Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete"

Átírás

1 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 11/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének augusztus 23-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I./ Döntést igénylı ügyek 1. Kerékpárút konzorciumi megállapodás önrész biztosítása II./ Tájékoztatók 1. Kisiskola felújítása 2. Orvosi rendelı felújítása 3. Iskola: könyvtárbıvítés és fejlesztıterem kialakítása 4. Levéli Labdanapok támogatási kérelem 5. Rekultív önrész elszámolása 6. Fı u. 25. sz. önkormányzati lakás

2 JEGYZİKÖNYV 2 Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének augusztus 23-án órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Domonkos Sándor Patakiné Jarkovits Márta alpolgármesterek, Erdısi Gyula, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István, valamint a mellékelt jelenléti ív szerint felsoroltak. Rosenberger András, Wolf Dénes képviselık jelezték, hogy kicsit késıbb kapcsolódnak az üléshez. Papp Zoltán megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az érvényes szavazatok száma 8, a minısített többséget igénylı határozathozatalhoz 6, az egyszerő többséget igénylı döntéshez 5 szavazat szükséges. Jegyzıkönyv-hitelesítıknek Joanovicsné Kuslics Hedvig és Patakiné Jarkovits Márta képviselıket javasolja. Javaslatot tesz a napirendre, a meghívóban szereplıket kiegészítve. Napirendi javaslat: I. Döntést igénylı ügyek 1. Kerékpárút konzorciumi megállapodás önrész biztosítás II. Tájékoztatók 1. Kisiskola felújítása 2. Orvosi rendelı felújítása 3. Iskola: könyvtárbıvítés és fejlesztıterem kialakítása 4. Levéli Labdanapok támogatási kérelem 5. Rekultív önrész elszámolása 6. Fı u. 25. sz. önkormányzati lakás A Képviselı-testület jóváhagyta a napirendi javaslatot. Napirendek tárgyalása I./1. Kerékpárút konzorciumi megállapodás és önrész biztosítása (elıterjesztés mellékelve) Ea: Papp Zoltán polgármester Papp Zoltán: a képviselık megkapták a konzorciumi megállapodás tervezetet, a költségvetési táblázatokat, valamint a tervezési szerzıdést, határozati javaslatot. Kérem az észrevételeket a kiküldött anyaggal kapcsolatosan. Rajna István: bízunk a pályázat sikerességében, a Gazdasági Bizottság javasolja a testületnek a megállapodás elfogadását, az önrész biztosítását. Nagy Attila: a lakosság milyen módon férhet hozzá a tervekhez, illetve a kerékpárúttal kapcsolatos anyagokhoz? A gesztorság mivel jár? Papp Zoltán: természetesen a pályázat nyilvános, a kivitelezés során amennyiben a pályázat nyertes lesz, úgy nyílt közbeszerzés keretében lesz a kivitelezı kiválasztva. Az elfogadott terven, építési engedélyen már változtatni nem lehet. Levél külterületi szakaszán az út túlsó oldalán fog a kerékpárút vezetni, három rácsatlakozással a községhez. A gesztorság azzal jár, hogy itt bonyolódik a teljes pénzügyi lebonyolítás, pályázat benyújtás, hiánypótlások, ezt természetesen szakemberek megbízással segítik. A konzorciumi megállapodásban a pénzügyi felelısségek is rögzítésre kerültek. A tervezési díj harmadolva, a kivitelezési díj költségarányosan kerül

3 felosztásra. A pályázat benyújtásának határideje szeptember 15. Amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk. A képviselı-testület egyhangúlag 8 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta. 110/2010. (VIII. 23.) határozat 1./ Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert az NFÜ által a Közlekedés Operatív Program KÖZOP kódszámon meghirdetett Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése pályázatra benyújtandó Az 1. sz. fıutat tehermentesítı kerékpárút építése Mosonmagyaróvár-Levél-Hegyeshalom-Országhatár között tárgyú pályázat aláírására. 3 A teljes projekt becsült elszámolható bruttó költsége: Igényelt összes támogatás mértéke: 85%, azaz A vállalt összes saját forrás mértéke: 15%, azaz e.-ft e.-ft e.-ft II. Tájékoztatók 1. Kisiskola felújítása A levéli kerékpárút becsült elszámolható bruttó költsége: e.-ft Levél által igényelt támogatás mértéke: 85%, azaz e.-ft Levél által vállalt saját forrás mértéke: 15%, azaz e.-ft Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete kötelezettséget vállal a évi költségvetései terhére összesen 15% arányú e.-ft saját forrás biztosítására. Levél község Önkormányzata vállalja, hogy a közigazgatási területén támogatással megvalósuló kerékpárutat kezelésébe átveszi és üzemeltetésérıl, fenntartásáról gondoskodik. Határidı szeptember 15. a pályázat benyújtására és és évi költségvetés elfogadásakor a forrás biztosítása 2./ Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Konzorciumi szerzıdés aláírására a kerékpárút projekt elıkészítésére és megvalósítására vonatkozóan. A konzorcium vezetıje. Levél község Önkormányzata, mint Fıkedvezményezett, a konzorcium tagjai: Hegyeshalom község Önkormányzata és Mosonmagyaróvár város Önkormányzata, mint Kedvezményezettek. Határidı: szeptember 10. Papp Zoltán: a pályázaton támogatást nyertünk, azt követıen nyílt közbeszerzést írtunk ki, megtörtént a kivitelezı kiválasztása, a szerzıdést megkötöttük Gázinvest Kft-vel, képviselıje Szatmár László. A munkák meg is kezdıdtek, s olyan gondok merültek fel, hogy elızetesen a pályázat készítésekor nem a kellıképpen lett a helyzetfelmérés elkészítve, s ebbıl fakadóan pluszmunkák merültek fel, melyeket a beruházás megfelelı minıségben történı elkészítéséhez fel kell vállalnunk. Bizottsági ülésen ezekrıl részletesen tárgyaltunk, így érinti a tetıfelújítást, nyílászáró-cserét, párkány, ereszcsatorna, villámhárítót, folyamatos pontosítás a mőszaki

4 ellenırrel történik. Ezek várható költsége kb Ft. A forrás rendelkezésre áll, hiszen a közbeszerzés során kedvezıbb ajánlatot kaptunk, mint amivel számoltunk. Az ülés után a helyszíneket közösen tekintsük meg, a már elvégzett munkákat. Idıközben megérkezett Rosenberger András és Wolf Dénes képviselı, így az érvényes szavazatok száma 10. A minısített többséget igénylı határozathozatalhoz 6, az egyszerő többséget igénylı határozathozatalhoz 6 szavazat szükséges. Rajna István: mindig van elıre nem látható költség, ezért mindig tartalékolni kell, számolni kell a plusz kiadással a többi folyamatban lévı pályázatunk esetében is. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testülete egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 2. Orvosi rendelı felújítása Papp Zoltán: korábbi döntésünk alapján az orvosi rendelı és védınıi helyiség felújítási munkáira, festés, mázolás, gipszkartonozás, vizes részek szigetelésére biztosítottunk a évi költségvetés tartaléka terhére Ft-ot. Itt is felmerültek plusz költségek. A teljes jobb oldali fıfalat végig kellett szigetelni, és a folyosón ugyanígy. A vizesblokkok is teljesen fel lettek újítva (vízórától a teljes belsı részig). A polgárır helyiség vizesblokk része is ezzel együtt ki lett alakítva, valamint az ereszcsatorna egy része is cserére szorult. Javaslom ezt is nézzük meg a helyszínen a testületi ülés után. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 3.Iskola: könyvtárbıvítés és fejlesztıterem kialakítása Papp Zoltán: az igazgató asszony benyújtotta kérelmét az árajánlattal együtt, melyek a képviselık is megkaptak. A betervezett csarnok meszelése a festés és mázolás mellett a külsı homlokzatot is rendbe tették. A nagyiskolánál a bejárati pilléreket is leszigeteltettük, újra lett vakolva. A két ajánlat érkezett a könyvtárbıvítésre, fejlesztıterem kialakításra, kérem az észrevételeket. Fenyvesi Gyöngyi: Czakó Csaba vállalkozó a tornacsarnok homlokzati részét ingyenesen hozta rendbe, köszönjük a támogatást. Rajna István: a Gazdasági bizottság a kedvezıbb árajánlat elfogadását javasolja a testületnek. Kiss Béla: a tervezett munka meg lett-e valahol hirdetve? Mivel van egy olyan testületi döntés, hogy a hasonló nagyságrendő önkormányzati munkákat meghirdetjük, hogy minél több helyi vállalkozónak is legyen lehetısége pályázni a munkákra. Fenyvesi Gyöngyi: öt vállalkozót kerestem meg, csak kettı jelezte, hogy iskolakezdés elıtt még tudja vállalni. A jövıben jobban odafigyelek rá, és írásban is több helyen megjelentetjük. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. 4. Levéli Labdanapok támogatási kérelem (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, melyben egy újkelető sportrendezvényt kívánnak megvalósítani. Amennyiben kérdés van azt a jelen lévı szervezıknek tegyék fel a képviselık. Erdısi Gyula: szakemberek részvételével kell ezt megszervezni. Versenyszerő rendezvény, vagy milyen jellegő? 4

5 Nagy Attila: mindenféle labdához köthetı játék, természetesen szakemberek bevonásával. Háromnapos rendezvény intézmények bevonásával, az iskola alapítványával közösen. Az önkormányzat támogatásában bízunk, mert amennyiben ezt nem támogatja az önkormányzat, úgy az a közösségek szemében is értéktelennek tőnhet. Rajna István: a Gazdasági Bizottság az utcabálhoz hasonlóan Ft támogatást javasol a képviselı-testületnek elfogadásra. Fenyvesi Gyöngyi: az alapítványunk pályázott erre a rendezvényre, a megyétıl Ft támogatást kaptunk is. Családi nap, egészségneveléssel, stb. témával, szülı-gyerek versenyekkel egybekötve. Nagy Attila: elızetes költségvetést a rendezvény elıtt kb. egy hónappal tudunk összeállítani. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk az elhangzott támogatási javaslatról. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 111/2010. (VIII. 23.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Levéli Labdanapok egészségmegırzı és sportrendezvényéhez Ft. támogatást nyújt. Határidı: támogatási szerzıdés függvényében 5. Rekultív önrész elszámolása (tájékoztató mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a tájékoztatók, kérem az esetleges észrevételeket. Mivel észrevétel nem hangzott el, kérem a tájékoztató tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatót. Erdısi Gyula: észrevételem lenne a Rekultívval kapcsolatosan. Elızı hónapban a PET palack szállításakor cserezsákot nem biztosítottak. A hivatalba adtak be késıbb zsákokat, de az is elfogyott már, semmi féle tájékoztatót nem hagytak arra vonatkozóan, hogy elszállítják-e más zsákban is vagy, hogy hol szerezhetı be a zsák. Papp Zoltán: érdeklıdtem, s azt a tájékoztatást kaptam, hogy kifogyott a készletük, addig egy áttetszı zsákban kihelyezett PET palackot elszállítják. 6. Fı u. 25. sz. önkormányzati lakás (feljegyzés mellékelve) Papp Zoltán: az elmúlt ülésen beszéltünk a lakás további sorsáról, akkor a testület úgy döntött, hogy az építész mérje fel a lakás jelenlegi állapotát, s a legszükségesebb javítások elvégzése után kerüljön meghirdetésre a lakásbérlet. A feljegyzést megkapták a képviselık, költségszámítás nem készült, de a Gazdasági Bizottság ülésén hangzott el már javaslat, kérem a bizottság elnökét azt ismertesse. Az a kérésem ezzel kapcsolatban, hogy véleményezze a testület, tegyünk javaslatot a lakás további sorsáról. Rajna István: a Gazdasági Bizottság javasolja a lakás-bérlet meghirdetését határidı szeptember 30. megjelöléssel, úgy, hogy újítsák fel a saját igényeiknek megfelelıen, és a kimutatható költségeket pedig a lakbérbıl levonható legyen. Papp Zoltán: Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 112/2010. (VIII. 23.) határozat 5

6 7. Drogprobléma Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a tulajdonában lévı Levél, Fı u. 25./I. sz. önkormányzati lakást bérbe adja azzal, hogy a szükséges felújításokat, karbantartásokat bérlı elvégzi, ezek kimutatható költségét a lakbérfizetéskor beszámításra kerül, további részleteket a bérleti szerzıdésbe rögzíti. Határidı: lakás meghirdetése: szeptember 15., a lakás-bérlet megkötésére testületi döntéstıl függıen, de legkésıbb szeptember 30. további határidıket a bérleti szerzıdés tartalmazza Erdısi Gyula: a napokban több családnál jártam, és sok helyen panaszként jelezték, hogy a faluban megjelent a drogfogyasztás és terjesztés problémája. Intenzív ellenırzésekre van szükség, hogy a nagyobb körben történı elterjedését meg lehessen akadályozni. Csak a rendırség hathatós munkájával lehet fıként a terjesztést megszüntetni. Fenyvesi Gyöngyi: szeptember 13-án összevont szülıi értekezletet tartunk, melyre meghívjuk ismételten a drogpont munkatársát, ahogy azt az elmúlt években többször is tettük, hiszen ténylegesen jelen van a probléma, foglalkozni kell vele. Nagy a szülık felelıssége, a gyereket figyelemmel kell kísérni. Papp Zoltán: rendırség felé jelezzük a problémát, visszatartó ereje lehet a sőrőbb ellenırzéseknek. Szülıi odafigyeléssel megelızhetı, orvosolható. Természetesen, ha valakinek tudomása van konkrétumokról az mindenképpen jelezze a rendırség felé. Egyéb észrevételek, bejelentések: Nagy Attila: - a képviselık a kisiskola felújításánál különös tekintettel nézzék meg a tetıfelújítását belülrıl is. - Az állattartó telep építési engedélyt kapott a két víz közötti területre, mely véleményem szerint istállóra és nem karámra vonatkozott, érdemes lenne utánanézni, hogy mire van engedély és milyen tevékenységet folytat. - Ez évben került értékesítésre önkormányzati külterületi utak. Ezek építésének, felújításának is megvan a technológiája, törmeléket hordanak oda ki, így nem igazán lesz járható ez az út, utána kellene járni, ki és milyen engedéllyel hordja oda a törmeléket. - van egy mobil színpadunk, ami nem igazán mobil, méreténél fogva nem alkalmas a célnak, mi lesz a további terv vele? Kiss Béla: mikorra várható az augusztus 20-i költségek teljes elszámolása? Papp Zoltán: nincs még tervünk a színpaddal kapcsolatban, konkrétumok ismeretében tájékoztatjuk a testületet a költségekrıl is. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést bezárom perckor, felkérem a jegyzıkönyvhitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. K.m.f. 6 Papp Zoltán polgármester Nagy István jegyzı Rosenberger András jkv. hitelesítı Wolf Dénes jkv. hitelesítı

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 17/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 24-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tartalma: 2/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. február 19-én tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Napirend előtt:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna.

1. TÁMOP-1.4.5-12/1 Foglalkoztatási megállapodások támogatás c. pályázat Elıadó: Kónya Zsuzsanna. Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. június 26-I nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 10-én 14 órakor megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme. (2351 Alsónémedi,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselı-testület 2006. december 18. napján 8.00 órakor tartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 3-án megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Marton

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2008. április 9-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert alpolgármester, Barkász Sándor, Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 11.400-3/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı)

J e g y zıkönyv. Távol maradt: Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Sümegi József képviselı (összesen: 2 fı) BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testülete Szám: 1076-8/2011./TT. J e g y zıkönyv Készült: Bátaszék Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 16.45 órakor a Városháza Millenniumi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. november 28-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 13. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 107/2007. (X.18.) kt. határozat: A 2007. október 18-ai ülés napirendjének elfogadása. 108/2007. (X.18.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 21-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: -Tájékoztatás az elızı testületi ülés óta eltelt idıszak fontosabb eseményeirıl

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 7950/2008. Készült: J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 30-án 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 11817/2006. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben