Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc)"

Átírás

1 Földmérő és földrendező mérnöki alapszak (BSc) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható követelményeken képesek a földméréssel szemben támasztott igények felismerésére és színvonalas kielégítésére. Képesek a földmérési alapmunkák elvégzésére, ismerik a korszerű műszereket, mérési és feldolgozási eljárásokat, képesek hatékonyan közreműködni a természet- és környezetvédelmi, földvédelmi feladatok végrehajtásában, a környezeti ártalmak megelőzésében, elhárításában, valamint arra, hogy tudásukat az ágazat igényeinek megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés érintett területein továbbfejlesszék. A szakon végzettek alkalmasak a magyar gazdaság szakterületein jelentkező alábbi geodéziai feladatok megoldására: - a földmérési alapmunkák végzésére (alappontok meghatározására, nagyméretarányú térképek, topográfiai térképek készítésére és felújítására); - a gazdaság legkülönbözőbb ágazataiban a műszaki munkák tervezésének és kivitelezésének alapját képező, kellő pontosságú és megfelelő részletességű térképek korszerű eljárásokkal való elkészítésére; - a városok, községek, ipartelepek és egyéb ipari létesítmények fejlesztéséhez, létesítéséhez, a beruházási, tervezési, kivitelezési, kitűzési stb. célok érdekében szükséges földmérési, térinformatikai, távérzékelési dokumentumok elkészítésére, ill. e feladatok elvégzésére; - az államigazgatás részeként működő ingatlankataszter tervezésében, kivitelezésében és továbbvezetésében való aktív közreműködésre; A képzés szerkezete: Képzési idő: 7 félév nappali tagozaton, 8 félév levelező tagozaton Legkisebb óraszáma teljes időre: 2700 óra óra gyakorlat, levelező tagozaton 800 óra Megszerzendő kreditek száma: 210 Végzettségi szint: alap Szakképzettség, ill. a diploma megnevezése: földmérő és földrendező mérnök geoinformatikai, vagy földrendező, vagy ingatlan-kataszteri szakirányon Szakirányok: geoinformatikai szakirány, földrendező szakirány, ingatlan-kataszteri szakirány A képzés formái: nappali és levelező tagozat Tanulmányi és vizsgakövetelmények: Az ismeretek ellenőrzésének rendszere: Kötelező vizsgák száma: 28 Félévközi jegyek száma: (szakirányonként változó) Beszámolók száma: 5-8 (szakirányonként változó) Szigorlatok száma: 0 A tanulmányi átlagszámítás módja: súlyozott tanulmányi átlag A képzés tartalma: Tantárgy területek Szakmai alapozó és törzstárgyak Természettudományos alapozó ismeretek Fizika, Informatika I-II., Geometria I-II., Matematika I-II., Környezettan Gazdasági és humán alapozó ismeretek Ökonómia, Állam- és jogtudományi ismeretek, Kommunikáció, EU agrárpolitika, Szervezés és Összesített kreditértékük 32 15,2 18 8,6 Arányuk az oktatási tevékenységen belül, %

2 menedzsment Szakmai törzsanyag 62 29,5 Térképtan, Geodézia, Mérnöki alapismeretek I., Matematikai geodézia I., Alappontmeghatározás, Fotogrammetria, Térinformatika I., Topográfia, Ingatlan-nyilvántartás I., Nagyméretarányú térképezés I., Vízrendezés és melioráció, Mérnökgeodézia I., Földhasználat és környezetvédelem Differenciált szakmai tárgyak 43 20,5 Geoinformatikai szakir.: Mérnöki alapismeretek II., Informatika III., Matematika III., Matematikai geodézia II., Térinformatika II., Nagyméretarányú térképezés II., Mérnökgeodézia II., Térinformatikai alkalmazások I., Kartográfia, Távérzékelés, Műholdas helymeghatározás, Felsőgeodézia Földrendező szakir.: Mérnöki alapismeretek II., Informatika III., Matematika III., Matematikai geodézia II., Térinformatika II., Nagyméretarányú térképezés II., Fotointerpretáció és távérzékelés, Tájgazdálkodás, Föld- és területrendezés, Településtan és településrendezés, Vidék- és területfejlesztés Ingatlan-kataszteri szakir.: Polgári jogi ismeretek, Közigazgatási jog, Ingatlanjog, Föld- és ingatlanértékelés, Ingatlan-nyilvántartás II., Föld- és területrendezés, Ingatlanfejlesztés, ingatlanhasznosítás, Fotointerpretáció és távérzékelés, Földmínősítés, Településtan Szabadon választható tárgyak 10 4,8 Gyakorlati képzés (2x3, 1x1 hét intézeti és 7 hét üzemi) 30 14,3 Szakdolgozat 15 7,1 Mindösszesen % Nyelvoktatás 4 óra/hét 4 féléven keresztül Gyakorlati képzés: Intézeti gyakorlatok: Geodézia (3 hét), Felmérés (3 hét), Topográfia (1 hét) Üzemi gyakorlat (min. 8 hét) A záróvizsga és az oklevél: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a tantervben előírt módon legalább 195 kreditpont és a kritérium követelmények teljesítése, - szakdolgozat készítés aláírása, A záróvizsga részei: - a szakdolgozat védése (15 kredit), - komplex záróvizsga (legalább 15 és legfeljebb 30 kreditnek megfelelő tantárgyak ismeretanyagából). A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető vagy konzulens irányításával megoldható mérnöki feladat írásbeli kidolgozása, amely igazolja azt, hogy a jelölt kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes adatgyűjtésre, értékelésre, következtetések

3 levonására, helyes véleményalkotásra, a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására. A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat és a felelet számtani közepe Az oklevél kiadásának feltétele: egy idegen nyelvből középfokú C állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Az oklevél eredményének kiszámítási módja: a záróvizsga átlagából és a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagból kiszámított számtani közép. Az oklevél minősítése: kiváló 4,50 5,00 jó 3,50 4,49 közepes 2,50 3,49 elégséges 2,00 2,49 Földmérő szak (hagyományos kélpzés) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható követelményeken képesek a földméréssel szemben támasztott igények felismerésére és színvonalas kielégítésére, a földmérési alapmunkák elvégzésére. Ismerik a korszerű műszereket, mérési és feldolgozási eljárásokat; képesek hatékonyan közreműködni a természet- és környezetvédelmi, földvédelmi feladatok végrehajtásában, a környezeti ártalmak megelőzésében, elhárításában, valamint arra, hogy tudásukat az ágazat igényeinek megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés érintett területein továbbfejlesszék. A földmérő szakon végzettek alkalmasak a magyar gazdaság szakterületein jelentkező alábbi geodéziai feladatok megoldására: - a földmérési alapmunkák végzésére (alappontok meghatározására, nagyméretarányú térképek, topográfiai térképek készítésére és felújítására); - a gazdaság legkülönbözőbb ágazataiban a műszaki munkák tervezésének és kivitelezésének alapját képező, kellő pontosságú és megfelelő részletességű térképek korszerű eljárásokkal való elkészítésére; - a városok, községek, ipartelepek és egyéb ipari létesítmények fejlesztéséhez, létesítéséhez, a beruházási, tervezési, kivitelezési, kitűzési stb. célok érdekében szükséges földmérési, térinformatikai, távérzékelési dokumentumok elkészítésére, ill. e feladatok elvégzésére; - az államigazgatás részeként működő ingatlankataszter tervezésében, kivitelezésében és továbbvezetésében való aktív közreműködésre; A képzés szerkezete: Képzési idő: 6 félév nappali tagozaton, 8 félév levelező tagozaton Legkisebb óraszáma teljes időre: 2700 óra, levelező tagozaton 800 óra Megszerzendő kreditek száma: minimum180 Végzettségi szint: főiskolai Szakképzettség, ill. a diploma megnevezése: földmérő mérnök mérő vagy térinformatikai szakirányon Szakirányok: mérő szakirány, térinformatikai szakirány A képzés formái: nappali és levelező tagozat Tanulmányi és vizsgakövetelmények: Az ismeretek ellenőrzésének rendszere: Kötelező vizsgák száma: mérő szakirányon 24, térinformatikai szakirányon 23

4 Félévközi jegyek száma: mérő szakirányon 9, térinformatikai szakirányon 11 Beszámolók száma: mérő szakirányon 4, térinformatikai szakirányon 5 Szigorlatok száma: 0 A tanulmányi átlagszámítás módja: súlyozott tanulmányi átlag A képzés tartalma: Tantárgy területek Természettudományos és mérnöki alapismeretek Matematika, Geometria, Fizika, Információtechnológia I. Mezőgazdasági és rokon területi alapozó ismeretek Földtan és talajtan Gazdasági és humán ismeretek Gazdaságtan, Minőségbiztosítás, Mérnöketika, Jogi- és államigazgatási ismeretek Szakmai törzsanyag Információtechnológia II, Geodézia, Térképtan, Fotogrammetria, Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térinformatika, Alappontmeghatározás, Műszaki ismeretek, Mérnökgeodézia, Topográfia, Rendszerszervezés és tervezés, Országos felmérés, Ingatlannyilvántartás, Felsőgeodézia I, Menedzsment Összesített Arányuk az oktatási kredit-értékük tevékenységen belül, % 26 14,4 % 2 1,1 % 8 4,5 % 87 48,4 % Differenciált szakmai ismeretek 26 14,4 % Szakirányok tantárgyai Gyakorlati képzés (1x3, 2x2, 1x1 hét) 13 7,2 % Szakdolgozat 18 10,0 % Mindösszesen ,0 % Nyelvoktatás 4 óra/hét 4 féléven keresztül Gyakorlati képzés: Geodézia (3 hét), Országos felmérés (2 hét), Topográfia (1 hét), Alappontmeghatározás (2 hét), a 4. félév után 3 hét üzemi gyakorlat A záróvizsga és az oklevél: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a tantervben előírt módon legalább 162 kreditpont és a kritérium követelmények teljesítése, - szakdolgozat készítés aláírása, A záróvizsga részei: - a szakdolgozat védése (18 kredit), - komplex záróvizsga (legalább 15 és legfeljebb 30 kreditnek megfelelő tantárgyak ismeretanyagából). A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető vagy konzulens irányításával megoldható mérnöki feladat írásbeli kidolgozása, amely igazolja azt, hogy a jelölt kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában, képes adatgyűjtésre, értékelésre, következtetések levonására, helyes véleményalkotásra, a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására.

5 A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat és a felelet számtani közepe Az oklevél kiadásának feltétele: egy idegen nyelvből alapfokú állami C vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Az oklevél eredményének kiszámítási módja: a záróvizsga átlagából és a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagból kiszámított számtani közép. Az oklevél minősítése: kiváló 4,51 5,00 jó 3,51 4,50 közepes 2,51 3,50 elégséges 2,00 2,50 Földrendező szak (hagyományos képzés) Képzési cél: Mérnökök képzése a földügyi szakigazgatás, ezen belül az állami földmérés és térképészet, a mező- és erdőgazdálkodás számára, akik túl a mérnököktől általánosan elvárható követelményeken képesek a földrendezéssel szemben támasztott igények felismerésére és színvonalas kielégítésére. Ismerik a korszerű műszereket, mérési és feldolgozási eljárásokat, technológiákat; képesek hatékonyan közreműködni a természet- és környezetvédelmi, földvédelmi feladatok végrehajtásában, a környezeti ártalmak megelőzésében, elhárításában, valamint arra, hogy tudásukat az ágazat igényeinek megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés érintett területein továbbfejlesszék. A földrendező szakon végzettek alkalmasak: - egyrészt a földhivatalokban, a földügyi szakigazgatásban, (földhasználat, földvédelem, földértékelés, ingatlan-nyilvántartás) a tervező irodákban, a mezőgazdasági nagyüzemekben, a polgármesteri hivatalokban végzik azokat az agro geodéziai feladatokat, amelyek a mezőgazdasági (kis és nagy)üzemek terület kiválasztásával, a településrendezéssel, szőlők és gyümölcsösök telepítésével, tereprendezéssel, vízrendezéssel és vízhasznosítással, mezőgazdasági utak tervezésével és kitűzésével, a gazdálkodási egységek telepítésével, újak létrehozásával, az üzemi nyilvántartással, egyéb birtokpolitikai rendezésekkel(kárpótlási feladatok, polgári tagosítás,...), a földhivatalok hatósági jellegű feladataival kapcsolatban merültek fel; - másrészt, belterületi vonatkozásban látják el a földhivatalokban, a tervező irodákban, a geodéziai és egyéb cégeknél (Rt, Kft, Bt) a tervezési alaptérképek, a rendezési tervek készítésével kapcsolatos geodéziai munkákat, általában a területrendezés feladatait, - a határterületek (tájrendezés, tájvédelem, vízügy stb.) földrendezési feladatainak ellátására, e területek integrált fejlesztésére, tudományos kutatásra és irányításra. A képzés szerkezete: Képzési idő: 6 félév nappali tagozaton, 8 félév levelező tagozaton Legkisebb óraszáma teljes időre: 2700 óra, levelező tagozaton 800 óra Megszerzendő kreditek száma: minimum180 Végzettségi szint: főiskolai Szakképzettség, ill. a diploma megnevezése: földrendező mérnök rendező vagy nyilvántartó szakirányon Szakirányok: rendező szakirány, nyilvántartó szakirány A képzés formái: nappali és levelező tagozat Tanulmányi és vizsgakövetelmények:

6 Az ismeretek ellenőrzésének rendszere: Kötelező vizsgák száma: rendező szakirányon 25, nyilvántartó szakirányon 26 Félévközi jegyek száma: rendező szakirányon 8, nyilvántartó szakirányon 8 Beszámolók száma: rendező szakirányon 7, nyilvántartó szakirányon 5 Szigorlatok száma: 0 A tanulmányi átlagszámítás módja: súlyozott tanulmányi átlag A képzés tartalma: Tantárgy területek Természettudományos és mérnöki alapismeretek Matematika, Geometria, Fizika, Információtechnológia I. Mezőgazdasági és rokon területi alapozó ismeretek Földtan és talajtan Gazdasági és humán ismeretek Gazdaságtan, Minőségbiztosítás, Mérnöketika, Jogi- és államigazgatási ismeretek Szakmai törzsanyag Információtechnológia II, Geodézia, Térképtan, Fotogrammetria, Vetülettan, Kiegyenlítő számítások, Térinformatika, Alappontmeghatározás, Műszaki ismeretek, Mérnökgeodézia, Topográfia, Rendszerszervezés és tervezés, Országos felmérés, Ingatlannyilvántartás, Felsőgeodézia I, Menedzsment Összesített Arányuk az oktatási kredit-értékük tevékenységen belül, % 26 14,4 % 2 1,1 % 8 4,5 % 87 48,4 % Differenciált szakmai ismeretek 26 14,4 % Szakirányok tantárgyai Gyakorlati képzés (1x3, 2x2, 1x1 hét) 13 7,2 % Szakdolgozat 18 10,0 % Mindösszesen ,0 % Nyelvoktatás 4 óra/hét 4 féléven keresztül Gyakorlati képzés: Geodézia (3 hét), Országos felmérés (2 hét), Topográfia (1 hét), Alappontmeghatározás (2 hét), a 4. félév után 3 hét üzemi gyakorlat A záróvizsga és az oklevél: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a tantervben előírt módon legalább 162 kreditpont és a kritérium követelmények teljesítése, - szakdolgozat készítés aláírása, A záróvizsga részei: - a szakdolgozat védése (18 kredit), - komplex záróvizsga (legalább 15 és legfeljebb 30 kreditnek megfelelő tantárgyak ismeretanyagából). A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozat a szakképzettségnek megfelelő, a hallgató tanulmányaira támaszkodva, témavezető vagy konzulens irányításával megoldható mérnöki feladat írásbeli kidolgozása, amely igazolja azt, hogy a jelölt kellő jártasságot szerzett a tanult ismeretanyag gyakorlati alkalmazásában. Képes adatgyűjtésre, értékelésre, következtetések

7 levonására, helyes véleményalkotásra, a témához kapcsolódó szakirodalom feldolgozására, az előzmények, az elvégzett munka és az eredmények szakszerű összefoglalására. A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat és a felelet számtani közepe Az oklevél kiadásának feltétele: egy idegen nyelvből alapfokú állami C vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Az oklevél eredményének kiszámítási módja: a záróvizsga átlagából és a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagból kiszámított számtani közép. Az oklevél minősítése: kiváló 4,51 5,00 jó 3,51 4,50 közepes 2,51 3,50 elégséges 2,00 2,50 Ingatlan-nyilvántartási szervező szak (hagyományos képzés) Képzési cél: A földügyi szakigazgatás, az önkormányzatok, az ingatlan-forgalmazással foglalkozó pénzintézetek és más szakágazatok számára olyan felsőfokú ingatlannyilvántartási szakemberek képzése, akik ismerik az ingatlan-nyilvántartás és ingatlan-jog, valamint a kapcsolódó jogterületek teljes szabályozását. Képesek ezek magas szintű alkalmazására, megfelelő gyakorlat után alkalmasak a földügyi szakigazgatás, az ingatlanforgalmazás, az ingatlan-vagyon kezelés területén a tevékenység irányítására, koordinálására, képesek arra, hogy tudásukat a mindig változó, fejlődő körülményekhez igazítva az ágazat igényeinek megfelelően szervezett vagy önálló továbbképzés formájában az ingatlan-jog érintett és kapcsolódó területein az átlagos jóval meghaladó alapos tudást szerezzenek és egyes meghatározott feladatokat önállóan végrehajtsanak, kellő jártassági szintű ismeretekkel rendelkeznek az ingatlan-jog kapcsolatáról a többi tudományterület, valamint vezetési és szervezési ismeretek birtokában vannak a szakterületről, képesek a földügyi szakigazgatás területén az önkormányzatoknál és más szakágazatoknál gyakorlati irányítói tevékenység ellátására, fejlesztő munkakörök betöltésére, készség szinten alkalmazzák a különböző nyilvántartási és információs rendszereket bármelyik szakterületen. Az ingatlan-nyilvántartási szervező szakon végzettek: - ismerik az ingatlan-nyilvántartás és ingatlan-jog, valamint a kapcsolódó jogterületek teljes szabályozását, képesek ezek magas szintű alkalmazására, - alkalmasak a földügyi szakigazgatás, az ingatlan-forgalmazás, az ingatlan-vagyon kezelés területén a tevékenység irányítására, koordinálására, - képesek a földügyi szakigazgatás területén, az önkormányzatoknál és más szakágazatoknál (bankok, biztosító társaságok) gyakorlati irányítói tevékenység ellátására, fejlesztő munkakörök betöltésére. A képzés szerkezete: Képzési idő: 6 félév nappali tagozaton, 8 félév levelező tagozaton Legkisebb óraszáma teljes időre: 2700 óra, levelező tagozaton 800 óra Megszerzendő kreditek száma: minimum180 Végzettségi szint: főiskolai Szakképzettség, ill. a diploma megnevezése: ingatlan-nyilvántartási szervező A képzés formái: nappali és levelező tagozat Tanulmányi és vizsgakövetelmények: Az ismeretek ellenőrzésének rendszere: Kötelező vizsgák száma: 37 Félévközi jegyek száma: 3 Szigorlatok száma: 0

8 A tanulmányi átlagszámítás módja: súlyozott tanulmányi átlag A képzés tartalma: Tantárgy területek Társadalomtudományi ismeretek Közgazdaságtan, Statisztika, Szervezés és menedzsment, Szociológia Jogi és igazgatási ismeretek Alkotmányjogi ismeretek, Közigazgatási jog, Jogi alaptan, Nemzetközi magánjogi ismeretek, Polgári nem peres eljárások, Polgári jogi és családjogi ismeretek, Polgári eljárásjogi ismeretek, Agrárjog, Ingatlanjog, Ingatlannyilvántartás, Pénzügyi jogi ismeretek, Európai Uniós jogi ismeretek Földmérési és birtokrendezési ismeretek Földmérési ismeretek, Föld- és területrendezés, Föld- és ingatlanértékelési ismeretek Informatikai ismeretek Informatikai ismeretek, Térinformatika, Digitális alaptérkép ismeretek Összesített Arányuk az oktatási kredit-értékük tevékenységen belül, % 20 11,1 % 95 52,8 % 23 12,8 % 24 13,3 % Szakdolgozat 18 10,0 % Mindösszesen ,0 % Nyelvoktatás 4 óra/hét 4 féléven keresztül Gyakorlati képzés: a 4. félév után 3 hét üzemi gyakorlat A záróvizsga és az oklevél: A záróvizsgára bocsátás feltételei: - a tantervben előírt módon legalább 162 kreditpont és a kritérium követelmények teljesítése, - szakdolgozat készítés aláírása, A záróvizsga részei: - a szakdolgozat védése (18 kredit), - szóbeli vizsga Közigazgatási jogból, Polgári jogból és Ingatlan-nyilvántartásból A szakdolgozat követelményei: A szakdolgozatban a hallgatónak a szaknak megfelelő témakörből bizonyítania kell a problémamegoldó képességét, a szakirodalomban való jártasságát és adaptációs készségét, az elméleti ismeretek gyakorlatba való átültetésének képességét. A szakdolgozatot a záróvizsgán kell megvédeni. A záróvizsga eredménye: a szakdolgozat és a feleletek érdemjegyeiből számított számtani közép Az oklevél kiadásának feltétele: egy idegen nyelvből alapfokú C állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga. Az oklevél eredményének kiszámítási módja: a záróvizsga átlagából és a teljes tanulmányi időszakra vonatkozó súlyozott tanulmányi átlagból kiszámított számtani közép. Az oklevél minősítése: kiváló 4,50 5,00 jó 3,50 4,49 közepes 2,50 3,49 elégséges 2,00 2,49

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.)

Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc), nappali tagozat mintatanterve (2011.) A szak tanterve az első négy félévben mindhárom szakirányon azonos, így szakirányonként külön-külön csak az 5. és 6.

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés

Gazdaságtudományi Kar. Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Tanterv Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Érvényes: 0000-00-00 pp/0000-0000.(xx.00.)xx.xx hatrozat szerint Szakvezető: Dr. Böcskei Elvira Dékán: Dr. Szabó

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 6 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 6 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 6 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE

ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE ALAPKÉPZÉSI ÉS HITÉLETI SZAKOK JEGYZÉKE AZ ALAPKÉPZÉSI SZAKOK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI.. 5 I. AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET... 5 1. FÖLDMÉRŐ ÉS FÖLDRENDEZŐ MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK... 5 2. MEZŐGAZDASÁGI

Részletesebben

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) PANNON EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Műszaki menedzser alapképzési szak (Technical Management) Nappali tagozat Érvényes: 2010. június 1-jétől Bevezetés módja: azonnali Szakvezető: Dr. Kovács Zoltán Dékán:

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július

MINISZTÉRIUM. (tervezet) 3. Verzió. 1998. július FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Földügyi és Térképészeti Főosztály A földügyi-térképészeti szakterület oktatás-továbbképzési stratégiája (tervezet) 3. Verzió 1998. július 2 Ez a tanulmány

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT.

SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT. SZOLNOKI FŐISKOLA TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben MŰSZAKI MENEDZSER ALAPSZAK (BSC) NAPPALI TAGOZAT Szakirányok Gépgyártó szakirány Üzemfenntartó szakirány Mezőtúr, 2010. június

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting

Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés Finance and Accounting Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak

Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak. Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Műszaki és Mezőgazdasági Kar Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 1. A szakirányú továbbképzés neve: Munkavédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szak 2.A szakirányú

Részletesebben

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SEGÉDLET AZ ÉPÍTÉSÜGYI MÉRNÖKI, MŰSZAKI SZAKMAGYAKORLÁSI JOGOSULTSÁGHOZ SZÜKSÉGES KÉPZETTSÉGI KÖVETELMÉNYRŐL 2009 Szerkesztette: dr. Korda János Lektorálta: Péter Annamária A szakterület

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering PANNON EGYETEM UNIVERSITY OF PANNONIA Gazdaságtudományi Kar Faculty of Business and Economics Tanterv Curriculum Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés Tourism and Catering Érvényes: 13. szeptember

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014.

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ KATONAI LOGISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2014. Tartalom 1. Általános ismeretek... 3 2. Katonai logisztika alapképzési

Részletesebben

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEI 1. A mesterképzési szak megnevezése: munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (Employment Relations

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK

MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 1. A mesterképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 JEDLIK ÁNYOS GÉPÉSZ-, INFORMATIKAI ÉS VILLAMOSMÉRNÖKI INTÉZET 1 Felelős kiadó: Dr. Szekeres Tamás Szerkesztette: Benecz Judit Dr. Író Béla Orbánné Persa Krisztina Schwartz

Részletesebben

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE

KÉRELEM. BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KÉRELEM BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK (MSc) LÉTESÍTÉSÉRE Budapest, 2005 TARTALOMJEGYZÉK I. Adatlap 3 II. A szaklétesítési kérelem

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben