E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének április 10 -i rendkívüli ülésére A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. Tárgy: Javaslat a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde létszámának csökkentésére Előterjesztő: Talabér Márta polgármester Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens György Beáta személyzeti és szakoktatási szakreferens Az előterjesztést megtárgyalta: Humán Erőforrás Bizottság A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel. Ellenőrizte: dr. Szivák- Döbörhegyi Csilla Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva jogi előadó aljegyző jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. melléklete rögzíti a gyermekek finanszírozott heti foglalkoztatási időkeretét 61 órában. Hatályba lépésének időpontja szeptember l. Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven óra időkeretet, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztő, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek egészségügyi, pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs foglalkoztatásának heti tizenegy óra időkeret ét. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 12. szerint az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel. A települési önkormányzati fenntartású óvodák, az óvodai nevelési feladat ellátása után évben igényelhető központi költségvetési támogatás megállapításának szabályait a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 2. melléklete határozza meg. Ez alapján az óvodai nevelés, mint köznevelési közfeladat központi költségvetési támogatása a települési önkormányzati fenntartású óvodák esetében bértámogatásból és működési támogatásból tevődik össze a következők szerint: 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2. Óvodaműködtetési támogatás: amely gyermeklétszám után illeti meg a települési önkormányzatokat. Nkt. 5. melléklete értelmében változott az óvodavezető és az óvodavezető-helyettes heti óvodai foglalkozásainak száma. Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, tagintézmény vezető-helyettes, intézményegység vezető-helyettes heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma) 1 Intézménytípus A B C D E legalább 450 fő gyermek-, fő közötti gyermek-, fő közötti gyermek-, 50 fő alatti gyermek-, 2 Óvoda A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 4 tagóvoda vezetője esetén a táblázat D oszlopa a mérvadó, esetükben a csoportban töltendő heti óvodai foglalkozásainak száma 24 óra. A Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde 28 óvodai csoporttal működik. Az óvodapedagógusi létszám alakulása a következő: Lurkó-kuckó Központi Óvoda Dúdoló Tagóvoda Kölyökvár Tagóvoda Szivárvány Tagóvoda és Bölcsőde Csoportlétszám Gyermeklétszám 172fő 168fő 168fő 175fő Pedagógus szám 14 fő 14 fő 14 fő 14 fő Tagóvoda vezető 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Törvény által meghatározott létszám 14fő 14fő 14fő 14fő

3 Ezek a változások indokolják az óvodákban alkalmazott pedagóguslétszámok felülvizsgálatát. Az így kapott állam által finanszírozott pedagógus létszámot a jogszabály alapján korrigálni kell a vezetői óraszámok miatti létszámtöbblettel. Előző képlet alapján a város által fenntartott óvodákban az óvodapedagógusi létszámot a jelenlegi 60 főről 56 főre szükséges módosítani Az Nkt. értelmében csak a magasabb vezetőnek nem kell csoportban dolgoznia, a tagintézmény-vezetők azonban a négy tagóvodában, csoportban dolgoznak. Ebben az esetben 4 óvodapedagógussal magasabb a pedagógus létszám az óvodában. A jogszabálynak való megfelelés érdekében létszámcsökkentés szükséges, melynek tényleges mértéke az alábbiak szerint alakul évben két fő óvodapedagógus nyugdíjba vonul, az ő álláshelyük a nyugdíjazást követően nem kerül betöltésre. A fentiek alapján 2 álláshely kerülne szeptember 1-jétől, 1 álláshely december 19-étől, további 1 álláshely pedig december 29-étől kerülne megszüntetésre. Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói kiadások (felmentési időre járó átlagkereset, végkielégítés és annak munkáltatói terhei) a költségvetési törvény 5. számú mellékletében foglaltak szerint a központi költségvetéshez benyújtandó pályázat útján visszatérülnek. A pályázat benyújtásának részletes szabályait az 5/2014. (I. 31.) BM rendelet tartalmazza. A rendelet lehetőséget nyújt a jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, a munkavégzés alóli felmentés idejére járó felmentési illetményre, de legfeljebb ha havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adó teljes összegének 75%-ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhető. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen! V árp alota, március 25. Talabér Márta polgármester

4 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: Pf.: 76. fax: Határozati javaslat Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 10-ei testületi ülésén a következő határozatot hozta: /2014. (IV. 10.) képviselő-testületi határozat: 1.) Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 5. és 6. mellékletében foglaltak figyelembevételével szeptember 1-jei hatállyal elrendeli a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde engedélyezett létszámának 2 álláshellyel, december 19-étől 1 álláshellyel, december 29-étől további 1 álláshellyel való csökkentését. 2.) A Képviselő-testület az intézményei tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálva megállapította, hogy a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsődében munkaszervezés útján más módon ellátható feladatok miatt feleslegessé váló 4 álláshely megszüntethető. A fentiek alapján a Képviselő-testület a Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek számát szeptember 1-jétől 2 fővel, december 19-étől 1 fővel, december 29-étől további 1 fővel csökkenti. A létszámcsökkentésre vonatkozó döntés egyidejűleg az álláshelyek megszüntetését is jelenti. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma a létszámcsökkentést megelőzően 321 fő, intézményenkénti bontásban: Várpalota Város Önkormányzata 115 fő Polgármesteri Hivatal 53fő, Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde: 108 fő Ápoló Otthon: 17 fő Ringató Bölcsőde: 28 fő. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Ápoló Otthonban elrendelt létszámcsökkentést követően az önkormányzati foglalkoztatottak létszáma 317 fő, intézményenkénti bontásban: Várpalota Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Várpalotai Összevont Óvoda és Bölcsőde: Ápoló Otthon: Ringató Bölcsőde: 115 fő 53fő, 104 fő 17 fő 28 fő. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos jogviszony megszüntető okirat kiállításának dátuma: augusztus 15., illetve december 1. 3.) A Képviselő-testület a jelen határozattal megszüntetett álláshelyet legalább 5 évig nem állítja vissza, ide nem értve azon esetet, ha ezt önkormányzati rendeleten kívüli jogszabályból adódó többletfeladatok indokolják. Megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli foglalkoztatására az önkormányzat által alapított más költségvetési szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.

5 4.) A Képviselőt-testület felkéri a Polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a települési önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter rendelete szerinti pályázati kiírásnak megfelelő követelmények figyelembe vételével 4 álláshely tényleges megszüntetésével együtt járó létszámcsökkentés miatti pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez. 5.) A Képviselő-testület az e határozatban foglaltak végrehajtása érdekében biztosítja az átszervezéssel járó intézkedések és létszám-racionalizáció fedezetét. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjék a létszám-, valamint a személyi juttatás előirányzat-módosításnak a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről. Határidő: a munkáltatói intézkedések megtételére: folyamatosan Felelős: a határozat 4. és 5. pontjában foglaltakért: Talabér Márta polgármester a munkáltatói intézkedések megtételéért: Takácsné Csajági Veronika intézményvezető A végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda Határidő: a döntés megküldésére: azonnal Felelős: Talabér Márta polgármester Végrehajtásban közreműködik: Pénzügyi Iroda V árp alota, április 10. Talabér Márta polgármester dr. Ignácz Anita Éva jegyző

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 3517/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Pályázat benyújtása helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA

Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 9267/2015/KOPKA Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárság Előadás időpontja: 2015. március 08. Előadás helyszíne: Győr Árpád út 32 Változás az óvodát érintő szabályokban A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 29-i rendes ülésére Tárgy: A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.: 76. Tel.: (88) 592-660 Fax: (88) 592-676 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1

2013. évi CCXXX. törvény. Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 1 Kivonat A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI SZERVEZETEK KAPCSOLATA 16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi

Részletesebben

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Előterjesztés Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015

6. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 55/2015 ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 55/2015 Tárgy: Rendeletalkotás gyermekjóléti alapellátásokról valamint a Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előterjesztő

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-256/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A 2008/2009. nevelési évben illetve tanévben indítható óvodai csoportok, általános iskolai

Részletesebben

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu

P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel. : (66) 491-401 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december13-i

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Humán Erőforrás Bizottság 2012.11.26-i ülésének 2. Napirendi pontja és a 6. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés

Humán Erőforrás Bizottság 2012.11.26-i ülésének 2. Napirendi pontja és a 6. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés Humán Erőforrás Bizottság 2012.11.26-i ülésének 2. Napirendi pontja és a 6. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 2/ Napirendi pont A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 27-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592-660 Pf.: 76 Fax: 88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet

43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet 43/2013. (VI.24.) EMMI rendelet egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat

5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat 5/2011.(I.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete az új Bölcsőde létesítésének közbeszerzési eljárása kapcsán felállítandó Közbeszerzési Munkacsoport külső tagjának megválasztja

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére

K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 317-9/2005. K I E G É S Z Í T Ő E L Ő T E R J E S Z T É S a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. február 17-i ülésére Tárgy: A Baranya Megyei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. január 31., péntek Tartalomjegyzék 3/2014. (I. 31.) BM rendelet A 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/3/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 26-i ülésére Tárgy: Hozzájárulás a Családsegítő és

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére

7. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére 7. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény kérelme a szakmai

Részletesebben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet. a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A jogszabály mai napon hatályos állapota 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben A közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben