Gazdaságtan szigorlati tételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gazdaságtan szigorlati tételek"

Átírás

1 0. Számviteli bevezető Beszámoló A gazdálkodó éves működéséről, vagyoni helyzetéről, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről készített írásos jelentés. Beszámoló Főkönyv Analitikus nyilvántartás Alapbizonylatok Tartalmát és általános szabályait a számviteli törvény szabályozza. Hatálya A gazdálkodók legnagyobb részére kiterjed A beszámolóval kapcsolatos időpontok (határnapok):fordulónap: December 31-e, a beszámolási időszak utolsó napja Letétbehelyezés napja: A tárgyévet követő év május 31-e Beszámoló elkészítésének napja (Mérlegkészítés napja): Az a nap, amikor a tulajdonosok a beszámolót elfogadják (fordulónap < t < letétbehelyezés napja) A beszámolási időszak hossza: egy naptári év (jan 1 - dec 31). A kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál azoknak a gazdasági eseményeknek az eredményhatásait is érvényesíteni kell a beszámolóban amelyek a fordulónap és a mérlegkészítés közti időszakban váltak ismertté, de a fordulónappal lezárt évvel kapcsolatosak. A beszámoló alátámasztása: Leltár (valódiság, megbízhatóság) és Könyvvezetés (szabályosság, folytonosság) A beszámolónak négy formája lehet. A megjelölt négy beszámoló típusát a vállalkozások méreteiktől és vállalkozási formáiktól függően választhatják. A vállalkozás méreteit (nagyságát) három lényeges mérőszámban jelöli meg a Sz.tv.: éves nettó árbevétel (Ft) mérlegfőösszeg (Ft) foglalkoztatottak átlagos száma (fő) 1. Egyszerűsített beszámoló Csak mérleget tartalmaz. Leltárra és egyszeres könyvvezetésre épül. Akkor alkalmazható, ha az értékesítés éves nettó árbevétele egymást követő két évben nem haladhatja meg az évi 50 millió Ft-ot, és a társaság június 1. előtt így kezdte. Meghatározott vállalkozási formákhoz kell tartoznia: két legjelentősebb kör: egyéni vállalkozások, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. 2. Egyszerűsített éves beszámoló: Mellékletei: mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet. Kettős könyvvezetésre épül Akkor alkalmazható, ha az alábbi három mutató közül legalább kettő az adott érték alatt marad két egymást követő évben. Rt. nem alkalmazhatja 1 / 79

2 értékesítés éves nettó árbevétele 300 millió mérlegfőösszeg 150 millió foglalkoztatottak átlagos száma 50 fő 3. Éves beszámoló (ez az alaptípus): Mellékletei: mérleg: a vállalkozás eszközeit és forrásait állítja szembe két időpontra (előző év végére és tárgyév végére). Egyfajta vagyonkimutatás eredménykimutatás: a cég bázisidőszaki és tárgyévi eredményének levezetését tartalmazza. kiegészítő melléklet: azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat tartalmazza, melyek a vállalkozás valós megismeréséhez, a fenti két beszámolórészen felül szükségesek. Tartalmazza a gazdálkodás nagyvonalú elemzését is. Szintén magyarázatot ad az egyes beszámoló sorok tartalmi változásaira (pl. a számviteli tv változása következtében), ezzel a több éves összehasonlíthatóságot biztosítja. üzleti jelentés: az éves beszámolóval együtt készítendő, adatai bevonhatók az értékelésbe. Azok a vállalkozások kötelesek éves beszámoló formájában beszámolni akik méreteik, vállalkozási típusuk alapján nem választhatnak az alacsonyabb beszámolási formák közül, illetve a részvénytársaságok. 4. Konszolidált éves beszámoló: mellékletei: összevont (konszolidált) mérleg, összevont (konszolidált) eredménykimutatás, összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet Összevont éves beszámolót a saját éves beszámolója mellett annak a vállalkozásnak kell készítenie amelyik más vállalkozásban többségi részesedéssel rendelkezik és ezáltal meghatározó befolyást gyakorol más vállalkozások felett. (Ilyen pl. az anya leányvállalat esete) A beszámoló megváltoztatása Magasabb fokozatra bármelyik év jan. 1-én át lehet térni, illetve kötelezően ha egymást követő két évben a szükséges feltételeknek már nem felel meg a vállalkozás. Visszalépésre a feltételek fennállását követő második év jan. 1-én, de nem kötelező. Az adóhatóságnak be kell jelenteni a választott (kötelező) beszámoló formáját és a hozzá kapcsolódó könyvvezetés módját 2 / 79

3 1. Mérleg Mérleg fogalma Mérleg szerkezete Mérleg főcsoportok és csoportok tartalma Mérleg fogalma: A vállalkozás vagyoni helyzetét bemutató okmány, egyfajta vagyonkimutatás, beszámoló részeként a tájékoztatás eszköze Jellemzői: Adott időpont, fordulónap dec31, statikus vagyoni helyzetet kifejező okmány Állomány szemléletű, a vagyont kettős vetületben fejezi ki, (mindkettő ugyanazt a vagyont mutatja be, csak más vetületben) 1. vállalkozásban betöltött szerep szerint aktívák, ESZKÖZÖK (mink van?) 2. vagyon eredete alapján passzívák, FORRÁSOK (kit illetnek az eszközök, miből vettük?) Mérlegfőösszeg:eszközök és források forint összege, ezek egyenlőek Teljes körű: a vállalkozás rendelkezésére álló minden vagyontárgyra ki kell terjednie. Összevontan, kötött sorrendben mutatja az eszközöket és forrásokat Mérésmódja az érték Hitelesítő okmányai a leltár és könyvvezetés Hitelességét a vállalkozás vezetője és a könyvvizsgáló igazolja Lépcsős vagy kétoldalas Két értékoszlop, tárgyévi és azt megelőző évi Mérleg formátuma Kötött, két forma megengedett: 1. Kétoldalas: bal oldalon eszközök, jobb oldalon források (A típus) 2. Lépcsős: első blokkban az eszközök, második blokkban a források (B típus) Mérleg tagolása :előírt mérlegséma, háromfokozatú tagolás Mérlegfőcsoport-nagybetű (Eszközök A-C, Források D-G) Mérlegcsoport-római szám Mérlegsor-arab szám Mérlegfőcsoportok tartalma ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök B. Forgóeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Mérleg, 200X. Dec.31. FORRÁSOK D. Saját tőke E. Céltartalékok F. Kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások Eszközök összesen Források összesen Eszközök (1-3): Aktív időbeli elhatárolástól eltekintve két átfogó csoport tartósság alapján, befektetett eszközök egy évnél hosszabb ideig, forgóeszközök egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozói tevékenységet. (Ezt a besorolást csak a vállalkozás tudja elvégezni, az adott eszköz felhasználásától függ!) Források (4): A tulajdonosokat reprezentálja. Passzív időbeli elhatárolástól és a céltartaléktól eltekintve van saját tőke, melyet a tulajdonosok állandó jelleggel és határozatlan időre rendelkezésre bocsátanak, vannak kötelezettségek, vagyis idegen tőke, amely pénzformában teljesítendő tartozásokat jelent. Mérlegcsoportok tartalma: (zárójelben a mérlegsor v számlaosztály) A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1) (egy éven túl szolgálják a vállalkozás érdekeit) 3 / 79

4 Az immateriális javak és a tárgyi eszközök közvetve, vagy közvetlenül vállalkozásba befektetett eszközök, míg a befektetett pü eszközök nem a saját vállalkozásba befektetett eszközök (ez utóbbi nem is feltétlen szolgálja a tulajdonos érdekeit). I. Immateriális javak (11) Forgalomképes, tehát átruházható, adható vehető; nem anyagi jellegü, érzékszerveinkkel nem érzékelhető, tárgyiasult formát nem ölt; tartósan és közvetlenül szolgálja a vállalkozás tevékenységét. Lehet saját előállítású, vagy olyan melyet vásárolt a vállalkozás. Alapítás-átszervezés aktivált értéke K+F aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immat.javakra adott előlegek Immat.javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (12-16) Materiális vagyontárgyak, közvetve vagy közvetlenül tartósan szolgálják a váll. tevékenységét, ez idő alatt fokozatosan elveszítik értéküket, értékük az általuk előállított termék vagy szolgáltatás értékébe megy át, ez az értékcsökkenés kivétel pl termőföld, képzőműv alkotás. Adózott eredményből finanszírozzák. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12) Műszaki berendezés, gép, jármű(közvetlenül szolgálja a vállalkozást) (13) Egyéb berendezés, felszerelés,jármű (tevékenységhez közvetetten kapcs) (14) Tenyészállatok (15) Beruházások, felújítások (16) Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pü eszközök (17-19) Más vállalkozásba történő tartós befektetés, pénzeszköz vagy vagyontárgy(apport) átengedése valamilyen cél elérése érdekében (osztalék, kamat, befolyásolás, dolgozói érdekeltség) B. FORGÓESZKÖZÖK (2-3) (Várhatóan egy évnél rövidebb ideig szolgálják a vállalkozás érdekeit. Folyamatosan megújulnak, ezért célszerű tartós forrásból finanszírozni őket. Lehetnek saját előállításúak vagy vásároltak is.) I. Készletek (21-28) Raktározhatók, mennyiségi mérőszámmal mérhetők. Naturáliák. Nagyon fontos a készletek tervezése. Anyagok (vásárolt) (21-22) Befejezetlen termelés és félkész termékek (saját termelésű) (23) Növendék, hízó és egyéb állatok (saját termelésű készlet) (24) Késztermékek (25) Áruk (vásárolt) (26-28) Készletekre adott előlegek (vásárolt) II. Követelések (31-36) Másik fél által elismert pénzformában fennálló fizetési igény. 4 / 79

5 (Ide tartoznak a vevőkövetelések, kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, váltókövetelések). III. Értékpapírok (37) 1 évnél rövidebb ideig megtartott, célja árfolyamnyereség. (Részesedés kapcsolt, v egyéb vállalkozásban, saját üzletrészek, stb.) IV. Pénzeszközök (38) Vagyontárgyak készpénzben, csekkben, bankbetétben. Mind az értékpapírok, mind a pénzeszközök elsődleges célja, hogy a vállalkozás likviditását biztosítsa, ui az anyagok beszerzése és a késztermék eladása nem egyidőben történik. Általános cél a pénzeszközök minimális szükséges szinten tartása, a szükségesnél nagyobb tőke ne legyen itt lekötve, hanem ténylegesen szolgálja a vállalkozást. C. AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (A vállalkozás eredményét bővíti) (39) Olyankor alkalmazzuk, ha a gazdasági események több évet is átfognak. Tárgyévi eredmény a következő évek rovására kibővül. Két formában valósulhat meg: Bevételt növeljük olyan bevételekkel, amelyek a következő év(ek)ben jelentkeznek (pl bérbeadott ingatlan, de bért csak a következő évben fizetik, alapja megkötött szerződés), Költséget csökkentjük az olyan ráfordításokkal, amelyek a tárgyévben merültek fel, de a következő évek hozamai érdekében. (Pl bérleti díjat előre kifizettük 3 évre, 2 év díját elhatároljuk). D. SAJÁT TŐKE (41) Tulajdonost reprezentálja. A saját tőkét a tulajdonos (alapító) bocsátja a vállalkozás rendelkezésére, vagy az adózott eredményből hagy a vállakozásban. Időkorlát nélküli, tartós, végleges, saját forrás. Szabadon felhasználható. A végleges volta azt is jelenti, hogy a tulajdonos úgy tudja eladni üzletrészét, hogy azt a vállalkozás megérezné: amikor a tulajdonos részvényt vásárol, a tőke megkettőződik, a vállalkozás egy valós tőkéhez jut, a részvénypiacon pedig megjelenik egy fiktív, de adható-vehető tőke. I. Jegyzett tőke (+) (411) Cégbíróságon bejegyzett,alapító okiratban rögzített. II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke ( ) Induló vagyon részleges rendelkezésre bocsátásából adódó, tulajdonosokkal szemben fennálló követelés. III. Tőketartalék (+) (412) Saját tőkének az a része, amit a tulajdonos úgy bocsát tartósan a vállalkozás rendelkezésére, hogy nem jegyezteti be. A vállalkozás kaphatja véglegesen külső forrásból. A tőketartalék valós tőkét takar, mely bekerült a vállalkozásba, de nem része az alaptőkének (az alapító okiratba nem kerül bele). Arra jó, hogy úgy lehessen forrásokat bevonni a vállalkozásba, hogy a tulajdonosok eredeti szavazati aránya ne változzon meg. Rt-nél ide kerül az árfolyam és a névérték közötti különbség (szavazati jog a névérték alapján jár). IV. Eredménytartalék (+) (413) Gazdálkodás eredménye, nyereség vagy veszteség, mint a saját tőke változása testesül meg. Ez valójában az előző évi mérleg szerinti eredmény összege. Nyereség növeli, veszteség csökkenti. Nem ad képet a vállalkozás jövedelemtermelő képességéről, lehet, hogy a teljes adózott nyereséget osztalékként kifizették. 5 / 79

6 V. Lekötött tartalék (+) (414) Jegyzett tőkén felüli, saját tőkéből bármilyen jogcímen lekötött összeg. Valós forrás, eredménytartalék, tőketartalék terhére képezhető, pl átszervezés céljaira. VI. Értékelési tartalék (+) (417) Ha a vállalkozás él a felértékelés lehetőségével, a fordulónapon érvényes piaci és könyv szerinti érték pozitiv különbözete, amely egyenlő a tartós használati eszközök értékhelyesbítésével. VII. Mérleg szerinti eredmény (+) (419) Osztalékra igénybevett eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal csökkentett adózott eredmény. E. CÉLTARTALÉK (42) Az adózás előtti eredmény terhére képzett olyan forrás, amely átmenetet képez a saját tőke és a kötelezettségek között. Valójában egy, a következő évben felhasználható forrást képezünk, eldugunk némi pénzt a tulajdonosok elől, mivel valamilyen kiadásra számítunk. (Pl. garanciális kötelezettségek). F. KÖTELEZETTSÉGEK (43-47) Különféle szerződésekből eredő, pénzformában teljesítendő, elismert tartozások. Ezek idegen források, melyeket a vállalkozásnak előbb v utóbb vissza kell fizetnie. Lejárat szerint csoportosítjuk őket: lehetnek hosszú és rövid futamidejűek. Akik így finanszírozzák a vállalkozást, azok nem válnak tulajdonossá, csak ideiglenesen adják át pénzüket. I. Hátrasorolt kötelezettségek (43) Tartozások, eredeti lejárata az 5 évet meghaladja, de a visszafizetés határideje vagy meghatározatlan vagy jövőbeli eseménytől függ. Speciális feltételek, szenioritásban csak a tulajdonosok vannak mögöttük. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (44) Egy éven túl teljesítendő kötelezettségek. (Az olyan hosszúlejáratú kötelezettségek, melyek lejárata a fordulónapot követő egy éven belül van, innen kikerül, átkerül a rövidlejáratúakhoz.) III. Rövid lejáratú kötelezettségek (45-47) Egy éven belül teljesítendő kötelezettségek. A vállalkozásnak folyamatosan kell ezeket teljesítenie, likviditási problémák is felmerülhetnek ha rosszul tervezünk. G. PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁS (48) A tárgyévi eredmény a következő évek javára beszűkül, költségnövekedést, vagy bevétel csökkenést számolunk el. (Aktív elhatárolás ellentéte) (Pl. az előre beszedett bérleti díjat nem számoljuk el, elhatároljuk, vagy éppen a később kifizetendő bérleti díjat már most figyelembe vesszük). 6 / 79

7 2. Eredménykimutatás Eredménykimutatás fogalma, szerkezete Összköltség és forgalmi költség eljárásra épülő eredménykimutatás felépítése Eredménykategóriák tartalma Eredménykimutatás fogalma, szerkezete: A vállalkozás jövedelemtermelő képességéről szolgáltat információkat. A vállalkozás mérleg szerinti eredményének egységes szerkezetű levezetését tartalmazó, bemutató okmány.(az éves eredményen az éves bevételek és ráfordítások különbségét értjük.) Megbízható és valós képet ad a vállalkozás sikerességéről, a mérleg szerinti eredmény alakulásának körülményeiről. Megmutatja, hogy a kimutatott eredmény hogyan oszlik meg a vállalkozás, a tulajdonos és az állam között. Szerkezete egységes, kötött kategóriákat használ. Formáján tagolását, felépítését értjük. 7 eredménykategória nagybetűvel jelölve, kétfokozatú mélyítés római és arab számokkal.két forma/típus: A lépcsős (eredménykategóriákat alakító bevételeket és ráfordításokat vertikálisan helyezik el), Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (hozamai) - Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai, költségei A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek bevételei - Pénzügyi műveletek ráfordításai. B/ Pénzügyi műveletek eredménye C/ Szokásos vállalkozási eredmény (± A ± B) Rendkívüli bevételek - Rendkívüli ráfordítások. D/ Rendkívüli eredmény E/ Adózás előtti eredmény (± C ± D) - Társasági adó. F/ Adózott eredmény - Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés. G/ Mérleg szerinti eredmény (MSzE) B kétoldalas, mérlegszerű (itt horizontálisan helyezkednek el az eredménykategóriák elemei). Ráfordítások Bevételek Eredmény ± Üzleti tevékenység ráfordításai Üzleti tevékenység bevételei A. Üzleti eredmény Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek bevételei B. Pénzügyi műveletek eredménye - - C. Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli bevételek D. Rendkívüli eredmény Összes ráfordítás Összes bevétel E. Adózás előtti eredmény Társasági adó - F. Adózott eredmény Osztalék, részesedés - G. Mérleg szerinti eredmény Pozitív mérleg szerinti eredmény Negatív mérleg szerinti eredmény - Mindösszesen Mindösszesen - Mindkét típus két változatban készíthető: α) Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás, β) Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás Ezek felépítése: α) Összköltség eljárással készülő eredménykimutatás vázlata Bruttó szemléletü, mert a hozamok között az aktivált saját teljesítmény értékét is szerepelteti. Ez azonban nem jelent feltétlenül nagyobb hozamot, mert ha a saját termelésű készletek változása negatív, az az eredményt csökkenti. Fő jellemzői: 7 / 79

8 A beszámolási időszakban felmerülő költségekre helyezi a hangsúlyt (anyagi, személyi ktsg, écs.) Nem biztosítja a termékenkénti fedezeti költségszámítás feltételeit (nincs meghatározva a közvetlen és közvetett költség) A tárgyévi teljesítményt és nem pedig a kibocsájtást adja a hozam oldalról Nem feltétlenül kell hozzá költséghely szerinti költségszétválasztás, figyelés Bruttó szemléletű, mert tartalmazza az aktivált saját teljesítményeket is Az időszakot terhelő összes költséget állítja szembe az összes teljesítménnyel, hozammal, Inkább termelő cégeknek ajánlott példa Értékesítés nettó árbevétele eft Egyéb bevételek eft Aktivált saját teljesítmények értéke eft Üzleti tevékenység hozamai eft Felmerült éves összes költség eft Egyéb ráfordítások eft Üzleti tevékenység ráfordításai eft A/ Üzemi, (üzleti) tevékenység eredménye eft β) Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatás vázlata (Nettó szemléletű, hozamokat és egyéb költségeket nettó módon tartalmazza. Amennyiben az egyéb bevételektől és egyéb ráfordításoktól eltekintünk, akkor egy szűkebb tartalmú hozamot, egy szűkebb tartalmú költséggel állít szembe. Nincs benne az aktivált teljesítmény.) Fő jellemzői: Az értékesítéshez kapcsolódó költségeket helyezi előtérbe Megteremti a fedezeti költségszámítás feltételeit, Hozam oldalról éves kibocsájtást mutat Feltételezi a költséghelyi, költségviselői költségfigyelést (6, 7 számlaosztályokra könyvelés) Nettó szemléletű, mert nem tartalmazza az aktivált saját teljesítményt Inkább kereskedelmi cégeknek ajánlott példa Értékesítés nettó árbevétele eft Egyéb bevételek eft Üzleti tevékenység hozamai eft Értékesítés éves összes költsége eft Egyéb ráfordítások eft Üzleti tevékenység ráfordításai eft A/ Üzemi, üzleti tevékenység eredménye eft A két változat csak számítási metodikájában tér el. Különbség az aktivált saját teljesítmény feltüntetésében, és az éves összes költség ill, az értékesítés összes költsége sorokban van. Az értékesítés éves összes költsége az éves összes költségnek az a része, melyek a tárgyévi bevételekkel hozható kapcsolatba, amely költségekre a tárgyévi bevételek nyújtanak fedezetet. Összegét úgy kapjuk, ha a vállalkozás éves összes költségeiből (a felmerült költségnemekből) levonjuk az aktivált saját teljesítmények értékét. Kiegészítés 8 / 79

9 Az eredménykimutatás elkészítéséhez, az adózott eredmény megállapításához szükséges adatok 5. és 8-9. számlaosztály számlái. Összköltség eljárásnál elkülönítetten kell kimutatni az aktivált saját teljesítmények tárgyévi értékének változását (egyébként költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősül), mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek fedezetét, és az értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét. Forgalmi költség eljárással akkor készíthető, ha 6-7-es számlaosztályokra történik könyvelés 5. számlaosztály: költségeket költségnem szerint csoportosítva tartalmazza (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költsége, egyéb szolgáltatások költségei, bérköltség, egyéb személyi költségek, bérjárulékok, écs, aktivált saját teljesítmények értéke, költségnem átvezetési számla). 6. számlaosztály: költséghelyek, általános költségek (javítás-karbantartás, szolgáltatást végző üzemek, gépköltség, üzemi irányítás költségei, központi irányitás, értékesítés költségei, elkülönített ktsgek, pl garancia, fejlesztés, stb.) 7. számlaosztály: tevékenységek költségei (termelés költségei, szolgáltatás költségei, forgalombahozatal költségei) 8. számlaosztály: értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások 81-83: Összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza 81 Anyagjellegű ráfordítások (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások értéke, egyéb szolgáltatások értéke, eladott áruk beszerzési értéke ELÁBÉ, Eladott/közvetített szolgáltatások értéke 82 Személyi jellegű ráfordítások (bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, 83 Értékcsökkenési leírás 81-85: Forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza Belföldi értékesítés közvetlen költségei (értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége, eladott áruk beszerzési értéke ELÁBÉ, eladott/közvetített szolgáltatások értéke) Exportértékesítés közvetlen költségei (hasonló a belföldihez) 85 Értékesítés közvetett költsége (értékesítési, forgalmazási, igazgatási, egyéb költségek). 86 Egyéb ráfordítások 87 Pénzügyi műveletek ráfordításai 88 Rendkívüli ráfordítások 89 Eredményt terhelő adó 9. számlaosztály: értékesítés árbevétele és bevételek 91-92: belföldi értékesítés árbevétele 93-94: exportértékesítés árbevétele 96: Egyéb bevételek 97: Pénzügyi műveletek bevételei 98: Rendkívüli bevételek Néhány fogalom: Bevétel: számvitelben az értékesítés bevétele (termék átadása stb) egybeeshet a pénzbevétellel, pénzügyi teljesítéssel, de itt az értékesítéshez, realizáláshoz kapcsolódó fogalomként kezeljük. Költség: 1 év alatt felmerült élő és holtmunkafelhasználás, igénybevétel pénzben kifejezett értéke. Az árbevétel ellenpárja. A költség része a ráfordításnak. A költség a termelés 9 / 79

10 érdekében történő felhasználásokat tartalmazza, a ráfordítás ezen túl egyéb tételeket is magába foglal és az anyagi javak kibocsátásainak a bekerülési értékét öleli fel. Kiadás: pénztári és banki pénzmozgást, raktári kivételezést jelent, egybeeshet költségfelmerüléssel. Az egyes eredménykategóriák tartalma Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (kiszámítása függ, hogy összköltség vagy forgalmi költség eljárásról van-e szó) A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.±III.-IV.-V.-VI.-VII.) Összköltség eljárás szerint I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Eladott készletek, idegeneknek végzett szolgáltatások kiszámlázott, partner által elismert értéke. Irányultsága szerint Exportértékesítés árbevétele: terméket, anyagot, árut külföldre vagy külföldön értékesítik és a vevő székhelye, tartózkodási helye külföld. Belföldi értékesítés árbevétele: ami nem az előbbi. II. EGYÉB BEVÉTELEK Üzletmenetből következő bevétel, amely nem árbevétel: kapott kártérítés, kötbér késedelmi kamat, bírság, immat javak, korábban behajthatatlan követelés, céltartalék feloldása. Ha a szokásos mértéket meghaladja, akkor rendkívüli bevétel (? Vagy ez már nincs az Szt-ben?) III. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESITMÉNYEK ÉRTÉKE SEEAÉ, saját előállítású eszközök aktivált értékéből (csak pozitiv érték, beszámolási időszak során előállított, állományba vett eszközök, időszak végén a leltárban vannak) STKÁV, saját termelésű készletek állományváltozásából (saját termelésű készletek év végi és év eleji állományának különbözete közvetlen költségen számítva, lehet pozitiv ill negativ). IV. ANYAG JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK V. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS VII. EGYÉB RÁFORDITÁSOK Ráfordítás, amely az üzletmenethez kapcsolódik, de nem költség: fizetett kártérítés, kötbér, késedelmi kamat, bírság, értéksített immat javak, tárgyi eszközök költségei, képzett céltartalék, eredményt terhelő adók, illetékek. A/ Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (IIII.-IV.+V.-VI.) Forgalmi költség eljárás szerint I. ÉRTÉKESITÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE II. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGE III. ÉRTÉKESÍTÉS BRUTTÓ EREDMÉNYE (I.-II.) IV. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI V. EGYÉB BEVÉTELEK VI. EGYÉB RÁFORDITÁSOK B/ Pénzügyi műveletek eredményei VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI IX. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDITÁSAI Egyértelművé teszi a pü tranzakciók hatását. C/ Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B) (kapcsolódik a normál üzleti tervezéshez) D/ Rendkívüli eredmény (X.-XI.) X. RENDKIVÜLI BEVÉTELEK XI. RENDKÍVÜLI RÁFORDITÁSOK 10 / 79

11 Jelleg (üzletmeneten kivüli), mérték (szokásos mértéknél nagyobb), gyakoriság (ritka, eseti) alapján kerülnek ide a tételek. E/ Adózás előtti eredmény (±C±D) Vállalkozás szintű éves összes bevétel és ráfordítás különbsége. Ez nem az adóalap, mert a Számviteli tv és a Társasági tv nem pont fedi egymást. Ezért adózás előtt az eredményt korrigálni kell. (Ki kell számolni a társasági adó alapját) F/ Adózott eredmény (±E-XII.) XII. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Adózatlan eredmény társasági adóval csökkentve. Ebből már csak osztalék fizethető. G/ mérleg szerinti eredmény Osztalékra igénybe vett, eredménytartalékkal növelt, kifizetett osztalékkal csökkentett adózott eredmény. Megmutatja, hogy az adott évben hogyan járultunk hozzá a vállalkozás növekedéséhez. 11 / 79

12 3. Cash-flow kimutatás Cash-flow kimutatás tartalma, szerkezete Indirekt és direkt cash-flow kimutatás Gazdasági események hatása a mérlegre, az eredménykimutatásra és a cash-flowra Cash-flow kimutatás tartalma, szerkezete A vállalkozás éves pénzeszközállományának változását és annak körülményeit határozhatjuk meg ebben a kimutatásban. (Választ ad azokra a kérdésekre, hogy honnan jött be a pénz? Mire ment el a pénz?) Kiegészítő melléklet része, pénzforgalmi szemléletmódot tükröz. Választ ad arra, hogy a vállalkozás egésze fizetőképes-e. Forgalmi adatokkal találkozunk itt. Cash-flow két eljárással készíthető: direkt és indirekt módszerrel. Direkt cash-flow: Az alapbizonylatokból, analitikából, szintetikából meg kell keresnünk azokat a gazdasági eseményeket amelyek pénzmozgással járnak majd ezeket összesítve megkapjuk az éves pénzeszköz állomány változást. Indirekt cash-flow: Az adózás előtti eredményt használjuk kiinduló adatként. 1. Ebből levonjuk azokat a bevételeket és hozzáadjuk azokat a ráfordításokat, amelyeket az adózás előtti eredményben elszámoltunk, de nem jártak pénzmozgással. (Elszámolt, de be nem folyt bevétel, értékcsökkenés, amortizáció elszámolása) 2. Második lépésben hozzáadjuk azokat a bevételeket, amelyek befolytak és levonjuk azokat a kiadásokat, amelyeket kifizettünk, de az adózás előtti eredményt nem érintették. (ÁFA visszaigénylés, hitelfelvétel, készletvásárlás, hitel visszafizetés) A magyar Számviteli Törvény. a cash-flownál egy furcsa összetett szerkezetet mutat be. 3 CF kategória: Működési cash-flow: Szokásos vállalkozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás (indirekt módszer) Befektetési cash-flow: Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (direkt módszer) Finanszírozási cash-flow:pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközváltozás (direkt módszer) A felépítés előnye, hogy az eredménykimutatás és a mérleg adataiból elkészthető, bár a megelőző év adataira is szükség van. Két értékoszlop, tárgyév és az azt megelőző év. I. Működési cash-flow (Az alábbi sorokban az előjelek meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy az eszközoldali változások fordított előjellel, a forrás oldaliak előjelhelyesen kerülnek be.) Kiindulási adatunk: 1. Adózás előtti eredmény: pozitív ha nyereséges, negatív ha veszteséges A következő sorok nem járnak pénzmozgással, de az eredménykimutatásban szerepelnek: 2. Elszámolt amortizáció, mindig pozitív, mert az eredményt csökkentette, de pénzmozgással nem járt 3. Elszámolt értékvesztés vagy visszaírás értékvesztés pozitív, visszaírás negatív 4. Céltartalék képzés és felhasználás kül. képzés pozitív felhasználás negatív 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (erre a sorra azért van szükség, hogy a befektetési CF-ben teljes értékesítési összeggel megjelenő tétel miatti kétszeresen vett veszteséget illetve nyereséget kompenzáljuk. Ezért: nyereség esetén negatív veszteség esetén pozitív 12 / 79

13 Az alábbi sorok pénzmozgással járnak, de az eredménykimutatásban nem szerepelnek. Ezeknél az előző évihez képest az állomány változását vizsgáljuk. [Ha pl. az előző évben a vevőkövetelés 500 volt, most 1000 lett, akkor ez az eredményen nem látszik ugyan, de a kasszában 500-al kevesebb pénzünk van, mint tavaly lásd 9. sor.) 6. Szállítói kötelezettség változása pozitív ha nő, negatív ha csökken 7. Egyéb rövid lejáratú köt változása pozitív ha nő, negatív ha csökken 8. Passzív időbeli elhatárolások változása pozitív ha nő, negatív ha csökken 9. Vevőkövetelés változása pozitív ha csökken, negatív ha nő 10. Forgóeszköz változása (vevőköv és pénzeszköz nélkül) pozitív ha csökken, negatív ha nő 11. Aktív időbeli elhatárolások változása pozitív ha csökken, negatív ha nő?? 12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) negatív 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés negatív II. Befektetési cash-flow 14. Befektetett eszközök beszerzése negatív 15. Befektetett eszközök eladása pozitív 16. Kapott osztalék, részesedés pozitív III. Finanszírozási cash-flow Részvénykibocsájtás, kötvénykibocsájtás, hitelfelvétel, illetve ezek visszafizetése pozitív, ha forrásáll. nő (pl hitelfelvétel) negatív, ha pénzeszközállomány csökken IV. Pénzeszközök változása +I.+II.+III. 13 / 79

14 4. Markowitz-féle portfólió-modell Várható hasznosság maximalizálása és kockázatkerülés Diverzifikáció, a diverzifikálható és nem diverzifikálható kockázat Hatékony portfólió, befektetői választás a Markowitz-modellben Az a megközelítés, amely szerint az emberek kockázatos helyzetekben a legnagyobb várható értékű lehetőséget választják, azaz matematikai értelemben keresik a várható maximumot, legtöbbször csődöt mond a valós viselkedések magyarázatakor. Úgy tűnik, hogy kockázatos helyzetekben hozott döntéseinknél nem az egyes kimenetelek pénzösszegét súlyozzuk valószínűségeikkel, hanem a pénzösszegek következményét, hasznosságát. (Szentpétervári paradoxon). Közgazdasági modellezésünk során tehát a várható érték maximalizálása helyett a várható hasznosság maximalizálásából indulunk ki. E[ W ] = p i i wi [ U( )] p i U ( w ) max E W = i i max Hasznosságot tulajdonítunk minden olyan anyagi vagy nem anyagi jószágnak, amely képes szükségletet kielégíteni, és amelyre vonatkozóan a társadalom valamely tagjának hiányérzete van. Mint általában, a pénz újabb egységeinek birtoklása is egyre csökkenő többletélvezetet nyújt, azaz birtokolt mennyiségének függvényében csökken a határhasznossága. A pénz csökkenő határhasznosságával magyarázható egyébként az emberekre általában jellemző kockázatkerülés jelensége is. MU(W) U(W) MU(F) U(F) W, F A hozam a befektetett és a visszakapott összeg arányát mutatja egységnyi időszakra (rendszerint egy évre) vonatkoztatva, tehát egyfajta pénztermelő intenzitást fejez ki. A nominál hozam magában foglalja az inflációt is, míg a reálhozam a valós pénznövekedési ütemet tükrözi. E( r) = E( F1 ) F F 0 14 / 79 0 E( F1 ) = 1 F Mivel a jövőbeli pénzáramlás(ok) nyilván kockázatos(ak), így a hozam is az. Kockázat alatt annak a lehetőségét értjük, hogy a valós pénzösszeg illetve hozam eltérhet a várhatótól. Természeti törvény, hogy sok, független hatás eredőjeként kialakult véletlen jelenségek a normális eloszláshoz közelítenek, így joggal tételezhetjük fel, hogy kockázatos pénzügyi jelenségeink általában normális eloszlásúak. A valószínűség - matematikai értelemben - nagy számban ismétlődő esemény egyik kimenetelének relatív gyakorisága, pontosabban e relatív gyakoriság határértéke. A közgazdaságtanban viszont ez így legtöbbször értelmezhetetlen, hiszen rendszerint egyedi (nem ismétlődő) esetekről van szó, ilyen esetekben kell döntenünk. Ebből kifolyólag itt nem relatív gyakoriságokra, inkább az esemény kimeneteleivel kapcsolatos hitünk fokaira asszociálunk. Pontosan nem tudjuk, hogy mi fog történni, és ezt a tudáshiányunkat több lehetséges végkifejlethez kapcsolt hit erősségével fejezzük ki. Ha a hit statisztikai adattömegen nyugszik, akkor objektív, ha szubjektív becslésen, akkor szubjektív valószínűségről beszélünk, bár legtöbbször a múltbeli adatok statisztikai adattömegként való elfogadása is szubjektív. A terminológia szerint kockázatról akkor beszélünk, ha ismerjük egy véletlen esemény lehetséges 0

15 kimeneteleit és azok valószínűségeit is, míg bizonytalannak mondunk egy helyzetet, ha a lehetséges kimeneteleket és/vagy azok valószínűségeit nem ismerjük. Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy közgazdaságtanban kockázatos helyzetekként modellezünk amúgy bizonytalan helyzeteket. Valószínűségekkel kapcsolatos következtetéseink esetleges torzításaira a másodfokú valószínűségekkel szoktunk utalni. A várható hozam - szórás modell egy-egy görbéje olyan pontokat köt össze, amelyek várható hozam - szórás kombinációi egy adott befektető számára azonos várható hasznosságérzetet nyújtanak, amelyek közötti választást tekintve közömbös. Az első ábrán a biztos eset mellett három olyan várható értékű és szórású (normális eloszlással jellemezhető) befektetési lehetőséget láthatunk, amelyek ugyanazon várható hasz-nosságszintet adják. A második ábrán már várható hozamokat értelmezünk, a görbe végtelen sok E(U*)-ú kombinációt mutat, míg a harmadikon több görbét, azaz egy ún. közömbösségi térképet láthatunk. E(U) σ(rb) σ(rc) σ(rd) E(r) E(r) E(U*) U 5 E(U*) U 4 E(r D ) E(r C ) E (r B ) r A U 3 U 2 U 1 E(FB) E(FC) E(FD) FA F σ(r B ) σ(r C ) σ(r D ) Amennyiben általánosnak tekintjük, hogy a pénz esetén is érvényes a csökkenő határhasznosság elve, úgy a kockázatkerülés általános jelenségét is elfogadjuk. Ilyen alakú hasznosság függvény esetén ugyanis a nyert hasznosságok kisebbek, mint az ugyanakkora pénzösszegek elvesztésével vesztett hasznosságok, azaz kerüljük a szimmetrikus - matematikai értelemben éppen korrekt - helyzeteket, illetve nagyobb kockázatért (szórásért) nagyobb várható hozamot várunk el. Ez a kockázatkerülés. Az ábra-sorozat is ilyen beállítottságú embert vázol, akinek egyetlen közömbösségi görbéje az U = E(r) - Aσ 2 (r) képlettel írható le, ahol A pozitív szám az ún. kockázatkerülési együttható. Bár ettől eltérő beállítottság (kockázat közömbösség vagy kockázat kedvelés) is lehetséges, ez tekinthető általánosnak, egyéni különbség leginkább csak a kockázatkerülés mértékében (A nagyságában, a U-görbék felfelé hajlásában ) van. σ(r) σ(r) A befektetői racionalitás legjobban a Neumann-Morgenstern-féle hasznosságelméleten keresztül ragadható meg. Axiómarendszerükből jól látható, hogy a racionalitás nem a hasznosságérzet, a preferenciák milyenségére vonatkozik, hanem inkább a következetességre. Ezt sugallja pl. a tranzitivitás axiómája is, ami szerint, ha x>y (x kimenet preferáltabb y-nal szemben) és y>z, akkor x>z; illetve, ha x~y (közömbösek) és y~z, akkor x~z, valamint a függetlenség axiómája is, ami szerint, amennyiben A-nak x és z kimenetele van p és 1-p valószínűségekkel (A(x, z : p)), akkor, ha x>y, akkor A(x, z : p) > B(y, z : p). Egy kockázatos befektetés biztos egyenértékese az a CE összeg, illetve CE(r) hozam, amely ugyanazt a hasznosságváltozást eredményezi biztosan, mint amit a kockázatos befektetés ígér várhatóan, azaz U(CE)=E[U(X)], illetve CE(r)=E(r)-Aσ 2 (r). A kockázati prémium a várható érték, illetve várható hozam biztos egyenértékes feletti része (RP illetve RP(r)), azaz RP=E(X)-CE, illetve RP(r)= E(r)-CE(r). A tőkepiacon nagyszámú, egymással nem teljesen együttmozgó (nem tökéletesen korreláló) befektetési lehetőség van. A befektetőknek tehát lehetőségük van befektetésük megosztására, diverzifikálására, azaz portfólió kialakítására, ezen keresztül pedig befektetési csomagjuk kockázatának csökkentésére. 15 / 79

16 E(r) Hatékony portfóliók B 1 B 2 A σ(r) A tőkepiac kínálta befektetéseket és az ezekből összeállítható portfóliók halmazát szemlélteti az ábra tojáshéjalakú részlete. Befektetői hasznosságmaximalizálást, kockázatkerülést és racionalitást feltételezve nyilvánvaló, hogy az egyes befektetők a maximális hasznosságot a tojáshéj peremén érhetik el (egyénenként persze máshol, ld. B1, B2 pontok), itt találják az adott kockázathoz tartozó maximális várható hozamokat (illetőleg itt érhetnek el egy adott várható hozamot a legkisebb kockázat árán). Az itt elhelyezkedő portfóliókat nevezzük hatékony portfólióknak, a hasznosságmaximalizáló, racionális és kockázatkerülő befektetők nyilván ilyet fognak választani. Ez a Markowitz-féle modell. Ebben a modellben különösen bonyolult a befektetői választás, hiszen egy-egy befektetés releváns kockázatának megállapításához a portfólióban lévő összes többi befektetéssel való korrelációs kapcsolatát fel kellene térképezni, ráadásul a befektetők által tartott hatékony portfóliók sem azonosak, így ez a kapcsolatrendszer is egyénenként más és más. 16 / 79

17 5. Sharp-féle tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) Kockázatmentes lehetőség és homogén várakozások Piaci portfólió és a tőkepiaci egyenes Béta és az értékpapír-piaci egyenes A Sharp-féle modellben tökéletes tőkepiacot (sok, árelfogadó befektető; preferenciákra hatástalan adók és szabályzók; tökéletes informáltság, nulla tranzakciós költség) és portfólió-tartó, annak várható hozam - szórás viszonyát optimalizáló befektetőket tételezünk fel, akik informáltsága, közgazdasági okoskodása, így értékpapírokkal kapcsolatos várakozása is megegyezik. (Ez a homogén várakozások hipotézise, ami képszerűen annyit jelent, hogy a befektetők tojáshéja ugyan ott van.) Továbbá, a befektetési lehetőségeket tőzsdén forgalmazott, kockázatos pénzügyi eszközökre, valamint rögzített (fix) kamatú kockázatmentes befektetési és hitelfelvételi lehetőségre osztjuk fel. Ezen feltételezésekre építve annyi azonosságot találunk, hogy minden befektető ugyanolyan összetételű kockázatos portfoliót (M-et) választ, és ezt kombinálja (egyéni preferenciája szerint) a kockázatmentes lehetőséggel. Ha viszont ez így van, akkor az egységesen választott M kockázatos portfolió összetétele meg kell egyezzen az egész tőkepiacot mintázó ún. piaci portfolióéval. A Sharp-féle modellben a befektetői portfólió-tartás (azaz az E(r), σ(r) választás) tehát jóval egyszerűbb: a piaci portfolió és a kockázatmentes lehetőség (befektetés vagy hitelfelvétel) egyedi (a 1, a 2) kombinációja: E r) = a r + a E( r ) σ r ) = a σ ( r ) ( 1 f 2 M ( 2 M A modell szerint a befektetők mind az ún. tőkepiaci egyenesen helyezkednek el portfólióikkal, hiszen itt találhatók a tőkepiac kínálta legjobb várható - érték szórás változatok. Nem lehet más, mint a piaci portfólió! E(r) C 1 E(r) Tőkepiaci egyenes C 2 A M E(r M ) Piaci portfólió M r f r f σ(r) σ(r M ) σ(r) A befektetők portfólióinak piaci portfólió és kockázatmentes befektetés illetve hitelfelvétel tartásával való modellezése megnyitja az utat a befektetések releváns (diverzifikáció után valóban megjelenő) kockázatának egységes megadására. Tudjuk ugyanis, hogy a kockázatmentes rész a diverzifikációban nem vesz részt, lévén nincs is szórása (hiszen kockázatmentes), így egy-egy értékpapír releváns kockázata csak a piaci portfólióval való sztochasztikus kapcsolatától függ, attól, hogy kockázatából mennyi diverzifikálódik (eliminálódik) a piaci portfólióban. Másként megközelítve a kérdést azt keressük, hogy egy adott értékpapír mennyire járul hozzá a piaci portfólió kockázatához. Belátható, hogy egy adott értékpapír hozzájárulása a piaci portfolió kockázatához attól függ, hogy ingadozásai átlagosan mennyire erősítik vagy gyengítik a piaci portfolió kilengéseit. Ezt a hajlamot (átlagos viselkedést) az adott értékpapír hozamai és a piaci portfolió hozamai közötti regressziós kapcsolat regressziós egyenesének meredeksége jellemzi. Ezt a regressziós egyenest pénzügyekben karakterisztikus egyenesnek nevezzük. 17 / 79

18 r i 1 β i ε i r M A karakterisztikus egyenessel tulajdonképpen két részre bontjuk fel egy értékpapír teljes kockázatát: A bétás rész az értékpapír teljes kockázatának az értékpapír-piac egésze ingadozásával magyarázható része, az ún. piaci (nem diverzifikálható, szisztematikus) kockázati rész, míg az epszilonos rész a piac egészétől független (diverzifikálható, nem szisztematikus) kockázati része: σ ( ri ) = βi σ ( rm ) σ ( i Amennyiben elfogadjuk azt, hogy bármely két értékpapír együttmozgása kizárólag azzal magyarázható, hogy mindkettő a piac egészéhez is kötődik, azaz elfogadjuk, hogy a piac egészének ingadozása az egyetlen általános faktor. Ekkor az epszilonokkal jellemzett egyedi részek egymástól függetlenek kell, hogy legyenek: = 0 k ε ε 18 / 79 i j Így viszont, egy sok elemből álló, hatékony portfolióban (mint pl. a piaci portfolió) az egyedi részek (epszilonok) kioltják egymást, így csak a piaci mozgásokkal magyarázható részek adják a kockázatot: lim σ ( r ) = σ ( r ) β n P Egy hatékony portfólió kockázata (szórása) tehát a benne lévő részek átlagos bétájának és a piaci portfólió szórásának szorzata. Így tehát egyetlen i értékpapír releváns kockázata (szórása): β i σ ( r M ) A béták stabilitásának kérdése azért bír nagy jelentőséggel, mert amennyiben az értékpapírok bétái időről időre (jelentősebben) változnának, a CAPM gyakorlati használhatósága csekély lenne. A mérések szerint viszont a béták viszonylag stabilak, így egy értékpapír bétájának becsléséhez felhasználhatók az értékpapír és a piaci portfólió múltbeli hozamadatai, azaz a béták mérhetőkké válnak. Úgy tűnik tehát, hogy egy üzleti tevékenység bétája annak stabil jellemzője. Erre utal a karakterisztikus egyenes elnevezés is. Beláttuk, hogy - amennyiben elfogadjuk, hogy a befektetők portfólióinak kockázatos része egységesen a piaci portfólió - egy i értékpapír mérvadó, releváns kockázata β i σ(r M ), azaz - lévén σ(r M) konstansnak tekinthető - a releváns kockázatot a béták mérik. Mivel a várható hozam - kockázat általános kapcsolatrendszere nyilván csak a releváns kockázatokra reflektál, így a tőkepiaci befektetéseknek nem a teljes kockázata, csak annak piaci kockázati része lesz a mérvadó. Ennek nagyságát mutatja a béta, tehát a béták szerint kell kialakuljanak a befektetők hozamelvárásai is. A tőkepiacon az árfolyamok mozgatásával a piac szabadon beállíthatja egyegy befektetés várható hozamát, és e beállítás az elvárásokhoz, azaz a bétákhoz kell, hogy igazodjon. Jól működő piacok esetén ugyanis olyan piaci erők hatnak, amelyek a várható és az elvárt hozamot egymáshoz közelítik. Ha ugyanis a várható hozam magasabb az elvárt szintnél, akkor a befektetők (további) részvényvásárlásai megemelik az árat és ezáltal csökkentik a várható hozamot. Ehhez hasonlóan, ha a várható hozam alacsonyabb, akkor a befektetők eladásai vezetnek a kiegyenlítődés felé. A piac erői tehát minden értékpapírt rákényszerítenek az M ε ) átlagos 2

19 elvárásokat kifejező (értékpapír-piaci) egyenesre, ha arról valamelyik elmozdul, olyan erők kezdenek hatni, amelyek visszatérítik rá. E(r) r f β Ha a befektetőknek kockázati prémium (extra hozam) járna a diverzifikálható (egyedi, nem szisztematikus) kockázat vállalásáért, akkor a sok, nagy egyedi kockázatú részvényből összeállított portfoliók nagyobb várható hozamot kínálnának, mint az ugyanakkora piaci (nem diverzifikálható, szisztematikus) kockázatú, de kisebb egyedi kockázatú részvényekből álló portfoliók. A befektetők észlelve mindezt, a nagyobb hozadékot ígérő, de hatékony portfólióban tartva azonos portfólió-kockázatosságot eredményező első változatot keresnék, azaz nagy egyedi kockázatú értékpapírokra vadásznának, és kerülnék az ugyanakkora bétájú, de kisebb egyedi kockázatú papírokat. Ezzel fölvernék a nagy, és levinnék a kis egyedi kockázató részvények árát. Mivel az árfolyam és a várható hozam ellentétesen változik, a folyamat mindaddig tartana, amíg az azonos béta-értékű részvények várható hozama ki nem egyenlítődne, és a diverzifikálható kockázat vállalásáért nem lehetne kockázati prémiumot kapni. Minden más kifejlet ellentmondana a befektetői racionalitás elvének. A tőkepiaci árfolyamok modellje, a CAPM, arra utal, hogy a befektetőknek az időért és a kockázat vállalásáért jár jutalom. Az r f utal az időért járó jutalomra (hiszen ennek nulla a kockázata) (r f felfogható a tőkepiaci befektetések biztos egyenértékesének is), míg a β(e(r M )- r f ) adja a kockázati prémiumot. A CAPM specialitása, hogy a tőkepiacon nem diverzifikálható (azaz a releváns) kockázatot - a piaci portfólió kockázatos portfólióként való tartásának feltételezésén keresztül - a β változón keresztül ragadja meg. E( r) = r + β E( r ) r E(r) piaci portfolió f ( ) M értékpapírpiaci egyenes f E(r M ) r f 1 β A CAPM értékpapír-piaci egyenese adta lehetőségek közül a befektetők már saját várható hozam szórás preferenciarendszerük alapján választanak, hiszen a CAPM valójában nem szakad el a várható hozam szórás rendszertől. A béta változó végeredményben egy szórás nagyságát tükrözi: azt mutatja meg, hogy a vállalt szórás (kockázat) hányszorosa a piaci portfolióénak. Egy értékpapír várható hozama mindig ( csak ) a piaci kockázatához igazodik. Azok, akik nem hatékony portfóliókat tartanak, a piaci résznél nagyobb kockázatot viselnek el, mialatt ők is csak a piaci kockázati részhez illeszkedő várható hozamot kapják kompenzálásnak. Ez hiba. A befektetőknek végül is két dologra kell ügyelniük: (1) hatékony portfóliót kell tartaniuk, (2) hatékony portfóliójuk átlagos bétáját kockázatkerülésükhöz illesztve kell megválasztaniuk. 19 / 79

20 E(r) E(r) max C E(r M ) M r f β=1 β opt β σ(r M ) σ(r) β σ(r M ) β σ(r M ) A tőkepiaci egyenesen a befektetők ülnek hatékony portfólióikkal, amely portfóliókat a tojáshéj értékpapírjaiból és r f-ből raknak össze. A tőkepiaci egyenes valójában a tőkepiac kínálta lehetőségekből összerakott legjobb portfóliókat mutatja, azok várható hozamait kockázatuk függvényében. Az értékpapír-piaci egyenesen viszont befektetési lehetőségek, értékpapírok és - a béták átlagolható tulajdonságából fakadóan - portfóliók ülnek. Az értékpapír-piaci egyenes végeredményben az egyes befektetési lehetőségek várható hozamait mutatja azok releváns kockázata (bétája) függvényében. 20 / 79

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA!

Forrás. Bevezetés a számvitelbe. A számvitel vagyonfelfogása. A mérleg jellemzői. A mérleg főcsoportok. Éves beszámoló mérlege AXIÓMA! Bevezetés a számvitelbe A vállalkozás vagyona Kettős megközelítés: A számvitel vagyonfelfogása 1. Az újratermelési folyamat melyik szakaszában van? 2. Honnan származik ez a vagyon rész? Dr. Pál Tibor Rendeltetés

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA

II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Számvitel alapjai II. ELŐADÁS A SZÁMVITEL VAGYONFELFOGÁSA Dr. Pál Tibor 2015.09.20. A vállalkozás vagyona Kettős vetület 1. Az újratermelési folyamat mely szakaszában van a vagyon? 2. Honnan származik

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege Egyszerűsített éves beszámoló mérlege sz A tétel megnevezése Előző Év Tárgyév 1 A Befektetett eszközök (I.+II.+III.) Ft 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK Ft 10 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ft 18 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA

AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 9. AZ EREDMÉNY KIMUTATÁSA 1 MIRŐL LESZ MA SZÓ? 1 EREDMÉNYKATEGÓRIÁK 2 EREDMÉNYKIMUTATÁS MÓDSZEREI 3 GYAKORLÁS 2 1 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS AZ ÉVES MŰKDÉS HATÓTÉNYEZŐIT RÉSZLETEZI 3 PÉNZÜGYI EREDMÉNY RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évrő Statsztka számje EDUCATIO Társadalm Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Vác út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2004.01.01-2004.12.31.

Részletesebben

Számviteli alapfogalmak I.

Számviteli alapfogalmak I. Számviteli alapfogalmak I. 1. A számvitel fogalma: a gazdálkodás (a gazdasági tevékenység) rendszeres, szervezett, számokban kifejezett megfigyelése, mérése, feljegyzése. 2. A számvitel területei: a törvény

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái

Az eredménykimutatás. Formai jellemzõk. Eredménykategóriák. Tartalmi jellemzõk. Az eredménykimutatás fajtái Üzleti számvitel XXI. Elõadás Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Az eredménykimutatás Számviteli

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái.

Az eredménykimutatás. Eredménykimutatás I. Eredménykategóriák. Formai jellemzők. Tartalmi jellemzők. Az eredménykimutatás fajtái. MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Eredménykimutatás I. Dr. Pál Tibor Az eredménykimutatás Számviteli okmány

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben