1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA"

Átírás

1 1 BGF PSZFK ZALAEGERSZEGI INTÉZETE ÚTMUTATÁS ÉS KÖVETELMÉNYEK SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁHOZ Kereskedelmi Szakmenedzser Szak végzős hallgatói számára A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, önálló munkán alapuló dolgozat, amely a hallgató alapos tárgyi és gyakorlati ismereteit bizonyítja. A főiskolai képesítési követelmények alapján készült tanterv előírása szerint a hallgatónak szakdolgozatot kell készítenie. A szakdolgozat-készítés folyamata a képzés része, amelynek végeredménye a megírás céljaként megjelölt téma kidolgozása. A szakdolgozat elkészítése, benyújtása és elfogadása a szakvizsgára bocsátás feltétele. 1. A SZAKDOLGOZAT MEGÍRÁSÁNAK CÉLJA A hallgatók a szakdolgozat elkészítésével arról tesznek bizonyságot, hogy képesek mind elméleti mind gyakorlati ismereteiket egy téma írásos kidolgozásában hasznosítani, annak szakirodalmát feldolgozni és szintetizálni, továbbá önálló szakmai véleményt alkotni. A dolgozat megírásához a tárgyi tudáson kívül szükség van bizonyos szintű íráskészségre is, amely a magyar nyelvhelyességi szabályok betartását, helyes mondatszerkesztést, világos, közérthető stílust és a szaknyelv pontos használatát feltételezi. Mivel a szakdolgozat egyben a szakvizsga részét is képezi, ezért a hallgató szakdolgozata győzze meg a záróvizsga bizottságot arról, hogy főiskolai tanulmányai ideje alatt megszerzett ismereteit magas színvonalon, alkotó módon tudja felhasználni.

2 2 2. TÉMAVÁLASZTÁS A hallgató a szakdolgozat témáját kiválaszthatja az intézet által megadott és javasolt témakörökből, de lehetőség van egyéni téma megjelölésére is, amelyet előzetesen a témában érdekelt tanárral egyeztetni kell. A választott téma mindenképpen legyen a képzés során szerzett ismeretekre szabott. Mivel a témajavaslatok nem szakdolgozatcímek, ezért a megadott témajegyzékből kiválasztott témát is fontos a hallgató személyes érdeklődési területének megfelelően változtatni. Az adott téma kidolgozásában a hallgató munkáját szaktanár (konzulens) felügyeli, tehát a témaválasztást követően a hallgatók vegyék fel a kapcsolatot a konzulens tanárral, és kérjék a szakdolgozat elkészítéséhez szükséges útmutatásokat. A konzulens tanárral legalább három alkalommal értekezni kell a dolgozat elkészítésének folyamatában, melynek időpontjait írásban rögzíteni kell. (l. Konzultációs lap) 3. A SZAKDOLGOZAT SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A szakdolgozattal szemben támasztott alapvető követelmények a következők: 3.1. Címoldal A szakdolgozat címe megszabja, hogy miről szól a dolgozat Tartalomjegyzék A szakdolgozat fejezeteinek, alfejezeteinek címét tartalmazza, decimális (arab számozású) beosztást követve Bevezetés Témaválasztás indoklása: a téma időszerűségének, a kiválasztásban közrejátszó személyes motivációnak ismertetése (1-2 oldal terjedelemben).

3 3 Problémafelvetés: azoknak a kérdéseknek, problémáknak a felvetése, amelyek szempontjából a hallgató a következő fejezetekben (a dolgozat érdemi részében) vizsgálni fogja a választott témakört. Célkitűzés rögzítése, esetleges előfeltevés (hipotézis) felvázolása. Ezeket a pontokat a Bevezetés alatt nem önálló alfejezeti pontokként tárgyaljuk! 3.4. Irodalmi áttekintés, történeti rész Szükséges, hogy a hallgatónak legyen átfogó ismerete a témához kapcsolódó irodalomról. Ez a fejezet bemutatja és egyben rendszerezi az adott témára vonatkozó eddigi ismereteket, kiemelve a megoldott és megoldatlan problémákat, továbbá az ettől eltérő véleményeket Ezután következik a szakdolgozat érdemi része. Ez állhat az alábbi, különálló fejezetekből, illetve a téma kifejtésének logikája által megszabott, más tagolású egységekből. Ez utóbbi esetben is szükséges, hogy az alábbi elemek részét képezzék a dolgozatnak: A vizsgálatok anyaga és módszerei Vizsgálat tárgyát képező objektumok, tárgyak, személyek, stb. általános jellemzése, leírása. Az adatgyűjtésnél és az értékelésnél felhasznált módszerek bemutatása. A hallgató legyen tisztában azzal, hogy a kiválasztott témához miért az adott módszert (pl. kérdőív, interjú, stb.) kívánja alkalmazni Vizsgálati eredmények Ez a fejezet tartalmazza a vizsgálati, kutatási eredményeket, adatokat: táblázatok, ábrák, grafikonok, képek és szöveg formájában. Tartalmazza továbbá az összegyűjtött adatok rendszerezését, összehasonlítását, a felfedezett összefüggéseket Vizsgálati eredmények értékelése, következtetések levonása, javaslattétel Ebben a fejezetben a hallgatónak rá kell világítania arra, hogy a kapott eredmények hogyan illeszkednek be a meglevő ismeretekbe. Szükséges, hogy magyarázatot adjon a tapasztalt eltérésekre. Tegyen javaslatot további vizsgálatokra, a téma továbbfejlesztésére, gyakorlati hasznára.

4 Összefoglalás Röviden leírja a vizsgálat célját, a vizsgálati anyagot és módszert (visszautal rájuk), a legfontosabb eredményeket, következtetéseket, utal a javaslatokra. A szakdolgozat összefoglalása semmilyen új megállapítást nem tartalmazhat! 3.7. Irodalomjegyzék (vagy Bibliográfia vagy Felhasznált irodalom) Azoknak a műveknek a teljes listája, melyeket a szerző munkája elkészítéséhez felhasznált, igénybe vett. Azokat a műveket is tartalmazza, melyek nem kerülnek idézésre a szövegben. Amennyiben nincs külön referencia lista, akkor a bibliográfia a referenciákat is tartalmazza. A bibliográfia csak azokat a műveket tartalmazhatja, melyeket a szerző saját véleményének kialakításában fontosnak ítélt meg. Irodalomként elsősorban szakkönyvek, szakmai folyóiratok cikkei, a szakmához kapcsolódó folyóiratok, jogszabályok, konferencia-anyagok, személyes közlés jöhet számításba. Az interneten hozzáférhető irodalom és a napilapok adott cikkeinek felhasználása előtt kérje ki konzulense véleményét. A szakdolgozat elkészítéséhez felhasznált irodalmi művek között saját főiskolai és más felsőoktatási intézmény által kiadott és használt jegyzet, tankönyv csak indokolt esetben szerepeljen. A hallgató kérje ki erről konzulense véleményét Melléklet Nem feltétlenül szükséges része a dolgozatnak. Terjedelmesebb (fél oldalnál nagyobb) táblázatok esetleg képek (pl. plakátok) közlése itt történik, amelyet a törzsszövegrészben emiatt nem tudtunk elhelyezni. Csak olyasmi jelenjen itt meg, amire a szövegben van utalás (pl. ebben a formában: ld. a II. sz. mellékletben ). Természetesen a szakdolgozat szöveges részében is elhelyezhetők kisebb képek, ábrák szakszerű hivatkozással (ld. jelen szabályzat pontja), amennyiben az adott helyen ezzel kapcsolatban értekezik a hallgató. Ezen a területen is javasoljuk, hogy a hallgató vegye figyelembe konzulense véleményét.

5 5 4. A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT FORMAI KÖVETELMÉNYEK A szakdolgozat szövegét számítógéppel kell elkészíteni, a címeket középre zárva, míg a dolgozat szövegét sorkizárva (így minden sor azonos hosszúságú lesz). Az elkészült szakdolgozatot két példányban az előírt határidőig le kell adni az erre kijelölt helyen. A szakdolgozat oldalszámozása arab számokkal a szakdolgozat első oldalaként szereplő tartalomjegyzéktől kezdve folyamatos (ez azt jelenti, hogy a címlapon nem szerepelhet oldalszám). Az oldalszám a lap tetejére, középre kerüljön A dolgozat formátuma Sortávolság: 1,5 Margók: felső: 2,5 cm, alsó: 2,5 cm, jobb oldal: 2,5 cm, illetve bal oldal: 4,0 cm. Betűnagyság: 12 Betűtípus: Times New Roman (CE) Terjedelem: Szakmenedzser szakon pedig: oldal A felhasznált források (irodalom) idézése A felhasznált irodalom bibliográfiai adatainak közlése minden esetben követelmény, nemcsak az olvasó tájékoztatása, hanem a hallgató állításainak alátámasztása szempontjából is. Minden idézés lényege, hogy korrekt és pontosan visszaellenőrizhető legyen! Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás): az a cselekedet, amikor mások ötleteit, felfedezéseit, megállapításait, mint sajátunkat tüntetjük fel Szó szerinti idézés Amennyiben a szakdolgozatban valamely műből röviden, szó szerint idézünk, idézőjellel illesztjük a dolgozat szövegébe, akkor a forrás adatait közvetlenül az idézet befejezése után a szöveg között [szögletes zárójelben] vagy lábjegyzetben közöljük ebben a formában: [Kollarik (1995) p. 58.]. Tehát a szerző vezetékneve, zárójelben a mű kiadásának éve, ezután az oldalszám/ok, ahonnan származik az idézet. Amennyiben ennek a szerzőnek ebből az évből több művét használtuk fel, akkor az évszám mögötti zárójelben a, b, c, stb. jelölést alkalmazva különböztetjük meg azokat egymástól (akárcsak hátul a Felhasznált irodalomban).

6 6 Ha az átvett szöveg hosszabb terjedelmű, vagyis annak gondolatmenetét megtörné, nehezen követhetővé tenné, akkor azt utalással, a Jegyzetek című részbe célszerű írni a Felhasznált irodalom című rész előtt. Természetesen ebben az esetben is meg kell adni az előzőekben ismertetett adatokat, különös tekintettel az oldalszám/ok/ra! Ha az idézett szövegből kihagyunk, azt zárójelbe tett három ponttal ( ) jelölni kell. A kihagyás természetesen nem változtathatja meg az idézett szöveg jelentését! Tartalmi idézés Ha egy szerző gondolatait saját szavainkkal foglaljuk össze, akkor is meg kell adni a forrásul szolgáló írás adatait. Ez történhet a szövegen belül, a bekezdés után zárójelben a név, évszám - előadásra hivatkozás esetén annak helye illetve témája - megjelölésével. Pl.: (Bikics, 2000). Másik lehetőség, hogy a szövegben jegyzetszámot alkalmazunk, és az előző pontban leírt Jegyzetek című fejezetben adjuk meg a nevet, címet, de ekkor nem kell megadni az oldalszámot Ábrák, táblázatok, diagramok hivatkozása Mind a Mellékletben, mind a szövegben szereplő mindenfajta ábrának, fényképnek, diagramnak, táblázatnak stb. meg kell adni a pontos forráshelyét. Az adott ábra, táblázat, diagram alatt (folyamatosan adott) sorszámmal, megnevezéssel, forrásmegjelöléssel (szerző vezetékneve, kiadás éve, oldalszám) történik. Pl.: Aktivitásés élménypotenciál Játék, vetélkedő mozgalmas programok Első csúcspont Nemzeti est, Beach Party, stb. Pihenés, kiscsoportos programok Csúcspont SHOW Búcsúest Utazás Ismerkedési est Első este, Welcome party Érkezés, stressz Kapcsolatteremtési fázis Élmény fázis Csúcspont és lecsengés fázisa Napok 1. ábra: Különböző esti animációs programok szervezése a heti ritmus alapján /Forrás: Pusztai Váczy (2002) p. 15./ Amennyiben saját készítésű fotót, ábrát helyezünk el az anyagban, annak forrását Saját felvétel címmel jelöljük meg, zárójelben a készítés dátumával. Hallgató általi felmérésből származó adatokból készített kimutatások (oszlopdiagram, kördiagram, stb.) forrás-megjelölése: Saját feldolgozás vagy Saját kutatás, szintén zárójelben a készítés dátumával (vagy időintervallumával). Cégtől kapott adatok alapján saját készítésű diagram forrás-megjelölése: cég adatai alapján készített saját kimutatás.

7 Másodlagos források Olyan hivatkozást jelent, amikor egy szerző más szerző művéből idéz munkájában, és a szakdolgozó ezt az idézett szöveget idézi bele a szakdolgozatába. Ebben az esetben célszerű az eredeti forrásban utána nézni, és azt idézni, arra hivatkozni. Ha mégis a másodlagos forrást kell használni, mindkét/mindegyik szerző nevét fel kell tüntetni Könyvek szakszerű hivatkozása a Felhasznált irodalomban A dolgozat megírása során felhasznált könyvek hivatkozásának kötelező elemei: a szerző vezetékneve, keresztnevének kezdőbetűi /több szerző esetén a harmadik név után stb. jelölést használunk, vagy így írjuk ki: et al. / - ha a szerző neve nincs pontosan megjelölve/megadva, de szerepel egy szervezet neve, akkor a szervezet nevét kell használni, például: (Mintel, 1999). Ha nem lehet beazonosítani a szerzőt, két megoldás lehetséges: vagy az Ism. (Ismeretlen) formulát lehet használni, de még jobb, ha az Sz.n. (Szerző nélkül) verziót írjuk le (a név helyett). zárójelben a kiadás éve, a könyv címe A mű címét és a szerző nevét a címoldal alapján kell megadni, nem a könyvborítóról! a kiadás helye, a kiadó (vagy közreadó) neve - A kiadásra vonatkozó részletes adatok (kiadó neve, kiadás helye, kiadás éve) általában a címoldal hátlapján találhatóak. Előfordul, hogy több évet is megadnak. Ebben az esetben a szerkesztés vagy rövidítve szerk. (angolul edition vagy edn ) kell megkeresni, és az ehhez tartozó évet kell használni. Amennyiben a könyv nem tartalmazza ezeket az adatokat, hivatkozásnál az é.n. azaz év nélkül (angolul n.d. vagyis no date, jelentése: nincs kiadási év); és/vagy k.n. azaz kiadó nélkül (angolul n.p. azaz no place ) rövidítéseket kell használni. több kötetes mű esetén a kötet száma, a kiadás sorszáma (amennyiben van), amennyiben a könyvnek csak egy adott részét használtuk fel a szakdolgozathoz, akkor a hivatkozásnál a konkrét oldalakat is megadjuk tól ig (az oldalszámot latinosan p. -vel jelöljük, angol nyelvű irodalom esetén pp. -vel, magyarosan pedig o. -val is írhatjuk vagy p. -vel is).

8 8 Három vagy több szerző esetén: a szerkesztőt adjuk meg. Például: Csapó K. és Török L. (szerk., 2007): Tisztelet a Gundeleknek. Gundel emlékkönyv. Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest Vállalati irodalom esetén: A következő adatokat kell megadni: a vállalat neve, a kiadmány címe és kiadási éve, a vállalat címe, az előbbiekben megadott formával egyezően Újság- vagy folyóirat-cikkek esetén: a szerző vezetékneve, a szerző keresztnevének kezdőbetű(i) - ha a szerző neve nincs pontosan megjelölve/megadva, akkor a könyvek hivatkozásánál az erre vonatkozó követelmények a mérvadóak itt is. a cikk címe, a folyóirat címe, száma, a folyóirat oldalszáma(i), ahol a cikket közölték. Amennyiben az oldalszámozás évenkénti, akkor a kettőspont előtti szám az évfolyamot, az utána lévő pedig az oldalszámot jelenti. Amennyiben az oldalszámozás számonkénti, akkor a kettőspont előtti tört szám számlálója az évfolyamot, nevezője az évfolyamon belüli számot (ha nem a hónappal van kiírva), az utána lévő pedig az oldalszámot jelenti. Külföldi folyóiratokból, könyvekből az eredeti nyelven kell hivatkozni, a magyar nyelvű hivatkozással megegyező módon (de angol kifejezésekkel: ed., pp., stb.) Személyes kommunikáció (mint levelezés, beszélgetés, interjú) esetén: Az egyik leggyakrabban alkalmazott adatgyűjtési módszer a kommunikáció, mely során nagyon sok információt kapnak a kutatók, szakdolgozatot és disszertációt írók. Ennél a kutatási módszernél is meg vannak a hivatkozás bevált adatai, melyek a következők, és az alábbi sorrendet kell betartani: Szerző/beszél(get)ő a kommunikáció éve a kommunikáció típusa (dőlt betűkkel) hónap és nap Elektronikus források esetén:

9 9 Az elektronikus források ma a legnépszerűbbek és a legtöbbet használtak a különböző írásbeli feladatoknál. Használatukhoz elektronikus eszközökre van szükség. Ide tartoznak: www címek, komputeres adatbázisok, magnó- és videoszalagok, lézer diszkek és számítógépes programok. Az elektronikus forrásoknál általában a következő adatokat kell a referenciában megadni az alábbi sorrendben: Szerző cím (on-line) forrás (dőlt betűkkel) az elektronikus média típusa hozzáférés/elérhetőség (pontos URL cím) és a használat dátuma. (URL = Uniform Resource Locator = oldal címe az interneten.) Mindig a keresés során végeredményként - elért oldal címét kell megadni, nem elég ha csak az van megadva, hogy hanem a pontos cím például: Az elérés dátuma azért fontos, mert az adatok időnként módosításra kerülnek, és egy későbbi keresésénél már nem biztos, hogy azonosak Internetes forrás Internetes forrásnál meg kell adni a következő adatokat az alábbi sorrendben: Szerző(k) a publikáció éve a tanulmány címe [on-line] közzétevő intézmény közzététel helye URL a hozzáférés dátuma oldalszám (ha rendelkezésre áll) Film, videofelvétel vagy TV adás Film, videofelvétel és TV adás esetében meg kell adni a következő adatokat az alábbi sorrendben: A film, videofelvétel, TV adás címe a gyártás éve anyag meghatározása társszerző (lehetőleg a rendező) a produkció részletei gyártó gyártás helye.

10 Mellékletek: A Mellékletek befűzött anyagainak azonosítása 1-től kezdve folyamatosan római számmal történjen. A szövegben el nem helyezett anyagokat közöljük itt, amelyre a szöveg közben hivatkozunk. Például: Lásd a II. számú mellékletben. Mindig készítsünk egy külön címlapot Mellékletek felirattal a könnyebb tájékozódás végett Tartalomjegyzék A Tartalomjegyzék terjedelme 1-2 oldal. Az itt feltüntetett címeknek meg kell egyeznie a tanulmány szövegében található címekkel. Arab sorszámmal kell ellátni a fejezeteket, decimális rendszerben. 5. A szakdolgozat leadása 5.1. A szakdolgozat két külön példánya: A dolgozat első (eredeti) példányát fekete műbőrkötésben fogadja el a Tanszék és a könyvtár. A második példány vagy az elsővel megegyező, vagy spirálkötésben készüljön. Nem lehet más kötési módot (vagy színt) használni! A borítólapon (az eredeti, fekete műbőrben kötött példányra) a dolgozat címét nem kell feltüntetni, de a dolgozat belső első lapján a dolgozat címének szerepelnie kell. A szakdolgozat első /belső/ oldalán szerepeljen: - fent baloldalon a főiskola neve - középen a dolgozat címe - lent baloldalon a főiskolai konzulens tanár neve és beosztása, - lent jobb oldalon a hallgató neve és státusza - középen lent a dolgozat készítésének éve A szakdolgozat szövegszerkesztési előírásai: A dolgozatot csak Word6.0 és Excel5.0 (Win3.1, Office95), Word7.0 és Excel7.0 (Office 97), vagy Word 2000 és Excel 2002 (Office 2000), vagy Word 2002 és Excel 2002 (Office XP), vagy Word 2003 és Excel 2003 (Office 2003) formátumban, 1-1 fájlban (1 Word és 1 Excel fájl) lehet leadni CD-lemezen.

11 11 Nem adható le a fájl újabb Microsoft programokban (pl. Office 2007, Windows Vista) vagy nem Microsoft Office programmal szerkesztett verzióban. A fájl neve SZAKDOLG.DOC és SZAKDOLG.XLS kell, hogy legyen. A leadott lemez(ek) címkéje a következőket tartalmazza: név tagozat szak évfolyam a címkén maradjon hely egy azonosítónak is, amit a HÍR iroda munkatársa ad meg. A lemezen csak a szakdolgozat lehet rajta, vírusmentesen A szakdolgozat informatikai leadása: A dolgozatot két példányban kell a HÍR irodában ( szakmenedzser szakon: a Liget utca I. em. 115-ben,) bemutatni, és természetesen a lemezt is vinni kell, amire lementettük az anyagot; A szakdolgozat maximális mérete kicsomagolva 30 MB lehet. A lemezen csak a szakdolgozat lehet rajta, az összes melléklettel és vírusmentesen. (Szakmenedzser szakon a Liget utcai HÍR iroda munkatársa adja a további felvilágosítást) A szakdolgozat bírálatra való eljuttatása: A dolgozat eredeti példányát a hallgató a konzulens szaktanár által kijelölt opponenshez (ettől eltérő rendelkezés hiányában) személyesen viszi el az Opponensi felkérő levél kíséretében a konzulenssel egyeztetett helyszínre. A MÁSODIK PÉLDÁNYT A KONZULENS TANÁR KAPJA MEG, AKINEK az opponenshez hasonlóan FELADATA, HOGY A KÉSZ DOLGOZATOT ELBÍRÁLJA! Jó munkát, sikeres védést kívánunk! Budapest, október Kereskedelmi Intézeti Tanszék

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2414-06/1 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 30 perc A 19/2008. (XII. 4.)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni!

H I R D E T M É N Y. A kiválasztott témát a formanyomtatványon kell a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban leadni! H I R D E T M É N Y A VENDÉGLÁTÓ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS, MODULKÉPZÉSBEN AKTÍVAN TANULÓ II. ÉVES HALLGATÓI RÉSZÉRE A ZÁRÓDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL 2011/2012-es tanévre Záródolgozati

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON

A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON SZENT ISTVÁN EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR A SZAKDOLGOZAT ÉS DIPLOMADOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE A MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KARON A KARI TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT melléklete

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

1 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT_KARI MELLÉKLET BCE_GTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Kari melléklet A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságtudományi Karának [a továbbiakban: Kar] Kari Tanácsa a Kari Hallgatói

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT

1. számú melléklete A DIPLOMADOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT) KÉSZÍTÉSÉNEK ÉS BÍRÁLATÁNAK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI, VALAMINT A Szent István Egyetemen a hallgatói tanulmányi rend és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének, ellenőrzésének rendje (ETVSZ) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kari Kiegészítésének

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest

Akadémiai írás. Dr. Juhász László Ph.D. 2009. Dr. Juhász László PhD. 2009. Akadémiai írás Budapest Akadémiai írás Tapasztalatok, adatok, ismérvek módszeres gyűjtése a kutatás, a jelenségek rendszeres és kimerítő feltárására teszi tudományossá a megfigyelést és a leírást. Dr. Juhász László Ph.D. 2009

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. FEJEZET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ MELLÉKLETE Miskolc, 2014. 1.3.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI SZEKCIÓJÁHOZ BEADOTT DOLGOZATOK ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Az OTDT Közgazdaságtudományi Szakmai Bizottsága 2012 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged.

Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. Molnár Edit Katalin (2000): Útmutató a szakdolgozat elkészítéséhez. Szegedi Tudományegyetem Pedagógiai Tanszék, Szeged. 1 AZ EMPIRIKUS VIZSGÁLATOT BEMUTATÓ SZAKDOLGOZAT TARTALOM Bevezetés...5 1. A szakdolgozat

Részletesebben

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó. 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 344 01 Államháztartási szakügyintéző szakképesítés 55 344 01 0010 55 02 Költségvetés-gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba

Ozsváth Károly, Ács Pongrác. Bevezetés a sporttudományos kutatásba Ozsváth Károly, Ács Pongrác Bevezetés a sporttudományos kutatásba 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. A tudományos kutatás alapfogalmai... 8 2.1. Tudomány és kutatás...8 2.1.1. A kutatás szintjei...

Részletesebben

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz

Sz. Varga Lajos. Szakdolgozati kalauz Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz Készült A PTE PMMK gondozásában a PHARE program keretében Sz. Varga Lajos Szakdolgozati kalauz PTE PMMK PÉCS, 2004 Lektorálta: Dr. Pais Ella Regina PTE PMMK Sz. Varga

Részletesebben

KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL

KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL KÓSA ANDRÁS VEZÉRFONAL a felsőoktatási jegyzetek írásához SZIE GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GÖDÖLLŐ, 2010 Írta: Dr. Kósa András professor emeritus Belső használatra SzIE Gazdaság- és Társadalomtudományi

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben