek Óvoda soron következő átfogó pénzügyi ellenőrzése a 2010/2011-es nevelési évben időszerű. Az ellenőrzés pénzügyi fedezetéről a képviselőtestület a évi költségvetésében rendelkezik eredeti előirányzatként Évente megvalósuló pénzügyi ellenőrzések Ellenőrzési terület Költségvetés alakulása, felhasználása időarányosan Normatív támogatások igénylése a statisztikai adatoknak megfelelően történik-e, megfelelő dokumentumokkal alátámasztott-e Időpontja ellenőrzést végző szerv Negyedévente A jegyző és a gazdálkodási előadó végzi az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményéről tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére, amely szerv dönt a tájékoztató elfogadásáról, az estleges korrekciók végrehajtásáról Gazdálkodási előadó végzi minden év december január hónapban 5. A minőségfejlesztési rendszer működtetése Az intézmény fenntartói ellenőrzési terv megvalósítása, az ellenőrzések lefolytatása, az eredmények értékelése, az esetleges hibák kijavítására irányuló döntések, intézkedések, végrehajtása által realizálódik a minőségfejlesztési rendszer működése, így valósul meg a stratégiai cél, miszerint: Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nehéz gazdasági körülmények ellenére is kiemelt feladatának tartja, hogy a z önkormányzat által fenntartott egyetlen közoktatási nevelési intézményt, a Gólyafészek Óvodát a helyi társadalom által elvárt szinten működtesse. A minőségfejlesztési rendszer hatékony működése illetve a társadalmi-környezeti változások azonban, magának az önkormányzati minőségirányítási programnak a rendszeres felülvizsgálatát is megkövetelik. A Képviselő-testület szükségesnek tartja az önkormányzati minőségirányítási program kétévenkénti felülvizsgálatát a nevelési év befejezését követően. A felülvizsgálat lehetővé teszi a közoktatási rendszer egészének minőségelvű átvilágítását, értékelését, egységes képet alkotva az elért eredményekről és a szükséges tennivalókról.

12 Záradék Hatálybalépés Az önkormányzati minőségirányítási program a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadása után - az addig érvényben lévő önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálataként lép hatályba. Elfogadás-jóváhagyás Az önkormányzati minőségirányítási program a Képviselő-testület 31/2010. (II.4) sz. képviselő-testületi határozatával került elfogadásra. Hatályosság Az önkormányzati minőségirányítási program időbeli hatálya a 2011/2011. tanév végéig tart. Gomba, február 4. Lehota Vilmos polgármester Kósa Erzsébet Anikó jegyző

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása

Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS. intézményrendszer működésének minőségirányítási programja évre című dokumentum módosítása 1 / 5 Ikt.sz.: I. 2-97/2005. ELŐTERJESZTÉS Előadó: Dr. Debrey Attila Tárgy: Makó város önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja 2004-2008. évre című dokumentum

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Közoktatási Minőségirányítási Programjában meghatározottaktól való eltérés

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2010. (V.03) önkormányzati rendelete az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv

Ütemterv. III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv III. A közoktatás feladat ellátási és fejlesztési ütemterv 41 Az önkormányzat feladatai a közoktatási feladatellátásban Az önkormányzat 2008-2012 időszak 2010/2011. A FIÁI és SzI és a BÓ igazgatói/vezetői

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök:

1.) A képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörök, döntési jogkörök: 2. melléklet a 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendelethez A POLGÁRMESTERRE ÉS EGYES BIZOTTSÁGOKRA, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1.) A képviselő-testület által

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2008. június 23- i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23- i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola sajátos nevelési igényű tanulóira vonatkozó társulási

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2011. (IX.27.) önkormányzati rendelete A sajátos nevelési igényű gyermekek nem az önkormányzat fenntartásában működő intézményben fizetendő térítési díjainak

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, oktatási, sport, ifjúságpolitikai és egészségügyi bizottság Tárgy: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Közoktatási Intézkedési Tervének felülvizsgálata Melléklet: kerületi intézmények

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Budapest Főváros I. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 212/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. november 07-ei ülésére Tárgy: Intézmények átfogó tevékenységéről, intézményvezetők

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 30-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-i ülésére Tárgy: Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának felülvizsgálta Az előterjesztést

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

pdfmachine trial version

pdfmachine trial version Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 1. Az alapító okirat száma: 3/1998.(I. 29.) sz. KT. Határozat 2. Az intézmény neve: A L A P Í TÓ O K I R A T Tolcsvai Napközi Otthonos Óvoda OM. Azonosítója: 28791

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Gomba Község Önkormányzatának

Gomba Község Önkormányzatának Gomba Község Önkormányzatának a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntés előkészítést szolgáló feladat-ellátási, intézmény működtetési és fejlesztési terve 2010/2011-ig /A

Részletesebben

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70. 589 /2006. Melléklet: 7 db Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Újhartyán Város Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 29-ai ülésére 1. napirendhez

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE

II. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM FELÉPÍTÉSE Budapest a s Főváros XVI.. Kerületi Önkormányzat KÖZOKTATÁSI O MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA A módossí íttotttt prrogrramott jjóváhagytta a Kéépvi isseel lő--tteessttül leett a 140/ /2007..

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. 2015. október 28-i RENDES ülésére A NAPIREND SORSZÁMA: 2. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának felülvizsgálata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja

Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja Humánigazgatási Osztály Köznevelési Csoportja a. Közreműködés a i döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: Feladat Jogszabály Címzett (1) A köznevelési intézmény e törvényben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET!

OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! OKTATÁSI MINISZTER TERVEZET! 8441-1/2006. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet módosításáról Budapest,

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás

Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának. Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta Község Önkormányzatának és Sárpilis Község Önkormányzatának Óvodai ellátására társulási megállapodás Báta és Sárpilis Községek Önkormányzatainak Képviselő testületei, annak érdekében, hogy a Magyarországi

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja

Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja a. Humánszolgáltatási Osztály Intézményirányítási Csoportja Közreműködés a Képviselő-testületi döntések előkészítésében, végrehajtásában (kiemelten) a következő esetekben: 2011. évi CXC. (1) A köznevelési

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. március 26-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Részletesebben

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére

Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának november 23-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2015. november 23-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. március 21-i ülésére Tárgy: A 2005-2006.tanévben indítható tanulócsoportok számának meghatározása a Reguly Antal Általános Iskola

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető

Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére. Szegény Ákos Humán közszolgáltatási osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a 2015/2016. nevelési évben indítható

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben