Fenntarthatósági Jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági Jelentés"

Átírás

1 Fenntarthatósági Jelentés 2007

2 1 Tartalomjegyzék 1. A jelentésről 2 2. Köszöntő 3 3. Az MVM Csoport 4 4. Emberi erőforrás Munkavállalói adatok Képzettség, továbbképzés Érdekképviselet, munkaügyi kapcsolatok Szociális és jóléti célú juttatások Üdülés, sportolás Egészség- és munkavédelem Környezetvédelem Primerenergia-hordozók felhasználása Vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás Légszennyező anyagok kibocsátása Hulladékgazdálkodás Talaj- és talajvízvédelem Zajvédelem A biodiverzitásra gyakorolt hatás Elektromágneses terek Nukleáris környezetvédelem A szén-dioxid kibocsátási egységek kereskedelme Környezetvédelmi költségek és ráfordítások Amire büszkék vagyunk A legnagyobb hazai cégek elszámolhatósági rangsora Rangos elismerésben részesült az MVM Zrt Gábor Dénes díj Ökopark az atomerőmű mellett Energiahatékonyság Társadalmi szerepvállalás Kommunikáció Párbeszéd az érdekelt felekkel (stakeholder relations) Hazai és nemzetközi szakértői tevékenység Irányítási rendszerek Mellékletek A társaságcsoport fontosabb környezetvédelmi és minőségirányítási céljai Az MVM Csoport tanúsítványai Rövidítések, magyarázatok, definíciók GRI Tartalmi Index 78 Hitelesítő levél 80

3 2 1. A jelentésről Az MVM Csoport, szakítva a korábbi hagyo mányokkal, felkészülve a tőzs - dei bevezetésre, két különálló, de szo rosan összetartozó jelentésben mutatja be a cégcsoport 2007 évi gazdasági, humán erőforrás, társadalmi és környezetvédelmi teljesítményét. E kiadványcsomag második kötete a most kilencedik alkalommal megjelenő Fenntarthatósági Jelentés. A legutóbbi kiadvány 2007 augusztusában jelent meg. A társaságcsoportról szóló kiadványok nemcsak tartalmukban változtak meg. Jelen Fenntartható sági Jelentés a cégcsoport társadalmi felelősségválla lási, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségügyi és környezeti teljesítményéről ad számot, míg a cégcsoport tevékenységi körével, gazdasági teljesít ményével, feladatainak bemutatásával, stratégiai kérdésekkel, fejlesztésekkel a kiadványcsomag I. kötete, a Tevékenységi és Pénzügyi Jelentés foglalkozik. A jelentés a Global Reporting Initiative (Globális Jelentéstételi Kezdeményezés, GRI) 2006 ok tóbe - rében megjelent, G3 elnevezésű útmutatójának figyelembe vételével készült. Az adatok jelentős része társaságcsoport szintű, de bemutatunk a évre vonatkozó, társaságokra lebontott fontosabb adatokat is. A korábbi évek részletes adatai nyilvánosak, az előzőleg kiadott jelentésekben hozzáférhetőek. 1 A csoportszinten közölt adatok minden tagválla lat adatait tartalmazzák, kivétel ez alól a Környe zetvédelem fejezet, amelyben csak az erőművek és az átviteli hálózat környezeti hatásait ismertetjük. Minden ettől eltérő információ közvetlenül az adat közlésénél megtalálható. Az adatok dokumentált méréseken, számításokon, hatósági bejelentéseken és nyilvántartásokon alapulnak. A jelentést a KÖVET Egyesület hitelesítette. 1

4 3 2. Köszöntő Tisztelt Olvasó! Ön az MVM Csoport évi Fenntarthatósági Jelentését tartja kezében, amely az MVM Csoport környezeti és társadalmi teljesítményét mutatja be. Ez a kiadvány része annak a kiadványcsomagnak, amely a gazdasági eredményeinket a korábbi évekhez képest sokkal részletesebben és az üzleti tevékenységünket is bemutatja. Meggyőződésem szerint mára foglalta el méltó helyét a beszámolók sorában a Fenntarthatósági Jelentés, tükrözve azt a működésünket átható szemléletet, hogy üzleti döntéseinkben is elsődleges prioritásként kezeljük a környezetünk iránti felelősséget legyen szó az élő természetről, a bennünket körülvevő társadalmi környezetről, vagy éppen legfőbb belső erőforrásunk, a munkatársaink iránti felelősségvállalásunkról. A évet értékelő jelentés két kötetbe szerkesztése is az Ön kényelmét szolgálja. Nemcsak a közzétenni kívánt információk bővültek, hanem olyan mélyreható átalakulások tanúi és letétemé nyesei lettünk, amelyek bemutatása szétfeszítené a koráb ban megszokott kereteket. Az új évszázad kontinens-szerte gyökeres szemléletváltást hozott a nagy energetikai vállalkozásoknál, amely változások Magyarország legnagyobb, állami tulajdonú energetikai cégcsoportját, az MVM Csoportot sem kerülték el. Jól tetten érhető mindez abban is, hogy e társaságok egyre átláthatóbbá teszik működésüket. Az MVM éves beszámolója is tükrözni kívánja ezt a fejlődést. Törekvéseink, eredményeink közül kiemelésre méltó, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításával és teljesítményének növelésével jelentős költségcsökkentést tervezünk és ezzel, valamint a Vértesi Erőműben egyre növekvő arányú biomassza-tüzeléssel évente több százezer tonnával csökkentjük a széndioxid kibocsátást. Gyakorlatilag befejeztük azt a milliárdos költségű programot, amelynek eredményeképpen az átviteli hálózat alállomásain megszűnt a talajvíz-szennyezés veszélye. Jelen kiadványunk az ötödik, amely megfelel a fenntarthatósági jelentésekkel szemben támasztott követelményeknek. Az elmúlt évben már a teljes csoport szintjén tájékoztattuk az érdeklődőket, de e mellett elkülönülten is megjelentek az egyes vállalataink üzleti tevékenységéről és a fenntartható ság iránti elkötelezettségéről tájékoztató kiadványok. Az MVM társaságcsoport teljesítményét az utókor számára megörökítő kiadványt ezúttal egységes szerkezetben és kivitelben jelentetjük meg. Egy jelentés-csomagban számolunk be a cégcsoport üzleti tevékenységéről, bemutatjuk a csoportszintű pénzügyi jelentést, és részletesen ismertetjük a fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységünket. Bízom benne, hogy a kiadvány minderről hű és tárgyi lagos képet nyújt a tisztelt Olvasónak. Őszinte örömömre szolgálna, ha észrevételeit a jelentéshez mellékelt kérdőív segítségével megosztaná velünk. Mártha Imre vezérigazgató

5 4 3. Az MVM Csoport A magyar villamosenergia-piac meghatározó szereplője a nemzeti tulajdo nú, stratégiai holdingként működő MVM Csoport, amelynek tevékenysége kiterjed a villamos energia-rendszer operatív üzemirányítá sára, az átviteli hálózat üzemeltetésére és fejlesztésére, a villamosenergia-termelésre, közüzemi és versenypiaci kereskedelemre, a távközlésre, a villamosenergia-rendszer biztonságos működését garantáló, tartalék erőművi kapacitások üzemeltetésére, a távhőellátásra, informatikai és pénzügyi, számviteli, valamint mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra. A társaságcsoport engedélyesi feladatait a Villamos Energia Törvény (VET), a Magyar Energia Hivatal (MEH) által kiadott engedélyek, szabványok és a kapcsolódó jogszabályok, valamint csoportszintű és belső szabályzatok alapján, azoknak megfelelve látja el, de tevékenységének szerteágazó volta miatt óhatat la nul hatást gyakorol a környezetre is. Ennek a kiadványnak a célja ezen környezeti hatások bemutatása is. A társaságcsoportról részletesebb információ az I. kötetben található.

6 Az emberi erőforrás-gazdálkodás legfőbb kihívása annak biztosítása, hogy munkatársaink legyenek minél jobb képességűek és elkötele zettek a társaságcsoport teljesítményének és hatékonyságának növelésére Emberi erőforrás Az MVM Zrt. Igazgatósága által ban elfogadott humán stratégiában a évre meghatározott legfontosabb cél a működési hatékonyság további javítása a humán erőforrások (HR) teljesítményének növelésével egyértelmű irányt szabott a HR területen dolgozó munkatársak számára őszén az MVM Zrt. Igazgatósága tájékoztatást kért az MVM Csoport humán stratégiájának végrehajtásáról, majd arról döntött, hogy a humán folyamatokat, szociális juttatásokat társaságcsoport szinten optimalizálni, egységesíteni kell. Az MVM Társaságcsoport Kollektív Szerződésének kidolgo zására a munkavállalói és munkáltatói oldal képviselőiből szakértői munkabizottság jött létre, amely már 2007 végén megkezdte munkáját. Az emberi erőforrás-gazdálkodás legfőbb kihí vása annak biztosítása, hogy munkatársaink minél jobb képességűek és elköte lezet tek legye nek a társaságcsoport teljesítményének és haté kony ságának növelése irányában. Fontos célkitűzésünk az egyenlő esélyek, a folyamatos tanulási lehetőség és a biztonságos munkakörülmé nyek biztosítása az MVM Csoport munkavállalói számára. A csoport társaságainál az emberi erőforrásgazdál kodással foglalkozó szervezetek tevékenységének alapját az aktuális jogi szabályozások, valamint a társaságok belső szabályai, eljárásrendjei (Kollek tív Szerződés, Szervezeti Működési Szabályzat, utasítások) alkotják. A humánpolitika egyes tevékenységi körei a társaságcsoport legtöbb tagjánál minőségügyi dokumentumokban is szabályozottak ben két, a társaságcsoport egészére kiterjedő HR vonatkozású, csoportszintű szabályozás is életbe lépett, amelyek a csoportszintű bértömeg-gazdálkodást, illetve az MVM Csoport első számú vezetőinek és felsővezetőinek kiválasztását és ösztönzési rendszerét szabályozzák.

7 6 4.1 Munkavállalói adatok fô Az MVM Csoport munkavállalóinak záró létszáma Az MVM Csoport december 31-i záró létszáma fő volt. Az ebben a fejezetben bemutatott tényadatok a következő társaságok adatszolgáltatásán alapulnak: Magyar Villamos Művek Zrt.; MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.; Országos Villamostávvezeték ZRt.; Paksi Atomerőmű Zrt.; Vértesi Erőmű ZRt.; MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt.; Tatabánya Erőmű Kft.; MIFÛ Miskolci Fűtőerőmű Kft.; MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.; MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi ZRt.; MVMI Informatika Zrt.; MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt.; VILLKESZ Villlamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.; MVM Észak- Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. Munkatársaink az iparág jellegzetességeinek megfelelően elsősorban műszaki képzettségű szakemberek, ebből következően a legtöbb munkakörben a férfiak száma jelentősen magasabb (77,9%). Női munkatársak főképp pénzügyi, gazdasági és adminisztratív munkakörökben dolgoznak. A munkavállalók 65,8%-a a év es korcsoportba tartozik, 7,3%-a ennél idősebb, a többiek 36 évnél fiatalabbak. Az MVM Csoport munkavállalóinak megoszlása életkor és nem szerint 2007-ben 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 0,8% 2,8% 4,6% 18,7% 5,7% 26,1% 9,1% 24,8% 1,7% 4,8% ,1% 0,8% 62- férfi nô 4.2 Képzettség, továbbképzés Őszinte meggyőződésünk, hogy a munkavállalók képzése nélkülözhetetlen a szakmai előmenetelhez és az MVM Csoport sikerességéhez, ezért nagy figyelmet fordítunk a munkavállalók ismereteinek gyarapítására, készségeinek fejlesztésére. Az iparág egészére jellemző a magas szintű szakképzettség, a nagyfokú szaktudás és a jelentős munkatapasztalat.

8 7 Munkatársaink többsége kiemelkedő képességű, a felsőfokú (egyetemi illetve főiskolai) végzettséggel rendelkezők aránya a csoportban a tavalyi értékekhez képest 1,2%-kal tovább nőtt. A nem termelő társaságoknál (elsősorban az MVM Zrt.- nél, az MVM Trade ZRt.-nél és az MVM ERBE Zrt.-nél) magas 27%, 31% illetve 10% a másoddiplomával vagy tudományos fokozattal is rendelkezők száma. Az emberi erőforrás az egyetlen megújuló erőforrás, amely a legkisebb beruházással a legnagyobb profitnövekedést eredményezheti. Tekintettel erre, a társaságcsoport tagjainak képzési rendszere az egész életen át tartó tanulás filozófiáján alapszik. A munkavállalók képzettségét, annak változását rendszeres felmérések követik nyomon, ezek alapján tervezzük a szakmai és nyelvi képzéseket. A munkáltató számára hasznosítható ismereteket nyújtó képzésekben való részvételt a társaságok tanulmányi szerződéssel, munkaidő-kedvezménnyel és tanulmányi szabadság biztosításával, vala mint a képzési költségek részleges (nyelvtanfolyamok) vagy teljes átvállalásával támogatják. A munkavállalók közel 20%-a 2007-ben is részt vett valamilyen szakmai képzésen, továbbképzésen. A szükségletekhez igazított képzési formák között hatóságilag előírt kötelező oktatások és a jelenlegi vagy jövendő munkakövetelmények kielégítése céljából külső vagy belső szakemberek által vezetett tanfolyamok, szakmai továbbképzések, konferenciák, készségfejlesztő tréningek, MBAképzések szerepelnek. A részvételt a képzéseken az határozza meg, hogy az adott munkakörben a munkavállalónak milyen típusú ismeretbővítésre, tudáskarbantartásra van szüksége. Az MVM Csoport munkavállalóinak képzettség alapfok szerinti megolszlása középfok szakmai felsôfok felsôfok 100% Képzésben résztvevôk arányai 2007-ben felsôfokú egyetemi, fôiskolai képzésben résztvevôk 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20,3% 8,1% 56,1% 22,8% 3,8% 57,0% 23,0% 5,0% 63,0% 24,2% 6,7% 61,6% 53% 14% 2% 17% 14% felsôfokú OKJ-s képzésben résztvevôk középfokú OKJ-s képzésben résztvevôk 30% nyelvi képzésben 20% résztvevôk 10% 0 15,5% 16,4% 9,0% 7,5% egyéb szakmai képzésben résztvevôk

9 8 Az MVM Csoport hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a vezetői készségek fejlesztésére is. Az ismeretek bővítését szolgálja a nemzetközi szakmai szervezetek munkacsoportjaiban történő aktív részvétel is. A szakmai utánpótlás és továbbképzés érdekében a csoport társaságai stratégiai együttműködési kapcsolatot tartanak fenn kiemelt felsőoktatási intéz ményekkel. A kimagasló tehetségek támogatása és nem utolsósorban megszerzése érdekében a tagvállalatok rendszeresen fogadnak felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat néhány hónapos szakmai gyakorlatra, vagy kötnek velük tanulmányi szerződést. Az energetikai szakképzések támogatása, az intézmények működtetése és fenntartása szintén kiemelt jelentőségű. Tanműhelyt működtet az Ovit ZRt. (villamoshálózat-szerelő szakmunkástanulók gyakor lati képzése), a Vértesi Erőmű ZRt., a Tatabánya Erő mű Kft. és a Paksi Atomerőmű Zrt. Utóbbi az Ener getikai Szakképzési Intézet Intézményfenntartó és Működtető Alapítványt is támogatja, amely közel 600 fő középiskolás diák szakmai képzését irányítja, illetve felügyeli. Nyelvi képzésben résztvevôk aránya nyelvenkénti bontásban Idegennyelvismeret megoszlása nyelvenkénti bontásban 26% 5% 90% 4% 1% angol német orosz egyéb 62% 2% 8% 2% angol német orosz francia egyéb

10 9 4.3 Érdekképviselet, munkaügyi kapcsolatok A csoportnál igen kiterjedt érdekképviseleti tevékenység folyik. A több konföderációhoz tartozó szak szervezetek közül meghatározó szerepet tölt be a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZSZ). Ezen kívül a Vértesi Erőmű ZRt.-ben jelen van a Bányász Szakszervezet (BDSz) és a LIGA Villamosenergia- és Hőenergia-ipari Szakszervezet (LIGA VHSZ), amely utóbbi a PA Zrt.- ben és az MVM Zrt.-ben is megtalálható. A kiterjesztett hatályú ágazati, illetve helyi kollektív szerződés a Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb juttatásokat biztosít mind szociális, mind egyéb területen a munkavállalók számára. A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ) tagvállalataira, valamint a Munkaügyi Miniszter kiterjesztése alapján a 4010-es TEAOR 2003 szám alá sorolt társaságokra vonatkozik. A helyi kollektív szerződések meghatározott feltételek fennállása esetén a jogszabályokban előírtnál hosszabb felmentési időt, magasabb végkielégítést és szociális juttatásokat tesznek lehetővé ben a munkahelyi bér- és szociális juttatásokkal kapcsolatban kétlépcsős érdekegyeztetés eredményeként születtek meg a munkahelyi megállapodások. Az elmúlt évben a munkáltatók és a szakszerveze tek közötti érdekegyeztetés egyik legnagyobb feladata a társaságcsoport egységes kollektív szerződésének előkészítése volt. Megalakult az MVM Társaságcsoport Szakszervezeti Szövetsége, amelyet a társaságcsoportnál működő valamennyi, összesen 10 munkahelyi szakszervezetből hoztak létre. Fela - data a munkavállalói oldal együttes képviselete az egyeztetési folyamat során. Az MVM Cégcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum munkaadói és a munkavállalói érdekképviselet tárgyaló delegációi elfogadták az Egyetértési nyilatkozatot. Ez az alapja a csoport egységes kollektív szerződésének, amelynek kidolgozása megkezdődött. A társaságcsoport több tagjánál rendszeresen végeznek dolgozói elkötelezettség, illetve elégedettség felmérést is. A évi felmérések eredményeiből levonható legfontosabb következtetés, hogy a vezetésnek kulcsszerepe van a munkatársak motiválásában és a maximális teljesítmény elérésében. Következésképpen 2007 egyik fő prioritása a munkavállalók elkötelezettségének további erősítése volt. Ennek érdekében folyama tos és proaktív kommunikációs tevékenység folyt csoportszinten. Ez a többoldalú párbeszéd elengedhetetlen a legfontosabb HR-értékeinken alapuló, hatékony munkatársi viszonyok fenntartásához. A magyar villamos energetika meghatározó, felelős szereplőjeként az MVM Csoport egyenlő esélyeket biztosít valamennyi jelenlegi és jövőbeli munkavállalója számára. Az esélyegyenlőségi poli tika és tervek éves aktualizálása során törekszik az esetleges hátrányos megkülönböztetés kizárására, különös tekintettel a foglalkoztatás feltételeire, a munkahelyi karrierlehetőségekre, a javadalmazásra és a jutalmazásra. A társaságcsoport a hátrányos megkülönböztetés egyetlen

11 10 formáját sem tolerálja, így a családi állapot, kor, etnikai hovatartozás, bőrszín, szervezeti tagság, politikai meggyőződés, fogyatékosság, vallás vagy szexuális beállítottság szerinti különbségtételt sem. Elismeri és tiszteletben tartja egyebek között az emberek munkához, egészséghez, szabadsághoz és biztonsághoz fűződő, nemzetközi nyilatkozatokban rögzített jogait, és azok alapelveit a csoport vállalati értékeibe és irányelveibe is beillesztette. Az egyes pozíciókra jelöltek kiválasztásánál alkalma zott kritériumok csak a tapasztalatra és a szakmai jártasságra épülhetnek. Bármelyik munkavállaló, ha úgy érzi, hogy jogai sérültek, az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz, az Üzemi Tanács hoz vagy a szakszervezetekhez fordulhat. Az MVM KONTÓ Pénzügyi és Szám viteli Szolgáltató Központ Zrt.-t a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet alapján lefolytatott akkreditációs eljárás eredményeként akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A megváltozott munkaképességű alkalmazottakat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoz tatását. Az esély egyenlőség biztosításának elismeréseként a Paksi Atomerőmű Zrt. a Leg jobb Női Munkahely 2007 pályázaton második helyezést ért el. A pályázat értékelése során a bíráló bizottság tagjai kiemelték, hogy az egész iparágra nézve példaértékűnek tartják a Paksi Atomerőműben a munka és a magánélet egyensúlyának megtartására fordított energiát, a nők egészségének megőrzésére irányuló programokat, valamint a 45 év felettiekről történő gondoskodást. 4.4 Szociális és jóléti célú juttatások A javadalmazási politikával összhangban az MVM Cso port tagvállalatai a tevékenység jellegének, az egyéni teljesítménynek és a munkaerőpiaci helyzetnek megfelelően verseny ké pes fizetést kínálnak dolgozóiknak. A munkavál lalók évente 13 havi fizetést kapnak, és egyéni eredményeik elismeréseként jutalomban, ösztönző mozgóbérben, vagy prémiumban részesülhetnek. Emellett a legtöbb társaság nem bérjellegű juttatási csomagot (választható béren kívüli juttatások, VBKJ) is nyújt munkavállalói részére, amely széleskörű és egyénre szabott felhasználási lehetőségeket biztosít. Ennek keretösszegét évente a szociális ellátásokra vonatkozó megállapo dás határozza meg. Azok a társaságok, ahol a választható béren kívüli juttatások rendszere még nem

12 Az MVM Csoport személyi jellegû ráfordításai 11 millió Ft működik, a szociális és jóléti juttatásaikat szintén évente, ugyancsak megállapodásban rögzítettek szerint tervezik. A VBKJ rendszerrel összhangban vagy a rendszeren kívül, a társaságcsoport egyes tagjainál (társaságon ként eltérő módon) a munkavállalók rendelkezésére álló szociális juttatások az alábbiak: A társaságcsoport felelősséget érez egykori, ma már nyugdíjas munkavállalóiért, ezért több alapít ványt támogat, amelyeknek kifejezett célja a támogatásra szoruló, nyugdíjas villamosenergia-ipari szakemberek anyagi gondjainak enyhítése segély formájában területi hovatartozástól és végzettségtől függetlenül. foglalkozás-egészségügyi ellátás, sport és kulturális támogatás, üzemi étkezés, étkezési hozzájárulás, munkába járás útiköltségének térítése, segélyezés, üdültetés, üdülési csekk, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás és hozzájárulás, önkéntes egészségpénztári támogatás és hozzájárulás, önsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás, életbiztosítás, kamatmentes lakásvásárlási és építési kölcsön, iskolakezdési támogatás, munkásszállás, munkásszállítás, kedvezményes villamosenergia-ipari alkalmazotti tarifa, egyéb szociális juttatások. 4.5 Üdülés, sportolás A tagvállalatok egy része (az MVM Zrt., a PA Zrt., az Ovit ZRt. és a VÉ ZRt.) saját tulajdonú jóléti és rekreációs célú létesítményekkel rendelkezik. Az üdülők túlnyomó részt téliesítettek, így egész évben a pihenni vágyó munkavállalók rendelkezésére állnak. A kedvezményes térítési díj ellenében igénybe vehető üdülőkön kívül a csoport egyes tagjai a VBKJ keret terhére, üdülési csekkek biztosításával is hozzájárulnak a munkavállalók pihenéséhez, kikapcsolódásához. A Paksi Atomerőmű Zrt ben elnyerte a Meg újuló emberért díjat, amelyet azon munkáltatók kaphatnak, amelyek munkavállalóik rekreációját kimagasló szinten biztosítják. A társaságok sportegyesületek fenntartásával és támo gatásával is hozzájárulnak munkavállalóik egészségének megőrzéséhez. Sportegyesületet működtet az MVM Zrt., a MAVIR ZRt., az Ovit ZRt., a PA Zrt., a VÉ ZRt. és az MVM ERBE Zrt. A társaság csoport több tagja kedvezményes sportpályaés uszodabelépők biztosításával is segíti munkavállalóinak aktív pihenését, kikapcsolódását.

13 Egészségés munkavédelem A társaságcsoport vezetése alapvető fontosságúnak tekinti munkavállalói magas szintű orvosi ellátását, munkaképességének megőrzését, illetőleg a betegségek megelőzését. Ezek között kiemelt fontosságúak a különböző orvosi szűrővizsgálatok. Ennek tükrében a kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátás mellett egyes tagok biztosítják: A társaságcsoport stratégiai fontosságú vezetői PET (pozitronemissziós tomográfiai mûszeres orvo si képalkotó módszer) vizsgálaton is részt vettek. A szűrővizsgálatokat a lehetőségekhez képest teljes mértékben a munkavállalók igényeihez igazítva végzik, minimalizálva a munkaidő-kiesést. A társaságcsoport számos tagjánál évtizedekre visszatekintő múltja van a Magyar Vöröskereszttel folytatott együttműködésnek. A munkavállalók felel ősségérzetét jelzi, hogy jelentős számban, évente többször kiszállásos, önkéntes véradáson vesznek részt. Az önkéntes véradást a munkáltatók rendkívüli szabadsággal, illetve véradásért járó kitüntetéssel honorálják. A munkahelyi biztonságot jelentős mértékben az emberi magatartás határozza meg. Minden munkavállalónak, akár alkalmazott, akár alvállalkozó, tisztában kell lennie a biztonságot és egészséget befolyásoló kérdésekkel. Ezért a csoport minden tagja törekszik munkavállalóinak biztonsággal kapcsolatos tudatosságának fokozására és olyan viselkedéskultúra kialakításá ra, amelynek eredményei a mutatók javulásában is megnyilvánulnak. Az érintett társaságok a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítják a veszélyeztetett munkakörökben dolgozó munkatársaiknak a különböző a szemészeti és fogászati szűrővizsgálatot és ellátást, a komplex nőgyógyászati szűrővizsgálatot, az urológiai szűrővizsgálatot, arteriográfos (érrendszeri) szűrővizsgálatot, melanóma (bőrgyógyászati) szűrővizsgálatot, a menedzserszűrést, a rendelőintézeti szakorvosi ellátást, a kihelyezett laboratóriumi és belgyógyászati vizsgálatot, a reumatológiai nappali kórházi ellátást.

14 13 védőruházatokat és védőeszközöket, beleértve a képernyő előtt foglalkoztatottak védőszemüvegét is. Az egyes társaságoknál alkalmazott Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatok teljes mértékben biztosítják a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzésének lehetőségét, egyidejűleg megfelelve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A munka vállalók belépéskor, majd a későbbiekben a szabályzatokban meghatározott feltételek szerint, ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatásokon vesznek részt. A baleseti mutatók értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a év előtti kimutatásokban a VÉ ZRt. bányáiban történt balesetek nem szere peltek a csoportszintű adatok között; ez az oka annak, hogy a baleseti statisztika súlyossági és gyakorisági mutatói 2005-ben hirtelen, jelen tősen romlottak. A év az előző évhez képest a munkabalesetek számában javulást mutat, de az úti balesetek száma jelentősen nőtt. A balesetek súlyossági mutatói is emelkedést mutatnak az előző évhez képest, és sajnálatos módon egy közúti baleset miatt két halálesetet is regisztrálnunk kellett. Az üzemi balesetek gyakorisága ugyanakkor jelentősen csökkent. Szem előtt tartva a fenntartható fejlődés alapelveit, az MVM Csoport mindent megtesz a humán tőke fejlesztése érdekében, valamint azért, hogy minden működési területen a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsa. Üzemi balesetek gyakorisága az MVM csoportban 60,0 50,0 54,6 51,5 45,4 40,0 30,0 20,0 16,5 10, Üzemi belesetek gyakorisága az MVM Csoportban (baleset/1000 fô) Üzemi balesetek súlyossága az MVM Csoportban (kiesett nap/baleset) Üzemi balesetek száma az MVM Csoportban ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 17,9 25,4 18,3 30,6 28,4 29, ,0 5, munkaidô-kieséssel járó útbalesetek száma munkaidô-kieséssel járó munkabalesetek száma súlyosság (Lost Time Injury (LTI))

15 14 Az MVM Csoport a fenntarthatóság alapelveivel azonosul va közös célul tűzi ki a környezeti elemek re és az öko lógiai rendszerekre gyakorolt hatások mérsék lését, a szennyező anyagok kibocsátásá nak csökken tését, a korábban bekövetkezett környezeti károk megszün tetését és a további kör nyezeti károk megelőzését. 5. Környezetvédelem Az MVM Csoport tevékenységeinek energiatermelés, energiaátvitel, energetikai fejlesztések, karbantar tás, bányászat, stb. jellegéből adódóan a legjelentősebb környezeti hatá sok az energiahordozók és a víz felhasználása során, a hulladékok keletkezése által, légszennyező anya gok kibocsátásában, a talaj- és felszín alatti vizek esetleges szennyezésében jelentkeznek novemberében az MVM Zrt. és az érintett társaságok között létrejött uralmi szerződés alapján hatályba lépett az MVM Csoport környezetvédelmi szabályzata, amelynek célja, hogy az Elismert Vállalatcsoport * rendelkezzen olyan, a legmagasabb szintű környezetvédelmi célokat megjelenítő dokumentummal, amely iránymutatásul szolgál a társaságcsoport valamennyi tagja számára a közös környezetvédelmi célok elérésében. Ezen felül a szabályzat ismerteti mindazokat a kör - nyezetvédelemmel kapcsolatos területeket, amelyekben az Elismert Vállalatcsoport tagjainak együttműködésével hatékony szakmai érdekérvényesítés és támogatás, valamint döntéselőkészítés valósul meg. A szabályzat célja, hogy rögzítse a társaságcsoport tagjai között az alábbi területekkel kapcsolatos eljárásrendet, felelősségeket és az elvégzendő feladatokat: az MVM Csoport környezeti politikájának folyamatos megújítása, az egyes társaságok környezeti politikájának elkészítése, szükség szerinti módosítása (ahol a tevékenységből adódóan indokolt), a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és fenntartása az ellenőrzött társasá goknál (ahol a tevékenységből adódóan indokolt), a társaságcsoport környezetvédelmi szakmai érdekérvényesítése, a környezetvédelmi adat- és információáramlás, a környezetvédelmi szempontból érintett beruházások, beszerzések, akvizíciók szakmai és hatósági koordinációja, az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentésének elkészítése és kiadása, a szén-dioxid kibocsátási egységek kereskedelmével kapcsolatos tevékenység támogatása, a környezetvédelmi együttműködés, kölcsönös tapasztalatcsere a társaságok között. A fentieknek megfelelően 2007 decemberében megtörtént az MVM Csoport környezeti politikájának megújítása, amelynek jóváhagyására 2008-ban került sor. * Bővebb információt a Tevékenységi jelentés 5.3 pontjában találhatnak.

16 15 Az MVM Csoport környezeti politikája Az MVM Csoport Magyarország villamos-energiaipa rának meghatározó szereplője. Tevékenysége kiterjed a villamosenergia-rendszer irányítására, a villamosenergia termelésére és kereskedelmé re, az átviteli hálózat fejlesztésére, üzemeltetésére és karbantartására, valamint erőművek üzemeltetésére, távhőellátásra, informatikai, pénzügyi, számviteli, mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra. A Csoport feladatainak ellátása során óhatatlanul befolyásolja a természetes és épített környezet állapotát. A fenntarthatóság alapelveivel azonosulva közös célul tűzi ki a környezeti elemekre és az öko lógiai rendszerekre gyakorolt hatások mérséklését, a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentését, a korábban bekövetkezett környezeti károk megszüntetését és a további környezeti károk megelőzését. Tevékenysége során eleget tesz a jogszabályokban, engedélyekben, szabályzatokban és szabványokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, és ezt partnereitől is elvárja. Támogatja és elősegíti a nemzeti klímapolitikai célok megvalósítását, továbbá elébe megy a hazai és európai igényeknek. Környezetvédelmi teljesítményének folyamatos fejlesztése érdekében előtérbe helyezi az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését. Tekintettel a Csoport által felhasznált nagy mennyiségű primer energiára, a hatékonyság növelése alapvetően hozzájárul a környezet terhelésének csökkentéséhez. Ennek érdekében a Csoport fejlesztései során előtérbe helyezi az energetikailag jobb hatásfokú, technikailag legkorszerűbb eszközök beruházását; törekszik a villamosenergia-rendszerben meglévő elavult kapacitások kiváltására. A társaságcsoport vezetése kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tapasztalatcsere-lehetőségek biztosításával és rendszeres képzés útján fokozza munkatársainak szakmai felkészültségét, a fenntartható fejlődés és így a környezet védelme iránti elkötelezettségét. Tevékenységének környezeti hatásairól, elért ered ményeiről tájékoztatja az érintett, érdekelt feleket. Évente fenntarthatósági jelentést ad ki és juttat el az érdekelteknek. A társaságcsoport környezeti politikáját rendszeresen felülvizsgálja, és a közvélemény számára is hozzáférhetővé teszi. Budapest, március 3. Dr. Kocsis István vezérigazgató

17 Primerenergia-hordozók felhasználása 2007-ben a cégcsoport társaságai a villamos- és hőenergia-termeléshez primerenergia-hordozóként sze net, tüzelő- és fűtőolajat, földgázt, biomasszát, valamint hasadóanyagot használtak fel. Az összes felhasznált energiahordozó 88,2%-a hasadóanyag, 8,98%-a szén és 2,78%-a földgáz. Az olaj - felhasználás csekély mértékű volt. A nukleáris fűtőelem külföldről érkezik a Paksi Atomerőműbe. A VÉ ZRt. Márkushegyi Bányaüzemében termelt szenet az Oroszlányi Erőműben használják fel. A gázturbinás erőművek számára a MOL Nyrt. szállítja a 0,2%-nál kisebb kéntartalmú gázturbinatüzelőolajat. A Tatabánya Erőmű Kft. és a Miskolci Fűtőerőmű Kft. részére az E.ON Földgáztrade, míg az MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.-nek a Főgáz Zrt. biztosítja a földgázt. Az MVM Csoport megújuló energia felhasználása TJ Márkushegyi Bánya Kiszolgálóvágat Az MVM Csoport primerenergia-hordozó felhasználása 2007-ben (TJ) Energiahordozó VÉ ZRt. Oroszlányi Erőmű Tatabánya Erőmű Kft. MVM Zrt. Gázturbinás erőművek MVM Zrt. Gázmotoros fűtőerőművek Paksi Atomerőmű Zrt. MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft. Összesen Szén Tüzelőolaj/Fűtőolaj Földgáz Megújuló Nukleáris Összesen

18 17 Az MVM Csoport nukleáris energiahordozó felhasználása TJ Az MVM Csoport tüzelôolaj/fûtôolaj felhasználása TJ Az MVM Csoport szén felhasználása TJ Az MVM Csoport földgáz felhasználása TJ

19 Vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás Az erőművek vízfelhasználásának jelentős részét a termelő berendezések hűtésére felhasznált víz adja. A legnagyobb vízfelhasználó a Paksi Atomerőmű, amely felszíni vízkivételből (Duna) biztosítja a szükséges vízmennyiséget ben az atomerőmű hűtő és technológiai vízigénye 2,68 milliárd m 3 volt, amelynek legnagyobb része hűtési célokat szolgált. Vértesi Erőmű ZRt. Oroszlány Az MVM Csoport erőműveinek technológiai és kommunális vízhasználata (ezer m 3 ) Erőmű VÉ ZRt. Oroszlányi Erőmű* VÉ ZRt. Bánhidai Erőmű** Tatabánya Erőmű Kft MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft MVM Zrt. Gázturbinás Erőművek Paksi Atomerőmű Zrt Összesen *Az Oroszlányi Erőmű évi adata a füstgáz-kéntelenítőben felhasznált vízmennyiséget is tartalmazza (szemben a korábbi évek adataival). ** A Bánhidai Erőművet január 1-vel leállították. Az MVM Csoport erőműveinek hűtővíz felhasználása (ezer m 3 ) Erőmű VÉ ZRt. Oroszlányi Erőmű VÉ ZRt. Bánhidai Erőmű* Tatabánya Erőmű Kft MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft MVM Zrt. Gázturbinás Erőművek Paksi Atomerőmű Zrt Összesen * A Bánhidai Erőművet január 1-vel leállították.

20 19 Az MVM Csoport erômûveinek hûtôvíz felhasználása (ezer m 3 ) Az atomerőműből kibocsátott, kismértékben felmelegedett hűtővíz befogadója is a Duna. A hűtővíz Dunára gyakorolt hőterhelése nem haladja meg a ható sági engedélyekben szabályozott mértéket. A csekély mértékű felmelegedés a folyó ökológiai egyensúlyát nem bontja meg. Az engedélyek a hőlépcső maximális mértékét és a Duna vízhőmérsékletének maximumát határozzák meg. A szociális vízhasználatokból az atomerőmű üzemi területén keletkező szennyvizet az erőmű kommunális szennyvíztisztító rendszerén keresztül bocsátják ki évben 201 ezer m 3 kommunális szennyvíz keletkezett. A szennyvíztisztítás hatásfokát az üzem rendszeresen ellenőrzi. Az inaktív ipari hulladékvizek túlnyomó részét a sótalanvíz-előállítás során keletkező savas és lúgos vizek alkotják. A hulladékvíz semlegesítése a m 3 -es zagymedencékben történik. A medencék vízminőségét és kibocsátását rendszeresen ellenőrzik. Az évi 148 ezer m 3, semlegesítés és ülepítés után kibocsátott hulladékvíz minősége megfelelő volt, a szennyező anyagok koncentrációja a melegvíz-csatornában a határértékeket nem haladta meg. A környezetvédelmi hatóság által elfogadott monitoring program keretében a vízjogi engedélyben határértékkel szabályozott valamennyi paramétert rendszeresen ellenőrzik. A kibocsátás-ellenőrzések Az MVM Csoport erômûveinek technológiai és kommunális vízfelhasználása (ezer m 3 ) eredményei igazolják a hatósági korlátok betartását. A Paksi Atomerőmű Zrt óta a csámpai vízcsatornán keresztül vízátadással segíti a faddi holtág fürdéshez, vízi sportokhoz szükséges jó vízminőségének, megfelelő vízszintjének biztosítását. Erre a célra 2007-ben a hűtőgépházi klímaberendezések hűtővizéből 6,5 millió m 3 vizet adtak át a faddi holtágba.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt. 2014. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 214. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 215. április A fenntartható fejlődés szellemében folyamatosan törekszünk

Részletesebben

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4.

A Budapesti Erőmű ZRt évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány 4.4. A Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés eredményének ismertetése az MSZ EN SO 141:25 szabvány 4.4.3 fejezet alapján 216. április Budapesti Erőmű ZRt. 215. évi környezeti tényező értékelés

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglakoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. ÉVES KÖRNYEZETI JELENTÉS JELENTÉS 2002 2002 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. 2002 K Ö R N Y E Z E T I J E L E N T É S MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. TARTALOM Köszöntõ Az MVM Rt. küldetése A Magyar Villamos Mûvek

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20.

KKV Energiahatékonysági Stratégiák. Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. KKV Energiahatékonysági Stratégiák Ifj. Chikán Attila ALTEO Nyrt. 2015.05.20. Áttekintés 1. Az energiahatékonyság fejlesztésének irányai 2. Energetikai rendszerek üzemeltetésének kiszervezése 3. Az ALTEO

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu

2008-2009. tanév tavaszi félév. Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara. Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2008-2009. tanév tavaszi félév Hazánk energiagazdálkodása, és villamosenergia-ipara Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Forrás: GKM Alapkérdések a XXI. század

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében

Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében Hulladékok szerepe az energiatermelésben; mintaprojekt kezdeményezése a Kárpát-medencében 2012.09.20. A legnagyobb mennyiségű égetésre alkalmas anyagot a Mechanika-i Biológia-i Hulladék tartalmazza (rövidítve

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés

Fenntarthatósági Jelentés 2004 M V M T Á R S A S Á G C S O P O R T Fenntarthatósági Jelentés CSOPORT CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2 0 0 4 Az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentése 2004 Tartalom Köszöntõ A társaságcsoport A

Részletesebben

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon

A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon A nagy hatásfokú hasznos hőigényen alapuló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terén elért előrehaladásról Magyarországon (az Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelv 6. cikk (3) bekezdésében

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése. 2. Foglalkoztatás Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai,

Részletesebben

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak

tanév őszi félév. III. évf. geográfus/földrajz szak Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza 2006-2007. tanév őszi félév III. évf. geográfus/földrajz szak Energiagazdálkodás Magyarországon Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu Fő kihívások az EU és Magyarország

Részletesebben

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért

VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért VITIgroup Víz- és Környezettechnológiák Klaszter Szövetségben a környezet védelméért A környezetvédelem minden területén

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020

Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Távhőfejlesztések KEOP 2007-2013 - KEHOP 2014-2020 Dr. Nemcsok Dénes Helyettes államtitkár Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Részletesebben

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás?

Miért van szükség új erőművekre? Az erőmű építtetője. Új erőmű a régi üzemi területen. Miért Csepelre esett a választás? Csepel III Erőmű 2 Miért van szükség új erőművekre? A technikai fejlődés folyamatosan szükségessé teszi az erőműpark megújítását. Megbízható, magas hatásfokú, környezetbarát erőműpark tudja biztosítani

Részletesebben

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok

Új felállás a MAVIR diagnosztika területén. VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Új felállás a MAVIR diagnosztika területén VII. Szigetelésdiagnosztikai Konferencia 2007 Siófok Állapotfelmérés, -ismeret 1 Célja: Karbantartási, felújítási, rekonstrukciós döntések megalapozása, Üzem

Részletesebben

"Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen)

Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta. (Woody Allen) "Bármely egyszerű probléma megoldhatatlanná fejleszthető, ha eleget töprengünk rajta." (Woody Allen) Kapcsolt energiatermelés helyzete és jövője, MET Erőmű fórum, 2012. március 22-23.; 1/18 Kapcsolt energiatermelés

Részletesebben

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés

Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Őri István GREENFLOW CORPORATION Zrt. Megelőzés központú környezetvédelem: energia és anyaghatékonyság, fenntarthatóság, tisztább termelés Fenntarthatóság-fenntartható fejlődés Megelőzés-prevenció Tisztább

Részletesebben

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági Kamara A megújuló energiák alkalmazásának szerepe és eszközei a vidék fejlesztésében, a Vidékfejlesztési Program 2014-20 energetikai vonatkozásai Nyíregyháza, 2014.06.27. Cseszlai István Nemzeti Agrárgazdasági

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata

Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata Megújuló energia akcióterv a jelenlegi ösztönzési rendszer (KÁT) felülvizsgálata dr. Matos Zoltán elnök, Magyar Energia Hivatal zoltan.matos@eh.gov.hu Energia másképp II. 2010. március 10. Tartalom 1)

Részletesebben

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30.

A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI. Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. A SZENNYVÍZISZAPRA VONATKOZÓ HAZAI SZABÁLYOZÁS TERVEZETT VÁLTOZTATÁSAI Domahidy László György főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. május 30. BKSZT Tartalom Előzmények, új körülmények Tervezett jogszabály

Részletesebben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben

Radioaktív hulladékok kezelése az atomerőműben Radioaktív kezelése az atomerőműben 1 Elter Enikő, Feil Ferenc MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Tartalom Célok, feladatmegosztás Hulladékkezelési koncepciók Koncepció megvalósítás folyamata A kis és közepes aktivitású

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ

MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ MEGÚJULÓ ENERGIA MÓDSZERTAN CSG STANDARD 1.1-VERZIÓ 1 1. DEFINÍCIÓK Emissziós faktor: egységnyi elfogyasztott tüzelőanyag, megtermelt villamosenergia, stb. mekkora mennyiségű ÜHG (üvegházhatású gáz) kibocsátással

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY

PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY PAKS NPP GENERAL OVERVIEW OF THE WWER-440 TECHNOLOGY October 2012 Vietnami szakemberek képzése a paksi atomerőműben Bodnár Róbert, Kiss István MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Attila Szőke Head of Section Paks

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció

Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája. Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport 2014-2016 időszakra szóló csoportszintű stratégiája Összefoglaló prezentáció Az MVM Csoport vertikálisan integrált vállalatcsoportként az energia értéklánc jelentős részén jelen van termelés

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr

MAVIR - ITO Modell szerinti működése. Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr MAVIR - ITO Modell szerinti működése Dr. Tomaj Balázs Megfelelési Ellenőr Tartalom 1. Bemutatkozás 2. Előzmények 3. ITO Modell 4. Megfelelési Ellenőr 5. Kérdések Előadás célja: fejtágito! 2012. szeptember

Részletesebben

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok

Természetes környezet. A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok Természetes környezet A bioszféra a Föld azon része, ahol van élet és biológiai folyamatok mennek végbe: kőzetburok vízburok levegőburok 1 Környezet természetes (erdő, mező) és művi elemekből (város, utak)

Részletesebben

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése.

Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. Vezetői összefoglaló Jelen projekt célja Karácsond Község egyes közintézményeinek energetikai célú korszerűsítése. A következő oldalakon vázlatosan összefoglaljuk a projektet érintő főbb jellemzőket és

Részletesebben

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24.

Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből. Pécsi Zsolt Paks, november 24. Környezetbarát elektromos energia az atomerőműből Pécsi Zsolt Paks, 2011. november 24. Jövőképünk, környezetpolitikánk A Paksi Atomerőmű az elkövetkezendő évekre célul tűzte ki, hogy az erőműben a nukleáris

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17.

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 2013. OKTÓBER 17. A tervezés folyamata -közös programozási folyamat a két partnerország részvételével -2012 őszén programozó munkacsoport

Részletesebben

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül

Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Széndioxid-többlet és atomenergia nélkül Javaslat a készülő energiapolitikai stratégiához Domina Kristóf 2007 A Paksi Atomerőmű jelentette kockázatok, illetve az általa okozott károk negyven éves szovjet

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

Környezetgazdálkodás 4. előadás

Környezetgazdálkodás 4. előadás Környezetgazdálkodás 4. előadás Magyarország környezeti állapota 1. Bodáné Kendrovics Rita Óbudai Egyetem.RKK.2010. Levegőtisztaság-védelem Megállapítások: (OECD 1998-2008 közötti időszakra) Jelentős javulás

Részletesebben

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei

A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei A Westel Mobil Rt. környezetvédelmi tevékenysége és eredményei Pónya Gábor TQM menedzser (000) 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 124 225 Westel: A piacvezető Előfizetők számának alakulása 363 547

Részletesebben

Magyar Villamos Mûvek ı Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés ı 2008. Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés 2008

Magyar Villamos Mûvek ı Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés ı 2008. Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés 2008 Magyar Villamos Mûvek ı Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés ı 2008 Környezeti, Szociális és Társadalmi Jelentés 2008 K ö r n y e z e t i, S z o c i á l i s é s T á r s a d a l m i J e l e n t

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában

Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Aktuális kutatási trendek a villamos energetikában Prof. Dr. Krómer István 1 Tartalom - Bevezető megjegyzések - Általános tendenciák - Fő fejlesztési területek villamos energia termelés megújuló energiaforrások

Részletesebben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben

Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Tapasztalatok és tervek a pécsi erőműben Péterffy Attila erőmű üzletág-vezető ERŐMŰ FÓRUM 2012. március 22-23. Balatonalmádi Tartalom 1. Bemutatkozás 1.1 Tulajdonosi háttér 1.2 A pécsi erőmű 2. Tapasztalatok

Részletesebben

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása

A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása A Mátrai Erőmű ZRt. Ipari parkjának bemutatása Ipari szimbiózis workshop Orosz Zoltán 2014.04.15. 1 A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja Telephely Mutatók Tulajdonosi struktúra Beépített teljesítm. Értékesített

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

Nagyok és kicsik a termelésben

Nagyok és kicsik a termelésben Nagyok és kicsik a termelésben Tihanyi Zoltán osztályvezető Forrástervezési Szolgálat MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. Smart Grid Hungary Budapest, 26. november 3. 1 45

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével

Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével Sérülékeny vízbázisok és a vízminőség védelme a parti szűrésen alapuló Rainey-kutakkal történő víztermelés figyelembe vételével A sérülékeny vízbázisok védelme három fő irányból közelíthető meg Adminisztratív

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások

Osztozni a sikerekben vezetői juttatások Osztozni a sikerekben vezetői juttatások 2004 A kutatás a Dimenzió Csoport megbízásából készült. Dr. Füzesi Zsuzsanna, Busa Csilla, Dr. Tistyán László, Brandmüller Teodóra fact@sfact.com www.sfact.com

Részletesebben

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása

A hulladéklerakás szabályozásának módosítása A hulladéklerakás szabályozásának módosítása Horváth Szabolcs Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium XVII. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai Fórum és Kiállítás 2007. április 24-26. Szombathely Uniós követelmények

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése

Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése Miskolci geotermikus és biomassza projektek tapasztalatai, a távhő rendszer fejlesztése 2014. 11. 13. Nyíri László MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Áttekintés Miskolci távhőszolgáltató bemutatása Mutatószámok

Részletesebben

Mintacím szerkesztése

Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Mintacím szerkesztése Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) bemutatása Budapest, 2012. május 16. Az Mintacím OHÜ külső szerkesztése működési modellje Nemzetgazdasági

Részletesebben

energetikai fejlesztései

energetikai fejlesztései Miskolc város v energetikai fejlesztései sei 2015. 09. 04. Kókai Péter MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Célok A város levegőminőségének javítása Helyi adottságok kihasználása Miskolc város v energiastratégi

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Beszámoló Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók i Szövetsége Beszámoló az EVDSZ VI. Kongresszusának 2. számú határozata alapján létrehozott pénzügyi alapról 2010. év 2010. november 19. Beszámoló az EVDSZ VI. kongresszusának

Részletesebben

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár

A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai. Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár A költségvetés környezetvédelmi vonatkozásai Dr. Bathó Ferenc helyettes államtitkár Tévhit, hogy a költségvetés mindenható, vele minden problémát meg lehet oldani. A környezetvédelemhez kapcsolódó elvonási

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26.

TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0015 2013. SZEPTEMBER 26. TERMOLÍZIS SZAKMAI KONFERENCIA 2013. SZEPTEMBER 26. A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA A TERMOLÍZIS EURÓPAI ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁSÁNAK GYAKORLATA Dr. Farkas Hilda SZIE-GAEK A KUTATÁS CÉLJA A piaci igények

Részletesebben

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre)

MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) MVM szerepe a magyar és regionális energiaszektorban (kitekintéssel a magyar-orosz együttműködési területekre) Tokai Magdolna, SVH feladatokért felelős / Üzletfejlesztési osztályvezető, MVM Zrt. OKK Konferencia

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 391/2015. (XII. 11.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. (1) bekezdés 29. pontjában,

Részletesebben