SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/26. AZ ÁTOKTATÁS RENDJE SOPRON 2007

2 Preambulum Az Átoktatási Szabályzat legfontosabb alapgondolata, hogy az átoktatás karok közti szerzdéses kapcsolat az oktatás minden területén érvényes elvek szerint, melynek hatálya alól szabályt ersít kivételként csak a II. mellékletben szerepl, a többi területtl eltéren finanszírozott idegen nyelvoktatás és a testnevelés emelhet ki. A szerzdéses jogviszony következménye, hogy az egységek közti oktatási tevékenység kari szint szerzdések rangjára emelkedik az els lépésben, amit aztán követ majd a szokásos napi oktatói tevékenység és kapcsolat. A szerzdések hatálya a szerzdésben rögzített idtartam. Rögzíteni kell azt is, hogy melyek azok a feltételek, amelyek hiánya szerzdést hatálytalanító érvény, és ki viseli az ebbl ered felelsséget. Olyan képzések átoktatását célszer egy szerzdésbe foglalni, amelyek feltételei közös jellemzket mutatnak. Így a Karok között egyidejleg akár több hasonló tartalmú, de az egyes oktatási típusok sajátosságait figyelembe vev szerzdés is érvényes lehet. Mindezen rendez elvek mentén a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szenátusa az átoktatás szabályairól és elszámolásának rendjérl az alábbi szabályzatot alkotja. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az átoktatás értelmezése 1. Az átoktatás kari szint kategória. Átoktatás valósul meg a karok azon kurzusain, ahol olyan hallgatók (is) vesznek részt, akiknek ezt a teljesítményét a NEPTUN tanulmányi rendszer (a továbbiakban NEPTUN) másik kar képzési programjánál tartja nyilván (áthallgatók). Tekintettel arra, hogy a finanszírozás bármely formája statisztikai karhoz (anyakarhoz) kapcsolódik, az átoktatás nem jár automatikusan a finanszírozás megosztásával. Ehhez megállapodás, vagy szabályzati szint rendezés szükséges. 2. Az átoktatási szerzdésben rögzíteni kell a közremköd karok és a szak pontos megnevezését, a hallgatók jogállását (tárgyfelvétel, adminisztratív ügyek intézése, szabályzatok ügyrendek érvényessége), az oktatás megszervezését (képzési helyszínt, tantárgyi követelményeket, óraszámokat, tantárgyfelels nevét, az oktató nevét, a szükséges eszközigényt stb.) 3. Az átoktatásból származó bevételek saját bevételnek tekintendk, így a terhükre történ foglalkoztatás külön szabályozás hatálya alá esik. 4. Az átoktatási összeg számítását csak a kurzusfelvétel végleges zárása után lehet szolgáltatni, de természetesen elzetes a gesztor kar, becslést is kérhet egy konkrét szerzdés várható összegére. 5. Az együttmködésben részt vev karok döntenek a megállapodás részleteirl. A megállapodást, a képzési félév indítását megelzen 2 hónappal kell megkötni. A karok a költségvetésben tervezik az átoktatási bevételeket és kiadásokat. Az együttmködési megállapodást az oktatási rektorhelyetteshez és a gazdasági figazgatóhoz kell megküldeni. 2

3 II. ÁTOKTATÁSI TÍPUSOK 1. Ha az áthallgatók nem megállapodás alapján vesznek részt a kurzuson, hanem a célcsoport nélkül mindenkinek meghirdetett, un. szabadon kurzuskínálatba felvehet (kreditálható) kurzusra jelentkeznek, ehhez nem kapcsolódik finanszírozás átadás. Ilyen kurzust hirdetni mindenkinek joga van, és ugyanilyen joga van más karnak azt saját hallgatói számára elérhetvé tenni. 2. Finanszírozott átoktatás valósul meg, ha az áthallgatás megállapodás alapján történik. A szerzdésben rendezni kell a feladatmegosztást és a minségbiztosítási kérdéseket. A megállapodásban szerepl tantárgy NEPTUN kezelésének jogát a megállapodás idejére a szolgáltató karnak át kell adni. III. AZ ÁTOKTATÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ OKTATÓ TEVÉKENY- SÉG EGYETEMI SZINT ALAPELVEI 1. El kell érni, hogy a hallgatók hozzájussanak az integrált egyetem nyújtotta, széles kurzusválasztékhoz. 2. El kell érni, hogy a kurzusokat a szakmailag legilletékesebbek tartsák. Mivel egyetemi érdek kihasználatlan párhuzamos kapacitások kiépítésének megakadályozása. 3. Minden olyan esetben, amikor egy karon oktatási kapacitás hiány keletkezik, a karnak fel kell mérnie, hol van más karon, egységben megfelel minség kapacitás a feladat ellátására. Ha van ilyen, átoktatással kell a problémát kezelni. A párhuzamosságokat, a hatályba lépést követen, a kapacitáskihasználtság függvényében, de nem ezen, szabályzat keretei között szükséges felülvizsgálni. 4. Egyetemen kívüli oktatót csak speciális szakmai indok esetén lehet megbízni. 5. Az átoktatási szerzdés kezdeményezje bármely kar lehet. Intézeti, vagy oktatói szint megállapodást kötni még határozott idej bérkiegészítéssel járó esetekben sem lehet. 6. Az átoktatás során kizárólag az oktatási teljesítmények képezik az elszámolás alapját. IV. KÖLTSÉGMEGOSZTÁS FINANSZÍROZOTT ÁTOKTATÁS ESETÉN 1. Az átoktatás személyi juttatás és járulék igényének meghatározása: A megállapodás szerinti, tisztán tantervi feladatokat megoldó átoktatás esetén: a számítás menetét az I. számú melléklet tartalmazza. 2. Az átoktatás dologi és beruházási igénye: Az átoktatás során dologi és felhalmozási költségek általában nem számolhatók el. Ezen, költségeket az átoktató szervezeti egységeket felügyel kar saját bevételeinek terhére köteles biztosítani. Külön megállapodás alapján azonban, a szolgáltatást igénybevev kar dékánja engedélyezhet dologi vagy beruházási kiadást. A szolgáltató kar szervezeti egységei, elzetesen kötelesek igazolni a szándékolt kiadások felhasználási indokoltságát, esetlegesen más érintett karok esetében a tervezett költségmegosztási elképzelést. Ennek hiányában ezen összegek nem számolhatók el. 3

4 V. AZ ÁTOKTATÁS SORÁN ELLÁTANDÓ FELADATOK 1. Az oktatási rektor-helyettes feladatai: Átoktatási nyomtatványok biztosítása (letölthet nyomtatvány), A kitöltött átoktatási nyomtatványok ellenjegyzése. Vitás esetekben szakérti vélemény kialakítása. 2. A NEPTUN üzemeltetés feladatai: A karok számára kérésre elzetes átoktatási számítások alapadatainak szolgáltatása. 3. A karok feladatai: A képzési programok képesítési követelmények szerinti óraszámának megjelölése, akkreditációs felelsséggel, a NEPTUN felületen. Ez a számítások alapfeltétele. Az átoktatási nyomtatványok kitöltése, az átoktatási igény és elfogadás céljából. (letölthet nyomtatvány), Az átoktatási szerzdések megkötése a nyomtatványban nem rendezett kiegészítésekkel. (A szerzdés része a nyomtatvány.) A szerzdés szerinti tantervi elemek meghirdetési jogának átadása és átvétele. (NEPTUN kari adminisztráció). Ahol ez nem történik meg, ott az adatok lekérdezését az Informatikai Központ nem végzi el. Szerzdés felmondásakor a szolgáltatást igénybevev kar bármikor visszaveheti a meghirdetési jogot. 4. A Gazdasági Hivatal feladatai: Az átoktatási nyomtatványokban megadott összegek átkönyvelése a kedvezményezett kar átoktatási témaszámára. Más módon, karok között átoktatással kapcsolatos pénzforgalmi utasítást nem fogadhat el, és nem teljesíthet. VI. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Amennyiben egy kar szakjainak igényét vagy felajánlását eljuttatja egy másik kar felé az adatlap kér, vagy felajánló részét kitöltve, köteles az a lehet legrövidebb id, de maximum 2 héten belül választ adnia. Az elutasító válasz, vagy ajánlat esetén, lehetség van küls eladót felkérni, vagy szabad kapacitást máshol kérni, illetve felajánlani. 2. A szerzdést az elszámolás idszakára kell megkötni. 3. A teljesítést valamennyi érintett dékán aláírásával igazolja, majd ezt követen a szolgáltatást nyújtó kar dékánja benyújtja a jóváírási igényét. A szolgáltatást igénybevev kar(ok) dékánja aláírásával igazolja és utalványozza a szerzdésben megkötött összeget, féléves elszámolás szerint. Mindezek hiányában a Gazdasági Hivatal átkönyvelést nem indíthat. 4. Az átoktatásban résztvev karok közötti együttmködési megállapodás egy példányát az oktatási rektor-helyettesnek és a gazdasági figazgatónak kell megküldeni. 5. A szabályzat a kihirdetés napján lép hatályba és rendelkezéseit, a hatálybalépést követ átoktatási elszámolásokra kell elször alkalmazni. 6. Jelen szabályzatot a Nyugat-Magyarországi Egyetem Szenátusa május 23-án megtárgyalta és a 89/2007. (V. 23.) számú Határozatával elfogadta. Sopron, május 23. Prof. dr. Faragó Sándor rektor 4

5 AZ ÁTOKTATÁSI SZABÁLYZAT I. SZ. MELLÉKLETE 1. A karok közötti átoktatási költség kiszámítása: Az átoktatás kiinduló adata az átoktatást végz szervezeti egység (intézet, stb.) járulékokkal növelt féléves bérköltsége. (Számításba csak a költségvetésen lév dolgozók vehetk). Ezt a féléves bérköltséget elosztjuk az intézetben dolgozó oktatók számával, majd azt követen egy 102 érték faktorral, amely a havi összes munkaóra (160), illetve az egy oktató által átlagosan oktatásra fordított id (63,8%) szorzatából áll. A féléves elszámolás az alábbiak szerint: Az átoktatás számítása egy tanóra óradíjra (ETO) vonatkoztatva: ahol: ETO = IBBK / IOSZ / f ETO: egy tanóra óradíja Ft/óra IBBK: Intézet bruttó bérköltsége (Ft) IOSZ: Intézet oktatóinak száma (f) f: 160 * 0,638 = : Havi munkaórák száma (4 x 40 óra) 0,638: Oktatásra fordított átlagos id (63,8 %) Az átoktatás féléves összege (ÁÖ) tehát: ahol: ÁÖ = ETO * ÁOSZ * 15 ÁÖ: az átoktatás féléves összege (Ft/félév) ÁOSZ: átoktatott órák száma az adott szervezeti egységben (óra/hét) 15: oktatási hetek száma félévente 2. Számítási példa, egy adott intézet valós adatai alapján: IBBK: Ft/hó IOSZ: 14 f f : *: két tantárgy 3 * 2: 3 labor csoport és két óra/hét ETO = IBBK / IOSZ / f = / 14 / 102 = 3213 Ft/óra ÁOSZ: 2 * (3 * 2) = 12 óra/hét ÁÖ = ETO * ÁOSZ * 15 = 3213 * 12 * 15 = Ft/félév Megjegyzés: Az átoktatás során a két kar (átoktatást adó és fogadó kar) közösen határozza meg az egyes kurzusok, illetve csoportok minimális létszámát. 5

6 AZ ÁTOKTATÁSI SZABÁLYZAT II. SZ. MELLÉKLET 1. Az oktatási költség kiszámítása az Idegen Nyelvi Központ nyelv- és szaknyelvi órákra Mivel az Idegen Nyelvi Központ esetén, az egyes kurzusokon különböz karról származó hallgatók vesznek részt az átoktatás elszámolása ebben az esetben a következ: Az átoktatás kiinduló adata az átoktatást végz szervezeti egység (intézet, stb.) járulékokkal növelt összes bérköltsége (ÖBK). (Számításba csak a költségvetésen lév dolgozók vehetk, a küls támogatáson lév oktatók bér költségét le kell vonni.). Amennyiben a tényleges heti óraszám kisebb, mint az elvárt heti óraszám akkor ennek arányával (OA) csökkenteni kell az öszszes bérköltséget. A csökkentése után megkapjuk az elszámolható bérköltséget (EBK) az alábbiak szerint: EBK = ÖBK * OA * 075 Ezután összesíteni kell az egyes karok hallgatóinak nyelvóráit a következk szerint Adott kari hallgatók száma (KHSZ) * adott hallgatók heti nyelvórájának száma (HÓSZ) = adott kar összes nyelvórája (xnyó) Az egyes karok által a nyelvi lektorátus oktatási tevékenységéért fizetend összeg az adott kar összes nyelvórájának arányában számítandó, az alábbiak szerint Kar megnevezése Nyelvórák összesen Karnak nyújtott teljesítmény kar összes nyelvórája (1NYÓ) 1NYÓ / ÖNYÓ kar összes nyelvórája (2NYÓ) 2NYÓ / ÖNYÓ kar összes nyelvórája (3NYÓ) 3NYÓ / ÖNYÓ Összesen Összes nyelvóra (ÖNYÓ) 1,00 Az egyes karok által a nyelvoktatásért fizetend összeg = EBK * NYÓ/ÖNYÓ Egy hallgató esetén a finanszírozott óraszám 56 óránál nem lehet nagyobb a képzés egészére számítva. Az ezt meghaladó hallgatói igényt önköltségessé kell tenni. A jelenlegi finanszírozás mellett az erre kari szabályozás szerint jogosult hallgatók a képzés egésze során 56 (2 félévre, félévente heti 2 órával számolva, kötetlen megosztás szerint) órát szabadon vehetnek fel valamennyi karról. A keret feletti órákért a hallgató díjat fizet, mely összeg része az Idegen Nyelvi Központ elírt saját bevételének. A fizetend féléves kurzusdíjat az INYK köteles a tanév megkezdése eltt közzétenni az INYK oktatási épületében és a Karok Dékánjainak megküldve) A nyelvi csoportok minimális indítási létszáma 12 f, de egy oktatási csoportot maximum 15 f képezhet. 2. Az oktatási költség kiszámítása az általános testnevelés óráira A testnevelési óradíj a nyelvi oktatási költségszámítás szerint történik. Megjegyzés: Az átoktatás során a két kar (átoktatást adó és fogadó kar) közösen határozza meg az egyes kurzusok, illetve csoportok minimális létszámát. 6

7 AZ ÁTOKTATÁSI SZABÁLYZAT III. SZ. MELLÉKLETE Az átoktatási szerzdés adatlapja (letölthet nyomtatvány) Átoktatást kér kar (szak) tölti ki Szolgáltató kar (szak) tölti ki Kar neve: Kar neve: A szak, tagozat megnevezése: A szolgáltató szervezeti egység neve: A kért tantárgy neve, NEPTUN kódja: Tantárgyfelels neve, beosztása: 1. tantárgyelem neve (eladás): Az eladójának neve, beosztása: 2. tantárgyelem neve (gyakorlat, egyéb): Az eladójának neve, beosztása: Dátum: Átoktatást kér egységvezet aláírása: Dátum: Szolgáltató egység vezetjének aláírása Az átoktatást kér Kar Dékánjának aláírása: A szolgáltató Kar Dékánjának aláírása: A fenti táblázat részeinek másolásával a táblázat a két kar minden átoktatására kiterjeszthet, vagy képzési programonként külön is elkészülhet. NEPTUN alapján Adatok A tantárgy neve: A tantárgy kredit értéke: ETO (Ft/óra) Kurzus adatok: (NEPTUN kurzuslista alapján) Kurzus NEPTUN kód Kurzus létszám Átadandó kurzus összeg Összes költség: Az adatokat nyilvántartásba vettem:... oktatási rektorhelyettes Dátum: 7

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI SZABÁLYZAT SOPRON 2009 Általános rendelkezések... 3 Az Egyetemi Doktori Tanács... 3 A doktori iskola... 5 A doktori iskola tanácsa... 6 A doktori képzés formái... 8

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. RÉSZ FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2008 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 A foglalkoztatási

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS SOPRON 2009 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KOLLEKTÍV SZERZDÉS (( SOPRON 2009 2 Preambulum... 5 I. rész... 5 Bevezetés... 5 1. Bevezet rendelkezések... 5 2. A KSZ hatálya... 5 3. A KSZ módosítása, felmondása és megsznése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT M/19. SZELLEMI TULAJDON KEZELÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2006 Általános rendelkezések 1 A Nyugat-Magyarországi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

A mködés közös szabályai

A mködés közös szabályai SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI SZABÁLYZAT A mködés közös szabályai Oladi Általános Mveldési Központ Szombathely, Simon István u 2-6. OM azonosító: 200897 TARTALOMJEGYZÉK A MKÖDÉS KÖZÖS SZABÁLYAI...1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 1. függelék 3. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A TÁVOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

Részletesebben

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része

K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLÁJA K R E D I T R E N D S Z E R Ű TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) A Hallgatói követelményrendszer C része 2010. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 2. függelék 1. verzió AZ ÓBUDAI EGYETEM FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANULMÁNYI és VIZSGASZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA A Debreceni Egyetem Szenátusa az Egyetem Hallgatói Önkormányzatával egyetértésben

Részletesebben

III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2006. július 3-i ülésén, 68.a/2005/06. számú határozatával támogatta a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM 2012 TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Megjegyzés: Ha a hallgatóra nézve az előző tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezése kedvezőbb, akkor azt kell irányadónak tekinteni!

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

AZ ÓBUBAI EGYETEM KOOPERATÍV KÉPZÉS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUBAI EGYETEM KOOPERATÍV KÉPZÉS SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 5. függelék AZ ÓBUBAI EGYETEM KOOPERATÍV KÉPZÉS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános Szerzdési Feltételek

Általános Szerzdési Feltételek Módosított, egységes szerkezetbe foglalt Általános Szerzdési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás: 2009. június 1. Hatályba lépés: 2009. július 1. Internet elérési szolgáltatáshoz

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSRE, VALAMINT A SZAKMAI GYAKORLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK SOPRON 2013 1 I. Felsőoktatási szakképzésre vonatkozó speciális

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA Debrecen, 2004. szeptember TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat hatálya 2. Tanulmányi

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE

AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE AZ SZTE TTIK TANULMÁNYI ÜGYRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (MÓDOSÍTVA 2008.12.03) ALAPJÁN SZEGED, 2008. ELFOGADVA AZ SZTE TTIK KARI TANÁCS 2008. DECEMBER 12-I ÜLÉSÉN 11/2008-09-ES

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Készült a 2011. február 9-ét megel z en megjelent pályázati

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-17. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2010. június 24. 2 BEVEZETÉS A Debreceni Egyetem Szenátusa (a

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Jelen János rektor Tanulmányi és Vizsgaszabályzat A Tan Kapuja Buddhista Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata módosításaival egységes szerkezetben [1. számú melléklet A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) *

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (TVSZ) * Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 I. RÉSZ: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE... 3 TANULMÁNYI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK ÉS SZEMÉLYEK...

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 16. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2013. december TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. TARTALOM. 32/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 18. szám 125. évfolyam 2010. június 4. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 31/2010. (VI. 4. MÁV Ért. 18.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal

A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal A DEBRECENI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA egységes szerkezetben a 1-40. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) 2014. szeptember 25. 2 BEVEZETÉS 1 A Debreceni Egyetem Szenátusa

Részletesebben

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.

A Rendeletet a Bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni. Útmutató a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról szóló 15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet alkalmazásáról alkalmazásáról A Rendelet

Részletesebben

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 -

22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 22.sz. melléklet a 1164/78.ZMNE számhoz 1.sz. példány EGYETEMI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZAT - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A SZABÁLYZAT

Részletesebben