Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún. 30-i ülésére)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún. 30-i ülésére)"

Átírás

1 Új MSc szakok indításának lehetőségei (javaslat a Dékáni Tanács 2010 jún 30-i ülésére) 1 Szakképzésünk helyzetelemzése A szakok aktuális helyzetét, lehetőségeit nagymértékben determinálja a karon, az intézményben a megelőző időszak során működtetett kari és intézményi szervezet, az érvényesülő stratégia (továbbá tradicionális szempontok, érdekek), s ennek alárendelt egy szak működtetése, stratégiai céljainak megvalósulása Ha az egyes hierarchia-szinteken (intézmény, kar, szak) a törekvések egyezőek és ezek következetes megvalósításához a feltételek is rendelkezésre állnak rövidebb távon mutathatók fel eredmények Karunk, jogelőd műszaki főiskolánk szakjainak működését a 2004-ig tartó, nem a kutatás elsődlegességét érvényesítő főiskolai lét jellemezte Ezért új MSc-szak indításakor a MAB-, s ezévtől kezdődően a túlzó intézményi szintű személyi elvárásoknak való megfelelés évig csak egy graduális szak képzésében érdekelt, az egyes műszaki szakmák specialitásait rendszerelméleti módszerek nélkül oktató felelős tanszékeink esetében sokkal nehezebb, mint egy hagyományokkal, doktori iskolával rendelkező egyetem bizonyos tudományterületre specializálódott, számos oktatójával homogén egységet alkotó, s több szak képzésében résztvevő oktatási és szakmai egységei esetén Azonban a tehetségesebb, tervező munkára is alkalmas hallgatók képzésének biztosítása céljából, valamint a jelenlegi BSc szakokon oktatók továbbfejlődése érdekében törekednünk kell, hogy karunkon is beinduljanak az igényesebb, a kutató-fejlesztő tevékenységgel együtt művelendő MSc szintű mérnök, mérnök-informatikus képzések is, s ne csak a kar, intézmény sikeresebb (támogatottabb) szakjainak megerősítését, kiszolgálását szorgalmazzuk Regionális szerepet műszaki karunk csak úgy tud betölteni, hogy a mindenkori karvezetés természetesen az egyes tanszékek (szakok) oktatóinak szakmai önképzésére, innovatív munkájára építve szakonként meghatározza (az egységvezetők javaslatai, az oktatási egységek eddigi oktatási, kutatási-fejlesztési produktumai alapján) a továbblépés (fennmaradás) irányait (lehetőségeit) Valamennyi műszaki (informatikai) szakunk végzett hallgatója a gyakorlat-orientált képzést hiányolja, de a BSc-képzések központi finanszírozása nem teszi lehetővé a szakok teljesen amortizálódott gép-, műszer-, eszközparkjának felújítását, bővítését Nagyobb súlyt kellene fordítanunk a gyakorlatiasabb képzésre, mely a jelenleginél jóval nagyobb beruházási támogatásokkal valósítható meg Regionális partnereink egyes szakértőinek javaslatai, észrevételei elsősorban az információs és kommunikációs technológiák (ICT) fejlesztésének fontosságát, az infokommunikációs technológiákhoz értő szakemberek növekvő hiányát, kiképzésük szükségességét, specializálódását hangsúlyozzák A jelenlegi MAB elvárások vélhetően a gyakorlati képzés megerősítésére fordítandó pénzeszközök hiányában sem a praktikum, az innováció irányába mutatnak (Bár vélhetően ez jobban felkeltené - a 20 év alatt ötszörösére felduzzasztott, sokszor igen szerény természettudományos ismeretekkel rendelkező, de felvételt nyert - hallgatóság többségének érdeklődését) Összegezve a kiút, a nagyobb támogatás elnyerése valamennyi BSc szakunk esetén az MSc képzések feltételének megteremtése 1

2 Az előbbiek indokolják, hogy olyan MSc szakok beindítására kerüljön sor, melyek - a legnagyobb hallgatói létszámot jelenthetik, - lehetővé teszik a jelenlegi BSc szakjainkon végzettek továbbképzését, - a karon minősítéssel rendelkező (a közeljövőben fokozatot szerző) oktatókkal művelhetők, - multidiszciplináris doktori iskola létrehozásához vezethetnek A 2009 dec 4-től hatályban lévő, DOKTORI ISKOLÁK LÉTESÍTÉSÉNEK ÉS MŰKÖ- DÉSÉNEK AKKREDITÁCIÓS KÖVETELMÉNYEI c MAB 2008/8/II2 sz határozatban a doktori iskola akkreditációs adatainál meg kell nevezni az intézményben oktatott, akkreditált releváns mesterképzési szakot (szakokat), tehát MSc szak nélkül nem támogatott a nem releváns (idevágó) tudományterületen létesítendő, működtetendő doktori iskola Ugyanakkor egy kar külső megítélése szempontjából kívánatos, hogy a tudományos fokozatot szerző oktatók az általuk oktatott szakterületen, művelt tudományterületen szerezzenek (további) minősítést, s feleljenek meg a MAB elvárásainak A szakműködtetés szempontjából korlátozó tényezőt jelent doktori iskola hiányában az oktatók más intézményben (BME, ELTE, Pannon Egyetem) történő fokozatszerzése Ekkor ugyanis a más intézményben működő tudományos műhely elvárásainak való megfelelés és a saját, mielőbbi érvényesülés a fiatal oktatók többségénél a hajtóerő, s nem a szűkebb kutatási területtől sokszor távoleső ismeretanyag igényes oktatása szerény tudományos előképzettségű és képességű hallgatótömeg számára Egy saját, a kari sajátosságokhoz igazodó doktori iskola létrehozása (a meglévő bővítése) csökkenthetné a jelenlegi divergenciát a BSc képzés indokolta innovatív, gyakorlatiasabb képzés és oktatók iránt támasztott, szűk szakmai területen folytatott tudományos tevékenység között Például a mérnök informatikus képzés esetén is veszélyekkel járhat, ha belátható időn belül nem indulhat el a tudományos fokozatot elért fiatal kollégák közreműködésével, s megszerzett tudásuk hasznosításával a vélhetően igényesebb mérnök, mérnök informatikus MScképzés, vagy ha nem folytatódik a célirányos, innovatív tevékenységeket, informatikai alkalmazásokat jelentő kutató-fejlesztő munka A jelenlegi egyetemi foglalkoztatási követelményrendszer elvárásai (habilitációhoz kötött docensi előrelépés) az oktatók egy részénél nem ösztönzőek a felsőoktatási szférában maradáshoz Továbbá a mikrojelenségek vizsgálatát célzó, az egyedi, az eseti, a speciális, a még nem publikált elsődlegességét igénylő kutatási cselekmények (oktatók érvényesüléséhez alapvető követelmény), s az informatikai módszereket igénylő műszaki alkotások tervezési, fejlesztési és létrehozási, optimális működtetési feladataira való felkészítés (a mérnök, mérnök informatikus alapképzésben meghatározó képzési kompetencia) közötti távolság egyre nő, s veszélyeztető tényezőt jelenthet, ha a kutatási eredmények általánosítására, hasznosításra nem kerül(het) sor Ugyanis az előbbiek elmaradásával az informatika iránt vonzódó, de szerény természettudományos és műszaki alapokkal, előképzettséggel rendelkező hallgatóinktól, s a bolognai cél: az alapképzés megerősítése megvalósításától is egyre távolabb kerülünk Az elmélet és annak gyakorlatban való felhasználása közötti áthidaló szerep betöltésére hivatott - az egyes szakterületek specialistáinak közreműködésével, a feladatok elosztásával, s a minél több érdeklődő, ambiciózus hallgató bevonásával végzett - innovatív műhelymunka 2

3 2 Intézményfejlesztési lehetőségek (győri példa) Jogelőd műszaki főiskolánkhoz hasonlóan éve pl Győrött a Széchenyi és a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán ugyancsak szerteágazó, a hagyományos mérnökképzési főiskolai szakok (közlekedési, építési, gépészeti, távközlési) mellett az akkoriban új interdiszciplináris szakokkal (műszaki informatika, környezetmérnök) kiegészült képzés folyt (a 90-es évek elejétől kezdve az oktatási spektrum számos társadalomtudományi és más műszaki szakkal kibővült) Az egyetemmé válást megelőző időszakban a Széchenyi István Főiskolán a műszaki területen Építési és Környezetmérnöki Fakultás, Informatikai és Villamosmérnöki Fakultás, valamint Közlekedési és Gépészmérnöki Fakultás működött, összesen 17 tanszékkel A Széchenyi István Egyetem megalakulásának előkészítése kapcsán a Magyar Akkreditációs Bizottság olyan előterjesztést támogatott, amely a három szakmai intézetet egyetlen műszaki karba fogja össze Érdemes értelmezni néhány kiragadott, esetlegesen követendő részletet a hivatkozott doktori iskola akkreditációs dokumentumából (http://mmtdiszehu/images/dokumentumok/sze_mmtdi_elozmenyekpdf Célok és feladatok): A Doktori Iskola tervezett multidiszciplináris jellegét a legegyszerűbb lenne azzal indokolnunk, hogy a Széchenyi István Egyetemen egyetlen, egységes Műszaki Tudományok Kar létesült Ennél azonban lényegesen többről van szó A Magyar Tudományos Akadémia Interdiszciplináris Bizottsága arra a következtetésre jutott, hogy a hazai felsőoktatásban és tudományos életben a korábbinál lényegesen nagyobb hangsúllyal kell foglalkozni a XXI Század első évtizedében a multi- (inter)-diszciplináris területekkel, ha már a diszciplináris és intézményi határokat olyan nehéz megváltoztatni Az EU két legutóbbi keretprogramja a szükséges prioritások kijelölése mellett szintén az interdiszciplináris megközelítést hangsúlyozta A műszaki tudományok területén a jelenlegi fejlődésben megfigyelhetjük a következő alapvető folyamatokat Konvergencia alatt szoktuk idézni azt a jelenséget, amikor az egyes területek speciális megoldási módszereinek hasonlósága és analógiája alapján a közös elméleti alapok megértésére és alkalmazására helyeződik a hangsúly Az eszközök és rendszerek folyamatosan növekvő intelligenciája az egyes (multidiszciplináris) részek és megoldások egyre magasabb szintű integrációjával valósul meg Mind a tervezés, létrehozás, optimális működtetés magasszintű automatizálása figyelhető meg Ezekben a folyamatokban alapvető szerepet játszik az a virtuális világ (szimuláció, vizualizáció, modellezés, számítógépes kísérlet), amelyet a digitális forradalom tesz lehetővé, vagyis az informatika eszköztárának szinte minden mérnöki területre történt aktív beáramlásával kialakuló új világ Hazánknak az EU strukturális alapjainak megpályázhatóságára aláírt szerződése egyértelműen leszögezi, hogy épített környezetünknek az élet minőségét, a fenntartható fejlődést és az innovatív hatékonyságot kell szolgálnia Ezeket választjuk tehát legfontosabb célszavainknak infrastruktúra és innovatív hatékonyság Műszaki Tudományi Karunk a fenti folyamatokhoz és nemzetközi elvárásokhoz akkor csatlakozik a leghatékonyabban, ha távlati elképzeléseinket ezekhez igazítjuk A Doktori Iskola neve ezért az iskola keretében folyó fentiekből levezetett - tudományos tevékenység tartalmát kívánja kifejezni: az infrastruktúra, azon belül is elsősorban a műszaki infrastruktúra építési, közlekedési, információtechnológiai kérdéseivel kíván foglalkozni elsősorban ezek rendszereinek (s nem csak egyedi elemeinek) fejlesztését célozva, amihez az alapot e rendszerek komplex modellezése, e modellek vizsgálata és alkalmazása szolgáltatja Ez a megnevezés és tartalom tehát bizonyos specializálódást jelez, ugyanakkor kellően tág ahhoz, hogy a széles spektrumot képviselő Kar kutatási tevékenységét indokolatlanul ne szűkítse Kiválasztását az indokolta, hogy az infrastrukturális rendszerek napjainkra a társadalom fejlődésében kulcsszerepet kaptak, különösen hazánkban, ahol ebben viszonylag nagy az elmaradás, intézményünk tradíciói, kompetenciái és kapcsolatai e területen elismertek, alkalmasak a megfelelő színvonalú tudományos tevékenységre, az infrastruktúra fejlesztése jelentős részben közösségi (állami vagy önkormányzati) feladat, szakemberigényének kielégítése tehát állami oktató-kutató bázisokra vár 3

4 A Doktori Iskola a Műszaki Tudományi Kar szerkezetének és hagyományainak, valamint a felmérhető igényeknek megfelelően multidiszciplináris jelleggel kíván működni Tevékenységét a következő tudományágakban tervezi: Építőmérnöki tudományok Informatikai tudományok Közlekedéstudományok A Doktori Iskola megteremtésekor és működtetésekor e tudományágak szintetizálása szükséges E cél megvalósítása (a képzés szerkezetének és gyakorlatának kidolgozása) az ilyen irányú hazai tapasztalat hiányában különleges kihívást jelent A szintézis megvalósításához rendező szempontok szükségesek Az infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése cím olyan keretet jelent, amely egyrészt alkalmas az egyetemen művelt összes műszaki tudományág befogadására, másrészt határozott célt is ad a doktori iskolának A Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola elsősorban olyan jelöltek számára kíván lehetőséget kínálni, akik a megjelölt tudományok közös területein kívánnak tudományos eredményeket elérni, az egyes tudományágak határterületein a rokon területek ismereteit is felhasználva komplex témák kidolgozására vállalkoznak, az egyes tudományterületeken szinergikus, multidiszciplináris megközelítéssel, a közeli tudományterületek eszköztárából merítve keresik az új lehetőségeket Ez a szemlélet új típusú, a rokon tudományágakat átfogó ismeretekkel rendelkező szakemberek képzését teszi lehetővé, akikre mind regionális, mind országos szinten a vezető-utánpótlás céljából különösen nagy szükség van Ugyanakkor hisszük, hogy az ilyen szakemberek sajátos szemléletmódjukkal a hagyományos kutatófejlesztő csoportoknak is értékes, azok tevékenységét megtermékenyítő tagjai lehetnek A tudományos és technikai fejlődés legújabb kutatásai igazolják, hogy a multidiszciplinaritás nem csak új szintéziseket, hanem szinergiát is eredményez Összefoglalóan: az Infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola működésének céljai tehát a következők: az egyetem saját oktatói utánpótlásának nevelése, a magasan képzett munkaerő megtartása a régióban, a regionális műszaki elitképzési tevékenység kibontakoztatása, a multidiszciplináris jellegű kutatások erősítése és szakemberképzés megoldása, a régió tudományos kutatási igényeinek teljesítése a megjelölt területeken, új tudományos eredmények elérése az építőmérnöki, a közlekedési és az informatikai tudományokban és különösen ezek közös területein, az infrastrukturális rendszerek kutatásában, fejlesztésében, optimális üzemeltetésében hasznosítható új tudományos eredmények elérése 4

5 3 Az új mesterszakok indításához (doktori iskola létesítéséhez, bővítéséhez) kapcsolódó MAB határozat (MAB 2008/8/II2) kivonata (elérhetőség: 1 Doktori iskola törzstagjaival szemben támasztott követelmények A doktori iskola törzstagja megfelel -nek minősül, ha 13 Életkori követelmények 131 Doktori iskola létesítésekor: 1311 Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 61 életévét még nem tölti be 1312 Egyetemi tanár és kutatóintézeti kutató: aki az értékelés évében 66 életévét még nem tölti be 5

6 132 Működő doktori iskola akkreditálásakor: 1321 Nem egyetemi tanár oktató: aki az értékelés évében 66 életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1944-ben vagy később született) 1322 Egyetemi tanár és kutatóintézeti oktató/kutató: aki az értékelés évében 71 életévét még nem tölti be (2009-ben ilyen, aki 1939-ben vagy később született) 2 Doktori iskola akkreditálható, és az intézmény a vonatkozó tudomány/művészeti ág(ak)ban fokozatot adhat, ha 28 A FOI a doktori iskola összes tudomány/művészeti ágában akkreditált mesterképzési szakon oktatást folytat (ld 4 melléklet) A szakra vonatkozó MAB akkreditációs határozat számát meg kell adni 292 Több tudomány/művészeti ágas doktori iskola esetén: koherencia van a törzstagok kutatási területe, közleményei ill a doktori iskola képzési terve és a témakiírások között A művelt tudomány/művészeti ágak megalapozottak és képviseletük erős; a DI tagjai között eredményes, dokumentált szakmai együttműködés van 210 A doktori iskolának folyamatosan van legalább 7 megfelel minősítésű törzstagja (beleértve az 13 szerinti életkori követelményeknek való megfelelést is) Ezen belül, egy tudomány/művészeti ágas doktori iskolában legalább 4 egyetemi tanár (a professor emeritusok ezen felül számítanak) törzstag; több tudomány/művészeti ágas doktori iskolában: tudomány/művészeti áganként 3 törzstag, akik közül tudomány/művészeti áganként 2 egyetemi tanár 42 melléklet A MESTERSZAKOK TUDOMÁNY/MŰVÉSZETI ÁGI BESOROLÁSA Tudományág/művészeti ág építészmérnöki tudományok építőmérnöki tudományok építőművészet gépészeti tudományok informatikai tudományok Mesterszak építész (osztatlan) tervező építészmérnöki urbanista építészmérnöki szerkezettervező építészmérnöki földmérő- és térinformatikai mérnöki földtudományi mérnöki hidrogeológus mérnöki infrastruktúra-építőmérnöki létesítménymérnöki szerkezet-építőmérnöki településmérnöki építész (osztatlan) építőművész (osztatlan is) építőművészet energetikai mérnöki épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki forma- és vizuális környezettervező mérnöki gépészeti modellezés gépészmérnöki ipari terméktervező mérnöki létesítménymérnöki mechatronikai mérnöki mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki műszaki menedzser gazdaságinformatikus info-bionika mérnök informatikus orvosi biotechnológia programtervező informatikus 6

7 4 Javaslat MSc szakok indítására (multidiszciplináris doktori iskola létrehozására ) A karunkon jelenleg akkreditált BSc szakokon oktatók szakmai és tudományos felkészültségének, tevékenységének, produktumainak figyelembevételével, a kiegészített MAB 2008/8/II2 sz határozathoz igazodva, s a várható keresletre való tekintettel a következő MSc szakok indítása javasolható (mellékelve az OKM honlapján elérhető képzési kimeneteli követelmények főbb kiragadott jellemzőit: III/34 LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK III/14 MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK I/2 MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK ad III/34 LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK A mesterképzésben történő belépésnél számításba vehető alapképzési szakok: gépészmérnöki, mechatronikai mérnöki, energetikai mérnöki, villamosmérnöki, építőmérnöki, építészmérnöki, mérnök informatikus A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - rendszerszemléletű, folyamatorientált gondolkodásmód alapján komplex rendszerek átfogó tervezésére, - átadás-átvételi eljárások lebonyolítására, épületek beüzemelésére, rendszereinek beszabályozására, - létesítmények üzemeltetéséhez, fenntartásához, felújításához diagnosztikai vizsgálat elkészítésére, létesítmények auditálására, energetikai tanúsítások elkészítésére, értékbecslésre, - informatikai és irányítástechnikai eszközök alkalmazására a létesítmények építési, üzemeltetési, karbantartási szakterületén, A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: rendszertechnika, informatika, épületgépészet, építészeti és épületszerkezeti ismeretek, épület villamossági ismeretek, intézményi hatáskörű szakmai törzsanyag Differenciált szakmai ismeretek: A létesítménymérnöki szakterületen szükséges anyag-, eszköz-, készülék-, rendszer-, informatikai-, automatizálási-, technológia-, tervezési- és menedzsment ismeret ad III/14 MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK A mesterképzésben történő belépésnél számításba vehető alapképzési szakok: gépészmérnöki, közlekedésmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, energetikai mérnöki A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - integrált ismeretek alkalmazására az elektronika, a gépészet és az informatika szakterületeiről, - komplex rendszerek globális tervezésére, 7

8 - robotok, robotrendszerek, összetett műszaki berendezések fejlesztésére, tervezésére, rendszerintegrációjára, - a számítógép részegység gyártás, a kommunikációtechnika, az épületautomatizálás intelligens egységeinek tervezésre, gyártásirányítására és minőségbiztosítására, - szakmai kooperációra az elektronika, a gépészet és az informatika szakértőivel, A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: elektronika, mérés- és szabályozástechnika, informatika, programozás, mechatronikai szervezetek tervezése, modellezés és szimuláció, irányítástechnika, rendszerelmélet Differenciált szakmai ismeretek: robottechnika, CAD/CAM, analóg és digitális technika, korszerű gyártási technológiák, termelésirányítás, tervezésmódszertan, gépi látás speciális ismeretkörei közül választható stb Az ipari felhasználók köre: A mechatronika a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja (EU definíció) A mechatronika a részterületeket nem additív módon, hanem egymást kiegészítve, segítve kapcsolja össze, az intelligens gépek tudománya A jövő az olyan berendezéseké, gépeké, amelyek az automatikus működésük mellett a változó bemenő jelekhez, működési feltételekhez, környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek, adaptívak, öntanulóak, egyszóval intelligensek A mechatronikai mérnökök iránti kereslet egyre növekszik mind Magyarországon, mind pedig az EU munkaerő piacán, hazánkban olyan cégek jelentenek munkalehetőséget, mint a : PHILIPS, SONY, AUDI, FORD, TEMIC HUNGARY, VT COMPACT DISC, FLEXTRONICS, SAMSUNG, NOKIA, LG ELECTRONICS, T-COM, SIEMENS, FAULHABER, GE-LIGHTING TUNGSRAM, VIDEOTON HOLDING, SKF, NILE, ABB, HONEYWELL, NATIONAL INSTRUMENTS ad I/2 MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK A mesterképzésben történő belépésnél számításba vehető alapképzési szakok: mérnök informatikus, gazdasági informatikus és program tervező informatikus A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak: - komplex informatikai rendszerek fejlesztésére, az információtechnológia eszközeinek készség szintű használatára, - formális módszerek használatára a tervezésben, - informatikai rendszerek teljesítményelemzésére, analitikus, szimulációs és mérési módszerek használatára, - informatikai rendszerek biztonságosságának analízisére és tervezésére, - adatbázisok tervezésére, - sokprocesszoros digitális rendszerek alkalmazására és fejlesztésére, - szakmai kooperációra az alkalmazói környezet szakértőivel, A szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: tömegkiszolgálás, formális módszerek használata a tervezésben, modellezés és szimuláció, teljesítményelemzés, adatbiztonság, sokprocesszoros rendszerek, adatbázisok elmélete és adatbázis-tervezés; számítógépes grafika és képfeldolgozás, informatikai rendszerek tervezése; 8

9 Differenciált szakmai ismeretek: rendszer- és szoftverfejlesztés, infokommunikációs rendszerek, sokprocesszoros hardver-szoftver rendszerek, intelligens beágyazó rendszerek, termelésinformatika stb közül választható; A 1 fejezetben taglalt szempontok (igényesebb képzés, oktatói előmenetel biztosítása stb), a szakok érdekeinek, s a követhető példák (lásd 2 fejezet) figyelembevételével igazodva a 3 fejezetben érintett MAB határozatban rögzített követelményekhez (a DI törzstagjaira vonatkozó életkori követelmények, a törzstagok kutatási területeinek koherenciája, a javasolt mesterképzési szakokkal releváns doktori iskola, a mesterszakok tudományági besorolása) a több tudományágas, multidiszciplináris doktori iskola (tudományáganként a 3 törzstagból 2 egyetemi tanár szükséges) létrehozása indokolt (a működő esetleges bővítésével) Pécs, 2010 június 28 Dr Szakonyi Lajos 9

Előterjesztés a Pollack Mihály Műszaki Kar megnevezésének módosítására. Javaslat: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar

Előterjesztés a Pollack Mihály Műszaki Kar megnevezésének módosítására. Javaslat: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar Előterjesztés a Pollack Mihály Műszaki Kar megnevezésének módosítására Javaslat: Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 1. Bevezetés A Pollack Mihály Műszaki Kar nevének módosítását elsősorban az alábbiak:

Részletesebben

Melléklet tartalomjegyzék

Melléklet tartalomjegyzék MELLÉKLETEK Melléklet tartalomjegyzék l. A 2006-os intézményi akkreditációs jelentés (szak önértékelés)... 1 2. MAB LB Intézményi akkreditáció ad hoc kollégiumi jelentése... 10 3. Szakkal kapcsolatos elemző-értékelő

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVE 2006. DECEMBER 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA A Budapesti Műszaki Főiskola jogelőd intézményeinek története szervesen összefonódik: valamennyi iskola

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV Óbudai Egyetem Pro Scientia et Futuro INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV BUDAPEST, 2012. június ÓBUDAI EGYETEM :: INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV :: 2012 1 Bevezető... 4 1. Vezetői összefoglaló... 5 1.1. Jövőkép... 5

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

A felsőoktatást célzó programok értékelése

A felsőoktatást célzó programok értékelése A felsőoktatást célzó programok értékelése Esettanulmányok értékelési zárójelentés II. kötet 2013. február 28. Készítette: Mike Károly [HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő Magyari Donát [HÉTFA 7. LOT] Remete

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009/8/VII/3. SZÁMÚ MAB HATÁROZAT 2009. október 30. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció

Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában. Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció Egyetem a társadalmi, gazdasági igények szolgálatában Széchenyi István Egyetem SZE-Győr: Tudomány, alkalmazás, innováció A Széchenyi István Egyetem küldetésnyilatkozatának újrafogalmazása és a 2009-2013

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Bognár László, Kadocsa László *

Bognár László, Kadocsa László * Bognár László, Kadocsa László * Álom és valóság (A Dunaújvárosi Fõiskola 2007 elején) A szerzõk áttekintést nyújtanak a Dunaújvárosi Fõiskola jelenérõl, a befejezett és tervezett fejlesztésekrõl, az intézmény

Részletesebben

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem

86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. Széchenyi István Egyetem 86 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem Bevezető 87 Bevezető Győrben a felsőoktatási képzés a 18. századig nyúlik vissza, az 1718-ban létrehozott

Részletesebben

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő

A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A K K R E D I T Á C I Ó S É R T E S Í T Ő A MAGYAR AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁG HIVATALOS LAPJA 9. évfolyam 2. szám 2004. szeptember Kiadja a MAB Titkársága 2 AKKREDITÁCIÓS ÉRTESÍTŐ 2004. szeptember A Magyar

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV

Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform MEGVALÓSÍTÁSI TERV Szerkesztette Prof. Dr. Vas Ádám MAGYOSZ Tudományos és Műszaki Bizottság elnök, Richter Gedeon Nyrt. kutatási

Részletesebben

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom ZAROTANULMANY A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bõr- és cipõipari szakágazatokban a felnõttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatásról Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr.

XXIII XIII. évfolyam ELEKTRONIKUS KIADVÁNY. Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. XXIII XIII. évfolyam 03. szám, 2014 14. március ELEKTRONIKUS KIADVÁNY különszám Minőségmenedzsment rendszerek szerepe a szervezeteket működésében (lehetőségek és gondok) Dr. Topár József A hibakeresés,

Részletesebben

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA

A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2013/2014 (Harmadik akkreditációs értékelés) A TAN KAPUJA BUDDHISTA FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS A 2014/8/IX/6. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. szeptember 26. Előző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2008/2009 Második akkreditációs értékelés SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS 2009. október 30. SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM AKKREDITÁCIÓS JELENTÉS I. A Széchenyi

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011.

DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. DEBRECENI EGYETEM STRATÉGIAI TERV 2011. TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet Oldal 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A bemutatása... 4 2.1. A vezetési struktúrája... 5 2.2. A jövőképe, küldetése.... 7 2.3. A minőségpolitikája......

Részletesebben

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS

SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS SZINTETIZÁLÓ ZÁRÓJELENTÉS TÁMOP 4.1 felülvizsgálat és elemzés Oktatási Hivatal részére TÁMOP 7.2.1.-11/K-2012-0005 Felsőoktatási szakpolitikai és fejlesztéspolitikai elemzések az ESZA fejlesztések tervezése

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS...

TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2. A JOGELŐDÖK INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEINEK ÉRTÉKELÉSE... 6 3. HELYZETELEMZÉS... 10 3.1. Helyzetértékelés... 10 3.1.1. A társadalmi és gazdasági környezet

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve 2012-2016 Elfogadta a Debreceni Egyetem Szenátusa 2012. június 27-i ülésén. Készült az IFUA Horváth & Partners közreműködésével. A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési

Részletesebben

Fokozatváltás a felsőoktatásban

Fokozatváltás a felsőoktatásban Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Fokozatváltás a felsőoktatásban A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének irányvonalai Tartalom A felsőoktatás

Részletesebben

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN

BEVEZETÉS ÚJ TÉZISEK A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY KONCEPCIÓJÁBAN A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkársága konzultációt kezdeményez az új felsőoktatási törvény koncepciójáról. A tervezetet az államtitkárság vitaanyagnak szánja, melyhez december

Részletesebben

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé

Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Továbblépni a tervezéstől a tettek felé Javaslat a Cselekvési tervhez Az élethosszig tartó tanulás népszerűsítése az EU elvárások megismerése című program záró tanulmánya MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008

Részletesebben