20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet"

Átírás

1 20/2006. (IV. 18.) sz. önkormányzati rendelet a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről egységes szerkezetben a módosításáról szóló 34/2006. (VII. 17.) sz. önkormányzati rendelettel Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a kerület időskorú lakástulajdonosainak támogatása, szociális védettségének biztosítása, a lakhatással kapcsolatos terheinek mérséklése, valamint az önkormányzat távlati lakásgazdálkodásának elősegítése céljából a következő rendeletet alkotja: Általános rendelkezések 1. (1) A rendelet hatálya azokra az V. kerület területén lakó magyar állampolgárokra terjed ki, akik Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévő lakásingatlanuk tulajdonjogát az Önkormányzat által nyújtott életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlják az Önkormányzat részére. (2) Életjáradéki szerződés házastársi vagy legalább egy év óta igazoltan élettársi viszonyban élők, illetve testvérek részére is köthető, abban az esetben, ha a jogügyletben résztvevő személyek tulajdoni hányaddal rendelkeznek a felajánlott ingatlan vonatkozásában. (3) Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat életjáradéki szerződést köt az e rendeletben foglalt feltételek szerint, a rendelet hatálya alá tartozó állampolgárokkal. Az életjáradéki szerződés megkötésének feltételei 2. (1) Életjáradéki szerződés azzal a kérelmezővel, illetőleg kérelmezőkkel köthető, akik saját tulajdonú lakásingatlanukat életjáradéki szolgáltatás fejében felajánlják az Önkormányzat részére, és az alábbi feltételeknek összességében megfelelnek: a) 65. életévüket betöltötték, b) lakásuk komfortos vagy összkomfortos, c) lakásukban más személy lakáshasználati jogcímmel, illetve állandó vagy ideiglenes bejelentéssel nem rendelkezik, d) az önkormányzat felé a lakás megvásárlása során biztosított és a szerződés megkötéséig az adásvételi szerződésben meghatározottak szerint teljesített részletfizetést kivéve bárminemű harmadik személy felé a lakással, illetőleg a lakásfenntartással kapcsolatos tartozásuk nem áll fenn. (2) Az életjáradéki szerződés az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállta esetén is csak abban az esetben köthető meg, ha a szerződés megkötésének pénzügyi fedezete az Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll.

2 Az életjáradéki szerződés keretében nyújtott szolgáltatások 3. (1) Az életjáradéki szerződéssel a lakás az Önkormányzat tulajdonába kerül a volt tulajdonos(ok) holtig tartó haszonélvezeti jogának biztosítása mellett. (2) Az Önkormányzat a lakás tulajdonjogáért cserébe szerződéskötéskor egy összegben kifizeti a szerződő félnek az ingatlan forgalmi értékének 20%-át. Olyan kérelmező esetén, aki lakását az Önkormányzattól részletfizetés kedvezményével vásárolta meg, ebből az összegből levonásra kerül az életjáradéki szerződés kötésének időpontjában fennálló vételárhátralék. A már megkötött életjáradéki szerződések esetében a jogosultakat a szerződés megkötése idején megállapított ingatlan forgalmi érték 20%-ának a már kifizetésre került egyösszegű térítés összegével csökkentett hányada illeti meg. 1 (3) Az Önkormányzat a szerződő fél részére havi rendszerességgel életjáradékot folyósít. A járadék számításának módját a rendelet 1. számú mellékletét képező Szabályzat tartalmazza. Az Önkormányzat az életjáradék értékállóságának megőrzése érdekében, annak összegét évente egy alkalommal az előző évi inflációs ráta értékével módosítja. (4) A társasházi közös költség összegét a szerződő fél helyett a társasház javára az Önkormányzat fizeti meg. Az Önkormányzatot terheli továbbá az ingatlan biztosításának kötelezettsége és költsége. (5) A lakás üzemeltetésével kapcsolatos költségek (azaz az áramdíj, a víz-csatorna díj, szemétszállítás, fűtési költség, kábel-tv díj, telefon költség ) az életjáradékra jogosultat terhelik. Ami társasházi öröklakás esetén ezek közül a közös költség részét képezi, azt az életjáradékos helyett az Önkormányzat téríti. (6) Az Önkormányzat az életjáradékra jogosult lakásában felmerülő indokolt állagmegóvási költségek, az igazolt számla összegének 70%-át a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Rt. által igazolt számla alapján utólagosan megtéríti. Az állagmegóvási munkák indokoltságát a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Rt. előzetesen állapítja meg. Az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság a kérelmező egyéni körülményeire tekintettel méltányossági jogkörében eljárva a költségek 100%-ának megtérítését engedélyezheti. (7) Az Önkormányzat gondoskodik az életjáradék jogosultjának illő eltemettetéséről, amennyiben azt a jogosult igényli. Erről az életjáradéki szerződésben kell megállapodni. A lakás használatára vonatkozó szabályok 4. (1) Az életjáradékra jogosultak az Önkormányzat engedélye nélkül nem fogadhatnak be senkit a lakásba, azt albérletbe nem adhatják, haszonélvezeti jogukat nem cserélhetik el. (2) Az életjáradékra jogosultak kötelesek a lakást rendeltetésszerűen használni és a szerződéskötéskor fennállott műszaki állapotot fenntartani. Az életjáradékra jogosult nyugdíjasházi elhelyezése 5. (1) Az életjáradékra jogosult kérelmére az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság az életjáradéki szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén, az Önkormányzat tulajdonában álló nyugdíjasházi bérlakás bérbeadását engedélyezheti. (2) Az elhelyezést kérő és az Önkormányzat szerződésben állapodik meg arról, hogy: a)az Önkormányzat a nyugdíjasházi lakás bérbeadását soron kívül, a bérleti jog ellenértékének megfizetése nélkül biztosítja. Egyidejűleg a kérelmező hozzájárulását adja, az életjáradéki szerződés tárgyát képező ingatlant terhelő haszonélvezeti és életjáradéki jog ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez. 1 Beiktatta a 34/2006. (VII. 17.) sz. önkormányzati rendelet 1. -a.

3 b) Az Önkormányzat az életjáradéki szerződés megszűnését követően továbbra is biztosítja a jogosult számára, a megállapított életjáradékkal azonos összegű havi járadék folyósítását. c) A nyugdíjasházi lakás bérleti díjának fizetése a bérlőt terheli. (3) Az életjáradéki szerződés megszüntetésével kapcsolatos eljárási költségek az Önkormányzatot terhelik. Az életjáradéki szerződés megkötésének eljárási szabályai 6. (1) Az életjáradéki szerződés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán az e célra rendszeresített formanyomtatvány (2. számú melléklet) kitöltésével kell benyújtani. (2) A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, ha a szükséges mellékletek csatolása megtörtént. (2) A kérelemhez az alábbi iratok benyújtása szükséges: a) eredeti adásvételi szerződés, b) 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolata, c) házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat, d) élettársi kapcsolatban élők esetén igazolás a legalább egy év időtartamú együttélésről, e) hivatalos igazolás a közös képviselőtől a közös költség összegéről. (3) Az életjáradéki szerződés iránti kérelmek elbírálása ügyében az Önkormányzat költségvetésében e célra biztosított kereten belül a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztálya jár el. (4) Az életjáradéki szerződést az Önkormányzat képviseletében a Polgármester köti meg. A megkötött életjáradéki szerződéseket a Polgármesteri Hivatal nyilvántartja. 7. A tulajdonjog megváltoztatásával, a haszonélvezeti jog alapításával és az életjáradéki jog ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzések költsége az Önkormányzatot terheli. 8. Az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló eljárás szabályait a Polgármesteri Hivatal által e rendelet végrehajtására kiadott Szabályzat tartalmazza. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések 9. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni. 10. E rendelet rendelkezéseit a havi életjáradéki szolgáltatás mértékére, valamint a lakásbiztosítás megkötésére vonatkozóan a már megkötött életjáradéki szerződéssel rendelkező személyek esetében is alkalmazni kell. 11. E rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba. Dr. Rónaszéki László jegyző Dr. Steiner Pál polgármester A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján április hó 18. napján történt kifüggesztéssel megtörtént. A kifüggesztés időtartama 30 nap.

4 Dr. Rónaszéki László jegyző

5 1. számú melléklet Szabályzat A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat által életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatás feltételeiről szóló 20/2006. (IV. 18.) sz. rendelet végrehajtására I. A szabályzat célja E szabályzat határozza meg életjáradéki szerződés keretében nyújtott pénzbeli szolgáltatások mértékét, számítását, a pénzügyi lebonyolítás szabályait, továbbá a kérelem benyújtásának, illetve elbírálásának eljárási rendjét. II. Az életjáradék fogalma Ingatlantulajdonának átruházása fejében a járadékost élete végéig megillető rendszeres (havonként fizetendő) pénzösszeg. A járadékos a jogosult, a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a kötelezett. III. Az életjáradék számításának szabályai a) A jogosultat a szerződéskötéskor egy összegben megilleti az ingatlan forgalmi értékének 20%-a. Olyan igénylőnél, aki lakását az Önkormányzattól részletfizetés kedvezményével vásárolta meg, ebből az összegből le kell vonni az Önkormányzattal szembeni vételártartozás összegét. b) Az ingatlan forgalmai értékét az Önkormányzat által megbízott ingatlanforgalmi értékbecslő állapítja meg. c) Az életjáradék összege az Önkormányzat tulajdonába került ingatlan szerződéskori forgalmi értékétől, továbbá a járadékos(ok) életkorától és nemétől függ. d) Az életjáradék összege évenként az előző évi inflációs ráta szerint változik. e) Az életjáradék számítása az adott ingatlan forgalmi értékét alapul véve, az alábbi táblázat alapján történik. A járadék mértéke a jogosult nemének és szerződés-kötéskori életkorának figyelembevételével, az ingatlan forgalmi értékének táblázat szerint megállapított ezreléke (szorzószám).

6 65 éves 70 éves 75 éves 80 éves 85 éves 90 éves Férfi 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Nő 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8 f) Több jogosult (házastárs, élettárs, testvér) esetében a számítás megegyezik az e.) pontban leírtakkal, azzal a különbséggel, hogy a jogosultak átlagéletkorát kell figyelembe venni, a kedvezőbb szorzószám alkalmazásával. g) A jogosultak valamelyikének elhalálozása esetén a hátramaradottat a teljes életjáradék illeti meg. IV. Ingatlan-fenntartási kötelezettség és költség, a közös költség és lakásbiztosítási díj a) Az életjáradéki szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonába került lakást a Belváros- Lipótváros Vagyonkezelő Rt. kezeli. b) Az Önkormányzat az életjáradékra jogosult lakásában felmerülő indokolt állagmegóvási költségek, az igazolt számla összegének 70%-át a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Rt. által igazolt számla alapján utólagosan megtéríti. Az állagmegóvási munkák indokoltságát a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Rt. előzetesen állapítja meg. Az Egészségügyi, Szociális és Lakás Bizottság a kérelmező egyéni körülményeire tekintettel méltányossági jogkörében eljárva a költségek 100%-ának megtérítését engedélyezheti. c) A társasházi közös költséget az Önkormányzat téríti d) Az ingatlan biztosítási kötelezettsége és költsége az Önkormányzatot terheli. V. Az életjáradéki szerződés iránti kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai Az életjáradéki szerződés iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet 2 példányban kell kitölteni, melynek egyik példánya a Népjóléti Osztályra kerül, a másik példányon igazolják a kérelem átvételét, és az a kérelmezőnél marad. Az Ügyfélszolgálati Iroda csak pontosan, olvashatóan kitöltött, és a szükséges mellékleteket tartalmazó kérelmet vehet át. A Népjóléti Osztály a kérelem beérkezését követően megvizsgálja, hogy a kérelem tartalma szerint, eleget tesz-e a rendeletben foglalt feltételeknek. A rendeleti feltételek fennállta esetén, a Népjóléti Osztály ingatlanforgalmi értékbecslést készíttet. Annak elkészültét követően a Pénzügyi Osztálytól fedezetigazolást kér az életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott pénzbeli szolgáltatások finanszírozására.

7 A pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén, amennyiben a kérelmező elfogadja a szerződés feltételeit, a Népjóléti Osztály intézkedik az Önkormányzat megbízott jogi képviselője felé az életjáradéki szerződés megkötése és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése érdekében. VI. Az életjáradéki szerződés keretén belül nyújtott szolgáltatások pénzügyi lebonyolítása és nyilvántartása A megkötött életjáradéki szerződést a Népjóléti Osztály 2 példányban továbbítja a Pénzügyi Osztály felé, mely gondoskodik a szerződésben vállalt pénzügyi kötelezettségek teljesítéséről. A Pénzügyi Osztály a jogosult részére nyújtott egyösszegű juttatást a szerződés aláírásától számított 15 napon belül utalja át a jogosult által megadott bankszámlaszámra. Az életjáradék első havi összegét a szerződés aláírásának napját követő hónap 5. napjáig kell a jogosult számlájára átutalni, a járadék összegének átutalásáról ezt követően minden hónap 5. napjáig kell intézkedni. A Pénzügyi Osztály feladatát képezi a járadék havi összegének az infláció mértékével történő évenkénti módosítása. A társasházi közös költség összegének kifizetéséről a Pénzügyi Osztály intézkedik a társasház felé, a társasház által megadott bankszámlaszámra. A társasházi közös költség összegének változásáról a jogosult köteles értesíteni a Pénzügyi Osztályt. A lakásbiztosítás megkötéséről, illetve a biztosítás költségének finanszírozásáról a Pénzügyi Osztály intézkedik. VII. Egyéb rendelkezések E rendelkezéseket a hatályba lépést követően benyújtott kérelmek elbírálásában és a megkötött szerződések vonatkozásában kell alkalmazni. E szabályozás előtt létrejött szerződések esetében a járadék havi mértékének módosítása és az ingatlanra lakásbiztosítás megkötése szükséges. A járadék módosított összegének megállapításánál a rendelet hatályba lépésekor betöltött életkort kell figyelembe venni. A szabályzatban nem érintett kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók. E szabályzat a rendelet kihirdetésével lép hatályba. B u d a p e s t, március 23.

8 2. számú melléklet ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE IRÁNTI KÉRELEM I. 1.Kérelmező neve: Születési helye, ideje: Édesanyja neve: Szem. ig. szám: Lakcíme: Telefonszáma: 2.Kérelmező házastársának/élettársának neve: Születési helye, ideje: Édesanyja neve: Szem. ig. szám: Lakcíme: Telefonszáma: 3.A szerződéskötéshez felajánlott ingatlan címe:... Az ingatlan szobaszáma:, egyéb helyiségei:, komfortfokozata: alapterülete:....

9 II. NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a felajánlott lakás per-, igény-, és tehermentes. A lakásra közüzemi díjtartozás nem áll fenn. Budapest, 200.év..hó nap kérelmező Kérelmező Melléklet: 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lap másolata, eredeti adásvételi szerződés házastársak esetén, házassági anyakönyvi kivonat élettársi kapcsolatban élők esetén, igazolás a legalább 1 éves időtartamú együttélésről hivatalos igazolás a közös képviselőtől a közös költség hivatalos összegéről

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet

24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet 24/2002. (VII. 18.) Belváros Lipótváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat által lakás vásárlásához, illetve tetőtér beépítéshez nyújtott kamatmentes kölcsön feltételeiről Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 1/2002. (II. 25.) 1 RENDELETE 2 A PÁLYÁZATI ÚTON ELNYERT ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁVAL MEGVALÓSÍTOTT, KÖLTSÉGALAPON MEGHATÁROZOTT LAKBÉRŰ ÉS GARZON

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 48/2010 (XII.14.) RENDELETE az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Székesfehérvár

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I.

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete. (módosításokkal egységes szerkezetben) I. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól (módosításokkal

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 27/2011. (X. 26.), valamint a 24/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletekkel módosított 25/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről

Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről Inárcs Községi Önkormányzat 11/2009. (VII. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükről (Egységes szerkezetben a 15/2009. (IX. 17. ), 2/2010. (I. 28.) 9/2011. (VIII.

Részletesebben

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Fertőd Város Önkormányzata Képviselő- testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokról és nem lakáscélú helyiségekről Fertőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2006. (IV. 29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és elidegenítéséről a 40/2007. (XI. 30.), a 49/2007. (XII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (IX.28.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól 1 Martonvásár Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 67/2007. (XII. 5.) rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2007. (XII. 5.) rendelete Az önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházban lévő lakások bérbeadásáról és lakbérének megállapításáról szóló 19/1998. (IX.16.)

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 43/2007. (XI. 13.) rendelete a lakásépítés, lakásvásárlás önkormányzati támogatásáról Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének. 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének szabályairól Pacsa

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

dr. Xantus Judit jegyző

dr. Xantus Judit jegyző A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2010. március 9. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2010. (III.08.) számú önkormányzati

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 25/2006. (VII. 12.) számú rendelete a lakások bérletéről a 41/2006. (XII. 06.) számú, 10/2007. (IV. 20.) számú, a 61/2007. (XII.20) számú, a 6/2008. (III.12.)

Részletesebben

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL

7/2004. (III. 16.) sz. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Isaszeg *Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 14/2004. (V. 20.), a 1/2005. (I. 20.), és a 2/2006.(I.18.), 33/2009.(XI.20.), 24/2011.(VIII.12.), 11/2012.(III.28.) rendeletekkel módosított 7/2004.

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete

Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete Dunaharaszti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2010. (III. 30.) rendelete a lakások és helyiségek bérletéről Egységes szerkezetben! Dunaharaszti Város Önkormányzatának képviselő-testülete a

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt. 8/1994. /X. 21./ számú rendelete Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testülete - módosított, egységes szerkezetbe foglalt 8/1994. /X. 21./ számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérbeadásának szabályozásáról

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e Egységes szerkezetben a 10/2015. (VI. 30.) rendelettel bezárólag, Hatályos: 2015.07.01-től. ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2002. (XII. 12.) sz. r e n d e l e t e az önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (III. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2006.(III.10.) rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 7/2006.(III.10.) rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

egységes szerkezet A rendelet hatálya

egységes szerkezet A rendelet hatálya Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásának, valamint a bérleti díjak és a külön szolgáltatások

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2005. (V. 12.) 1 RENDELETE AZ ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL A 49/2005. (X. 28.) 2, A 2/2009. (II. 9.) 3, A 10/2010. (III. 4.) 4, A 17/2012. (III.

Részletesebben

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről

Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának 17/2009. (XI.26.) rendelete a lakásokról és helyiségekről Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

Részletesebben

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE

VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE VAJTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2009 (II.12.) ÖR. RENDELETE a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a 3/2010.(II.11.)Ktr,

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben