SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM"

Átírás

1 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Ökológiai Tanszék Környezettan BSc szak SZAKDOLGOZAT A Maros-völgy tájtörténeti értékelése Makó térségében Cseh Viktória Témavezető: Dr. Körmöczi László 2010.

2

3 Tartalmi összefoglaló Dolgozatomban Makó térségét vizsgálom a Maros folyó völgyében. A CORINE Land Cover 2000-es adtabázisa alapján készítettem egy elemzést a terület közelmúltbeli állapotáról, és ennek az állapotnak a kialakulását vizsgáltam az I., II. és III. katonai felmérés térképei alapján. Megállapítottam, hogy a táj jelenlegi állapota jelentős antropogén hatás következtében alakult ki. A vizsgált terület az elmúlt évben jelentősen átalakult, főként a mezőgazdaság megváltozása miatt, illetve a folyószabályozás hatására, így a terület nagy részén jelenleg ún. kultúrsivatagot találunk. A vizsgálat Az élőhelyminősítési rendszer és az ökoszisztéma szolgáltatás becslés kiterjesztése a Maros és a Körös völgyében nevet viselő pályázathoz kapcsolódik, mely az Európai Unió által támogatott Magyarország Románia határon átnyúló együttműködési program ( ) keretében került meghirdetésre. Kulcsszavak: tájmintázat, tájszerkezet, tájtörténet, felszínborítás

4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2 2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 3 3. ANYAG ÉS MÓDSZER A CORINE program Az ArcView Magyarország katonai felmérései (Jankó Annamária könyve alapján) Az első katonai felmérés A második katonai felmérés A harmadik katonai felmérés A Maros folyó A Maros jelenlegi hidrológiai jellemzői A Maros jelenlegi élővilága A Maros múltja EREDMÉNYEK Jelenlegi állapot A vizsgált terület az I. katonai felmérés idején ( ) A vizsgált terület a II. katonai felmérés idején ( ) A vizsgált terület III. katonai felmérés idején ( ) ÉRTÉKELÉS, MEGVITATÁS 24 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 25 IRODALOMJEGYZÉK 25 MELLÉKLETEK 28 1

5 1. Bevezetés Dolgozatom az Európai Unió által támogatott Magyarország Románia határon átnyúló együttműködési program ( ) keretében meghirdetett pályázathoz kapcsolódik, amely Az élőhelyminősítési rendszer és az ökoszisztéma szolgáltatás becslés kiterjesztése a Maros és a Körös völgyében nevet viseli. A projekt célja olyan kutatási program kidolgozása, amely kialakít egy közös élőhelyminősítési rendszert és becsli az ökoszisztéma javakat és szolgáltatásokat a célterületen, vagyis a Maros és a Körös völgyében a Nagyalföldön. A kutatást az aradi "Vasile Goldis" Nyugati Egyetem Természettudományi Karának Ökológiai és természetvédelmi Tanszéke és a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karának Ökológiai Tanszéke közösen végzi. Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a környezet- és a természetvédelem, és a különböző tevékenységek során fontos, hogy az élőhelyeket egységesen tudjuk rendszerezni. Magyarország növényzetének és élőhelyeinek térképezésére jött létre az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (Á-NÉR), melynek első változata 1997-ben jelent meg (Fekete és mtsai, 1997) a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozási Rendszer fejlesztéseként (a továbbfejlesztések miatt több változata is létezik, a legújabb a 2007-es). Azonban az élővilág nem ér véget és a környezeti problémák nem állnak meg az országhatároknál, így felmerült az igény egy olyan élőhelyminősítési rendszer kidolgozására, amely az egész Kárpát-medencére, mint természeti egységre érvényes lenne. Ennek első lépése a jelen kutatás, mely Magyarország Romániával határos területeit vizsgálja. Mivel közvetlenül a határ két oldalán csak a tájhasználati típusok különböznek (más szemlélet, módszerek, eszközök, vegyszerek használata, stb.), ezért először azt kell megvizsgálni, hogy a különböző tájhasználat milyen hatással van az élővilágra (a táj szerkezetére, a fajösszetételre, stb.), a megmaradt természetes élőhelyekre. Ez alapján el lehet dönteni, hogy a minősítési rendszer kiterjeszthető-e ezekre a területekre. Ehhez két-két mintaterületet választottak ki a Fehér-Körös és a Maros partján, a határ két oldalán, melyek fő földrajzi adottságaik szempontjából egységesek, így elkülönítve lehet vizsgálni a tájhasználat hatását. Az alföldi folyóvölgyek élőhelytípusairól, tájhasználati mintázatáról viszonylag sok ismeretünk van, ezek azonban alig vannak feldolgozva teljes regionális összefüggéseikben. A határ menti régiók táji szerkezetének egymásrahatásáról pedig jóformán semmit sem tudunk, csak e hatásokat feltételezzük. Ez a projekt jelentős új lehetőségeket teremt nagyobb térségek összehangolt vizsgálatához és a régiók természeti adottságainak, működésének megértéséhez. A közös kutatás lehetővé teszi a tájhasználatok, ökoszisztéma javak és szolgáltatások határ menti különbségeinek az értékelését és következtetések megfogalmazását, valamint a 2

6 működésüket befolyásoló, illetve kezelésükkel kapcsolatos döntéshozatali folyamatok támogatását. A gazdasági növekedés és az életminőség a természeti javak ésszerű használatától függ, így a régió hasznára válik, ha a kutatás eredményeit beépíti fejlesztési terveibe. Az Alföld lakossága az elmúlt évszázadokban változó intenzitással és változó módon hasznosította a művelhető területeket, és az alkalmazott művelési módok, eszközök és anyagok a biodiverzitást bizonyosan többféleképpen befolyásolták, így napjainkban különböző környezeti és gazdasági fejlődést tapasztalhatunk a két határ menti régióban. Az alföldi folyók mentén régóta zajlik tudományos feltárás, így ezek a vizsgáltatok jó alapot és számos rendszerezett ismeretet nyújtanak egy tájléptékű élőhelytérképezési munkához. A térségben meg kell találni a hatékony, ugyanakkor fenntartható tájhasználati módokat, amelyek hosszútávra biztosítják és erősítik a határ menti lakosság megélhetését, ugyanakkor a természeti tájat is meg tudják őrizni. Ugyanis a tájhasználat fenntarthatóságát jelentősen befolyásolja a természetközeli tájelemek biodiverzitása és a tájidegen fajok dinamikája. A Körösök és a Maros menti területek tájtörténete és tájhasználata nagyrészt hasonló, de jellegzetes különbségeket is mutat. A két folyó a határ menti megyék népességét összeköti és meghatározza gazdálkodási lehetőségeiket. A fenntartható tájhasználat erősítése érdekében meg kell ismernünk a természet közeli tájak és életközösségek működését és a folyók, mint összekötő és közvetítő tájelemek szerepét. A két partner egyetem által elvégzendő közös program, a régióban szerzett megállapítások jobb megértéséhez fog vezetni, mint a határ két oldalán egyenként végzett egyoldalú megközelítések. Dolgozatomban a Maros menti mintaterület közelmúltbeli állapotáról készítek egy elemzést a CORINE Land Cover 2000-es adatbázisának adatai alapján, és ezen állapot kialakulásának nyomon követéséhez elkészítem a terület tájtörténeti értékelését az I., a II. és a III. katonai felmérés térképei alapján. 2. Irodalmi áttekintés Napjainkban a természet védelmével párhuzamosan előtérbe került a természeti folyamatok felismerése és megértése, amelynek egyik fontos lépése a múlt megismerése. A tájtörténet vegetációkutatásban betöltött fontosságát felismerve az utóbbi évtizedekben egyre több tájtörténeti, illetve tájtörténeti rekonstrukciós publikáció, tanulmány jelent meg (pl. Christensen 1989, Molnár, Biró 1996, 1997, Biró, Tóth 1998, Molnár 1998, Pärtel és mtsai. 1999, Tóth 2004, Lukács és mtsai. 2004, Molnár, Varga 2006, Türke és mtsai. 2006, Molnár és mtsai. 2008, Kenéz és mtsai 2008, Szirmai 2008, Herring 2009). A különböző munkákban a 3

7 tájtörténeti elemzés különféle kutatások részeként és önálló kutatásként is megjelenik. Ezek a történeti kutatások az írásos és térképi források hozzáférhetősége miatt a 18. századig nyúlnak vissza. A kutatás során a táj múltbeli (és ezáltal jelenlegi) viselkedéséről, átalakulásának mértékéről, irányáról és okairól gyűjtött adatok sokféle kutatási, tájtervezési, tájértékelési célra felhasználhatók. Így a történeti kutatások egyrészt helyettesíthetnek, másrészt indukálhatnak hosszú távú vizsgálatokat, illetve segíthetik azok tervezését (Pickett, 1989). Ezen kutatások módszertanáról több publikációban is lehet olvasni (pl. Sheail 1980, Kienast 1993, Molnár 1997, Király 1999, Biró 2006, Skalos, Engstová 2010). Hazánkban Biró Mariann és Molnár Zsolt foglalta össze a történeti tájökológiai kutatások módszertanát (2010). Cikkükben megadják a tájtörténet definícióját: a megnevezett táj múltjának dokumentált, történetbe rendezett része (és megjegyzik, hogy ez a gyakorlati korlátok miatt általában a táj néhány kiragadott tulajdonságának története). Tehát a kutatások célja a táj fejlődésének, változásának feltárása. A dolgozatomban vizsgált területről még nem jelent meg részletes tájtörténeti értékelés. A terület múltjával egyéb szempontból foglalkozik: Marjanucz László (2000) Magyarcsanád község öröksége kapcsán és Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna (2000) Makó helytörténete kapcsán. A Maros folyó múltjáról, a szabályzások hatásairól több publikáció is megjelent (pl. Somogyi 2000, Sipos 2003, Sipos, Kiss 2004, Fiala és mtsai. 2006). 3. Anyag és módszer 3.1. A CORINE program A CORINE (Coordinaton of Information on the Environment) programot 1985-ben indította az Európai Közösség Miniszterek Tanácsa. A programnak az alábbi három fő célkitűzése volt: Információgyűjtés a környezet állapotáról, a tagállamok nemzeti kezdeményezéseinek koordinálása és az információk javítása nemzetközi szinten, valamint a definíciók, szakkifejezések egységességének biztosítása, illetve az adatok összehasonlíthatóságához szükséges feltételek megteremtése (www.ktm.hu). A CLC (CORINE Land Cover) célkitűzése kvantitatív, megbízható és összehasonlítható felszínborítási információ biztosítása az Európai Unió területére. Felszínborításnak nevezzük a földfelszín megfigyelhető, 1 évnél hosszabb periódussal változó 4

8 biofizikai jellemzőit. Az évszakos vagy annál rövidebb változásokat ebben a programban nem térképezik (Maucha, 2004). A felszínborítás és változásának ismerete segíti az összehangolt európai környezeti politika kialakítását, mely elengedhetetlen ahhoz, hogy környezetünket és természeti örökségünket megfelelően kezeljük. Dolgozatomban a CLC2000-es adatbázisból származó adatokat használom. A CLC2000-es (CORINE Land Cover 2000) adatbázist az Európai Környezeti Ügynökség (EEA) hozta létre az Európai Környezeti Információs és Megfigyelő Hálózat (Eionet) keretein belül. Az EEA az Európai Unió ügynöksége, feladata megbízható, független tájékoztatást adni a környezetről, és célja az EU döntéshozóinak időszerű és pontos környezeti információval történő ellátása (www.eea.europa.eu). Magyarországon a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) vesz részt a CORINE felszínborítási projektekben. A CLC2000- Magyarország projekt 2004 nyarán fejeződött be (Maucha, 2004). A térképezés alapjául a Landsat 7-es műhold ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) szenzorával készült műhold képek szolgáltak, melyek 2000-ben készültek (±1 év). Az űrfelvételek értékelése számítógéppel segített fotóinterpretációval történt segédadatok (pl. térképek, légifotók) használatával és terepi ellenőrzéssel. A folyamat eredménye egy digitális adatbázis lett, melyben a legkisebb térképezett foltméret 25 ha, a legkeskenyebb térképezett vonalas elem (pl. út, folyó) szélessége 100 méter (ami 1: térképezési méretaránynak felel meg). Minden folt egy 3 jegyű kóddal van ellátva, mely megadja a felszínborítási típust. A nómenklatúra hierarchikus felépítésű, 44 kategóriát tartalmaz öt csoportba sorolva, melyek a következők: mesterséges felszínek, mezőgazdasági területek, erdők és természetközeli területek, vizenyős területek, vizek (http://www.fomi.hu/corine/) Az ArcView Az ArcView egy teljes földrajzi információs rendszer (GIS) szoftver a földrajzi adatok megjelenítéséhez, kezeléséhez, létrehozásához és elemzéséhez, melyet egy amerikai cég, az ESRI (Environmental Systems Research Institute) fejleszt. Lehetővé teszi számos adatformátum közvetlen olvasását (vektortípusokat és raszteres adatokat is), metaadatok létrehozását, szerkesztését, megjelenítését és keresését, táblázatos adatok integrálását és létrehozását is (www.esri.com). Dolgozatomban az ArcView 3.2. segítségével megjelenített adatokat használom. 5

9 3.3. Magyarország katonai felmérései (Jankó Annamária könyve alapján) Magyarország első részletes topográfiai térképezése az ún. első katonai felmérés keretében történt a 18. század második felében ( ), majd ezt követte a második ( ), illetve a harmadik katonai felmérés ( ). Mint a megnevezés is mutatja, a térképezés katonai szervezéssel és irányítással történt. Ennek oka, hogy a térképek iránti igény leginkább a katonaság részéről merült fel és a végrehajtáshoz szükséges apparátussal is a katonaság rendelkezett. Mivel az első, második és harmadik katonai felmérés idején Magyarország az Osztrák Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia része volt, közös hadüggyel, a katonák által végzett térképezés is közösen zajlott, bécsi irányítással. A hadseregben használt nyelv a német volt, ezért a térképeken található minden kereten kívüli szöveg német nyelvű (pl. cím, jelkulcs). A térképeken található települések neve a helyben használt név, az egyéb földrajzi nevek írása változó, a közneveket általában németül adták meg, az előtagokat pedig helyi néven. (A felmérést végző tisztek többnyire nem beszélték a helyi nyelvet, ezért a nevekben előfordulnak elírások.) A következőkben bemutatom az említett három felmérést Az első katonai felmérés Az első katonai felmérés, más néven jozefiniánus felmérés között készült el a Habsburg Birodalom területén, nagyrészt Mária Terézia uralkodása idején, de befejezésekor már II. József volt az uralkodó. Ennek egyik szakasza volt az közötti magyarországi felmérés. Ez az első olyan térképmű, amelyik településszint alatt (utcák, házak, dűlők, stb.) ábrázolja a teljes országot. 1:28800 méretarányú topográfiai térkép, ábrázolja a domborzatot, utakat, építményeket, vízhálózatot, települések és földrajzi alakulatok nevét, és tájékoztató jelleggel a mezőgazdasági területek művelési ágát. Elkészítésének közvetlen előzménye az volt, hogy a 18. században a hadseregek igénye megnőtt a topográfiai térképek iránt, mivel a terepviszonyokhoz alkalmazkodó, tagolt hadtestek alakultak ki, és a harcvezetésben kihasználták a csatamezők terepadottságait. A térkép ezért a hadmozdulatok, a hadsereg szállítása és vonulása, a hadtáp mozgatása céljából készült, és a harcrend kialakításának is fontos eszközévé vált. (A térképezés célját és szempontjait fontos figyelembe venni a térképek használatakor, értelmezésekor.) Az első katonai felvétel nem volt összefüggő, egységes eljárás, hanem az országok, országrészek és tartományok önálló részletfelvételeinek a sorozata, ezért minőségükben és kivitelezésükben, sőt tartalmukban is különbözőek. Az önálló szakaszoknak nem volt 6

10 geodéziai előkészítése, és a felvétel módja nem volt egyöntetű, országonként változott aszerint, hogy az adott körülmények között mi volt a legmegfelelőbb. A felmérés során nem történt magassági mérés vagy szintezés, a térképek nem tartalmaznak magassági adatot. A térkép vetületi rendszer nélküli, a háromszögelésből és a belső részletmérésből származó, közvetlenül mért adatokból nyert távolságokat redukció nélkül szerkesztették fel a térképre. Ez a módszer az egyes szelvényeken belül viszonylagos pontosságot eredményez, de a szelvénycsatlakozásoknál akár 200 méteres hiba is előfordulhat. A bécsi ölrendszeren alapuló, 1:28800-as alapméretarány annak következménye, hogy így a térképi 1 bécsi hüvelyk a valóságban 400 öl. A tréképezés során 5400 szelvény készült el, ebből 965 darab az Erdély és Temes nélküli Magyarország. Egy ilyen szelvény mérete hüvelyk, azaz 63,2 42,1 cm, az ábrázolt terület a terepen 18, 2 km 12,1 km, vagyis körülbelül 222 km² A második katonai felmérés Magyarország második katonai felmérése között zajlott le, eredményét franciskánus térképnek is nevezik (bár befejezésekor már nem I. Ferenc, hanem I. Ferenc József volt az uralkodó.) A jozefiniánus térkép tapasztalatai alapján, annak aktualizálásával, újra mérésével, hibáinak kiküszöbölésével történt. Ezzel párhuzamosan fektették le Magyarország második háromszögelési alapponthálózatát, összekötve a térkép részletmérési munkáit az alappontok állandósításának munkáival. Tehát a rétképezéskor magassági mérést is végeztek, de magassági főalappontot nem állandósítottak (erre csak 1875-ben került sor). A térkép készítését részben a napóleoni háborúk hatására, részben az I. katonai felmérés hibáinak kijavítása végett rendelte el I. Ferenc császár. A felmérés végrehajtására speciális szervezeteket hoztak létre (pl. Felmérő testület, Topográfiai Intézet, Háromszögelő Osztály), mely egységesebb és pontosabb térképezést eredményezett. Olyan térképet kívántak előállítani, amin a birodalom teljes területe összefüggően látható. Ennek elősegítésére a Cassini-féle szelvényezést és vetületrendszert alkalmazták, ami szög- és távolságtartó vetület, szelvényei pedig mindig merőleges és párhuzamos határúak. (Bár a vetületi rendszer alkalmazásakor a gömbi és síkbeli hosszak eltérésének korrigálását nem végezték el, ezért helyesebb vetületrendszer nélkülinek tekinteni ezt a felmérést is.) Szelvénybeosztása a jozefiniánus térképhez hasonló, kisebb módosulások a vetületi rendszer eltéréséből adódó eltérések és a pontosítások miatt vannak, számozása azonban jóval bonyolultabb az előzőnél. A teljes Habsburg birodalom több mint 3300 szelvényből áll, ebből a történelmi Magyarország területére 1630 esik. A történelmi Magyarország felmérésénél (Horvátország, Szlavónia és a Horvát-Szlavón Határőrvidék kivételével) megtartották a 7

11 jozefiniánus térkép bécsi hüvelykes méretét. (A birodalom egyes részeit hüvelykes szelvényeken ábrázolták.) A harmadik katonai felmérés Magyarország harmadik katonai felmérése két részletben, között Erdélyben, között Magyarországon és a Partiumban valósult meg, az Osztrák Magyar Monarchia utolsó nagy térképészeti vállalkozásának részeként. A térképmű egészét, mely 1869 és 1887 között készült el, ferencjózsefi térképnek is szokták nevezni ben több szempontból is felmerült az igény az új térképezés megkezdésére: a II. katonai felmérés hiányosságainak pótlására, és a tartalmi szempontból elavult szelvények új felmérésére, valamint egységes, nem tartományok szerinti, hanem összefüggő ábrázolásra volt szükség a Monarchia területén. Ezen kívül a geodézia is sokat fejlődött a II. katonai felmérés megkezdése óta, így I. Ferenc József császár elrendelte a Monarchia új, részletes térképének elkészítését. A térképek már a méterrendszer bevezetése után készültek, ezért méretarányuk eltér a korábban (a jozefiniánus és a franciskánus térképnél) alkalmazott 1:28800 méretaránytól, helyette bevezetve a katonai topográfiai térképeknél azóta is használatos 1:25000 méretarányt. A poliéder vetületet alkalmazták, melynek előnye, hogy elhanyagolható a vetületi torzulás mértéke és bármely irányban, bármely mértékben kiterjeszthető. (Hátránya, hogy nincs az egész térképezési területre kiterjedő, egységes síkkoordináta-rendszer.) A térkép magassági adatokat is tartalmaz. (A magasságmérések részletessége már alkalmas volt arra, hogy ben országos főalappontot létesítsenek Nadap település határában.) A történelmi Magyarország területét 1354 szelvény fedi le, egy szelvény mérete cm, a szelvényen ábrázolt terület nagysága pedig 264 km². Magyarország felmérésekor az elsőrendű háromszögelési hálózatot használták fel, megfelelő alappontsűrítés mellett. A térkép ábrázolási módjában eltér az első két felméréstől, mivel a domborzatra és vízhálózatra vonatkozó grafikus adatok kisebb jelentőségűek, ugyanakkor megjelennek rajta a fontosabb dűlőnevek, és a jelkulcsokkal ábrázolt műtárgyak A Maros folyó A Maros folyó alapvetően meghatározza a táj arculatát és az itt élő emberek tájhasználatát, valamint jelentős antropogén hatás érte az elmúlt 200 évben, ezért fontosnak tartom a részletes jellemzését. 8

12 A Maros jelenlegi hidrológiai jellemzői A folyó a Keleti-Kárpátokban, a Gyergyói-havasokban, Marosfő közelében ered és Szegednél a Tiszába torkollik. A Tisza legnagyobb mellékfolyója, 768 km hosszú (Hamar, Sárkány-Kiss, 1995), melyből hazánk területére 28,3 km-nyi hossza esik teljes szélességében, míg 22 km hosszan (Apátfalvától Nagylakig) a magyar-román határt alkotja. Vízgyűjtőterülete hozzávetőleg km 2, a Tisza vízgyűjtőjének közel 20 %-a (Sipos, 2004). Alsó szakaszán sok szigetet épít (pl. Magyarcsanád szomszédságában az ún. Senki szigete ), a medrét kismértékben napjainkban is változtatja, igen intenzív zátonyképződés jellemzi (Sipos, 2004). Esése Magyarország térségében 27 cm/km, míg középvízkor átlagos sebessége 0,6 m/s. Heves vízjárású folyó, vízhozama Makónál árvízkor m 3 /s, közepes vízállásnál 161 m 3 /s, míg kisvízkor csupán 21 m 3 /s. Hordalékszállításának mértéke jelentős, a durva fenéküledék mellett a lebegtetett hordalékának töménysége is igen nagy (650 g/m 3, a Tiszáénak a duplája (Bogárdi, 1974)). Tehát jelentős mederformáló erőkkel kell számolnunk a hirtelen változó vízhozamok és a szállított hordalék mennyisége kapcsán (Fiala, Sipos, Kiss, 2006) A Maros jelenlegi élővilága A Maros magyarországi szakaszának ártéri erdői a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak, és a folyó román oldalának ártéri erdői is védettek (Maros-ártér Natúrpark). A magyar oldalon 2852 hektár esik védelem alá. A hullámtér néhol egészen vadregényes, a legszélesebb szakaszainál található kiterjedt erdőkkel különleges tájképi és élőhelyi viszonyokat teremtve hazánk fontos természeti értéke. Tájképi értékei közé tartozik a folyó meredek fala, homokzátonyai, az évszázados öreg füzek, fekete és fehér nyárak és a legelőkkel váltakozó erdőfoltok. Mivel a folyó átszeli Erdélyt és a hegyektől kisebb-nagyobb erdők kísérik, nemcsak az árvizek sodornak ide élőlényeket, de a parti zónában a folyamatos migráció is zajlik. A folyó élővilágának meghatározó tényezője, hogy az árvizek gyorsan és bővizűen érik el hazánkat, így gyakran telepednek meg ideiglenesen vagy véglegesen szubmontán állat- és növényfajok. A védett területen a Maros hullámterének legfőbb értékei a nagy kiterjedésű fűz-nyár ligeterdők, melyek közé sajátos módon keményfaligetek ékelődnek. Az erdők 75%-át teszi ki keményfa-ligeterdő (Fraxinus excelsior, Fraxinus pannonicus, Quercus robur, Ulmus sp.), 15%-a természetesen felújult puhafás társulás (Salix sp., Populus sp.). A halak közül védett, bennszülött fajok is megtalálhatók, a holtágak és kubikok a kétéltűek és hüllők számára 9

13 nyújtanak ideális élőhelyet. A fészkelő és az átvonuló madárállomány is jelentős (kmnp.nemzetipark.gov.hu) A Maros múltja A században megindult módszeres mederszabályozási, gátépítési munkák a 19. század végére világszerte teljes mértékben megváltoztatták a tájszerkezetet, a tájháztartást és a tájképet (Csemez, 1996). A kanyarulatok levágása miatt a folyók hossza jelentősen megrövidült, a lefolyás sebessége pedig megnőtt, így a meder egyre mélyebben bevágódik. Az alacsonyabbra került kisvízszint miatt a talajvízszint is csökkent, viszont az árvizek szintje egyre magasabb lett, mivel a folyó árvízvédelmi töltések közé szorult. Ezek a beavatkozások jelentősen megváltoztatták a folyóhoz kötődő élővilágot. A folyó menti hullámtér drasztikusan lecsökkent, az ármentesített területek pedig kiszáradtak és mezőgazdasági művelésbe vonták őket. Hazánkban a medence jellegből adódóan a vízrendezés rendkívüli módon elterjedt, a Maros szabályozására az 1800-es évek második felében kerület sor. A szabályozások előtt a Maros alsó szakasza meanderekkel, erekkel, szigetekkel tagolt vízrendszert alkotott, jól fejlett kanyarulatok jellemezték, melyet elsősorban átvágásokkal szabályoztak. A kanyarulat-átmetszések miatt az esés megduplázódott, 14 cm/km-ről 28 cm/km-re nőtt (Somogyi, 2000). A megváltozott energiaviszonyok hatására a korábban meanderező, illetve anasztomizáló folyón a meder helyenként kitágult ( méterre), és fonatos mintázatot mutató egységek jöttek létre szigetekkel és zátonyokkal. Viszont az 1950-es évektől a kiszélesedett meder szűkülni kezdett (18-20 %-kal, 0,3 m/év), a mederközepi szigetek száma csökkent és a fonatos jelleg visszaszorult. A folyamat hátterében elsősorban a kisvizes időszakokban az oldalzátonyokat stabilizáló növényzet áll (Sipos, 2003). A mesterséges medermintázat átalakulását az is elősegítette, hogy a folyó egy része 1920-tól magyar-román határszakasszá válva magára maradt, s természetes úton fejlődött tovább. (Határfolyói státuszából következően mintegy 90 éve vízügyi beavatkozás alig történt rajta.) A magyarországi szakaszon a megszokottól eltérően, a medermintázat megváltoztatása vonta maga után az üledék felhalmozási és mederalakítási folyamatok módosulását (Sipos, Kiss, 2004). 10

14

15 4. Eredmények 4.1. Jelenlegi állapot A vizsgálathoz kiválasztott terület (1. ábra) az Alföldön, a Tiszántúl déli részén, a Maros mentén található, átnyúlik Románia területére, és a projekt mintaterületeit magába foglalja. (A terület az UTM vetület rendszer 34. szelvényén található, a koordináták a térképen láthatóak.) 1. ábra. A dolgozatomban vizsgált terület, mely az Alföndön, a Maros mentén található, átnyúlik Románia területére és a HURO/0801/194 számú projekt mintaterületeit magába foglalja. (A jelmagyarázat a bal oldalon található.) A térkép és a jelmagyarázat a CORINE Land Cover 2000-es adatbázisából származik. 11

16 A vizsgált ,9 ha-os területen 13 felszínborítási típust különít el a CORINE adatbázisa, és mind az öt kategória képviseltetve van. A területen a szántóföldek uralkodnak, és többnyire nagy, összefüggő foltokat alkotnak, bár közvetlenül a Maros mentén inkább a természetközeli növényzettel alkotott komplexek jellemzőek. A lakott területek és az ipari létesítmények, vagyis a mesterséges felszínek területe ha. A különböző mezőgazdasági területek ha-t fednek le, ennek 81%-át adják a szántóföldek. A rizsföldek és a gyümölcsösök jelentősége elenyésző, csupán egy-egy foltban vannak jelen. A szőlőtermesztés korábban jellemző volt a területre, ma már viszont csak a határ túloldalán fordul elő viszonylag jelentős kiterjedésben. A rétek, legelők és a vegyes mezőgazdasági területek (komplex művelésű területek, és elsődlegesen mezőgazdasági területek jelentős természetes növényzettel) tartoznak még ebbe a kategóriába. Az erdők és természetközeli területek (1 595 ha) közül csak a lomblevelű erdők és az átmeneti erdős-cserjés területek vannak jelen. Mindezek mellett még kis kiterjedésben szárazföldi mocsarakat (2 480 ha) és állóvizeket (138 ha) találunk. A felsorolt típusok közül részletesen jellemzem a szántóföldeket, a mezőgazdasági/féltermészetes komplexeket, a legelőket és a lomblevelű erdőket. A (nem-öntözött) szántóföldeken (2. ábra) a CORINE definíciója szerint gabonatermesztés, szántóföldi zöldségtermelés, takarmány-termelés vagy kapásnövények termesztése történhet. Ide tartoznak a parlagterületek is, illetve a szántóföldi, üvegházi és fólia alatti virágtermesztés és zöldségtermesztés területei, a gyógynövények, illóolaj-tartalmú és fűszernövények termesztésére használt területek és az erdészeti csemetekertek. (A rétek, legelők nem ebbe a kategóriába tartoznak.) Az adatbázis 22 szántóföldfoltot különít el, melyek területe összesen ,9 ha. (A szántóföld foltok esetében fontos megemlíteni, hogy a CORINE adatbázisa nem különít el mindent táblát, ha nincs jelentősebb kiterjedésű természetközeli, vagy más jellegű folt a szántóföldek között, akkor összefüggő területként kezeli őket, és ez néhány kiugró értéket eredményez.) 2. ábra. Nem-öntözött szántóföldeket bemutató műholdfelvétel. Példa a CORINE Land Cover program nomenklatúrájához. (www.fomi.hu/corine) 12

17 A mezőgazdasági/féltermészetes komplexek (3. ábra) elsődlegesen mezőgazdasági területek, jelentős (fél)természetes formációkkal, vagyis a művelt területeket természetközeli foltok (facsoportok, tavak, stb.) szabdalják fel. A vizsgált területen 32 ilyen folt található, területük összesen 2 484,8 ha. 3. ábra. Mezőgazdasági/féltermészetes komplexeket bemutató műholdfelvétel. Példa a CORINE Land Cover program nomenklatúrájához. (www.fomi.hu/corine) A legelők (4. ábra), melyek féltermészetes területeket jelentenek, nagy produktivitású, fűvel sűrűn benőtt területek, ahol a Fűfélék (Gramineae) családjába tartozó fajok uralkodnak. Elsősorban legeltetéssel, illetve kaszálással hasznosítják. E területeken nem alkalmaznak vetésforgót, de alkalmazhatnak felülvetést, műtrágyázást, vízszabályozást, öntözést. Az adatbázis szerint 59 foltban találhatók, területük 8 959,8 ha. 4. ábra. Legelőket és réteket bemutató műholdfelvétel. Példa a CORINE Land Cover program nomenklatúrájához. (www.fomi.hu/corine) Az erdők (5. ábra) elsősorban lomblevelű fákból állnak, és a növényzetet a legtöbb esetben cserjeszint és gyepszint egészíti ki. Ezzel a típussal csak a Maros folyó mentén 13

18 találkozhatunk, 15 foltban, 1 356, 6 ha kiterjedésben. A részletezett típusok kiterjedésére jellemző további adatokat az 1. táblázat tartalmazza. 5. ábra. Az erdőket bemutató műholdfelvétel. Példa a CORINE Land Cover program nomenklatúrájához. (www.fomi.hu/corine) 1. táblázat. A vizsgált területen belül a szántóföldek, mezőgazdasági/féltermészetes komplexek, legelők és az erdők kiterjedését jellemző adatok: az elkülönített foltok száma (db), az összkerület (m), a kerületek átlaga és szórása, az összterület (m 2 ), a területek átlaga és szórása, valamint a kerület/terület arányok átlaga. Az adatok a CORINE Land Cover 2000-es adatbázisából származnak. foltok száma K (m) átlag szórás T (m 2 ) átlag szórás K/T arányok átlaga szántóföldek , , , , ,5 0, mezőgazdasági/ féltermészetes komplexek , , , , , ,6 0, legelők , , , , , ,7 0, erdők ,6 7101,4 5262, , , ,8 0, A foltok alakjának jellemzésekor a terület és a kerület arányából indulhatunk ki. Referenciaként tekinthetjük a tömör alakzatokat (pl. kör, négyzet), amelyeknek kevesebb élük/határuk van, így nagyobb a védettebb, belsőterületük (ahová már nem, illetve kevésbé érnek el a zavaró hatások), ezért ellenállóbbak, mint az elnyúló, keskeny alakzatok, ahol szinte nem is találunk a zavarásoktól védett belső területet, annak ellenére, hogy a teljes területük nagy is lehet. A kerület/terület arányát két fő tényező növeli meg. Egyrészt minél összetettebb, szabálytalanabb alakú egy folt, annál nagyobb a kerülete, így nagyobb a kerület/terület aránya. Másrészt az élőhely feldarabolódása csökkenti a folt területét, és így növeli a kerület/terület 14

19 arányt. (A fragmentáció hatására nő a szegélyhatás, ami kedvezőtlenül hat az élővilágra, ugyanis a szegélyben mások az abiotikus feltételek, nagyobb a külső zavarás, és nagyobb az invázió veszélye.) Tehát a foltok alakját az emberi tevékenység jelentősen befolyásolja. Általánosságban igaz az, hogy a szabályos, kevéssé komplex foltok humán eredetűek, míg az elnyúlt lekerekített formák természetes úton alakultak ki (Mezősi, Fejes, 2005). Ha egy referencia alakzathoz viszonyítjuk a folt alakját, és az attól való eltérést számítjuk, az eredményt nem befolyásolja a folt mérete, ami nagy előnye a módszernek (Mezősi, Fejes, 2005). Ilyen index például az alaki index (McCarigal, Marks, 1995), mely a folt kerület/terület arányát hasonlítja egy bizonyos alakzat általában négyzet konstans kerület/terület értékéhez. Dolgozatomban ezt a logikát követem. A szántók (6. és 7. ábra) esetében a legkisebb a kerület/terület arány, vagyis ezen foltok alakja a legszabályosabb, ami összhangban van a várt eredményekkel. Ezen kívül a kisebb foltok jobban közelítik a négyzet alakot, mint a nagyobbak. Ezzel szemben a legelők nagyon szabálytalan alakúak (bár van néhány kifejezetten négyzet alakú folt is), ami a térképen is jól látszik. A mezőgazdasági/féltermészetes komplexekre is a szabálytalan alak a jellemező, szabályosabb foltokat alig találunk, ami miatt a kerület/terület arányuk kisebb, mint a legelőké. Az erdő foltok kerület/terület aránya a legkisebb, ami a szabálytalan alak mellett a kis terület következménye. (Az utóbbi három típusra vonatkozó diagramok a mellékletekben találhatók.) K/T arány , , , ,00 0,1 0,01 0,001 y = 0,1273x -0,379 R² = 0,6508 terepi adatok ideális eset 0,0001 0,00001 kerület y = 16x -1 R² = 1 6. ábra. A vizsgálati területen a szántóföldek kerület/terület aránya a kerület függvényében, összehasonlítva a kerület alapján számolt ideális, négyzet alakú foltok adataival, logaritmikus skálán ábrázolva, és feltüntetve a hatványos trendvonalakat. 15

20 , , , , ,00 K/T arány 0,1 0,01 y = 0,3428x -0,303 R² = 0,8235 terepi adatok 0,001 0,0001 y = 4x -0,5 R² = 1 terület ideális eset 7. ábra. A vizsgálati területen a szántóföldek kerület/terület aránya a terület függvényében, összehasonlítva a terület alapján számolt ideális, négyzet alakú foltok adataival, logaritmikus skálán ábrázolva, és feltüntetve a hatványos trendvonalakat. foltok száma (db) szántóföldek legelők mezőgazdasági/féltermészetes komplexek erdők terület (ha) 8. ábra. A szántóföld, legelő, mezőgazdasági/féltermészetes komplex és az erdő foltok területének eloszlása a vizsgálati területen. Az adatok a CORINE Land Cover 2000-es adatbázisából származnak. 16

A Csernec és Letenye közötti horvát és magyar Mura-mellék területhasználatának változása történeti térképek és légifotók alapján

A Csernec és Letenye közötti horvát és magyar Mura-mellék területhasználatának változása történeti térképek és légifotók alapján A Csernec és Letenye közötti horvát és magyar Mura-mellék területhasználatának változása történeti térképek és légifotók alapján Sitiung Bt. Keszthely A Mura A táj képét alapvetően a Mura, és annak mederváltozásai

Részletesebben

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés

TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori (PhD) értekezés Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN

A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN Tájökológiai Lapok 9 (1): 1 11. (2011) 1 A TURAI LEGELŐ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET és környékének TÁJVÁLTOZÁS VIZSGÁLATA KATONAI TÉRKÉPEK ALAPJÁN SZABÓ Boglárka 1, CENTERI Csaba 1, VONA Márton 2 1 SzIE-Gödöllő,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem. Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Molnár Zsófia

Budapesti Corvinus Egyetem. Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék. Molnár Zsófia Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék Molnár Zsófia Az Alsó-Tisza-völgyi holtágak tájvizsgálata és tájrehabilitációs elvei Doktori

Részletesebben

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén

A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Biológia Doktori Iskola Botanika Program A történeti térképekre alapuló vegetációrekonstrukció és alkalmazásai a Duna-Tisza közén PhD értekezés Biró Marianna Témavezető: Dr. Fekete

Részletesebben

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1

TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN. Deák József Áron 1 TÁJVÁLTOZÁSVIZSGÁLATOK ÉLŐHELYTÉRKÉPEZÉS SEGÍTSÉGÉVEL CSONGRÁD ÉS SZEGED VÁROSOK KÖRNYÉKÉN Deák József Áron 1 Absztrakt: 2002-től kezdődően elkezdtem Csongrád megye aktuális és történeti élőhelytérképének

Részletesebben

Térinformatikai alapú morfometriai vizsgálatok a Bodrog folyó Bodroghalász és Szegi közötti szakaszán az első katonai felméréstől 2006-ig

Térinformatikai alapú morfometriai vizsgálatok a Bodrog folyó Bodroghalász és Szegi közötti szakaszán az első katonai felméréstől 2006-ig Debreceni Egyetem TEK Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék Térinformatikai alapú morfometriai vizsgálatok a Bodrog folyó Bodroghalász és Szegi közötti szakaszán az első katonai felméréstől 2006-ig

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola

Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola Szegedi Tudományegyetem Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék Földtudományi Doktori Iskola TÁJDINAMIKAI VIZSGÁLATOK A TÁJHASZNÁLAT VÁLTOZÁS ÉS REGENERÁCIÓS POTENCIÁL ÖSSZEFÜGGÉSEINEK MODELLEZÉSE Doktori

Részletesebben

Tanulmány a Maros menti hullámtéri erdők tájbeli jelentőségéről és szénmegkötésük modellezéséről

Tanulmány a Maros menti hullámtéri erdők tájbeli jelentőségéről és szénmegkötésük modellezéséről Tanulmány a Maros menti hullámtéri erdők tájbeli jelentőségéről és szénmegkötésük modellezéséről Cseh Viktória Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Ökológiai Tanszék 2013. szeptember

Részletesebben

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK

TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK Kezelési javaslatok a Körös-Maros Nemzeti Park védett természeti területeire Tóthné Hanyecz Katalin Budapest, 2006. 2 A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER EREDMÉNYEI I. SZERKESZTÔ: TÖRÖK KATALIN ÉS FODOR LÍVIA RESULTS OF THE HUNGARIAN BIODIVERSITY MONITORING SYSTEM I. Editors: KATALIN TÖRÖK and LÍVIA FODOR NEMZETI

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FÖLDTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján MOLNÁR SÁNDOR TÉMAVEZETŐ: Prof.

Részletesebben

Árvízvédelem ökonómiai kérdései

Árvízvédelem ökonómiai kérdései Szent István Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés Árvízvédelem ökonómiai kérdései Felkai Beáta Olga Gödöllő 2006 A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás-

Részletesebben

A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEINEK HATÁSA A TALAJVÍZSZINTEK ALAKULÁSÁRA MAGYARORSZÁG SÍKVIDÉKEIN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KALOCSAI-SÁRKÖZ TERÜLETÉRE

A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEINEK HATÁSA A TALAJVÍZSZINTEK ALAKULÁSÁRA MAGYARORSZÁG SÍKVIDÉKEIN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KALOCSAI-SÁRKÖZ TERÜLETÉRE A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEINEK HATÁSA A TALAJVÍZSZINTEK ALAKULÁSÁRA MAGYARORSZÁG SÍKVIDÉKEIN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KALOCSAI-SÁRKÖZ TERÜLETÉRE Szalai József 1 Nagy György 2 1 Országos Vízügyi Főigazgatóság

Részletesebben

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN

A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN 1 A TERÜLETHASZNÁLAT VÁLTOZÁS TERMÉSZETI, TÁRSADALMI OKAINAK, ÉS TALAJMINŐSÉGRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA A KÁLI- MEDENCE PÉLDÁJÁN Szilassi Péter 1 1. Bevezetés, kutatási előzmények A fenntartható

Részletesebben

A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása

A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása Crisicum 8: 191 203. (2014) A Dévaványai-sík kistáj tájváltozása Máté Klaudia Abstract The land-use change on the Dévaványa-flat: The Dévaványa-flat has undergone a significant change since the people

Részletesebben

Silva naturalis. Vol. 3.

Silva naturalis. Vol. 3. Silva naturalis Vol. 3. Silva naturalis A folyamatos erdőborítás elméleti alapjainak és gyakorlati megvalósításának sorozata Series on Theory and Practice of Continuous Forest Cover Szerkeszti Editors:

Részletesebben

A tájökológia fogalma és tárgya

A tájökológia fogalma és tárgya A tájökológia fogalma és tárgya A táj fogalmának fejlődése: Humboldt (1807): a táj egy földfelszíni egység összes tulajdonságainak megjelenése, Troll (1971): a táj térbeli és vizuális megjelenésének összessége,

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893. 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz TARTALOM M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 83. szám 7893 1. melléklet a 28/2015. (VI. 17.) OGY határozathoz - TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1 A stratégia háttere... 4 1.1.1 Indíttatás

Részletesebben

A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS

A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS FELSZÍNBORÍTÁS A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG MEGŐRZÉSE ÉS FENNTARTÓ HASZNÁLATA AZ ÖKOTURIZMUS FORMÁINAK FEJLESZTÉSE RÉVÉN KÖZÉP ÉS KELETEURÓPAI BIOSZFÉRA REZERVÁTUMOKBAN AG 2. ALPROGRAM BESZÁMOLÓ A TÖRTÉNETI TÁJHASZNÁLAT ÉS

Részletesebben

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja

A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja 1. melléklet a /2015. ( ) OGY határozathoz A biolo giai sokfé lésé g mégo rzé sé nék 2015-2020 ko zo tti ido szakra szo lo némzéti straté gia ja TARTALOM Vezetői összefoglaló... 3 1 Bevezetés... 4 1.1

Részletesebben

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKA JEGYZET A FÖLDMÉRŐ ÉS TÉRINFORMATIKA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA DR WINKLER GUSZTÁV 2011. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. oldal 2. A TÉRINFORMATIKAI ADATGYŰJTÉS FEJLŐDÉSÉRŐL 5.

Részletesebben

A VIZES ÉLŐHELYEK VÁLTOZÁSAI SZABADSZÁLLÁS HATÁRÁBAN

A VIZES ÉLŐHELYEK VÁLTOZÁSAI SZABADSZÁLLÁS HATÁRÁBAN Tájökológiai Lapok 11 (2): 291-310. (2013) 291 A VIZES ÉLŐHELYEK VÁLTOZÁSAI SZABADSZÁLLÁS HATÁRÁBAN UJHÁZY Noémi 1, BIRÓ Marianna 2 1 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék 1117

Részletesebben

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens

Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens Tápanyagterhelés Csökkentés Project DDNP Komponens GEF # TF 051289 Környezeti hatáselemzés Társadalmi-gazdasági hatáselemzés Zárójelentés VITUKI, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Központ VTK

Részletesebben

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével

Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR Környezeti változások az Alföldön a szakemberek és a helyi lakosok szemével KÉSZÍTETTE: Fekete Bence Környezettan szakos hallgató TÉMAVEZETŐ:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT

SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT SZENT ISTVÁN EGYETEM SZIE KÖRNYEZETVÉDELMI (ZÖLD) SZAKKOLLÉGIUM II. SZAKKKÖR KONFERENCIA SZAKKOLLÉGIUMOK KONFERENCIÁJA A KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMÉRT II. SZAKKKÖR KONFERECIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Részletesebben

A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése

A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése A felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák kijelölése ZÁRÓJELENTÉS Előirányzat száma: 10/5/1 KGI témaszám: 4001-31881 Témafelelős: Takács András Attila OKTVF Természetvédelmi

Részletesebben

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE

A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE A MEZŐFÖLDI SZIKES TAVAK TÁJTÖRTÉNETE, NÖVÉNYZETE BABAI DÁNIEL Pécsi Tudományegyetem BEVEZETŐ Előszó A tavak sorsa sokáig az volt, hogy eltűnjenek. Hogy örökre lehunyják égre tekintő tükrös szemeiket.

Részletesebben

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs

A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs A Fehér-, Fekete- és Kettős-Körös folyók környezetvédelmi katasztere és cselekvési programja (CRISKÖR) Szerkesztő: Duray Balázs Készült az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet Alföldi Tudományos Osztály

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A művelést segítő szenzorok és monitorok III. 141.lecke Adattárház és

Részletesebben