JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának április 22-én tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Szilassy Géza a Bizottság elnöke köszöntötte a megjelent tagokat és megállapította, hogya bizottság határozatképes. Ezt követően a napirend ismertetésére került sor, mellyel a bizottság tagjai egyetértettek és a napirendet egyhangúlag elfogadták. 1. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázat~iról Dr. Szilassy Géza: Köszöntöm Hagymási Gyulát, mint előterjesztőt. Kívánja-e szóban ' kiegészíteni az előterjesztést? Hagymási Gyula: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésetn. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottsag J lenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta az 33/2014. (IV. 22.) számú határozatát. 2. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységéről Dr. Szilassy Géza: Köszöntöm Dr. Szemán Sándor Főjegyző Urat, mint előterjesztőt. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? Dr. Szemán Sándor: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. Ágoston Ildikó: Pozitív véleményt szeretnék megfogalmazni. A Hivatal segítőkészebb évekhez képest. a korábbi Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta az 34/2014. (IV. 22.) számú határozatát. 3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosítására Dr. Szemán Sándor: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. Dr. Szilassy Géza az előterjes7tést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 6 tagja az előterjesztéssel 6 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta az 35/2014. (IV. 22.) számú határozatát. Egy fő bizottsági tag megérkezett. 4. Előterjesztés Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.( ) számú határozat módosításra

2 Dr. Szemán Sándor: Tisztelt Bizottság, nincs szóbeli kiegészítésem. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta az 36/2014. (IV. 22.) számú határozatát. 5. Előterjesztés a helyi ön szerveződő közösségek évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolására Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, a Szociális és Egészségügyi Alapból nyújtott támogatásokról valamennyi szervezet határidőben, megfelelően elszámolt. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta az 37/2014. (IV. 22.) számú határozatát. 6. Előterjesztés a szociális, gyermekjóléti, köznevelési és kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására Dr. Krizsai Anita: Tisztelt Bizottság, a Magyar Államkincstár hiánypótlás keretében a módosító okiratokban pontosítást kért, ezeket tartalmazza az előterjesztés. Dr. Szilassy Géza az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A Bizottság jelenlévő 7 tagja az előterjesztéssel 7 igen szavazattal, egyhangúlag egyetértett és a Bizottság erről meghozta az 38/2014. (IV. 22.) számú határozatát. 7. Előterjesztés Dr. Szabó Béla Levente, nyíregyházi felnőtt háziorvos, területi ellátási kötelezettséggel járó praxis igényének benyújtásához Csikós Péter: április 10-én kaptam meg a felkérést, hogyajogszabályoknak megfelelően készítsem elő az előterjesztést. Szóban egyeztettem az OEP-el és ÁNTSZ-el az új körzet kialakítása ügyében. Dr. Szilassy Géza: Kapott a Bizottsági ülésre meghívót Dr. Szabó Béla Levente? dr. Krizsai Anita: Nem küldtünk meghívát, véleményem szerint nem fog a Bizottság dönteni az előterjesztés ügyében. Csikós Péter: Egyeztettem Dr. Szabó Béla Leventével, fenntartja korábbi álláspontját. Dr. Szilassy Géza: Legközelebb kapjon meghívót, mert a feltett kérdésekre ő tudna válaszolni. Mennyi a kártyaszám pontosan, meghaladja az 1800 főt? Csikós Péter: Nem haladja meg, 1560 kártyaszámmal rendelkezik. Nem befolyásolja az új körzet kialakítását, mert a területi ellátási kötelezettség esetén a körzetben alakosságszám 1200 és 1500 fő között kell legyen. Dr. Szilassy Géza: Jogszabályi előírás, hogyarendelőnek 15 percen belül megkö z elíthetőnek kell lennie? Csikós Péter: Az Országos Alapellátási Intézet Állásfoglalásában található meg csak, de fontos szempont a körzet kialakításánál. Dr. Kiss Anikó Nyírjes területéről adna át utcát, viszont ebben az

3 esetben a 15 perc azzal oldható meg, hogy hetente 2 órát ott rendeine Dr. Szabó Bála Levente. Szintén adna át utcákat Dr. Orbán Gergely Rozsrétszőlő területéről. Dr. Szilassy Géza: Dr. Szabó Bála Levente rendelője m ű ködik a Család utcán? Csikós Péter: Két rendelője van. Az Állomás téren rendel az 1500 főt ott látja el, de azt nem tudom megmondani, hogya Család utcán lévő rendelő működik-e. ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik. Dr. Szilassy Géza: Véleményem szerint a kártalanítással kapcsolatosan jogi probléma merül fel. Ebben kérem a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság véleményét. Alapvető jogelveket sért, hogy olyan jogügyiettei kapcsolatosan vállaljon kötelezettséget egy harmadik személy, aki a jogügyletet magát nem is ismeri. A határozat-tervezet ezt tartalmazza. Vassné Harman Gyöngyi: Azt kérdezném, hogy nem a két orvos közötti megállapodás a kártya átadása? Csikós Péter: Igen, de később is felléphet az orvos kártalanítási igénnyel. Vassné Harman Gyöngyi: Véleményem szerint a kártya átadásával mondjon le a kártalanítási igényéről az utcákat átadó orvos. Dr. Szilassy Géza: A bizottságnak tudnia kell az átadandó valamennyi utca nevét, e nélkül nem tud dönteni a körzet kialakításáról. Dr. Szakáiné Újhelyi Anita: Dr. Szabó Béla Levente két levelet küldött az utcákkal kapcsolatosan, ami nem szerepel az előterjesztésben annak ellenére, hogy megküldtük Igazgató Úrnak. Azoktól az orvosoktól csatolt szándéknyilatkozatot, akiknek az átadandó utcá i nem a körzetben találhatók. A 2002-ben hozott határozat szerinti körzet utcái két olyan orvos körzetébe tartoznak, ak i ktől nem hozott nyilatkozatot. Dr. Szilassy Géza: Az elmondottak azt támasztják alá, hogya Bizottság nem tud döntést hozni. Kérem, hogy egészítsék ki az előterjesztést az elhangzottaknak megfelelően, vagyis kérjük az utcák pontos megnevezését és erről az orvosoktól nyilatkozatot, melyben lemondanak minden később i kártalanítási igényükről. Dr. Szilassy Géza elnöknek azt a javaslatát, hogya Bizottság az előterjesztésről ne döntsön a Bizottság tagjai egyhangúlag elfogadták, azzal hogya következő ülésen hoznak döntést m egfelelőe n előkészített előterjesztés esetén.

4 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOnSÁGA 33/2014. (IV. 22.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lév ő pályázatairól szóló előterjesztés elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, április 22. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

5 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 34/2014. (IV. 22.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységéről a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala évi tevékenységéről szóló előterjesztés elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, április 22. QM dr. Szilassy a BiZOtlSágf 4za öke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

6 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 35/2014. (IV. 22.) számú határozata Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosításáról a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2011.( ) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, április 22. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

7 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOnSÁGA 36/2014. (IV. 22.) számú határozata Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.( ) számú határozat módosításról a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján Nyíregyháza Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.( ) számú határozat módosításról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, április 22. A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

8 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 37/2014. (IV. 22.) számú határozata a helyi önszerveződő közösségek évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolásáról a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a helyi önszerveződő közösségek évre biztosított pályázati támogatásainak pénzügyi elszámolásáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, április 22. f Qd dr. SZilass~ ~fza a B;ZOtlSáj öke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

9 NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGA 38/2014. (IV. 22.) számú határozata a szociális, gyermekjóléti, köznevelési és kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról a Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és annak tartalma alapján a szociális, gyermekjóléti, köznevelési és kulturális intézmények alapító okiratainak módosításáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért. Nyíregyháza, április 22. QUJ dr. Szilassy e a a Bizottság el öke A határozatot kapják: 1. címzetes főjegyző 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 3. irattár

10 Dr. Szilassy Géza a bizottság ülését bezárta. Nyíregyháza, április 22. A kiadmány hiteléül: [' f k ~4;, { _ dr. Krizsai Anita dr.jszilassy za a Bizottság titkára a Bizottság el öke \)C\.---Hu..~\ ~~'-C II ~()-'''-h I Q éjllv?-bt-so f ~.~

11 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ JELENLÉTI ív április 22-én megtartott rendkívüli együttes bizottsági ülésről Névsor: _J..elenlét: '\:' Távolmaradás oka: Dr. Szilassy Géza "' ( elnök) t'.1~~c7~ JI Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin ~ Halkóné Dr. Rudolf Eva If ~~/ V/ty Jeszenszki András I ~& ~ Nagy László ri v '\. Lengyel Gábor ) ~ 1~ Vassné Harman Gyöngyi I \Í(~~',,~~ Julianna Agoston Ildikó ~fv1i~, AJl' c --') ~ li:bj!o0.ji6czl(o/ Czura Gabriella rtoj-- ' (A-,,-'-- Ujvári né Dr. Siket Adrienn "~l/c:,,, 'vj :0rr )'Ict.} Jd,~ u- -L-- Dr. Hudákné Fábián Nóra Meghívottak: Jászai Menyhért Kósa Tímea, -... Dr. Szemán Sándor ~ Dr. Kása Brigitta Dr. Grósz Péter ~~ p.:,... '1...0.,..,...6:t.A?, -- - 'I'it.<;~,,-,e- U"{flELYI ;VJI~ t\ Jfl.<::;',,~~~~ l>~o])tjl\\z.. A'tef(g1J ~ ti I " rzrt?~w "y c.,.mt... ~ {~~ \)lijv;'1q ~ ~'njj. U~ 'Z~~ ~V A'WGl KJ~"C.. ~ ~ (l'f..k.j')-, ~JLf((\J II 'v~ ca..ó,~~ MJ.;.G-...

12 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám : PKAB/1-2/2014 Ügyintéző : Nagy Ágnes ELŐTE RJ ESZTÉS - a Közgy ű léshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól Kósa Tímea alpolgármester c5 r- Pató Istvá ::.:.... az előterjesztés szakmai előkészíté s éért felel ő s osztá Iyvezető 4!-Q Hagymási Gyula az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős referatúra vezető törvényességi véleményezést végző személyek alá írá sa: ~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Faragóné Széles Andrea Véleményező bizottság vagy bizottságok: - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Pénzügyi Bizottság - Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság - Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság - Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság Jegyzői kabinet vezetője N Y REGYHÁZA

13 NYíREGYHÁZA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY REFERATÚRA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: TELEFON: : FAX: Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban igyekezett széles körben megragadni mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket. Az elmúlt időszakban több, benyújtott pályázat pozitívelbírálásban részesült, ezzel tovább növelve az Önkormányzat által kezelt, megvalósítás alatt álló pályázatok számát. Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse az Önkormányzat lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott és bírálati szakaszban lévő pályázatainak jelenlegi állását, melyek adatlapjait az előterjesztés L, 2., és 3. számú mellékietei tartalmazzák. Azonban fontos megjegyeznünk, hogya pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív jellegűek, ugyanis a megadott projekt kezdő és befejezési időpontok a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek feltüntetésre. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, jóváhagyni szíveskedjen. az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékietek szerint Nyíregyháza, április 14. ~tólstván r Hagymási Gyula Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezető 81 "1--;1: o ~ reoyhc)'\..", Pályázatok és Projektmenedzsment Re f eratura ' vezeto " ~o~ N Y REGYHÁZA

14 NYíREGYHÁZA NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ES PÁLYÁZATOK ES PROJEKTMENEDZSMENT VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY REFERATÚRA 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: TELEFON: ; FAX: E-MAfl: Határozat - tervezet NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE.../2014. (IV. 24.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült előterjesztést a mellékletekbe foglaltak szerint j óv á h agyj a. Felelős: Gazdasági Osztályvezető Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető Határidő: folyamatos A határozatot kapják: 1./ a Közgyűlés tagjai 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői N Y R E G Y H Á Z A

15 1. számú melléklet a PKAB/1-2/2014 számú előterjesztéshez Lezárás alatt lévő projektek s Projekt címe és kódszáma A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán ÉAOP-S.l.ljB Nyíregyháza-Nyírszőlős között kerékpárút építése ÉAOP-3.1.3jA Nyíregyháza és Szatmárnémeti üzleti együttműködésének fejlesztése H UROjlOOl/228j2.1.2 Gyermekek Háza Déli Óvoda kertvárosi Csicsergő Tagintézmény fejlesztése ÉAOP-4.1.1jA A Nyíregyházi Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény felújítása és bővítése ÉAOP-4.1.1j A A "Kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei álc;lozatainak emlékműve" megvalósítása és felállítása 3974jOOO21 "lithon vagy - Magyarország szeretlek" rendezvény megtartása Nyíregyházán NKA A2001N Nyíregyháza Megyei Jogú Város belterületi csapadékvíz rendszerének fejlesztése ÉAOP-S.l.2jD ( ) N Y R E G Y H Á Z A

16 1. sz. projekt adatlap. PROJEKT CíME/ A BELVÁROSI TEREK INTEGRÁLT FUNKCIÓBŐvíTŐ FEJlESZTÉSE REGISZTRÁCIÓS NyíREGYHÁZÁN SZÁMA: ÉAOP-5.1.1/B Projekt összköltsége: Támogatás összege : Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Ft Ft 75,34 % Kezdet: október 22. Projekt fizika i befejezésének napja : október 22. Projekt megvalósulásának napja : december 31. Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: TSZ megkötésének ideje: 2009.október 22. TSZ 1. sz. módosításának ideje: szeptember 01. TSZ 2. sz. módosításának ideje: szeptember 14. TSZ 3. sz. módosításának ideje: május 23. TSZ 4. sz. módosításának ideje: július 31. TSZ 5. sz. módosításának ideje: október 25. TSZ 6. sz. módosításának ideje: február 25. Hagymási Gyula / Móré Gusztáv Nyíregyházi Ipari Park Kft. A fejlesztés tartalmi elemei a következők: - Ügyfélszolgálati centrum kialakítása: Ügyfélszolgálati centrum és az ezt kiszolgáló objektumok kialakítása - Református templom környezetének rekonstrukciója Református templom tetőfelújítása és kültéri megvilágítása - Ortodox műemlék épület külső felújítása : Az Ortodox műemlék épület külső felújítása - Sétáló utca rekonstrukciója 1.: Zrínyi liona- Sétáló utca burkolatcseréje, homlokzati látványelemek elhelyezése - Sétáló utca rekonstrukciója II.: Házasságkötő terem és Anyakönyvi Hivatal épületének felújítása, udvarfelújítás - Sétáló utca rekonstrukciója III.: Zrínyi Ilona sétálóutca portáljainak megújítása (SHL Impex Kft.) - Egyház u. -Síp utca szabályozása : Egyház utca négy nyomsávosítása és Síp utca szabályozása, kerékpár forgaimat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Kálvin tér - Bercsényi utca szabályozása: Kálvin tér és Bercsényi utca egyirányú utca-pár szabályozása - Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. csomópont építése: Széchenyi u. - Szarvas u. - Iskola u. forgalmi csomópont jának jelzőlámpás csomóponttá történő átépítése, kerékpáros forgaimat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel - Luther U.- Szent István u. csomópont építés: Luther utca- Szent István utca jelzőlámpás csomópont kiépítése, kerékpáros forgaimat irányító jelzőlámpás kiegészítéssel (!.) N Y REGYHÁZA

17 ~ _ o. _.._'. ~ _.-- _ Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) : Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: AKiskörút - Bocska i u. - Szent István u. közötti új szakaszának kiépítése: AKiskörút - Bocskai utca - Szent István utca közötti új 2x2 sávos nyomvonalának kiépítése, a Szent István úti szakasz új forgalmi rendjének kialakítása (kétirányú forgalom) Kerékpárút kialakítás: Az akcióterület és a város kerékpáros forgalmi kapcsolatának megteremtése Hősök tere rekonstrukciója : Hősök tere járdáinak rekonstrukciója, szökőkútépítés, parkrendezés Mártírok tere rekonstrukciója : Az Izraelita templom előtti köztér rendezése, rekonstrukciója Luther tér rekonstrukciója : Luther tér burkolatának felújítása Árok, Búza, Szt. István utcai fasorok rendezése : Árok, Búza, Szt. István utcák érintett szakaszainak fasor rendezése Nyírvíz Palota : Homlokzat- és tetőfelújítás Soft-projektelem : A helyi kötődést erősítő akciók szervezése, tartalomfejlesztés, és információ-terítés (Zöld Kerék Alapítvány; E Misszió Egyesület; Kalamáris Egyesület; Luther Passage Egyesület) A projekt fizikailag október 22-én lezárult. A záró elszámolási csomag (záró kifizetési kérelem és záró projekt előrehaladási jelentés) ÁFA kompenzációval kiegészített része március 14. napján benyújtásra került, jelenleg annak a Közreműködő Szervezet általi ellenőrzése folyik. A pályázat benyújtásakor és a Támogatási Szerződés megkötésekor vállaltuk, hogy konzorciumi partner bevonásával magánerős beruházást valósítunk meg, melynek értéke 1,3 milliárd forint. A konzorciumi partner visszalépett a beruházás megvalósításától, melyről értesítettük a Köz reműködő Szervezetet. Ennek hatása a teljes projekt zárására még nem ismert. A projekt Európai Unió általi ellenőrzésére került sor április án (Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósági Audit). Az ellenőrzés eredményéről még nem kaptunk értesítést. A projekt - magánerős beruházás kivételével - fizikai lezárása október 22. napján megtörtént. 2. sz. projekt adatlap PROJEKT címe/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege : Támogatási intenzitás (%): projekt (tervezett) kezdete és NyíREGYHÁZA - NyíRSZŐLŐS Közön KERÉKPÁRÚT ÉPíTÉS ÉAOP-3.1.3/A Ft Ft 85% Kezdet: 201O.09.0l. Befejezés: ) NYíREGYHÁZA

18 befejezése: Támogatási Szerződés megkötésének, lejáratának és módosításainak dátumai: Projektmenedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma: Megkötés: május 27. Lejárat: december 25. Módosítás: 1. sz. : augusztus sz.: augusztus sz.: május 3. Veczánné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Terület előkészítés, kerékpárút építés, vasúti átjáró építés, közműkiváltások, zöldterület építési munkák, nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés. A belterületi szakasz egyesített gyalog és kerékpárútként 3,3 m burkolatszélességgel, külterületen önálló kerékpárútként, 2,6 m szélességgel épül. Az 1300 m-es belterületi szakasz első 500 m-én kétoldali járda, a további 800 m-en egyoldali járda található. A meglévő járda felhasználásával alakítható ki a gyalog-kerékpárút. A belterületi határnál található egy félsorompóval biztosított vasúti átjáró, egy keskeny és két normál nyomtávú vágánnyal. A gyalog o -és kerékpárút átvezetése a vasúti átjáró szélesítésével, ki:ilön biztosítóval készült el. A Nyírszőlős elején található Érpataki (VIII.) főfolyáson történő átvezetés: a meglévő vasbeton híd a NIF beruházásában szélesítésre került. Megvalósult a gyalogos és kerékpáros átvezetés is. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) A projekt műszaki tartalma 100%-ban elkészült. A Kifizetési Kérelmek és Projekt Előrehaladási Jelentések benyújtásra kerültek. A pénzügyi elszámolás jóváhagyása szeptember 28-án megtörtént, a támogatási összeg utolsó részlete is utalásra került. A kerékpárút melletti 22 kv-os kábel áthelyezése megtörtént, mely akadályozta a csapadékvíz elvezető szikkasztóárkok keresztmetszeteinek bővítését. A NIF beruházásában elkészült híd forgalomba helyezésére január hónapban került sor. Jelenleg az árkok keresztmetszetének bővítése van folyamatban. Ezt követően áll módunkban a teljes kerékpárút szakasz végleges forgalomba helyezési engedélyét megkérni. A vasúti átjáró forgalomba helyezése már megtörtént. Megvalósítást Szabálytalansági eljárás nem indult, a felmerült problémák az alábbiak: hátráltató problémák, Komoly tervezési hibák történtek az előkészítés során, hiszen a tervek nehézségek: csapadékvíz-elvezetési munkarészek nélkül kerültek leadásra, melyeket a tervező csak a kivitelezés végső fázisában pótolt. A forgalomba helyezési engedély kiadásához nem járult hozzá az E.ON, mert az út és kerékpárút között 22 kv-os föld kábel húzódik, mely az árokásási munkák során könnyen sérülhet. Nem járult hozzá továbbá a Magyar Közút sem, mivel kis keresztmetszetűnek ítélte az elkészült szikkasztó árkokat; harmadrészt pedig a Magyar Állam tulajdonában lévő híd szélesítése (NIF beruházás) nem készült el időben, melynek oka, hogya kivitelező (HEDO Kft.) szerke'zet és anyagmódosítási kérelmet nyújtott be (új tervek), melyek eredményeként vissza kellett vonni a forgalomba helyezési kérelmet. A híd átépítésének határideje szeptember 30. volt, azonban elszámolási vita miatt ténylegesen 2013 őszén készült el. Szintén problémát jelentett a vasúti átjáró forgalomba helyezése is, hiszen ( ") N Y REGYHÁZA

19 többször eltorlaszolták a kerékpárutat, így ez esetben is új eljárást kellett indítani, melynek kiadásához előbb sem a MÁV, sem pedig a Magyar Közút nem járult hozzá, így az csak késedelmesen teljesülhetett. A NIF által végeztetett hídfelújítás elhúzódása miatt, továbbá az elkészült csapadékvíz elvezetés nem elégséges funkcionálása miatt a projekt zárása 2014 első félévében lehetséges, a korrekciós határidő érvényességét december 31-ig kértük meg. 3. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ A GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA KERTVÁROSI CSICSERGŐ REGISZTRÁCIÓS TAGINTÉZMÉNYÉNEK FEJLESZTÉSE SZÁMA: ÉAOP-4.1.1/A Projekt összköltsége: Támogatás összege: Támogatási intenzitás (%): Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: Támogatási Ft Ft 77,93 % Kezdés: január 1. Befejezés: november 30. Szerződés megkötésének, Támogatási Szerződés megkötése: február 15. módosításainak dátumai: Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma : Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Az Óvoda 35 éve épült, földszint plusz egy emeletes kialakítású, lapos tetős épület. Acélóvoda kiválasztását indokolja, hogya korábbi években átfogó felújításra nem került sor. A homlokzati nyílászárók egy részének kicserélését és a tető-beázások miatti elkerülhetetlen felújítását, továbbá a kazánok és a világítótestek cseréjét kivéve, lényegi beavatkozás az épületben nem történt. Összességében elmondható, hogy az épület erősen elhasználódott, a részleges, halaszthatatlan beavatkozások ellenére felújítása és - bővítése műszaki és funkcionális szempontból egyaránt időszerű és elkerülhetetlen. Jelen pályázat a meglévő létesítmény műszaki felújítását, energiahatékonysági korszerűsítését, funkcionális rendszerének felülvizsgálatát és a szükséges korrekciók, bővítések végrehajtását, az aktuális hőtechnikai, tűzvédelmi valamint egyéb szakmai előírásokat kielégítő létesítmény kialakítását célozza, beleértve a pályázatban előírt akadálymentesítés végrehajtását is. A bővítés során az udvari területen az épület keleti oldalán a földszinten tornaszoba, (kötelező tevékenység) sportszertár, vizesblokk, akadálymentes WC, elkülönítő, mosó-vasaló, valamint a tűzvédelmi előírások megváltozása miatt egy új - ) NYíREGYHÁZA

20 lépcsőház kerül kialakításra. Az emeleten új csoportszoba (kötelező tevékenység) készül gyermek öltözővel és mosdóval. A beruházás részeként a bővítéssel létrejövő funkciókhoz tartozó mobileszközök, berendezések is beszerzésre kerülnek. Felülvizsgálatra kerül továbbá az óvoda külső környezete is, melynek részeként a zöld- és a burkolt felületek, a játszószerek egyaránt szükség szerint megújulnak. A létesítmény megközelítését biztosító közlekedési feltételek, illetve ennek részeként a bővítésből eredő többlet parkoló igény, a vonatkozó előírásoknak megfelelő kielégítése szintén része a mindenre kiterjedő, komplex gondolkodásnak. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb - kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek ' stb.) Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek: A kivitelezés október ll-én, a használatba vételi engedély megszerzésének napjával befejeződött. Az intézmény ünnepélyes átadására október 24-én került sor. A projekt fizikai lezárását mindezen okból kifolyólag már. novem~er végé_n le tudtuk zárni. A záró kifizetési kérelmet és záró jelentést december 30-án nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé. A helyszíni ellenőrzés még januárban lezajlott, az ennek kapcsán felmerült hiányosságokat Önkormányzatunk pótolta. A hiánypótlási felhívásra megküldött Intézkedési Terv jóváhagyásáról a Közreműködő Szervezet április 4-én megküldött értesítő levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat és egyúttal a maradék támogatási összeg ( Ft) átutalá~áról is gondoskodik. Amint ezen összeg megérkezik Önkormányzatunk számlájára (néhány nap), a projekt pénzügyileg is lezártnak tekinthető. Nem releváns. 4. sz. projekt adatlap PROJEKT CíME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: Projekt összköltsége: Támogatás összege : Támogatási intenzitás (%) : Projekt (tervezett) kezdete és befejezése : A NyíREGYHÁZI ESZTERLÁNC FELÚJíTÁSA ÉS BövíTÉSE ÉAOP-4.1.1jA Ft Ft 95,0% Kezdet: január 1. Befejezés: december 31. ÉSZAKI ÓVODA NYITNIKÉK TAGINTÉZMÉNY ( NYíREGYHÁZA

21 Támogatási Szerződés megkötésé nek, Támogatási Szerződés megkötése : január 24. módosítása ina k dátumai: Projektben nevesített menedzser (név, osztály): Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma : Sarkady Nóra, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra A pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: Az előírásoknak való teljes mértékű megfelelés okán egy új épületrészt indokolt a meglévő ingatlanhoz kapcsolni, mert a jelenlegi, bruttó 875 m2-nyi intézmény terület nem nyújt lehetőséget sem új csoportszoba, sem pedig az MKM rendelet által meghatározott egyéb helyiségek elhelyezésére. A bővítés során (az épület D-i oldalán) a hátsó udvarban a földszinten egy tornaszoba, sportszertár, személyzeti mosdó és akadálymentes mosdó, valamint egy új lépcsőház kerül kialakításra. A bővítmény emeleti részén egy új csoportszoba készül gyermek öl t özővel és mosdóval. A meglévő épület és a bővítmény közötti átközlekedés az egyik gyerekmosdó helyén kialakított közlekedőn keresztül történik, így egy új mosdó kialakítása szükséges. A meglevő épületrész földszint jén kerül elhelyezésre a keleti folyosó mentén egy nagyobb méretű logopédiai foglalkoztató, orvosi szoba és elkülönítő, valamint egy vezetői iroda. Ezeknek a helyiségeknek a földszinten történő elhelyezése az akadálymentesítési követelmények betartása miatt szükséges. Fentieken túl az épület külső homlokzata és lapostetője is hőszigetelésre kerül, továbbá megtörténik azoknak az egyesített szárnyú, fából készült ablakszerkezeteknek a cseréje, melyek a 2011-ben végrehajtott nyílászárócsere során - pénzügyi okokból - érintetlenül maradtak. A fejlesztési program tartalmazza továbbá parkolóhelyek létesítését (előírás szerint) és a hozzáju.k vezető út kialakítását. Indokolt továbbá eszközök beszerzése is a projekt keretében, hiszen a fejlesztés eredményeként megvalósítandó helyiségek (pl. tornaszoba, új csoportszoba) megfelelő használatához elengedhetetlen a bútorzat és egyéb kellékek beszerzése. Ezen részletes műszaki tartaimon felül a program tartalmaz még előkészítési költségeket (tervezés, hatósági díjak, stb.) és a megvalósítást segítő egyéb kötelező és választható - szolgáltatások (nyilvánosság biztosítása, könyvvizsgálat, projektmenedzsment, rehabilitációs szakmérnök, műszaki ellenőr, stb.) költségeit is. Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.) A kivitelezés október ll-én, a használatba vételi engedély megszerzésének napjával befejeződött. Az intézmény ünnepélyes átadására október 24-én került sor. A projekt fizikai lezárását mindezen okból kifolyólag már november végén le tudtuk zárni. A záró kifizetési kérelmet és záró jelentést december 30-án nyújtottuk be a Közreműködő Szervezet (MAG Zrt.) felé. A helyszíni ellenőrzés még januárban lezajlott, az ennek kapcsán felmerült hiányosságokat Önkormányzatunk pótolta. A hiánypótlási felhívásra megküldött Intézkedési Terv jóváhagyásáról a Közreműködő Szervezet április 4-én megküldött értesítő levelében tájékoztatta r ( ) N Y R E G Y H Á Z A

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. bizottság tagjai egy néhány mondatban bemutatkoznának, mivel a reményeink szerint nagyon sokat fogunk így találkozni. Köszönöm szépen.

JEGYZŐKÖNYV. bizottság tagjai egy néhány mondatban bemutatkoznának, mivel a reményeink szerint nagyon sokat fogunk így találkozni. Köszönöm szépen. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Bizottságának 2014. október 28-án tartott nyílt üléséről. Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. március 6-i, rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 30/2008. (II. 11.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 30/2008. (II. 11.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán című projektje

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-500 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszá m :VFEJ L/ 2 79-1/2015.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők,

22.1 Előterjesztés az önkormányzati tulajdoni ingatlanok önkormányzati képviselők, 2807 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. november 29~én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b.1 rendeletei: 44-45/2012. c.1 határozatai: 300-307/2012. Napirend:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-919, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről ELŐTERJESZTÉS Tájékoztató a nevelési intézmények fejlesztése, KMOP-4.61-11 jelű pályázattal összefüggő kérdésekről Tisztelt képviselő-testület! A közelmúltban jelent meg a nevelési intézmények fejlesztése

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált városfejlesztési programjának bemutatása Előadó: Veres István főépítész Nyíregyháza, 2010. január 22-23 Nyíregyháza hosszú távú, átfogó célja: Stabil alapokon nyugvó,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének:

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: 257 Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 04-én a Városháza Dísztermében megtartott soron következő nyílt ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: 59-70-ig.

Részletesebben

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA

AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV. Egyeztetési anyag. 2009. december 1. LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV Egyeztetési anyag 2009. december 1. 2009. december 1. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2008. - 1 -

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2008 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2009. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KHT. PÁLYÁZATI TEVÉKENYÉSÉGE ÉS PROJEKTMENEDZSMENT... 4 1.1 Az Euro-Régió

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november. Ára: 220,- Ft ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VII. Évfolyam 11. szám - 2013. november ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Hírlétra Előfizetve Olcsóbb! A befizetési szelvényeket kérjük őrízék meg. 2014.

Részletesebben

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány

KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN. ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/ROP-2004-2.2. Városi területek rehabilitációja KÖZTERÜLETI REHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA A FERENC(KERT)VÁROS MEGÚJULÁSA ÉRDEKÉBEN ROP-2004-2.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 3.

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására

FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program. keretében projektjavaslatok és. kiemelt projektjavaslatok támogatására FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Közlekedés Operatív Program keretében projektjavaslatok és kiemelt projektjavaslatok támogatására Kódszám: KÖZOP 1.5.0-09-11 Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

M EGHÍVÓ. b) Kisebbségkutató Közalapítvány alapító okiratának módosítása (kisebb)* Előterjesztő: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK E LNÖKE M EGHÍVÓ Szám: 1416-3/2007 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs, Papnövelde utca 5. szám alatti Dísztermében 2007. szeptember 20-án (csütörtökön)

Részletesebben