Fenntarthatósági Jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági Jelentés"

Átírás

1 Fenntarthatósági Jelentés 2007

2 1 Tartalomjegyzék 1. A jelentésről 2 2. Köszöntő 3 3. Az MVM Csoport 4 4. Emberi erőforrás Munkavállalói adatok Képzettség, továbbképzés Érdekképviselet, munkaügyi kapcsolatok Szociális és jóléti célú juttatások Üdülés, sportolás Egészség- és munkavédelem Környezetvédelem Primerenergia-hordozók felhasználása Vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás Légszennyező anyagok kibocsátása Hulladékgazdálkodás Talaj- és talajvízvédelem Zajvédelem A biodiverzitásra gyakorolt hatás Elektromágneses terek Nukleáris környezetvédelem A szén-dioxid kibocsátási egységek kereskedelme Környezetvédelmi költségek és ráfordítások Amire büszkék vagyunk A legnagyobb hazai cégek elszámolhatósági rangsora Rangos elismerésben részesült az MVM Zrt Gábor Dénes díj Ökopark az atomerőmű mellett Energiahatékonyság Társadalmi szerepvállalás Kommunikáció Párbeszéd az érdekelt felekkel (stakeholder relations) Hazai és nemzetközi szakértői tevékenység Irányítási rendszerek Mellékletek A társaságcsoport fontosabb környezetvédelmi és minőségirányítási céljai Az MVM Csoport tanúsítványai Rövidítések, magyarázatok, definíciók GRI Tartalmi Index 78 Hitelesítő levél 80

3 2 1. A jelentésről Az MVM Csoport, szakítva a korábbi hagyo mányokkal, felkészülve a tőzs - dei bevezetésre, két különálló, de szo rosan összetartozó jelentésben mutatja be a cégcsoport 2007 évi gazdasági, humán erőforrás, társadalmi és környezetvédelmi teljesítményét. E kiadványcsomag második kötete a most kilencedik alkalommal megjelenő Fenntarthatósági Jelentés. A legutóbbi kiadvány 2007 augusztusában jelent meg. A társaságcsoportról szóló kiadványok nemcsak tartalmukban változtak meg. Jelen Fenntartható sági Jelentés a cégcsoport társadalmi felelősségválla lási, humánerőforrás-gazdálkodási, minőségügyi és környezeti teljesítményéről ad számot, míg a cégcsoport tevékenységi körével, gazdasági teljesít ményével, feladatainak bemutatásával, stratégiai kérdésekkel, fejlesztésekkel a kiadványcsomag I. kötete, a Tevékenységi és Pénzügyi Jelentés foglalkozik. A jelentés a Global Reporting Initiative (Globális Jelentéstételi Kezdeményezés, GRI) 2006 ok tóbe - rében megjelent, G3 elnevezésű útmutatójának figyelembe vételével készült. Az adatok jelentős része társaságcsoport szintű, de bemutatunk a évre vonatkozó, társaságokra lebontott fontosabb adatokat is. A korábbi évek részletes adatai nyilvánosak, az előzőleg kiadott jelentésekben hozzáférhetőek. 1 A csoportszinten közölt adatok minden tagválla lat adatait tartalmazzák, kivétel ez alól a Környe zetvédelem fejezet, amelyben csak az erőművek és az átviteli hálózat környezeti hatásait ismertetjük. Minden ettől eltérő információ közvetlenül az adat közlésénél megtalálható. Az adatok dokumentált méréseken, számításokon, hatósági bejelentéseken és nyilvántartásokon alapulnak. A jelentést a KÖVET Egyesület hitelesítette. 1

4 3 2. Köszöntő Tisztelt Olvasó! Ön az MVM Csoport évi Fenntarthatósági Jelentését tartja kezében, amely az MVM Csoport környezeti és társadalmi teljesítményét mutatja be. Ez a kiadvány része annak a kiadványcsomagnak, amely a gazdasági eredményeinket a korábbi évekhez képest sokkal részletesebben és az üzleti tevékenységünket is bemutatja. Meggyőződésem szerint mára foglalta el méltó helyét a beszámolók sorában a Fenntarthatósági Jelentés, tükrözve azt a működésünket átható szemléletet, hogy üzleti döntéseinkben is elsődleges prioritásként kezeljük a környezetünk iránti felelősséget legyen szó az élő természetről, a bennünket körülvevő társadalmi környezetről, vagy éppen legfőbb belső erőforrásunk, a munkatársaink iránti felelősségvállalásunkról. A évet értékelő jelentés két kötetbe szerkesztése is az Ön kényelmét szolgálja. Nemcsak a közzétenni kívánt információk bővültek, hanem olyan mélyreható átalakulások tanúi és letétemé nyesei lettünk, amelyek bemutatása szétfeszítené a koráb ban megszokott kereteket. Az új évszázad kontinens-szerte gyökeres szemléletváltást hozott a nagy energetikai vállalkozásoknál, amely változások Magyarország legnagyobb, állami tulajdonú energetikai cégcsoportját, az MVM Csoportot sem kerülték el. Jól tetten érhető mindez abban is, hogy e társaságok egyre átláthatóbbá teszik működésüket. Az MVM éves beszámolója is tükrözni kívánja ezt a fejlődést. Törekvéseink, eredményeink közül kiemelésre méltó, hogy a Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításával és teljesítményének növelésével jelentős költségcsökkentést tervezünk és ezzel, valamint a Vértesi Erőműben egyre növekvő arányú biomassza-tüzeléssel évente több százezer tonnával csökkentjük a széndioxid kibocsátást. Gyakorlatilag befejeztük azt a milliárdos költségű programot, amelynek eredményeképpen az átviteli hálózat alállomásain megszűnt a talajvíz-szennyezés veszélye. Jelen kiadványunk az ötödik, amely megfelel a fenntarthatósági jelentésekkel szemben támasztott követelményeknek. Az elmúlt évben már a teljes csoport szintjén tájékoztattuk az érdeklődőket, de e mellett elkülönülten is megjelentek az egyes vállalataink üzleti tevékenységéről és a fenntartható ság iránti elkötelezettségéről tájékoztató kiadványok. Az MVM társaságcsoport teljesítményét az utókor számára megörökítő kiadványt ezúttal egységes szerkezetben és kivitelben jelentetjük meg. Egy jelentés-csomagban számolunk be a cégcsoport üzleti tevékenységéről, bemutatjuk a csoportszintű pénzügyi jelentést, és részletesen ismertetjük a fenntartható fejlődést szolgáló tevékenységünket. Bízom benne, hogy a kiadvány minderről hű és tárgyi lagos képet nyújt a tisztelt Olvasónak. Őszinte örömömre szolgálna, ha észrevételeit a jelentéshez mellékelt kérdőív segítségével megosztaná velünk. Mártha Imre vezérigazgató

5 4 3. Az MVM Csoport A magyar villamosenergia-piac meghatározó szereplője a nemzeti tulajdo nú, stratégiai holdingként működő MVM Csoport, amelynek tevékenysége kiterjed a villamos energia-rendszer operatív üzemirányítá sára, az átviteli hálózat üzemeltetésére és fejlesztésére, a villamosenergia-termelésre, közüzemi és versenypiaci kereskedelemre, a távközlésre, a villamosenergia-rendszer biztonságos működését garantáló, tartalék erőművi kapacitások üzemeltetésére, a távhőellátásra, informatikai és pénzügyi, számviteli, valamint mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra. A társaságcsoport engedélyesi feladatait a Villamos Energia Törvény (VET), a Magyar Energia Hivatal (MEH) által kiadott engedélyek, szabványok és a kapcsolódó jogszabályok, valamint csoportszintű és belső szabályzatok alapján, azoknak megfelelve látja el, de tevékenységének szerteágazó volta miatt óhatat la nul hatást gyakorol a környezetre is. Ennek a kiadványnak a célja ezen környezeti hatások bemutatása is. A társaságcsoportról részletesebb információ az I. kötetben található.

6 Az emberi erőforrás-gazdálkodás legfőbb kihívása annak biztosítása, hogy munkatársaink legyenek minél jobb képességűek és elkötele zettek a társaságcsoport teljesítményének és hatékonyságának növelésére Emberi erőforrás Az MVM Zrt. Igazgatósága által ban elfogadott humán stratégiában a évre meghatározott legfontosabb cél a működési hatékonyság további javítása a humán erőforrások (HR) teljesítményének növelésével egyértelmű irányt szabott a HR területen dolgozó munkatársak számára őszén az MVM Zrt. Igazgatósága tájékoztatást kért az MVM Csoport humán stratégiájának végrehajtásáról, majd arról döntött, hogy a humán folyamatokat, szociális juttatásokat társaságcsoport szinten optimalizálni, egységesíteni kell. Az MVM Társaságcsoport Kollektív Szerződésének kidolgo zására a munkavállalói és munkáltatói oldal képviselőiből szakértői munkabizottság jött létre, amely már 2007 végén megkezdte munkáját. Az emberi erőforrás-gazdálkodás legfőbb kihí vása annak biztosítása, hogy munkatársaink minél jobb képességűek és elköte lezet tek legye nek a társaságcsoport teljesítményének és haté kony ságának növelése irányában. Fontos célkitűzésünk az egyenlő esélyek, a folyamatos tanulási lehetőség és a biztonságos munkakörülmé nyek biztosítása az MVM Csoport munkavállalói számára. A csoport társaságainál az emberi erőforrásgazdál kodással foglalkozó szervezetek tevékenységének alapját az aktuális jogi szabályozások, valamint a társaságok belső szabályai, eljárásrendjei (Kollek tív Szerződés, Szervezeti Működési Szabályzat, utasítások) alkotják. A humánpolitika egyes tevékenységi körei a társaságcsoport legtöbb tagjánál minőségügyi dokumentumokban is szabályozottak ben két, a társaságcsoport egészére kiterjedő HR vonatkozású, csoportszintű szabályozás is életbe lépett, amelyek a csoportszintű bértömeg-gazdálkodást, illetve az MVM Csoport első számú vezetőinek és felsővezetőinek kiválasztását és ösztönzési rendszerét szabályozzák.

7 6 4.1 Munkavállalói adatok fô Az MVM Csoport munkavállalóinak záró létszáma Az MVM Csoport december 31-i záró létszáma fő volt. Az ebben a fejezetben bemutatott tényadatok a következő társaságok adatszolgáltatásán alapulnak: Magyar Villamos Művek Zrt.; MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt.; Országos Villamostávvezeték ZRt.; Paksi Atomerőmű Zrt.; Vértesi Erőmű ZRt.; MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt.; Tatabánya Erőmű Kft.; MIFÛ Miskolci Fűtőerőmű Kft.; MVM Partner Energiakereskedelmi ZRt.; MVM Trade Villamosenergia Kereskedelmi ZRt.; MVMI Informatika Zrt.; MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli Szolgáltató Központ Zrt.; VILLKESZ Villlamosipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.; MVM ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt.; MVM Észak- Budai Kogenerációs Fűtőerőmű Kft. Munkatársaink az iparág jellegzetességeinek megfelelően elsősorban műszaki képzettségű szakemberek, ebből következően a legtöbb munkakörben a férfiak száma jelentősen magasabb (77,9%). Női munkatársak főképp pénzügyi, gazdasági és adminisztratív munkakörökben dolgoznak. A munkavállalók 65,8%-a a év es korcsoportba tartozik, 7,3%-a ennél idősebb, a többiek 36 évnél fiatalabbak. Az MVM Csoport munkavállalóinak megoszlása életkor és nem szerint 2007-ben 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 0,8% 2,8% 4,6% 18,7% 5,7% 26,1% 9,1% 24,8% 1,7% 4,8% ,1% 0,8% 62- férfi nô 4.2 Képzettség, továbbképzés Őszinte meggyőződésünk, hogy a munkavállalók képzése nélkülözhetetlen a szakmai előmenetelhez és az MVM Csoport sikerességéhez, ezért nagy figyelmet fordítunk a munkavállalók ismereteinek gyarapítására, készségeinek fejlesztésére. Az iparág egészére jellemző a magas szintű szakképzettség, a nagyfokú szaktudás és a jelentős munkatapasztalat.

8 7 Munkatársaink többsége kiemelkedő képességű, a felsőfokú (egyetemi illetve főiskolai) végzettséggel rendelkezők aránya a csoportban a tavalyi értékekhez képest 1,2%-kal tovább nőtt. A nem termelő társaságoknál (elsősorban az MVM Zrt.- nél, az MVM Trade ZRt.-nél és az MVM ERBE Zrt.-nél) magas 27%, 31% illetve 10% a másoddiplomával vagy tudományos fokozattal is rendelkezők száma. Az emberi erőforrás az egyetlen megújuló erőforrás, amely a legkisebb beruházással a legnagyobb profitnövekedést eredményezheti. Tekintettel erre, a társaságcsoport tagjainak képzési rendszere az egész életen át tartó tanulás filozófiáján alapszik. A munkavállalók képzettségét, annak változását rendszeres felmérések követik nyomon, ezek alapján tervezzük a szakmai és nyelvi képzéseket. A munkáltató számára hasznosítható ismereteket nyújtó képzésekben való részvételt a társaságok tanulmányi szerződéssel, munkaidő-kedvezménnyel és tanulmányi szabadság biztosításával, vala mint a képzési költségek részleges (nyelvtanfolyamok) vagy teljes átvállalásával támogatják. A munkavállalók közel 20%-a 2007-ben is részt vett valamilyen szakmai képzésen, továbbképzésen. A szükségletekhez igazított képzési formák között hatóságilag előírt kötelező oktatások és a jelenlegi vagy jövendő munkakövetelmények kielégítése céljából külső vagy belső szakemberek által vezetett tanfolyamok, szakmai továbbképzések, konferenciák, készségfejlesztő tréningek, MBAképzések szerepelnek. A részvételt a képzéseken az határozza meg, hogy az adott munkakörben a munkavállalónak milyen típusú ismeretbővítésre, tudáskarbantartásra van szüksége. Az MVM Csoport munkavállalóinak képzettség alapfok szerinti megolszlása középfok szakmai felsôfok felsôfok 100% Képzésben résztvevôk arányai 2007-ben felsôfokú egyetemi, fôiskolai képzésben résztvevôk 90% 80% 70% 60% 50% 40% 20,3% 8,1% 56,1% 22,8% 3,8% 57,0% 23,0% 5,0% 63,0% 24,2% 6,7% 61,6% 53% 14% 2% 17% 14% felsôfokú OKJ-s képzésben résztvevôk középfokú OKJ-s képzésben résztvevôk 30% nyelvi képzésben 20% résztvevôk 10% 0 15,5% 16,4% 9,0% 7,5% egyéb szakmai képzésben résztvevôk

9 8 Az MVM Csoport hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a vezetői készségek fejlesztésére is. Az ismeretek bővítését szolgálja a nemzetközi szakmai szervezetek munkacsoportjaiban történő aktív részvétel is. A szakmai utánpótlás és továbbképzés érdekében a csoport társaságai stratégiai együttműködési kapcsolatot tartanak fenn kiemelt felsőoktatási intéz ményekkel. A kimagasló tehetségek támogatása és nem utolsósorban megszerzése érdekében a tagvállalatok rendszeresen fogadnak felsőoktatási intézményben tanuló hallgatókat néhány hónapos szakmai gyakorlatra, vagy kötnek velük tanulmányi szerződést. Az energetikai szakképzések támogatása, az intézmények működtetése és fenntartása szintén kiemelt jelentőségű. Tanműhelyt működtet az Ovit ZRt. (villamoshálózat-szerelő szakmunkástanulók gyakor lati képzése), a Vértesi Erőmű ZRt., a Tatabánya Erő mű Kft. és a Paksi Atomerőmű Zrt. Utóbbi az Ener getikai Szakképzési Intézet Intézményfenntartó és Működtető Alapítványt is támogatja, amely közel 600 fő középiskolás diák szakmai képzését irányítja, illetve felügyeli. Nyelvi képzésben résztvevôk aránya nyelvenkénti bontásban Idegennyelvismeret megoszlása nyelvenkénti bontásban 26% 5% 90% 4% 1% angol német orosz egyéb 62% 2% 8% 2% angol német orosz francia egyéb

10 9 4.3 Érdekképviselet, munkaügyi kapcsolatok A csoportnál igen kiterjedt érdekképviseleti tevékenység folyik. A több konföderációhoz tartozó szak szervezetek közül meghatározó szerepet tölt be a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZSZ). Ezen kívül a Vértesi Erőmű ZRt.-ben jelen van a Bányász Szakszervezet (BDSz) és a LIGA Villamosenergia- és Hőenergia-ipari Szakszervezet (LIGA VHSZ), amely utóbbi a PA Zrt.- ben és az MVM Zrt.-ben is megtalálható. A kiterjesztett hatályú ágazati, illetve helyi kollektív szerződés a Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb juttatásokat biztosít mind szociális, mind egyéb területen a munkavállalók számára. A Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ) tagvállalataira, valamint a Munkaügyi Miniszter kiterjesztése alapján a 4010-es TEAOR 2003 szám alá sorolt társaságokra vonatkozik. A helyi kollektív szerződések meghatározott feltételek fennállása esetén a jogszabályokban előírtnál hosszabb felmentési időt, magasabb végkielégítést és szociális juttatásokat tesznek lehetővé ben a munkahelyi bér- és szociális juttatásokkal kapcsolatban kétlépcsős érdekegyeztetés eredményeként születtek meg a munkahelyi megállapodások. Az elmúlt évben a munkáltatók és a szakszerveze tek közötti érdekegyeztetés egyik legnagyobb feladata a társaságcsoport egységes kollektív szerződésének előkészítése volt. Megalakult az MVM Társaságcsoport Szakszervezeti Szövetsége, amelyet a társaságcsoportnál működő valamennyi, összesen 10 munkahelyi szakszervezetből hoztak létre. Fela - data a munkavállalói oldal együttes képviselete az egyeztetési folyamat során. Az MVM Cégcsoport Érdekegyeztető és Konzultációs Fórum munkaadói és a munkavállalói érdekképviselet tárgyaló delegációi elfogadták az Egyetértési nyilatkozatot. Ez az alapja a csoport egységes kollektív szerződésének, amelynek kidolgozása megkezdődött. A társaságcsoport több tagjánál rendszeresen végeznek dolgozói elkötelezettség, illetve elégedettség felmérést is. A évi felmérések eredményeiből levonható legfontosabb következtetés, hogy a vezetésnek kulcsszerepe van a munkatársak motiválásában és a maximális teljesítmény elérésében. Következésképpen 2007 egyik fő prioritása a munkavállalók elkötelezettségének további erősítése volt. Ennek érdekében folyama tos és proaktív kommunikációs tevékenység folyt csoportszinten. Ez a többoldalú párbeszéd elengedhetetlen a legfontosabb HR-értékeinken alapuló, hatékony munkatársi viszonyok fenntartásához. A magyar villamos energetika meghatározó, felelős szereplőjeként az MVM Csoport egyenlő esélyeket biztosít valamennyi jelenlegi és jövőbeli munkavállalója számára. Az esélyegyenlőségi poli tika és tervek éves aktualizálása során törekszik az esetleges hátrányos megkülönböztetés kizárására, különös tekintettel a foglalkoztatás feltételeire, a munkahelyi karrierlehetőségekre, a javadalmazásra és a jutalmazásra. A társaságcsoport a hátrányos megkülönböztetés egyetlen

11 10 formáját sem tolerálja, így a családi állapot, kor, etnikai hovatartozás, bőrszín, szervezeti tagság, politikai meggyőződés, fogyatékosság, vallás vagy szexuális beállítottság szerinti különbségtételt sem. Elismeri és tiszteletben tartja egyebek között az emberek munkához, egészséghez, szabadsághoz és biztonsághoz fűződő, nemzetközi nyilatkozatokban rögzített jogait, és azok alapelveit a csoport vállalati értékeibe és irányelveibe is beillesztette. Az egyes pozíciókra jelöltek kiválasztásánál alkalma zott kritériumok csak a tapasztalatra és a szakmai jártasságra épülhetnek. Bármelyik munkavállaló, ha úgy érzi, hogy jogai sérültek, az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz, az Üzemi Tanács hoz vagy a szakszervezetekhez fordulhat. Az MVM KONTÓ Pénzügyi és Szám viteli Szolgáltató Központ Zrt.-t a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet alapján lefolytatott akkreditációs eljárás eredményeként akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A megváltozott munkaképességű alkalmazottakat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató rendelkezik azokkal az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással élő és fogyatékos személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoz tatását. Az esély egyenlőség biztosításának elismeréseként a Paksi Atomerőmű Zrt. a Leg jobb Női Munkahely 2007 pályázaton második helyezést ért el. A pályázat értékelése során a bíráló bizottság tagjai kiemelték, hogy az egész iparágra nézve példaértékűnek tartják a Paksi Atomerőműben a munka és a magánélet egyensúlyának megtartására fordított energiát, a nők egészségének megőrzésére irányuló programokat, valamint a 45 év felettiekről történő gondoskodást. 4.4 Szociális és jóléti célú juttatások A javadalmazási politikával összhangban az MVM Cso port tagvállalatai a tevékenység jellegének, az egyéni teljesítménynek és a munkaerőpiaci helyzetnek megfelelően verseny ké pes fizetést kínálnak dolgozóiknak. A munkavál lalók évente 13 havi fizetést kapnak, és egyéni eredményeik elismeréseként jutalomban, ösztönző mozgóbérben, vagy prémiumban részesülhetnek. Emellett a legtöbb társaság nem bérjellegű juttatási csomagot (választható béren kívüli juttatások, VBKJ) is nyújt munkavállalói részére, amely széleskörű és egyénre szabott felhasználási lehetőségeket biztosít. Ennek keretösszegét évente a szociális ellátásokra vonatkozó megállapo dás határozza meg. Azok a társaságok, ahol a választható béren kívüli juttatások rendszere még nem

12 Az MVM Csoport személyi jellegû ráfordításai 11 millió Ft működik, a szociális és jóléti juttatásaikat szintén évente, ugyancsak megállapodásban rögzítettek szerint tervezik. A VBKJ rendszerrel összhangban vagy a rendszeren kívül, a társaságcsoport egyes tagjainál (társaságon ként eltérő módon) a munkavállalók rendelkezésére álló szociális juttatások az alábbiak: A társaságcsoport felelősséget érez egykori, ma már nyugdíjas munkavállalóiért, ezért több alapít ványt támogat, amelyeknek kifejezett célja a támogatásra szoruló, nyugdíjas villamosenergia-ipari szakemberek anyagi gondjainak enyhítése segély formájában területi hovatartozástól és végzettségtől függetlenül. foglalkozás-egészségügyi ellátás, sport és kulturális támogatás, üzemi étkezés, étkezési hozzájárulás, munkába járás útiköltségének térítése, segélyezés, üdültetés, üdülési csekk, önkéntes nyugdíjpénztári támogatás és hozzájárulás, önkéntes egészségpénztári támogatás és hozzájárulás, önsegélyező pénztári tagdíj hozzájárulás, életbiztosítás, kamatmentes lakásvásárlási és építési kölcsön, iskolakezdési támogatás, munkásszállás, munkásszállítás, kedvezményes villamosenergia-ipari alkalmazotti tarifa, egyéb szociális juttatások. 4.5 Üdülés, sportolás A tagvállalatok egy része (az MVM Zrt., a PA Zrt., az Ovit ZRt. és a VÉ ZRt.) saját tulajdonú jóléti és rekreációs célú létesítményekkel rendelkezik. Az üdülők túlnyomó részt téliesítettek, így egész évben a pihenni vágyó munkavállalók rendelkezésére állnak. A kedvezményes térítési díj ellenében igénybe vehető üdülőkön kívül a csoport egyes tagjai a VBKJ keret terhére, üdülési csekkek biztosításával is hozzájárulnak a munkavállalók pihenéséhez, kikapcsolódásához. A Paksi Atomerőmű Zrt ben elnyerte a Meg újuló emberért díjat, amelyet azon munkáltatók kaphatnak, amelyek munkavállalóik rekreációját kimagasló szinten biztosítják. A társaságok sportegyesületek fenntartásával és támo gatásával is hozzájárulnak munkavállalóik egészségének megőrzéséhez. Sportegyesületet működtet az MVM Zrt., a MAVIR ZRt., az Ovit ZRt., a PA Zrt., a VÉ ZRt. és az MVM ERBE Zrt. A társaság csoport több tagja kedvezményes sportpályaés uszodabelépők biztosításával is segíti munkavállalóinak aktív pihenését, kikapcsolódását.

13 Egészségés munkavédelem A társaságcsoport vezetése alapvető fontosságúnak tekinti munkavállalói magas szintű orvosi ellátását, munkaképességének megőrzését, illetőleg a betegségek megelőzését. Ezek között kiemelt fontosságúak a különböző orvosi szűrővizsgálatok. Ennek tükrében a kötelező foglalkozás-egészségügyi ellátás mellett egyes tagok biztosítják: A társaságcsoport stratégiai fontosságú vezetői PET (pozitronemissziós tomográfiai mûszeres orvo si képalkotó módszer) vizsgálaton is részt vettek. A szűrővizsgálatokat a lehetőségekhez képest teljes mértékben a munkavállalók igényeihez igazítva végzik, minimalizálva a munkaidő-kiesést. A társaságcsoport számos tagjánál évtizedekre visszatekintő múltja van a Magyar Vöröskereszttel folytatott együttműködésnek. A munkavállalók felel ősségérzetét jelzi, hogy jelentős számban, évente többször kiszállásos, önkéntes véradáson vesznek részt. Az önkéntes véradást a munkáltatók rendkívüli szabadsággal, illetve véradásért járó kitüntetéssel honorálják. A munkahelyi biztonságot jelentős mértékben az emberi magatartás határozza meg. Minden munkavállalónak, akár alkalmazott, akár alvállalkozó, tisztában kell lennie a biztonságot és egészséget befolyásoló kérdésekkel. Ezért a csoport minden tagja törekszik munkavállalóinak biztonsággal kapcsolatos tudatosságának fokozására és olyan viselkedéskultúra kialakításá ra, amelynek eredményei a mutatók javulásában is megnyilvánulnak. Az érintett társaságok a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítják a veszélyeztetett munkakörökben dolgozó munkatársaiknak a különböző a szemészeti és fogászati szűrővizsgálatot és ellátást, a komplex nőgyógyászati szűrővizsgálatot, az urológiai szűrővizsgálatot, arteriográfos (érrendszeri) szűrővizsgálatot, melanóma (bőrgyógyászati) szűrővizsgálatot, a menedzserszűrést, a rendelőintézeti szakorvosi ellátást, a kihelyezett laboratóriumi és belgyógyászati vizsgálatot, a reumatológiai nappali kórházi ellátást.

14 13 védőruházatokat és védőeszközöket, beleértve a képernyő előtt foglalkoztatottak védőszemüvegét is. Az egyes társaságoknál alkalmazott Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatok teljes mértékben biztosítják a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzésének lehetőségét, egyidejűleg megfelelve a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A munka vállalók belépéskor, majd a későbbiekben a szabályzatokban meghatározott feltételek szerint, ismétlődő munka- és tűzvédelmi oktatásokon vesznek részt. A baleseti mutatók értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a év előtti kimutatásokban a VÉ ZRt. bányáiban történt balesetek nem szere peltek a csoportszintű adatok között; ez az oka annak, hogy a baleseti statisztika súlyossági és gyakorisági mutatói 2005-ben hirtelen, jelen tősen romlottak. A év az előző évhez képest a munkabalesetek számában javulást mutat, de az úti balesetek száma jelentősen nőtt. A balesetek súlyossági mutatói is emelkedést mutatnak az előző évhez képest, és sajnálatos módon egy közúti baleset miatt két halálesetet is regisztrálnunk kellett. Az üzemi balesetek gyakorisága ugyanakkor jelentősen csökkent. Szem előtt tartva a fenntartható fejlődés alapelveit, az MVM Csoport mindent megtesz a humán tőke fejlesztése érdekében, valamint azért, hogy minden működési területen a lehető legjobb munkakörülményeket biztosítsa. Üzemi balesetek gyakorisága az MVM csoportban 60,0 50,0 54,6 51,5 45,4 40,0 30,0 20,0 16,5 10, Üzemi belesetek gyakorisága az MVM Csoportban (baleset/1000 fô) Üzemi balesetek súlyossága az MVM Csoportban (kiesett nap/baleset) Üzemi balesetek száma az MVM Csoportban ,0 30,0 25,0 20,0 15,0 17,9 25,4 18,3 30,6 28,4 29, ,0 5, munkaidô-kieséssel járó útbalesetek száma munkaidô-kieséssel járó munkabalesetek száma súlyosság (Lost Time Injury (LTI))

15 14 Az MVM Csoport a fenntarthatóság alapelveivel azonosul va közös célul tűzi ki a környezeti elemek re és az öko lógiai rendszerekre gyakorolt hatások mérsék lését, a szennyező anyagok kibocsátásá nak csökken tését, a korábban bekövetkezett környezeti károk megszün tetését és a további kör nyezeti károk megelőzését. 5. Környezetvédelem Az MVM Csoport tevékenységeinek energiatermelés, energiaátvitel, energetikai fejlesztések, karbantar tás, bányászat, stb. jellegéből adódóan a legjelentősebb környezeti hatá sok az energiahordozók és a víz felhasználása során, a hulladékok keletkezése által, légszennyező anya gok kibocsátásában, a talaj- és felszín alatti vizek esetleges szennyezésében jelentkeznek novemberében az MVM Zrt. és az érintett társaságok között létrejött uralmi szerződés alapján hatályba lépett az MVM Csoport környezetvédelmi szabályzata, amelynek célja, hogy az Elismert Vállalatcsoport * rendelkezzen olyan, a legmagasabb szintű környezetvédelmi célokat megjelenítő dokumentummal, amely iránymutatásul szolgál a társaságcsoport valamennyi tagja számára a közös környezetvédelmi célok elérésében. Ezen felül a szabályzat ismerteti mindazokat a kör - nyezetvédelemmel kapcsolatos területeket, amelyekben az Elismert Vállalatcsoport tagjainak együttműködésével hatékony szakmai érdekérvényesítés és támogatás, valamint döntéselőkészítés valósul meg. A szabályzat célja, hogy rögzítse a társaságcsoport tagjai között az alábbi területekkel kapcsolatos eljárásrendet, felelősségeket és az elvégzendő feladatokat: az MVM Csoport környezeti politikájának folyamatos megújítása, az egyes társaságok környezeti politikájának elkészítése, szükség szerinti módosítása (ahol a tevékenységből adódóan indokolt), a környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése és fenntartása az ellenőrzött társasá goknál (ahol a tevékenységből adódóan indokolt), a társaságcsoport környezetvédelmi szakmai érdekérvényesítése, a környezetvédelmi adat- és információáramlás, a környezetvédelmi szempontból érintett beruházások, beszerzések, akvizíciók szakmai és hatósági koordinációja, az MVM Csoport Fenntarthatósági Jelentésének elkészítése és kiadása, a szén-dioxid kibocsátási egységek kereskedelmével kapcsolatos tevékenység támogatása, a környezetvédelmi együttműködés, kölcsönös tapasztalatcsere a társaságok között. A fentieknek megfelelően 2007 decemberében megtörtént az MVM Csoport környezeti politikájának megújítása, amelynek jóváhagyására 2008-ban került sor. * Bővebb információt a Tevékenységi jelentés 5.3 pontjában találhatnak.

16 15 Az MVM Csoport környezeti politikája Az MVM Csoport Magyarország villamos-energiaipa rának meghatározó szereplője. Tevékenysége kiterjed a villamosenergia-rendszer irányítására, a villamosenergia termelésére és kereskedelmé re, az átviteli hálózat fejlesztésére, üzemeltetésére és karbantartására, valamint erőművek üzemeltetésére, távhőellátásra, informatikai, pénzügyi, számviteli, mérnökirodai és logisztikai szolgáltatásokra. A Csoport feladatainak ellátása során óhatatlanul befolyásolja a természetes és épített környezet állapotát. A fenntarthatóság alapelveivel azonosulva közös célul tűzi ki a környezeti elemekre és az öko lógiai rendszerekre gyakorolt hatások mérséklését, a szennyező anyagok kibocsátásának csökkentését, a korábban bekövetkezett környezeti károk megszüntetését és a további környezeti károk megelőzését. Tevékenysége során eleget tesz a jogszabályokban, engedélyekben, szabályzatokban és szabványokban rögzített környezetvédelmi követelményeknek, és ezt partnereitől is elvárja. Támogatja és elősegíti a nemzeti klímapolitikai célok megvalósítását, továbbá elébe megy a hazai és európai igényeknek. Környezetvédelmi teljesítményének folyamatos fejlesztése érdekében előtérbe helyezi az energiatakarékosságot, valamint a természeti erőforrások felhasználásának ésszerűsítését. Tekintettel a Csoport által felhasznált nagy mennyiségű primer energiára, a hatékonyság növelése alapvetően hozzájárul a környezet terhelésének csökkentéséhez. Ennek érdekében a Csoport fejlesztései során előtérbe helyezi az energetikailag jobb hatásfokú, technikailag legkorszerűbb eszközök beruházását; törekszik a villamosenergia-rendszerben meglévő elavult kapacitások kiváltására. A társaságcsoport vezetése kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a tapasztalatcsere-lehetőségek biztosításával és rendszeres képzés útján fokozza munkatársainak szakmai felkészültségét, a fenntartható fejlődés és így a környezet védelme iránti elkötelezettségét. Tevékenységének környezeti hatásairól, elért ered ményeiről tájékoztatja az érintett, érdekelt feleket. Évente fenntarthatósági jelentést ad ki és juttat el az érdekelteknek. A társaságcsoport környezeti politikáját rendszeresen felülvizsgálja, és a közvélemény számára is hozzáférhetővé teszi. Budapest, március 3. Dr. Kocsis István vezérigazgató

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009

2 MVM CSOPORT KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS TÁRSADALMI JELENTÉS 2009 2 KÖRNYEZETI, SZOCIÁLIS ÉS 3 T A R T A L O M 1. A jelentésrôl 3 2. Környezetvédelem 5 2.1 Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2 Légszennyező anyagok kibocsátása 10 2.3 Hulladékgazdálkodás 18 2.4 Vízfelhasználás,

Részletesebben

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010

MVM CSOPORT KöRnyezeTi, SzOCiáliS és TáRSadalMi JelenTéS 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 MVM CSOPORT és Társadalmi Jelentés 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. A jelentésrôl 6 2. Környezetvédelem 7 2.1. Primer energiahordozók felhasználása 8 2.2. Légszennyezô anyagok

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013

MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 1 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2013 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 6 2. A JELENTÉSRŐL 9 3. AZ MVM ZRT., VALAMINT A CÉGCSOPORT FŐBB JELLEMZŐI 11 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL

KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paksi Atomerőmű Részvénytársaság KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2004. ÉVRŐL Paks, 2005. A Paksi Atomerőmű Részvénytársaság környezetvédelmi jelentése 2004 évről 2 A környezetvédelmi jelentés összeállításában

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Környezetvédelmi vezetõ, elérhetõsége: Leveles Beáta 06-1-278-3812 beata.leveles@atel-csepel.hu

Tartalomjegyzék. Környezetvédelmi vezetõ, elérhetõsége: Leveles Beáta 06-1-278-3812 beata.leveles@atel-csepel.hu Környezetvédelmi jelentés 2004 Tartalomjegyzék VEZETÕSÉGI LEVÉL 3 NYILATKOZAT A KÖRNYEZETPOLITIKAI IRÁNYELVEKRÕL 4 A CSEPELI VÁLLALATCSOPORT BEMUTATÁSA 5 Vállalat elérhetõsége, szervezet 5 A Csepel II

Részletesebben

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s

M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. 2 0 0 4 É v e s j e l e n t é s 2004 M A G Y A R V I L L A M O S M Û V E K R T. Éves jelentés É V E S J E L E N T É S 2 0 0 4 Az MVM Rt. összefoglalója a 2004. év tevékenységeirõl Tartalom Az MVM Rt. gazdálkodási mutatói Vezérigazgatói

Részletesebben

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11

1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10. 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 MVM CSOPORT FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM 1. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI KÖSZÖNTŐ 5 2. A JELENTÉSRŐL 8 3. AZ MVM ZRT. ÉS A CÉGCSOPORT 10 3.1. A cégcsoport felépítése, a társaságok tevékenysége 11 3.2.

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010

Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010 Fenntarthatósági Beszámoló 2009 2010 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 1 Hogy értsd, egy pohár víz mit ér, Ahhoz hőség kell, ahhoz sivatag kell. Zorán 2 FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ FENNTARTHATÓSÁGI BESZÁMOLÓ 3

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 Tiszai Vegyi Kombinát Rt. EGÉSZSÉGVÉDELEM, BIZTONSÁG, KÖRNYEZETVÉDELEM 2002 TARTALOM VEZÉRIGAZGATÓI LEVÉL EBK ALAPELVEK ÉS

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM Tiszai Vegyi Kombinát Rt. KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 TVK KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 1 2 TVK KÖRNYEZETVÉDELEM, BIZTONSÁG, EGÉSZSÉGVÉDELEM 2001 Tartalom Vezérigazgatói

Részletesebben

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008

F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 F ő városi Vízmű vek Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2007-2008 Tartalom Vezérigazgatói köszöntő 4 Bevezető 6 A jelentésről 7 Hitvallás és elkötelezettség 7 Általános adatok 8 Tulajdonosok 9 Alap- és kiegészítő

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE.

Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. TISZTELT PARTNERÜNK! Hatvan évvel ezelôtt, 1950. januárjában kezdte meg mûködését az ERÔMÛ BERUHÁZÁSI VÁLLALAT, az ERBE. 1992. október 1-ével alakult korlátolt felelôsségû társasággá ERBE ENERGETIKA Mérnökiroda

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Tartalomjegyzék 2 1. Vezérigazgatói köszöntő 3 2. A jelentésről 4 2.1. Jelentéstételi rendszerünk 5 2.2. Aktuális jelentésünk 5 2.3. A jelentés

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 CÉGBEMUTATÓ GAZDASÁGI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KÖRNYEZETI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2011 ÁLLAMI AUTÓPÁLYA KEZELŐ ZRT. 2 TARTALOM

Részletesebben

Fenntartható jövőt építünk

Fenntartható jövőt építünk www.duna-drava.hu Fenntartható jövőt építünk Fenntarthatósági jelentés Köszöntő Tisztelt Olvasó! A Duna-Dráva Cement Kft. és leányvállalatai az épületek, utak, hidak kivitelezéséhez nélkülözhetetlen alapanyagokat,

Részletesebben

www.hungarocontrol.hu

www.hungarocontrol.hu www.hungarocontrol.hu A HungaroControl Zrt. Társadalmi Felelősségvállalási Programja 3 A HungaroControl Zrt. társadalmi felelőssége Vezérigazgatói köszöntő 2 1 HungaroControl Zrt. 4 2 A HungaroControl

Részletesebben

Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél

Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél Környezetvédelem a Paksi Atomerõmûnél Gergelics Natália tû. hadnagy Az atomerõmûvek világszerte hatalmas hangsúlyt kapnak, köszönhetõen hasznosságuknak, de egyben veszélyességüknek is, amelyet a rendszer

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2010. IGAZGATÓI LEVÉL... 4 BEVEZETŐ... 6 A JELENTÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 6 A JELENTÉS HATÁLYA... 6 AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSA... 7 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI. Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás XLVII. ÉVFOLYAM 2010. 1 2. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Az MVM Csoport középtávú stratégiája Szabályozások Biomassza hasznosítás Lévai-szobor avatás A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI Felelôs

Részletesebben

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012

CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 CIB Csoport Fenntarthatósági jelentés 2012 ÉRTÉKEINK Értékeink Tisztesség Céljainkat tisztességesen, és felelôsségteljesen kívánjuk elérni, teljes mértékben tiszteletben tartva a jogszabályokat, a szakmai

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 Együtt. Veled A GRI G3 irányelveinek megfelelően Tartalom GRI tartalommutató 4 Az elnök-vezérigazgató levele 6 A Jelentésről 8 1. Fenntarthatóság a működési folyamatokban

Részletesebben

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011.

Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Éves integrált jelentés a gazdasági, környezeti és szociális teljesítményünkről 2010-2011. Dióhéjban A vállalat neve: Grundfos Magyarország Gyártó Kft. Alapítás éve: 2000. Tulajdonos: Grundfos A/S Telephelyek:

Részletesebben