Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja"

Átírás

1 Gomba Község Önkormányzati Minőségirányítási Programja 2010/2011-ig /A Gomba Községi Önkormányzat az oktatási- nevelési intézmények működtetési és fejlesztési tervére, valamint minőségirányítási programjára vonatkozó - önkormányzati minőségirányítási programot is tartalmazó - intézkedési tervének felülvizsgálata alapján/ Gomba február

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés A minőségirányítás fogalma a közoktatásban, törvényi szabályozása II. Az önkormányzati fenntartói minőségpolitika 1. Az önkormányzati minőségirányítási program kapcsolódása a község közoktatásának feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervéhez. 2..Az önkormányzat, mint fenntartó elvárásai a nevelési intézményével kapcsolatban 3.Az intézményre vonatkozó elvárások és minőségcélok 3.1Helyzetelemzés Demográfiai adatok Az önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettsége A közoktatási intézmény bemutatása 3.2Óvodai nevelés 3.3 A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal való kapcsolat 4.A minőségfejlesztési rendszer: Intézmény fenntartói ellenőrzési terv A fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzés rendje 4.1. Fenntartói irányításból adódó feladatok 4.2. Szakmai ellenőrzés Átfogó négyévente megvalósuló szakmai ellenőrzés Évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység 4.3. Törvényességi ellenőrzés Átfogó négyévente megvalósuló törvényességi ellenőrzés Évente megvalósuló törvényességi ellenőrzési tevékenység 4.4.Pénzügyi ellenőrzés Átfogó kétévente megvalósuló pénzügyi ellenőrzés Évente megvalósuló pénzügyi ellenőrzési tevékenység 5. A minőségfejlesztési rendszer működtetése Záradék

3 I. Bevezetés A minőségirányítás fogalma a közoktatásban, törvényi szabályozása A magyar közoktatás fejlődésének kikerülhetetlen szakmai eleme a minőségbiztosítás, minőségfejlesztés, a minőségirányítás megjelenése és beépülése a rendszerbe. A rendszerváltozást követő évtized a változások koraként vonult be a magyar közoktatás történetébe, a központosított állami közszolgálati intézmények rendszere átalakult több szintű irányítási struktúrákká. Ennek eredményeként a döntési és ellenőrzési szintek a minisztériumoktól az intézményekig tagozódtak és fokozatosan gyengült a közvetlen központi rendeleti irányítás és szakfelügyeleti rendszer. Az 1985 után megszűnő szakfelügyeleti rendszert nem helyettesítette semmilyen más központi ellenőrzési struktúra. A szakmai, pénzügyi és jogszabályi ellenőrzések a fenntartók felelősségi körébe kerültek. E tendenciájában helyes fejlődési irányt azonban gyengítette, hogy a fenntartók és intézményeik alig kaptak valamilyen segítséget, szakmai támogatást a rájuk rótt feladatokhoz. A 90-es évek végén azután válaszúthoz érkezett az oktatáspolitika: vagy visszahozza a szakfelügyeleti rendszert, vagy más önirányításra és önellenőrzésre alkalmas modellt kínál. A döntéshozók ez utóbbi mellett döntöttek, így alakult ki a közoktatási minőségirányítás koncepciója. E koncepciót több jogszabály vezette be a közoktatás rendszerébe, azonban a Közoktatásról szóló évi LXXIV. törvény júliusi módosítása rendelkezett e rendszerről átfogóan az ágazati irányítástól kezdődően a fenntartókon keresztül az intézmények szintjéig. A közoktatási törvény júliusi módosításával az oktatási tárca a gyermekek, diákok érdekeit kívánta szolgálni, növelve az esélyek egyenlőségét. A minőségirányítási rendszer bevezetésével a tudatosabb tervezés, hatékonyabb intézményrendszer működés valósulhat meg. A minőségfejlesztés intézményi szinten az a tevékenység, munkafolyamat, amely során a közoktatási intézmény folyamatosan biztosítja a szakmai célkitűzések és az intézmény működésének egymáshoz való közelítését a gyermekek, a szülők, a pedagógusok, a fenntartók továbbá a munkaerő-piaci igények kielégítése céljából. A minőségfejlesztés feladatai és követelményei viszont igazából akkor lesznek eredményesek, ha a közoktatással összefüggő döntések, intézkedések meghozatalakor is azonos célkitűzés érvényesül: a közoktatás rendszerében minden gyermeknek helye legyen, minden tanulónak lehetősége legyen képességeinek kibontakoztatására, személyiségének fejlesztésére. E célkitűzés megvalósítása érdekében a közoktatási törvény júliusi módosítása a fenntartók számára is kötelező tette a minőségirányítási program elkészítését: 85.. (7) A helyi önkormányzati intézményfenntartó elkészíti az önkormányzati minőségirányítási programját (továbbiakban önkormányzati minőségirányítási program). Az önkormányzati minőségirányítási program az önkormányzati közoktatási rendszer egészére határozza meg a fenntartó elvárásait, az egyes intézményeknek a fenntartói elvárásokkal kapcsolatos feladatait, a közoktatás rendszerének és a közoktatást érintő más ágazatok - gyermek- és ifjúságvédelem, szociálpolitika, munkaerő-gazdálkodás, közművelődés, egészségügy - kapcsolatait, a fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényi, pénzügyi ellenőrzések rendjét. Az intézményi minőségirányítási programnak összhangban kell állnia az önkormányzati programmal." A minőségirányítás lényege tehát a tervezés és a tervezés ellenőrzött végrehajtása, majd az esetleges korrekciók után az újabb tervezési ciklus elindítása. A feladatellátási terv részeként jóváhagyott ÖMlP-ben 2004-ben meghatározott fenntartói elvárásoknak az intézmények oktató-nevelő munkájuk során folyamatosan próbáltak megfelelni. A település közoktatási struktúrájában 2007-ben jelentős változás következett be. Az általános iskola egyházi fenntartás alatt működik a 2007/2008-as tanévtől. Önkormányzati fenntartásban a Gólyafészek Óvoda maradt a közoktatási törvény hatálya alá tartozó intézményként. Az ÖMIP jelenlegi felülvizsgálata az előzmények után az óvodai ellátásra koncentrálódik.

4 II. Az önkormányzati fenntartói minőségpolitika 1. Az önkormányzati minőségirányítási program kapcsolódása a községi közoktatásának feladat-ellátási, intézmény-működtetési és fejlesztési tervéhez. Az önkormányzati minőségpolitika hosszú távra megfogalmazott célja a közoktatási közszolgáltatás minőségközpontú fejlesztése, e cél összhangban áll a fejlesztési terv célkitűzéseivel. Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nehéz gazdasági körülmények ellenére is kiemelt feladatának tartja, hogy az óvodát, mint közoktatási nevelési intézményt a helyi társadalom által elvárt szinten működtesse. Az önkormányzati minőségpolitika a középtávú célokat a következőképpen határozza meg: - a nevelési intézmény működési feltételeinek biztosítása, stabilizálása -a nevelés-oktatás minőségközpontú fejlesztése -a költséghatékony működtetés megvalósítása. - E célok az ebben a programban meghatározott fenntartói irányítási, ellenőrzési feladatok végrehajtásával valósulnak meg. 2. Az önkormányzat, mint fenntartó elvárásai a közoktatási intézményével kapcsolatban - A közoktatási szolgáltatást nyújtó szervezet jogszerűen, törvényszerűen, költség-orientáltán, hatékonyan, eredményesen működjön; működésében erősödjön a tervezés szerepe; - A közoktatási szolgáltatást nyújtó szervezet garantálja a minőségi nevelést. - Az óvoda a településen élő gyermekek számára biztosítsa a tankötelezettség megkezdéséhez szükséges feltételeket, a folytathatóság elvének érvényesítését, teljes körű óvodai oktatói-nevelői tevékenységet; - Az intézmény rugalmasan alkalmazkodjon a felmerülő változásokhoz, erősödjön hagyományőrző és kultúra közvetítő szerepe; - Az intézményben stabil-innovatív nevelő tantestület működjön; - A hozzáadott pedagógiai értékek" mérhetők, értékelhetők, regisztrálhatók (jóváhagyott nevelési program alapján) legyenek; - Minőségelvű, partnerközpontú működés legyen a jellemző, melynek alapja az intézmény minőségirányítási rendszere; - Horizontálisan érvényesítendő szempont a közoktatás területén az esélyegyenlőség és az egyenlő hozzáférés biztosításának elve. Az esélyegyenlőség érvényesítése érdekében különös figyelmet kell fordítani a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási helyzetére, az integrációra. - Hatékony gyermek- és ifjúságvédelem; hatékony együttműködés az intézmény és a hozzá kapcsolódó intézmények között mind a hátránykompenzációban, mind a prevenciós munkában; 3. Az intézményre vonatkozó elvárások és minőségcélok A konkrét intézményi feladatok megfogalmazása előtt szükségesnek tartjuk a közoktatást leginkább befolyásoló adatok, illetve az önkormányzat fenntartásában lévő óvoda bemutatását 3.1. Helyzetelemzés Demográfiai adatok Demográfiai tendenciáit vizsgálva elmondható, hogy a 2001-es népszámláláskor rögzítettekhez képest a lakónépesség száma nő. A belföldi bevándorlási különbözet az elmúlt néhány évben folyamatosan pozitív volt. A migráció folyamatában kedvező a fiatalok bevándorlása, ami egyrészt a település munkaerő potenciálját erősíti, másrészt megakadályozza azt, hogy a település az elöregedő települések sorába lépjen.

5 Az oktatás helyzetét befolyásoló külső tényezők közül az egyik legfontosabbnak tekintjük az iskolába lépő fiatalok számát meghatározó népesedési folyamatokat Állandó népesség száma Állandó népességből a 0-2 évesek száma Állandó népességből a 3-5 évesek száma Állandó népességből a 6-14 évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességből a évesek száma Állandó népességből a 60 év felettiek száma Állandó népességszám változása (-, +) A lakosság korösszetétele kedvező, a legmagasabb a 19 és 40 éves korosztály aránya, Ők az állandó népesség 34 %-a. Magas a keresőképes korúak száma. A 60 év felettiek az összlakosságnak mintegy 15 %-át képviselik. A lakónépesség folyamatos növekedése látható minden korosztály vonatkozásában. A következő táblázat a község lakosságának nemenkénti megoszlását, illetve a születések és halálozások számának alakulását mutatják be: Állandó népesség száma ebből - nők férfiak Az évenkénti születések számát vizsgálva a hat év átlaga 34 fő. Az évenként született gyermekek száma Evek Gyermek létszám

6 3.1.2 Az Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási kötelezettsége A Közoktatási törvény. 86. (1)-(2) bekezdése a következő kötelező közoktatási feladatokat határozza meg a községi önkormányzat részére: "86. (1) A községi, a városi, a fővárosi kerületi és a megyei jogú városi önkormányzat köteles gondoskodni az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbség által lakott településen a nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozók óvodai neveléséről és az általános iskolai neveléséről és oktatásáról. (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség magában foglalja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátását is, amennyiben azok a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetők, oktathatók." A Gólyafészek Óvoda bemutatása Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. A Helyi Nevelési Programban leírt nevelési-fejlesztési elképzelésekhez biztosítottak a személyi feltételek. Az intézménynek helyet adó épület 1948-ban épült, először egy csoporttal, később 2, majd három csoporttal működött. A megemelkedett gyermeklétszám miatt fontos volt a további bővítés, így 2005-ben 5 csoportos lett az óvoda, maximálisan mintegy 140 gyerek ellátását biztosíthatja. Az óvodai nevelés vegyes csoportokban zajlik. Az intézmény igen kiemelt hangsúlyt fektet a népi hagyományok őrzésére. A helyi óvodai program a gyerekek egyéni fejlesztése érdekében a családokkal való együttnevelést helyezi előtérbe. A sikeres óvodai nevelés feltétele a családok aktív részvétele, segítsége, hogy vállalják, magukénak érezzék a néphagyomány őrzését, a múlt értékeinek tovább örökítését. Az óvoda életét színesítő, választható programok, illetve foglalkozások: úszás a Monori Uszodában, játékos nyelvi foglalkozások, hittan, néptánc szeptemberétől részmunkaidős logopédus segíti helyben a beszédhibák korrigálását Óvodai nevelés Az önkormányzat elvárásait és a hozzájuk kapcsolódó óvodai feladatokat az alábbi táblázat foglalja össze a Gólyafészek Óvodára vonatkozóan: Feladatok Az iskolaérettség kritériumainak elérése érdekében a 3-5 éves gyermekek óvodai elhelyezése iránti igények Együttműködés az egymásra épülő intézmények (óvoda- iskola) között Sikerkritériumo k Eredmények Az óvodáskor végére minden gyermek érje el az iskolai munkához szükséges fejlettséget. Ovoda-iskola kapcsolata Az óvoda-iskola átmenetének megkönnyítése Módszerek Eljárások Felelősök Megvalósítás időszaka, gyakorisága, határidő - Az ötéves korosztály teljes körű beóvodáztatása; - Iskolai életmódra felkészítő foglalkozások megtartása; Iskolaérettségi Beiskolázási adatok, vizsgálat nyilvántartások Információk átadása a gyermekek egyéni fejlődési útjáról, a követelményekről, lehetőségekről - Óvodavezető - Óvónők - Óvodavezető - Óvónők Folyamatos, az iskolakezdés előtt Minden évben február, március Az önkormányzat a törvényességi felügyeletének, illetve e dokumentumban meghatározott szakmai ellenőrzés gyakorlásával kívánja biztosítani a táblázatban felsorolt feladatok megvalósítását.

7 3.3. A közoktatás rendszerét érintő más ágazatokkal való kapcsolat Közművelődési ágazatával való kapcsolat A közművelődési színterek és a nevelési intézmény együttműködésének módját az óvoda intézményvezetője határozza meg. Az együttműködés dokumentálható ütemterv készítésével, melynek az a célja, hogy nyomon követhetők legyenek a megállapodások, tevékenységek, felelős személyek, határidők. Az ütemterv értékelésekor látható lesz az együttműködés eredményessége, illetve az, hogy hol-mit-miért kell változtatni. Polgármesteri Hivatallal való kapcsolat A Gólyafészek Óvoda önállóan működő költségvetési szerv. Gazdálkodási feladatait Gomba Község Polgármesteri Hivatala látja el megállapodás alapján. Az önkormányzat képviselő-testülete határozza meg a közoktatási intézményben dolgozók létszámát, fenntartói elvárás, hogy az intézmény racionális gazdálkodást valósítson meg. Az együttműködés módját a jegyző és az intézményvezető határozza meg. Az együttműködés tartalmát megállapodás rögzíti. A polgármesteri hivatal részéről a közoktatási feladatok ellátásáért felelős igazgatási előadó a kontakt személy. Egészségügyi ágazattal való kapcsolat Az együttműködés tartalma: a rendszeres egészségügyi ellátás megszervezésének, működtetésének segítése az óvodában, a tankötelezettség végéig a hatályos jogszabályok alapján. Az együttműködés során az éves ütemterv elkészítése az egészségügyi vizsgálatokról, időpont, korosztály, vizsgálati cél, védőoltások megjelölésével. Az ütemtervben pontosan meg kell határozni, hogy a védőnőnek, az iskolaorvosnak illetve az intézménynek mi a feladata. Az ütemtervben fel kell tüntetni a kötelező szűrések időpontját a szűrésre kötelezettek körét. Gyermek és ifjúságvédelemmel - szociálpolitikai ágazattal valókapcsolat Az együttműködés során meg kell valósítani a gyermek és ifjúságvédelmi rendszer hatékony működtetését. E területen folyamatos kapcsolatot kell kiépíteni és fenntartani az intézmény vezetőjének a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadóival, illetve a Monori Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekek feltérképezése, nyilvántartása a fokozottabb gondoskodás, segítség érdekében. 4. A minőségfejlesztési rendszer: Intézmény fenntartói ellenőrzési terv A fenntartói irányítás keretében tervezett szakmai, törvényességi, pénzügyi ellenőrzés rendje A fenntartói irányítás jogkörét a többször módosított évi LXXIX törvény a közoktatásról 102, 103, ai határozzák meg. A Gólyafészek Óvoda fenntartója Gomba Község Önkormányzata, melyet a polgármester képvisel. A Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága, a Szociális és Gyámügyi Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményezi az óvodát érintő előterjesztéseket attól függően, hogy milyen ágazati szakmai felvetést, javaslatot, tájékoztatót tartalmaznak. Az önkormányzat polgármesteri hivatalának vezetője a jegyző, aki törvényességi felügyeletet gyakorol a törvényben szabályozott esetekben. A Jegyző irányítása alatt dolgozó ügyintéző tarja a kapcsolatot az intézményvezetővel és készíti elő az irányítással kapcsolatos ügyeket, és jegyzői megbízás alapján végzi a törvényességi ellenőrzést. Az intézmény gazdálkodási feladatait a hivatal gazdálkodási előadói végzik. Az önkormányzati minőségirányítási program jelen szakasza foglalja magában a minőségfejlesztési rendszert, a különböző területeken végzett fenntartói ellenőrzések meghatározásával. A közoktatásról (Kt.l02..) és az önkormányzatokról (Ötv.) szóló törvény értelmében a fenntartó joga és kötelessége, hogy figyelemmel kísérje a nevelési - oktatási intézményekben folyó munkát. A fenntartó által végzett ellenőrzéseket négy csoportra bontva tárgyaljuk, a tevékenység jellegének megfelelően: - Fenntartói irányításból adódó feladatok - Szakmai ellenőrzés - Törvényességi ellenőrzés - Pénzügyi ellenőrzés

8 4.1. Fenntartói irányításból adódó feladatok Feladat megnevezése Meghatározza az intézmény költségvetését Önkormányzati rendeletben meghatározza a kérhető költségtérítés szabályait, az adható kedvezmények feltételeit. Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása Elintézésének időpontja, határidő A Költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően A rendelet rendszeres felülvizsgálata: minden év júniusában illetve szükség szerint a törvényi változásokat követve A Közoktatásról szóló törvény 66.. (4) bekezdése alapján dönt az időpontról minden év februári Képviselő-testületi ülésen Hatáskör, döntésre jogosult személy vagy szerv neve Döntés előkészítésében részt vesznek a képviselő-testület bizottságai, a jegyző, a polgármesteri hivatal szakelőadói (gazdálkodási előadók, igazgatási előadó IV.) A képviselő-testület rendeletet alkot költségvetés elfogadásáról. Döntés előkészítője: jegyző, igazgatási előadó. A képviselő-testület bizottságai. Döntést hozó szerv: Képviselő-testület Döntés előkészítője: jegyző egyeztetve az intézményvezetővel A tervezet a bizottsági javaslattal kiegészülve kerül a testület elé. Döntéshozó szerv: Képviselő-testület Megbízza az intézményvezetőjét, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat Igazgatói kinevezéssel kapcsolatos pályázati kiírás előkészítése, az eljárás lefolytatása Engedélyezi a közoktatási intézmények nyári nyitva tartásának szüneteltetését A vezetői megbízás lejártát megelőző novemberi képviselőtestületi ülésen a pályázat kiírásáról döntés Minden év január-februári képviselőtestületi ülésen Döntés előkészítő: jegyző A tervezet a bizottsági javaslattal kiegészülve kerül a testület elé. Döntéshozó szerv: Képviselő-testület Döntés előkészítő: intézményvezető A tervezet a bizottsági javaslattal kiegészülve kerül a testület elé. Döntéshozó szerv: Képviselő-testület Helyszíni ellenőrzések Minden év október hónap: Az ellenőrzésben részt vesz: jegyző, igazgatási előadó 4.2. Szakmai ellenőrzés A fenntartó az intézmény nevelési programjának végrehajtását a szakmai munka eredményességét ellenőrzi. Az intézmény szakmai munkájának értékelésének alapja: -külső közoktatási szakértői vélemény -Az Oktatási Hivatal vagy a területi pedagógiai szolgáltatók által végzett mérések eredményei -Az intézményvezető által készített beszámoló

9 Átfogó négyévente megvalósuló szakmai ellenőrzés A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX.. tv 102. (2) bekezdésének d) pontjában előírtaknak megfelelően a közoktatási intézmények szakmai ellenőrzését négyévente az Országos Szakértői jegyzékben szereplő szakértő bevonásával végzi el. A szakértő által elvégzett átfogó minden önkormányzati fenntartású intézményre kiterjedő ellenőrzést a 2010/2011 tanévben tervezi elvégeztetni, melynek pénzügyi fedezetét a évre szóló költségvetés tervezésekor beállítja a költségvetésbe. Az átfogó ellenőrzés alapját az oktatási intézmények által készített éves intézményi beszámolók adják (2006/2007-as, a 2007/2008-es, a 2008/2009-es és a 2009/2010-es tanévről készített beszámolók) Évente megvalósuló szakmai ellenőrzési tevékenység A Gólyafészek Óvoda vezetője minden év július 15. napjáig, beszámolót készít a nevelési intézmény megelőző tanévben elvégzett szakmai munkájáról., a beszámolóhoz mellékelni kell a szülői szervezet véleményét is. Az intézményvezető beszámolója egyben önértékelés is: az intézmény alapdokumentumaiban, pedagógiai programjában megfogalmazott célok, feladatok összehasonlítása a tényleges működéssel, a pedagógiai tevékenység eredményességével Törvényességi ellenőrzés A fenntartó kötelessége az intézményei számára a törvényesség biztosítása, mely tevékenység kiterjed a működés és a döntéshozatal, a belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartására, a mulasztások, intézkedések felülvizsgálatára. A törvényességi ellenőrzés jegyzői hatáskörébe tartozó feladatokat az alábbi táblázat tartalmazza: Feladat Ellátja a tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos intézkedéseket, ezen belül nyilvántartást vezet az iskolai előkészítésre kötelezett, tanköteles gyermekekről. A nyilvántartást megküldi a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti óvodának, iskolának. Bejelentésre vagy hivatalból elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételt, a tankötelezettség teljesítését Elintézés időpontja, határidő Minden év április -május, június illetve a tankötelezettség teljesítésének figyelemmel kisérése folyamatos Elbírálja a Közoktatási tv. 83. (4) bekezdésében foglalt kérelmeket Tájékoztatja az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottságot arról, hogy melyik az az intézmény, amelyik rendelkezik a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló különleges gondozásának ellátásához szükséges feltételekkel A kérelmet követően az Államigazgatási eljárás általános szabályai szerint. Minden év január 31. napjáig Átfogó négyévente megvalósuló törvényességi ellenőrzés A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX.. tv 102. (2) bekezdésének d) pontjában előírtaknak megfelelően a közoktatási intézmények törvényességi ellenőrzését négyévente az Országos Szakértői jegyzékben szereplő szakértő bevonásával végzi el.

10 A szakértő által elvégzett átfogó minden önkormányzati fenntartású intézményre kiterjedő ellenőrzést a 2010/2011 tanévben tervezi elvégeztetni, melynek pénzügyi fedezetét a évre szóló költségvetés tervezésekor beállítja a költségvetésbe. Az átfogó törvényességi ellenőrzés az alábbi területre tejed ki: Ellenőrzési terület Tartalma Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Alapító okiratok -Tevékenységi kör felülvizsgálata: ellátandó feladatok megszüntetése vagy bővítése felülvizsgálata, módosítása alkalmából SZMSZ módosításainak -jogszabályok vagy szervezeti működési jóváhagyása változások -pedagógiai program, feladat Házirend módosításainak jóváhagyása koherens legyen az alapdokumentumokkal Naplók, nyilvántartások Csoportnaplók Irattár tanuló- és gyermekbalesetek munkáltatói dokumentumok ellenőrzése Az ellenőrzés kiterjed a kötelezően vezetendő nyilvántartásokra, különös tekintettel a hiányzások vezetésére, a naplóvezetés ellenőrzésére a helyi szabályozásnak megfelelően, a gyermekek adataira, aláírásokra, bélyegzőkre A megtartott foglalkozások bizonylatának számít. Az iktatás rendje (előírásoknak megfelelően), az iratkezelés, a selejtezés a helyi szabályozásnak megfelelően Segíti és ellenőrzi a nevelési-oktatási intézményeknek a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésére irányuló tevékenységet A hatályos szabályozásnak megfelelő tartalommal és formában Évente megvalósuló törvényességi ellenőrzési tevékenység A Képviselő-testület évente törvényességi ellenőrzés keretén belül az alábbi területeken végez el ellenőrzést: Ellenőrzési terület Tartalma Tanügyi dokumentumok ellenőrzése Mulasztási napló A normatíva elszámolás alapjának számít. Az ellenőrzés kiterjed a hiányzások vezetésére, naplóvezetés ellenőrzésére Az ellenőrzéseket végzi a jegyző, vagy a megbízásával rendelkező előadó. Az ellenőrzés eredménye támpontot jelent az intézmény normatíva igényléséhez (esetleges pótigényléshez, lemondáshoz) Abban az évben melyben az adott intézményre nézve megvalósul az átfogó törvényességi ellenőrzés, az magában foglalja az éves törvényességi ellenőrzést is.

11 4.4. Pénzügyi ellenőrzés A gazdálkodás ellenőrzés a vonatkozó pénzügyi előírások naprakész betartására, az erőforrások optimális fel és kihasználásának ellenőrzésére, a takarékosságra törekvő gazdálkodási mechanizmusok alkalmazására terjed ki. A gazdálkodási ellenőrzést belső ellenőr végzi, az ellenőrzés eredményéről tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére, amely szerv dönt a tájékoztató elfogadásáról, az estleges korrekciók végrehajtásáról Átfogó kétévente megvalósuló pénzügyi ellenőrzés A Képviselő-testület kétévente átfogó mindenre kiterjedő pénzügyi ellenőrzés megvalósítását tervezi. A Gólyafészek Óvoda soron következő átfogó pénzügyi ellenőrzése a 2010/2011-es nevelési évben időszerű. Az ellenőrzés pénzügyi fedezetéről a képviselőtestület a évi költségvetésében rendelkezik eredeti előirányzatként Évente megvalósuló pénzügyi ellenőrzések Ellenőrzési terület Költségvetés alakulása, felhasználása időarányosan Normatív támogatások igénylése a statisztikai adatoknak megfelelően történik-e, megfelelő dokumentumokkal alátámasztott-e Időpontja ellenőrzést végző szerv Negyedévente A jegyző és a gazdálkodási előadó végzi az ellenőrzést, az ellenőrzés eredményéről tájékoztatót készít a Képviselő-testület részére, amely szerv dönt a tájékoztató elfogadásáról, az estleges korrekciók végrehajtásáról Gazdálkodási előadó végzi minden év december január hónapban 5. A minőségfejlesztési rendszer működtetése Az intézmény fenntartói ellenőrzési terv megvalósítása, az ellenőrzések lefolytatása, az eredmények értékelése, az esetleges hibák kijavítására irányuló döntések, intézkedések, végrehajtása által realizálódik a minőségfejlesztési rendszer működése, így valósul meg a stratégiai cél, miszerint: Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nehéz gazdasági körülmények ellenére is kiemelt feladatának tartja, hogy a z önkormányzat által fenntartott egyetlen közoktatási nevelési intézményt, a Gólyafészek Óvodát a helyi társadalom által elvárt szinten működtesse. A minőségfejlesztési rendszer hatékony működése illetve a társadalmi-környezeti változások azonban, magának az önkormányzati minőségirányítási programnak a rendszeres felülvizsgálatát is megkövetelik. A Képviselő-testület szükségesnek tartja az önkormányzati minőségirányítási program kétévenkénti felülvizsgálatát a nevelési év befejezését követően. A felülvizsgálat lehetővé teszi a közoktatási rendszer egészének minőségelvű átvilágítását, értékelését, egységes képet alkotva az elért eredményekről és a szükséges tennivalókról.

12 Záradék Hatálybalépés Az önkormányzati minőségirányítási program a Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadása után - az addig érvényben lévő önkormányzati minőségirányítási program felülvizsgálataként lép hatályba. Elfogadás-jóváhagyás Az önkormányzati minőségirányítási program a Képviselő-testület 31/2010. (II.4) sz. képviselő-testületi határozatával került elfogadásra. Hatályosság Az önkormányzati minőségirányítási program időbeli hatálya a 2011/2011. tanév végéig tart. Gomba, február 4. Lehota Vilmos polgármester Kósa Erzsébet Anikó jegyző

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 03-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 344/2007. Kth Önkormányzati közoktatási intézményrendszer minőségirányítási programjának

Részletesebben

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A tervet Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2008. (XII.11.) sz. határozatával jóváhagyta. Gomba, 2008. december

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Magyarszerdahelyi Napközi Otthonos Óvoda MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 ( módosított program) Készítette: Szatai Zoltánné 1 Tartalom 1. Általános rész 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Óvodánk

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program

Eger Megyei Jogú Város. Önkormányzati Minőségirányítási Program 1. számú melléklet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzati Minőségirányítási Program - Eger - 2012 1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 1. Törvényi kötelezettség... 3 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a BEVEZETŐ A többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com

Benedek Elek Óvoda OM 201296. 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com Benedek Elek Óvoda OM 201296 2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 7/d. Tel / Fax : 310-991 e-mail: benedekelek.ovoda.tb@gmail.com A Benedek Elek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Fátrai

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /657-2/ 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. december 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány,

Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati PROGRAM 2009 2013. Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati KISTÉRSÉGI MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsõkelecsény, Felsõnyárád,

Részletesebben

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6.

Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. Mosolykert óvoda Budapest XV. kerület Kavicsos köz 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma: 2011 július 20. Szülői szervezet véleményezésének dátuma: 2011. július 12. Fenntartóhoz

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2007. 2 Bevezető A Szolnok Városi Óvodák, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2004 2 Zárszó Bevezetés 1. Az intézmény minőségpolitikája 1.1. A minőségpolitika 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségcélok

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PÉCS 2011 1 I. BEVEZETÉS I. 1. Törvényi háttér A

Részletesebben

Budaörsi Kincskereső Óvoda

Budaörsi Kincskereső Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Intézmény neve: Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Készítette: Börcsökné Balázs Márta óvodavezető vezetésével Szűcsné Ponyecz Mária Haklikné

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető

A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné. óvodavezető A Meseház Óvoda Szervezeti és működési Szabályzata 2013. Összeállította: Förhécz Sándorné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3. oldal 1. SZMSZ célja 3. oldal 2. SZMSZ feladata 3.

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KEREKEGYHÁZA, SZENT ISTVÁN TÉR 6. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009 2014 Intézmény OM azonosítója Intézményvezető 027881 aláírás Legitimációs

Részletesebben

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA A RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1173 BUDAPEST ÚJLAK UTCA 108. OM 034644 Telefonszám: 256-6882 E-mail: movoda@enternet.hu Honlapunk címe: www.makviragok.hu Készítette: Horváth

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM EKIF MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Vác 2008. december 5. TARTALOM TARTALOM...2 BEVEZETÉS...4 MINŐSÉGPOLITIKA...4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT...4 OKTATÁSI ÁGAZATI CÉLOK...5

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐ SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1. Az intézményi minőségirányítási alapjai... 3 1.1 Helyzetelemzés... 3 1.2 Fenntartói minőségpolitika, különösen az intézményre vonatkozó feladatok... 4 1.3 Fenntartó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben