Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete"

Átírás

1 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének január 25-én tartott nyilvános testületi ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl Napirend: I. Képviselı-testület 2010.I. félévi munkaterve II. Az önkormányzat évi költségvetési vitája I. forduló III. IV. Köztisztviselık teljesítménykövetelményének meghatározása Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Közérdekő kötelezettségvállalás alapítása 2. Faültetési akció es jubileumi év program elızetes 4. Kistérségi Társulás társulási szerzıdés módosítása (Szociális Bizottság) 5. Játszótér építéséhez pótelıirányzat biztosítása 6. Cafetéria rendszer és Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselıket megilletı egyéb juttatások (rendelet alkotás) 7. Aqua Kft. üzletrész értékesítéshez kötıdı elıvételi jogról lemondás, szennyvíztársulásnak önrész biztosítása és üzemeltetés vállalása 8. Domonkos Sándor telek-kiegészítési kérelme V. Tájékoztatók 1. Népi kezdeményezés 2. Honvédségi eszközök átvétele 3. UNICEF segély felhívása 4. Közfoglalkoztatási terv készítése 5. Magyar polgármesterek világtalálkozója 6. Kránitzné Fekete Ildikó kérelme (elızetes nyilatkozat az utak átvételérıl) 7. Polgárırség

2 2 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének január 25-én órai kezdettel tartott ülésérıl. Jelen vannak: Papp Zoltán polgármester, Nagy István jegyzı, Domonkos Sándor, Patakiné Jarkovits Márta, Erdısi Gyula, Horváth Lajos, Joanovicsné Kuslics Hedvig, Kiss Béla, Rajna István, Rosenberger András, Wolf Dénes képviselık, valamint a mellékelt jelenléti íven szereplık szerint. Papp Zoltán: megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a polgármester és 9 képviselı jelen van, az ülés határozatképes, az érvényes szavazatok száma 10. Megállapítja, hogy a minısített többséget és az egyszerő többséget igénylı határozathozatalhoz is 6 szavazatszám szükséges. Jegyzıkönyv vezetıjének Nagy Istvánt, hitelesítıknek: Rajna István és Rosenberger András képviselıket javasolja. A javaslatokat a testület elfogadta, ezután ismertette a napirendi javaslatot. Napirendi javaslat: I. Képviselı-testület 2010.I. félévi munkaterve II. Az önkormányzat évi költségvetési vitája I. forduló III. Köztisztviselık teljesítménykövetelményének meghatározása IV. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Közérdekő kötelezettségvállalás alapítása 2. Faültetési akció es jubileumi év program elızetes 4. Kistérségi Társulás társulási szerzıdés módosítása (Szociális Bizottság) 5. Játszótér építéséhez pótelıirányzat biztosítása 6. Cafetéria rendszer és Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselıket megilletı egyéb juttatások (rendelet alkotás) 7. Aqua Kft. üzletrész értékesítéshez kötıdı elıvételi jogról lemondás, szennyvíztársulásnak önrész biztosítása és üzemeltetés vállalása 8. Domonkos Sándor telek-kiegészítési kérelme V. Tájékoztatók 1. Népi kezdeményezés 2. Honvédségi eszközök átvétele 3. UNICEF segély felhívása 4. Közfoglalkoztatási terv készítése 5. Magyar polgármesterek világtalálkozója 6. Kránitzné Fekete Ildikó kérelme (elızetes nyilatkozat az utak átvételérıl) 7. Polgárırség A Képviselı-testület jóváhagyta a napirendi javaslatot. Tájékoztató a két ülés között történt eseményekrıl Papp Zoltán: ismerteti a tájékoztatót, kéri az észrevételeket, véleményeket. A Képviselı-testület a tájékoztatóban elhangzottakat egyhangúlag tudomásul vette. Napirendek tárgyalása: I. Képviselı-testület 2010.I. félévi munkaterve (elıterjesztés mellékelve)

3 3 Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem a képviselıket tegyenek javaslatot a munkatervhez. Amennyiben nincs javaslat, úgy javaslom a képviselıket szavazzunk. II. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010.I. félévre vonatkozó munkatervezet az elıterjesztés szerint elfogadja. Határidı: azonnal illetve folyamatos Az önkormányzat évi költségvetési vitája I. forduló (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elızetes számítási anyagot, a Gazdasági Bizottság is tárgyalta a napirendet január 21-i ülésén. Kérem a képviselıi észrevételeket. Domonkos Sándor: több elıirányzat tervezését javaslom járdák, kátyúzás, árokjavításra, véleményem szerint az Expo csatorna befizetései nem várhatóak annak tervezése kérdéses. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet jónak, arányosnak mondható a bevétel és kiadás alakulása, a takarékos gazdálkodást kell szem elıtt tartani, a csatornázás kiadását az érintett tulajdonosoktól a jogszabályi lehetıségek függvényében követelni. Rosenberger András: Az iparőzési adó bevétellel csak a tényleges adatok ismeretében lehet számolni. Kiss Béla: ránézésre könnyő év elé nézünk, talán több lehetıségünk lesz a fejlesztésekre. Papp Zoltán: évközi takarékoskodás, iparőzési adóból tényleges bevételek ismeretében lehet csak biztonságról beszélni. A csatorna-befizetések pedig koránt sem tervezhetı. Ha egyéb észrevétel nincs, javaslom, hogy az elsı fordulós tárgyalást zárjuk le. A részletes költségvetés és rendelet tervezet kidolgozása után második fordulóban döntünk majd a végleges költségvetésrıl. A Képviselı-testület a költségvetésrıl szóló elıterjesztést határozathozatal nélkül egyhangúlag tudomásul vette, s az elhangzott javaslatok a végleges költségvetés tervezésekor pénzügyi lehetıségeink ismeretében tervezésre, beterjesztésre kerülnek. III. Köztisztviselık teljesítménykövetelményének meghatározása (elıterjesztés mellékelve) Elıadó: Nagy István jegyzı Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem a jegyzıt ismertesse azt, majd kérem az észrevételeket. Nagy István: ismertette az elıterjesztésben foglaltakat, fı célkitőzések között a parlamenti és helyi választások szakszerő elıkészítését és lebonyolítását jelöltem meg. Papp Zoltán: amennyiben nincs észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2010. (I. 25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a köztisztviselık jogállásáról szóló évi XXIII. Törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi részére a évi

4 4 teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat a melléklet szerint állapítja meg., Nagy István jegyzı Határidı: március 15. az egyéni teljesítmény-követelmények meghatározása, az egyéni teljesítménykövetelmények értékelése december 31. VI. Egyéb döntést igénylı ügyek 1.) Közérdekő kötelezettségvállalás alapítása (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: tavalyi évben közérdekő kötelezettségvállalásból beszerzett eszközök (Notebookot, valamint digitális fényképezıgép) kerültek átadásra a Hegyeshalom-i rendırırs részére. Hasonló jellegő, közérdekő kötelezettségvállalás keretein belül merült fel életmentı defibrillátor beszerzése a háziorvosi szolgálat részére, valamint Levél községben jubileumi köztéri mőalkotás létesítése céllal, a község elsı német nyelvő írásos említésének 600. évfordulója alkalmából. Kérem a képviselıi észrevételeket. Rajna István: a Gazdasági Bizottság megtárgyalta ülésén a napirendet, s javasolja azt a testületnek elfogadásra. Rosenberger András: javasolom, hogy egyet vásároljon az önkormányzat egyet pedig közérdekő kötelezettségvállalás keretében. Papp Zoltán: a költségvetés elıterjesztésénél térjük vissza az önkormányzati beszerzésre. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem a képviselıket szavazzunk. 3/2010.(I.25.) határozat 1./ Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal közérdekő kötelezettség-vállalást szervezzen: Levél községben jubileumi köztéri mőalkotás létesítése (terület elıkészítés, anyag és személyi kiadások és fenntartás) céllal, a község elsı német nyelvő írásos említésének 600. évfordulója alkalmából. 2./ A Képviselı-testület a közérdekő kötelezettség-vállalás szervezésére vonatkozó okmányt a melléklet szerint elfogadja. 3./ A Képviselı-testület felhatalmazza Papp Zoltán polgármester és Nagy István jegyzıt a közérdekő célra történı felajánlások elfogadására, egyúttal kötelezi a polgármestert és a jegyzıt a közérdekő kötelezettségvállalás feltételrendszerének biztosítására, valamint a felajánlások költségvetési elszámolási számlán történı elkülönített kezelésére. Határidı: A közérdekő célra történı felajánlások megtehetık napjától a Községi Önkormányzat hivatalában (Levél, Fı u. 10.) ügyfélfogadási idıben., Nagy István jegyzı 4/2010.(I.25.) határozat 1./ Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatal közérdekő kötelezettség-vállalást szervezzen: Levél községben a háziorvosi szolgálat számára egy gyorsbeavatkozást lehetıvé tevı, életmentı defibrillátor beszerzésére. 2./ A Képviselı-testület a közérdekő kötelezettség-vállalás szervezésére vonatkozó okmányt a melléklet szerint elfogadja. 3./ A Képviselı-testület felhatalmazza Papp Zoltán polgármester és Nagy István jegyzıt a közérdekő célra történı felajánlások elfogadására, egyúttal kötelezi a polgármestert és a jegyzıt a közérdekő kötelezettségvállalás feltételrendszerének

5 5 biztosítására, valamint a felajánlások költségvetési elszámolási számlán történı elkülönített kezelésére. Határidı: A közérdekő célra történı felajánlások megtehetık napjától a Községi Önkormányzat hivatalában (Levél, Fı u. 10.) ügyfélfogadási idıben., Nagy István jegyzı 2.) Faültetési akció (ajánlat mellékelve) Papp Zoltán: a Képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. Rajna István: a Gazdasági Bizottság a vegyes facsemete megrendelését támogatja, valamint javasolja további kb. 400 db cseresznyefa beszerzését. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket szavazzunk. A Képviselı-testület 9 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete megrendel a.) a Földanya Alapítványtól (Süttı, Rákóczi út 107.) az ültess Fát a jövınek Staféta keretében 200 db (kocsányos tölgy, platán, nyír, vörös tölgy) facsemetét Ft/csomag áron. b.) 400 db cseresznyefa csemetét, melyre árajánlatot kér termelıktıl. Határidı: a.) pontban foglaltak azonnal, b.) pont az árajánlatok ismeretében 3.) 2010-es jubileumi év program elızetes (javaslatok mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, javaslatokat. Kiss Béla: a helytörténeti könyvbıl valószínőleg 1000 db nem fogy el, az emlékmőre javaslom egy szikla jellegőt emléktáblával, az órákat nem javasolom. Papp Zoltán: a helytörténeti könyv értékesítésérıl nemcsak helyben, hanem kereskedelmi forgalomban is lehetne gondolkodni. Horváth Lajos: én is kıtömböt javasolok dátumokkal, az talán idıtálló és kevésbé rongálható is, szökıkutat nem javaslok, hiszen annak az üzemeltetésérıl is gondoskodni kell a késıbbiekben. Rosenberger András: napóra és a cseresznyefa ültetés jó ötlet. Rajna István: a Gazdasági bizottság az óra és a cseresznyefa beszerzéssel nem ért egyet. Fenyvesi Gyöngyi: jubileumi pályázatnál javasolom a tanösvényt a tó körül lehetıségként felvetni. Papp Zoltán: Amennyiben nincs egyéb észrevétel, kérem az elhangzottakkal kapcsolatosan szavazzunk. A Képviselı testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a község 600 éves évfordulójára az alábbiakat határozza el és valósítja meg: a.) Levélrıl helytörténeti könyvet készíttet 1000 pld számban, b.) Emlékmővet állíttat, c.) Napórát készíttet az Általános Iskola tőzfalára, d.) Kistérségi nyugdíjas-találkozót szervez (melyrıl korábban született döntés) e.) Falunap (konkrétumok az éves programtervben)

6 6 f.) 2 db üdvözlı és 2 db információs táblát a falu bejáratainál, új útbaigazító táblákat pályázati úton, g.) Képzımővészeti pályázatot ír ki, h.) Alkalmi postabélyegzést szervez i.) Reklámhordozóként: falutérképet, leporellót, kulcstartót, táskát, lufit, bögrét, golyóstollat készíttet. A költségekrıl a megrendelések és konkrét árajánlatok ismeretében dönt a testület. Határidı: december ) Kistérségi Társulás társulási szerzıdés módosítása (Szociális Bizottság) (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a Képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket. A Képviselı-testület egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 7/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete jóváhagyja, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 9. pontja kiegészüljön egy Szociális bizottság létrehozásával. Határidı: azonnal 5.) Játszótér építéséhez pótelıirányzat biztosítása (elıterjesztés mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem az észrevételeket, majd szavazzunk. Kiss Béla: saját erıbıl kevesebb pénzbıl is megvalósítható lett volna. Rosenberger András: a vállalkozó vállalja a nem általa épített dolgok után a késıbbi felelısséget? Papp Zoltán: azért vállaljuk át, mert így olcsóbban meg tudjuk oldani, mintha a vállalkozó végezné el a munkákat. Igen vállalja a kivitelezı, vele egyeztetve állítottuk össze a listát. A Képviselı- testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 8/2010. (I.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Május 1 liget utcai játszótér építéséhez az elıterjesztésben szereplı munkákat átvállalja, és a évi költségvetésében erre forrást biztosít az ajánlatok szerinti összegben, maximum Ft-ot. Határidı: a költségvetés elkészítésének, munkák elvégzésének függvényében 6.) Cafetéria rendszer és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselıket megilletı egyéb juttatások (rendelet alkotás) Papp Zoltán: a képviselık megkapták az elıterjesztést, kérem a jegyzıt ismertesse részletesen azt, majd kérem a képviselıi észrevételeket, javaslatokat.

7 7 Rosenberger András: javasolom a cafetéria juttatást Ft-ban, az illetménykiegészítés mértékét 10 %-ban megállapítani. A fizikai dolgozók részére is javaslom a 10% bérfejlesztést. Rajna István: a Gazdasági Bizottság tárgyalta a napirendet, s javasolja az illetménykiegészítés mértékét a középiskolai végzettségi köztisztviselıknek 5%-ban a felsıfokú iskolai végzettségi köztisztviselıknek 15%-ban megállapítani. A cafetéria juttatást a köztisztviselıknek Ftban, a közalkalmazottaknak Ft-ban megállapítani. Papp Zoltán: amennyiben nincs egyéb észrevétel kérem a képviselıket döntsünk. A Képviselı-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozta: 9/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete a. a Polgármesteri Hivatal fizikai alkalmazottai részére 10%-os béremelést, b. a köztisztviselık cafetéria juttatását Ft-ban, c. a közalkalmazottak cafetéria juttatását Ft-ban határozza meg, d. a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselık egyéb juttatásaira a évi költségvetési rendeletben u.n. szociális keretet kell képezni. Határidı: évi költségvetési rendelet elkészítése, illetve folyamatos, Nagy István jegyzı Papp Zoltán: kérem a képviselıket szavazzunk a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásokról: Levél község Önkormányzatának Képviselı-testület 9 igen 1 tartózkodó szavazattal megalkotta A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról és támogatásról szóló 1/2010. (I. 27.) sz. rendeletét 7.) Aqua Kft. üzletrész értékesítéshez kötıdı elıvételi jogról lemondás, szennyvíztársulásnak önrész biztosítása és üzemeltetés vállalása Papp Zoltán: a Képviselı-testület tagjai megkapták az írásos elıterjesztést, kérem Kiss Bélát tegye meg esetleges kiegészítését a leírtakhoz, a képviselıi észrevételeket, majd döntsünk. Három határozat meghozatala szükséges, ezekre vonatkozó javaslatokat a képviselık megkapták. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 10/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzata a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által vételre felajánlott Ft-os üzletrészekre vonatkozó elıvásárlási jogáról lemond. Felhatalmazza a polgármestert a módosítandó Társasági Szerzıdés aláírására. Határidı: azonnal 11/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzata a Mosonmagyaróvári Szennyvíztisztítási Társulás részére átadandó önerıt a következık szerint vállalja: évi költségvetésében: Ft, évi költségvetésében: Ft, évi költségvetésében: Ft megfizetését vállalja.

8 8 A fizetéseket a vonatkozó években, a Társulás elnökének felhívására a Társulás bankszámlájára való átutalással teljesíti. Határidı: vállalás szerinti évek költségvetési rendeletei elfogadása 12/2010.(I.25.) határozat Levél község Önkormányzata nyilatkozza, hogy a Mosonmagyaróvári szennyvíztisztító rekonstrukciója a jogszabályi követelményeknek megfelelıen pályázatból megvalósuló elemek üzembe helyezésétıl számított 5 évig az új elemekre vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. Határidı: üzembe helyezéstıl számított 5 év 8.) Domonkos Sándor telek-kiegészítési kérelme (kérelem mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a kérelmet, kérem az észrevételeket, javaslatokat. Domonkos Sándor: bejelentem érintettségemet, a szavazásban nem kívánok részt venni. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a bejelentést, így az érvényes szavazatok száma 9. Rajna István: a Gazdasági bizottság tárgyalta a napirendet, a tőzoltóság udvarrészének megközelítése nem igazán megoldható a térképszelvény alapján, javasoljuk a helyszíni megtekintést, amennyiben értékesítésre kerülne, úgy javasoljuk az 54 m2 nagyságú területet Ft/m2 áron értékesíteni. Papp Zoltán: a tőzoltókkal próbáltam egyeztetni, de nem voltak elérhetıek, ezért javaslom késıbbi idıpontban a fent leírtak megtekintése után a napirendet újra tárgyalni. A Képviselı-testület rövid vita után egyhangúlag 10 igen szavazattal határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy késıbbi idıpontban tárgyalja a napirendet. VI. Tájékoztatók 1.) Népi kezdeményezés (helyi választási bizottság jegyzıkönyve mellékelve) Papp Zoltán: kérem Radák Tamást, mit a Helyi Választási Bizottság elnökét tájékoztassa a képviselı-testületet. Radák Tamás: ismertette az ülésükön elhangzottakat. Nagy István jegyzı: tájékoztatta a képviselıket, hogy a következı képviselı-testületi ülés napirendi pontként terjesztik be, s ott dönteni kell a népi kezdeményezésrıl. Papp Zoltán: ha nincs észrevétel, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 2.) Honvédségi eszközök átvétele (megállapodás mellékelve) Papp Zoltán: januárjában aláírtuk a megállapodást a Magyar Köztársaság Honvédelmi Minisztériumával a vagyontárgyak átruházásáról. Az átadás-átvétel lebonyolítására februárban kerülhet sor. Ha kérdés észrevétel nincs, kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 3.) UNICEF segély felhívása (mellékelve) Papp Zoltán: a képviselık megkapták a felhívást, kérem a javaslatokat.

9 A Képviselı-testület rövid vita után úgy határozott, hogy önkormányzati forrásból nem, hanem önkéntes felajánlásokkal, sms-ekkel támogatjuk Haitit. 4.) Közfoglalkoztatási terv készítése Papp Zoltán: a tavalyihoz hasonlóan elkészült a évre vonatkozó közfoglalkoztatási terv, az elızetes tervek szerint 4 fı vonható be március 01-tıl a közfoglalkoztatásba, velük 90 napra szóló határozott idejő munkaszerzıdéseket kötünk, melyeket szükség szerint meghosszabbítunk. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 5.) Magyar polgármesterek világtalálkozója Papp Zoltán: meghívást kaptam a április 05-én megrendezésre kerülı polgármesterek világtalálkozója rendezvényre, melyet 1996-óta kétévente rendeznek meg. A rendezvény célja, hogy megvitassuk az önkormányzatokat érintı szakmai kérdéseket, illetve kapcsolat bıvítés. Valószínőleg rész veszek a rendezvényen. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 6.) Kránitzné Fekete Ildikó kérelme (elızetes nyilatkozat az utak átvételérıl) Papp Zoltán: novemberében hozott 112/2007. sz. határozatunkban támogattuk a településrendezési terv módosításánál, hogy a TSZ majorban az állattartás megszüntetése után építési területek, lakóterületek legyenek kialakíthatók. A telekalakítási eljárások megkezdıdtek, ezért most elızetes nyilatkozatot kérnek, hogy a leendı levéli 015/13 hrsz-ú utat az önkormányzat majd átveszi. Az alábbi feltételekkel javaslom a nyilatkozat kiadását: térítésmentesen (minden költség kizárólagosan Kránitzné Fekete Ildikót terhel), betonjárda a tervben szereplı szélességben, nyíltárkos csapadékvíz szikkasztó árok készítése, zúzottkı kavicsolt út készítése a végleges út alépítményének megfelelı szintben, közvilágítás kiépítése, teljes közmővesítés elkészítése a közterületen az út alatt az úton (víz, gáz, csatorna, elektromos hálózat). A Képviselı-testület jóváhagyja fenti tartalommal az elızetes nyilatkozat kiadását, a tájékoztatást tudomásul veszi. 7.) Polgárırség Papp Zoltán: több éves próbálkozás után úgy tőnik, ez évben megalakul a polgárırség Levélen, elızetes egyeztetés szerint kb fı taggal. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. A Képviselı-testület egyhangúlag tudomásul vette a tájékoztatást. Amennyiben nincs egyéb észrevétel, az ülést perckor berekesztem. Felkérem a jegyzıkönyv-hitelesítıket a jegyzıkönyv aláírására. 9 K.m.f. Papp Zoltán Polgármester Nagy István jegyzı Rajna István Jkv. hitelesítı Rosenberger András jkv. hitelesítı

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı

Jegyzıkönyv. 1.) Beszámoló az Olaszliszkai Közétkeztetési intézmény tevékenységérıl. Elıterjesztı: intézményvezetı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. október 27-én 16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester

Jelen vannak: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth L. u. 44. sz. Tel.: 47/513-250, Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 12.100/2009. J e g y z ı k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık

JEGYZİKÖNYV. Jelen vannak: Sógorka Miklós polgármester Guzs Ferenc, Kéri Gerzson, Molnár István, Sógorka Ottó és Varga László képviselık 1 Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 14/180-9/2009. JEGYZİKÖNYV Készült: A Súr Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról a Képviselı-testület 2009. december 17-i ülésére 209/2009.(VI.23.)Kt.sz. Jánoshalma város városközpont örökségvédelmi feltárása A döntésrıl az ajánlattevıt

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása

17. számú elıterjesztés. az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 17. számú elıterjesztés Bátaszék Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 21-én 14,00 órakor megtartandó ülésére az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-290/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. szeptember 22-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Kiss Norbert Ivó, Viplak

Részletesebben

(Írásbeli előterjesztés alapján) ( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került)

(Írásbeli előterjesztés alapján) ( A napirend tárgyalására a tervező is meghívásra került) 130 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Buzák Zsolt Támba Borbála Lisovszki Tamás Szitár Emese Terdik Tibor képviselők

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott alakuló ülésérıl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 13/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben