Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló október 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló 2013. október 29."

Átírás

1 MMK Választmányi ülés november 8-9. Előterjesztés címe: MMK javaslat az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Előterjesztő: Barsiné Pataky Etelka elnök Készítette: Éhn József Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló október Előzmények A EU támogatási időszak tapasztalataira alapozva a Magyar Mérnöki Kamara augusztus-szeptember folyamán munkacsoportot alakított, és javaslatot dolgozott ki az építésberuházási folyamatok egyszerűsítési és szervezési reformjára. Ezt a javaslatot október 14-én egy kamarai 'workshop' keretében nyilvános vitára bocsátottuk, amelynek résztvevői észrevételeket tehettek. A Magyar Mérnöki Kamara és az és a Magyar Építész Kamara elnökei a október 17-i közös levelükben üdvözölték a Kormányhatározatban foglalt, a beruházási folyamatok jobbítására irányuló célokat és rögzítették azt, hogy részt kívánnak venni a Kormányhatározat végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásában, többek között azzal a céllal, hogy a szabályozásba az önálló, jó teljesítményre képes magyar mérnökirodák és vállalkozások szakmakultúrájának megőrzése és érdekeinek beillesztése megtörténjen. Ennek alapján és a október 14-i MMK vitafórum (workshop) után érkezett észrevételek figyelembe vételével álláspontunk a következő: 2. Probléma-analízis Az EU által támogatott, részben állami vagy önkormányzati költségvetési forrásokból finanszírozott építésszerelési beruházások Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi kereteket és véghatáridőket meghaladó megvalósítása alapvetően a beruházás-előkészítési folyamat hiányosságainak (forráshiány, kapkodó, kellően át nem gondolt beruházási koncepció, szervezetlenség, szétaprózott döntési szintek, a személyes felelősség tisztázatlansága, stb.) tudható be. Miután a beruházási koncepció végleges kialakítása csak a kivitelezés folyamán végrehajtott módosítások után, pót- és többletmunkákkal alakul ki, a szerződéses pénzügyi kereteket és határidőket túllépő megvalósítás többnyire minőségcsökkenéssel is jár. A minőség-csökkenés a létesítmény fenntartási költségeinek növekedésével, pazarlással, csökkenő élettartammal és a vártnál korábbi felújítási igénnyel jár, ezért a mérnöki kamara - a as támogatási ciklusban - a személyes döntési felelősséget előtérbe helyező, egyszerűsített, átlátható döntési folyamatszabályozás és a szigorú, számon kérhető ellenőrzési rendszer bevezetését szorgalmazza. Mintaképpen a német HOAI rendszer projekt-előkészítési és megvalósítási rendszerét használta fel a kamara. Az építési beruházások jelenlegi folyamatszervezési gyakorlatának rendszerszintű hibái: Nincs a rendszerben a beruházás-előkészítési folyamatot kézben tartó, a projekt kezdetétől a befejezéséig felmerülő vitás kérdéseket, a késedelmes teljesítést, a szerződés-módosítás indokoltságát, megkérdőjelezhetetlen szaktekintéllyel elbíráló intézmény. Az MMK állásfoglalása szerint ezt csak egy kiemelt műszaki-gazdasági képesítéssel és beruházási gyakorlattal rendelkező Mérnök (szervezet) képes ellátni. Nincs egységes irányítású, a tervezési folyamat kezdetétől a megvalósításig közreműködő, megfelelő összegű felelősségbiztosítással rendelkező Tervezői Irányítás, amely a terv szerinti megvalósításra is kiterjed. Hiányzik az Építtető kellő időben elvárható döntési kötelezettsége (Jóváhagyási tervfokozat), a műszaki-gazdasági szempontból is megalapozott tervezési koncepció kiválasztásában. 1

2 Az indokolatlanul széttagolt projekt-előkészítési rendszerben a sokszereplős folyamat lassítja az eredményes végrehajtást és lehetetlenné teszi a részfeladatokra bevont, megbízott szereplők felelősségének elhatárolását 3. Az építés-beruházási folyamat szereplői, most és a jövőben (MMK javaslat szerint) 3.1 A építés-beruházási folyamat szereplői, a jelenlegi rendszerben: Építtető (Megrendelő), az esetek többségében a támogatási szerződés Kedvezményezettje. A Megrendelő jóváhagyási kötelezettsége az egymást követő tervdokumentációk elfogadásában, valamint a kivitelezés folyamán az Ellenőrző Mérnök döntéseinek elfogadásában (vagy elutasításában) érvényesül. Tervező(k): a jelenleg tervfázisonként széttagolt tervezési és engedélyezési folyamatban általában egynél több tervező szervezet működik közre, behatárolt közreműködési felelősséggel. Ilyen módon, a tervezési-előkészítési folyamatban nem érvényesül az előkészítéstől a megvalósításig, a teljes projekten áthúzódó tervezési felelősség! Vállalkozó(k): közbeszerzési eljárással választják ki, a tervezési folyamat végén elkészített ajánlati dokumentációban foglaltak végrehajtására. Ellenőrző Mérnök: az Építtető által kiválasztott Mérnök-szervezet, a kivitelezés műszakipénzügyi felügyeletére és igazolására, a vállalkozási szerződésben foglalt garanciális időszak végéig. Közbeszerzési szakértő: szerepe jelenleg, az eljárás szabályosságának ellenőrzésétől az ajánlati dokumentáció összeállításáig terjed. Közbeszerzési ajánlatok Bíráló Bizottsága: feladata a beérkezett, vállalkozási ajánlatok formai és szakmai értékelése. (A szakmai értékelés, tartalmilag vitathatatlanul egyértelmű ajánlati terv esetében, jelentősen egyszerűsíthető, még a sajátos építmények esetében is!) Közreműködő Szervezet (KSZ) és Irányító Hatóság (IH): a mindenkori államigazgatás képviseletében szerepük a Támogatási Szerződés (Tám. Szer) létrejöttében, majd annak módosítására irányuló kezdeményezések véleményezésében fogalmazható meg. 3.2 Mi változna a jövőben, az MMK javaslatának elfogadása esetén? Mérnök-szaktanácsadó szervezet (MSzT) beiktatása a folyamatba - Új közreműködő! Az építési beruházások folyamat-szabályozásába, új elemként, belép az a folyamat áttekintésében felsőfokú, MSc képesítéssel és átfogó, beruházás-irányítási tapasztalattal rendelkező Mérnökszaktanácsadó (MSzT) (a kiemelt, állami nagyberuházások-mint nagy infrastruktúra, vagy állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházás esetén a Kormánybiztosi intézmény, vagy más erre a célra létrehozott állami kapacitás), amely már a Támogatási Szerződés (továbbiakban: Tám. Szer.) megkötése előtt véleményezi a beruházási programot. Meghatározza a Szerződés teljesítéséhez szükséges projekt-előkészítés mélységét, versenyeztetéssel kiválasztja a konzorciumba szerveződött tervezőket, figyelemmel kíséri a tervezési, beruházás-előkészítési folyamat végrehajtását és javaslatot tesz az előkészítés folyamán felmerülő akadályok elhárítására. Bármely, a Tám. Szer. - ben és mellékleteiben foglalt műszaki, pénzügyi és jogi természetű akadály elhárítása során az MSzT véleményét előzetesen ki kell kérni, s csak ennek birtokában, egyetértése esetén lehet ilyen jellegű kérelmet a KSZ- IH-nak (átszervezés esetén az ennek megfelelő intézményeknek) előterjeszteni. Hangsúlyozzuk, hogy a nem állami kapacitással létrehozott MSzT szervezet kiválasztásával kapcsolatos kritérium-rendszert közigazgatási rendeletben (pl. Miniszteri rendelet) javasoljuk szabályozni. Ennek kidolgozásához a Magyar Mérnöki Kamara felajánlja a segítségét. Ez esetben az MSzT szakmai függetlenségének és pártatlanságának elősegítésére - a projekt előkészítésében és megvalósításában közreműködő, más szervezetektől eltérően megbízását nem az Építtetőtől (Megrendelő, Kedvezményezett), hanem az adott Operatív Programban illetékes Közreműködő Szervezettől kell kapja. 2

3 A Mérnök-szaktanácsadó szervezet irányító-koordinátori közreműködésétől elvárható, hogy: az építés-beruházási folyamatok felgyorsuljanak, az előzetes költségbecslés fedezetet nyújtson a Szerződésben foglalt munkákra, a jogviták és az előre nem látható események száma a minimálisra csökkenjen, a teljes projekt-előkészítési folyamat (előmunkálatok, tervezés, engedélyezés, közbeszerzés) felgyorsuljon, majd a - kivitelezéssel megbízott Vállalkozó általi - végrehajtás szervezetten, a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint történjen A tervezési megbízás kiterjesztése a teljes tervezési folyamatra (az eddigi, egyes tervezési fázisonként széttagolt tervezési folyamat helyett) A német HOAI tervezési folyamat-szabályozáshoz hasonlóan, az MMK a magyarországi tervezési gyakorlatban is javasolja a Jóváhagyási Terv fogalmának a bevezetését. Ebben a korai tervfázisban, a Tám. Szer. előkészítésére kidolgozott változat-elemzésben kiválasztott műszaki megoldást olyan részletességgel kell kidolgozni, a Hatóságokkal előzetesen egyeztetni, hogy az, az Építtető koncepcionális jóváhagyására már ekkor, az engedélyezési és kiviteli/ajánlati tervek kidolgozását megelőzően, alkalmas legyen. Ez "forradalmi változásokat" eredményezne, mert a Jóváhagyási Terv bevezetése - egy korai, tervezési fázisban - növelné az Építtető döntési felelősségét, ezáltal biztos alapokra helyezné és felgyorsítaná az engedélyezés és kiviteli/ajánlati tervezési munkákat. Az Építtető (Megrendelő, Kedvezményezett) jóváhagyását követően, a későbbiekben, az engedélyezési és a kiviteli/ajánlati tervfokozatban már lényegi eltérés nem engedélyezhető! A tervezési munkák közbeszerzésére pályázó szakági tervezőknek konzorciumot kell alkotnia és meg kell nevezniük a konzorcium vezetőjét. Ez utóbbi áll majd folyamatos kapcsolatban a Mérnökszaktanácsadó szervezettel (MSzT), a teljes beruházási folyamat során. Javaslatunk szerint, a nyertes tervezői konzorcium megbízást kap: - A teljes építés-előkészítési, tervezési folyamat végrehajtására, amelybe - felelősségének korlátozása nélkül, saját döntése és anyagi kockázata terhére - képesített, szakmai alvállalkozókat is bevonhat. - Az ajánlati tervdokumentáció - a Vállalkozó hatáskörébe tartozó, adaptációs tervezés (összeállítási tervek, műhelytervek, kivitelezési részlettervek) és a közbeszerzési tanácsadó által összeállított szerződéses dokumentumok kivételével - azonos a kiviteli tervfokozattal! - Közbeszerzési eljárás esetén az MSzT gondoskodik a közbeszerzési szakértő bevonásáról (az ajánlati dokumentáció műszaki mellékleteinek elkészítése a Tervezési Konzorcium feladatát képezi! - A megvalósítás során a tervezői konzorcium feladatát képezi a kivitelezési ill. a Vállalkozó által elfogadott ajánlati terveknek megfelelő kivitelezés ellenőrzése, eltérés esetén a gyors és alapos felülvizsgálat, majd a döntési javaslat elkészítése. Ugyancsak a tervezői konzorcium feladatát képezi a műszaki átadás-átvételi eljárás megindíthatóságára vonatkozó ajánlás megfogalmazása, a feltételek, továbbá a garanciális igények dokumentáltságának ellenőrzése. A teljes tervezési folyamatra kiterjedően megbízott tervezői konzorcium munkájának értékelését a Mérnök-szaktanácsadó szervezet végzi. Lebonyolító Mérnök feladata: a kivitelezést végző Vállalkozó(k) munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése, a számlák tartalmának és összegszerűségének hitelesítése, az indokolt, előre nem látható pótmunkák rendszerszintű előterjesztése továbbra is az Építtető által megbízott, a Vállalkozóval szemben az Építtető képviseletét ellátó lebonyolító Mérnök hatáskörében marad. A Vállalkozási Szerződés keretében végrehajtott, bármely természetű módosítási igény esetén, az Építtető képviseletét ellátó lebonyolító Mérnök a pontban részletezett feladatot ellátó MSzT-vel, 3

4 a Támogatási Szerződésben foglalt célokkal összhangban, előzetesen egyeztetni és az utóbbi szakmai egyetértését megszerezni köteles. 4. Összefoglaló következtetések Meggyőződésünk, hogy az építési beruházási folyamatok csak a döntési folyamatok, valamint a döntési szintek pontos megfogalmazását és a megfelelő időben megszületett döntési csomópontokat tartalmazó, korszerű, egyszerűsített, új szabályozással gyorsítható fel. A Mérnöki és Építész Kamarák határozott véleménye, hogy állami irányítású, mérnöki szolgáltatásokat és állami belső kapacitásokat nem lehet rövid időn belül - megfelelő színvonalon - létrehozni, és nem kívánatos, hogy olyan területeken is átvegyenek mérnöki feladatokat, amit a mérnöki közép és kis vállalkozások színvonalasan el tudnak végezni. Ugyanakkor a nemzetgazdaság alapvető érdeke marad, továbbra is, hogy az utóbbi 22 év folyamán létrejött és megerősödött, életképes, magántulajdonban álló, magyar mérnöki vállalkozások és az országot behálózó, hazai műszaki, KKV szektor is méltó szerephez jussanak. Csatolva: 1. sz. Melléklet - Tervezési Szolgáltatások a HOAI tervezői, szolgáltatási rend szerinti felbontásban (a tervezői konzorcium ajánlatának összeállításához). 4

5 1. sz. Melléklet - Tervezési Szolgáltatások MMK JAVASLAT a EU támogatási időszak irányítási és ellenőrzési rendszerének áthangolására, a pályázati források hatékonyabb felhasználása érdekében. A német HOAI díjrendszer kilenc (9), kis korrekciókkal és egyértelmű feladat-meghatározással és ennek megfelelő, méltányos díjazással, a Tervező Mérnök (TM) magyarországi műszaki gyakorlatba is beilleszthető mérnöki szolgáltatási munkafázist különböztet meg. Ezek a következők: A) TM szolgáltatások a Projekt-előkészítési szakasz 1. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Tervezési szolgáltatások: Alapadatok feltárása, egyeztetése helyszíni állapotfelvétel, előzetes kárelemzés, műszaki szabványok és előírások részletes, dokumentált feltárása) Jelenlegi magyarországi gyakorlat megítélése: Alulértékelt, mérnöki szempontból általában nincs sem elegendő idő, sem pénzügyi forrás a felelős munkavégzésre, ezért többnyire kellően át nem gondolt beruházói döntésekkel kiváltott folyamat. 2. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt és tervelőkészítés, Megvalósítható-sági Tanulmány kidolgozása Alapadatok elemzése és értékelése, alternatív megoldások bemutatása, elvi vázlatterv szintű kidolgozása, értékelése, tervezési stratégia és kapcsolódási folyamatok feltárása, előzetes egyeztetés a hatóságokkal, összehasonlító költségbecslések kidolgozása, az optimális műszaki, gazdasági, környezeti szempontokkal alátámasztható változat kiválasztása. A fenti szolgáltatási tartalommal elvégzett változat-elemzés többnyire elnagyolt, vagy teljes mértékben hiányzik. Előfordul, hogy a tervezési feladatot a Megbízó határozza meg, változat-elemzés nélkül.. B) TM szolgáltatások a Projekt-előkészítési szakasz 2. ütemében 3. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés (Építtető jóváhagyása, rendszer-tervezés) Tervezési stratégia kidolgozása és véglegesítése, a kapcsolódó szakterületi igények figyelembe vételével, terhelési adatok meghatározása, méretezési számítások, grafikus megvalósítási ütemterv és műszaki leírások, tételes költségszámítás elkészítése. A kidolgozott Jóváhagyási Tervet az Építtető (Megbízó) jóváhagyja, aláírásával hitelesíti. A jóváhagyási terv a magyarországi gyakorlatból többnyire hiányzik, ami a további műszaki tervezést vitatható alapokra helyezi. Az engedélyezési, valamint az ajánlati (műszaki) terv kidolgozását megelőzően nincs a gördülékeny tervezéshez nélkülözhetetlen építtetői elkötelezettséget tartalmazó, 5

6 végleges jellegű, írásbeli jóváhagyás, mert ehhez nem fűződik a későbbi tervmódosításokat kizáró, megbízói érdek. Példa: a nagy kiterjedésű, széleskörű kapcsolati rendszereket érintő közlekedésépítési létesítmények (közúti és vasúti beruházások) tervezési munkái már ma is csak a kiválasztott változat jóváhagyását követően léphetnek engedélyezési tervfázisba! 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A jóváhagyási tervre építve, az egyes tervezési szakágakra a közjogi tervezési előírásokban meghatározott tartalmú, engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása, beleértve a speciális mentességek kérvényezését és a dokumentált hatósági egyeztetéseket Nagy vonásokban hasonló, azzal a lényeges különbséggel, hogy általában nincs az engedélyezési terv módosítását kizáró, Építtető által jóváhagyott, végleges műszaki megoldás 5. Tervezési művelet: Kiviteli (ajánlati) tervezés Megjegyzés: ez a TM szolgáltatás a HOAI fogalomrendszere szerint a Vállalkozó hatáskörébe tartozó műhelytervek és részlettervek nélkül, a kiviteli tervdokumentációnak felel meg. Nincs tehát értelme önálló kiviteli és ajánlati dokumentációról beszélni, mert közöttük kizárólag a vállalkozásba adáshoz szükséges szerződéses feltételek és a műszaki követelmények megfogalmazása jelent különbséget, a tervdokumentáció tartalmi részletezettsége azonos!. A beruházás megvalósításához szükséges műszaki terv-dokumentáció elkészítése, a jóváhagyási terv (3.) és az engedélyezési tervek (4.) alapján. El kell készíteni a létesítmény minden elemének, környezeti és szakmai kapcsolati elemeinek, létesítményeinek pontos méret-adatokkal ellátott műszaki terveit, az összeszerelési és műhelytervek nélkül. A vállalkozásba adáshoz szükséges ajánlati tervet nem végleges, később, a vállalkozásba adást követően módosítható tervnek tekintik. Ez számos félreértésre és a magyarországi gyakorlatból hiányzó jóváhagyási tervben nem tisztázott változtatásra, késedelmet előidéző indokolatlan pótmunkákra ad alkalmat és lehetőséget. A Tervező által elkészített kiviteli terv műszaki tartalmát és részletezettségét illetően - azonos az ajánlati tervvel, minden létesítmény-elem a Tervező által meghatározott, (ha szükséges, a Megbízóval egyeztetett) mértékadó terhelésekre méretezett műszaki terveit tartalmazza, amelyek későbbi módosítása már nem lehetséges. A Vállalkozó az ajánlatadási folyamat során köteles az ajánlati tervet észrevételezni, utólagos felszólalásnak helye nincs. Előre nem látható körülmények esetén szükségessé váló módosítás csak a Megbízó és az őt képviselő Ellenőrző Mérnök jóváhagyásával, az érvényben lévő, vállalkozási szerződés keretein belül lehetséges. A Vállalkozó által a HOAI 8. szolgáltatási munkafázisába illeszkedő, a kivitelezéshez szükséges összeszerelési és műhelytervek csak a Tervező által készített ajánlati (kiviteli) terv alapján, azzal összhangban dolgozhatók ki, amit a Tervező is ellenőriz (8.sz. tervezői művelet). 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése 6

7 A Tervező Mérnök megbízása szerinti tartalommal, itt készítendők el a létesítmények megvalósításával kapcsolatos műszaki leírások, mennyiség-kimutatások és költségvetési kiírások (munkanemenként), valamint a Tervező Mérnök által a kizárólag a Megbízó részére elkészített, szakáganként részletezett mérnökár, amely a versenytárgyalás elbírálásához tájékoztatásul szolgál. A Vállalkozásba adás (többnyire közbeszerzési eljárás meghirdetése előtt) készül el az ajánlati dokumentáció, amely az 5. pontban részletezett ajánlati terveket és terviratokat, valamint a szerződéses dokumentumokat és a megrendelői követelményeket együttesen tartalmazza. A kiviteli terv szintű ajánlati terv a HOAI szerint önálló, tervezési munkafázis, míg a jelenlegi, magyarországi gyakorlatban ez együtt, vagy külön megbízás keretében is elkészülhet. Ez utóbbi felesleges, szerzői jogvitákat is eredményezhet. C.) Projekt-megvalósítási és követési szakasz TM szolgáltatásai 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban Vállalkozói ajánlatok ellenőrzése és értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalásokon, összehasonlító költségelemzés, közreműködés a vállalkozói szerződés előkészítésében Többnyire hasonló a magyarországi gyakorlathoz, de az ajánlatok bírálatát jelenleg egy, a Közreműködő Szervezet által kijelölt, Értékelő Bizottság látja el, esetenként az Építtető által megbízott Ellenőrző Mérnök ( ELEM) részvételével, a Tervezőnek érdemi beleszólási joga nincs, csak véleményalkotási joga van. 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete FONTOS MEGJEGYZÉS! Ebben a tervezői felügyeleti szolgáltatásban - érthető módon - lényeges eltérés van a mérnöki és technológiai jellegű építmények tervezői felügyeleti ráfordításainak költsége között. Addig, amíg a mérnöki létesítmények a műszaki terv elkészítésével már pontosan meghatározott tartalommal és súlyaránnyal rendelkeznek (30%), s a Vállalkozó által készített részlet- és műhelytervek korlátozott mennyiségűek (15%), addig a technológiai gépészeti beruházások jóváhagyási terve csak vázlatterveket jelent (15%). A helyszínre adaptált technikai és technológiai berendezések adaptációja, összeszerelési és műhelytervei lényegesen nagyobb mennyiségű és gépészeti,, mm pontosságú részletterveket igényelnek. Ezért az utóbbiaknál a létesítmény tervezői felügyelete is lényegesen nagyobb munkabefektetést és arányos költséget képvisel. A tervező felügyeletére bízott műszaki ellenőrzés annyit jelent, hogy műszakilag a tervezői koncepció valósul meg, a tervezett költségszinten, minőségben, áron, s tervezői felelősségbiztosítás, felelősségvállalás mellett történik. A csak műszaki ellenőri jogosultsággal bírók munkája ettől nem lesz kevesebb, mert a helyszínen ők tartózkodnak és végzik a felelősségteljes munkát, sok esetben a tervezőiroda alkalmazottjaként, de mindenképp a tervező megbízásából, a tervezői háttériroda közreműködését igénybe véve. 7

8 A HOAI rendszerben a megvalósítás tervezői felügyelete meghatározó fontosságú munkafázis, díjazása az összes tervezési szolgáltatás közel 1/3-át teszi ki. Magában foglalja a létesítmény Vállalkozó által készített összeszerelési és műhelytervek ellenőrzését, az építési ütemterv karbantartását, szakvállalatok által végzett mérések és az Építési Napló vezetésének ellenőrzését, kezelési és karbantartási útmutatók, vizsgálati jegyzőkönyvek összeállítását. A TM elvégzi a garanciális igények előzetes minősítését, átvételi hiányosságok pótlásának ellenőrzését, a Vállalkozók által benyújtott számlákon alkalmazott és az ajánlati tervdokumentáció árainak összevetését. Az ELEM által alkalmazott műszaki ellenőrök folyamatos (lehetőleg on-line) kapcsolatban állnak a TMmel, de az eredmények összegzéséért viselt felelősséget a TM viseli. Lényeges eltérések vannak: mindenek előtt a jóváhagyott terveknek megfelelő ellenőrzési felelősség tekintetében, amit a jelenlegi gyakorlatban a műszaki tervezésben nem érdekelt ELEM visel, míg a HOAI rendszerben a TM részvétele és felelőssége meghatározó. Utóbbi lényegében megosztja az ELEM-mel a jelenlegi ellenőrzési gyakorlatban kizárólag az ELEM által viselt felelősséget, esetenként (pl. technológiai beruházások esetében) akár a műszaki ellenőrök alkalmazását is. Jelentős különbség az, hogy a műszaki tervezésben folyamatosan résztvevő TM jól ismeri és megköveteli az általa készített jóváhagyási terv-dokumentációban szereplő, az Építtető által elfogadott műszaki követelményeket is. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági időszakban. Megvalósulási tervek ajánlati tervvel kapcsolatos összhangjának ellenőrzése. Garanciális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés elbírálására, A felsorolt alapszolgáltatásokat jelenleg kizárólag az ELEM végzi. A jelen gyakorlatban a megvalósulási tervek akár lényeges mértékben is eltérhetnek a műszaki terv tartalmától. Ez a HOAI rendszerben csak akkor lehetséges, ha a jóváhagyási tervet (ami a jelenlegi rendszerből hiányzik) a Felek, a Társfinanszírozók közös egyetértésével, módosítják. Miután a megvalósulási terveknek a vállalkozási ajánlat alapját képező kiviteli (ajánlati) tervdokumentációval azonos szintű, működési és fenntartási garanciákat kell nyújtani (amire a Vállalkozó, az ajánlatadás időpontjában tételes vállalásokat tett), ezért a megvalósulási tervek ellenőrzése a TM-nél jobb helyen van (lenne). 8

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv RÖVID SZERZŐDÉSES FORMA FŐBB JELLEMZŐK KIS SZERZŐDÉSES ÉRTÉK (< 100 MILLIÓ FT) RÖVID MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAM (< 6 HÓNAP) EGYSZERŰ, ISMÉTLŐDŐ MUNKÁK AJÁNLATI LEVÉL

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA Matusek kgé Géza okl. szerkezetépítő mérnök, vállalkozási vezető STRABAG Építő Rt. Magasépítési ágazat, HP direkció ió I. RÉSZ A beruházások megvalósításának menete A

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7830. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt.

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. 2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök Szakmai naphoz Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. Projektjeink számokban Gyorsforgalmi utak MT: 450 km fejlesztésének vizsgálata Előkészítés:

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt támogatási szerződésmódosítása Előadó:

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó testületi ülésére Tárgy: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. szám és 732 hrsz. polgármesteri hivatal

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTÉSÜGY Építőipar kivitelező it ő építőipar p KIVITELEZŐ ÉPÍTŐIPAR FELADATAI - új építmény

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 4. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Szennyvíz beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás Iktatószám:

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat 2014. május 21. 1 A VILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 2 Kamarai szabályzatok 2014. május 21. Kamarai szabályzatok 3 www.mmk.hu 2014.

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére

Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési feladatok elvégzésére Az előterjesztés száma: 46/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására

Előterjesztés. a Megyei Közgyűlésnek. a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Előterjesztés a Megyei Közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 2.0 változata első megfogalmazására A megyei önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 569-8/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról

K i v o n a t ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 155/2012. (X. 08.) számú. határozata. Társberuházói megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről

Döntés az orvosi rendelő felújítása érdekében lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertesének kihirdetéséről Az előterjesztés száma: 134/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én 18-órakor megtartandó ülésére Döntés az orvosi

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t

Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. 3100 Salgótarján, Kassai sor 54. Iktatószám: 411/2010. J a v a s l a t a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft. KEOP-3.3.0. sz. pályázat keretében A Tarjáni Gyermektábor

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19.

A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. A KÖZBESZERZÉSEK HELYZETÉNEK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON, LEHETŐSÉGEK ÉS KIHÍVÁSOK RIGÓ CSABA BALÁZS KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG 2015. NOVEMBER 19. Tartalom I.) A Közbeszerzések helyzetének alakulása Magyarországon

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL. 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel

Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel Energiafórum 2010. Balatonfüred Energetikai pályázatok előkészítésének és írásának tapasztalatai értékelői szemmel (KEOP 4-es, 5-ös prioritások) Tirpák Tamás Épületgépész mérnök Bemutatkozás Fő tevékenységeink:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Ikt.szám: 5048-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. november 27-i rendes ülésére Tárgy: Belső-ellenőrzési terv elfogadása 2013. évre Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27.

305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l. Dr. G álfi Sarolta. 2012. március 27. 305/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A tervpályázati e l j á r á s o k s z a b á l y a i r ó l Dr. G álfi Sarolta f ő o s z t á l y v e z e t ő - h e l y e t t e s K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei

A szabályzat hatálya. Az ajánlatkérők, azok jogai és kötelezettségei Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2013. (VIII. 30.) OBH utasítása a Bíróságok fejezet irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseiről szóló szabályzatról A közbeszerzésekről szóló 2011. évi

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu

Litér Község Önkormányzata 8196 Litér, Álmos u. 37. Tel./Fax: 88/598-010 Honlap: www.liter.hu E-mail: referens@liter.hu E L Ő T E R J E S Z T É S, 2014. április hó 08 napján tartott együttes Képviselő-testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testületek! Litér Község Önkormányzata Balatonfűzfő Város és Szentkirályszabadja Község

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő Multifunkciós sportcsarnok építése megnevezésű beruházás műszaki

Részletesebben

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat

5. Napirend. ./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzata közbeszerzés 5. Napirend./2011. (..) Képviselő testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete Központi tér és játszótér kialakítása tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Sarkad Város Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2012. 5720 Sarkad, Kossuth u. 27. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sarkad Város Önkormányzata valamint Sarkad Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

A~{- 2J. szám ú előterjesztés

A~{- 2J. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je A~{- 2J. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán. Dr. Velikovszky László

Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán. Dr. Velikovszky László Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán Dr. Velikovszky László Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység 1 Értékelések - minőségbiztosítás amire a tapasztalatainkat

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata

Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzatának Közbeszerzési szabályzata Csanádpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben