Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló október 29.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló 2013. október 29."

Átírás

1 MMK Választmányi ülés november 8-9. Előterjesztés címe: MMK javaslat az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Előterjesztő: Barsiné Pataky Etelka elnök Készítette: Éhn József Magyar Mérnöki Kamara javaslata az 1731/2013. (X.11) Kormányhatározat végrehajtására Vezetői Összefoglaló október Előzmények A EU támogatási időszak tapasztalataira alapozva a Magyar Mérnöki Kamara augusztus-szeptember folyamán munkacsoportot alakított, és javaslatot dolgozott ki az építésberuházási folyamatok egyszerűsítési és szervezési reformjára. Ezt a javaslatot október 14-én egy kamarai 'workshop' keretében nyilvános vitára bocsátottuk, amelynek résztvevői észrevételeket tehettek. A Magyar Mérnöki Kamara és az és a Magyar Építész Kamara elnökei a október 17-i közös levelükben üdvözölték a Kormányhatározatban foglalt, a beruházási folyamatok jobbítására irányuló célokat és rögzítették azt, hogy részt kívánnak venni a Kormányhatározat végrehajtási rendelkezéseinek kidolgozásában, többek között azzal a céllal, hogy a szabályozásba az önálló, jó teljesítményre képes magyar mérnökirodák és vállalkozások szakmakultúrájának megőrzése és érdekeinek beillesztése megtörténjen. Ennek alapján és a október 14-i MMK vitafórum (workshop) után érkezett észrevételek figyelembe vételével álláspontunk a következő: 2. Probléma-analízis Az EU által támogatott, részben állami vagy önkormányzati költségvetési forrásokból finanszírozott építésszerelési beruházások Támogatási Szerződésben rögzített pénzügyi kereteket és véghatáridőket meghaladó megvalósítása alapvetően a beruházás-előkészítési folyamat hiányosságainak (forráshiány, kapkodó, kellően át nem gondolt beruházási koncepció, szervezetlenség, szétaprózott döntési szintek, a személyes felelősség tisztázatlansága, stb.) tudható be. Miután a beruházási koncepció végleges kialakítása csak a kivitelezés folyamán végrehajtott módosítások után, pót- és többletmunkákkal alakul ki, a szerződéses pénzügyi kereteket és határidőket túllépő megvalósítás többnyire minőségcsökkenéssel is jár. A minőség-csökkenés a létesítmény fenntartási költségeinek növekedésével, pazarlással, csökkenő élettartammal és a vártnál korábbi felújítási igénnyel jár, ezért a mérnöki kamara - a as támogatási ciklusban - a személyes döntési felelősséget előtérbe helyező, egyszerűsített, átlátható döntési folyamatszabályozás és a szigorú, számon kérhető ellenőrzési rendszer bevezetését szorgalmazza. Mintaképpen a német HOAI rendszer projekt-előkészítési és megvalósítási rendszerét használta fel a kamara. Az építési beruházások jelenlegi folyamatszervezési gyakorlatának rendszerszintű hibái: Nincs a rendszerben a beruházás-előkészítési folyamatot kézben tartó, a projekt kezdetétől a befejezéséig felmerülő vitás kérdéseket, a késedelmes teljesítést, a szerződés-módosítás indokoltságát, megkérdőjelezhetetlen szaktekintéllyel elbíráló intézmény. Az MMK állásfoglalása szerint ezt csak egy kiemelt műszaki-gazdasági képesítéssel és beruházási gyakorlattal rendelkező Mérnök (szervezet) képes ellátni. Nincs egységes irányítású, a tervezési folyamat kezdetétől a megvalósításig közreműködő, megfelelő összegű felelősségbiztosítással rendelkező Tervezői Irányítás, amely a terv szerinti megvalósításra is kiterjed. Hiányzik az Építtető kellő időben elvárható döntési kötelezettsége (Jóváhagyási tervfokozat), a műszaki-gazdasági szempontból is megalapozott tervezési koncepció kiválasztásában. 1

2 Az indokolatlanul széttagolt projekt-előkészítési rendszerben a sokszereplős folyamat lassítja az eredményes végrehajtást és lehetetlenné teszi a részfeladatokra bevont, megbízott szereplők felelősségének elhatárolását 3. Az építés-beruházási folyamat szereplői, most és a jövőben (MMK javaslat szerint) 3.1 A építés-beruházási folyamat szereplői, a jelenlegi rendszerben: Építtető (Megrendelő), az esetek többségében a támogatási szerződés Kedvezményezettje. A Megrendelő jóváhagyási kötelezettsége az egymást követő tervdokumentációk elfogadásában, valamint a kivitelezés folyamán az Ellenőrző Mérnök döntéseinek elfogadásában (vagy elutasításában) érvényesül. Tervező(k): a jelenleg tervfázisonként széttagolt tervezési és engedélyezési folyamatban általában egynél több tervező szervezet működik közre, behatárolt közreműködési felelősséggel. Ilyen módon, a tervezési-előkészítési folyamatban nem érvényesül az előkészítéstől a megvalósításig, a teljes projekten áthúzódó tervezési felelősség! Vállalkozó(k): közbeszerzési eljárással választják ki, a tervezési folyamat végén elkészített ajánlati dokumentációban foglaltak végrehajtására. Ellenőrző Mérnök: az Építtető által kiválasztott Mérnök-szervezet, a kivitelezés műszakipénzügyi felügyeletére és igazolására, a vállalkozási szerződésben foglalt garanciális időszak végéig. Közbeszerzési szakértő: szerepe jelenleg, az eljárás szabályosságának ellenőrzésétől az ajánlati dokumentáció összeállításáig terjed. Közbeszerzési ajánlatok Bíráló Bizottsága: feladata a beérkezett, vállalkozási ajánlatok formai és szakmai értékelése. (A szakmai értékelés, tartalmilag vitathatatlanul egyértelmű ajánlati terv esetében, jelentősen egyszerűsíthető, még a sajátos építmények esetében is!) Közreműködő Szervezet (KSZ) és Irányító Hatóság (IH): a mindenkori államigazgatás képviseletében szerepük a Támogatási Szerződés (Tám. Szer) létrejöttében, majd annak módosítására irányuló kezdeményezések véleményezésében fogalmazható meg. 3.2 Mi változna a jövőben, az MMK javaslatának elfogadása esetén? Mérnök-szaktanácsadó szervezet (MSzT) beiktatása a folyamatba - Új közreműködő! Az építési beruházások folyamat-szabályozásába, új elemként, belép az a folyamat áttekintésében felsőfokú, MSc képesítéssel és átfogó, beruházás-irányítási tapasztalattal rendelkező Mérnökszaktanácsadó (MSzT) (a kiemelt, állami nagyberuházások-mint nagy infrastruktúra, vagy állami tulajdonhoz kapcsolódó ingatlan beruházás esetén a Kormánybiztosi intézmény, vagy más erre a célra létrehozott állami kapacitás), amely már a Támogatási Szerződés (továbbiakban: Tám. Szer.) megkötése előtt véleményezi a beruházási programot. Meghatározza a Szerződés teljesítéséhez szükséges projekt-előkészítés mélységét, versenyeztetéssel kiválasztja a konzorciumba szerveződött tervezőket, figyelemmel kíséri a tervezési, beruházás-előkészítési folyamat végrehajtását és javaslatot tesz az előkészítés folyamán felmerülő akadályok elhárítására. Bármely, a Tám. Szer. - ben és mellékleteiben foglalt műszaki, pénzügyi és jogi természetű akadály elhárítása során az MSzT véleményét előzetesen ki kell kérni, s csak ennek birtokában, egyetértése esetén lehet ilyen jellegű kérelmet a KSZ- IH-nak (átszervezés esetén az ennek megfelelő intézményeknek) előterjeszteni. Hangsúlyozzuk, hogy a nem állami kapacitással létrehozott MSzT szervezet kiválasztásával kapcsolatos kritérium-rendszert közigazgatási rendeletben (pl. Miniszteri rendelet) javasoljuk szabályozni. Ennek kidolgozásához a Magyar Mérnöki Kamara felajánlja a segítségét. Ez esetben az MSzT szakmai függetlenségének és pártatlanságának elősegítésére - a projekt előkészítésében és megvalósításában közreműködő, más szervezetektől eltérően megbízását nem az Építtetőtől (Megrendelő, Kedvezményezett), hanem az adott Operatív Programban illetékes Közreműködő Szervezettől kell kapja. 2

3 A Mérnök-szaktanácsadó szervezet irányító-koordinátori közreműködésétől elvárható, hogy: az építés-beruházási folyamatok felgyorsuljanak, az előzetes költségbecslés fedezetet nyújtson a Szerződésben foglalt munkákra, a jogviták és az előre nem látható események száma a minimálisra csökkenjen, a teljes projekt-előkészítési folyamat (előmunkálatok, tervezés, engedélyezés, közbeszerzés) felgyorsuljon, majd a - kivitelezéssel megbízott Vállalkozó általi - végrehajtás szervezetten, a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint történjen A tervezési megbízás kiterjesztése a teljes tervezési folyamatra (az eddigi, egyes tervezési fázisonként széttagolt tervezési folyamat helyett) A német HOAI tervezési folyamat-szabályozáshoz hasonlóan, az MMK a magyarországi tervezési gyakorlatban is javasolja a Jóváhagyási Terv fogalmának a bevezetését. Ebben a korai tervfázisban, a Tám. Szer. előkészítésére kidolgozott változat-elemzésben kiválasztott műszaki megoldást olyan részletességgel kell kidolgozni, a Hatóságokkal előzetesen egyeztetni, hogy az, az Építtető koncepcionális jóváhagyására már ekkor, az engedélyezési és kiviteli/ajánlati tervek kidolgozását megelőzően, alkalmas legyen. Ez "forradalmi változásokat" eredményezne, mert a Jóváhagyási Terv bevezetése - egy korai, tervezési fázisban - növelné az Építtető döntési felelősségét, ezáltal biztos alapokra helyezné és felgyorsítaná az engedélyezés és kiviteli/ajánlati tervezési munkákat. Az Építtető (Megrendelő, Kedvezményezett) jóváhagyását követően, a későbbiekben, az engedélyezési és a kiviteli/ajánlati tervfokozatban már lényegi eltérés nem engedélyezhető! A tervezési munkák közbeszerzésére pályázó szakági tervezőknek konzorciumot kell alkotnia és meg kell nevezniük a konzorcium vezetőjét. Ez utóbbi áll majd folyamatos kapcsolatban a Mérnökszaktanácsadó szervezettel (MSzT), a teljes beruházási folyamat során. Javaslatunk szerint, a nyertes tervezői konzorcium megbízást kap: - A teljes építés-előkészítési, tervezési folyamat végrehajtására, amelybe - felelősségének korlátozása nélkül, saját döntése és anyagi kockázata terhére - képesített, szakmai alvállalkozókat is bevonhat. - Az ajánlati tervdokumentáció - a Vállalkozó hatáskörébe tartozó, adaptációs tervezés (összeállítási tervek, műhelytervek, kivitelezési részlettervek) és a közbeszerzési tanácsadó által összeállított szerződéses dokumentumok kivételével - azonos a kiviteli tervfokozattal! - Közbeszerzési eljárás esetén az MSzT gondoskodik a közbeszerzési szakértő bevonásáról (az ajánlati dokumentáció műszaki mellékleteinek elkészítése a Tervezési Konzorcium feladatát képezi! - A megvalósítás során a tervezői konzorcium feladatát képezi a kivitelezési ill. a Vállalkozó által elfogadott ajánlati terveknek megfelelő kivitelezés ellenőrzése, eltérés esetén a gyors és alapos felülvizsgálat, majd a döntési javaslat elkészítése. Ugyancsak a tervezői konzorcium feladatát képezi a műszaki átadás-átvételi eljárás megindíthatóságára vonatkozó ajánlás megfogalmazása, a feltételek, továbbá a garanciális igények dokumentáltságának ellenőrzése. A teljes tervezési folyamatra kiterjedően megbízott tervezői konzorcium munkájának értékelését a Mérnök-szaktanácsadó szervezet végzi. Lebonyolító Mérnök feladata: a kivitelezést végző Vállalkozó(k) munkájának folyamatos ellenőrzése és értékelése, a számlák tartalmának és összegszerűségének hitelesítése, az indokolt, előre nem látható pótmunkák rendszerszintű előterjesztése továbbra is az Építtető által megbízott, a Vállalkozóval szemben az Építtető képviseletét ellátó lebonyolító Mérnök hatáskörében marad. A Vállalkozási Szerződés keretében végrehajtott, bármely természetű módosítási igény esetén, az Építtető képviseletét ellátó lebonyolító Mérnök a pontban részletezett feladatot ellátó MSzT-vel, 3

4 a Támogatási Szerződésben foglalt célokkal összhangban, előzetesen egyeztetni és az utóbbi szakmai egyetértését megszerezni köteles. 4. Összefoglaló következtetések Meggyőződésünk, hogy az építési beruházási folyamatok csak a döntési folyamatok, valamint a döntési szintek pontos megfogalmazását és a megfelelő időben megszületett döntési csomópontokat tartalmazó, korszerű, egyszerűsített, új szabályozással gyorsítható fel. A Mérnöki és Építész Kamarák határozott véleménye, hogy állami irányítású, mérnöki szolgáltatásokat és állami belső kapacitásokat nem lehet rövid időn belül - megfelelő színvonalon - létrehozni, és nem kívánatos, hogy olyan területeken is átvegyenek mérnöki feladatokat, amit a mérnöki közép és kis vállalkozások színvonalasan el tudnak végezni. Ugyanakkor a nemzetgazdaság alapvető érdeke marad, továbbra is, hogy az utóbbi 22 év folyamán létrejött és megerősödött, életképes, magántulajdonban álló, magyar mérnöki vállalkozások és az országot behálózó, hazai műszaki, KKV szektor is méltó szerephez jussanak. Csatolva: 1. sz. Melléklet - Tervezési Szolgáltatások a HOAI tervezői, szolgáltatási rend szerinti felbontásban (a tervezői konzorcium ajánlatának összeállításához). 4

5 1. sz. Melléklet - Tervezési Szolgáltatások MMK JAVASLAT a EU támogatási időszak irányítási és ellenőrzési rendszerének áthangolására, a pályázati források hatékonyabb felhasználása érdekében. A német HOAI díjrendszer kilenc (9), kis korrekciókkal és egyértelmű feladat-meghatározással és ennek megfelelő, méltányos díjazással, a Tervező Mérnök (TM) magyarországi műszaki gyakorlatba is beilleszthető mérnöki szolgáltatási munkafázist különböztet meg. Ezek a következők: A) TM szolgáltatások a Projekt-előkészítési szakasz 1. ütemében 1. Tervezési művelet: Alapadatok meghatározása Tervezési szolgáltatások: Alapadatok feltárása, egyeztetése helyszíni állapotfelvétel, előzetes kárelemzés, műszaki szabványok és előírások részletes, dokumentált feltárása) Jelenlegi magyarországi gyakorlat megítélése: Alulértékelt, mérnöki szempontból általában nincs sem elegendő idő, sem pénzügyi forrás a felelős munkavégzésre, ezért többnyire kellően át nem gondolt beruházói döntésekkel kiváltott folyamat. 2. Tervezési művelet: Vázlattervezés, projekt és tervelőkészítés, Megvalósítható-sági Tanulmány kidolgozása Alapadatok elemzése és értékelése, alternatív megoldások bemutatása, elvi vázlatterv szintű kidolgozása, értékelése, tervezési stratégia és kapcsolódási folyamatok feltárása, előzetes egyeztetés a hatóságokkal, összehasonlító költségbecslések kidolgozása, az optimális műszaki, gazdasági, környezeti szempontokkal alátámasztható változat kiválasztása. A fenti szolgáltatási tartalommal elvégzett változat-elemzés többnyire elnagyolt, vagy teljes mértékben hiányzik. Előfordul, hogy a tervezési feladatot a Megbízó határozza meg, változat-elemzés nélkül.. B) TM szolgáltatások a Projekt-előkészítési szakasz 2. ütemében 3. Tervezési művelet: Jóváhagyási tervezés (Építtető jóváhagyása, rendszer-tervezés) Tervezési stratégia kidolgozása és véglegesítése, a kapcsolódó szakterületi igények figyelembe vételével, terhelési adatok meghatározása, méretezési számítások, grafikus megvalósítási ütemterv és műszaki leírások, tételes költségszámítás elkészítése. A kidolgozott Jóváhagyási Tervet az Építtető (Megbízó) jóváhagyja, aláírásával hitelesíti. A jóváhagyási terv a magyarországi gyakorlatból többnyire hiányzik, ami a további műszaki tervezést vitatható alapokra helyezi. Az engedélyezési, valamint az ajánlati (műszaki) terv kidolgozását megelőzően nincs a gördülékeny tervezéshez nélkülözhetetlen építtetői elkötelezettséget tartalmazó, 5

6 végleges jellegű, írásbeli jóváhagyás, mert ehhez nem fűződik a későbbi tervmódosításokat kizáró, megbízói érdek. Példa: a nagy kiterjedésű, széleskörű kapcsolati rendszereket érintő közlekedésépítési létesítmények (közúti és vasúti beruházások) tervezési munkái már ma is csak a kiválasztott változat jóváhagyását követően léphetnek engedélyezési tervfázisba! 4. Tervezési művelet: Engedélyezési tervezés A jóváhagyási tervre építve, az egyes tervezési szakágakra a közjogi tervezési előírásokban meghatározott tartalmú, engedélyezési tervdokumentáció kidolgozása, beleértve a speciális mentességek kérvényezését és a dokumentált hatósági egyeztetéseket Nagy vonásokban hasonló, azzal a lényeges különbséggel, hogy általában nincs az engedélyezési terv módosítását kizáró, Építtető által jóváhagyott, végleges műszaki megoldás 5. Tervezési művelet: Kiviteli (ajánlati) tervezés Megjegyzés: ez a TM szolgáltatás a HOAI fogalomrendszere szerint a Vállalkozó hatáskörébe tartozó műhelytervek és részlettervek nélkül, a kiviteli tervdokumentációnak felel meg. Nincs tehát értelme önálló kiviteli és ajánlati dokumentációról beszélni, mert közöttük kizárólag a vállalkozásba adáshoz szükséges szerződéses feltételek és a műszaki követelmények megfogalmazása jelent különbséget, a tervdokumentáció tartalmi részletezettsége azonos!. A beruházás megvalósításához szükséges műszaki terv-dokumentáció elkészítése, a jóváhagyási terv (3.) és az engedélyezési tervek (4.) alapján. El kell készíteni a létesítmény minden elemének, környezeti és szakmai kapcsolati elemeinek, létesítményeinek pontos méret-adatokkal ellátott műszaki terveit, az összeszerelési és műhelytervek nélkül. A vállalkozásba adáshoz szükséges ajánlati tervet nem végleges, később, a vállalkozásba adást követően módosítható tervnek tekintik. Ez számos félreértésre és a magyarországi gyakorlatból hiányzó jóváhagyási tervben nem tisztázott változtatásra, késedelmet előidéző indokolatlan pótmunkákra ad alkalmat és lehetőséget. A Tervező által elkészített kiviteli terv műszaki tartalmát és részletezettségét illetően - azonos az ajánlati tervvel, minden létesítmény-elem a Tervező által meghatározott, (ha szükséges, a Megbízóval egyeztetett) mértékadó terhelésekre méretezett műszaki terveit tartalmazza, amelyek későbbi módosítása már nem lehetséges. A Vállalkozó az ajánlatadási folyamat során köteles az ajánlati tervet észrevételezni, utólagos felszólalásnak helye nincs. Előre nem látható körülmények esetén szükségessé váló módosítás csak a Megbízó és az őt képviselő Ellenőrző Mérnök jóváhagyásával, az érvényben lévő, vállalkozási szerződés keretein belül lehetséges. A Vállalkozó által a HOAI 8. szolgáltatási munkafázisába illeszkedő, a kivitelezéshez szükséges összeszerelési és műhelytervek csak a Tervező által készített ajánlati (kiviteli) terv alapján, azzal összhangban dolgozhatók ki, amit a Tervező is ellenőriz (8.sz. tervezői művelet). 6. Tervezési művelet: Vállalkozásba adás előkészítése 6

7 A Tervező Mérnök megbízása szerinti tartalommal, itt készítendők el a létesítmények megvalósításával kapcsolatos műszaki leírások, mennyiség-kimutatások és költségvetési kiírások (munkanemenként), valamint a Tervező Mérnök által a kizárólag a Megbízó részére elkészített, szakáganként részletezett mérnökár, amely a versenytárgyalás elbírálásához tájékoztatásul szolgál. A Vállalkozásba adás (többnyire közbeszerzési eljárás meghirdetése előtt) készül el az ajánlati dokumentáció, amely az 5. pontban részletezett ajánlati terveket és terviratokat, valamint a szerződéses dokumentumokat és a megrendelői követelményeket együttesen tartalmazza. A kiviteli terv szintű ajánlati terv a HOAI szerint önálló, tervezési munkafázis, míg a jelenlegi, magyarországi gyakorlatban ez együtt, vagy külön megbízás keretében is elkészülhet. Ez utóbbi felesleges, szerzői jogvitákat is eredményezhet. C.) Projekt-megvalósítási és követési szakasz TM szolgáltatásai 7. Tervezési művelet: Együttműködés a vállalkozásba adásban Vállalkozói ajánlatok ellenőrzése és értékelése, részvétel az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalásokon, összehasonlító költségelemzés, közreműködés a vállalkozói szerződés előkészítésében Többnyire hasonló a magyarországi gyakorlathoz, de az ajánlatok bírálatát jelenleg egy, a Közreműködő Szervezet által kijelölt, Értékelő Bizottság látja el, esetenként az Építtető által megbízott Ellenőrző Mérnök ( ELEM) részvételével, a Tervezőnek érdemi beleszólási joga nincs, csak véleményalkotási joga van. 8. Tervezési művelet: Megvalósulás tervezői felügyelete FONTOS MEGJEGYZÉS! Ebben a tervezői felügyeleti szolgáltatásban - érthető módon - lényeges eltérés van a mérnöki és technológiai jellegű építmények tervezői felügyeleti ráfordításainak költsége között. Addig, amíg a mérnöki létesítmények a műszaki terv elkészítésével már pontosan meghatározott tartalommal és súlyaránnyal rendelkeznek (30%), s a Vállalkozó által készített részlet- és műhelytervek korlátozott mennyiségűek (15%), addig a technológiai gépészeti beruházások jóváhagyási terve csak vázlatterveket jelent (15%). A helyszínre adaptált technikai és technológiai berendezések adaptációja, összeszerelési és műhelytervei lényegesen nagyobb mennyiségű és gépészeti,, mm pontosságú részletterveket igényelnek. Ezért az utóbbiaknál a létesítmény tervezői felügyelete is lényegesen nagyobb munkabefektetést és arányos költséget képvisel. A tervező felügyeletére bízott műszaki ellenőrzés annyit jelent, hogy műszakilag a tervezői koncepció valósul meg, a tervezett költségszinten, minőségben, áron, s tervezői felelősségbiztosítás, felelősségvállalás mellett történik. A csak műszaki ellenőri jogosultsággal bírók munkája ettől nem lesz kevesebb, mert a helyszínen ők tartózkodnak és végzik a felelősségteljes munkát, sok esetben a tervezőiroda alkalmazottjaként, de mindenképp a tervező megbízásából, a tervezői háttériroda közreműködését igénybe véve. 7

8 A HOAI rendszerben a megvalósítás tervezői felügyelete meghatározó fontosságú munkafázis, díjazása az összes tervezési szolgáltatás közel 1/3-át teszi ki. Magában foglalja a létesítmény Vállalkozó által készített összeszerelési és műhelytervek ellenőrzését, az építési ütemterv karbantartását, szakvállalatok által végzett mérések és az Építési Napló vezetésének ellenőrzését, kezelési és karbantartási útmutatók, vizsgálati jegyzőkönyvek összeállítását. A TM elvégzi a garanciális igények előzetes minősítését, átvételi hiányosságok pótlásának ellenőrzését, a Vállalkozók által benyújtott számlákon alkalmazott és az ajánlati tervdokumentáció árainak összevetését. Az ELEM által alkalmazott műszaki ellenőrök folyamatos (lehetőleg on-line) kapcsolatban állnak a TMmel, de az eredmények összegzéséért viselt felelősséget a TM viseli. Lényeges eltérések vannak: mindenek előtt a jóváhagyott terveknek megfelelő ellenőrzési felelősség tekintetében, amit a jelenlegi gyakorlatban a műszaki tervezésben nem érdekelt ELEM visel, míg a HOAI rendszerben a TM részvétele és felelőssége meghatározó. Utóbbi lényegében megosztja az ELEM-mel a jelenlegi ellenőrzési gyakorlatban kizárólag az ELEM által viselt felelősséget, esetenként (pl. technológiai beruházások esetében) akár a műszaki ellenőrök alkalmazását is. Jelentős különbség az, hogy a műszaki tervezésben folyamatosan résztvevő TM jól ismeri és megköveteli az általa készített jóváhagyási terv-dokumentációban szereplő, az Építtető által elfogadott műszaki követelményeket is. 9. Tervezési művelet: Megvalósulás követése átadási és szavatossági időszakban. Megvalósulási tervek ajánlati tervvel kapcsolatos összhangjának ellenőrzése. Garanciális bejárások a Vállalkozóval, a garanciális határidő lejáratát megelőzően. Javaslattétel a szavatossági hiányosságok kijavítására, teljesítési biztosíték alóli felmentés elbírálására, A felsorolt alapszolgáltatásokat jelenleg kizárólag az ELEM végzi. A jelen gyakorlatban a megvalósulási tervek akár lényeges mértékben is eltérhetnek a műszaki terv tartalmától. Ez a HOAI rendszerben csak akkor lehetséges, ha a jóváhagyási tervet (ami a jelenlegi rendszerből hiányzik) a Felek, a Társfinanszírozók közös egyetértésével, módosítják. Miután a megvalósulási terveknek a vállalkozási ajánlat alapját képező kiviteli (ajánlati) tervdokumentációval azonos szintű, működési és fenntartási garanciákat kell nyújtani (amire a Vállalkozó, az ajánlatadás időpontjában tételes vállalásokat tett), ezért a megvalósulási tervek ellenőrzése a TM-nél jobb helyen van (lenne). 8

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról

20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez. Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 20. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Veszprémi Főegyházmegye 8200 Veszprém, Vár utca

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember 13.-i ülésére Tárgy: KEOP-7.2.4.0.B kódszámú pályázat közbeszerzés bonyolító megbízási szerződés módosítása Előadó:

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv

Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv Rövid Szerződéses Forma FIDIC Zöld Könyv RÖVID SZERZŐDÉSES FORMA FŐBB JELLEMZŐK KIS SZERZŐDÉSES ÉRTÉK (< 100 MILLIÓ FT) RÖVID MEGVALÓSÍTÁSI IDŐTARTAM (< 6 HÓNAP) EGYSZERŰ, ISMÉTLŐDŐ MUNKÁK AJÁNLATI LEVÉL

Részletesebben

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA

A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA A FELÜGYELŐMÉRNÖK SZEREPE, FELADATA A KÖZOP PROJEKTEK ELLENŐRZÉSÉBEN GERGELY KRISZTINA osztályvezető Közlekedési Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság Projektvégrehajtási Főosztály A Felügyelőmérnök

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt.

PROJEKTMENEDZSMENT. Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. PROJEKTMENEDZSMENT Wolf András műszak igazgató Market Építő Zrt. CÉGCSOPORT FELÉPÍTÉSE, FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK LOGISZTIKAI ÉS IPARI INGATLANOK KIVITELEZÉSE IRODAHÁZAK, KÖZINTÉZMÉNYEK ÉS SZÁLLODÁK KIVITELEZÉSE

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdése

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ MELLÉKLETE (TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSHOZ) A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA, ILLETVE A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA A sportszakmai program tárgyi eszköz beruházása jogcímen igényelt

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt.

2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök. Szakmai naphoz. Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. 2007-13 támogatási ciklus számokban A Felügyelő mérnök Szakmai naphoz Dr. Nagy Gábor Vezérigazgató-helyettes KIKSZ Zrt. Projektjeink számokban Gyorsforgalmi utak MT: 450 km fejlesztésének vizsgálata Előkészítés:

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján

KEOP-1.3.0/ azonosítószámú Gyula-Elek Ivóvízminőség-javító Program FIDIC Sárga könyv alapján 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Gyula-Elek

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSA Matusek kgé Géza okl. szerkezetépítő mérnök, vállalkozási vezető STRABAG Építő Rt. Magasépítési ágazat, HP direkció ió I. RÉSZ A beruházások megvalósításának menete A

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hejőkürt Község Önkormányzata mint ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának belső felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ÉPÍTÉSI TAGOZAT TERÜLET-ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ÜGYRENDJE 2011. 2 TARTALOMJEGYZÉK MAGYARÁZAT 1. A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZAKOSZTÁLY 2. A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

Budapest, 2015. november

Budapest, 2015. november Magyarország Kormánya T/7830. számú törvényjavaslat az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft.

O-PMM Projekt és Marketing Menedzsment Kft. A projekt ütemezése Feladat Szerződött cég Kezdési időpont Befejezési időpont Megvalósíthatósági Tanulmány, költség-haszon elemzés Az MT+CBA készítőjének feladata: megvalósíthatósági tanulmány készítése

Részletesebben

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását!

A fentiekre figyelemmel javaslom az előterjesztés mellékletét képező szerződések módosítását! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu "Funkcióbővítő rehabilitáció KMOP-2009-5.2.1/B

Részletesebben

Anyagmozgatógépek Építıgépek és Felvonók Szakmai Tagozat. A felvonó tervezés gyakorlati és jog kérdései MMK aktualitások.

Anyagmozgatógépek Építıgépek és Felvonók Szakmai Tagozat. A felvonó tervezés gyakorlati és jog kérdései MMK aktualitások. Anyagmozgatógépek Építıgépek és Felvonók Szakmai Tagozat A felvonó tervezés gyakorlati és jog kérdései MMK aktualitások XXIV. Felvonó Konferencia Siófok 2016. június j 9. Némethy Zoltán 1 Előzmények a

Részletesebben

Minőségellenőrzés Műszaki ellenőrzés

Minőségellenőrzés Műszaki ellenőrzés kezdés: 10.15 befejezés: 12.00 reggeli? kávé? Tárgy: Minőségellenőrzés Műszaki ellenőrzés 2010. április 17. . 2010.04.18. TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐZMÉNYEK... 3 2 A MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS/ MŰSZAKI ELLENŐRZÉS ALAPJAI:...

Részletesebben

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S Tájékoztató az eljárás eredményéről. Szolgáltatásmegrendelés 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200342-2013:text:hu:html HU-Szeged: Műszaki ellenőrzési szolgáltatások 2013/S 117-200342 Tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon:

Fax: Postai irányítószám: 3525 Telefon: 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Mezőkövesd

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTÉSÜGY Építőipar kivitelező it ő építőipar p KIVITELEZŐ ÉPÍTŐIPAR FELADATAI - új építmény

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása

Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Füzesabony iparterület fejlesztése projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása szerződésmódosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/143 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 192. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Közgyűlési felhatalmazás a " Vállalkozási szerződés a DDOP-3.1.2-12-2013-0016 azonosítószámú projekt keretében az 1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztésére

Részletesebben

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/

Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ Épületenergetikai pályázatokhoz kapcsolódó energetikai tanulmányok /Tervezet/ dr. Magyar Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Épületenergetikai Szakosztály elnöke Ügyvezető igazgató, Comfort Consulting Kft. magyar.zoltan@comfortconsulting.hu

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 11/2002. (III.27.) számú. rendelete. az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/2002. (III.27.) számú rendelete az önkormányzati beruházások és felújítások rendjéről Tokaj Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 86/2016. (VII. 12.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. július 12-i rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat az Erdőhát utca felújítása című

Részletesebben

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program

ÁROP-1.2.18 Szervezetfejlesztési Program Pályázói Tájékoztató Nap Önkormányzati szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5. és ÁROP-3.A.2 2014. március 21. és 25. Előadó: Fekete Letícia szakmai tanácsadó KIM Közigazgatás-fejlesztési és Stratégiai Tervezési

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08.

Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga. Kérdésbank. Mintakérdések. Közlekedési szakterület. 2014. szeptember 08. Magyar Mérnöki Kamara Beszámoló vizsga Kérdésbank Mintakérdések Közlekedési szakterület 2014. szeptember 08. Tartalomjegyzék I. Kérdésbank.3 II. Mintakérdések 8 I. A Miniszterelnökség által jóváhagyott

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2015. (V.27.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ az ÁROP 1.1.15 kiemelt projekt keretében megvalósítandó mikroinnovációs ötletpályázat kidolgozása projekthez kapcsolódóan 2013. 07. 19. Kapcsolattartó: Saád Tamás E-mail: saad.tamas@aam.hu

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Az ALBENSIS Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő megállapodásról 1. előterjesztés száma: 75 /2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Előterjesztő: Hegedűs

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 25-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hagyomány és megújulás A dombóvári művelődési ház felújítása című projekt

Részletesebben

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította

2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította 2012. évi CLVII. Törvény (2012. október 15-én elfogadva) módosította Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (Étv.) A 2013. 01. 01-től hatályba lépő rendelkezések

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata Kivonat! Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa 2016. február 15-i ülésén készült jegyzőkönyvéből: Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 4/2016. (II.15.) határozata

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló

lj)_ C] számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere I. Tartalmi összefoglaló lj)_ C] számú előterjesztés Alpolgármestere Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 azonosító számú "Budapest X. kerület Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata"

Részletesebben

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOKRA ÉRKEZETT ÁRAJÁNLAT ELFOGADÁSA, SZERZŐ- DÉS JÓVÁHAGYÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra

Működési és eljárási szabályzat. 1. sz. melléklet: Folyamatábra Oldal: 1 / 5 1. A szabályzat célja Jelen működési és eljárási szabályzat célja a megfelelőségértékelési tevékenység szabályozása a kijelölt területen. 2. Alkalmazási terület ÉMI-TÜV SÜD Kft. kijelölt területe.

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 6/2009.(IV.30.) rendelete a közbeszerzési eljárás szabályairól Csengőd Község Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási

Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási Közreműködő szervezeti tapasztalatok a szennyvízkezelési- és elvezetési, valamint az ivóvízminőségjavítási projektek megvalósulása kapcsán Dr. Kiss András osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. VHKA Divízió,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 09-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK február 09-i ülésére Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. 1 Ügyiratszám: 291/1/2016. 7. számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS BALATONÚJLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének július 15-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 15-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: KEOP-2015-5.7.0. Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A jelen és a jövő pályázati feltételei

A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A jelen és a jövő pályázati feltételei A Magyar Szennyvíztechnikai Szövetség Megvalósított csatornázási és szennyvíztisztítási beruházások értékelése című, XII. Országos

Részletesebben

Felelős műszaki vezető

Felelős műszaki vezető Felelős műszaki vezető A felelős műszaki vezető irányítja az építési munkahelyen a kivitelezést. A felelős műszaki vezető tevékenysége a vállalkozó (alvállalkozó) kivitelező építési szerződésében vállalt

Részletesebben

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről

Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60724/2011. Cím: Beszámoló a Sopron Térségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működéséről Előterjesztő: - Dr. Simon

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 17-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága, valamint Költségvetési Bizottsága 2010. július 29-i együttes ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottsága elnöke 569-8/2010 ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei

Részletesebben

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi

18. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi 18. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 03. napján 17 óra 20 perces kezdettel megtartott rendkívüli Képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak:mezőfi Zoltán polgármester Dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására

Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Javaslat magasépítési beruházások egységes minőségbiztosítási módszertanának kidolgozására Biró Virág mérnökiroda vezető Szöveg Építési beruházások komplex mérnöki támogatása minőségbiztosítás környezetvédelem

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat

Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat 2014. május 21. 1 A VILLAMOS TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI 2 Kamarai szabályzatok 2014. május 21. Kamarai szabályzatok 3 www.mmk.hu 2014.

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a 2017. évi belső i terv jóváhagyására ELŐTERJESZTŐ NEVE:

Részletesebben

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján

Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján KORMÁNYZATI INFORMATIKAI EGYEZTETŐ TÁRCAKÖZI BIZOTTSÁG 18. SZÁMÚ AJÁNLÁS Projektkövetés a 148/2002 (VII.1.) Kormány rendelet alapján Verzió: 1.0 Budapest 2003. 1 / 12. oldal Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3

Részletesebben

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során

Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Az összehangolási kötelezettség az építőipari kivitelezés során Előadó: dr. H. Nagy Judit főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés elkészítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom:

Interpellációnak nevezett, de kérdéseket tartalmazó irományára az alábbiakat válaszolom: Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Iktatószám: 1037-15/2014. Kincses László települési képviselő részére Püspökladány Kodály Z. u. 9. Interpellációnak nevezett, de kérdéseket

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán. Dr. Velikovszky László

Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán. Dr. Velikovszky László Közbeszerzési tapasztalatok a Kohéziós Alap projektek kapcsán Dr. Velikovszky László Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység 1 Értékelések - minőségbiztosítás amire a tapasztalatainkat

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi

Részletesebben

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint

ELJÁRÁSREND 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint 6612/2006. Jóváhagyom: dr. Magyar Bálint ELJÁRÁSREND az Országos Szakképzési Tanács által a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze központi keretéből nyújtott támogatással kapcsolatban hozott állásfoglalás

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben