Szervezeti és Működési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat"

Átírás

1 Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen OM azonosító: Intézményi kód: Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: év augusztus hó 29 naptól Debrecen, augusztus 29. Készítette: Kovács Zsolt intézményvezető

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések A szabályzat célja és hatálya Az intézmény működését meghatározó jogszabályok AZ SZMSZ elfogadásának szabályai, hatályba lépése Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala A Pedagógiai programról történő tájékoztatás kérésének lehetőségei (helye, ideje) Alapelvek Az intézmény meghatározása, tevékenysége, a kiadmányozás és képviselet szabályai Az intézmény meghatározása A kiadványozási rend A kiadmányozás szabályai A képviselet szabályai Alkalmazási feltételek Az intézmény irányítási szervezeti struktúrája A nevelő-oktató és képző munka követelményrendszere Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Az intézmény szervezeti egységei A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetési szervezete, a vezetők közötti feladatmegosztás A vezetők benntartózkodásának rendje Az intézmény vezetője Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Általános, közismereti intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre Műszaki intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre Műszaki vezető feladat- és hatásköre A helyettesítés rendje az intézményvezető vagy az intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetén Általános, közismereti intézményvezető helyettes Műszaki intézményvezető helyettes Műszaki vezető Az intézményi közalkalmazottak Az iskolai közösségek, kapcsolatuk egymással és az iskolavezetéssel Az iskolai közösség, alkalmazotti közösség Nevelőtestület A nemzeti köznevelésről szóló törvény 70. (2) bekezdése értelmében a nevelőtestület dönt A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezés Szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A szülői szervezet A tanulók közösségei 36 2

3 Az osztályközösség Az iskolai diákönkormányzat Az intézményi tanács Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az intézményvezetés és a nevelőtestület kapcsolattartása Nevelők és tanulók Nevelők és szülők Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere, formája, módja a pedagógiai szakszolgálatok, gyermekjóléti szolgálat, pedagógiai szakmai szolgálatok valamint az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató vonatkozásában Az intézmény működési rendje Az iskola és a tanműhely működési rendje, a tanulók, alkalmazottak, vezetők benntartózkodásának rendje A belépés és benntartózkodás rendje az iskolával tanulói jogviszonyban nem állók részére Tanórán kívüli foglalkozások, egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A belső ellenőrzés szabályai A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének rendje A könyvtár működési rendje A mindennapi testedzés, az iskolai sportkör. Az iskolavezetés és a sportkör közötti kapcsolattartás formái és rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézményi védő-óvó előírások Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskolai tankönyvellátás rendje Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok, az ünnepélyek, megemlékezések rendje Az intézmény létesítményei, vagyona és ezek megóvásával kapcsolatos feladatok, védő, óvó előírások Az iskola vagyona A létesítmények és a vagyon megóvásával kapcsolatos feladatok Védő, óvó előírások A felnőttképzés formái Különös közzétételi lista A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, a hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje 65 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 66 3

4 1. Általános rendelkezések 1.1. A szabályzat célja és hatálya A szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, irányítását, a működés rendjét, a belső és a külső kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket a felsőbb jogszabályok nem utalnak más szerv vagy személy hatáskörébe. A szabályzat a célrendszer, a tevékenységi csoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szabályzat és a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok hatálya kiterjed, vagyis kötelező érvényű az intézmény valamennyi közalkalmazottjára, az egyéb foglalkoztatói és tanulói jogviszonyban álló személyekre, valamint a tanulók szüleire, gondviselőire Az intézmény működését meghatározó jogszabályok - Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, - a 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, - az alkalmazott kerettantervekre vonatkozó rendeletek, - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról, - a 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgákról, - a 40/2002. (V. 24. ) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeiről, - szakképzés esetén az alkalmazott OKJ-ra, szakmai és vizsgakövetelményre, központi programra vonatkozó rendeletek, - a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény - a számvitelről szóló évi C. törvény; - a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény; - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény; - a Kjt. végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet; - az államháztartás működési rendjéről 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet; - a helyi önkormányzat képviselőtestületének hatályos rendeletei, különösen az intézmények költségvetésére, pénz- és vagyongazdálkodására vonatkozó rendelkezések; - a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működését meghatározó jogszabályoknak intézményünkre vonatkozó pontjai; - intézményünk Pedagógiai programja, Házirendje 4

5 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi LXXIX. törvény a közoktatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről évi XCIII. törvény az illetékekről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról 28/2000. (IX.21) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 5

6 1.3. AZ SZMSZ elfogadásának szabályai, hatályba lépése Az SZMSZ tervezetét az iskola intézményvezetője készíti el, melyet előterjeszt véleményezésre a nevelőtestület elé. Az iskola SZMSZ-e a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács véleményének kikérésével fogadható el. Az intézmény SZMSZ-e a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé Az SZMSZ felülvizsgálata, módosítása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata, módosítása csak a nevelőtestület elfogadásával, a Szülői Munkaközösség, a Diákönkormányzat és az Intézményi Tanács egyetértésével, illetve a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. A szervezeti és működési szabályzat módosítását kezdeményezheti: - fenntartó, - a nevelőtestület, - az iskola intézményvezetője, - a Szülői Munkaközösség iskolai vezetősége, - a Diákönkormányzat iskolai vezetősége. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok, intézményvezetői utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások előírásait az iskola intézményvezetője a szervezeti és működési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. Az érvényben lévő SZMSZ-t kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha - jogszabályi változás következik be, - a módosítást kezdeményezhetők köréből erre igényt tartanak. A felülvizsgálat kezdeményezése írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselete nyújt be az iskola intézményvezetőjének Az SZMSZ nyilvánosságra hozatala Az SZMSZ-t a jóváhagyását követő napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény intézményvezetője köteles intézkedni. Az SZMSZ-t az alábbi helyekre kell elhelyezni: - titkárság, - könyvtár, - irattár, - iskolai honlap. Az SZMSZ-ből egy-egy példányt kapnak: - fenntartó, - az intézmény vezetőségének tagjai, - a Diákönkormányzat képviselője, - a Szülői Munkaközösség képviselője, - az Intézményi Tanács képviselője. 6

7 - a fegyelmi bizottság elnöke. Az SZMSZ-t digitális formátumban, PDF kiterjesztésű állományként az iskola honlapján megtekinthető, letölthető. Az SZMSZ tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden tanév elején ismertetni kell - az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, - az első szülői értekezleten a szülőkkel. A SZMSZ-ről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető helyetteseitől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy megtekinthető az iskola titkárságán munkaidőben vagy a könyvtárban, nyitvatartási időben A Pedagógiai programról történő tájékoztatás kérésének lehetőségei (helye, ideje) A Pedagógiai Programot a jóváhagyását követő napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény intézményvezetője köteles intézkedni. A Pedagógiai Programot az alábbi helyekre kell elhelyezni: - titkárság, - tanári szoba, - könyvtár, - irattár, - iskolai honlap. A Pedagógiai Programból egy-egy példányt kapnak: - fenntartó, - az intézmény vezetőségének tagjai, - a diákönkormányzat képviselője, - a Szülői Munkaközösség képviselője, - a fegyelmi bizottság elnöke. A Pedagógiai Program digitális formátumban, PDF kiterjesztésű állományként az iskola honlapján megtekinthető, letölthető. A Pedagógiai Program tanulókra és szülőkre vonatkozó fejezeteinek főbb pontjait minden tanév elején ismertetni kell - az első tanítási napon, az osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, - az első szülői értekezleten a szülőkkel. A Pedagógiai Programról minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola intézményvezetőjétől, intézményvezető helyetteseitől, az osztályfőnököktől előre egyeztetett időpontban, vagy megtekinthető az iskola titkárságán munkaidőben vagy a könyvtárban nyitvatartási időben Alapelvek A közoktatási-szakképzési feladatok végrehajtásában közreműködők döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor a tanulók mindenek felett álló érdekeit veszik figyelembe, különösen azt, hogy - a köznevelési törvényben meghatározott szolgáltatásokat az iskola megfelelő színvonalon biztosítsa, 7

8 - a tanuló minden segítséget megkapjon tehetsége, képessége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez, - ügyeiben humánusan, méltányosan, a többi tanuló érdekeinek mérlegelésével, a rendelkezésre álló lehetőségek közül számára a legkedvezőbben választhasson. Iskolánkban az egyenlő bánásmód követelmény. Megsértését és annak következményeit orvosolni kell, amely nem járhat más tanuló jogainak csorbításával Az intézmény meghatározása, tevékenysége, a kiadmányozás és képviselet szabályai Az intézmény meghatározása - neve: Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola - intézményi kód: székhelye: 4028 Debrecen, Kassai u helyrajzi száma: 5418 hrsz. ingatlan 8392/8692-es tulajdoni hányada - alapító szerve: Munkaügyi Minisztérium - alapítás éve: módosított alapító okirata: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének B/74. számú i rendelete - működési területe: Debrecen Megyei Jogú Város és Hajdú-Bihar megye közigazgatási és regionális területe - OM azonosító: jogállása: A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 72. -a szerinti, kormányrendelet által létrehozott és az oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal irányítása alá tartozó intézmény - fenntartó szerv és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1055 Budapest, Szalay út felügyeleti szerv és címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete, 4026 Debrecen, Kálvin tér típusa: összetett iskola (szakközépiskola, szakiskola, speciális szakiskola) - ellátandó alaptevékenység: szakmai középfokú oktatás - alapvető szakfeladat: nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás - ellátott szakfeladatok: Alapító Okirat (1. sz. melléklet) - gazdálkodási jogköre: önállóan működő - költségvetési számlaszáma: KLIK Debreceni Tankerület számlaszáma: adószáma: KLIK Debreceni Tankerület adószáma: vállalkozási tevékenysége: nem folytathat - feladatellátását szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezés: Alapító Okirat melléklete - magasabb vezetők kinevezése: az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján történik, a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület egyetért. Alapító Okirat (1. sz. melléklet), illetve a közgyűlési határozat pályázati kiírása alapján - finanszírozása, feladatellátásának forrásai: állami fenntartás, működési bevétel, pályázati és szakképzési fejlesztési támogatások 8

9 A kiadványozási rend Intézményvezető - Pedagógiai Program; - Intézményi Minőségirányítási Program; - Házirend; - Szervezeti és Működési Szabályzat; - Kockázatelemzés - Munka- és tűzvédelmi szabályzat - Iratkezelési szabályzat - Műszaki ügyrend - Belső utasítások - Önköltségszámítási Szabályzat - Selejtezés és felesleges vagyontárgyak értékesítésének szabályzata - Leltározási szabályzat A kiadmányozás szabályai Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattározásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket az intézmény vezetője írhat alá. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: - az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím), - az irat iktatószáma, - az ügyintéző neve, - az ügyintézés helye és ideje. A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: - az irat tárgya, - az esetleges hivatkozási szám, - a mellékletek száma. A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 9

10 A képviselet szabályai A köznevelési intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: Jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében - tanulói jogviszonnyal - az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával összefüggésben. Az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján hivatalos ügyekben - önkormányzatokkal való ügyintézés során - állami szervek, hatóságok és bíróság előtt - az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt. Intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során - a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, - más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel, az intézmény belső és külső partnereivel, - megyei, helyi gazdasági kamarával, - az intézmény székhelye szerinti egyházakkal, - munkavállalói érdekképviseleti szervekkel. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény intézményvezetője és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. Iskolánk bélyegzőinek hivatalos szövege és lenyomata: - az iskola hosszú bélyegző szövege: Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4028 Debrecen, Kassai u az iskola hosszú bélyegző lenyomata: - az iskola körbélyegző szövege: Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola Debrecen *1.*

11 - az iskola körbélyegző lenyomata: A bélyegző-nyilvántartást a gondnok vezeti Az alkalmazási feltételek Az alkalmazást tekintve a Munka Törvénykönyvét és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt kell figyelembe venni. Óraadó tanár a polgári jogviszony keretén belül alkalmazható. Pedagógus és egyéb munkakörökben a jogszabályban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személy alkalmazható. 2. Az intézmény irányítási szervezeti struktúrája 2.1. A nevelő-oktató és képző munka követelményrendszere Az intézményben a nevelő-oktató és képző munka a Pedagógiai program alapján folyik, mely magában foglalja a nevelési programot, helyi tantervet valamint a szakmai programot, s mellékletét képezik a tantárgyi helyi tantervek. Az intézmény előzőekben részletezett jogát azzal a megkötéssel gyakorolja, hogy a tanítás törvényes időkeretén belül marad, valamint biztosítja a tanulmányok befejezéséig a helyi tantervnek, illetve központi programnak megfelelő követelményrendszer teljesítését, a tanulók heti és napi terhelésére vonatkozó korlátozásokat megtartja. Az intézmény helyi tantervét a kerettantervek alapján készíti el, s él azokkal a lehetőségekkel, amelyek a törvényi szabályozás keretei között adottak (pl.: szabadon tervezhető órák meghatározása, nem kötelező, kötelezően választandó, szabadon választható órakeret biztosítása) Az intézmény szervezeti egységei, felépítése Az intézmény szervezeti egységei: - szakközép- és szakképző iskola (általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, szakelméleti oktatás), szakképzés - tanműhely (szakmai gyakorlati képzés) - speciális szakiskola (sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók szakképzése) A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Az iskola intézményvezetője napi szintű kapcsolatot tart: - a szakközépiskolai szervezeti egységgel, ill. a többi szervezeti egység közismereti oktatásának vonatkozásában az általános és közismereti intézményvezető helyettes, - a szakképzési szervezeti egységgel a műszaki intézményvezető helyettes, 11

12 - a tanműhelyi és speciális szakiskolai szervezeti egységgel a műszaki intézményvezető helyettes és a műszaki vezető révén. A kapcsolattartás formája: - az igazgatótanács ülései - szóbeli beszámolók - írásbeli jelentések - napi egyeztetések, feladat-meghatározások, - ellenőrzések, értékelések A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje A szervezeti egységek összehangoltan, az éves munkatervben, ill. az órarendben foglaltaknak megfelelően működnek. Tevékenységük egyes esetekben egymásra épül pl. a szakmai képzés elmélete és gyakorlata vagy a szakmai vizsgát tett tanulók szakközépiskolai továbbtanulása, stb. Ezen munkaformák összhangja az alapdokumentumokban Pedagógiai program, Házirend szabályozott módon biztosított. A szervezeti egységek együttműködéséért a szakvezetők felelősek (intézményvezető helyettesek, műszaki vezető, munkaközösség-vezetők). 12

13 13

14 2.3. Az intézmény vezetési szervezete, a vezetők közötti feladatmegosztás Az intézmény vezetőjének, az intézményvezetőnek a felelőssége teljes körű, kiterjed az intézmény működésének egészére. Felelős a szakszerű és törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, képviseli az iskolát. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó utasításai, valamint a belső szabályzatok által előírtak szerint végzi. Az intézményi munkamegosztásban az intézményvezető bizonyos jogköröket átruház esetenként vagy az ügyek egy jól meghatározott körében a helyetteseire vagy a műszaki vezetőre. Az egyes intézményegységek irányításában történő munkamegosztás lefedi az iskola tevékenységi körének egészét. A részegységek vezető beosztású irányítói a vezetési tevékenység valamennyi elemét teljes felelősséggel gyakorolják. A vezető beosztással megbízott személyek az intézményvezető irányítása mellett, egymással együttműködve, egymással mellérendeltségi viszonyban látják el feladataikat. Az iskola igazgatóságát, az igazgatótanácsot az intézményvezető valamint az alábbi, közvetlen munkatársai alkotják: - általános és közismereti intézményvezető helyettes; - műszaki intézményvezető helyettes; - műszaki vezető; - közalkalmazotti tanács elnöke; - üzemeltetési kapcsolattartó. Iskolatanács Az iskolai működés egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkező testület, mely havonta egyszer tart megbeszélést az intézményvezető előkészítésével, vezetésével. A megbeszélésről írásban emlékeztető készülhet. Az iskolatanács tagjai: - igazgatótanács; - szakmai munkaközösségek vezetői; - diákönkormányzat vezetője; - szülői szervezet vezetője. Az iskolatanács tagjai a tanácskozásokon történő közreműködéssel, részvétellel egyben ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola felelős vezetője az intézményvezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása az intézmény alapító okiratában megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az intézményvezető helyettesek, valamint a műszaki vezető a megbízását a tantestület véleményének a kikérésével az intézményvezető adja. Az intézményvezető helyettesi megbízások öt évig vagy visszavonásig érvényesek, a műszaki vezetői megbízások visszavonásig érvényesek A vezetők benntartózkodásának rendje 7:20 és 15:30 között az egyik intézményvezető helyettes, 8:00 és 16:00 között az intézményvezető és a másik intézményvezető helyettes az iskolában tartózkodik. Elfoglaltságuk 14

15 esetén legalább egy vezető (az intézményvezető vagy valamelyik helyettese) mindenképpen az iskolában tartózkodik Az intézmény vezetője Az intézményvezető feladat- és felelősségi köre: Az intézményvezető a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 69. -ában foglaltak alapján felel az iskola Alapító Okiratában meghatározott tevékenységi körök szakszerű és szabályszerű ellátásáért és a rábízott vagyonnal történő rendeltetésszerű gazdálkodásért. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, - dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, - felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, - jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, - képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel - a pedagógiai munkáért, - a nevelőtestület vezetéséért, - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, - a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, - a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, - a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, - a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. A feladatellátás és a gazdálkodás során alkalmazandó főbb jogszabályok és szabályzatok Az 1.2. pontban rögzítettek szerint. Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek Az intézmény vezetője - köteles a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által hozott, az intézményre vonatkozó döntéseket és utasításokat végrehajtani és végrehajtatni, - a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésére a fenntartó előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult, - köteles a tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, 15

16 - a beosztásával járó feladatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen és felelősségteljesen köteles ellátni Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök Általános, közismereti intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre A vezető beosztás ellátásával az intézményvezető bízza meg. Feladatkörébe tartozik: - az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységének koordinálása, a tantestület nevelő és általános pedagógiai munkájának irányítása, szervezése, értékelése; - a közismereti munkaközösségek nevelő-oktató munkájának szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése, értékelése; - követi és működési területén a napi gyakorlatban érvényesíti betartja és betartatja a hatályos jogszabályokat és azok változásait, beleértve a fenntartó döntéseit, határozatait, iránymutatásait; - részt vesz a nevelő-oktató munka, valamint az iskola működési rendjét szabályozó dokumentumok megalkotásában, módosításában; - elkészíti szakterületének a tantárgyfelosztását; - szervezi a tanulók beírását, osztályba sorolását; - összesíti, ellenőrzi a munkaközösség-vezetők által leadott tankönyvigényeket, adatot szolgáltat a tankönyvrendelés elkészítéséhez a tankönyvfelelősnek, közreműködik a tankönyvkedvezmények törvényi előírásoknak megfelelő biztosításában, együttműködve az intézményvezetővel, ifjúságvédelmi felelőssel, könyvtárossal, raktárossal; - irányítja a törvényi előírásoknak megfelelő tantervmódosításokat, ellenőrzi a tanmenetek elkészítését és az abban foglaltak megvalósítását; - a területét érintő a munkaköri leírásokat megalkotja, módosítja; - közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a könyvtáros-tanár, a szociálpedagógus, a szabadidőszervező és a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját; - működteti az iskola mérési, értékelési, ellenőrzési rendszerét, szervezi az országos kompetencia méréseket; - kapcsolatot tart a Szülői szervezettel, a pedagógiai szakszolgálatokkal, az önkormányzatok jegyzőivel és minden olyan hatósággal, szervvel, akik kapcsolatba kerülnek az iskolánkban jogviszonnyal rendelkező tanulókkal; - koordinálja és segíti a tanórán kívüli, ill. egyéni foglalkozásokat - Irányítja a tanulói jogviszony megszüntetését, a tanulók áthelyezését, a tanulói fegyelmi bizottság munkáját, - Szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanulmányok alatti vizsgákat; - Szervezi az érettségi vizsgákat, a tantárgyi tanulmányi versenyeket, a kulturális és sportvetélkedőket; - Részt vesz az irányító szervek, a fenntartó által kért statisztikák elkészítésében, s minden egyéb, szakterületét érintő adatszolgáltatásban, bekapcsolódik elemzések készítésébe; - Szervezi és irányítja a tanulók általános egészségügyi vizsgálatát; - irányítja a nemzeti és iskolai ünnepek szervezését, megrendezését - koordinálja a szabadidő-szervező munkáját - Gondoskodik a tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségek a megállapításáról; - Őrködik szakterületén a törvényes és takarékos gazdálkodás felett; - Gondozza, aktualizálja a pedagógus továbbképzési tervet; - Elkészíti a hatáskörébe tartozó alkalmazottak szabadságolási tervét, 16

17 - Közvetlen felettesének, ill. a munkaügyi előadónak azonnal jelenti a munkanapokon távollévő alkalmazottak névsorát, a kieső tanítási napokon gondoskodik a helyettesítésükről; - Szakterületén ellenőrzi a pedagógus teljesítmény-nyilvántartó lapot, a túlórák megtartását, a változó bér elszámolásához adatot szolgáltat a munkaügyi előadónak Műszaki intézményvezető helyettes feladat- és hatásköre A vezető beosztás ellátásával az intézményvezető bízza meg. Feladatkörébe tartozik: - A műszaki vezető, a műszaki munkaközösségek és a tanműhelyi pedagógusok oktató-képző munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése, a területét érintő munkaköri leírások, megalkotása, módosítása; - Az iskola szakmai mérési, módszertani, értékelési, ellenőrzési rendszerének működtetése; - A szakmai záróvizsgák és a szakmai elméleti és gyakorlati tudásszint felmérését szolgáló szintvizsgák szervezése, lebonyolítása; - Kapcsolattartás a külső, gyakorlati képzést végző cégekkel, gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal, a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és egyéb szakmai szervezetekkel, mindenekelőtt az NSZFI-vel, és a TISZK-kel; - Az SZKT és más szakmai versenyek előkészítése, szervezése, lebonyolítása; - A tanműhely és az iskola szakmai pedagógiai munkájának, tanügyi dokumentációinak az ellenőrzése, értékelése; - A tanulók szakmai egészségügyi vizsgálatának megszervezése, a tanműhelyi gyakorlati képzés munkavédelmi biztonságának garantálása, felügyelete; - A 9, ill. a szakképző évfolyamokra történő beiskolázás előkészítésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel; - Az országos közoktatási statisztika intézményi szintű elkészítése, közreműködés az egyéb statisztikák elkészítésében és a normatív hozzájárulás igénylésében; - A szakelméleti tanárokra és szakoktatókra vonatkozó tantárgyfelosztás elkészítése; - A szakmai oktatás-képzés dokumentumainak karbantartása, az iskola működési rendjét szabályozó dokumentumok, okiratok módosítása, megalkotása; - A tanulószerződések nyilvántartatása; - A műszaki szakterülethez tartozó alkalmazottak személyi anyagának folyamatos aktualizálása, a munkaügyi kérdések (pl. távollét, betegszabadság) és pedagógusképzések gondozása; - A pedagógus teljesítmény-nyilvántartó lapok és a túlórák ellenőrzése szakterületén, adatszolgáltatás a változó bér elszámolásához a munkaügyi előadónak. - A tanműhely takarékos, jogszerű gazdálkodásának szervezése, ellenőrzése, a működési bevételek teljesítésének időarányos követése, valamint növelésének szorgalmazása; - A tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségeinek a megállapítása, szakmai tankönyvellátás irányítása; - A területét érintő munka- és tűzvédelmi szabályzatok betartása, valamint az egyéb szabályzatok gondozása, módosítása, kiadása. 17

18 Műszaki vezető feladat- és hatásköre Feladatkörébe tartozik: - A műszaki intézményvezető helyettes felügyeletével közvetlenül irányítja, ellenőrzi és értékeli a tanműhely szakoktatóinak és technikai dolgozóinak a munkáját; - Területét érintően munkatervet készít, és a szakoktatókkal elkészítteti a tanügyi dokumentumokat, legalább havonta ellenőrzi azok pontos vezetését; - Gondoskodik a gyakorlati képzéshez szükséges anyagokról, eszközökről, szerszámokról, valamint a gépek és berendezések biztonságos műszaki állapotáról; - Felelősséggel tartozik a szakmai gyakorló anyagok megrendeléséért, takarékos és jogszerű felhasználásáért, a raktári anyag és eszközmozgásért, a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések valamint a munka és tűzvédelmi szabályok betartásáért, betartatásáért, ill. a működési bevételek növeléséért, az előirányzat időarányos betartásáért; - Havi rendszerességgel beszámol az igazgatótanács ülésen a tanműhelyben végzett munkáról, a munkatervben foglalt feladatok teljesítéséről, a bevételek alakulásáról, az esetleges személyi ügyekről; - A tanulói létszám és a gyakorlati képzőhely változásainak ügyében napra készen egyeztet a műszaki intézményvezető helyettessel és az iskolatitkárral; - Gondoskodik a tanműhelyben szakmai képzésen részt vevő tanulók egészségügyi alkalmassága vizsgálatáról, a vizsgálat dokumentumainak őrzéséről; - Elkészíti a tanműhelyben a dolgozók szabadságolási tervét, a közvetlen felettesének jelenti a munkanapokon távollévő alkalmazottak névsorát, a kieső napokon gondoskodik a helyettesítésükről; - Részt vesz a szakmai gyakorlati záró- és szintvizsgák, a SZKTV és más szakmai versenyek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában; - Kapcsolatot tart a külső gyakorlati képzőhelyekkel, szakmai szervezetekkel, a TISZK-kel; - Elkészíti, gondozza, aktualizálja a hatáskörébe tartozó alkalmazottak munkaköri leírását, a tanműhely működését szabályozó ügyrendet, az éves költségvetés területét érintő tervezetét; - Felel a területét érintő selejtezés és a leltár szabályzatokban foglaltaknak megfelelő végrehajtásáért. Munkaköri leírás minta Név: Méhész Balázs Besorolás megnevezése: tanár, egyetemi végzettséggel A munkakör megnevezése: tanár és intézményvezető helyettes A munkáltatói jogkör gyakorlója: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke Közvetlen felettese: a Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola intézményvezetője A munkavégzés helye: a Povolny Ferenc Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4028 Debrecen, Kassai út Munkaidő: A pedagógus teljes rendes munkaideje: - napi: 8 óra - heti: 40 óra - heti kötelező óraszáma: 4 óra 18

19 Munkaköri feladatai: Az általános intézményvezető helyettes az iskolai oktató-és nevelő munka felelős vezetője, az intézményvezető közvetlen munkatársa. A leadott jogkörökben önállóan felelősséggel intézkedik. Feladatköre bizalmi munkakör. Az intézményvezető tartós távollétében felhatalmazás alapján teljes jogkörrel rendelkezik. Oktatási és nevelési területen a közismereti, illetve az osztályfőnöki munkaközösségen keresztül, azok vezetői által irányít. Tanügyi vonatkozásokban a törvények, a törvényerejű rendeletek, utasítások, fenntartói előírások betartója, illetve betartatója. Gondoskodik az intézményvezetői utasítások, az igazgatótanácsi döntések végrehajtásáról, azokról tájékoztatást nyújt a tantestületnek, a tantestület véleményét, meglátásait, folyamatosan igyekszik megismerni. Munkája során beszámol intézkedéseiről az intézményvezetőnek, szükség szerint tájékoztatja az igazgatótanácsot. Döntései előkészítéséhez mindenkor kikéri munkatársai véleményét. Szorosan együttműködik a műszaki intézményvezető helyettessel, a munkaközösség-vezetőkkel és érdekképviseleti vezetőkkel. Munkája során igénybe veszi az iskolatitkár segítségét és beavatja ügyintézésébe. Feladatai: A vezető beosztás ellátásával az intézményvezető bízza meg. - A közismereti munkaközösségek nevelő-oktató munkájának szakmai és módszertani irányítása, ellenőrzése, értékelése; - Az osztályfőnöki munkaközösség tevékenységének koordinálása, a tantestület nevelő és általános pedagógiai munkájának irányítása, szervezése, értékelése; - Követi és működési területén a napi gyakorlatban érvényesíti betartja és betartatja a hatályos jogszabályokat és azok változásait, beleértve a fenntartó önkormányzat közgyűlési határozatait is; - Részt vesz a nevelő-oktató munka, valamint az iskola működési rendjét szabályozó dokumentumok megalkotásában, módosításában; - Elkészíti szakterületének a tantárgyfelosztását; - Szervezi a tanulók beírását, osztályba sorolását; - Összesíti, ellenőrzi a mkv-k által leadott tankönyvrendeléseket, közreműködik a tankönyvkedvezmények törvényi előírásoknak megfelelő biztosításában, együttműködve az intézményvezetővel, szociálpedagógussal, könyvtárossal, raktárossal; - Irányítja a törvényi előírásoknak megfelelő tantervmódosításokat, ellenőrzi a tanmenetek elkészítését és az abban foglaltak megvalósítását; - A területét érintő a munkaköri leírásokat megalkotja, módosítja; - Közvetlenül irányítja, segíti, ellenőrzi a könyvtáros-tanár, a szociálpedagógus, a szabadidőszervező és a diákönkormányzatot segítő tanár munkáját; - Működteti az iskola mérési, értékelési, ellenőrzési rendszerét és közreműködik az iskola minőségbiztosítási rendszerének működtetésében, szervezi az országos kompetencia méréseket; 19

20 - Kapcsolatot tart a Szülői Munkaközösséggel, a nevelési tanácsadókkal, a (Szakértői- és Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központtal) az önkormányzatok jegyzőivel, és minden olyan hatósággal, szervvel, akik kapcsolatba kerülnek az iskolánkban jogviszonnyal rendelkező tanulókkal; - Koordinálja és segíti a tanórán kívüli, ill. egyéni foglalkozást, kapcsolatot tart a PDSE-vel; - Intézi a tanulói jogviszony megszüntetését, a tanulók áthelyezését, irányítja a tanulói fegyelmi bizottság munkáját, szervezi az iskolatípus - váltáshoz kapcsolódó vizsgákat; - Szervezi az érettségi vizsgákat, a tantárgyi tanulmányi versenyeket, a kulturális és sportvetélkedőket; - Részt vesz az irányító szervek, a fenntartó által kért statisztikák elkészítésében, s minden egyéb szakterületét érintő adatszolgáltatásban, elemzésben; - Szervezi és irányítja a tanulók általános egészségügyi vizsgálatát; - Szervezi és irányítja a nemzeti és iskolai ünnepeket, ünnepélyeket; - Gondoskodik a tandíj és a térítési díj fizetési kötelezettségek megállapításáról az érettségi vizsgák tekintetében; - Részt vesz az ügyeleti rendszer megszervezésében és működtetésében a műszaki intézményvezető helyettessel együtt; - Őrködik szakterületén a törvényes és takarékos gazdálkodás felett; - Gondozza, aktualizálja az alkalmazottak munkaügyi nyilvántartását, a pedagógus továbbképzési tervet; - Elkészíti a hatáskörébe tartozó alkalmazottak szabadságolási tervét, - Közvetlen felettesének, ill. a gazdasági dolgozónak azonnal jelenti a munkanapokon távollévő alkalmazottak névsorát, a kieső tanítási napokon gondoskodik a helyettesítésükről; - Ellenőrzi havonta a tanárok által leadott túlórák megtartását, illetve azok pénzügyi elszámolását előkészíti. 2. Munkája akadályoztatása esetén bejelentési kötelezettsége van munkahelyi vezetője részére legkésőbb ¼ órával a munkakezdés előtt. Betegség miatti távolmaradását köteles haladéktalanul bejelenteni munkáltatójának. Betegség utáni munkába állás időpontjának közlése: legkésőbb az azt megelőző nap délelőttjén. 3. Szabadság igénybevétele: Törvényes szabadsága szorgalmi időn kívül vehető igénybe, rendkívüli esetben elengedhetetlen az egyeztetés. 4. A Kollektív Szerződésben foglaltak alapján igénybe veheti az intézmény juttatásait, pl. munkaruha biztosítása. 5. Köteles a munkavégzéshez kapcsolódó szakmai ismereteit naprakészen tartani, folyamatosan fejleszteni. 6. Köteles a személyi leltárában kimutatott vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni és leltári felelősséggel elszámolni azokról. Végrehajtási jogkörébe tartozik: 20

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola

Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYAZAT 2013/2014 Készült:2013.12.20. 1 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje...

3.6 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje. 42 3.7 Ünnepségek, megemlékezések, rendezvények rendje... Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 4 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja, hatálya... 4 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó törvények és rendeletek...

Részletesebben

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61.

BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 028 343 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Bucsa, 2013. március 1 Tartalomjegyzék 1. A SZERVEZETI

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA...

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Klara-Leőwey-Gymnasium Pécs Lycée Klára Leőwey de Pécs 1 2014. november 18. 1 A továbbiakban Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Magyar Üzletemberképző Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyási záradékok 1/ A Szervezeti és Működési Szabályzatot a nevelőtestület a 2013. május 16-án megtartott rendkívüli értekezletén

Részletesebben

Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Grassalkovich Antal Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Felnőttek Általános Iskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT B U D A P E S T S Z I N A P S Z I S S Z A K K É P Z Ő I S K O L A 2012. szeptember 1. 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 032406 Készítette: Bozóki Marianna igazgató Az Áprily Lajos Általános Iskola és

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NÁDUDVAR, 2014. január 1. Fenntartó által jóváhagyva 2014. Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium SZMSZ oldal:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola, Szakiskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. A köznevelési intézmény alapadatai III.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES

S Z E G E D I GÁBOR DÉNES SZMK/1287-1/2014/I-SZMK1 S Z E G E D I GÁBOR DÉNES MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T 2014. 1. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium

Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és. Gimnázium S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2013. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABOLCSVERESMARTI KAZINCZY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, Kollégium és Felnőttek Középiskolája Hatályos: 2013. szeptember 1-től Aktualizálva: 2013. szeptember 15-én Kaukerné Kovács

Részletesebben

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)

Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március OM azonosító: 200931 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalom I. Bevezetés... 5 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 2. Az SZMSZ hatálya... 5 II. Intézményi alapadatok... 5 1. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Viola Óvoda OM azonosító: 034309 1042 Budapest Viola u. 11-13. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza 1. Általános rendelkezések 1.1 Az SZMSZ szabályozási köre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben