Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/1996. (XII. 31.) önkormányzati rendelete Az évtől érvényes helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak megállapításáról.* (Egységes szerkezetben) 1.. Az árak megállapításáról szóló évi LXXXVII. tv. 7. -ában kapott felhatalmazás alapján Paks Város területén a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés viteldíjait az önkormányzat Képviselő Testület állapítja meg. A helyi tömegközlekedés viteldíjai: menetjegy egyvonalas bérlet összvonalas bérlet tanuló és nyugdíjas bérlet 165 Ft Ft/hó Ft/hó Ft/hó A viteldíjak az általános forgalmi adót és a biztosítási díjat tartalmazzák. A negyedéves bérlet ára a havi bérlet árának háromszorosa. 3.. E rendeletben megállapított viteldíjak a szolgáltatást igénybevevőkre és a szolgáltatókra kötelező. 4.. A megállapított viteldíjakat február 1.. napjától kell alkalmazni Az utazási feltételeket e rendelet melléklete tartalmazza A rendelet hatályba lépésével a 29/1995. (XII.31.) sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti. Paks, december 11. Herczeg József sk. polgármester Dr. Blazsek Balázs sk. jegyző *A rendeletet a Képviselő Testület az december 10-i ülésén fogadta el.

2 2 Módosító rendeletek: 1 2/2002. (II. 8.) sz. rendelet, hatályba lépett február /2012. (I. 13.) önkormányzati rendelet február 1-i hatállyal. A módosító rendelet február 15-én hatályát veszti. Hatályát veszti a helyi autóbusz közlekedési viteldíjak megállapításáról szóló 24/1996.(XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2002. (II. 8.) önkormányzati rendelet. Korábbi módosítások: 4/1997.(II. 28.) sz. rendelet, hatályba lépett II. 28., díj alkalmazás III. 1-től 27/1997. (XI. 29.) sz. rendelet, hatályba lépett, I /1998. (XII. 31.) sz. rendelet, hatályba lépett I /1998. (XII. 31.) sz. rendelet, hatályba lépett I /1999. (XI. 22.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2000. (XI. 21.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2000. (XII. 31.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2001. (XII. 17.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2002. (XII. 23.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2003. (XII. 31.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2004. (XII. 31.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2005. (XII. 30.) sz. rendelet, hatályba lépett I /2006. (XII. 20.) sz. rendelet, hatályba lépett január 1. 19/2007. (XII. 28.) sz. rendelet, hatályba lépett január 1. 35/2008. (XII. 17.) sz. rendelet, hatályba lépett január 1-én, hatályát veszti január 15-én. 12/2009. (VII. 3.) sz. rendelet, hatályba lépett július 3-án, de július 1-től kell alkalmazni, hatályát veszti július 10-én. 21/2009. (XII. 23.) sz. rendelet január 1-i hatállyal, hatályát veszti január 15-én. 25/2010. (XII. 28.) önkormányzati rendelet január 1-i hatállyal, hatályát veszti január 15-én.

3 3 UTAZÁSI FELTÉTELEK A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZ JÁRATOKON Melléklet A Volán társaság személyszállítást a menetrend szerinti autóbusz járatokkal (továbbiakban: autóbusz járat) a Polgári Törvénykönyv általános, valamint vállalkozási szerződésre vonatkozó előírásai, a közúti közlekedésről szóló évi I.tv., a 20/1981. (VI.19.) Mt. rendelet szabályai, annak 6. -a alapján készített jelen utazási feltételek szerint végzi. 1. Autóbuszokon csak az utazhat, akinek érvényes menetjegye vagy utazási igazolványa (bérletjegye) van. Az utas köteles az utazás megkezdésekor - felszállás az első ajtón - menetjegyét a gépkocsivezetőnél megfelelő címletű pénz ellenében megvásárolni ill. bérletjegyét a jogosultság igazolásával (dolgozói és nyugdíjas bérlet esetén az üzemeltető által kiállított bérlet igazolvánnyal, tanuló bérlet esetén az érvényesített diákigazolvánnyal) együtt felszólítás nélkül felmutatni. A menetjegyet az utazás tartama alatt meg kell őrizni és ellenőrzés végett bármikor felmutatni. A menetjegyek egyszeri, a bérletjegyek korlátlan számú utazásra jogosítanak. Az egyvonalas bérletjegy más helyi vonalak autóbusz járatain a közös vonalszakaszokon (azonos útvonalon) is érvényesek. Az összvonalas és a tanuló-, nyugdíjas bérlet a város teljes vonalhálózatára érvényes. 2. A havi bérletjegy a rajta feltüntetett naptári hónap első napjának 0.00 órájától a tárgyhónapot követő hónap 5-én óráig érvényes. A negyedéves bérletjegy érvényessége a rajta feltüntetett negyedév első hónapjának első napja 0.00 órájától a tárgynegyedévet követő hónap 5-én óráig tart. Az éves bérletjegy a tárgyév január 1-jén 0.00 órától a tárgyévet követő év január 5-én óráig érvényes. A bérletjegy érvénytartamát meghosszabbítani nem lehet. A bérletjegy a jogosultságot igazoló bérlet igazolvánnyal (diák igazolvánnyal) együtt érvényes. A bérlet igazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 15.- Ft, amely az általános forgalmi adót is tartalmazza. 3. Érvénytelen a menetjegy, illetve a bérlet, ha a.) azt önkényesen módosították; b.) az utazás megkezdése után átruházták; c.) olyan mértékben megrongálták, hogy érvényességét megállapítani nem lehet, emiatt a jegyellenőrzés lehetetlenné vált d.) azt az utas nem az érvényességnek megfelelő vonalon(vonalszakaszon) belül használja utazásra. A felsorolt érvénytelenségi esetekben az utasnak a teljes árú menetdíjon felül pótdíjat kell fizetni. Ezen felül az a.) - c.) pontokban felsorolt esetekben a VOLÁN a bérletjegyet

4 4 bevonja. 4. A megváltott és utazásra fel nem használt, illetőleg részben felhasznált bérletjegyek árát - bérletjegy ellenében - a Volán a társaság személyforgalmi és marketing üzletág igazgatóságán visszatéríti. Az érvényesség hónapjában 15-én pénztárzárásig visszaadott havi bérletjegyek árának 50 %-át 20.- Ft kezelési költség levonásával visszatéríti. Az érvényesség kezdete után visszaadott negyedéves és éves bérletjegy árát a negyedév illetve év közben a Volán 20.- Ft kezelési költség levonásával az érvényességből még hátralevő (még meg nem kezdődött) egész naptári hónapokra téríti vissza. Ha ezen bérletek visszaadása valamely hónapban 15-én pénztárzárás előtt történik, ezen felül - a havi bérletekkel azonosan - a tárgyhavi ár 50 %-a is visszatérítésre kerül. A visszaváltott bérletek után fizetendő 20.- Ft kezelési költséget 25 % ÁFA terheli. 5. Utazási kedvezmények a.)korlátlan számú díjtalan utazásra jogosult: - gyermek - felnőtt kíséretében - 6 éves korig, illetőleg iskolai tanulmánya megkezdéséig bármely személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával, - a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének arcképes igazolványával rendelkező vak tagja; - a vakok személyi járadékában részesülő személy, az erről szóló igazolás alapján, - kormányrendelet alapján fogyatékossági támogatásban részesülő, az erről szóló hatósági bizonyítvány alapján, - 65 életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, ideértve a külföldről hazatelepült személyt és menekültet is; - a magyar jogszabályok alapján a nyugdíjfolyosító szerv által megállapított nyugellátásban a szomszédos államokban élő 65. életévét betöltött külföldi állampolgár és 65 év feletti hozzátartozója a nevére kiállított "Magyar igazolvány" illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" felmutatásával; - az országgyűlési képviselő képviselői igazolványa felmutatásával; a hadirokkant és hadiözvegy a hadigondozási igazolvány felmutatásával, továbbá a hadirokkant kísérője, ha a hadirokkant az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvos szakértői Intézetének szakvéleménye alapján kísérőre szorul, a szakvélemény bemutatásával; - a hadköteles katona, illetőleg polgári szolgálatot teljesítő személy. A jogosultságot körletelhagyási engedéllyel és katonaigazolvánnyal, illetve adatlappal és személyi igazolvánnyal kell igazolni. b.) Tanulóbérlet igénybevételére jogosult: - az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója bármely település helyi vonalán, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik. A kedvezmény a diákigazolvány érvényességének időtartama alatt, de legkésőbb: - a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál az októberi, - a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a márciusi havijegy érvényességének lejártáig vehető igénybe.

5 5 A bérletszelvényre a diákigazolvány számát kell feltüntetni. - a szomszédos állam közoktatási intézményében tanulói jogviszonyban álló, magyar tannyelven tanuló, vagy bármely felsőoktatási intézményben nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató, ha jogosultságát a "Magyar igazolvány" illetve "Magyar hozzátartozói igazolvány" e célra rendszeresített mellékletével igazolja. A kedvezmény az igazolvány melléklete szerinti érvényességi időtartam alatt vehető igénybe. A bérletszelvényre a "Magyar igazolvány", illetve a "Magyar hozzátartozói igazolvány" számát kell rávezetni életéve betöltéséig az a munkanélküli, aki a Munkaerőpiaci Alapból támogatott képzésben vesz részt. A kedvezmény a képzés helyén a munkaügyi központ kirendeltsége által kiadott igazolásban feltüntetett időtartam alatt vehető igénybe. A kedvezményre jogosult személy az igazolás bemutatásával a közlekedési szolgáltatást végző által kiadott arcképes igazolványt vált ki, amelynek érvényességi ideje megegyezik a munkaügyi központ kirendeltsége által kiadott igazolásban feltüntetett időtartammal. Az utazási kedvezmény az arcképes igazolvány felmutatásával vehető igénybe. c.) Nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult: - saját jogú nyugellátásban, munkaképtelenségi járadékban, növelt összegű öregségi járadékban, növelt összegű munkaképtelenségi járadékban részesülő személy (továbbiakban együtt: saját jogú nyugdíjas) valamint a hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban, növelt összegű özvegyi járadékban rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy, - a c.) pont első bekezdésében megjelölt személynek az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas, illetve rokkantsági járadékos igazolványának igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának felmutatásával igazolja; - a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő, ha munkaviszonyban nem áll, az illetékes önkormányzati szerv igazolása szerint; - a tartósan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos 18. életéve betöltéséig, ha utána emelt összegű családi pótlék jár, a kifizetőhely igazolása szerint; - a védőmunkahelyen foglalkoztatott, értelmi fogyatékos, ha a foglalkoztató székhelye szerint területileg illetékes önkormányzat ezt igazolja; - a munkaképtelen rokkant, ha ezt a lakóhelye szerint illetékes önkormányzati hivatal igazolja; - a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkező hallássérült személy. A c.) pontban megjelölt személyek jogosultságukat a nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolvány, igazolás bemutatásával igazolják. A bérlet a közlekedési szolgáltatást végző által a jogosultság igazolása után - kiadott érvényes igazolvánnyal használható. Az igazolvány érvényességét a szolgáltató határozza meg. Az igazolványok érvényességének lejártakor a meghosszabbításhoz (újabb igazolvány kiadásához) a jogosultságot ismételten igazolni kell.

6 6 6. Kézipoggyász és élőállat szállítása: - Az autóbuszon csak a szájkosárral és pórázzal ellátott kutyák szállíthatók. A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy árával. Kivétel a vakvezető és rendőrkutya, amelyek szállítása díjtalan. - Minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó egy személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, illetőleg 1 ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit díjmentesen szállíthat. 7. A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjai: a.) Viteldíjak: A helyi autóbusz-közlekedési viteldíjakat önkormányzati képviselőtestületi rendelet határozza meg. b.) Pótdíjak: a.) 2000 Ft pótdíjat fizet, aki - az utazási feltétel megsértésével olyan tárgyat (vagy élő állatot) visz be az autóbuszba, amely kézipoggyászként nem szállítható; - a járművet poggyászával, ruházatával vagy más módon beszennyezi. b.) 3000 Ft pótdíjat fizet, aki - jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel kísérli meg az utazást; - kutyát külön érvényes vonaljegy nélkül szállít. c.) 4000 Ft pótdíjat fizet az aki, az a.), b.) pontokban meghatározott fizetési kötelezettségének 8 napon belül nem tesz eleget. d.) Amennyiben az utas érvényes bérlettel rendelkezik, de azt a jegyellenőrzésnél felmutatni nem tudja, 48 órán belül az autóbusz-állomáson történő bemutatásával 40,-Ft bemutatási díj megfizetésével mentesül a pótdíj fizetési kötelezettség alól.

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 2. sz. melléklet HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 2 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 2 2. Utazási igazolványokra vonatkozó közös szabályok...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAIRÓL A menetdíj megfizetése A menetdíjat az utazás megkezdése előtt, legkésőbb az autóbuszon kell

Részletesebben

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től

Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról. Érvényes: 2012 szeptember 1-től Tájékoztató a menetrend szerinti belföldi távolsági (helyközi) autóbuszjáratok díjszabásáról Érvényes: 2012 szeptember 1-től Az országos, regionális és elővárosi személyszállítás szolgáltatások díjai A

Részletesebben

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik.

I. Teljes árú menetdíjak. A teljes árú menetdíjak megállapítása a menetrendi kilométerek alapulvételével képzett díjszabási kilométerekből történik. DÍJSZABÁSI TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOKHATÓSÁGI DÍJAIRÓL ÉS KEDVEZMÉNYEIRŐL ÉRVÉNYES 2012. ÁPRILIS 1-TŐL I. Teljes árú menetdíjak A teljes árú menetdíjak

Részletesebben

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL

2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL 2. MELLÉKLET TÁJÉKOZTATÓ A MENETREND SZERINTI BELFÖLDI TÁVOLSÁGI (HELYKÖZI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSÁRÓL Az aktuális teljes árú és kedvezményes menetdíjak, a bérletek árai, az útipoggyász fuvarozás és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001.(XII.31.)

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 3. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az Önkormányzat rendelete alapján külön kerülnek meghirdetésre. A díjtételek 2012. január 1-jétől 21,26%-ÁFÁ-t tartalmaznak. II. Utazási kedvezmények A díjszabás

Részletesebben

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

A Kormány../2007. (.) Korm. rendelete. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről A Kormány./2007. (.) Korm. rendelete a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény -ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány

Részletesebben

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013.

VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2013. május 9-tıl. Jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ IP/PM/NS/A/53/6/2013. 149 2. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához VÁROSI (HELYI) AUTÓBUSZJÁRATOK

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA 1. sz. melléklet ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELŐVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA Tartalomjegyzék Általános határozmányok... 3 1. Menetdíjak megállapításának általános szabályai... 3 2. Utazási igazolványokra

Részletesebben

Általános rendelkezés 1.

Általános rendelkezés 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007. (I.25.) számú rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok

Részletesebben

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet

A MENETREND SZERINTI HELYI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA SZOLNOK VÁROSBAN 2.1. számú melléklet I. Díjtételek A díjtételek és a pótdíjak az önkormányzat vonatkozó határozata alapján külön kerülnek meghirdetésre. II. Utazási kedvezmények Az utazási kedvezményeket az üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.

Részletesebben

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től

Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től Az MVK Zrt. utazási feltételei 2013. szeptember 1-től I. Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll

Részletesebben

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől Utazási Tájékoztató Érvényes: 2007. január 1-jétől Tartalomjegyzék Szolgáltatói nyilatkozat Utazási feltételek 4-9 10-35 Autóbuszmenetrendek 1-es 1A-s 2-es 3-as 3A-s 4-es 5-ös 6-os 7-es 8-as 9-es 11-es

Részletesebben

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 1. oldal 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási ekről A fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. -ának (4) bekezdésében

Részletesebben

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!...

fl...?.\... ~.~. ...Q...~... (.,~ ~ ) NY REGYHÁZA ...!.:-!... NyíREGYHÁZA 4400 NYíRE:.GYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS THEFON: -i36 42524-500; FAX: +36 42524-501 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARME:STE:.R@NYIREGYHAZA.HU KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám

Részletesebben

módosította: 70/2012. (XII.21)

módosította: 70/2012. (XII.21) Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37 /2004. (XII. 17) önkormányzati rendelete a menetrendszerinti autóbusz-közlekedés díjáról és az utazási feltételekről módosította: 70/2012. (XII.21)

Részletesebben

Old./össz. old.: 1/30 Általános tudnivalók A Személyszállítási szerződés az utas és az MVK Zrt. között akkor lép hatályba, amikor az utas utazási szándékkal felszáll a menetrend szerint közlekedő járműre.

Részletesebben

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től

Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től Utazási Tájékoztató Érvényes: 2008. január 1-től 3 Szolgáltatói nyilatkozat Az MVK Zrt. közúti közforgalmú autóbusz és villamos közlekedéséről Közszolgáltatási szerződés alapján közforgalmú személyszállítási

Részletesebben

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT SZIA 2000 Bt. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztustól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/229/1/2014. számú határozatával. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon

1. A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a pápai, várpalotai, zirci és balatonfűzfői városi (helyi) autóbuszjáratokon 2/3. sz. melléklet A menetjegyek és bérletek fajtái és díjai a Veszprém megyében közlekedő városi (helyi) autóbuszjáratokon (Pápa, Várpalota, Zirc, Balatonfűzfő, Veszprém, Balatonfüred, Ajka) 1. A menetjegyek

Részletesebben

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT

UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT UTAZÁSI FELTÉTELEK A VÁROSI (HELYI) MENETREND SZERINTI AUTÓBUSZJÁRATAINAK IGÉNYBEVÉTELÉRE. ÜZLETSZABÁLYZAT Az üzletszabályzat..seregélyes-kapuvár..település közigazgatási határain belül hatályos IP/PM/NS/A/51/7/2013

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei

Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei Kecskemét Megyei Jogú Város helyi személyszállítási közszolgáltatásának utazási feltételei 1. Általános tudnivalók A Polgári Törvénykönyv 216. (1) bekezdése értelmében a Személyszállítási szerződés az

Részletesebben

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra

A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra A SZABOLCS VOLÁN Zrt. által üzemeltetett helyi járatokra vonatkozó menetrendi naptár 2014/2015. évi menetrendi időszakra 2014 December A nyári időszámítás hét 50 51 52 1 2015. március 29-től október 25-ig

Részletesebben

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain

Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Utazási kedvezmények a Volán társaságok autóbuszjáratain Érvényes: 2007. május 1-től Tájékoztatjuk Utasainkat, hogy a Volán társaságok menetrend szerinti regionális és országos autóbuszjáratain az alábbi

Részletesebben

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től

A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től A Körös Volán Zrt. Üzletszabályzatának 5. sz. módosítása Érvényes: 2014. május 1.-től Utazási feltételek a KÖRÖS VOLÁN Zrt. menetrend szerinti autóbuszjáratainak belföldi országos, regionális és elővárosi,

Részletesebben

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl

ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI AUTÓBUSZJÁRATOK DÍJSZABÁSA. Érvényes: 2014. január 21-tıl 95 1. számú MELLÉKLET a HAJDÚ VOLÁN Zrt. közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatához ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS ELİVÁROSI

Részletesebben

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1

TISZTELT UTASAINK! Kaposvári Tömegközlekedési Zrt. 1 TISZTELT UTASAINK! Szíves figyelmükbe ajánljuk ôszi/tavaszi menetrendi tájékoztatónkat, mely érvényes 2012-tôl kezdôdôen minden év nyári tanszünetét követő elsô tanítási naptól az azt követô év nyári tanszünetét

Részletesebben

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta:

TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2013. május 23-tól. Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: TANDARI-BUSZ Kft. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013. május 23-tól Az Üzletszabályzatot jóváhagyta: a Nemzeti Közlekedési Hatóság az IP/PM/NS/A/142/4/2013. számú határozatával 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben