SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas"

Átírás

1 SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas

2 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai, pedagógiai, módszertani felkészültségét, az önfelelısségre, önirányításra képes gondolkodását a választott továbbképzési témában. 2. Szakdolgozati téma A témaválasztás a szakfelelısök által kiírt témajegyzék, illetve a megalapozott hallgatói ajánlat alapján történik. A hallgató a szakvezetıjét az erre rendszeresített nyomtatványon köteles informálni (1. sz. melléklet). A szakvezetı által jóváhagyott szakdolgozati téma címét a Továbbképzési Iroda bevezeti a hallgató leckekönyvébe. 3. A szakdolgozat konzultációja A hallgató egy konzulens oktató segítségét veheti igénybe. A konzulens tanár 2 alkalommal biztosítja a konzultáció lehetıségét, elızetesen megbeszélt idıpontokban. 4. A szakdolgozat elkészítésének folyamata 4.1. A szakdolgozat témájával összefüggı tudományos, szakmai, módszertani tájékozódás; elıtörténetének, eddigi feldolgozásának megismerése A téma konkretizálása, címválasztás. (Ehhez vegye igénybe a konzulens tanár véleményét.) 4.3. Az alapkérdések tisztázása, tézisek, hipotézis(ek) felállítása Kutatási terv készítése (munka- és témavázlat) Forráskutatás, anyaggyőjtés. A megfelelı kutatási és feldolgozási módszerek pontos meghatározása A győjtött anyag rendszerezése; a kutatási eredmények számbavétele A kutatási eredmények és a hipotézisek elemzése Kidolgozás (a tartalmi és a formai követelmények figyelembevétele). 5. A szakdolgozat értékelésének általános szempontjai 5.1. A tématartás követelményei (a témához való alkalmazkodás) A témakifejtés elméleti megalapozása, gyakorlati jelentısége; új eredmények prezentálása Az alkalmazott kutatási módszerek adekvátsága A szakirodalom színvonala, korszerősége A kifejtés logikája A szakdolgozat szerkezete A felhasznált szemléltetı anyag megfelelése, indokoltsága, színvonala A dolgozat kifejezésmódja (nyelvi-stilisztikai); a megjelenítés esztétikuma. 6. Tartalmi követelmények 6.1. Bevezetés: tartalmazza a témaválasztás indoklását; problémák felállítását, a problémák kritika alá vetését, elemzését; a meghatározott elméleti és gyakorlati kérdések megoldásának a hipotéziseit, a témakifejtés célját és módszereit Tárgyalás: a bevezetésben felvetett kérdések, problémák elemzése, a tényanyag rendszerezett kifejtése, értékelése, vizsgálati eredmények bemutatása; következtetések levonása; a hipotézisek cáfolata vagy bizonyítása; az összefüggések megfogalmazása Befejezés: az eredmények összegzése, a dolgozat céljának elérése; ennek indoklása és rögzítése. A lehetséges további feladatok vázolása, illetve újabb kutatási irányok jelzése. 2

3 7. Formai követelmények 7.1. A dolgozat megjelenítése bekötés 1 példányban, bekötött formában (fekete mőbır), fedılapon: SZAKDOLGOZAT megnevezés; a szerzı neve; a továbbképzési szak megjelölése, évszám feltüntetése. Az útmutató végén a minta megtekinthetı}; üres oldal; címlap (dolgozatcím; a cím fölött a fıiskola neve; a lap alján a konzulens tanár neve baloldalon, jobb oldalon a szakdolgozatíró neve, a továbbképzési szak megjelölése); nyilatkozat a szerzıi jog tiszteletben tartásáról (lásd: Útmutató 4. sz. melléklete); tartalomjegyzék; a dolgozat; hivatkozások jegyzéke, vagy lábjegyzet (lásd: Útmutató 3. sz. melléklete); idézetek jegyzéke; szakirodalmi jegyzék; táblázatok, ábrák jegyzéke; egyéb mellékletek (sorszámmal jelölve); üres oldal. A szakdolgozatot CD-n külön tokban is be kell adni.(kérjük, ne ragassza be a szakdolgozatba!) A CD-n CD-tollal az alábbi adatokat kell feltüntetni: név, szak, dolgozat címe, évszám Terjedelem, szövegszerkesztés terjedelem: oldal; 1,5-es sortávolság, margók kötési (bal): 3 cm; alsó, felsı, jobb: 2 cm, soros oldal; szövegszerkesztés: 13-as Times New Roman vagy 12-es Arial betőtípus. 8. A szakdolgozat elfogadása vagy kizárása 8.1. A konzulens a szakdolgozat leadása után 1 héttel nyilatkozik arról, hogy elfogadta-e a dolgozatot vagy nem. Ha nem fogadta el, akkor a Továbbképzési Iroda jelzi ezt, illetve a hallgatót errıl értesíti. Az értesítés után 2 hét áll a hallgató rendelkezésére, hogy újabb konzultáció alapján a szakdolgozatot átírja Az elfogadást kizáró tényezık: más szerzı(k) szellemi munkájának hivatkozás nélküli elsajátítása (plagizálás); az elfogadott témától teljesen eltérı tartalom, a felhasznált szakirodalom elégtelensége, korszerőtlensége, színvonaltalansága; egyéb formai hiányosságok. 9. Konzulens értékelése A szakdolgozatról a konzulens írásbeli értékelést készít, és ötfokozatú jeggyel osztályozza. 10. Szakdolgozati téma választása A szakirány I. félévében 11. A szakdolgozat postára adási határideje minden évben április Záróvizsga és szakdolgozat a továbbképzésre járó hallgató a záróvizsga keretében védi meg szakdolgozatát; 1. sz. melléklet: Nyomtatvány a szakdolgozati témaválasztásról bejelentılap 2. sz. melléket: Minta a szakdolgozatok külsı megjelenésére 3. sz. melléklet: A hivatkozások formája 4. sz. melléklet: Nyilatkozat 3

4 1. sz. melléklet B E J E L E N T İ L A P a szakdolgozati témaválasztáshoz A téma címe: Szarvas, konzulens tanár.. a hallgató neve, csoportja 4

5 Borító 2. sz. melléklet Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar S Z A K D O L G O Z A T (A HALLGATÓ NEVE) (szak megnevezése) * továbbképzési szak Szarvas 2012 *pl: Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában továbbképzési szak Címlap Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar A D O L G O Z A T C Í M E (a konzulens neve) (a hallgató neve) (beosztása) (szak megnevezése) konzulens továbbképzési szak 5

6 3. sz. melléklet A hivatkozások formája 3.1. A szövegben felsı index jellegő (1) folyamatos sorszámozással, a hivatkozások jegyzékében pedig az indexszámra hivatkozva a pontos lelıhely megadásával {könyv esetén: szerzı, (évszám): cím, a megjelenés helye, kiadó, oldalszám (ha kell); folyóirat/napilap esetén: szerzı, (évszám): cím, a folyóirat neve, évfolyama, száma, oldalszáma)}. Pl. Buda Béla (1985): Az empátia, a beleélés lélektana. 3. bıv. átd. kiadás. Budapest. Gondolat Kiadó, (önállóan megjelent mő egésze felhasználása esetén) Buda Béla (1985): Az empátia, a beleélés lélektana. 3. bıv. átd. kiadás. Budapest. Gondolat Kiadó, p. vagy o. (önállóan megjelent mő egy részlete felhasználása esetén) Rubinstein, Sz. L. (1979): Az általános pszichológia alapjai. 2. kötet. Budapest, Akadémiai Kiadó, p. (többkötetes mő esetén) Buda Béla (1985): Az empátia a vezetésben = Buda Béla: Az empátia, a beleélés lélektana. 3. bıv. átd. kiadás. Budapest, Gondolat Kiadó, p. (önálló mő egy részére való hivatkozás esetén) Kiss Györgyné (2006): Újjáalakult a Közoktatási Szakértık és Óvodavezetık Országos Egyesületének Elnöksége Szarvason = Óvodai élet 1. sz p. (folyóiratból felhasznált cikkre történı hivatkozás esetén) 3.2. A hivatkozás történhet lábjegyzetben is, az adott oldal alján, ekkor nem szükséges a dolgozat végén újra közölni a hivatkozások jegyzékét Ha többször hivatkozunk azonos szerzı azonos mővére, másodszor elégséges az uo. (ugyanott) jelzést használni, s utána a mő adott oldalszámát közölni (pl. uo. 64. p.). Ha ugyanazon dolgozatban egy szerzınek csak egy mővére hivatkozunk, akkor elsı ízben közöljük csak a teljes bibliográfiai adatokat, másodszorra elégséges az i. m. (idézett mő) jelölést használni (pl. Réthy: i. m p.). 6

7 4. sz. melléklet NYILATKOZAT Én, teljes felelısségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott szakdolgozat a szerzıi jog nemzetközi normáinak tiszteletben tartásával készült. Szarvas, 20.. a szerzı aláírása 7

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR SZAKSZEMINÁRIUM, SZAKDOLGOZAT-KÉSZÍTÉSI ÉS ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYZATA (A Szent István Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatának kari kiegészítése)

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK

SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGUSKÉPZŐ INTÉZET SZEKSZÁRD SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZAT TANÍTÓ SZAK ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata a szakdolgozatról

Részletesebben

1. Szakdolgozat/Diplomamunka

1. Szakdolgozat/Diplomamunka ÚTMUTATÓ a záróvizsgára való felkészüléshez az alapszakokon, mesterszakokon, valamint a szakirányú továbbképzésen záróvizsgára készülő hallgatók részére 1) Szakdolgozat/Diplomamunka 2) Témaválasztás 3)

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉS MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Gazdálkodási és menedzsment, Közszolgálati, Nemzetközi tanulmányok alapszakok azon hallgatói számára, akik a 2011-2012. tanévben szakdolgozatot adnak le, illetve

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Közgazdaságtudományi Kar Melléklet 1,2,3,4,5,6,7 I. Közgazdasági-, közgazdasági szakos közgazdász tanár-, nemzetközi kapcsolatok-, pénzügyi és gazdaságmatematikai elemző

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Cím: 8200 Veszprém Egyetem utca

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó

Pénzügyminisztérium. 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés. 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás Ú T M U T A T Ó Pénzügyminisztérium FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS Ú T M U T A T Ó a záródolgozat elkészítéséhez és védéséhez 55 343 01 Üzleti szakügyintéző szakképesítés 55 343 01 0010 55 06 Számviteli szakügyintéző elágazás 2010.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. A Doktori Iskola megalakulása A Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori Iskola)

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre

Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre Országos tanulmányi versenyek meghirdetése a 2013/2014. tanévre I. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

Részletesebben

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása

Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szakmai Gyakorlat Eljárási Utasítása KT határozat száma: KT elfogadásának ideje: Hatályba lépett: 2010. január 25. Pannon Egyetem - GTK Szakmai gyakorlat eljárási utasítása

Részletesebben

Elektronikus szakdolgozatok (tájékoztató a szakdolgozati konzultáció keretében)

Elektronikus szakdolgozatok (tájékoztató a szakdolgozati konzultáció keretében) Elektronikus szakdolgozatok (tájékoztató a szakdolgozati konzultáció keretében) Előadó: Szabó G. Tibor könyvtári szakinformátor Témakörök: 1. E-szakdolgozatok benyújtása 2. E-szakdolgozatok kutatása 3.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYITÁSI KÉZIKÖNYV Oldalszám: 1 / 45 ÓBUDAI EGYETEM Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Minőségbiztosítási szakmérnök képzés Minőségbiztosítási szakember képzés

Részletesebben

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÁRSADALOMISMERET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei (projekt) (tételkifejtés és projektvédés) 15 perc (10 perc és 5 perc) 240 perc 20 perc 80 pont 70 pont (50 pont és 20 pont) 75 pont 75 pont A vizsgán

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat elkészítéséhez (leadott

Részletesebben

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA

AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA Magyar Pszichológiai Szemle Szerzői instrukció AI. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓKA A Magyar Pszichológiai Szemle olyan cikkeket fogad el közlésre, amelyek a pszichológia és határterületeinek tudományos kérdéseivel

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.

kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1. Minőségbiztosítási kézikönyv az üzemi gyakorlatok és a munkaerő-piaci elhelyezkedést szolgáló képzések szervezéséhez 2007. Készült a ROP-3.3.1-05/1.-2006-04-0003/36 pályázat keretében Összeállította: Preventio-Sport

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Társadalomtudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény szervezője: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Cím: 1088

Részletesebben

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDİMÉRNÖKI KAR KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÖRNYEZETPEDAGÓGIAI PROGRAM MÁRFÖLDI ANNA A KÖRNYEZETI MÉRÉSEK PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANA A KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKKÉPZÉSBEN

Részletesebben