Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló október 29.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló 2013. október 29."

Átírás

1 MMK Választmányi ülés november 8-9. Előterjesztés címe: MMK javaslat az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Előterjesztő: Barsiné Pataky Etelka elnök Készítette: Éhn József Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló október Előzmények A EU támogatási időszak tapasztalataira alapozva a Magyar Mérnöki Kamara augusztus-szeptember folyamán munkacsoportot alakított, és javaslatot dolgozott ki az építésberuházási folyamatok egyszerűsítési és szervezési reformjára. Ezt a javaslatot október 14-én egy kamarai 'workshop' keretében nyilvános vitára bocsátottuk, amelynek résztvevői észrevételeket tehettek. A Magyar Mérnöki Kamara és az és a Magyar Építész Kamara elnökei a október 17-i közös levelükben üdvözölték a Kormányhatározatban foglalt, a beruházási folyamatok jobbítására irányuló célokat és rögzítették azt, hogy részt kívánnak venni a Kormányhatározat végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásában, többek között azzal a céllal, hogy a szabályozásba az önálló, jó teljesítményre képes magyar mérnökirodák és vállalkozások szakmakultúrájának megőrzése és érdekeinek beillesztése megtörténjen. Ennek alapján és a október 14-i MMK vitafórum (workshop) után érkezett észrevételek figyelembe vételével álláspontunk a következő: 2. Probléma-analízis Az EU által támogatott, részben állami vagy önkormányzati költségvetési forrásokból finanszírozott építésszerelési beruházások Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi kereteket és véghatáridőket meghaladó megvalósítása alapvetően a beruházás-előkészítési folyamat hiányosságainak (forráshiány, kapkodó, kellően át nem gondolt beruházási koncepció, szervezetlenség, szétaprózott döntési szintek, a személyes felelősség tisztázatlansága, stb.) tudható be. Miután a beruházási koncepció végleges kialakítása csak a kivitelezés folyamán végrehajtott módosítások után, pót- és többletmunkákkal alakul ki, a szerződéses pénzügyi kereteket és határidőket túllépő megvalósítás többnyire minőségcsökkenéssel is jár. A minőség-csökkenés a létesítmény fenntartási költségeinek növekedésével, pazarlással, csökkenő élettartammal és a vártnál korábbi felújítási igénnyel jár, ezért a mérnöki kamara - a as támogatási ciklusban - a személyes döntési felelősséget előtérbe helyező, egyszerűsített, átlátható döntési folyamatszabályozás és a szigorú, számon kérhető ellenőrzési rendszer bevezetését szorgalmazza. Mintaképpen a német HOAI rendszer projekt-előkészítési és megvalósítási rendszerét használta fel a kamara. Az építési beruházások jelenlegi folyamatszervezési gyakorlatának rendszerszintű hibái: Nincs a rendszerben a beruházás-előkészítési folyamatot kézben tartó, a projekt kezdetétől a befejezéséig felmerülő vitás kérdéseket, a késedelmes teljesítést, a szerződés-módosítás indokoltságát, megkérdőjelezhetetlen szaktekintéllyel elbíráló intézmény. Az MMK állásfoglalása szerint ezt csak egy kiemelt műszaki-gazdasági képesítéssel és beruházási gyakorlattal rendelkező Mérnök (szervezet) képes ellátni. Nincs egységes irányítású, a tervezési folyamat kezdetétől a megvalósításig közreműködő, megfelelő összegű felelősségbiztosítással rendelkező Tervezői Irányítás, amely a terv szerinti megvalósításra is kiterjed. Hiányzik az Építtető kellő időben elvárható döntési kötelezettsége (Jóváhagyási tervfokozat), a műszaki-gazdasági szempontból is megalapozott tervezési koncepció kiválasztásában. 1

2 Az indokolatlanul széttagolt projekt-előkészítési rendszerben a sokszereplős folyamat lassítja az eredményes végrehajtást és lehetetlenné teszi a részfeladatokra bevont, megbízott szereplők felelősségének elhatárolását 3. Az építés-beruházási folyamat szereplői, most és a jövőben (MMK javaslat szerint) 3.1 A építés-beruházási folyamat szereplői, a jelenlegi rendszerben: Építtető (Megrendelő), az esetek többségében a támogatási szerződés Kedvezményezettje. A Megrendelő jóváhagyási kötelezettsége az egymást követő tervdokumentációk elfogadásában, valamint a kivitelezés folyamán az Ellenőrző Mérnök döntéseinek elfogadásában (vagy elutasításában) érvényesül. Tervező(k): a jelenleg tervfázisonként széttagolt tervezési és engedélyezési folyamatban általában egynél több tervező szervezet működik közre, behatárolt közreműködési felelősséggel. Ilyen módon, a tervezési-előkészítési folyamatban nem érvényesül az előkészítéstől a megvalósításig, a teljes projekten áthúzódó tervezési felelősség! Vállalkozó(k): közbeszerzési eljárással választják ki, a tervezési folyamat végén elkészített ajánlati dokumentációban foglaltak végrehajtására. Ellenőrző Mérnök: az Építtető által kiválasztott Mérnök-szervezet, a kivitelezés műszakipénzügyi felügyeletére és igazolására, a vállalkozási szerződésben foglalt garanciális időszak végéig. Közbeszerzési szakértő: szerepe jelenleg, az eljárás szabályosságának ellenőrzésétől az ajánlati dokumentáció összeállításáig terjed. Közbeszerzési ajánlatok Bíráló Bizottsága: feladata a beérkezett, vállalkozási ajánlatok formai és szakmai értékelése. (A szakmai értékelés, tartalmilag vitathatatlanul egyértelmű ajánlati terv esetében, jelentősen egyszerűsíthető, még a sajátos építmények esetében is!) Közreműködő Szervezet (KSZ) és Irányító Hatóság (IH): a mindenkori államigazgatás képviseletében szerepük a Támogatási Szerződés (Tám. Szer) létrejöttében, majd annak módosítására irányuló kezdeményezések véleményezésében fogalmazható meg. 3.2 Mi változna a jövőben, az MMK javaslatának elfogadása esetén? Mérnök-szaktanácsadó szervezet (MSzT) beiktatása a folyamatba - Új közreműködő! Az építési beruházások folyamat-szabályozásába, új elemként, belép az a folyamat áttekintésében felsőfokú, MSc képesítéssel és átfogó, beruházás-irányítási tapasztalattal rendelkező Mérnökszaktanácsadó (MSzT) (a kiemelt, állami nagyberuházások-mint nagy infrastruktúra, vagy állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházás esetén a Kormánybiztosi intézmény, vagy más erre a célra létrehozott állami kapacitás), amely már a Támogatási Szerződés (továbbiakban: Tám. Szer.) megkötése előtt véleményezi a beruházási programot. Meghatározza a Szerződés teljesítéséhez szükséges projekt-előkészítés mélységét, versenyeztetéssel kiválasztja a konzorciumba szerveződött tervezőket, figyelemmel kíséri a tervezési, beruházás-előkészítési folyamat végrehajtását és javaslatot tesz az előkészítés folyamán felmerülő akadályok elhárítására. Bármely, a Tám. Szer. - ben és mellékleteiben foglalt műszaki, pénzügyi és jogi természetű akadály elhárítása során az MSzT véleményét előzetesen ki kell kérni, s csak ennek birtokában, egyetértése esetén lehet ilyen jellegű kérelmet a KSZ- IH-nak (átszervezés esetén az ennek megfelelő intézményeknek) előterjeszteni. Hangsúlyozzuk, hogy a nem állami kapacitással létrehozott MSzT szervezet kiválasztásával kapcsolatos kritérium-rendszert közigazgatási rendeletben (pl. Miniszteri rendelet) javasoljuk szabályozni. Ennek kidolgozásához a Magyar Mérnöki Kamara felajánlja a segítségét. Ez esetben az MSzT szakmai függetlenségének és pártatlanságának elősegítésére - a projekt előkészítésében és megvalósításában közreműködő, más szervezetektől eltérően megbízását nem az Építtetőtől (Megrendelő, Kedvezményezett), hanem az adott Operatív Programban illetékes Közreműködő Szervezettől kell kapja. 2

3 A Mérnök-szaktanácsadó szervezet irányító-koordinátori közreműködésétől elvárható, hogy: az építés-beruházási folyamatok felgyorsuljanak, az előzetes költségbecslés fedezetet nyújtson a Szerződésben foglalt munkákra, a jogviták és az előre nem látható események száma a minimálisra csökkenjen, a teljes projekt-előkészítési folyamat (előmunkálatok, tervezés, engedélyezés, közbeszerzés) felgyorsuljon, majd a - kivitelezéssel megbízott Vállalkozó általi - végrehajtás szervezetten, a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint történjen A tervezési megbízás kiterjesztése a teljes tervezési folyamatra (az eddigi, egyes tervezési fázisonként széttagolt tervezési folyamat helyett) A német HOAI tervezési folyamat-szabályozáshoz hasonlóan, az MMK a magyarországi tervezési gyakorlatban is javasolja a Jóváhagyási Terv fogalmának a bevezetését. Ebben a korai tervfázisban, a Tám. Szer. előkészítésére kidolgozott változat-elemzésben kiválasztott műszaki megoldást olyan részletességgel kell kidolgozni, a Hatóságokkal előzetesen egyeztetni, hogy az, az Építtető koncepcionális jóváhagyására már ekkor, az engedélyezési és kiviteli/ajánlati tervek kidolgozását megelőzően, alkalmas legyen. Ez "forradalmi változásokat" eredményezne, mert a Jóváhagyási Terv bevezetése - egy korai, tervezési fázisban - növelné az Építtető döntési felelősségét, ezáltal biztos alapokra helyezné és felgyorsítaná az engedélyezés és kiviteli/ajánlati tervezési munkákat. Az Építtető (Megrendelő, Kedvezményezett) jóváhagyását követően, a későbbiekben, az engedélyezési és a kiviteli/ajánlati tervfokozatban már lényegi eltérés nem engedélyezhető! A tervezési munkák közbeszerzésére pályázó szakági tervezőknek konzorciumot kell alkotnia és meg kell nevezniük a konzorcium vezetőjét. Ez utóbbi áll majd folyamatos kapcsolatban a Mérnökszaktanácsadó szervezettel (MSzT), a teljes beruházási folyamat során. Javaslatunk szerint, a nyertes tervezői konzorcium megbízást kap: - A teljes építés-előkészítési, tervezési folyamat végrehajtására, amelybe - felelősségének korlátozása nélkül, saját döntése és anyagi kockázata terhére - képesített, szakmai alvállalkozókat is bevonhat. - Az ajánlati tervdokumentáció - a Vállalkozó hatáskörébe tartozó, adaptációs tervezés (összeállítási tervek, műhelytervek, kivitelezési részlettervek) és a közbeszerzési tanácsadó által összeállított szerződéses dokumentumok kivételével - azonos a kiviteli tervfokozattal! - Közbeszerzési eljárás esetén az MSzT gondoskodik a közbeszerzési szakértő bevonásáról (az ajánlati dokumentáció műszaki mellékleteinek elkészítése a Tervezési Konzorcium feladatát képezi! - A megvalósítás során a tervezői konzorcium feladatát képezi a kivitelezési ill. a Vállalkozó által elfogadott ajánlati terveknek megfelelő kivitelezés ellenőrzése, eltérés esetén a gyors és alapos felülvizsgálat, majd a döntési javaslat elkészítése. Ugyancsak a tervezői konzorcium feladatát képezi a műszaki átadás-átvételi eljárás megindíthatóságára vonatkozó ajánlás megfogalmazása, a feltételek, továbbá a garanciális igények dokumentáltságának ellenőrzése. A teljes tervezési folyamatra kiterjedően megbízott tervezői konzorcium munkájának értékelését a Mérnök-szaktanácsadó szervezet végzi. Lebonyolító Mérnök feladata: a kivitelezést végző Vállalkozó(k) munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése, a számlák tartalmának és összegszerűségének hitelesítése, az indokolt, előre nem látható pótmunkák rendszerszintű előterjesztése továbbra is az Építtető által megbízott, a Vállalkozóval szemben az Építtető képviseletét ellátó lebonyolító Mérnök hatáskörében marad. A Vállalkozási Szerződés keretében végrehajtott, bármely természetű módosítási igény esetén, az Építtető képviseletét ellátó lebonyolító Mérnök a pontban részletezett feladatot ellátó MSzT-vel, 3

4 a Támogatási Szerződésben foglalt célokkal összhangban, előzetesen egyeztetni és az utóbbi szakmai egyetértését megszerezni köteles. 4. Összefoglaló következtetések Meggyőződésünk, hogy az építési beruházási folyamatok csak a döntési folyamatok, valamint a döntési szintek pontos megfogalmazását és a megfelelő időben megszületett döntési csomópontokat tartalmazó, korszerű, egyszerűsített, új szabályozással gyorsítható fel. A Mérnöki és Építész Kamarák határozott véleménye, hogy állami irányítású, mérnöki szolgáltatásokat és állami belső kapacitásokat nem lehet rövid időn belül - megfelelő színvonalon - létrehozni, és nem kívánatos, hogy olyan területeken is átvegyenek mérnöki feladatokat, amit a mérnöki közép és kis vállalkozások színvonalasan el tudnak végezni. Ugyanakkor a nemzetgazdaság alapvető érdeke marad, továbbra is, hogy az utóbbi 22 év folyamán létrejött és megerősödött, életképes, magántulajdonban álló, magyar mérnöki vállalkozások és az országot behálózó, hazai műszaki, KKV szektor is méltó szerephez jussanak. Csatolva: 1. sz. Melléklet - Tervezési Szolgáltatások a HOAI tervezői, szolgáltatási rend szerinti felbontásban (a tervezői konzorcium ajánlatának összeállításához). 4

5 1. sz. Melléklet - Tervezési Szolgáltatások MMK JAVASLAT a EU támogatási időszak irányítási és ellenőrzési rendszerének áthangolására, a pályázati források hatékonyabb felhasználása érdekében. A német HOAI díjrendszer kilenc (9), kis korrekciókkal és egyértelmű feladat-meghatározással és ennek megfelelő, méltányos díjazással, a Tervező Mérnök (TM) magyarországi műszaki gyakorlatba is beilleszthető mérnöki szolgáltatási munkafázist különböztet meg. Ezek a következők: A) TM szolgáltatások a Projekt-előkészítési szakasz 1. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Tervezési szolgáltatások: Alapadatok feltárása, egyeztetése helyszíni állapotfelvétel, előzetes kárelemzés, műszaki szabványok és előírások részletes, dokumentált feltárása) Jelenlegi magyarországi gyakorlat megítélése: Alulértékelt, mérnöki szempontból általában nincs sem elegendő idő, sem pénzügyi forrás a felelős munkavégzésre, ezért többnyire kellően át nem gondolt beruházói döntésekkel kiváltott folyamat. 2. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt és tervelőkészítés, Megvalósítható-sági Tanulmány kidolgozása Alapadatok elemzése és értékelése, alternatív megoldások bemutatása, elvi vázlatterv szintű kidolgozása, értékelése, tervezési stratégia és kapcsolódási folyamatok feltárása, előzetes egyeztetés a hatóságokkal, összehasonlító költségbecslések kidolgozása, az optimális műszaki, gazdasági, környezeti szempontokkal alátámasztható változat kiválasztása. A fenti szolgáltatási tartalommal elvégzett változat-elemzés többnyire elnagyolt, vagy teljes mértékben hiányzik. Előfordul, hogy a tervezési feladatot a Megbízó határozza meg, változat-elemzés nélkül.. B) TM szolgáltatások a Projekt-előkészítési szakasz 2. ütemében 3. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés (Építtető jóváhagyása, rendszer-tervezés) Tervezési stratégia kidolgozása és véglegesítése, a kapcsolódó szakterületi igények figyelembe vételével, terhelési adatok meghatározása, méretezési számítások, grafikus megvalósítási ütemterv és műszaki leírások, tételes költségszámítás elkészítése. A kidolgozott Jóváhagyási Tervet az Építtető (Megbízó) jóváhagyja, aláírásával hitelesíti. A jóváhagyási terv a magyarországi gyakorlatból többnyire hiányzik, ami a további műszaki tervezést vitatható alapokra helyezi. Az engedélyezési, valamint az ajánlati (műszaki) terv kidolgozását megelőzően nincs a gördülékeny tervezéshez nélkülözhetetlen építtetői elkötelezettséget tartalmazó, 5

6 végleges jellegű, írásbeli jóváhagyás, mert ehhez nem fűződik a későbbi tervmódosításokat kizáró, megbízói érdek. Példa: a nagy kiterjedésű, széleskörű kapcsolati rendszereket érintő közlekedésépítési létesítmények (közúti és vasúti beruházások) tervezési munkái már ma is csak a kiválasztott változat jóváhagyását követően léphetnek engedélyezési tervfázisba! 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A jóváhagyási tervre építve, az egyes tervezési szakágakra a közjogi tervezési előírásokban meghatározott tartalmú, engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása, beleértve a speciális mentességek kérvényezését és a dokumentált hatósági egyeztetéseket Nagy vonásokban hasonló, azzal a lényeges különbséggel, hogy általában nincs az engedélyezési terv módosítását kizáró, Építtető által jóváhagyott, végleges műszaki megoldás 5. Tervezési művelet: Kiviteli (ajánlati) tervezés Megjegyzés: ez a TM szolgáltatás a HOAI fogalomrendszere szerint a Vállalkozó hatáskörébe tartozó műhelytervek és részlettervek nélkül, a kiviteli tervdokumentációnak felel meg. Nincs tehát értelme önálló kiviteli és ajánlati dokumentációról beszélni, mert közöttük kizárólag a vállalkozásba adáshoz szükséges szerződéses feltételek és a műszaki követelmények megfogalmazása jelent különbséget, a tervdokumentáció tartalmi részletezettsége azonos!. A beruházás megvalósításához szükséges műszaki terv-dokumentáció elkészítése, a jóváhagyási terv (3.) és az engedélyezési tervek (4.) alapján. El kell készíteni a létesítmény minden elemének, környezeti és szakmai kapcsolati elemeinek, létesítményeinek pontos méret-adatokkal ellátott műszaki terveit, az összeszerelési és műhelytervek nélkül. A vállalkozásba adáshoz szükséges ajánlati tervet nem végleges, később, a vállalkozásba adást követően módosítható tervnek tekintik. Ez számos félreértésre és a magyarországi gyakorlatból hiányzó jóváhagyási tervben nem tisztázott változtatásra, késedelmet előidéző indokolatlan pótmunkákra ad alkalmat és lehetőséget. A Tervező által elkészített kiviteli terv műszaki tartalmát és részletezettségét illetően - azonos az ajánlati tervvel, minden létesítmény-elem a Tervező által meghatározott, (ha szükséges, a Megbízóval egyeztetett) mértékadó terhelésekre méretezett műszaki terveit tartalmazza, amelyek későbbi módosítása már nem lehetséges. A Vállalkozó az ajánlatadási folyamat során köteles az ajánlati tervet észrevételezni, utólagos felszólalásnak helye nincs. Előre nem látható körülmények esetén szükségessé váló módosítás csak a Megbízó és az őt képviselő Ellenőrző Mérnök jóváhagyásával, az érvényben lévő, vállalkozási szerződés keretein belül lehetséges. A Vállalkozó által a HOAI 8. szolgáltatási munkafázisába illeszkedő, a kivitelezéshez szükséges összeszerelési és műhelytervek csak a Tervező által készített ajánlati (kiviteli) terv alapján, azzal összhangban dolgozhatók ki, amit a Tervező is ellenőriz (8.sz. tervezői művelet). 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése 6

7 A Tervező Mérnök megbízása szerinti tartalommal, itt készítendők el a létesítmények megvalósításával kapcsolatos műszaki leírások, mennyiség-kimutatások és költségvetési kiírások (munkanemenként), valamint a Tervező Mérnök által a kizárólag a Megbízó részére elkészített, szakáganként részletezett mérnökár, amely a versenytárgyalás elbírálásához tájékoztatásul szolgál. A Vállalkozásba adás (többnyire közbeszerzési eljárás meghirdetése előtt) készül el az ajánlati dokumentáció, amely az 5. pontban részletezett ajánlati terveket és terviratokat, valamint a szerződéses dokumentumokat és a megrendelői követelményeket együttesen tartalmazza. A kiviteli terv szintű ajánlati terv a HOAI szerint önálló, tervezési munkafázis, míg a jelenlegi, magyarországi gyakorlatban ez együtt, vagy külön megbízás keretében is elkészülhet. Ez utóbbi felesleges, szerzői jogvitákat is eredményezhet. C.) Projekt-megvalósítási és követési szakasz TM szolgáltatásai 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban Vállalkozói ajánlatok ellenőrzése és értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalásokon, összehasonlító költségelemzés, közreműködés a vállalkozói szerződés előkészítésében Többnyire hasonló a magyarországi gyakorlathoz, de az ajánlatok bírálatát jelenleg egy, a Közreműködő Szervezet által kijelölt, Értékelő Bizottság látja el, esetenként az Építtető által megbízott Ellenőrző Mérnök ( ELEM) részvételével, a Tervezőnek érdemi beleszólási joga nincs, csak véleményalkotási joga van. 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete FONTOS MEGJEGYZÉS! Ebben a tervezői felügyeleti szolgáltatásban - érthető módon - lényeges eltérés van a mérnöki és technológiai jellegű építmények tervezői felügyeleti ráfordításainak költsége között. Addig, amíg a mérnöki létesítmények a műszaki terv elkészítésével már pontosan meghatározott tartalommal és súlyaránnyal rendelkeznek (30%), s a Vállalkozó által készített részlet- és műhelytervek korlátozott mennyiségűek (15%), addig a technológiai gépészeti beruházások jóváhagyási terve csak vázlatterveket jelent (15%). A helyszínre adaptált technikai és technológiai berendezések adaptációja, összeszerelési és műhelytervei lényegesen nagyobb mennyiségű és gépészeti,, mm pontosságú részletterveket igényelnek. Ezért az utóbbiaknál a létesítmény tervezői felügyelete is lényegesen nagyobb munkabefektetést és arányos költséget képvisel. A tervező felügyeletére bízott műszaki ellenőrzés annyit jelent, hogy műszakilag a tervezői koncepció valósul meg, a tervezett költségszinten, minőségben, áron, s tervezői felelősségbiztosítás, felelősségvállalás mellett történik. A csak műszaki ellenőri jogosultsággal bírók munkája ettől nem lesz kevesebb, mert a helyszínen ők tartózkodnak és végzik a felelősségteljes munkát, sok esetben a tervezőiroda alkalmazottjaként, de mindenképp a tervező megbízásából, a tervezői háttériroda közreműködését igénybe véve. 7

8 A HOAI rendszerben a megvalósítás tervezői felügyelete meghatározó fontosságú munkafázis, díjazása az összes tervezési szolgáltatás közel 1/3-át teszi ki. Magában foglalja a létesítmény Vállalkozó által készített összeszerelési és műhelytervek ellenőrzését, az építési ütemterv karbantartását, szakvállalatok által végzett mérések és az Építési Napló vezetésének ellenőrzését, kezelési és karbantartási útmutatók, vizsgálati jegyzőkönyvek összeállítását. A TM elvégzi a garanciális igények előzetes minősítését, átvételi hiányosságok pótlásának ellenőrzését, a Vállalkozók által benyújtott számlákon alkalmazott és az ajánlati tervdokumentáció árainak összevetését. Az ELEM által alkalmazott műszaki ellenőrök folyamatos (lehetőleg on-line) kapcsolatban állnak a TMmel, de az eredmények összegzéséért viselt felelősséget a TM viseli. Lényeges eltérések vannak: mindenek előtt a jóváhagyott terveknek megfelelő ellenőrzési felelősség tekintetében, amit a jelenlegi gyakorlatban a műszaki tervezésben nem érdekelt ELEM visel, míg a HOAI rendszerben a TM részvétele és felelőssége meghatározó. Utóbbi lényegében megosztja az ELEM-mel a jelenlegi ellenőrzési gyakorlatban kizárólag az ELEM által viselt felelősséget, esetenként (pl. technológiai beruházások esetében) akár a műszaki ellenőrök alkalmazását is. Jelentős különbség az, hogy a műszaki tervezésben folyamatosan résztvevő TM jól ismeri és megköveteli az általa készített jóváhagyási terv-dokumentációban szereplő, az Építtető által elfogadott műszaki követelményeket is. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági időszakban. Megvalósulási tervek ajánlati tervvel kapcsolatos összhangjának ellenőrzése. Garanciális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés elbírálására, A felsorolt alapszolgáltatásokat jelenleg kizárólag az ELEM végzi. A jelen gyakorlatban a megvalósulási tervek akár lényeges mértékben is eltérhetnek a műszaki terv tartalmától. Ez a HOAI rendszerben csak akkor lehetséges, ha a jóváhagyási tervet (ami a jelenlegi rendszerből hiányzik) a Felek, a Társfinanszírozók közös egyetértésével, módosítják. Miután a megvalósulási terveknek a vállalkozási ajánlat alapját képező kiviteli (ajánlati) tervdokumentációval azonos szintű, működési és fenntartási garanciákat kell nyújtani (amire a Vállalkozó, az ajánlatadás időpontjában tételes vállalásokat tett), ezért a megvalósulási tervek ellenőrzése a TM-nél jobb helyen van (lenne). 8

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA

I. FEJEZET 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RÉSZ ELŐSZÓ 1. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.2 A DÍJSZABÁS CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.2. A SZOLGÁLTATÁSOK AJÁNLOTT DÍJÁNAK TARTALMA 1.3. A DÍJSZÁMÍTÁS MÓDOZATAI 2. AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉS AJÁNLOTT

Részletesebben

Közlekedési építmények szakterület TANANYAG. a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez

Közlekedési építmények szakterület TANANYAG. a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez Közlekedési építmények szakterület TANANYAG a jogosultsági beszámolóra (vizsgára) felkészüléshez Építészeti-műszaki tervezők, építésügyi műszaki szakértők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők

Részletesebben

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA CSONGRÁD ÉS CSANYTELEK IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet Általános rendelkezések Oldal II. Fejezet A közbeszerzéssel, a közbeszerzési

Részletesebben

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS

A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS A SZERZŐDÉS SZÁMA: 64 SZERZŐDÉS RIGYÁC TELEPÜLÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSE II. ÜTEM NAGYKANIZSA AGGLOMERÁCIÓ CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP FEJLESZTÉSE CÍMŰ, KEOP-1.2.0/2F- 2008-0004 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról

Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA. A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról Pacsa Város Önkormányzata 1/2009. (IX.8.) SZ. BELSŐ SZABÁLYZATA A KÖZBESZERZÉSI Szabályzatról 1. Példány tulajdonosa: Pacsa Város Önkormányzat polgármestere 2. Példány tulajdonosa: Gazdasági- Pénzügyi

Részletesebben

SZAKMASPECIFIKUS BERUHÁZÁSI ELJÁRÁSREND előzetes javaslat 1

SZAKMASPECIFIKUS BERUHÁZÁSI ELJÁRÁSREND előzetes javaslat 1 SZAKMASPECIFIKUS BERUHÁZÁSI ELJÁRÁSREND 1 1 Összeállította a CsMÉK erre a célra kijelölt munkacsoportja, a MÉK és CsMÉK háttéranyagainak felhasználásával, a BAZMÉK-nek a szegedi TET ülésen felvetett javaslat

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ

Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ A Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben) Hatályba lépett: 2011. július 01. napján Érvényes:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzatának 2012. március hó 5. napján tartandó rendkívüli Képviselő-testületi ülésére Tárgy: 2012. évi Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat-tervezete

Részletesebben

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS

ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ Kiadás: 36. ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /2013. SZ. VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS RS-15 BESZERZÉSI SZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Készítette: Hadnagy

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉR ÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁ LATI DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE [MMK KIADVÁ Y 2000.]

TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉR ÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁ LATI DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE [MMK KIADVÁ Y 2000.] TÁJÉKOZTATÓ MELLÉKLET A MÉR ÖKI ÉS ÉPÍTÉSZETI AJÁ LATI DÍJSZABÁS (MÉDI 2001.) TERVEZETE [MMK KIADVÁ Y 2000.] A díjszabás célja, hogy a szerződés fedezetet biztosítson a mérnöki, valamint az építészeti

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Beleg Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA BELEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 1 Jóváhagyta Beleg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a../2011. (XI. 30.) önkormányzati határozatával 2 PREAMBULUM Beleg Község Önkormányzata

Részletesebben

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez

Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez Módszertani útmutató az uniós támogatások könyvvizsgálói ellenőrzéséhez 1 Szerzők: Fortvingler Judit (1. fejezet) Pappné dr. Nagy Ilona (2. fejezet) (1.sz. melléklet esettanulmány) Dr. Serényi Iván (3.

Részletesebben

A projekt szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai. A Projektszervezet bemutatása

A projekt szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai. A Projektszervezet bemutatása A projekt szervezeti felépítése, az egyes szervezeti egységek feladatai A Projektszervezet bemutatása Miskolci város villamosvasút fejlesztésének projektgazdája a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT PANNON VÍZ Víz-, Csatornamű és Fürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9025 Győr, Országút út 4. BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen szabályozás a PANNON VÍZ ZRT. dokumentuma. Továbbadása, sokszorosítása

Részletesebben

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL

AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL MMK Küldöttgyűlés 2014. május 24. AZ MMK ELNÖKSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA A 2013. MÁJUS 16-I KÜLDÖTTGYŰLÉS ÓTA ELTELT IDŐSZAKRÓL TARTALOM 1) A Mérnöki Kamara működését érintő feladatok... 3 Szakmagyakorlási Szabályzat...

Részletesebben

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató

Kohéziós Alap projektek. Menedzsment Egységeinek létrehozása. Útmutató Kohéziós Alap projektek Menedzsment Egységeinek létrehozása Útmutató Készült a Nemzeti Fejlesztési Hivatal megbízásából 2005. május 25. Készítette a PricewaterhouseCoopers Kft. Szakértok: Czéh Tibor, Tóth

Részletesebben

Értelmező rendelkezések

Értelmező rendelkezések 1 / 49 2013.11.29. 13:24 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.02 2013.12.31 18 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosító számú projekt során Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Fentiek alapján a Megbízott vállalja a tárgyi munka (lebonyolító) műszaki ellenőri tevékenységének ellátását. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kőbányai Diákok Sportegyesülete (székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24., nyilvántartási száma: 7557, adószáma: 18159439-1-42, bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Paks Város Önkormányzata 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 55-61. Magyarország Tel: +36-75/500-526 Fax: +36-75/519-082 E-mail: hum.ferenc@paks.hu DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ Vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0013

Részletesebben

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Határozatok 2012.10.15. Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 177/2012. (X.15.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőé-testülete ugy döntött, hogy a meghívóban

Részletesebben

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet

255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2013.01.01 2013.06.30. 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról

Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról Beszerzési Szabályzat AZ AQUA Szolgáltató KFT beszerzéseivel kapcsolatos részletes eljárási szabályokról 1) Preambulum Az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u.4., adószám: 11130682-2-08),

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv. 534-412010. Előadó:dr. Mell.: 5 db Pribojszki Szabina Postacím: 5601 Pf II2. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Készítette: CEU Tender Kft. 2012. december 18.

ÚTMUTATÓ. Készítette: CEU Tender Kft. 2012. december 18. ÚTMUTATÓ tartalékkeret felhasználásának módjáról, lehetőségeiről a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) és a kapcsolódó jogszabályok tükrében Készítette: CEU Tender Kft. 2012. december

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYAR KÖZLÖNY 75. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 2., kedd Tartalomjegyzék 135/2015. (VI. 2.) Korm. rendelet A 2014 2020 közötti programozási időszakban a Belső Biztonsági Alapból és a

Részletesebben

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE

BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE BEVEZETÉS A KOHÉZIÓS ALAP ISMERETEIBE Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF 006. március A TANKÖNYVET MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. MOGYORÓSY ESZTER I. FEJEZET

Részletesebben