J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő."

Átírás

1 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/ , Mobil: 06/ Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat február 25-én órakor megtartott rendkívüli üléséről. Képviselő-testületének, Jelen vannak: Pintér Ferenc Jánosi Lívia Csonka János Felső Sándor Sikos Csaba Szikra Tamás polgármester alpolgármester (8 fő) Tanácskozási joggal meghívott: Takács-Győri Marianna körjegyző Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső. Pintér Ferenc polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a megválasztott 8 fős Képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: Napirendi javaslat: 1. Társberuházói szerződés megkötése az Önkormányzat és Beruházó Viziközmű Társulat között. 2. Önkormányzati nyilatkozatok hitelkérelemhez 3. Szennyvízcsatornázás megvalósítása érdekében házi átemelők energia költségeinek átvállalása 4. Érdekeltségi hozzájárulás átadása

2 2 5. Noszlopy Gáspár utca közvilágításának megvalósítása 6. ÁFA-körbe történő bejelentkezés Szavazásra tette fel a napirendre tett javaslata elfogadását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkülszerinti napirendet elfogadta. a javaslat Napirend tárgyalása: 1. Társberuházói szerződés megkötése az Önkormányzat és Beruházó Viziközmű Társulat között. A társberuházói szerződés a jegyzőkönyvhöz csatolva. Pintér Ferenc polgármester elmondta a település sikeresen pályázott a szennyvízelvezetés és csatornázás megvalósítására. A támogatási szerződés megkötésének különféle feltételei vannak, melyeket ismertetett. A társberuházói szerződés az Önkormányzat és Viziközmű Társulat között kötendő szerződés, a szerződés teljes adatait ismertette. A társberuházói szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi, a szerződést a Viziközműtársulat Közgyűlésének is el kell fogadni. Mivel a Viziközműtársulat elnöke a polgármester, ezért a társberuházói szerződés aláírója az alpolgármester lesz. Kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a társberuházói szerződés előterjesztés szerinti megkötését. 28/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete az elhangzott kiegészítésekkel, ez előterjesztés szerinti tartalommal társberuházói szerződést köt a Noszlopi Beruházó Vízkizözmű Társulattal a Noszlop községben szennyvízcsatorna-hálózat és a tisztítótelep építése, továbbá az ahhoz kapcsolódó berendezések, építmények társberuházásban történő megvalósítására. Figyelemmel arra, hogy a Noszlopi Beruházó Víziközmű Társulat elnöke a polgármester, ezért az önkormányzat részéről az alpolgármestert bízza meg a szerződés aláírásával. Felelős: alpolgármester

3 3 2. Önkormányzati nyilatkozatok hitelkérelemhez Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a beruházás megvalósulásához,illetve a támogatási szerződés megkötéséhez az Önkormányzatnak az alábbi nyilatkozatot kell tennie: - nyilatkoznia kell arról, hogy a beruházás üzembe helyezésétől számított 5 éven belül csatornadíj támogatásra nem tart igényt - kézfizető kezességet kell vállalnia az Önkormányzatnak a Beruházó Viziközmű Társulat által felvett maximum 60 millió forint összegű hitel és járulékai erejéig a hitel teljes futamidejére. - Nyilatkozni kell az Önkormányzatnak arról, hogy a kért kötelezettségvállalás megfelel a helyi önkormányzatokról szóló törvény 88..(2) bekezdésében foglaltaknak. Elmondta, a lakossági előtakarékossági szerződések pénzügyi fedezetet biztosítanak a kezesség vállalásra. Negyedévente az OTP rendelkezésre bocsátja a befizetések adatait. A nem fizetők időben felszólítása nagyon fontos, mert a nem fizetés a futamidő meghosszabbodásához vezethet. Javasolta a szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatok megtételét, kérte a Képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. Szikra Tamás : Elmondta, nagyon szabályozott, hogy mit kell tenni az Önkormányzatnak ahhoz, hogy a beruházás megvalósulhasson, illetve hogy a beruházáshoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon. Teljesíteni kell a feltételeket. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a nyilatkozatok megtételére tett javaslata elfogadását. 29/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete Noszlopi Beruházó Víziközmű Társulat részére, a szennyvízcsatornázás megvalósítása érdekében a kiadások fedezésére, illetőleg az érdekeltségi hozzájárulás megelőlegezésére történő hitel felvételéhez az alábbi nyilatkozatokat teszi: 1. Noszlop község önkormányzatának -testület nyilatkozik, hogy az új települési szennyvízközműrendszer megvalósítása esetén a beruházás üzembe helyezésétől számított öt éven belül csatornadíj támogatásra nem tart igényt. 2. Noszlop község önkormányzatának -testület nyilatkozik, hogy Noszlopi Beruházó Víziközmű Társulat által az OTP Bank Rt-től felvett maximum forint összegű hitel és járulékai erejéig a hitel teljes futamideje alatt készfizető kezességet vállal. 3. Noszlop község önkormányzatának -testület nyilatkozik, hogy a kért kötelezettségvállalás megfelel a

4 4 helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 88.. (2) bekezdésében foglalt előírásoknak. A -testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti tartalmú nyilatkozatokat írja alá. 3. Szennyvízcsatornázás megvalósítása érdekében házi átemelők energia költségeinek átvállalása Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy 4 db, a település mélyebb részein fekvő házi átemelő van. A tervek készítésekor Ő úgy nyilatkozott, hogy az átemelők elektromos költségeit az Önkormányzat átvállalja. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges az Önkormányzat részéről egy nyilatkozat mely ezt a vállalást tartalmazza. Véleménye szerint egyetlen ingatlan tulajdonost sem érhet anyagi hátrány amiatt, hogy a földrajzi adottságai az ingatlanaiknak mások. Ez a költség nem számottevő, javasolta annak átvállalását. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a költségek átvállalására tett javaslata elfogadását. 30/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete vállalja a szennyvízcsatornázás megvalósítása érdekében 4 db házi átemelő üzemeltetésével kapcsolatos energiaköltségeket. 4. Érdekeltségi hozzájárulás átadása Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Viziközmű Társulat munkáját megkezdte, az érdekeltségi hozzájárulások befizetéséhez szükséges csekkek postázása megkezdődött. A társulatnak már vannak működési költségei (posta költségek, ügyvédi költségek stb.) ezek fedezetére javasolta, hogy az Önkormányzat a 11 érdekeltségi egységű intézményei után utalja át a Viziközmű Társulat részére az érdekeltségi egységenkénti ,- forintot, összesen ,- forintot. Kérte a Képviselőket mondják el véleményüket. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel javaslata elfogadását.

5 5 31/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete az önkormányzati fenntartású intézményei után a szennyvízcsatornázás megvalósítása érdekében fizetendő érdekeltségi hozzájárulást (11x Ft, összesen: forintot) a Noszlopi Beruházó Víziközmű Társulat részére átadja. Az érdekeltségi hozzájárulás összegét a évi költségvetés a felhalmozási kiadások között tartalmazza. A -testület megbízza a polgármestert, hogy az összeg átutalásáról gondoskodjon. 5. Noszlopy Gáspár utca közvilágításának megvalósítása Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, december hónapban megrendelte az EH-SZER Kft-nél (8200 Veszprém Rózsa u. 59/a.) a Noszlopy Gáspár utca közvilágítás kivitelezési munkáit. Az utcába 2 db lámpa kerül elhelyezésre a szükséges vezeték kiépítésével. A Kft. a munkát ,-Ft+ÁFA összegért elvégezné, az árajánlatuk április 30-ig érvényes. Erről az utcáról közelíthető meg a BOCK Hungária Kft. is. A Kft. is kérte már az utca közvilágításának megoldását. Véleménye szerint a kérés jogos és az utca közvilágítását egyébként is meg kellene oldani, javasolta a kiviteli munkákkal EH-SZER Kft-t megbízni. Csonka János : Elmondta, az utca közvilágítását meg kell oldani, a Kft-ben több műszakos munkarend van, az utca elég hosszú ahhoz, hogy sötétben kelljen ott közlekedni. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a kivitelezésre tett javaslata elfogadását. 32/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete a Noszlopy Gáspár utca közvilágítással történő ellátása érdekében a kivitelezési munkákkal megbízza az EH-SZER Kft-t (8200 Veszprém, Rózsa u. 59/a.) A munka ellenértéke: Ft + ÁFA. A -testület megbízza a polgármestert, hogy a kivitelezővel a szerződést kösse meg. Határidő: április 30.

6 6 6. ÁFA-körbe történő bejelentkezés Pintér Ferenc polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a szennyvízcsatornázás megvalósítása ÁFA köteles beruházás., ezért az Önkormányzatnak be kell jelentkeznie APEH felé az ÁFA körbe. Ez megint olyan feladat amit meg kell oldani, a támogatási szerződés megkötéséhez. A Képviselő-testület szeptemberi ülésén a 89/2009.(IX.14.) határozatában döntött a beruházás költségeiről, ez a pályázat elbírálása során változott, ezért javasolta ezen határozat módosítását a társberuházói szerződésben foglaltak szerint. Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel az ÁFA körbe történő bejelentkezésre tett javaslata elfogadását. 33/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete a szennyvízcsatorna beruházás során felszámított általános forgalmi adó visszaigénylése érdekében bejelentkezik ÁFA körbe. A -testület megbízza a polgármestert, hogy az önkormányzat adó alanyiságára vonatkozó bejelentéseket az APEH fel tegye meg. Határidő: a beruházásra vonatkozó támogatási szerződés aláírását követően Pintér Ferenc polgármester szavazásra tette fel a 89/2009.(IX.14.) határozat módosítását. 34/2010. (II.25.) határozat Noszlop község önkormányzatának -testülete a szennyvízcsatorna beruházás megvalósítás érdekében hozott 89/2009. (IX.14.) határozatát módosítja az alábbiak szerint: A Közép-dunántúli Operatív Program Szennyvízelvezetés és kezelés fejlesztése (Kódszám: KDOP /A) igényelt. támogatás forint, a beruházás teljes költségigénye: forint, a megvalósításhoz szükséges 15% saját forrás ezer forint. A -testület a határozat további részét változatlanul érvényben hagyja.

7 7 A -testület megbízza a polgármestert, hogy a határozat módosításról minden érintettet tájékoztasson. Több napirend nem lévén Pintér Ferenc polgármester megköszönte a Képviselők munkáját, az ülést órakor bezárta. K.m.f.t. Pintér Ferenc Polgármester Takács-Győri Marianna körjegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 29.) Határozatok: 129/2010-131/2010. Kt. hat Határozatok: 133/2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V amely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009.november 17-i, rendkívüli ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Baski Gábor polgármester

Részletesebben

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő

Mészáros László polgármester Sáfár Béla alpolgármester Piskor Lajosné, Németh Vincéné, Kovács Lajos, Illés Dezső és Völgyi Antalné képviselő LESENCETOMAJ TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 165-4/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 11-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Mérges, Béke tér 14. 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. szeptember 13án a Mérges Községházban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. október 18-án megtartott üléséről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 14. számú jegyzőkönyve (2011. DECEMBER 19.) Határozatok: 133/2011. 135/2011. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 622 12/2013. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 14-én 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-26/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/27-17/2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. február 13-i nyilvános ülésére Tárgy: Diszel városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése beruházás Társberuházói Megállapodásának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-23/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 4-én tartott nyílt üléséről. 133/2014.(IX.04.) sz. határozat 134/2014.(IX.04.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.28-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 18-án, 9:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-14/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 2011. május 10-én 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-11/2011. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető,

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. június 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.)

29. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme, (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-29/2011. iktatószám 29. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-133, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-9/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a 8/2011 A Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 24-én megtartott, hangfelvétellel rögzített rendkívüli ülés jegyzőkönyv

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 10/2010. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 22/2012. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 10- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 127/2012. (XII.10.) számú határozatot a Klebersberg Intézményfenntartó Társulással

Részletesebben

Olvasásra olvasásra olvasásra

Olvasásra olvasásra olvasásra Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fõ tér 2. Jegyzõkönyv Készült Apaj Község Képviselõ-testületének 2010. november 11-én megtartott testületi ülésérõl Hozott határozatok: 97/2010.(XI.11.) Kt.számú határozat

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben