J e g y z ő k ö n y v. Csizmadia Csaba képviselő. Tanácskozási joggal meghívott:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Csizmadia Csaba képviselő. Tanácskozási joggal meghívott:"

Átírás

1 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/ , Mobil: 06/ Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/ , 06/20/ Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat április 29-én órakor megtartott üléséről. Képviselő-testületének, Jelen vannak: Pintér Ferenc polgármester Jánosi Lívia alpolgármester Csonka János Csizmadia Csaba Felső Sándor Sikos Csaba Szigeti Dezső Szikra Tamás Tanácskozási joggal meghívott: (8 fő) Takács-Győri Marianna Pintér Ferenc polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a megválasztott 8 fős Képviselőtestületből minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: Napirendi javaslat: 1. Az önkormányzat zárszámadása 2.Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló rendelet megalkotása 3. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata 4. Önkormányzati döntést igénylő ügyek - Közvilágítási tarifacsomagról döntés

2 2 - Településen a sebességmérés lehetőségéről döntés - Élelmiszerbankhoz történő csatlakozásról döntés - Településen élő gyermekek nyári táboroztatásáról döntés - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetéséről döntés Szavazásra tette fel a napirendre tett javaslata elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a napirendet elfogadta. javaslat szerinti Napirend tárgyalása előtt: Pintér Ferenc polgármester jelentést tett a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két ülés között végzett munkájáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. A jelentés 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül- a jelentést elfogadta. Napirend tárgyalása: 1. Az önkormányzat zárszámadása Pintér Ferenc polgármester az írásos anyag kiegészítéseként elmondta, hogy az Önkormányzat költségvetésének 60%-át a bérek és járulékaik teszik ki. Az elmúlt évben több mint 11 millió forintot fordított fejlesztésre az Önkormányzat, ezek közül a legjelentősebb a buszmegállók, buszöblök kialakítása volt. Kifizetésre kerültek a szennyvízcsatornázás tervei, az Észak-balatoni Regionális szemétlerakó pályázat utolsó részlete. Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel elfogadását. az Önkormányzat évi zárszámadásának A Képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül- megalkotta az alábbi rendeletét: 5/2010. (V.3.)önkormányzati rendelet Noszlop község önkormányzatának -testülete az önkormányzat évi zárszámadásról szóló rendeletét az előterjesztés szerint megalkotja. A -testület felkéri a t, hogy a kiegészítésnek megfelelő rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Határidő: azonnal

3 3 2. Az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló rendelet megalkotása A rendelet-tervezet 1 példánya a jegyzőkönyvhöz csatolva. Pintér Ferenc polgármester a rendelet-tervezet kiegészítéseként elmondta, hogy 1 fő díszpolgára már van a településnek Dr. Ács Anna muzeológus személyében. Úgy gondolja ezt az elismerést csak kivételes alkalmakkor, a településért végzett kimagasló munkáért, eredményért szabad adni. A rendelet-tervezetben e cím adományozásához ,-Ft nettó összegű pénzjuttatás szerepel. A pénz helyett inkább egy aranygyűrű, vagy más ajándéktárgy adományozását javasolta, aminek értéke ,-Ft körüli. A rendelet-tervezetben szereplő Noszlop Községért elismerés és a Díszoklevél is nagyon szép elismerése a településért végzett munkának.. Felső Sándor : Elmondta a testületi ülés anyagát, köztük az önkormányzat által adományozható elismeréséről szóló rendelet is időben kézhez kapták, így arról vélemény tudnak nyilvánítani. Az Ő elképzelése is találkozik a rendelet-tervezetben foglaltakkal, egyetért a Polgármester úr azon javaslatával is, hogy a Díszpolgári cím mellé ne pénz, hanem aranygyűrű kerüljön átadásra. Az arany maradandó. Csonka János : Nagyon szimpatikusnak tartja, hogy a rendelet-tervezet megalkotása előtt széles körben kikérték az intézmények, civil szervezetek véleményét az elismerés adományozásáról. Pintér Ferenc szavazásra tette fel a rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadását. A Képviselő-testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül- megalkotta az alábbi rendeletét: 6/2010. (V.3.)önkormányzati rendelet Noszlop község önkormányzatának -testülete az önkormányzat által adományozható elismerésekről szóló rendeletét az előterjesztés szerint megalkotja. A -testület felkéri a t, hogy a kiegészítésnek megfelelő rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Határidő: azonnal 3. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzata Pintér Ferenc polgármester elmondta, ez évben az Önkormányzatnak több közbeszerzési eljárást is le kell folytatnia, ezért a már elkészült közbeszerzési terv mellé rendelkeznie kell a közbeszerzési szabályzattal is. Ez az eljárás lefolytatásához kell. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a Közbeszerzési Szabályzat előterjesztés szerinti elfogadását.

4 4 55/2010. (IV.29.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát az előterjesztés szerint megtárgyalta és elfogadja. 4. Önkormányzati döntést igénylő ügyek - Közvilágítási tarifacsomagról döntés Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, az Önkormányzat 2000-ben ÉDÁSZ előfinanszírozással korszerűsített a település közvilágítását. A hitel ez év szeptemberében jár le, de mostanra az új közvilágítási lámpatestek elavultak. Az E.ON egy újabb ajánlattal élt, mely szerint a január 1-i áron eladja átalánydíjban a közvilágítás áramdíját és megkezdi az izzók cseréjét valamint vállalják, hogy egy évig nem emelik a díjat. Véleménye szerint ha valamit ugyanazon az áron megkaphat az önkormányzat és még felújításra is sor kerül, akkor azt el kell fogadni. Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Sikos Csaba : Elmondta, a közvilágítási költségeket a feszültség szabályozásával is lehet csökkenteni ami nem biztos, hogy drágább megoldás mint az E.ON közvilágítási tarifacsomag ajánlata. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a közvilágítási tarifacsomag elfogadását. 56/2010. (IV.29.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete a település közvilágítás korszerűsítése érdekében kompakt villamosenergia-vásárlási szerződést köt az E.On Energiaszolgáltató Kft. (9002 Győr, Pf. 205) egyetemes szolgáltatóval, és EH-SZER Energetikai és Távközlési Hálózatépítő és Szerelő Kft. (8500 Pápa, Szent István út 9.) vállalkozóval. A -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy szerződéseket írja alá. Határidő: azonnal - Településen a sebességmérés lehetőségéről döntés Pintér Ferenc polgármester ismertette az írásos előterjesztést. Elmondta, ha a település együtt működik a sebességmérést végző társasággal, akkor a bírságolásból befolyt összegből részesedést kap. Az összeg nagyságáról nincs még szó. Az is elképzelhető, hogy a Magyar Közút KHT saját útjain nem engedi más társaságnak a sebességmérést. Az önkormányzati utakon pedig igen kevés a

5 5 forgalom. Az együttműködés megkötésével vesztenivalója az Önkormányzatnak nincs, ez pénzbe nem kerül, ha mégis megvalósulna a településen a mérés és a bevételből az Önkormányzat is részesedne az nagyon jó lenne. Kérte a Képviselőket mondják el véleményüket. 57/2010. (IV.29.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete annak érdekében, hogy a település közútjain csökkenjen a gyorshajtások száma elfogadja Kári Ferenc nyugalmazott rendőr őrnagy, vezető szaktanácsadó kezdeményezését, akivel közreműködői szerződést kíván kötni sebességmérő készülék kihelyezéséről. A -testület megbízza a polgármestert, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság Veszprém Megyei kirendeltségével folytasson tárgyalást arra vonatkozóan, hogy a településen áthaladó, de nem az önkormányzat kezelésében lévő közúton is a közreműködő által kezdeményezett sebességmérés történhessen. Határidő: augusztus Élelmiszerbankhoz történő csatlakozásról döntés Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy különböző élelmiszer segélyszervezetek köztük a Magyar Élelmiszer Bank is megkeresték az Önkormányzatot ajánlatukkal. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület információ szerint- államilag is finanszírozott egyesület, mely 10 kg élelmiszer erejéig segélycsomagot ad az Önkormányzat által megjelölt személyeknek. A segélyszervezettel az együttműködési megállapodás és az elszámolás is nagyon komoly. Javasolta az együttműködési megállapodás megkötését. A településen vannak a segélycsomagra rászoruló emberek. Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket mondják el javaslatukat. Jánosi Lívia alpolgármester: Kérdezte, mi a szerepe itt az Önkormányzatnak. Pintér Ferenc polgármester: Válaszában elmondta, az Önkormányzat végzi a szervezést a szétosztást. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel az Élelmiszerbankkal az együttműködési megállapodás megkötésére tett javaslata elfogadását. 58/2010. (IV.29.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete részt kíván venni az EU Élelmiszersegély programban, mely keretében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095

6 6 Budapest, Soroksári út ) a legrászorulóbb személyeket intervenciós készletekből származó élelmiszerekkel látja el. A -testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a program megvalósítása érdekében kössön együttműködési megállapodást a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel (1051 Budapest, Székely Elek u. 11.) Határidő: azonnal - Településen élő gyermekek nyári táboroztatásáról döntés Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, az Alapszolgáltatási Központ szervezésében idén is szeretnék a településen élő szociálisan rászoruló gyermekek nyári táboroztatását megszervezni, és ehhez pályázatot kívánnak benyújtani a Veszprém Megyei Közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságához. A pályázati önrészt ,-Ft-ban javasolta megállapítani. Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Csonka János : Elmondta, a nagyobb önrész vállalása remélhetőleg előnyösebb elbírálást eredményez. Pintér Ferenc szavazásra tette fel a pályázaton való részvételre és az önrész biztosítására tett javaslata elfogadását. A -testület 8 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot 59/2010. (IV.29.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete az Alapszolgáltatási Központ (Noszlop, Dózsa Gy. u. 62.) kérelmére Ft saját forrást biztosít a Veszprém megyei Közgyűlés Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága által kiírt Ifjúsági pályázatok program keretében megvalósítandó nyári táborhoz. A -testület felkéri az Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét, hogy a pályázatot határidőre nyújtsa be. Felelős: Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője Határidő: azonnal, beszámolásra: döntést követően - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszüntetéséről döntés Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az önkormányzat részt vesz a Bakonypölöske gesztorságával indult jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban. Ma már nem tudni, hogy a társulást ki működteti, a társulás nem látja el feladatát. Javasolta a Társulás megszüntetését. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a társulás megszüntetésére tett javaslata elfogadását.

7 7 60/2010. (IV.29.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete egyetértve Bakonypölöske Község Önkormányzatának testületével a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 5.. (1) bekezdése alapján a évben létrejött Somló Térségi Önkormányzatok Feladatellátó Tárulás megszüntetését támogatja. A -testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Több napirend nem lévén, Pintér Ferenc polgármester megköszönte a Képviselők munkáját, az ülést órakor bezárt, rövid szünet után zárt ülést rendelt el. K.m.f.t. Pintér Ferenc polgármester Takács-Győri Marianna

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. december 9-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről.

Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. Szám: 284-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 7/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. március 29. napján tartott ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus hó 9-én

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 11-én 13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d

J e g y z ő k ö n y v. N a p i r e n d J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2008. december 1-én tartott képviselőtestületi üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 11 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2010. október 28-án tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke.

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva jegyző, Müller Márton főtanácsos, Páhi Magdolna Választási Bizottság Elnöke. Szám: 1/3/5/2013. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 25-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított

Jegyzőkönyv 2/2013. 3.) Ágasegyháza Község Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló módosított Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2013. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat

JEGYZŐKÖNYV. 38/2008.(IV.15.) Kth. sz. határozat Ügyszám: JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 15-én 16,00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: polgármester alpolgármester képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. december 10- én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. április 26-án 19 órától megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1/1-93/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 14-én (csütörtök) 10.10 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 8. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 160/2012. (VIII.08.) számú

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete J e g yz ő k ö n yv Készült: Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Sajószöged Községháza Sajószöged Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2013. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. november 12. napján a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 1 a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi pontok:

Részletesebben