Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún. 30-i ülésére)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún. 30-i ülésére)"

Átírás

1 Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún 30-i ülésére) 1 Szakképzésünk helyzetelemzése A szakok aktuális helyzetét, lehetőségeit nagymértékben determinálja a karon, az intézményben a megelőző időszak során működtetett kari és intézményi szervezet, az érvényesülő stratégia (továbbá tradicionális szempontok, érdekek), s ennek alárendelt egy szak működtetése, stratégiai céljainak megvalósulása Ha az egyes hierarchia-szinteken (intézmény, kar, szak) a törekvések egyezőek és ezek következetes megvalósításához a feltételek is rendelkezésre állnak rövidebb távon mutathatók fel eredmények Karunk, jogelőd műszaki főiskolánk szakjainak működését a 2004-ig tartó, nem a kutatás elsődlegességét érvényesítő főiskolai lét jellemezte Ezért új MSc-szak indításakor a MAB-, s ezévtől kezdődően a túlzó intézményi szintű személyi elvárásoknak való megfelelés évig csak egy graduális szak képzésében érdekelt, az egyes műszaki szakmák specialitásait rendszerelméleti módszerek nélkül oktató felelős tanszékeink esetében sokkal nehezebb, mint egy hagyományokkal, doktori iskolával rendelkező egyetem bizonyos tudományterületre specializálódott, számos oktatójával homogén egységet alkotó, s több szak képzésében résztvevő oktatási és szakmai egységei esetén Azonban a tehetségesebb, tervező munkára is alkalmas hallgatók képzésének biztosítása céljából, valamint a jelenlegi BSc szakokon oktatók továbbfejlődése érdekében törekednünk kell, hogy karunkon is beinduljanak az igényesebb, a kutató-fejlesztő tevékenységgel együtt művelendő MSc szintű mérnök, mérnök-informatikus képzések is, s ne csak a kar, intézmény sikeresebb (támogatottabb) szakjainak megerősítését, kiszolgálását szorgalmazzuk Regionális szerepet műszaki karunk csak úgy tud betölteni, hogy a mindenkori karvezetés természetesen az egyes tanszékek (szakok) oktatóinak szakmai önképzésére, innovatív munkájára építve szakonként meghatározza (az egységvezetők javaslatai, az oktatási egységek eddigi oktatási, kutatási-fejlesztési produktumai alapján) a továbblépés (fennmaradás) irányait (lehetőségeit) Valamennyi műszaki (informatikai) szakunk végzett hallgatója a gyakorlat-orientált képzést hiányolja, de a BSc-képzések központi finanszírozása nem teszi lehetővé a szakok teljesen amortizálódott gép-, műszer-, eszközparkjának felújítását, bővítését Nagyobb súlyt kellene fordítanunk a gyakorlatiasabb képzésre, mely a jelenleginél jóval nagyobb beruházási támogatásokkal valósítható meg Regionális partnereink egyes szakértőinek javaslatai, észrevételei elsősorban az információs és kommunikációs technológiák (ICT) fejlesztésének fontosságát, az infokommunikációs technológiákhoz értő szakemberek növekvő hiányát, kiképzésük szükségességét, specializálódását hangsúlyozzák A jelenlegi MAB elvárások vélhetően a gyakorlati képzés megerősítésére fordítandó pénzeszközök hiányában sem a praktikum, az innováció irányába mutatnak (Bár vélhetően ez jobban felkeltené - a 20 év alatt ötszörösére felduzzasztott, sokszor igen szerény természettudományos ismeretekkel rendelkező, de felvételt nyert - hallgatóság többségének érdeklődését) Összegezve a kiút, a nagyobb támogatás elnyerése valamennyi BSc szakunk esetén az MSc képzések feltételének megteremtése 1

2 Az előbbiek indokolják, hogy olyan MSc szakok beindítására kerüljön sor, melyek - a legnagyobb hallgatói létszámot jelenthetik, - lehetővé teszik a jelenlegi BSc szakjainkon végzettek továbbképzését, - a karon minősítéssel rendelkező (a közeljövőben fokozatot szerző) oktatókkal művelhetők, - multidiszciplináris doktori iskola létrehozásához vezethetnek A 2009 dec 4-től hatályban lévő, DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖ- DÉSÉNEK AKKREDITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEI c MAB 2008/8/II2 sz határozatban a doktori iskola akkreditációs adatainál meg kell nevezni az intézményben oktatott, akkreditált releváns mesterképzési szakot (szakokat), tehát MSc szak nélkül nem támogatott a nem releváns (idevágó) tudományterületen létesítendő, működtetendő doktori iskola Ugyanakkor egy kar külső megítélése szempontjából kívánatos, hogy a tudományos fokozatot szerző oktatók az általuk oktatott szakterületen, művelt tudományterületen szerezzenek (további) minősítést, s feleljenek meg a MAB elvárásainak A szakműködtetés szempontjából korlátozó tényezőt jelent doktori iskola hiányában az oktatók más intézményben (BME, ELTE, Pannon Egyetem) történő fokozatszerzése Ekkor ugyanis a más intézményben működő tudományos műhely elvárásainak való megfelelés és a saját, mielőbbi érvényesülés a fiatal oktatók többségénél a hajtóerő, s nem a szűkebb kutatási területtől sokszor távoleső ismeretanyag igényes oktatása szerény tudományos előképzettségű és képességű hallgatótömeg számára Egy saját, a kari sajátosságokhoz igazodó doktori iskola létrehozása (a meglévő bővítése) csökkenthetné a jelenlegi divergenciát a BSc képzés indokolta innovatív, gyakorlatiasabb képzés és oktatók iránt támasztott, szűk szakmai területen folytatott tudományos tevékenység között Például a mérnök informatikus képzés esetén is veszélyekkel járhat, ha belátható időn belül nem indulhat el a tudományos fokozatot elért fiatal kollégák közreműködésével, s megszerzett tudásuk hasznosításával a vélhetően igényesebb mérnök, mérnök informatikus MScképzés, vagy ha nem folytatódik a célirányos, innovatív tevékenységeket, informatikai alkalmazásokat jelentő kutató-fejlesztő munka A jelenlegi egyetemi foglalkoztatási követelményrendszer elvárásai (habilitációhoz kötött docensi előrelépés) az oktatók egy részénél nem ösztönzőek a felsőoktatási szférában maradáshoz Továbbá a mikrojelenségek vizsgálatát célzó, az egyedi, az eseti, a speciális, a még nem publikált elsődlegességét igénylő kutatási cselekmények (oktatók érvényesüléséhez alapvető követelmény), s az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások tervezési, fejlesztési és létrehozási, optimális működtetési feladataira való felkészítés (a mérnök, mérnök informatikus alapképzésben meghatározó képzési kompetencia) közötti távolság egyre nő, s veszélyeztető tényezőt jelenthet, ha a kutatási eredmények általánosítására, hasznosításra nem kerül(het) sor Ugyanis az előbbiek elmaradásával az informatika iránt vonzódó, de szerény természettudományos és műszaki alapokkal, előképzettséggel rendelkező hallgatóinktól, s a bolognai cél: az alapképzés megerősítése megvalósításától is egyre távolabb kerülünk Az elmélet és annak gyakorlatban való felhasználása közötti áthidaló szerep betöltésére hivatott - az egyes szakterületek specialistáinak közreműködésével, a feladatok elosztásával, s a minél több érdeklődő, ambiciózus hallgató bevonásával végzett - innovatív műhelymunka 2

3 2 Intézményfejlesztési lehetőségek (győri példa) Jogelőd műszaki főiskolánkhoz hasonlóan éve pl Győrött a Széchenyi és a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán ugyancsak szerteágazó, a hagyományos mérnökképzési főiskolai szakok (közlekedési, építési, gépészeti, távközlési) mellett az akkoriban új interdiszciplináris szakokkal (műszaki informatika, környezetmérnök) kiegészült képzés folyt (a 90-es évek elejétől kezdve az oktatási spektrum számos társadalomtudományi és más műszaki szakkal kibővült) Az egyetemmé válást megelőző időszakban a Széchenyi István Főiskolán a műszaki területen Építési és Környezetmérnöki Fakultás, Informatikai és Villamosmérnöki Fakultás, valamint Közlekedési és Gépészmérnöki Fakultás működött, összesen 17 tanszékkel A Széchenyi István Egyetem megalakulásának előkészítése kapcsán a Magyar Akkreditációs Bizottság olyan előterjesztést támogatott, amely a három szakmai intézetet egyetlen műszaki karba fogja össze Érdemes értelmezni néhány kiragadott, esetlegesen követendő részletet a hivatkozott doktori iskola akkreditációs dokumentumából (http://mmtdiszehu/images/dokumentumok/sze_mmtdi_elozmenyekpdf Célok és feladatok): A Doktori Iskola tervezett multidiszciplináris jellegét a legegyszerűbb lenne azzal indokolnunk, hogy a Széchenyi István Egyetemen egyetlen, egységes Műszaki Tudományok Kar létesült Ennél azonban lényegesen többről van szó A Magyar Tudományos Akadémia Interdiszciplináris Bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a hazai felsőoktatásban és tudományos életben a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúllyal kell foglalkozni a XXI Század első évtizedében a multi- (inter)-diszciplináris területekkel, ha már a diszciplináris és intézményi határokat olyan nehéz megváltoztatni Az EU két legutóbbi keretprogramja a szükséges prioritások kijelölése mellett szintén az interdiszciplináris megközelítést hangsúlyozta A műszaki tudományok területén a jelenlegi fejlődésben megfigyelhetjük a következő alapvető folyamatokat Konvergencia alatt szoktuk idézni azt a jelenséget, amikor az egyes területek speciális megoldási módszereinek hasonlósága és analógiája alapján a közös elméleti alapok megértésére és alkalmazására helyeződik a hangsúly Az eszközök és rendszerek folyamatosan növekvő intelligenciája az egyes (multidiszciplináris) részek és megoldások egyre magasabb szintű integrációjával valósul meg Mind a tervezés, létrehozás, optimális működtetés magasszintű automatizálása figyelhető meg Ezekben a folyamatokban alapvető szerepet játszik az a virtuális világ (szimuláció, vizualizáció, modellezés, számítógépes kísérlet), amelyet a digitális forradalom tesz lehetővé, vagyis az informatika eszköztárának szinte minden mérnöki területre történt aktív beáramlásával kialakuló új világ Hazánknak az EU strukturális alapjainak megpályázhatóságára aláírt szerződése egyértelműen leszögezi, hogy épített környezetünknek az élet minőségét, a fenntartható fejlődést és az innovatív hatékonyságot kell szolgálnia Ezeket választjuk tehát legfontosabb célszavainknak infrastruktúra és innovatív hatékonyság Műszaki Tudományi Karunk a fenti folyamatokhoz és nemzetközi elvárásokhoz akkor csatlakozik a leghatékonyabban, ha távlati elképzeléseinket ezekhez igazítjuk A Doktori Iskola neve ezért az iskola keretében folyó fentiekből levezetett - tudományos tevékenység tartalmát kívánja kifejezni: az infrastruktúra, azon belül is elsősorban a műszaki infrastruktúra építési, közlekedési, információtechnológiai kérdéseivel kíván foglalkozni elsősorban ezek rendszereinek (s nem csak egyedi elemeinek) fejlesztését célozva, amihez az alapot e rendszerek komplex modellezése, e modellek vizsgálata és alkalmazása szolgáltatja Ez a megnevezés és tartalom tehát bizonyos specializálódást jelez, ugyanakkor kellően tág ahhoz, hogy a széles spektrumot képviselő Kar kutatási tevékenységét indokolatlanul ne szűkítse Kiválasztását az indokolta, hogy az infrastrukturális rendszerek napjainkra a társadalom fejlődésében kulcsszerepet kaptak, különösen hazánkban, ahol ebben viszonylag nagy az elmaradás, intézményünk tradíciói, kompetenciái és kapcsolatai e területen elismertek, alkalmasak a megfelelő színvonalú tudományos tevékenységre, az infrastruktúra fejlesztése jelentős részben közösségi (állami vagy önkormányzati) feladat, szakemberigényének kielégítése tehát állami oktató-kutató bázisokra vár 3

4 A Doktori Iskola a Műszaki Tudományi Kar szerkezetének és hagyományainak, valamint a felmérhető igényeknek megfelelően multidiszciplináris jelleggel kíván működni Tevékenységét a következő tudományágakban tervezi: Építőmérnöki tudományok Informatikai tudományok Közlekedéstudományok A Doktori Iskola megteremtésekor és működtetésekor e tudományágak szintetizálása szükséges E cél megvalósítása (a képzés szerkezetének és gyakorlatának kidolgozása) az ilyen irányú hazai tapasztalat hiányában különleges kihívást jelent A szintézis megvalósításához rendező szempontok szükségesek Az infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése cím olyan keretet jelent, amely egyrészt alkalmas az egyetemen művelt összes műszaki tudományág befogadására, másrészt határozott célt is ad a doktori iskolának A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola elsősorban olyan jelöltek számára kíván lehetőséget kínálni, akik a megjelölt tudományok közös területein kívánnak tudományos eredményeket elérni, az egyes tudományágak határterületein a rokon területek ismereteit is felhasználva komplex témák kidolgozására vállalkoznak, az egyes tudományterületeken szinergikus, multidiszciplináris megközelítéssel, a közeli tudományterületek eszköztárából merítve keresik az új lehetőségeket Ez a szemlélet új típusú, a rokon tudományágakat átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek képzését teszi lehetővé, akikre mind regionális, mind országos szinten a vezető-utánpótlás céljából különösen nagy szükség van Ugyanakkor hisszük, hogy az ilyen szakemberek sajátos szemléletmódjukkal a hagyományos kutatófejlesztő csoportoknak is értékes, azok tevékenységét megtermékenyítő tagjai lehetnek A tudományos és technikai fejlődés legújabb kutatásai igazolják, hogy a multidiszciplinaritás nem csak új szintéziseket, hanem szinergiát is eredményez Összefoglalóan: az Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola működésének céljai tehát a következők: az egyetem saját oktatói utánpótlásának nevelése, a magasan képzett munkaerő megtartása a régióban, a regionális műszaki elitképzési tevékenység kibontakoztatása, a multidiszciplináris jellegű kutatások erősítése és szakemberképzés megoldása, a régió tudományos kutatási igényeinek teljesítése a megjelölt területeken, új tudományos eredmények elérése az építőmérnöki, a közlekedési és az informatikai tudományokban és különösen ezek közös területein, az infrastrukturális rendszerek kutatásában, fejlesztésében, optimális üzemeltetésében hasznosítható új tudományos eredmények elérése 4

5 3 Az új mesterszakok indításához (doktori iskola létesítéséhez, bővítéséhez) kapcsolódó MAB határozat (MAB 2008/8/II2) kivonata (elérhetőség: 1 Doktori iskola törzstagjaival szemben támasztott követelmények A doktori iskola törzstagja megfelel -nek minősül, ha 13 Életkori követelmények 131 Doktori iskola létesítésekor: 1311 Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61 életévét még nem tölti be 1312 Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66 életévét még nem tölti be 5

6 132 Működő doktori iskola akkreditálásakor: 1321 Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66 életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1944-ben vagy később született) 1322 Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató/kutató: aki az értékelés évében 71 életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1939-ben vagy később született) 2 Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány/művészeti ág(ak)ban fokozatot adhat, ha 28 A FOI a doktori iskola összes tudomány/művészeti ágában akkreditált mesterképzési szakon oktatást folytat (ld 4 melléklet) A szakra vonatkozó MAB akkreditációs határozat számát meg kell adni 292 Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között A művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van 210 A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 megfelel minősítésű törzstagja (beleértve az 13 szerinti életkori követelményeknek való megfelelést is) Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár 42 melléklet A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA Tudományág/művészeti ág építészmérnöki tudományok építőmérnöki tudományok építőművészet gépészeti tudományok informatikai tudományok Mesterszak építész (osztatlan) tervező építészmérnöki urbanista építészmérnöki szerkezettervező építészmérnöki földmérő- és térinformatikai mérnöki földtudományi mérnöki hidrogeológus mérnöki infrastruktúra-építőmérnöki létesítménymérnöki szerkezet-építőmérnöki településmérnöki építész (osztatlan) építőművész (osztatlan is) építőművészet energetikai mérnöki épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki forma- és vizuális környezettervező mérnöki gépészeti modellezés gépészmérnöki ipari terméktervező mérnöki létesítménymérnöki mechatronikai mérnöki mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki műszaki menedzser gazdaságinformatikus info-bionika mérnök informatikus orvosi biotechnológia programtervező informatikus 6

7 4 Javaslat MSc szakok indítására (multidiszciplináris doktori iskola létrehozására ) A karunkon jelenleg akkreditált BSc szakokon oktatók szakmai és tudományos felkészültségének, tevékenységének, produktumainak figyelembevételével, a kiegészített MAB 2008/8/II2 sz határozathoz igazodva, s a várható keresletre való tekintettel a következő MSc szakok indítása javasolható (mellékelve az OKM honlapján elérhető képzési kimeneteli követelmények főbb kiragadott jellemzőit: III/34 LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK III/14 MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK I/2 MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ad III/34 LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK A mesterképzésben történő belépésnél számításba vehető alapképzési szakok: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, energetikai mérnöki, villamosmérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, mérnök informatikus A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek átfogó tervezésére, - átadás-átvételi eljárások lebonyolítására, épületek beüzemelésére, rendszereinek beszabályozására, - létesítmények üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához diagnosztikai vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elkészítésére, értékbecslésre, - informatikai és irányítástechnikai eszközök alkalmazására a létesítmények építési, üzemeltetési, karbantartási szakterületén, A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: rendszertechnika, informatika, épületgépészet, építészeti és épületszerkezeti ismeretek, épület villamossági ismeretek, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag Differenciált szakmai ismeretek: A létesítménymérnöki szakterületen szükséges anyag-, eszköz-, készülék-, rendszer-, informatikai-, automatizálási-, technológia-, tervezési- és menedzsment ismeret ad III/14 MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK A mesterképzésben történő belépésnél számításba vehető alapképzési szakok: gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, energetikai mérnöki A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - integrált ismeretek alkalmazására az elektronika, a gépészet és az informatika szakterületeiről, - komplex rendszerek globális tervezésére, 7

8 - robotok, robotrendszerek, összetett műszaki berendezések fejlesztésére, tervezésére, rendszerintegrációjára, - a számítógép részegység gyártás, a kommunikációtechnika, az épületautomatizálás intelligens egységeinek tervezésre, gyártásirányítására és minőségbiztosítására, - szakmai kooperációra az elektronika, a gépészet és az informatika szakértőivel, A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: elektronika, mérés- és szabályozástechnika, informatika, programozás, mechatronikai szervezetek tervezése, modellezés és szimuláció, irányítástechnika, rendszerelmélet Differenciált szakmai ismeretek: robottechnika, CAD/CAM, analóg és digitális technika, korszerű gyártási technológiák, termelésirányítás, tervezésmódszertan, gépi látás speciális ismeretkörei közül választható stb Az ipari felhasználók köre: A mechatronika a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja (EU definíció) A mechatronika a részterületeket nem additív módon, hanem egymást kiegészítve, segítve kapcsolja össze, az intelligens gépek tudománya A jövő az olyan berendezéseké, gépeké, amelyek az automatikus működésük mellett a változó bemenő jelekhez, működési feltételekhez, környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek, adaptívak, öntanulóak, egyszóval intelligensek A mechatronikai mérnökök iránti kereslet egyre növekszik mind Magyarországon, mind pedig az EU munkaerő piacán, hazánkban olyan cégek jelentenek munkalehetőséget, mint a : PHILIPS, SONY, AUDI, FORD, TEMIC HUNGARY, VT COMPACT DISC, FLEXTRONICS, SAMSUNG, NOKIA, LG ELECTRONICS, T-COM, SIEMENS, FAULHABER, GE-LIGHTING TUNGSRAM, VIDEOTON HOLDING, SKF, NILE, ABB, HONEYWELL, NATIONAL INSTRUMENTS ad I/2 MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK A mesterképzésben történő belépésnél számításba vehető alapképzési szakok: mérnök informatikus, gazdasági informatikus és program tervező informatikus A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek készség szintű használatára, - formális módszerek használatára a tervezésben, - informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára, - informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére, - adatbázisok tervezésére, - sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére, - szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel, A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: tömegkiszolgálás, formális módszerek használata a tervezésben, modellezés és szimuláció, teljesítményelemzés, adatbiztonság, sokprocesszoros rendszerek, adatbázisok elmélete és adatbázis-tervezés; számítógépes grafika és képfeldolgozás, informatikai rendszerek tervezése; 8

9 Differenciált szakmai ismeretek: rendszer- és szoftverfejlesztés, infokommunikációs rendszerek, sokprocesszoros hardver-szoftver rendszerek, intelligens beágyazó rendszerek, termelésinformatika stb közül választható; A 1 fejezetben taglalt szempontok (igényesebb képzés, oktatói előmenetel biztosítása stb), a szakok érdekeinek, s a követhető példák (lásd 2 fejezet) figyelembevételével igazodva a 3 fejezetben érintett MAB határozatban rögzített követelményekhez (a DI törzstagjaira vonatkozó életkori követelmények, a törzstagok kutatási területeinek koherenciája, a javasolt mesterképzési szakokkal releváns doktori iskola, a mesterszakok tudományági besorolása) a több tudományágas, multidiszciplináris doktori iskola (tudományáganként a 3 törzstagból 2 egyetemi tanár szükséges) létrehozása indokolt (a működő esetleges bővítésével) Pécs, 2010 június 28 Dr Szakonyi Lajos 9

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei

Mérnök informatikus mesterképzési szak. képzési és kimeneti követelményei Mérnök informatikus mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A mesterképzési szak megnevezése: mérnök informatikus (Engineering Information Technology) 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

A Kar rövid bemutatása

A Kar rövid bemutatása A Kar rövid bemutatása Széchenyi István Egyetem (SZE-GYŐR) Műszaki Tudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Állam és jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális Intézet Zeneművészeti Intézet A Műszaki Tudományi

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar

Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Az Egyetem oktatási egységei Műszaki Tudományi Kar (az egyetem hallgatóinak 2/3-a) Gazdaságtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Kar Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI. MESTER (MSc) SZAK BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTER (MSc) SZAK Budapest 2012 A felsőoktatási intézmény neve, címe: BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék

Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Építőmérnökök képzése Dr. Kisgyörgy Lajos, BME Út és Vasútépítési Tanszék Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 o Építőmérnöki Kar o Gépészmérnöki Kar o Építészmérnöki Kar o Vegyészmérnöki

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu

Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Építőmérnök képzés a Műegyetemen www.epito.bme.hu Dr. Dunai László dékán, BME Építőmérnöki Kar Institutum Geometrico-Hydrotechnicum Alapítva 1782 1782. augusztus 30-án kelt, II. József által aláírt alapító

Részletesebben

Mérnök informatikus (BSc)

Mérnök informatikus (BSc) Mérnök informatikus (BSc) Az informatika dinamikusan fejlődő, a mindennapokat szorosan átszövő tudomány. Ha érdekel milyen módon lehet informatika rendszereket tervezni, üzemeltetni, szakunkon elsajátíthatod

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai

A Széchenyi István Egyetem nemzetközi és regionális kapcsolatai Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet Egyetemek a határ menti együttműködésben Nemzetközi projektzáró konferencia Győr, 2006. szeptember 26.

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A MISKOLCI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Marketing Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

Részletesebben

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára. Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar A DPR eredményeinek hatása az intézményi stratégiára Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Stratégia készítés Alapfeladat: célok meghatározása Feltétel: a jelenlegi helyzet (külső

Részletesebben

Gépészmérnök alapszak (BSc)

Gépészmérnök alapszak (BSc) Gépészmérnök alapszak (BSc) Érdekelnek a gépészeti problémák és a számítógépes tervezés? Szeretnél többet tudni arról, hogyan járulhatsz hozzá a gépészeti problémák megoldásához? Szívesen alakítanád az

Részletesebben

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK VÍZ- ÉS SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZER ÜZEMELTETŐ SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK DR. SZAKÁCSNÉ DR. FÖLDÉNYI RITA EGYETEMI DOCENS TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0015 Felsőoktatási együttműködés

Részletesebben

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

b) a mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok)

Költségtérítés adattábla-2013_14_tanév.xls (Adatok) es Építőmérnök 2000 kiegészítő képzés, Levelező tagozat 1L-0EM-2004 4 250,- Ft 1L-0EM-2005 4 750,- Ft 1L-0EM-2006 4 650,- Ft 1L-0EM-2007 4 750,- Ft 1L-0EM-2008 5 000,- Ft 1L-0EM-2009 5 500,- Ft 1L-0EM-2010

Részletesebben

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60%

OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% OKJ 54 523 02 Elektronikai technikus Központi előírás szerint az elmélet/gyakorlat aránya 40/60% 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság 0,5 0,5 0,5 11499-12 Foglalkoztatás

Részletesebben

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK

EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.263634 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MESTERKÉPZÉSI

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes

BME Gépészmérnöki Kar január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes BME Gépészmérnöki Kar 2017. január 24. Dr. Orbulov Imre gazdasági dékánhelyettes Kihívás Lehetőség Felelősség Megítélésünk a munkaadóknál Átlagkeresetek végzettség szerint Megéri a magasabb képzettség

Részletesebben

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment

Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Oktatás, képzés és tudásmenedzsment Prof. Dr. Kerpel-Fronius Sándor egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet Dr. Oberfrank Ferenc ügyvezető igazgató, MTA Kísérleti Orvostudományi

Részletesebben

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT

KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 Szeged. 2015. június 23 KÉPZÉSFEJLESZTÉS ALPROJEKT Homoki-Nagy Mária Varga Zsuzsanna PROJEKT ELEMEK 1. Oktatási együttműködés a mérnökiinformatika, a pedagógusképzés és

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

Műegyetemi megoldások

Műegyetemi megoldások Műegyetemi megoldások A BME és az ipar együttműködése Intelligens technológiák 1 Műegyetemi megoldások A BME és az ipar együttműködése Intelligens technológiák Kollár László tudományos és innovációs rektorhelyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi szint:

Részletesebben

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet 1034 Budapest, Bécsi út 96/B Tel., Fax:1/666-5544,1/666-5545 http://nik.uni-obuda.hu/imri Az 2004-ben alakult IMRI (BMF)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök

Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Nyomtatott kommunikáció Szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest 2013 Nyomtatott kommunikáció

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök

Vállalkozásmenedzsment szakmérnök Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment szakmérnök levelező szakirányú továbbképzés képzési- és kimeneti követelményei Budapest, 2012. Vállalkozásmenedzsment szakmérnök szakirányú

Részletesebben

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19.

Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus Eszkzök Tanszéke. Budapest, szeptember 19. A Smart Systems Integration Erasmus Mundus mesterképzés programjának összehasonlítása a BME villamosmérnöki szakának Mikro- és nanoelektronika MSc specializációjával Összeállította: Ender Ferenc Elektronikus

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Kredit tanfolyam a GEO-ban

Kredit tanfolyam a GEO-ban Kredit tanfolyam a GEO-ban IX. Tavaszi Mérnöknap, Nógrád 2017 Földmérő Szakmai Nap Salgótarján, 2017. április 04. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai

Részletesebben

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek:

SZE-GYŐR Rólunk. A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak. Campus területe: 101.724 m 2. Képzési területek: SZE-GYŐR Rólunk A jövő Győrben épül! Képzések száma: 58 szak Campus területe: 101.724 m 2 Képzési területek: műszaki, informatikai, jogi, igazgatási, gazdasági, pedagógiai egészségügyi, szociális, zeneművészeti

Részletesebben

Villamosmérnök alapszak (BSc)

Villamosmérnök alapszak (BSc) Villamosmérnök alapszak (BSc) Jó állást, versenyképes jövedelmet szeretnél? A villamosmérnök képesítés lehetőséget ad olyan területeken dolgozni, ahol elektromos,- számítógépes vagy kommunikációs hálózat,

Részletesebben

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei

2015-ös keresztféléves felvételi eljárás eredményei 310572000407 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés Távoktatás Önköltséges Felvételi pontszáma elérte az önköltséges képzés ponthatárát 310572000647 SZE-GK gazdálkodási és menedzsment Alapképzés

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések

Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Mechatronika oktatásával kapcsolatban felmerülő kérdések Az emberi tudásnak megvannak a határai, de nem tudjuk, hol (Konrad Lorenz) Célom ezzel a tanulmánnyal a mechatronika, mint interdiszciplináris tudomány

Részletesebben

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen

Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen Statisztika oktatása és alkalmazása a mérnöki területen 1,2 1:, Neumann János Informatikai Kar, Élettani Szabályozások Csoport 2: Budapesti Corvinus Egyetem, Statisztika Tanszék MTA Statisztikai Tudományos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25.

Építőmérnök BSc MSc képzés. Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Építőmérnök BSc MSc képzés Dr. Lovas Antal Budapest, 2006. február 25. Institutum Geometrico Hydrotechnicum Alapítva 1782 Építőmérnöki Kar Gépészmérnöki Kar Építészmérnöki Kar Vegyészmérnöki Kar Villamosmérnöki

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14.

DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN. Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. DUÁLIS KÉPZÉS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KARÁN Dr. Horváth Zsuzsanna 2015. április 14. AZ SZTE MÉRNÖKI KARÁNAK BEMUTATÁSA 1962-2007-ig Élelmiszeripari Főiskola 2007. Január 1. Mérnöki Kar 21 előadó

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

Az 1950-es évektől 2005-ig

Az 1950-es évektől 2005-ig Dr. Bihari Péter Az 1950-es évektől 2005-ig Gépészmérnök képzés keretein belül Gépgyártástechnológia szak (nincs ágazat) Mezőgazdasági gépész szak (nincs ágazat) Vegyipari gépész szak (2 ágazat) Textiltechnológia

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar akkreditációs jelentés 2008/7/VIII/5. sz. MAB határozat

Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar akkreditációs jelentés 2008/7/VIII/5. sz. MAB határozat A FELSŐOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 2005. ÉVI CXXXIX. TV. EGYES RENDELKEZÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ 79/2006. KORM. RENDELET 5. SZ. MELLÉKLETÉNEK A KARALAPÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSAI, ILLETVE A MAB AKKREDITÁCIÓS

Részletesebben

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon:

A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon: 9 8 8 A Miskolci Egyetem pótfelvételi lehetőségeket hirdet az alábbi szakokon 3 + 0 + %! A L K munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatás 0000 Magyartörténelem A L K igazságügyi igazgatási alapszak 0000

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Mesterszak Teljes kreditértékkel beszámítható alapképzési szak Kreditelismeréssel beszámítható

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZER-IPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK (MGB) KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. Az alapképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki 2. Az alapképzési

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc

Széchenyi István Egyetem Mechatronikai mérnök BSc l Kód Tantárgyak NGB_AG_ Mechanika - Statika félé ea tgy k kredit Széchenyi Istán Egyetem Mechatronikai mérnök BSc ÓE Bánki Gépész ÓE Bánki Mechatronika Bánki BT SzE Járműmérnök SzE Gépész Mechanika I.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Jelentkezési lap iktató Szak Képzési forma Tagozat Finanszírozási forma Kar Döntés /A infrastruktúra-építőmérnöki Mesterképzés Levelező

Jelentkezési lap iktató Szak Képzési forma Tagozat Finanszírozási forma Kar Döntés /A infrastruktúra-építőmérnöki Mesterképzés Levelező Jelentkezési lap iktató Szak Képzési forma Tagozat Finanszírozási forma Kar Döntés 6700045501/A infrastruktúra-építőmérnöki Mesterképzés Levelező Államilag támogatott SZE-MTK Felvételi pontszáma elérte

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak

Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szak A képzés célja olyan szakigazgatási agrármérnökök képzése, akik az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteik birtokában képesek a termeléssel, szolgáltatással

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, 2009.10.01-től) B1 (szóbeli vagy írásbeli vagy komplex) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar innovatív megoldásai a felsőoktatásban

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar innovatív megoldásai a felsőoktatásban Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar innovatív megoldásai a felsőoktatásban Dr. Farkas Gabriella egyetemi adjunktus, Minőségirányítási megbízott (BGK) Mérnöki Kar 1 Mérnöki

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A bajai főiskola jövőképe

A bajai főiskola jövőképe A régió felsőoktatásának jelene és jövője konferencia A bajai főiskola jövőképe Melicz Zoltán Eötvös József Főiskola, Baja A bajai főiskola Két karú intézmény Neveléstudományi Kar (1870-ben alapított,

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a

A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a A felsőoktatásban folyó új rendszerű képzés tapasztalatai a szemszögéből Rudas Imre 2009.06.15. 1 Az MRK általános állásfoglalása a Bologna-folyamat bevezetéséről 2009.06.15. 2 Megállapítások 2009.06.15.

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás

Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás Általános mérnöki ismeretek (nappali) 1. előadás 1 Dr. Horváth Csaba Médiatechnológiai és Könnyűipari Intézet egyetemi docens, intézetigazgató horvath.csaba@rkk-obuda.hu okl. gépészmérnök (BME) gépészeti

Részletesebben

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember

Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Csomagolástechnológus szakmérnök/szakember levelező szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Budapest, 2013. CSOMAGOLÁSTECHNOLÓGUS

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től)

Új nyelvvizsga elnevezés (137/2008. (V.16.) Kormány rendelet, től) Nyelvvizsga szótár Korábbi elnevezés alapfokú (A vagy B vagy C típusú) középfokú (A vagy B vagy C típusú) felsőfokú (A vagy B vagy C típusú) egynyelvű vagy kétnyelvű általános szakmai vagy szaknyelvi Új

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar NyME Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Márkus Béla mb@geo.info.hu GEO 00 GEO 00 Főiskolai szintű képzés Földmérő szak Mérő szakirány Térinformatika szakirány Földrendező szak Ingatlan-nyilvántartási

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA pályázatot hirdet az

A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA pályázatot hirdet az A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KARA pályázatot hirdet az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékre Vezető szerep ellátása a tanszéken a mobil

Részletesebben

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK

Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem. Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Biomatika Intézet Neumann János Informatikai Kar Óbudai Egyetem Dr. Kozlovszky Miklós egyetemi docens, intézetigazgató, OE NIK Bevezetés Látványos fejlődés robotika, orvosi informatika területeken Korábban

Részletesebben

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro

Óbudai Egyetem. Óbuda University. Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Óbuda University Pro Sciencia et Futuro Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Keleti Károly Gazdasági

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: alkalmazott térinformatikus Szakirányú továbbképzés neve: alkalmazott térinformatikai idő Levelező Önköltséges 150000 Ft 3 5 < 10 félévente 3 alkalommal Részvétel feltétele: Legalább alapképzésben szerzett oklevél az alábbi képzési

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának szakbizottságai

A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának szakbizottságai A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Karának szakbizottságai A Kari Tanács 2013. október 28-i ülésén elfogadva Tartalomjegyzék Építészmérnöki BSc, Építész osztatlan és Szerkezettervező építészmérnök

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Településmérnök szak Savaria nyári egyetem

Településmérnök szak Savaria nyári egyetem Településmérnök szak 2016 Savaria nyári egyetem Az ötéves szakalapítás előtörténete /Részlet Jámbor Imre 2002 Urbanisztikai felsőoktatási fórumon elhangzott előadásából/ Egyetemi (5 éves) Településmérnök

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése:

MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPESÍTÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 2. A mesterképzési

Részletesebben

GYAKORLATORIENTÁLT ÉS DUÁLIS KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN. Dr. Jósvai János

GYAKORLATORIENTÁLT ÉS DUÁLIS KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN. Dr. Jósvai János GYAKORLATORIENTÁLT ÉS DUÁLIS KÉPZÉS A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN Dr. Jósvai János AGENDA Előzmények PRACTING közel 20 éves tapasztalata A PRACTING szerepe a gyakorlatorientált képzésben A gyakorlatorientált

Részletesebben

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása

A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Pedagógusképzés, pedagógus-továbbképzés megújítása a Közép-dunántúli régióban A Tanárképző Központ tevékenységei és szolgáltatásainak ismertetése és az 1. téma bemutatása Dr. Bacsa-Bán Anetta 2014. 02.

Részletesebben