Gönci kerület. Plebániák: 1. ABAUJ-SZÁNTÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gönci kerület. Plebániák: 1. ABAUJ-SZÁNTÓ"

Átírás

1 Gönci kerület. Esperes: N. tiszt. Liszkay Nándor, szentszéki ülnök, ker. tanfelügyelő, abauj-szántói plebános. Plebániák: 1. ABAUJ-SZÁNTÓ Hajdan mezőváros, jelenleg nagyközség Abauj-Torna megyében, a gönci járásban, az úgynevezett Hegyalja" bortermeléséről világhírű hegylánc délnyugati részén, 4379 lakossal. Hogy a plebánia mikor keletkezett, adatok hiányában pontosan meg nem határozható. Nagyon valószínű, hogy a midőn a templom épűlt, létesűlt egyszersmind a plebánia is. A plebániai templom góth stylben épűlt; ezt bizonyítják még a mai napig is fenmaradt egyes részei, úgymint a szentély szép metszésű csúcsíveivel, ablakaival, a templomnak külső pillérei, a melyek mind a XIII-ik századra vallanak. A város sok viszontagságon ment keresztűl, ugy a Giskrák huszitái, valamint a XVI-ik századbeli hitujítás alatt. A hitújítás, a mint mindenütt hazánkban, úgy itt is éreztette kártékony hatását; a város sok zaklatásnak volt kitéve. A XVII-ik században Rákóczi-birtok volt; később a m. kir. kincstár, majd pedig Trautzon herceg bírta, a ki behozott a városba 20 szász családot s alapította az ugynevezett Húszház" telepet a város északkeleti részén. Ezek azonban ma már teljesen magyarok s csakis vezetékneveik emlékeztetnek szász eredetükre. A hitujítás idejében a templom többször leégett, a kálvinisták kezébe került s a katholi-

2 ABAUJ-SZÁNTÓ. 79 kusok kénytelenek voltak a plebániai beltelken épült gazdasági épületben, ma borházban istentiszteletre összejönni; miután pedig később a plebánost is elüzették a városból, a monoki plebánia látta el a kath. hívek lelki szükségét. Míg végre évben március hó 23-án visszakapták a templomot a régi jogos birtokosok s ugyanazon év március 25-én Gyümölcsoltóboldogasszony tiszteletére újra felszenteltetett Gallovics János, akkori plebános Az ABAUJSZÁNTÓI PLEBÁNIA-TEMPLOM DÉLRŐL. idejében. Azóta a katholikusok zavartalan birtokában vannak templomuknak. Van a templomban egy fakeretbe foglalt, VI. Pius pápa által kibocsátott, év április hó 10-ik napjáról keltezett s gróf Eszterházy Károly, egri püspök által év szeptember 14-én láttamozott breve, melynek értelmében a hívek Gyümölcsoltó B. Asszony napján, mint a templom védszentjének ünnepén, továbbá Sz. István, magyar király és Sz. István, első vértanu ünnepe teljes búcsút nyerhetnek

3 80 GÖNCI KERÜLET A plebániai anyakönyvek csak évtől vannak meg. A segédlelkészi állomást herceg Bretzenheim Károly, a plebánia és templom egykori kegyura alapította. Az abaujszántói lelkészek névsora: Hancsek Miklós Liszkay v. Liptay Orbán Máthé László, minorita Gallovics János Szemerényi Mátyás Kellner János Hanák András Gillányi Károly Zboray Mihály Markovics János Lengyel József Liszkay Nándor Abauj-Szántóhoz a következő leányegyházak tartoznak: Cekeháza, Hernád-Büd, Gibárt, Pere s az ennek határában fekvő Süvegestanya. Perén a rk. hívek buzgóságából, a jótevők és királyunk ő Felsége I. Ferenc József adományából épült egy nyilvános kápolna, mely év augusztus hó 18-án lett a Szentháromság tiszteletére felszentelve. Kegyúr: báró Maillot de la Treille Györgyné, szül. báró Beust Margit Plébános: N. t. Liszkay Nándor, ker. esperes, szentszéki ülnök. Segédlelkész: T. Pollák János. A népesség száma: Az anyaegyházban Leányegyházakban : Cekeháza Gibárt Hernádbűd Pere (Süveges pusztával) Róm. kath Gör. kath Ágost Helvét Izrael Összesen: Távolság az anyaegyháztól km-ben

4 ABAUJ-SZÁNTÓ. 81 A megkereszteltek száma: 128. Házasságkötések száma: 24. A meghaltak száma. 70. A lakosság magyar-ajkú. Posta és táviró-állomás helyben, vasúti állomás: Forró-Encs. AZ ABAUJSZÁNTÓI TEMPLOM SZENTÉLYE. 6

5 82 GÖNCI KERÜLET 2. BODÓKŐ-VÁRALJA. Abauj-Torna vármegyének szép fekvésű, kitűnő levegővel, jó vízzel megáldott csinos mezővároskája, közel 1500 lakossal. A városnak, mint ilyennek, valamint a plebániának a története csak a XVIII-ik századig vezethető vissza; de a régi kornak annál több, annál szebb emlékei fűződnek magához a helyhez, melyen a község fekszik, valamint a tőle északnyugati irányban fekvő dombon épült bodogkői várhoz. A városkától keletre fekvő hegyen (Tóhegy) Bartalos. egri egyházmegyei áldozópap, kitűnő régészünk, avar gyűrűnek nyomaira akadt s úgy ez, mint az erdős hegység egyes részeinek elnevezése: vajda rét", leányvár", virágvár", vaskapú", radimáj", arra enged következtetni, hogy e hely eleinknek kedvelt tanyája lehetett. Ugyanezen hegy fensíkján fekvő mocsaras tónak partján ismételve eszközöltek már ásatásokat s ily alkalommal gyönyörű kőeszközök, vésők, kések, balták, nyílhegyek stb. kerültek mindannyiszor napvilágra. Úgy e leletek, mint a kipusztult szőlőterületek felforgatása közben talált számtalan urnadarabok, sőt egész urnák, mint a legrégibb kor temetkezésének eszközei azt mutatják, hogy e földet már a legrégibb időben is emberek lakták. Maga a vár, tekintve csekély terjedelmét és azon körülményt, hogy a történelemben csak jóval a tatárjárás után van róla említés téve, valószínűleg körül épűlt. Várnagyjai közül ismeretes a Bogátradván nemzetségbeli Izsépi ágból származó Olaszi János 1335-ben. A XIV. század végén Zsigmond király a Tomoriaknak adományozta után a vidékkel együtt a husziták kezébe került, de már 1459-ben Mátyás király azt visszaszerezvén (a szepesi káptalan levéltárában őrzött okmány szerint) pro meritis" Parlagi Pál és László testvéreknek adta Boldogkew" várát. Később vétel utján Martinuzzi Fráter Györgyé lett A mohácsi vész idejében Zápolyáé volt. Zápolyának Tokaj és Szinánál történt megveretése után Boldogkew és Regéc I. Ferdinánd hatalmába került Ferdinánd német zsoldosainak féktelen zsarolásai miatt a felvidék rokonszenve ismét Zápolya felé hajlott és midőn ennek Lengyelországban szervezett hada év

6 Boldogkőváralja. A templom és plébania az évi nagy tűzvész után gr. Péchy Emánuel Patronus által fényesen megújítva.

7 BODÓKŐ-VÁRALJA. 83 derekán az országba jött és Ferdinándnak Serédy parancsnoksága alatt álló seregét Sárospataknál megverte, Boldogkew és Regéc ismét Zápolya pártjára állott elején Serédy Gáspár, Kassa kapitánya Bebek Ferencet küldötte Boldogkő várának visszaszerzésére. A vár akkori kapitánya, Nádasdi Tamás Bebek hat heti ostromának vitézül ellenállott és a császáriak elvonultak anélkül, hogy a várat bevehették volna május, 19-én Fels Lénárd, császári vezér Regécet elfoglalta és a Kassán tartózkodó Zápolya segélyére siető Fráter Györgyöt a Tiszán túlra űzte; Boldogkőt is bevette ban özv. Patócsy Ferencné a gyulai vár helyett Boldogkő várát kapta cserébe Ferdinánd királytól ban Bebek Ferenc birtokába jutott, a ki a királyi róvót elfogatván ide záratta ban Bebek a várat két előkelő törökért Sárközy Ferencnek adta cserébe. Még ugyanazon évben I. Ferdinánd bodogkői várnagya Serényi Mihály volt A szepesi oklevél szerint birtokosai ezután: Bebek György, ki eladta. Sárközy Mihálynak Sárközy Boldizsár Makkházy Orsolya ban Vizkeleti Benedek ben Serényi Mihály és Gábor ban Brodarics Klára, Serényi Gábor felesége Bajini Zsófia ben Serényi Ferenc, per alatt volt a birtok. Versenyeztek érte: Pernessy András, Serényi Mihály és Serényi Ferenc, ki 1600-ig bírta; 1601-ben már Serényi Pálé. Ezután a Serényiek birták Bajimi Zsófia gyermekeivel; majd Palochay Anna, Kendy István neje 1619-től. Szikszay Mátyás 1627-től. Várkonyi János 1630-tól szept. 18-án a felsőmagyarországi vármegyék felkelő hadának Bodogkő váránál kellett összegyűlnie, hogy az ugyanaz évi országgyűlés határozata szerint Bakos Gábor vezérlete alatt a törökök ellen induljon ben Regéc a Thökölyi kurucainak kezeibe került, de Boldogkőt sikertelenül ostromolták és Becskereky Ferenc, kapitány őket elvonulásra kényszerítette ban azonban Thökölyi még is bevette. Ezek után a Palochay-Horváth család tulajdona lett, míg a család egyik tagja Szelepcsényi hercegprímásnál elzálogosította, kinek azután tulajdonává is lett. Szelepcsényi később a lőcsei jezsuitáknak ajándékozta. A XVIII. század II-ik felében Péchy Gábor, hétszemélynök és királyi tanácsos a várat s a hozzátartozó birtokot készpénzen megvette a jezsuitáktól. 6

8 84 GÖNCI KERÜLET ben építette a most is meglevő díszes családi kastélyt és a templomot. Ugyancsak az ő kívánságára helyezték át Boldogkő-Ujfaluból ide 1772-ben a plebániát. Maga Bodókő-Váralja községe a XVII. század közepéig csak mint puszta vagy majorság létezett. Ekkor a Palochay-Horváth család Palocsáról és környékéről tót nyelvű gör. katholikusokat telepített ide a község Rigóc" nevű részébe, mely a mai Váraljának alapja s ugyanez időtájban keletkezett ( ) a görög kath. plebánia is. A XVIII. század vége felé ismét a Péchyek hoztak Péchujfalváról és a többi sárosi birtokaikból szintén tót nyelvű róm. kath. telepítvényeseket. A városka összes középületei: a kath. templom, plebánia, tanítói lak és fiú-iskola a Péchyek nagylelkűségét hirdetik ben építtette gr. Péchy Jakobina, férj. gróf Zichy Rezsőné a csinos kisdedóvót és leányiskolát s azok vezetését a legszentebb Megváltóról nevezett soproni nővérek vezetésére bízta, kiknek az itteni rendházát előbb az alapítónő, most pedig fia, gr. Zichy-Meskó Jakab, cs. és kir. kamarás teljesen sajátjából tartja fenn. Van a községnek virágzó szőlőépítő-egyesülete is, mely Bodókő-Váralja, Ujfalu és Arka községek kipusztult szőlőinek felújítását kezdeményezte és nagyban előmozdította. A plebánia, a mint már érintve volt 1772-ben lett Bodókő-Ujfaluból ide áthelyezve; hogy Ujfaluban mióta létezett, az bizonytalan; valószínű azonban, hogy a XV. század elején már meg volt, mert Korponay monogr. szerint Ujfalu akkor már 40 portával bírt; a váraljai várban azonban volt egy várkápolna, melyben egy várkáplán végezte az egyházi teendőket. Egyike volt ezeknek a szerencsétlen Dévay Biró Mátyás, ki itt 1527-ben Tomory István káplánja volt, később pedig, mint magyar Luther" Kassára került. A jezsuiták idejében ők maguk látták el a bodókőváraljai hívek lelki szükségleteit. A plebániának 1726-tól vannak anyakönyvei, ezek tanusága szerint 1726-tól a következő plebánosok működtek Bodókő- Váralján, illetve 1772-ig Bodókő-Ujfalun: Bakos Ferenc Horánszky Pál Szlovenkay Jakab

9 Boldogkőváralja. A plebánia-templom belseje az évi megújitás után.

10 BODÓKŐ-VÁRALJA. 85 Pekárik János Szubszky Márton Andrássy Ádám Padvari Béla Kalotsay Tamás AZ ARKAI ÚJ TEMPLOM. Árvay Mihály Cserphy Ferenc Gellért (ferencr.) Pachold Antal l756. Melega János Simon István Füzesséry Pál

11 86 GÖNCI KERÜLET 15 Krasznyánszky András Bodnár János Dessewffy Nándor Répászky József Medveczky Ede Káger József A bodókő-váraljai plebániai templom építését megkezdte péchujfalusi Péchy Gábor; befejezte fia, II. Gábor ( ) ben kifesttette és feldíszittette gr. Péchy József és neje, Fáy Anna grófné ben leégett, de gróf Péchy Emmánuel újra felépíttette ban a templom ez időszerinti kegyura, gr. Zichy- Meskó Jakab ujra kifesttette és aranyoztatta a templom belsejét. A templom a Szentkereszt tiszteletére van szentelve s a Kereszt feltalálása és felmagasztalása" ünnepére pápailag kitüntetve. Van továbbá két nyilvános kápolnája, egy szt. Donát és egy a szt. Kereszt tiszteletére, mely utóbbi egyúttal a Péchy-család temetkezési helyéül is szolgál. Bodókő-Ujfaluban a régi templom előbb a falu közepén volt, a hol most az iskola áll, de a nedves talaj rongálta az épületet; 1825-ben a Bold. Szűz Mária szeplőtelen fogantatása tiszteletére új templomot építettek a hívek Péchy József gróf támogatásával. E csinos templom magaslaton épült s uralja az előtte elterülő szép völgyet. Arkán Jézus Szent-Szíve tiszteletére 1903-ban új templom épűlt. Kegyúr: zicsi és vásonkeői gróf Zichy-Mesko Jakab, cs. és kir. kamarás. Plebános: T. Káger József, kerületi jegyző. Segédlelkész: T. Szedlák Ede. A népesség száma: Róm. Gör. kath. kath. Az anyaegyházban (Aba, Tuzsa és Pukkancpusztákkal) Leányegyházakban: Alsó-Céce * 8* Arka Bodókő-Ujfalu * 17 Felső-Céce Ö sszesen: Ágost. Helvét Izrael. Távolság az anyaegyháztól km-ben

12 Boldogkőváralja A Gr. Péchy-család sírboltja.

13 FONY. 87 A megkereszteltek száma: 48. Házasságkötések száma: 17. A meghaltak száma: 49. A lakosság magyar-ajkú. Posta helyben, táviró-állomás : Abauj-Szántó, vasúti állomás Forró-Encs. 3. FONY. Kisközség Abauj-Torna megye gönci járásában. A régi időben már plebánia volt, azonban, midőn a reformátusok a plebánia belsőségétől nyugatra fekvő kertet elfoglalták (hol jelenleg is imaházuk és iskolájuk van), sőt a plebánost is megölték, Hejcéhez csatolták leányegyház gyanánt. A hívek sokszoros, állhatatos kérelme folytán évben ismét önálló plebániává lett. Düledező templomát Trauczon Vilmos herceg újból fölépíttette és Ujházy Károly, hejcei plebános Nep. Szt. János tiszteletére megáldotta október 9-én. E templomnak belsejét a hívek buzgóságából évben díszesen kifestették; külsejét jelenlegi kegyura újította meg. Az anyaegyházhoz tartozó Regécke fiókegyháznak is volt hajdan temploma, mit az egyházlátogatási okmány írója onnan következtet, hogy létezett akkor egy misekönyv, mely a regéckei templom tulajdona volt. Hogy a falunak mely részén állhatott ez a templom, ma már nem lehet meghatározni. Volt továbbá a szép fekvésű regécei várban is kápolna, melynek harangját Rákóczi Ferenc önttette. Ezen harang jelenleg a regéckei hitközség tulajdona. A regéckei hívek adományából épűlt évben egy kisded kápolna a Rózsafűzér Királynéja tiszteletére. A lefolyt száz évben a következő plebánosok látták el a hívek lelki szükségleteit: Ghillányi Károly Zboray Mihály Markovich János Balássy Alajos

14 88 GÖNCI KERÜLET 5 Ruzsinszky György Stipula Antal Zboray János 1888 A fonyi plebánia anyakönyvét évben kezdték írni. Az anyaegyházhoz tartozik két község: Mogyoróska és Regécke leányegyházként, továbbá két tanya, úgymint Fonyi-Csonkás és Bolhás-tanya s végre a fonyi malom. Templom e községekben jelenleg nincs. Kegyúr: Mattencloit Richárd báró. Lelkész: T. Zboray János. A népesség száma: Róm. kath Gör. kath. Ágost. Helvét. Izrael. Az anyaegyházban (Csonkás és Bolhás-tanyával) * 55* Távolság az anyaegyháztól km-ben Leányegyházakban : Mogyoróska * Regécke Összesen: A megkereszteltek száma: 42. Házasságkötések száma: 4. A meghaltak száma: 24. A lakosság magyar-ajkú. Posta helyben, táviró-állomás: Gönc, vasúti-állomás: Hidas- Németi. 4. FŰZÉR. Kisközség Abauj-Torna vármegye fűzéri járásában. A füzéri egyház keletkezésének ideje ismeretlen, de ősrégi voltát hangosan hirdetik a község felett emelkedő várnak romjai, különösen pedig a góth stílű, merész ívezetű várkápolna maradványai, melyekhez a fűzéri egyház története fűződik. A fűzéri vár a történészek föltevése szerint a magyarok bejövetele alkalmával már állott, mert építési modora azonos s

15 FÜZÉR. 89 egykorú a szalánci várral, melynek építését neve után Zalán, bolgár fejedelemnek tulajdonítják. A legrégibb hiteles följegyzés a fűzéri várra vonatkozólag 1262-ből való, mely szerint V. István király a várat nővére fiainak, Ratiszlav, macsói bántól származó Mihály- és Bélának adományozta. Utóbb a Drugettek kezébe került, majd 1430-ban Zsigmond király Perényi Péter fiainak: János- és Miklósnak adományozta. A Perényi-család majdnem másfél századig bírta. A FŰZÉRI VÁRROM (KÁPOLNA) ban Zápolya János megkoronáztatván Székesfehérvárott, a koronát Perényi Péter, koronaőrre bízta, ki azt a fűzéri várban rejtette el s 1527-ig ott volt. Ugyanezen évben I. Ferdinánd kezére jut ben már Báthory István birtokában volt a vár. A fűzéri egyházra nézve a legnevezetesebb esemény a hitújítás idejére esik. Ugyanis az egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint Csepellényi György remete, szt. páli szerzetes s fűzérvári plebános, mint apostoli térítő működött s Kálvin követői közűl sokakat visszaszerzett a kath. egyháznak, sőt még más hét községet is megtérített. Ezzel a makacs kálvinisták gyűlöletét vonta magára, kik máj. 25-én éjjel a plebániára törtek, a szent férfiút magukkal hurcolták, míg végre ugyanazon év május 28-án

16 90 GÖNCI KERÜLET ellene felbőszülve, a falu közelében, az úgynevezett hadi úton" megölték. A vértanú teste a s.-a.-ujhelyi hajdan pálos ez időszerint pedig kegyes-rendi szerzetesek sirboltjában nyugszik. Csepellényi György emléke a fűzéri plebánián az egyházlátogatási okmány följegyzésén kívűl egy kis képpel van megörökítve. A jelenleg plebániai templomot, melynek épitési ideje ismeretlen, a kálvinistáktól 1737-ben Desseffy Ferenc foglalta vissza s adta át a katholikusoknak ben gróf Károlyi József toronynyal ékesíttette föl s a mostani szentéllyel meghosszabbította. Ugyanő ajándékozta az egyháznak a mostani plebániai épületet s belsőséget, mely hajdan Desseffy-cúria volt. A hajdani plebánia a patak mellett az úgynevezett konyha kertben" volt s két külön épületből állott, melyek közűl az egyik a plebános, a másik a cselédség lakását képezte. Nagy szerencsétlenség érte Fűzér községét április 14-én. Iszonyú szélvész dühöngött; egy házból tűz ütött ki, ellenállhatatlan gyorsasággal terjedt s majdnem az egész falu elhamvadt. A templom az iskolával együtt leégett s ez alkalommal egy régi emléktől fosztatott meg az egyház: a nagyharang, melyet 1596-ban öntöttek, a tűzben megolvadt. A hívek adakozásából s a templom pénztárából fedezett költségen állították a jelenlegi nagy oltárt 1875-ben védszentjének, szt. István, magyar királynak tiszteletére; 1877-ben pedig az új orgonát. Végül 1895-ben a hívek, a kegyuraság adománya s a templom pénztárának igénybevételével a fűzéri templom, mely eddig csak meszelve volt, kifestetett, új tetőt s beton alapot nyert és egyúttal a kórusát is kiépítették. A fűzéri plebánia anyakönyvét 1737-ben kezdték vezetni. A fűzéri plebánián működött lelkészek névsora: Boldog Csepellényi György, pálos atya Furdini János Pollyák Ferenc Ivanovics Márton Lánczy András Miazdra János Hedry Károly, egyházmegyei pap Mrász János

17 FÜZÉR. 91 Toldy Lőrinc egyházmegyei pap Komjáthy Pahtaleon Jakab Bezerédy Károly Tóttmezey József Fábry József Bányász György 15 szalai Csóm József Molnár Jakab Kvartek Ádám Piller István Szent-Léleky Géza Hupka Károly Sándor János Farbáky Kasszián Bella Soma Tasnády József Csurilla Ágoston Novak László A fűzéri plebániához leányegyházként 5 község tartozik: Hollóháza, Kajata, Komlós, Nyíri és Pusztafalu. Ezeken kívűl a község határában fekvő tanyák és erdei lakok u. m. Ligetpuszta, Lászlótanya, Vereshegy, Sötétvölgy, Izra, Erzsébettanya, Kápolnapuszta, Jenyű, Koplaló és Kucorgó tartoznak Fűzérhez. Templom a leányegyházakban sehol sincs. Hollóháza község mellett az erdő szélén hajdan pálos-kolostor állott, melyről bővebb adatok hiányoznak. Ma már csak alapkövei láthatók. A dűlőt, a hol állott, ma is klastrom dűlőnek" nevezik. Nyíri községnek hajdan volt temploma. E községhez tartozó Kápolna-puszta közelében, a patak felett van egy régi, elhagyott temető s ennek a közepén állott a templom. A hitújításkor azonban elpusztúlt; még 1788 körűl állottak falai, de minthogy a kath. hívek csekély számmal voltak, a templomot rendbeszedni nem bírták; a kálvinisták a falakat lebontották, a köveket elhordták s azokból építették föl a Nyíri község közepén álló templomukat. Utóbb a kegyúrrá lett s már említett gróf Károlyi József ezért 1808-ban kárpótlásúl a kath. hitközségnek egy fél

18 92 GÖNCI KERÜLET telket s belsőséget ajándékozott; ezen a helyen áll ma is a róm. kath. iskola. Kegyúr: nagykárolyi gróf Károlyi László. Lelkész: T. Nóvák László. A népesség száma : Az anyaegyházban : Leányegyházakban : Hollóháza Kajata Komlós Nyíri Pusztafalu Tanyákon és erdei lakokban Róm. kath. Gör. kath. Evang. Helvét Izrael * 7 94* * * Összesen: Távolság az anyaegyháztól km-ben A megkereszteltek száma : 60. Házasságkötések száma: 8. A meghaltak száma : 38. A lakosság magyar-ajkú. Posta: Abauj-Komlós; távíró- és vasúti-állomás: Legenye- Mihalyi; távbeszélő helyben. 5. GÖNC. Nagyközség Abauj-Torna vármegye gönci járásában. Egyházának története a várossal kapcsolatosan, az Árpádházi királyok idejébe nyúlik vissza. II. Géza alatt Gönc, a körötte fekvő 10 községgel, német telepítésekből alakúl, s mint a királyné birtoka szerepe] a nagyváradi káptalan által a XII. század derekán az uradalom hűtlen sáfárja ellen hozott tűzpróba-itéletben. Valószínű, hogy ősrégi egyháza keletkezése is ezen időbe esik. Gönc földesura Róbert Károly alatt Omode palatínus. N. Lajos 1349 körül két pálos-kolostort emel a várost övező erdős völgyekben: a felső a B. Sz. Mária'', az alsó Sz. Katalin szűz'' tisztele-

19 GÖNC. 93 tére szentelt templommal. I. Ferdinand lutheránus hadvezére, Schwend Lázár 1541-ben e kolostorokat lerombolta s azok lángjainál gyújtotta meg a Hernád-völgy részére az Új-Evangélium" szövétnekét. Gönc Hollós Mátyás alatt jut virágzása tetőpontjára. Robot, vám, tized s más adók alól királyi levéllel fölmentést kap; önálló törvénykezést, pallos- és vásárjogot nyer, sőt a szabadalmas városok" rangjára emelkedik. Eme kiváltságokat I., II., III. A GÖNCI PÁLOS-ZÁRDA ROMJAI. Ferdinand, Rudolf és III. Károly királyok újra megerősítik ben Mátyás két malom-helyet adományoz az egyháznak. E fejedelmi ajándékról szóló oklevél már egy létező templomról emlékezik meg, melyet a plebániai Protocollum" krónikásai mint Basilica pomposa magnifica-t emlegetnek. II. Ulászló idejében Gönc Zápolya István, János király atyjának birtokába jut, ki 1499-ben mise-alapítványúl a szepesi káptalannak adományozza. Thurzó Elek 1531-ben a Zápolya örök-

20 94 GÖNCI KERÜLET séggel Göncöt is megkapja I. Ferdinándtól. Az új földesúrral a lutheránus vallás is terjed. Engel, prot. történetíró említi, hogy 1556-ban már Synodust tartanak a gönci egyesült protestánsok az Úr-vacsora kérdésében, melyre nézve a Béza által szerkesztett genfi hitvallás lett elfogadva. Ekkor emelkednek túlsúlyra a kálvinisták; hozzá még Dobó István nyeri el 1557-ben a gönci uradalmat I. Ferdinándtól. Károlyi Gáspár, előbb kath. pap, 1569-ben már mint prédikátor szerepel Göncön. A templom is kezükbe került, mert 1575-ben harangot öntetnek maguknak, mely utóbbinak tulajdonjoga II. József alatt nagy pört támasztott. Károlyi alapítja a híres gönci ref. iskolát 1585-ben. A vizsolyi Biblia 1589-ben kerül ki a sajtó alól. Az elnyomott katholikusok eközben, úgy látszik, felszínre kerülnek, követelik elfoglalt templomukat; vissza is kapják, de fájdalom, csak romjaiban, mert a kálvinistahad 1641-ben, Tarczali Pál prédikátor idejében, feldúlja s a szentély és sekrestye határfalainak kivételével, földig rombolja a fényes Basilica"-t. Klobusiczky Ferenc, zempléni alispán által az 1681-iki soproni törvények alapján, 1687-ben királyi rendeletre feloszlatott sárospataki Collegium tanítóinak egy része Göncön húzódik meg. Iskolát alapítanak hamarosan, de mindössze 7 évig és 8 hónapig állhat ez fönn, mert 1695-ben a kassai jezsuiták zálogjogon megszerezvén a gönci Csáky-féle uradalmat, az iskolát szétugrasztják s helyette Convictus"-t állítanak. A templom és a plebánia ismét visszakerül a katholikusok kezébe; ezek azonban nem sokáig maradhatnak a helyzet urai. Ugyanis az utolsó Rákóczy-mozgalmak idején a lakosság a fölkelőkhöz csatlakozik s bosszúját a katholikusokon tölti. Megint a kálvinisták az urak. II. Rákóczy Ferenc Göncöt a Szabad Hajdúvárosok 1 ' sorába emeli és messzemenő kiváltságokkal ruházza fel. A trencséni szerencsétlen napok után Eleonora Auguszta, I. József özvegyének rendelete alapján, Gönc is előbbi urának, a jezsuitáknak birtokába helyeztetik viszsza. Ekkor 1711-ben kerül a templom harmadszor és legutóljára a kálvinistáktól vissza jogos tulajdonosuk, a katholikusok kezébe ben Göncöt a Csáky grófok visszaszerzik ben a templomot a számtalan és veszélyes repedések miatt bezárják; az istenitiszteletet előbb a Convictusban, utóbb a plebánia-épület-

21 GÖNC 95 ben tartják ben Kruzslyák István, plebános az egri püspök engedélye alapján új plebániai épületet emel. Az 1782-ik évben Kassán is kihirdetett Türelmi Rendelet" folyományakép a gönci kálvinisták 1784-ben Oratoriumot építenek. Megindítják a katholikus templom ellen a már említett harangpört. Sok huza-vona után végezetre is a harang tulajdonjogából a kálvinistákat birói itélettel kirekesztik ben Simálcsik lelkész új templomot épít ben egy új orgonát szerez a hitközség. Az 1791-ben dühöngött tűzvész a plebánia- és templom-épületeket teljesen elhamvasztotta; az elolvadt harangokat Eperjesen újra öntötték. A kassai püspökség megalakítása után, az 1807-ik esztendőben Gedeon Mihály, plebános özv. gróf Csáky Istvánné kegyúrnő 2000 frt adqmányán a megrepedt templomot kiigazíttatja ban toronyórát készíttetett a hitközség 900 r. forinton ben készült az egyházlátogatási okmány. A kavicsos és vadvizes talajon épűlt templom ig újra igazítás alá kerűl. Alapos javításon és átalakításon megy keresztűl a templom az új kegyúrnő, özv. erdődi gróf Pálffy Miklósné, szül. Fredro Henrietta grófnő bőkezűségéből években ben a régi helyett új toronyórát csináltat a város ban a r. kath. hitközség szép orgonát szerez a templomba. Ugyanezen évben a kegyúrnő a plebánialakot teljesen átjavíttatja; a gazdasági épületeket már a plebános építteti ki, mely utóbbiak azonban az 1895-ben dühöngő tűzvész martalékáúl esnek. Később azonban felépíttették s a templomot is átjavíttatták. A templom szent Imre, magyar királyi herceg tiszteletére van szentelve. A plebánia anyakönyveit 1714-től írják. A gönci r. kath. plebánia lelkészeinek névsora: Lehóczky András Andrásovits Ádám Galovics János Sartoris György Luteczky János Kruzslyák József Simalcsik István Gedeon Mihály Gálcsik János

22 96 GÖNCI KERÜLET 10 Ferdinandy Sándor Kádas István Drisnyey János Bódy Barna 1892 A gönci plebániához két község: Telkibánya és Zsujta, továbbá: Eresztvény, Szabadföld (Újvilág) tanyák és Köszörülő-malom tartozik mint leányegyház. Csak Telkibányán van templom a B. Szűz születésének emlékére szentelve, melyet Schwarzenberg Karolina hercegnő, néhai regéci Breczenheim Ferdinand herceg özvegye emelt 1862-ben. A jelenlegi kálvinista kézen levő imaház 1561-ben még kath. templom volt, de az akkori földesúr, Dobó István kiűzte onnét a katholikusokat. A Rákóczy-mozgalmak alatt a szentély szétrombolt falaiból négyszögletesre lett alakítva. Szép freskóképeit a legutóbbi ujítás alatt levakarták. Kegyúr: erdődi Pálffy László, Henrik gróf. Plebános: T. Bódy Barna. Segédlelkész: T. Horváth Géza. A népesség száma : Róm. kath. Az anyaegyházban: Leányegyházakban: Telkibánya 247 Zsujta 313 Eresztvényi tanya Szabadföld (Újvilág) Köszörülő Gör. kath. 34 Ágost. Helvét. Izrael * 295* * * 48 Távolság az anyaegyháztól km-ben 10 5 Összesen: A megkereszteltek száma: 67. Házasságkötések száma: 11. A meghaltak száma: 49. A lakosság magyar-ajkú. Posta és távíró-állomás helyben, vasúti állomás : Hidas- Németi.

23 Kassai Dóm. Az ÚRVACSORA oltára, egykor a bártfai SZT. EGYED templom tulajdona volt, honnan 1896-ban hozták át a Dómba. Az oltár fölött a Dóm egyedűli ép freskója, mely az utolsó ítéletet ábrázolja, a két részre osztott kép felső része, a szivárvánnyal övezett s azon ülő és kétélű pallost tartó VILÁGBÍRÓT, alúl. - a CREDO egyes ágazataiból vett s mondatszalagokra írt szavakat és jelvényeket tartó apostolokat ábrázol. Az évi restauráció alatt ezen freskó is meg lett újítva s a pokol torkát ábrázoló lángot lövelő, nyitott szájú sárkány be lett festve. A kőből faragott oszlopcsomós pilléreken látható sötét foltok, az évi óriási tűzvész maradványai.

24 GÖNC-RUSZKA GÖNC-RUSZKA. Gönc-Ruszka község Abauj-Torna vármegye gönci járásában. Ezen helységnek nevét a régi oklevelekben többféleképen említik. Néhol Ruzka-Ruska, Penig-Ruszka, Wruzka; később földesuráról Kornis-Ruszkának nevezik, mely nevet pecsétjein is viselte az ujabb időkig; a bírák hivatalos okmányaikban is így nevezték; most Gönc szomszédságáról Gönc-Ruszkának hívják. Alapítása a XI. század vége felé vagy a XII. század elejére esik s egyike volt a királyné 10 sváb helységeinek: villa teutonica regnialis. A váradi tüzesvas-itélőszék jegyzőkönyvében 1219-ben már nyoma van Ruszka községnek. Ugyanis több göncruszkai lakos lopással vádoltatván, tüzesvas próbát állottak ki. Közülök 9 megigazult justificati sunt, kettő megégett évben gróf Ruszkai Benedeknek (comes Benedictus de Wruska) fiai: Péter, Isyp (József) és Kázmér bírják zálogképen, melyet Isypi Stauch fia, Jakab gróf (comes Jacobus filius Stauch de Isyp) s ennek fia, Mihály Ruszka helységét örökösen általváltják Benedek mesternek és Péter grófnak, a Ruszkai Benedek fiainak. Ruszka mellett közvetlen Oroszi nevü helység is létezett. Ezen Oroszi helységnek jelenleg semmi nyoma sincs; minden jel azonban oda mutat, hogy a két közelfekvő helység összeolvadt. Erre különösen abból lehet következtetni, hogy a jelenlegi Gönc-Ruszkát Penig-Ruszkának is hívták. Penig pedig felet jelent, azaz Ruszkát Oroszi nélkül. Plebániája már 1334-ben virágzott. György, egri helynök, kanonok s palai főesperes parancsolja két plebánosnak 1372-ben, hogy Ruszkai Nagy fiának, Demeternek birtokát becsüljék meg, mivel Bezzegh János fiának, Miklósnak az anyja hitbérét, testvérének Klárának leányi negyedét kiadni nem akarja. Innen látszik, hogy Ruszkát ezen időben közbirtokosok uralták. Később Giskra, cseh vezér birtoklása idejében torony épült a templomhoz, az itt levő kelyhesek beolvadtak a róm. kath. hívek közé s a hitújításig vallásbéke honolt a község lakosai között. 7

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint.

A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A kassai Dóm látóképe délnyugatról kiépitendö északi és déli (Mátyás) tornyokkal, Steindl Imre terve szerint. A KASSAI SZÁZÉVES EGYHÁZMEGYE TÖRTÉNETI NÉVTÁRA ÉS EMLÉKKÖNYVE. ABAÚJ- ÉS SÁROSMEGYE. 42 MELLÉKLETTEL

Részletesebben

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István)

A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) A battonyai római katolikus egyházközség története (Írta: Bajnai Beke István) Battonya régmúltjának vázlatos története a XIX. század elejéig Battonya környéke már a Római Birodalom idején lakott hely volt.

Részletesebben

Kápolnásnyék, története

Kápolnásnyék, története Kupi László Kápolnásnyék, története Kápolnásnyék 2000. 1 Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék... 2 1. Kápolnásnyék területe és természetrajza... 4 2. A község neve... 6 3. Mióta lakott a község területe?...

Részletesebben

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909.

ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE. P U L T J fl KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. ZRLRI ÁG. HITVRLL. EVRNG. EGYHÁZMEGYE P U L T J fl ÉS PZ EGYHÁZMEGYEBELI GYÜLEKEZETEK T Ö R T É N E T E. KÖZZÉTESZI: AZ EGYflÁZJVIEGYEI LiEliI^ÉSZI l^hl*. 1908. r '' LŐWY B. KÖNYVtfYOMDAjR 1909. TRPOLCZR.

Részletesebben

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig

SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig 1 SZOMOLYA TÖRTÉNETE 1945-ig Somogyi Dénes 2 A képeket CD lemezre szkennelte: Varga Tamás Készült 2004-ben. 3 SZÜLŐFALUM Az Alföld végénél a Bükk hegység aljában Kis Magyarországnak északi sarkában Szomolya

Részletesebben

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig

BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE. A honfoglalástól a XVIII. századig BODNÁR TAMÁS ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig - 2 - Bodnár Tamás ALSÓZSOLCA TÖRTÉNETE A honfoglalástól a XVIII. századig Alsózsolca Község Önkormányzata, 2005 A kötet Alsózsolca

Részletesebben

A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN

A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN A g y Odi k e g y h e ly A TÖRTÉNELMI ESEMÉNYEK FORGATAGÁBAN IRTA : P. ÁNGYÁN AURÉL 0. F. M. 1930. A MÁRIA-GYÜDI SZENTFERENCRENDI ZÁRDA KIADÁSA. MINDEN JOG FENTARTVA. AVE /naria. Tiszta jövedelem a mária-gyüdi

Részletesebben

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok.

A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. A KALOCSAI ÉS BÁCSI ÉRSEKI FŐKÁPTALAN TÖRTÉNETE ALAPÍTÁSÁTÓL 1935-IG. ÍRTA: WINKLER PÁL tb. kanonok, érseki levéltári igazgató, könyvtárnok. KALOCSA, 1935. NYOMATOTT ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Részletesebben

Fejezetek Nagyölved község zivataros történelméből

Fejezetek Nagyölved község zivataros történelméből Fejezetek Nagyölved község zivataros történelméből Nagyölved a Nyitrai kerület Lévai járásának délnyugati csücskében fekszik. A Garam alsó folyásától nyugatra, a Dunától északra, a hajdani párkányi járás

Részletesebben

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM

200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM 200 ÉVES AZ ENDRŐDI SZENT IMRE TEMPLOM Szerkesztette: IVÁNYI LÁSZLÓ plébános Szent Imre Plébánia Gyomaendrőd 2004 Előszó Köszönetnyilvánítás: Az alábbiaknak mondok köszönetet, akik segítsége nélkül nem

Részletesebben

Bükkösd község helytörténete 1950-ig

Bükkösd község helytörténete 1950-ig Bükkösd község helytörténete 1950-ig Tisztelt Olvasó! Felhívom szíves figyelmét, hogy Bükkösd helytörténetéről szóló dokumentum teljes tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Így annak - akár teljes tartalmának

Részletesebben

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig

PORCSALMY GYULA. Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I M Ú Z E U M O K K Ö Z L E M É N Y E I 3. PORCSALMY GYULA Hajdúböszörmény rövid története a Hajdúkerület megszűnéséig HAJDÚ-BIHAR M E G Y E I MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI:

Részletesebben

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE

Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE Antal József GYÖRGYFALVA GYÖRGY PÁSZTOR NÉPE 2005. Antal József, 2005. 407272 Györgyfalva 297. szám Kolozs megye, Románia Tel: +40 745 642 490 Lektorálta:

Részletesebben

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE

A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE 1 A SZAJOLI EGYHÁZKÖZÖSSÉG TÖRTÉNETE SZAKDOLGOZAT Készítette: Böjti Tamásné hallgató Szeged, 1995. 2 Előszó A szajoli egyházközség 1995 őszén ünnepli fennállásának 110 éves évfordulóját. A belterületi

Részletesebben

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai.

Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. 1 Tisztelt Olvasó Elkészült Kübekháza honlapja, melyről nem hiányozhatnak a falu történetével foglalkozó írások másolatai. Elsőként álljon itt JUHÁSZ KÁLMÁN 1944- ben kiadott A 100 ÉVES KÜBEKHÁZA (1844-1944)

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG KRÓNIKÁJA

PÁLFA KÖZSÉG KRÓNIKÁJA Ulrich Károly PÁLFA KÖZSÉG KRÓNIKÁJA Pálfa, 1972. Felelős kiadó: Egyetértés Mgtsz elnöksége. 73. 21 267 Petőfi nyomda, Kecsemét ELŐSZÓ E krónika Pálfa községről szól. Falunk lakosságának írtam. Adatgyűjtéseim

Részletesebben

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA

Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Csiffáry Gergely RUSZKAI DOBÓ ISTVÁN ÉLETRAJZA Bányászattörténeti Kutatások Alapítvány R u d a b á n y a 2014 1 Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR Az első borítón: Eger ostroma, 1552. Vízkelety Béla (1825-1864)

Részletesebben

Nagyhuta rk. 1. Felirata: FVSA SV IN HONOREM SS DONATI ANO 1793 (sic!). 84 Átmérő: Nagyrozvágy rk.

Nagyhuta rk. 1. Felirata: FVSA SV IN HONOREM SS DONATI ANO 1793 (sic!). 84 Átmérő: Nagyrozvágy rk. Nagyhuta rk. 1. Felirata: FVSA SV IN HONOREM SS DONATI ANO 1793 (sic!). 84 Átmérő: 34,7 cm. Helyszíni adatfelvétel 1993. V. 25. (PP). Nagyrozvágy rk. 1. Feliratai: ÖNTETTE E HARANGOT / KORCSMÁROS EULÁLIA

Részletesebben

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE

TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE 1 TIBOLDDARÓC TÖRTÉNETE Botos Péter 1982 Karuczka Attila 2014 2 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 1.Őskor... 5 1.1. Kőkorszak... 5 1.2.Bronz korszak... 7 2. A KÖZSÉG NEVE ÉS FÖLDRAJZI ELHELYEZKEDÉSE... 12 2.1.

Részletesebben

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933

EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 EGYHÁZLÁTOGATÁSOK BUDAÖRSÖN 1397 1933 KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA Felelôs kiadó Wittinghoff Tamás polgármester A borítón Nepomuki Szent Jánosnak a Budapesti út és Aradi utca

Részletesebben

DEBRECEN EVANGÉLIKUSAI

DEBRECEN EVANGÉLIKUSAI DEBRECEN EVANGÉLIKUSAI (A hívek agyházi élete az evangelikus egyház megalakulása, 1883 előtt.) IRTA: Dr. HORVAY RÓBERT TB. EGYHÁZFELÜGYELO DEBRECEN. 1939. KIADJA A GYÜLEKEZETI LUTHERSZÖVETSÉG. ÁRA 1 PENGŐ.

Részletesebben

A Rákóczi-család és a ruszinok

A Rákóczi-család és a ruszinok Botlik József A Rákóczi-család és a ruszinok A Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc leghűségesebb népéről gens fidelissima, a ruszinokról szólunk, akiknek élete, sorsa elválaszthatatlanul összefonódott

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN

A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA. összeállítottá. ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN A Báes-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye MONOGRAFÍÁJA / AZ * EGYHÁZMEGYE MEGBÍZÁSÁBÓL összeállítottá ;i>rbrunner gusztáv, ólsér. ctg-, liitv e-v. lellsés'z * ÚJVIDÉKEN ^ IVKOVICS GYÖRGY KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Részletesebben

A FÜZÉRI URADALOM FALUJA A 14 16. SZÁZADBAN FÜZÉRKOMLÓS (ABAÚJ M.) BIRTOKOSAI ÉS ADÓZÓ NÉPESSÉGE (1270 1567) GYULAI ÉVA

A FÜZÉRI URADALOM FALUJA A 14 16. SZÁZADBAN FÜZÉRKOMLÓS (ABAÚJ M.) BIRTOKOSAI ÉS ADÓZÓ NÉPESSÉGE (1270 1567) GYULAI ÉVA Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tomus XVIII. Fasc. 1. (2014), pp. 65 105. A FÜZÉRI URADALOM FALUJA A 14 16. SZÁZADBAN FÜZÉRKOMLÓS (ABAÚJ M.) BIRTOKOSAI ÉS ADÓZÓ NÉPESSÉGE

Részletesebben

A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE

A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE A SZEREMLEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE lelkipásztorai életének és munkájának tükrében TARTALOM Akikről csak egy két adatot tudunk 1629-1744 Jakabfalvy Imre 1629 1632 Decsi István 1652 Pathai János 1683-1703

Részletesebben

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR.

ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN. tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. ZÁGOREC-CSUKA JUDIT A ZRÍNYIEK NYOMÁBAN tanulmánykötet SZAKLEKTOROK DR. GÖNCZ LÁSZLÓ DR. BENCE LAJOS NYELVI LEKTOR DR. VARGA JÓZSEF ZÁGOREC-CSUKA JUDIT, 2003 Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület Pilisvörösvár,

Részletesebben

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története

2013. február. 645 Ft. Kékkő vára Balassi Bálint korában. A hejcei erődített római katolikus templom. Tátika három vára. A szegedi vár története 2013. február IX. évfolyam, 1. szám. Megjelenik kéthavonta 645 Ft Kékkő vára Balassi Bálint korában A hejcei erődített római katolikus templom Tátika három vára A szegedi vár története Kirándulás Hrussó

Részletesebben

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII.

AREOPOLISZ. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. 1 2 AREOPOLISZ Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok VIII. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület Székelyudvarhely 2008 3 A kiadvány megjelenését

Részletesebben

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos

VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL. Szerkesztette: Szõke Lajos VÁZLATOK ÉS HELYTÖRTÉNETI LEÍRÁSOK BERENTÉRÕL Szerkesztette: Szõke Lajos Berente, 2004 ELÕSZÓ Egy 1985-ben Berentére sorsvetett ember ugyan hogyan is nyúlhatna a falu múltjához, ha nem a mások keze munkája

Részletesebben