Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: Intézményi kód: Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: év augusztus hó 29 naptól Debrecen, augusztus 29. Készítette: Kovács Zsolt intézményvezető

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szabályzat célja és hatálya Az intézmény működését meghatározó jogszabályok AZ SZMSZ elfogadásának szabályai, hatályba lépése Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala A Pedagógiai programról történő tájékoztatás kérésének lehetőségei (helye, ideje) Alapelvek Az intézmény meghatározása, tevékenysége, a kiadmányozás és képviselet szabályai Az intézmény meghatározása A kiadványozási rend A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai Alkalmazási feltételek Az intézmény irányítási szervezeti struktúrája A nevelő-oktató és képző munka követelményrendszere Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Az intézmény szervezeti egységei A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetési szervezete, a vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők benntartózkodásának rendje Az intézmény vezetője Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Általános, közismereti intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre Műszaki intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre Műszaki vezető feladat- és hatásköre A helyettesítés rendje az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén Általános, közismereti intézményvezető helyettes Műszaki intézményvezető helyettes Műszaki vezető Az intézményi közalkalmazottak Az iskolai közösségek, kapcsolatuk egymással és az iskolavezetéssel Az iskolai közösség, alkalmazotti közösség Nevelőtestület A nemzeti köznevelésről szóló törvény 70. (2) bekezdése értelmében a nevelőtestület dönt A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezés Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A szülői szervezet A tanulók közösségei 36 2

3 Az osztályközösség Az iskolai diákönkormányzat Az intézményi tanács Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása Nevelők és tanulók Nevelők és szülők Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja a pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakmai szolgálatok valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató vonatkozásában Az intézmény működési rendje Az iskola és a tanműhely működési rendje, a tanulók, alkalmazottak, vezetők benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje az iskolával tanulói jogviszonyban nem állók részére Tanórán kívüli foglalkozások, egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A belső ellenőrzés szabályai A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje A könyvtár működési rendje A mindennapi testedzés, az iskolai sportkör. Az iskolavezetés és a sportkör közötti kapcsolattartás formái és rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézményi védő-óvó előírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, az ünnepélyek, megemlékezések rendje Az intézmény létesítményei, vagyona és ezek megóvásával kapcsolatos feladatok, védő, óvó előírások Az iskola vagyona A létesítmények és a vagyon megóvásával kapcsolatos feladatok Védő, óvó előírások A felnőttképzés formái Különös közzétételi lista A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, a hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 65 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 66 3

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, irányítását, a működés rendjét, a belső és a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket a felsőbb jogszabályok nem utalnak más szerv vagy személy hatáskörébe. A szabályzat a célrendszer, a tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed, vagyis kötelező érvényű az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, az egyéb foglalkoztatói és tanulói jogviszonyban álló személyekre, valamint a tanulók szüleire, gondviselőire Az intézmény működését meghatározó jogszabályok - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, - a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - az alkalmazott kerettantervekre vonatkozó rendeletek, - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgákról, - a 40/2002. (V. 24. ) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, - szakképzés esetén az alkalmazott OKJ-ra, szakmai és vizsgakövetelményre, központi programra vonatkozó rendeletek, - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény - a számvitelről szóló évi C. törvény; - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény; - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; - a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet; - az államháztartás működési rendjéről 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet; - a helyi önkormányzat képviselőtestületének hatályos rendeletei, különösen az intézmények költségvetésére, pénz- és vagyongazdálkodására vonatkozó rendelkezések; - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működését meghatározó jogszabályoknak intézményünkre vonatkozó pontjai; - intézményünk Pedagógiai programja, Házirendje 4

5 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XCIII. törvény az illetékekről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 28/2000. (IX.21) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 1.3. AZ SZMSZ elfogadásának szabályai, hatályba lépése Az SZMSZ tervezetét az iskola intézményvezetője készíti el, melyet előterjeszt véleményezésre a nevelőtestület elé. Az iskola SZMSZ-e a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményének kikérésével fogadható el. Az intézmény SZMSZ-e a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács egyetértésével, illetve a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: - fenntartó, - a nevelőtestület, - az iskola intézményvezetője, - a Szülői Munkaközösség iskolai vezetősége, - a Diákönkormányzat iskolai vezetősége. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok, intézményvezetői utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az iskola intézményvezetője a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. Az érvényben lévő SZMSZ-t kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha - jogszabályi változás következik be, - a módosítást kezdeményezhetők köréből erre igényt tartanak. A felülvizsgálat kezdeményezése írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselete nyújt be az iskola intézményvezetőjének Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala Az SZMSZ-t a jóváhagyását követő napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény intézményvezetője köteles intézkedni. Az SZMSZ-t az alábbi helyekre kell elhelyezni: - titkárság, - könyvtár, - irattár, - iskolai honlap. Az SZMSZ-ből egy-egy példányt kapnak: - fenntartó, - az intézmény vezetőségének tagjai, - a Diákönkormányzat képviselője, - a Szülői Munkaközösség képviselője, - az Intézményi Tanács képviselője. 6

7 - a fegyelmi bizottság elnöke. Az SZMSZ-t digitális formátumban, PDF kiterjesztésű állományként az iskola honlapján megtekinthető, letölthető. Az SZMSZ tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden tanév elején ismertetni kell - az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, - az első szülői értekezleten a szülőkkel. A SZMSZ-ről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető helyetteseitől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy megtekinthető az iskola titkárságán munkaidőben vagy a könyvtárban, nyitvatartási időben A Pedagógiai programról történő tájékoztatás kérésének lehetőségei (helye, ideje) A Pedagógiai Programot a jóváhagyását követő napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény intézményvezetője köteles intézkedni. A Pedagógiai Programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: - titkárság, - tanári szoba, - könyvtár, - irattár, - iskolai honlap. A Pedagógiai Programból egy-egy példányt kapnak: - fenntartó, - az intézmény vezetőségének tagjai, - a diákönkormányzat képviselője, - a Szülői Munkaközösség képviselője, - a fegyelmi bizottság elnöke. A Pedagógiai Program digitális formátumban, PDF kiterjesztésű állományként az iskola honlapján megtekinthető, letölthető. A Pedagógiai Program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden tanév elején ismertetni kell - az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, - az első szülői értekezleten a szülőkkel. A Pedagógiai Programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető helyetteseitől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy megtekinthető az iskola titkárságán munkaidőben vagy a könyvtárban nyitvatartási időben Alapelvek A közoktatási-szakképzési feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a tanulók mindenek felett álló érdekeit veszik figyelembe, különösen azt, hogy - a köznevelési törvényben meghatározott szolgáltatásokat az iskola megfelelő színvonalon biztosítsa, 7

8 - a tanuló minden segítséget megkapjon tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez, - ügyeiben humánusan, méltányosan, a többi tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára a legkedvezőbben választhasson. Iskolánkban az egyenlő bánásmód követelmény. Megsértését és annak következményeit orvosolni kell, amely nem járhat más tanuló jogainak csorbításával Az intézmény meghatározása, tevékenysége, a kiadmányozás és képviselet szabályai Az intézmény meghatározása - neve: Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola - intézményi kód: székhelye: 4028 Debrecen, Kassai u helyrajzi száma: 5418 hrsz. ingatlan 8392/8692-es tulajdoni hányada - alapító szerve: Munkaügyi Minisztérium - alapítás éve: módosított alapító okirata: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének B/74. számú i rendelete - működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási és regionális területe - OM azonosító: jogállása: A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 72. -a szerinti, kormányrendelet által létrehozott és az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal irányítása alá tartozó intézmény - fenntartó szerv és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1055 Budapest, Szalay út felügyeleti szerv és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete, 4026 Debrecen, Kálvin tér típusa: összetett iskola (szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola) - ellátandó alaptevékenység: szakmai középfokú oktatás - alapvető szakfeladat: nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - ellátott szakfeladatok: Alapító Okirat (1. sz. melléklet) - gazdálkodási jogköre: önállóan működő - költségvetési számlaszáma: KLIK Debreceni Tankerület számlaszáma: adószáma: KLIK Debreceni Tankerület adószáma: vállalkozási tevékenysége: nem folytathat - feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés: Alapító Okirat melléklete - magasabb vezetők kinevezése: az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik, a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Alapító Okirat (1. sz. melléklet), illetve a közgyűlési határozat pályázati kiírása alapján - finanszírozása, feladatellátásának forrásai: állami fenntartás, működési bevétel, pályázati és szakképzési fejlesztési támogatások 8

9 A kiadványozási rend Intézményvezető - Pedagógiai Program; - Intézményi Minőségirányítási Program; - Házirend; - Szervezeti és Működési Szabályzat; - Kockázatelemzés - Munka- és tűzvédelmi szabályzat - Iratkezelési szabályzat - Műszaki ügyrend - Belső utasítások - Önköltségszámítási Szabályzat - Selejtezés és felesleges vagyontárgyak értékesítésének szabályzata - Leltározási szabályzat A kiadmányozás szabályai Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket az intézmény vezetője írhat alá. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: - az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím), - az irat iktatószáma, - az ügyintéző neve, - az ügyintézés helye és ideje. A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: - az irat tárgya, - az esetleges hivatkozási szám, - a mellékletek száma. A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 9

10 A képviselet szabályai A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: Jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében - tanulói jogviszonnyal - az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával összefüggésben. Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben - önkormányzatokkal való ügyintézés során - állami szervek, hatóságok és bíróság előtt - az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt. Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során - a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, - más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, - megyei, helyi gazdasági kamarával, - az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, - munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. Iskolánk bélyegzőinek hivatalos szövege és lenyomata: - az iskola hosszú bélyegző szövege: Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4028 Debrecen, Kassai u az iskola hosszú bélyegző lenyomata: - az iskola körbélyegző szövege: Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen *1.*

11 - az iskola körbélyegző lenyomata: A bélyegző-nyilvántartást a gondnok vezeti Az alkalmazási feltételek Az alkalmazást tekintve a Munka Törvénykönyvét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt kell figyelembe venni. Óraadó tanár a polgári jogviszony keretén belül alkalmazható. Pedagógus és egyéb munkakörökben a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy alkalmazható. 2. Az intézmény irányítási szervezeti struktúrája 2.1. A nevelő-oktató és képző munka követelményrendszere Az intézményben a nevelő-oktató és képző munka a Pedagógiai program alapján folyik, mely magában foglalja a nevelési programot, helyi tantervet valamint a szakmai programot, s mellékletét képezik a tantárgyi helyi tantervek. Az intézmény előzőekben részletezett jogát azzal a megkötéssel gyakorolja, hogy a tanítás törvényes időkeretén belül marad, valamint biztosítja a tanulmányok befejezéséig a helyi tantervnek, illetve központi programnak megfelelő követelményrendszer teljesítését, a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó korlátozásokat megtartja. Az intézmény helyi tantervét a kerettantervek alapján készíti el, s él azokkal a lehetőségekkel, amelyek a törvényi szabályozás keretei között adottak (pl.: szabadon tervezhető órák meghatározása, nem kötelező, kötelezően választandó, szabadon választható órakeret biztosítása) Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Az intézmény szervezeti egységei: - szakközép- és szakképző iskola (általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, szakelméleti oktatás), szakképzés - tanműhely (szakmai gyakorlati képzés) - speciális szakiskola (sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók szakképzése) A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Az iskola intézményvezetője napi szintű kapcsolatot tart: - a szakközépiskolai szervezeti egységgel, ill. a többi szervezeti egység közismereti oktatásának vonatkozásában az általános és közismereti intézményvezető helyettes, - a szakképzési szervezeti egységgel a műszaki intézményvezető helyettes, 11

12 - a tanműhelyi és speciális szakiskolai szervezeti egységgel a műszaki intézményvezető helyettes és a műszaki vezető révén. A kapcsolattartás formája: - az igazgatótanács ülései - szóbeli beszámolók - írásbeli jelentések - napi egyeztetések, feladat-meghatározások, - ellenőrzések, értékelések A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek összehangoltan, az éves munkatervben, ill. az órarendben foglaltaknak megfelelően működnek. Tevékenységük egyes esetekben egymásra épül pl. a szakmai képzés elmélete és gyakorlata vagy a szakmai vizsgát tett tanulók szakközépiskolai továbbtanulása, stb. Ezen munkaformák összhangja az alapdokumentumokban Pedagógiai program, Házirend szabályozott módon biztosított. A szervezeti egységek együttműködéséért a szakvezetők felelősek (intézményvezető helyettesek, műszaki vezető, munkaközösség-vezetők). 12

13 13

14 2.3. Az intézmény vezetési szervezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetőjének, az intézményvezetőnek a felelőssége teljes körű, kiterjed az intézmény működésének egészére. Felelős a szakszerű és törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, képviseli az iskolát. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó utasításai, valamint a belső szabályzatok által előírtak szerint végzi. Az intézményi munkamegosztásban az intézményvezető bizonyos jogköröket átruház esetenként vagy az ügyek egy jól meghatározott körében a helyetteseire vagy a műszaki vezetőre. Az egyes intézményegységek irányításában történő munkamegosztás lefedi az iskola tevékenységi körének egészét. A részegységek vezető beosztású irányítói a vezetési tevékenység valamennyi elemét teljes felelősséggel gyakorolják. A vezető beosztással megbízott személyek az intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve, egymással mellérendeltségi viszonyban látják el feladataikat. Az iskola igazgatóságát, az igazgatótanácsot az intézményvezető valamint az alábbi, közvetlen munkatársai alkotják: - általános és közismereti intézményvezető helyettes; - műszaki intézményvezető helyettes; - műszaki vezető; - közalkalmazotti tanács elnöke; - üzemeltetési kapcsolattartó. Iskolatanács Az iskolai működés egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkező testület, mely havonta egyszer tart megbeszélést az intézményvezető előkészítésével, vezetésével. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. Az iskolatanács tagjai: - igazgatótanács; - szakmai munkaközösségek vezetői; - diákönkormányzat vezetője; - szülői szervezet vezetője. Az iskolatanács tagjai a tanácskozásokon történő közreműködéssel, részvétellel egyben ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az intézményvezető helyettesek, valamint a műszaki vezető a megbízását a tantestület véleményének a kikérésével az intézményvezető adja. Az intézményvezető helyettesi megbízások öt évig vagy visszavonásig érvényesek, a műszaki vezetői megbízások visszavonásig érvényesek A vezetők benntartózkodásának rendje 7:20 és 15:30 között az egyik intézményvezető helyettes, 8:00 és 16:00 között az intézményvezető és a másik intézményvezető helyettes az iskolában tartózkodik. Elfoglaltságuk 14

15 esetén legalább egy vezető (az intézményvezető vagy valamelyik helyettese) mindenképpen az iskolában tartózkodik Az intézmény vezetője Az intézményvezető feladat- és felelősségi köre: Az intézményvezető a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 69. -ában foglaltak alapján felel az iskola Alapító Okiratában meghatározott tevékenységi körök szakszerű és szabályszerű ellátásáért és a rábízott vagyonnal történő rendeltetésszerű gazdálkodásért. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, - felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, - jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, - képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel - a pedagógiai munkáért, - a nevelőtestület vezetéséért, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, - a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, - a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A feladatellátás és a gazdálkodás során alkalmazandó főbb jogszabályok és szabályzatok Az 1.2. pontban rögzítettek szerint. Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek Az intézmény vezetője - köteles a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által hozott, az intézményre vonatkozó döntéseket és utasításokat végrehajtani és végrehajtatni, - a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére a fenntartó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult, - köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, 15

16 - a beosztásával járó feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen és felelősségteljesen köteles ellátni Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Általános, közismereti intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre A vezető beosztás ellátásával az intézményvezető bízza meg. Feladatkörébe tartozik: - az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységének koordinálása, a tantestület nevelő és általános pedagógiai munkájának irányítása, szervezése, értékelése; - a közismereti munkaközösségek nevelő-oktató munkájának szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése, értékelése; - követi és működési területén a napi gyakorlatban érvényesíti betartja és betartatja a hatályos jogszabályokat és azok változásait, beleértve a fenntartó döntéseit, határozatait, iránymutatásait; - részt vesz a nevelő-oktató munka, valamint az iskola működési rendjét szabályozó dokumentumok megalkotásában, módosításában; - elkészíti szakterületének a tantárgyfelosztását; - szervezi a tanulók beírását, osztályba sorolását; - összesíti, ellenőrzi a munkaközösség-vezetők által leadott tankönyvigényeket, adatot szolgáltat a tankönyvrendelés elkészítéséhez a tankönyvfelelősnek, közreműködik a tankönyvkedvezmények törvényi előírásoknak megfelelő biztosításában, együttműködve az intézményvezetővel, ifjúságvédelmi felelőssel, könyvtárossal, raktárossal; - irányítja a törvényi előírásoknak megfelelő tantervmódosításokat, ellenőrzi a tanmenetek elkészítését és az abban foglaltak megvalósítását; - a területét érintő a munkaköri leírásokat megalkotja, módosítja; - közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a könyvtáros-tanár, a szociálpedagógus, a szabadidőszervező és a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját; - működteti az iskola mérési, értékelési, ellenőrzési rendszerét, szervezi az országos kompetencia méréseket; - kapcsolatot tart a Szülői szervezettel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, az önkormányzatok jegyzőivel és minden olyan hatósággal, szervvel, akik kapcsolatba kerülnek az iskolánkban jogviszonnyal rendelkező tanulókkal; - koordinálja és segíti a tanórán kívüli, ill. egyéni foglalkozásokat - Irányítja a tanulói jogviszony megszüntetését, a tanulók áthelyezését, a tanulói fegyelmi bizottság munkáját, - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanulmányok alatti vizsgákat; - Szervezi az érettségi vizsgákat, a tantárgyi tanulmányi versenyeket, a kulturális és sportvetélkedőket; - Részt vesz az irányító szervek, a fenntartó által kért statisztikák elkészítésében, s minden egyéb, szakterületét érintő adatszolgáltatásban, bekapcsolódik elemzések készítésébe; - Szervezi és irányítja a tanulók általános egészségügyi vizsgálatát; - irányítja a nemzeti és iskolai ünnepek szervezését, megrendezését - koordinálja a szabadidő-szervező munkáját - Gondoskodik a tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségek a megállapításáról; - Őrködik szakterületén a törvényes és takarékos gazdálkodás felett; - Gondozza, aktualizálja a pedagógus továbbképzési tervet; - Elkészíti a hatáskörébe tartozó alkalmazottak szabadságolási tervét, 16

17 - Közvetlen felettesének, ill. a munkaügyi előadónak azonnal jelenti a munkanapokon távollévő alkalmazottak névsorát, a kieső tanítási napokon gondoskodik a helyettesítésükről; - Szakterületén ellenőrzi a pedagógus teljesítmény-nyilvántartó lapot, a túlórák megtartását, a változó bér elszámolásához adatot szolgáltat a munkaügyi előadónak Műszaki intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre A vezető beosztás ellátásával az intézményvezető bízza meg. Feladatkörébe tartozik: - A műszaki vezető, a műszaki munkaközösségek és a tanműhelyi pedagógusok oktató-képző munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése, a területét érintő munkaköri leírások, megalkotása, módosítása; - Az iskola szakmai mérési, módszertani, értékelési, ellenőrzési rendszerének működtetése; - A szakmai záróvizsgák és a szakmai elméleti és gyakorlati tudásszint felmérését szolgáló szintvizsgák szervezése, lebonyolítása; - Kapcsolattartás a külső, gyakorlati képzést végző cégekkel, gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal, a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és egyéb szakmai szervezetekkel, mindenekelőtt az NSZFI-vel, és a TISZK-kel; - Az SZKT és más szakmai versenyek előkészítése, szervezése, lebonyolítása; - A tanműhely és az iskola szakmai pedagógiai munkájának, tanügyi dokumentációinak az ellenőrzése, értékelése; - A tanulók szakmai egészségügyi vizsgálatának megszervezése, a tanműhelyi gyakorlati képzés munkavédelmi biztonságának garantálása, felügyelete; - A 9, ill. a szakképző évfolyamokra történő beiskolázás előkészítésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel; - Az országos közoktatási statisztika intézményi szintű elkészítése, közreműködés az egyéb statisztikák elkészítésében és a normatív hozzájárulás igénylésében; - A szakelméleti tanárokra és szakoktatókra vonatkozó tantárgyfelosztás elkészítése; - A szakmai oktatás-képzés dokumentumainak karbantartása, az iskola működési rendjét szabályozó dokumentumok, okiratok módosítása, megalkotása; - A tanulószerződések nyilvántartatása; - A műszaki szakterülethez tartozó alkalmazottak személyi anyagának folyamatos aktualizálása, a munkaügyi kérdések (pl. távollét, betegszabadság) és pedagógusképzések gondozása; - A pedagógus teljesítmény-nyilvántartó lapok és a túlórák ellenőrzése szakterületén, adatszolgáltatás a változó bér elszámolásához a munkaügyi előadónak. - A tanműhely takarékos, jogszerű gazdálkodásának szervezése, ellenőrzése, a működési bevételek teljesítésének időarányos követése, valamint növelésének szorgalmazása; - A tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségeinek a megállapítása, szakmai tankönyvellátás irányítása; - A területét érintő munka- és tűzvédelmi szabályzatok betartása, valamint az egyéb szabályzatok gondozása, módosítása, kiadása. 17

18 Műszaki vezető feladat- és hatásköre Feladatkörébe tartozik: - A műszaki intézményvezető helyettes felügyeletével közvetlenül irányítja, ellenőrzi és értékeli a tanműhely szakoktatóinak és technikai dolgozóinak a munkáját; - Területét érintően munkatervet készít, és a szakoktatókkal elkészítteti a tanügyi dokumentumokat, legalább havonta ellenőrzi azok pontos vezetését; - Gondoskodik a gyakorlati képzéshez szükséges anyagokról, eszközökről, szerszámokról, valamint a gépek és berendezések biztonságos műszaki állapotáról; - Felelősséggel tartozik a szakmai gyakorló anyagok megrendeléséért, takarékos és jogszerű felhasználásáért, a raktári anyag és eszközmozgásért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések valamint a munka és tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért, ill. a működési bevételek növeléséért, az előirányzat időarányos betartásáért; - Havi rendszerességgel beszámol az igazgatótanács ülésen a tanműhelyben végzett munkáról, a munkatervben foglalt feladatok teljesítéséről, a bevételek alakulásáról, az esetleges személyi ügyekről; - A tanulói létszám és a gyakorlati képzőhely változásainak ügyében napra készen egyeztet a műszaki intézményvezető helyettessel és az iskolatitkárral; - Gondoskodik a tanműhelyben szakmai képzésen részt vevő tanulók egészségügyi alkalmassága vizsgálatáról, a vizsgálat dokumentumainak őrzéséről; - Elkészíti a tanműhelyben a dolgozók szabadságolási tervét, a közvetlen felettesének jelenti a munkanapokon távollévő alkalmazottak névsorát, a kieső napokon gondoskodik a helyettesítésükről; - Részt vesz a szakmai gyakorlati záró- és szintvizsgák, a SZKTV és más szakmai versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában; - Kapcsolatot tart a külső gyakorlati képzőhelyekkel, szakmai szervezetekkel, a TISZK-kel; - Elkészíti, gondozza, aktualizálja a hatáskörébe tartozó alkalmazottak munkaköri leírását, a tanműhely működését szabályozó ügyrendet, az éves költségvetés területét érintő tervezetét; - Felel a területét érintő selejtezés és a leltár szabályzatokban foglaltaknak megfelelő végrehajtásáért. Munkaköri leírás minta Név: Méhész Balázs Besorolás megnevezése: tanár, egyetemi végzettséggel A munkakör megnevezése: tanár és intézményvezető helyettes A munkáltatói jogkör gyakorlója: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke Közvetlen felettese: a Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetője A munkavégzés helye: a Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4028 Debrecen, Kassai út Munkaidő: A pedagógus teljes rendes munkaideje: - napi: 8 óra - heti: 40 óra - heti kötelező óraszáma: 4 óra 18

19 Munkaköri feladatai: Az általános intézményvezető helyettes az iskolai oktató-és nevelő munka felelős vezetője, az intézményvezető közvetlen munkatársa. A leadott jogkörökben önállóan felelősséggel intézkedik. Feladatköre bizalmi munkakör. Az intézményvezető tartós távollétében felhatalmazás alapján teljes jogkörrel rendelkezik. Oktatási és nevelési területen a közismereti, illetve az osztályfőnöki munkaközösségen keresztül, azok vezetői által irányít. Tanügyi vonatkozásokban a törvények, a törvényerejű rendeletek, utasítások, fenntartói előírások betartója, illetve betartatója. Gondoskodik az intézményvezetői utasítások, az igazgatótanácsi döntések végrehajtásáról, azokról tájékoztatást nyújt a tantestületnek, a tantestület véleményét, meglátásait, folyamatosan igyekszik megismerni. Munkája során beszámol intézkedéseiről az intézményvezetőnek, szükség szerint tájékoztatja az igazgatótanácsot. Döntései előkészítéséhez mindenkor kikéri munkatársai véleményét. Szorosan együttműködik a műszaki intézményvezető helyettessel, a munkaközösség-vezetőkkel és érdekképviseleti vezetőkkel. Munkája során igénybe veszi az iskolatitkár segítségét és beavatja ügyintézésébe. Feladatai: A vezető beosztás ellátásával az intézményvezető bízza meg. - A közismereti munkaközösségek nevelő-oktató munkájának szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése, értékelése; - Az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységének koordinálása, a tantestület nevelő és általános pedagógiai munkájának irányítása, szervezése, értékelése; - Követi és működési területén a napi gyakorlatban érvényesíti betartja és betartatja a hatályos jogszabályokat és azok változásait, beleértve a fenntartó önkormányzat közgyűlési határozatait is; - Részt vesz a nevelő-oktató munka, valamint az iskola működési rendjét szabályozó dokumentumok megalkotásában, módosításában; - Elkészíti szakterületének a tantárgyfelosztását; - Szervezi a tanulók beírását, osztályba sorolását; - Összesíti, ellenőrzi a mkv-k által leadott tankönyvrendeléseket, közreműködik a tankönyvkedvezmények törvényi előírásoknak megfelelő biztosításában, együttműködve az intézményvezetővel, szociálpedagógussal, könyvtárossal, raktárossal; - Irányítja a törvényi előírásoknak megfelelő tantervmódosításokat, ellenőrzi a tanmenetek elkészítését és az abban foglaltak megvalósítását; - A területét érintő a munkaköri leírásokat megalkotja, módosítja; - Közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a könyvtáros-tanár, a szociálpedagógus, a szabadidőszervező és a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját; - Működteti az iskola mérési, értékelési, ellenőrzési rendszerét és közreműködik az iskola minőségbiztosítási rendszerének működtetésében, szervezi az országos kompetencia méréseket; 19

20 - Kapcsolatot tart a Szülői Munkaközösséggel, a nevelési tanácsadókkal, a (Szakértői- és Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központtal) az önkormányzatok jegyzőivel, és minden olyan hatósággal, szervvel, akik kapcsolatba kerülnek az iskolánkban jogviszonnyal rendelkező tanulókkal; - Koordinálja és segíti a tanórán kívüli, ill. egyéni foglalkozást, kapcsolatot tart a PDSE-vel; - Intézi a tanulói jogviszony megszüntetését, a tanulók áthelyezését, irányítja a tanulói fegyelmi bizottság munkáját, szervezi az iskolatípus - váltáshoz kapcsolódó vizsgákat; - Szervezi az érettségi vizsgákat, a tantárgyi tanulmányi versenyeket, a kulturális és sportvetélkedőket; - Részt vesz az irányító szervek, a fenntartó által kért statisztikák elkészítésében, s minden egyéb szakterületét érintő adatszolgáltatásban, elemzésben; - Szervezi és irányítja a tanulók általános egészségügyi vizsgálatát; - Szervezi és irányítja a nemzeti és iskolai ünnepeket, ünnepélyeket; - Gondoskodik a tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségek megállapításáról az érettségi vizsgák tekintetében; - Részt vesz az ügyeleti rendszer megszervezésében és működtetésében a műszaki intézményvezető helyettessel együtt; - Őrködik szakterületén a törvényes és takarékos gazdálkodás felett; - Gondozza, aktualizálja az alkalmazottak munkaügyi nyilvántartását, a pedagógus továbbképzési tervet; - Elkészíti a hatáskörébe tartozó alkalmazottak szabadságolási tervét, - Közvetlen felettesének, ill. a gazdasági dolgozónak azonnal jelenti a munkanapokon távollévő alkalmazottak névsorát, a kieső tanítási napokon gondoskodik a helyettesítésükről; - Ellenőrzi havonta a tanárok által leadott túlórák megtartását, illetve azok pénzügyi elszámolását előkészíti. 2. Munkája akadályoztatása esetén bejelentési kötelezettsége van munkahelyi vezetője részére legkésőbb ¼ órával a munkakezdés előtt. Betegség miatti távolmaradását köteles haladéktalanul bejelenteni munkáltatójának. Betegség utáni munkába állás időpontjának közlése: legkésőbb az azt megelőző nap délelőttjén. 3. Szabadság igénybevétele: Törvényes szabadsága szorgalmi időn kívül vehető igénybe, rendkívüli esetben elengedhetetlen az egyeztetés. 4. A Kollektív Szerződésben foglaltak alapján igénybe veheti az intézmény juttatásait, pl. munkaruha biztosítása. 5. Köteles a munkavégzéshez kapcsolódó szakmai ismereteit naprakészen tartani, folyamatosan fejleszteni. 6. Köteles a személyi leltárában kimutatott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni és leltári felelősséggel elszámolni azokról. Végrehajtási jogkörébe tartozik: 20

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. II. Rákóczi Ferenc Alapfokú Nevelési-Oktatási Intézmény OM azonosító: 028 945 Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja Tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület február 18-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. február 18-án tartandó ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzata intézményeinek Szervezeti és Működési Szabályzatai módosítására Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28)

POLGÁRMESTERE Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28) , Fax: (28) 10 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133, Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Városi Óvoda

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 8/2014. (V.21.) önkormányzati rendelettel) Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete a közoktatási intézmény körzethatáráról és adatszolgáltatási rendjéről (Egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV

INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény neve) INTÉZMÉNYI TANÁCSÁNAK MUNKAPROGRAMJA 2013./2014 TANÉV A(z) (5435 Martfű Május 1. út 2. sz. alatt működő) Martfűi József Attila Általános Iskola (intézmény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat

Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére Melléklet. Alapító okirat Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2015.07.13. /2015.(...) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátai Pitypang Óvoda alapító okiratának elfogadása Báta Községi

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Köznevelési intézmények működése 2013

Köznevelési intézmények működése 2013 Köznevelési intézmények működése 2013 Pedagógiai program, házirend, SZMSZ a köznevelési intézményekben RAABE konferencia Budapest, 2012.10.11 dr. Gera Tibor 2 RAABE konferencia Az intézményi működés tartalmát

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA OM. AZONOSÍTÓ:037698 Készült a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet előírásai szerint Hatályos: 2016. október 01.-től Cegléd, 2016. szeptember

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat 324/2013. (VI. 19.) Tárgy: Varga Domokos ÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Bődi Szabolcs polgármester

Részletesebben