Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre"

Átírás

1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie Počet záznamov: 4 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie 0 ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (1) BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách (1) BCB Učebnice pre základné a stredné školy (3) BCI Skriptá a učebné texty (1) EAJ Odborné preklady publikácií - knižné (1) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) (3) Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy Počet záznamov: 21 ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch (9) ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch (5) BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch (2) BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch (5) Skupina C - Ostatné recenzované publikácie 01 ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (7) ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách (3) ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (6) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (25) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (14) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (6) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií (1)

2 AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií (1) BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách (3) BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (4) BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (8) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (1) BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) (1) CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch (5) CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch (4) Počet záznamov spolu: 136

3 Menný zoznam publikácií Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 2 AAB001 NAGY, Péter. Paraziták. Dunajská Streda : NAP, s. ISBN AAB002 TÓTH, Anikó. Szövegvándor. Közelítések Mészöly Miklós prózájához. Bratislava : Kalligram, s. ISBN X. ABB Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 2 ABB001 LÁSZLÓ, Béla. A magyar oktatásügy. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, s. ISBN ABB002 LÁSZLÓ, Béla. Az iskolai művelődés a statisztikák tükrében. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, s. ISBN Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB001 JUDITA, Brathová - CSILLAG, Andrej. Študijné programy 2006/2007. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. ISBN BAB Odborné knižné práce vydané v domácich vydavateľstvách BAB001 BUTAŠOVÁ, Anna - GADUŠOVÁ, Zdenka - ŽILOVÁ, Ružena - KRUPA, Viktor - ONDREJOVIČ, Slavomír - BUTAŠ, Juraj - PUCHEROVÁ, Zuzana - ŽÁČKOVÁ, Marta - ALABÁNOVÁ, Mária - BAKOSSOVÁ, Danica - BÁLINT, Ľudovít - DOMANCOVÁ, Iris - MENZLOVÁ, Beáta - NAVRÁTIL, Ladislav. Jazyková politika v Slovenskej republike Jej východiská a smerovanie. Bratislava : ŠPÚ, s. ISBN BCB Učebnice pre základné a stredné školy Počet záznamov: 3 BCB001 KÁRPATI, Andrea. Esélyteremtés az oktatási informatika eszközeivel. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s. ISBN

4 BCB002 ORSOVICSOVÁ, Yvette. Zenei nevelés az alapiskola 1. osztálya számára - Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským - 3, upravené vydanie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN BCB003 ORSOVICSOVÁ, Yvette. Zenei nevelés az alapiskola 3. osztálya számára - Hudobná výchova pre 3. ročník základných škôl s vyuč. jaz. maďarským. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. ISBN BCI Skriptá a učebné texty BCI001 PATAIOVÁ, Helena - VANCOVÁ, Ildikó. Metodické pokyny a hodnotenie študenta učiteľstva akademických predmetov. Nitra : UKF FSŠ, s. ISBN EAJ Odborné preklady publikácií - knižné EAJ001 NÉMETH, Štefan. Foucault avagy Mássá lenni. (Foucault alebo Stať sa iným). Bratislava : Kalligram, s. ISBN FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, časopisy, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...) Počet záznamov: 3 FAI001 BENYOVSZKY, Kristian. Partitúra. Nové Zámky : Časopis Literárnovednej spoločnosti Sambucus, s. ISBN FAI002 HAJDU, Péter - POLGÁR, Anikó. Papírgaluska. Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. Budapešť : Vydavateľstvo Balassi, ISBN FAI003 LÁSZLÓ, Béla - A. SZABÓ, László - TÓTH, Károly. Magyarok Szlovákiában. Oktatásügy ( ). Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, s. ISBN Skupina B - Publikácie v karentovaných vedeckých časopisoch a autorské osvedčenia, patenty a objavy ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch Počet záznamov: 9 ADC001 BENYOVSZKY, Kristian. A nevetés szemiotikája. In Literatura. 2006, č. 1, s. s ISSN ADC002 FEHÉR, Katalin. Egy népfelvilágosító mű 1775-ből.. In Magyar Könyvszemle. 2006, roč. 122, č. 1, s ISSN ADC003 FEHÉR, Katalin. Tankönyvkritika a reformkori sajtóban. In Magyar Könyvszemle. 2006, roč. 122, č. 3, s ISSN

5 ADC004 FEHÉR, Zoltán - LÁSZLÓ, Béla - MAČAJ, MARTIN - ŠALÁT, Tibor. Remark on arithmetical function ap(n), omega(n), tau (n). In Annales Mathematicae et Informaticae. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Sectio Mathematicae. 2006, roč. XXXIII, ISSN ADC005 TÓTH, Anikó. Áttételes személyesség. Autográfia a Mészöly-opusban. In Új Dunatáj. 2006, č. 1, s ISSN. ADC006 TÓTH, Anikó. Madách, az ember. (Kerényi Ferenc Madách Imre c. könyvéről). In Palócföld. 2006, č. 6, s ISSN. ADC007 TÓTH, Anikó. Meninjito (Pablo Urbányi: Naplemente szimptóma). In Élet és Irodalom. 2006, č. 1, ISSN. ADC008 ZELENKA, Miloš. Komparativní metoda ve světle fenomenologických inspirací (Roman Ingarden a Frank Wollman). In Przegląd Humanistyczny. 2006, roč. 50, č. 5-6, s ISSN ADC009 ZELENKA, Miloš. Teorie meziliterárního procesu v kontextu současné slovanské komparatistiky. In Opera Slavica. 2006, roč. 16, č. 3, s ISSN ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch Počet záznamov: 5 ADD001 BENYOVSZKY, Kristian. Illatfelhők. In Partitúra. 2006, roč. 1, č. 2, s ISSN ADD002 BENYOVSZKY, Kristian. Szóra bírt néma képek. Italo Calvino Az egymást keresztező sorsok kastélya című könyvéről.. In Partitúra. 2006, roč. 1, č. 1, s ISSN ADD003 MÉSZÁROS, Ondrej. Paradoxy Jána Čaploviča alebo o jednom spôsobe marginalizácie. In Filozofia. 2006, roč. 61, č. 10, s ISSN. ADD004 MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. A szlovákiai magyarok politikai identitása (Politická identita slovenských Maďarov). In Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. VIII, č. 4, s ISSN ADD005 PRESINSZKY, Karol. Változások a nagyhindi nyelvjárás magánhangzórendszerében. (Zmeny v samohláskovom systéme nárečia Veľkých Chyndíc). In Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. 8, č. 4, s ISSN BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch Počet záznamov: 2 BDC001 NAGY, Péter. Freud-Filológia és hatáskutatás. In Iskolakultúra. 2006, č. 2, s ISSN. BDC002 NAGY, Péter. Művészet az amit annak tekintünk. In Prae. 2006, roč. 8, č. 1, s ISSN.

6 BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch Počet záznamov: 5 BDD001 NAGY, Péter. A hűtőszekrény és az evolúció. In Szőrös Kő. 2006, roč. 11, č. 4, s ISSN. BDD002 NAGY, Péter. Elmélet és vizualitás. In Irodalmi Szemle. 2006, č. 7, s ISSN. BDD003 NAGY, Péter. Érzékeny szimbiózis. In Szőrös Kő. 2006, roč. 11, č. 3, s ISSN. BDD004 NAGY, Péter. Hagyománytörténés. In Szőrös Kő. 2006, roč. 11, č. 6, s ISSN. BDD005 NAGY, Péter. Linkek. In Szőrös Kő. 2006, roč. 11, č. 5, s ISSN. Skupina C - Ostatné recenzované publikácie ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách Počet záznamov: 7 ABC001 BALLA, Štefan - LÁSZLÓ, Tamás - SERESOVÁ, Kristína. Zdravá životospráva adolescentných chlapcov. In Švecová, Milada - Slavík, Milan - Vondráková, Mária - Málková, Jitka. Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova, s ISBN ABC002 BALLA, Štefan - SLOŠKOVÁ, Adriana - LÁSZLÓ, Tamás. Environmentálna výchova na I. stupni ZŠ. In Švecová, Milada - Slavík, Milan - Vondráková, Mária - Málková, Jitka. Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova, s ISBN ABC003 KOZMÁCS, István. A birtokos személyragozás és a birtokos szerkezetek. In Dolovai, Dorottya-Kozmács, István - Körtvély, Erika - Mészáros, Edit - Sipőc, Katalin - Szeverényi, Sándor. Uralisztika. Uráli nyelvészet. Szeged : Bölcsész Konzorcium, s ISBN x. ABC004 KOZMÁCS, István. Szóképzés. In Dolovai, Dorottya-Kozmács, István-Körtvély, Erika-Mészáros, Edit-Sipőc, Katalin-Szeverényi, Sándor. Uralisztika. Uráli nyelvészet. Szeged : Bölcsész Konzorcium, s ISBN x. ABC005 LÁSZLÓ, Béla. Akkreditáció Szlovákiában. In Kozma, Tamás - Rébay, Magdolna. Felsőoktatási akkreditáció Közép-Európában. Budapest : Hungarian Institute for Educational Research, s , ISBN ABC006 POKORNÁ, Tunde - STOLLÁROVÁ, Viera. Podiel rastlín na drogovej závislosti žiakov. In Sandanusová, Anna- Matejovičová, Barbora. Metody, formy a prostredky pro výuku prírodovedných, zemedelských a príbuzných oboru. Praha : EDUCO, č.1, s ISBN ABC007 STOLLÁROVÁ, Viera - POKORNÁ, Tunde. Vhodné exkurzie v rámci mesta Nitry. In Sandanusová, Anna- Matejovičová, Barbora. Metody, formy a prostredky pro výuku

7 prírodovedných, zemedelských a príbuzných oboru. Praha : EDUCO, č.1, s ISBN ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 3 ABD001 LÁSZLÓ, Béla. A szlovákiai magyar pedagógusképzés és felsőoktatási intézmények. In László, Béla - A. Szabó, László - Tóth, Károly. Oktatásügy ( ). Magyarok Szlovákiában IV. kötet. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, s ISBN ABD002 MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. A szlovákiai magyarok kulturális fogyasztásának néhány szelete a szociológiai felmérések tükrében (Vybrané aspekty kultúrnej spotreby slovenských Maďarov vo svetle sociologických výskumov). In ed:csanda, Gábor - Tóth, Károly. Kultúra ( ). Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, s ISBN 80. ABD003 MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Religiozita maďarskej mládeže na Slovensku. In ed: Dohányos, Róbert - Lelkes, Gábor - Tóth, Károly. Národnostné menšiny na Slovensku. Šamorín : Fórum inštitút pre výskum menšín, s ISBN ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 6 ADE001 ANDRUŠKA, Peter. Otázky názvoslovia v každodennom jazykovom prejave. In Ľudové noviny. 2006, roč. 50, č. 37, ISSN X. ADE002 BALLA, Štefan - MATEJOVIČOVÁ, Barbora - SANDANUSOVÁ, Anna. The feeding habits of boys in the age of 12 to 15 years. In Česká antropologie, supplementum. 2006, č. 56, s. 13. ISSN ADE003 BALLA, Štefan - MATEJOVIČOVÁ, Barbora. Body composition of boys in the age of 12 to 15 years in adolescence. In Česká antropologie, supplementum. 2006, č. 56, s. 14. ISSN ADE004 BENYOVSZKY, Kristian. Hókása és bableves. Tóth Krisztina és Jónás Tamás költészetéről.. In Bárka. 2006, č. 3, s ISSN ADE005 FEHÉR, Katalin. Gyermekirodalmunk erdélyi bölcsőjénél. In Magiszter. 2006, č. 2, s ISSN. ADE006 FEHÉR, Katalin. Sajtó és iskola a 18. századi Magyarországon. In Neveléstörténet. 2006, roč. 3, č. 1-2, s ISSN. ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 8 ADF001 ANDRUŠKA, Peter. Otázky názvoslovia v každodennom jazykovom prejave. In Slovenské národné noviny. 2006, roč. 17 (21), č. 19, ISSN

8 ADF002 BENYOVSZKY, Kristian. Az elhallgatás alakzatai. In Kalligram. 2006, roč. 14, č. 11, s ISSN ADF003 BENYOVSZKY, Kristian. Dúdolni, gyűjteni. Lackfi János két verséről. In Kalligram. 2006, roč. 14, č. 1-2, s ISSN ADF004 LÁSZLÓ, Béla. A szlovákiai magyarság műveltségi szintjéről. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. VIII., č. 2, s ISSN ADF005 MÉSZÁROS, Ondrej. Nemzeti filozófia - hasonlóságok és különbségek a magyar és a szlovák filozófiatörténet-irásban. In Fórum. 2006, roč. 7, č. 3, s ISSN. ADF006 NAGY, Péter. Közép-európai idő. In Katedra. 2006, č. 12, s ISSN. ADF007 POLGÁR, Anikó. A ráfogás retorikája. Jékely Zoltán ovidiusi elégiái.. In Kalligram. 2006, č , s ISSN ADF008 POLGÁR, Anikó. József Attila, az óriáscsecsemő. In Kalligram. 2006, č. 3, s ISSN AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Počet záznamov: 25 AEC001 ALABÁNOVÁ, Mária. Slovná zásoba v procese osvojovania si druhého jazyka (slovensko-maďarský kontext). In Kontext - Filológia - Kultúra. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2006, s ISBN AEC002 BALLA, Štefan - GÁL, Tibor. Alkáli-halogenid klaszterek tömegspektrométeres vizsgálata. In 49. Magyar spektrokémiai vándorgyűlés. Miskolc : MKE Spektrokémiai társaság, Miskolci egyetem, 2006, s ISBN AEC003 BALLA, Štefan - MATEJOVIČOVÁ, Barbora. Lifestyle of boys at the pubertal period. In 15th Congress of the European Anthropological Association. Budapest : Eövös Lóránd University, 2006, s. 89. ISBN. AEC004 BALLA, Štefan - SZEKERES, Ladislav - SLOŠKOVÁ, Adriana - MATEJAŠÁKOVÁ, Eva - SANDANUSOVÁ, Anna - MATEJOVIČOVÁ, Barbora. Influence of trombopoethin on the proliferation of ovarial cells of hogs and intracellular mechanisms of this effect. In Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow : Pedagogical University, 2006, s ISBN AEC005 BARÁTH, Ladislav. Interest in sport gymnastic at the selected elementary and secondary schools in the Nitra s region. In Optimální pusobení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Nakladatelství GAUDEAMUS při univerzitě Hradec Králové, 2006, s ISBN X. AEC006 BAUKO, Ján. A komáromi erődrendszer helynevei. In Névtani Értesítő. Budapešť : ELTE, 2006, s ISBN

9 AEC007 BAUKO, Ján. Pozdravy a oslovenie študentov Slovenského gymnázia v Békéšskej Čabe (A békéscsabai Szlovák Gimnázium diákjainak köszönés- és megszólításformái. In Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Békéšska Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2006, s ISBN AEC008 BAUKO, Ján. Ragadványnév-kutatások Szlovákiában. In Vallanak a neveink a múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť Nitra : Jazykovedný ústav MAV Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s ISBN AEC009 CHEBEŇ, Dušan - VICZAYOVÁ, Ildikó. Facts and experiences on a pre-swimming course of young children. In Fascicula Educatie Fizica Si Sport. Oradea : Universitatea Din Oradea, 2006, ISBN AEC010 FESZTEROVÁ, Melánia - BARÁTH, Ondrej. Interdisciplinárne aspekty aplikovanej chémie. In XXIV International Colloquium: zborník z medzinárodnej konferencie. Brno : UO FEM, 2006, s. CD-ROM. ISBN AEC011 KÁRPATI, Andrea. Pedagógiai képességek fejlesztése az oktatási informatika eszközeivel.. In Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapešť : Magyar Tudományos Akadémia, 2006, ISBN. AEC012 KOZMÁCS, István. Grammatikalitás vagy kontextualitás (az udmurt akkuzatívusz használatának problémájáról). In Grammatika és kontextus: új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Budapešť : ELTE Finnugor Tanszék, 2006, s ISBN. AEC013 KOZMÁCS, István. Tipológia a nyelvtörténetben. In AGTEDU A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett tudományos konferencia kiadványa. Kecskemét : Kecskeméti Főiskola, 2006, s ISBN. AEC014 MATEJOVIČOVÁ, Barbora - BALLA, Štefan. Monitoring of somatotype of the girls on the different level of maturation. In 15th Congress of the European Anthropological Association. Budapest : Eötvös Lóránd University, 2006, s. 91. ISBN. AEC015 MENYHART, Jozef - SZABÓMIHÁLY, Gizella. Mehrsprachigkeit isn den Rechtsnormen ind in der Wirklichkeit. Die Anwendung von Sprachgesetzen in der Slowakei. In Gelebte Mehrsprachigkeit. Akten des Wiener Kolloquiums zur individiellen ind sozialen Mehrsprachigkeit, 5./6. XI Wien : Bibliografoshe Information Der Deutschen Bibliothek, 2006, s ISBN AEC016 MENYHART, Jozef. Beszélnek az utcanevek?. In Vallanak a neveink a múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť Nitra : Jazykovedný ústav MAV Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s ISBN AEC017 POLGÁR, Anikó. Gyöngyösi István heroida-fordításai = Papírgaluska. In Tanulmányok a görög és latin klasszikusok fordításáról. Budapešť : Vydavateľstvo Balassi, 2006, s ISBN AEC018 POLGÁR, Anikó. Pontosság és szószerintiség a rekonstrukció elméletében. A Horatius-vita néhány elvi kérdése = Papírgaluska.. In Tanulmányok a görög és latin

10 klasszikusok fordításáról. Budapešť : Vydavateľstvo Balassi, 2006, s ISBN AEC019 PRESINSZKY, Karol. A nagyhindi családnevek illabialitásáról. (O ilabialite osobných mien obce Veľké Chyndice). In Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Névtani konferencia Nyitrán június Budapest : Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2006, s ISBN AEC020 SÁNDOROVÁ, Anna. 5. Az interetnikus kapcsolatok múltbeli nyomai a Nyitravidéki nyelvjárásokban (Odraz interetnických vzťahov v minulosti maďarských nárečí v okolí Nitry).. In Nyelvi közösségek nyelvi jogok.. Kľuž : Szabó T. Attila Nyelvi Intézet Kiadványai, 2006, s ISBN AEC021 SÁNDOROVÁ, Anna. Miről vallanak egy török adóösszeírás zoboralji nevei?. In Vallanak a neveink a múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapešť Nitra : Jazykovedný ústav MAV Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2006, s ISBN AEC022 SLOŠKOVÁ, Adriana - MATEJAŠÁKOVÁ, Eva - BALLA, Štefan. Interspecies in vitro fertilization of bovine oocytes with ram\'s semen adding supplement implementors. In Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow : Pedagogical University, 2006, s ISBN AEC023 SZEKERES, Ladislav - BALLA, Štefan - LÁSZLÓ, Tamás. Seasonality of the hoverflies sperm (Diptera, Syrphidae). In Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism - Materials of 15th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Cracow : Pedagogical University of Cracow, 2006, s ISBN AEC024 TÓTH, Anikó. Grendel Lajos: Csehszlovákiai magyar novella. In Irodalomtanítás a harmadik évezredben. Budapešť : Krónika Nova Kiadó, 2006, s ISBN AEC025 VANCOVÁ, Ildikó. Nyelvtervezés és névtervezés a Gramma Nyelvi Irodában. In Vallanak a neveink múltról és jelenről. Magyar névtani kutatások Szlovákiában. Budapest- Nitra : Magyar Nyelvtudmányi Tásrsaság-FSS UKF Nitra, 2006, s ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4 AED001 BARÁTH, Ladislav. Cez humanizáciu prípravy budúcich telovýchovných a športových odborníkov ku kultivácií ich osobnosti. In Vzdelávanie v zrkaldle doby. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa - Pedagogická fakulta, 2006, s ISBN AED002 BARÁTH, Ladislav. Formovanie maďarského futbalového života v podmienkach I. ČSR a úloha Szlovenszkói Labdarúgók Szövetsége (Futbalového zväzu pre Slovensko) v tomto procese. In Telesná výchova a šport na univerzitách. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s ISBN

11 AED003 BARÁTH, Ladislav. Telesná výchova a šport v multikultúrnom prostredí ČSR v rokoch In Humanistické podoby športu a telesnej výchovy. Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2006, s ISBN AED004 BARÁTH, Ladislav. Vznik a činnosť Maďarského futbalového zväzu(magyar Labdarúgók Szövetsége) za prvej republiky Československej. In Sport and globalization. Nitra : University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2006, s ISBN AED005 BÁRCZIOVÁ, Žofia - VANCOVÁ, Ildikó. A szlovákiai magyar irodalom oktatásának hatása (helyzetjelentés). In A (cseh)szlovákiai magyar irodalom oktatása. Šamorín : Fórum Társadalomtudományi Intézet, 2006, ISBN AED006 BAUKO, Ján. A hal úszni szeret. A halakról, halászatról nyelvésszemmel. In A Magyar Kulturális és Duna-mente Múzeuma évi Értesítője. Komárom : NecArte, 2006, ISBN. AED007 BAUKO, Ján. Mikrooronymá v Súľovských skalách. In Varia XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská Akadémia Vied, 2006, s ISBN AED008 BAUKO, Ján. Prezývky študentov v bilingválnom prostredí. In Varia XIV. Medzinárodné kolokvium mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská Akadémia Vied, 2006, s ISBN AED009 GÁL, Tibor - BALLA, Štefan. Study of alloy - clustres with the use of mass spectrometer. In 18th Slovac Spetroscopic Conference. Bratislava : Comenius University, 2006, s. 43. ISBN X. AED010 POKORNÁ, Tunde - LÁSZLÓ, Tamás. Poznámky k flóre Kalvárie. In VII.vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra : FPV, UKF v Nitre, 2006, s ISBN AED011 POKORNÁ, Tunde - MATUŠKOVIČ, Ján. Antioxidant properties of edible honeysuckle and their relation to tumorous diseases. In Nutrition and food for third milenium, nutrition and cancer. Nitra : SAU, 2006, s ISBN AED012 SÁNDOROVÁ, Anna. Slávnostné laudatio. Gramatika myslenia.. In Imre Békéši:Fraktálovitá štruktúra jednej básne. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006, s ISBN X. AED013 VANCOVÁ, Ildikó. A szeriális észlelés és a beszédhang-differenciálás vizsgálata a magyar-szlovák kétnyelvű gyermekeknél. In Tanulmányok a kétnyelvűségről III. Budapest : Kalligram, 2006, s ISBN AED014 VICZAYOVÁ, Ildikó - BARÁTH, Ladislav - PETROVIČ, L.. Poznatky a skúsenosti z predplaveckej prípravy detí predškolského veku. In Telesná výchova a šport na univerzitách. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2006, s ISBN AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

12 Počet záznamov: 6 AFC001 LÁSZLÓ, Tamás - PATAIOVÁ, Helena. Osobnosť učiteľa a triedneho učiteľa očami svojich žiakov. In XXIV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s. 6. ISBN AFC002 LÁSZLÓ, Tamás - SZEKERES, Ladislav - SERESOVÁ, Kristína. Čo od školy očakávam?. In Metody, formy a prostředky pro výuku přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha : Univerzita Karlova, 2006, s ISBN AFC003 POKORNÁ, Tunde - STOLLÁROVÁ, Viera - SERESOVÁ, Kristína. Poznávanie rastlín v prirodzenom životnom prostredí. In XXIV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s ISBN AFC004 POKORNÁ, Tunde - STOLLÁROVÁ, Viera. Poznávanie rastlín v prirodzenom životnom prostredí. In XVI.medzinárodné kolokvium o rízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managentu, 2006, s ISBN AFC005 SERESOVÁ, Kristína - LÁSZLÓ, Tamás - POKORNÁ, Tunde. Drogová problematika a postavenie drogového koordinátora na základných a stredných školách. In XVI. medzinárodní kolokvium o rízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s ISBN AFC006 SZEKERES, Ladislav - LÁSZLÓ, Tamás - BALLA, Štefan. Prezentácia prírodných hodnôt vybraného lužného ekosystému v podmienkach školy v prírode. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, 2006, s. 52. ISBN AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách Počet záznamov: 3 AFD001 PŠENÁKOVÁ, Ildikó - GÁLOVÁ, Mária. Možnosti využitia počítačov vo vyučovaní ekológie. In Zborník z konferencie IKT v prírodovednom vzdelávaní. Nitra : UKF, 2006, ISBN AFD002 PŠENÁKOVÁ, Ildikó - SZABÓ, Tibor. Využitie programu MS Excel pri vyučovaní matematických funkcií. In Zborník z konferencie IKT v prírodovednom vzdelávaní. Nitra : UKF, 2006, ISBN AFD003 ŠIMONEK, Jaromír - CZAKOVÁ, Natália - BARÁTH, Ladislav - HALMOVÁ, Nora - KANÁSOVÁ, Janka. Analýza užívania návykových látok stredoškolskou populáciou Slovenska. In Súčasnosť a perspektívy telovýchovného procesu na školách. B.Bystrica : PF UMB, 2006, s ISBN AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

13 AFG001 CHEBEŇ, Dušan - VICZAYOVÁ, Ildikó. Facts and experiences on a pre-swimming course of young children. In Programme and Abstracts. Oradea : Universitatea Din Oradea, 2006, s. 25. ISBN. AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií AFH001 SZEKERES, Ladislav - PRASLIČKA, Ján - BALLA, Štefan - SANDANUSOVÁ, Anna. Syrphidofauna vybraných agrocenóz. In Zborník abstraktov z konferencie 12. Feriancove dni. Bratislava : Faunima, 2006, s ISBN. BBA Kapitoly v odborných knihách vydané v zahraničných vydavateľstvách BBA001 NAGY, Péter. A Kormányeltörésben mint intertextus. In Thomka, Beáta. Domonkos-symposion. Budapešť : Kijárat Kiadó, s ISBN. BBB Kapitoly v odborných knihách vydané v domácich vydavateľstvách Počet záznamov: 3 BBB001 JÓZSA, Mónika. (bez názvu). In Miklósi, Péter. Örökhagyók. Čenkovce : Clara Design Studio,, s ISBN. BBB002 NAGY, Péter. Hagyománytörténés. A kortárs magyar líra paradigmái. In Csanda, Gábor - Tóth, Károly. Magyarok Szlovákiában, III. Kultúra ( ). Somorja - Dunaszerdahely : Fórum Kisebségkutatói Intézet - Lilium Aurum Könyvkiadó, s ISBN. BBB003 NAGY, Péter. Vizuális költészeti paródiák. In Csanda, Gábor. Somorjai disputa (2). A sokszólamú irodalom. Samorín - Dunajská Streda : Fórum Kisebségkutató Intézet- Lilium Aurum, s ISBN. BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 4 BDE001 MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Munkaerőpiaci és egészségügyi helyzet - a szlovákiai magyar identitás alakulásának újabb tényezői (Postavenie na trhu práce a zdravotný stav - nové faktory formovania etnickej identity slovenských Maďarov). In pro minoritate. 2006, roč. 10, č. 2, s ISSN 1216/9927. BDE002 NAGYOVÁ-LEHOCKÁ, Zuzana (1978). Honnan tudjuk, hogy a négyzet területe a.a?. In Matematika - Tanári Kincsestár. 2006, roč. 22. kiegésztő kötet, s. E6.2/1-12. ISSN BDE003 NAGYOVÁ-LEHOCKÁ, Zuzana (1978). Néhány a tanulói érdeklődés felkeltésére alkalmas feladat- és problémakezelés. In Matematika tanítása. 2006, roč. XIV., č. 2, s ISSN BDE004 POLGÁR, Anikó. À travers les âges. A klasszikus görög-római ókor a magyar művelődésben és tudományban. In Új Forrás. 2006, roč. 38, č. 7, s ISSN

14 BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 8 BDF001 BÁRCZIOVÁ, Žofia - VANCOVÁ, Ildikó. A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban. In Fórum Társadalomtudományi Szemle. 2006, roč. 9, s ISSN BDF002 BÁRCZIOVÁ, Žofia - VANCOVÁ, Ildikó. A magyar tudományosságról - Nyitrán. In Katedra. 2006, roč. 13, č. 6, s. 56. ISSN BDF003 BÁRCZIOVÁ, Žofia. Utószó Mikola Anikó A menekülés című kötetéhez. In Szőrös Kő. 2006, roč. 11., č. 4, s. 71. ISSN BDF004 MÉSZÁROSOVÁ-LAMPLOVÁ, Zuzana. Lazarsfeld dvoch svetadielov. In Anthropos. 2006, roč. 3, č. 1, s ISSN BDF005 NAGYOVÁ-LEHOCKÁ, Zuzana (1978). Néhány problémafelvetés az irracionális számok tanításával kapcsolatosan. In Matematika tanítása. 2006, roč. XIV., č. 4, ISSN BDF006 VICZAYOVÁ, Ildikó - BARÁTH, Ladislav. A vízi fejlesztés helyzete és lehetőségei Szlovákia magyar tannyelvű óvodáiban. In Katedra. 2006, roč. 13, č. 3., s ISSN BDF007 VICZAYOVÁ, Ildikó - VICIÁN, Lívia - BARÁTH, Ladislav. Az óvodások és a víz. In Katedra. 2006, roč. XIII, č. 8, s ISSN BDF008 VICZAYOVÁ, Ildikó. Aquafitnesz. In Katedra. 2006, roč. 13, č. 3, s ISSN BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC001 SÁNDOROVÁ, Anna. (M)ilyen (legyen) a nő szerepe ma? (Meleg Gábor beszéde alapján). In A régi új retorika. A prózaritmus és a szónoki beszéd. Budapešť : Vydavateľstvo Trezor, 2006, s ISBN BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) BFA001 FESZTEROVÁ, Melánia - BARÁTH, Ondrej. Interdisciplinárne aspekty aplikovanej chémie. In XXIV.mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno : Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managmentu, 2006, s. 45. ISBN CDE Umelecké práce a preklady v zahraničných nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 5 CDE001 POLGÁR, Anikó. Délosz; Kréta, Dikté barlangja. In Jelenkor. 2006, roč. XLIX., č. 9, s ISSN

15 CDE002 POLGÁR, Anikó. Ióannész Küriotész-Geometrész: Apja sírjára, Sztudiosz temploma, A föld, a tenger és az ég. In Vigilia. 2006, roč. 71, č. 8, s. 596, 613, 620. ISSN CDE003 POLGÁR, Anikó. Jyrki Kiiskinen: Táj a törött szélvédő mögött. In Nagyvilág. 2006, roč. LI., č. 6, s ISSN CDE004 POLGÁR, Anikó. Télemakhosz jelenti Püloszból, Penelope Ulissesnek. In Élet és Irodalom. 2006, roč. L., č. 25, s. 18. ISSN CDE005 POLGÁR, Anikó. Walkür-tanfolyam, Ricardo Reis halálának éje. In Bárka. 2006, roč. 14, č. 4, s ISSN CDF Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch Počet záznamov: 4 CDF001 BÁRCZIOVÁ, Žofia. Lorenzo Rivera: Amparo Mendoza de Soledad szomorú élete (részlet). In Kalligram. 2006, s ISSN CDF002 POLGÁR, Anikó. Bizánci költők (Konsztantinosz Rhodiosz, Ióannész Mauropusz Eukhaitész, Ióannész Küriotész-Geometrész, Khrisztophorosz Mütilénaiosz versei). In Kalligram. 2006, č , s ISSN CDF003 POLGÁR, Anikó. Mirkka Rekola: Aforizmák. In Irodalmi Szemle. 2006, roč. 49, č. 7, s ISSN CDF004 POLGÁR, Anikó. Vladimír Holan: Dies caniculares I, Primogenita, És éppen, Műterem, Remegés, Hang és szavak (versek). In Irodalmi Szemle. 2006, roč. 49, č. 6, s ISSN

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS]

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB)

Részletesebben

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Zuzana Mészárosová, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Mészárosová, Zuzana 100%: A szlovákiai magyarok szociológiája, 1. kötet : szlovákiai

Részletesebben

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. István Lanstyák, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. PhDr. István Lanstyák, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. PhDr. István Lanstyák, PhD. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 249): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2011 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS]

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2011 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2011 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA,

Részletesebben

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB, ABC, ABD)

Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB, ABC, ABD) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehľad publikačnej činnosti za rok vykazovania 2013 Úplný menný výstup [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2010 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS]

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2010 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2010 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA,

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa Prehľad publikačnej činnosti za rok 2009 Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS]

Univerzita Konštantína Filozofa Prehľad publikačnej činnosti za rok 2009 Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA, ABB) Počet záznamov: 10 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (10) Skupina A2 - Ostatné knižné publikácie

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2012 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS]

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2012 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Prehlad publikacnej cinnosti za rok 2012 [FSS] Fakulta stredoeurópskych štúdií [FSS] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB, ABA,

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret:

Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: Szlovákiai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati 2.1. Szlovákiai magyar nyelvű felsőoktatás támogatása Kiosztható keret: 8.000.000 Ft Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség

Részletesebben

Zoznam publikačnej činnosti. Haľko, Jozef

Zoznam publikačnej činnosti. Haľko, Jozef Zoznam publikačnej činnosti Haľko, Jozef AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Haľko, Jozef : A Csehszlovák szakadár Katolikus Akció : Kommunista kísérlet a katolikus egyház

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című

A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Selye János Egyetem Tanárképző Kar Biológiai Tanszéke és Neveléstudományi Tanszéke meghívja A köznevelés kulturális, szociális és biológiai tényezői című Humánökológia és nevelés alcímű tudományos szimpóziumára

Részletesebben

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv

Suskovics Csilla PhD. Szerz, cím, megjelenés. Szerz, cím, megjelenés helye, Szerz, cím, megjelenés helye, helye, PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Suskovics Csilla PhD PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Szerz, cím, megjelenés helye, 2007 Szerz, cím, megjelenés helye, 2008 Szerz, cím, megjelenés helye, 2009 Könyv, magyar

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben

Projektek jegyzéke a 2010-es évben Projektek jegyzéke a 2010-es évben TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA VEGA 1/0057/10: Humor az iróniában, irónia a humorban Kutatásvezető: Žilka Tibor Időtartam: 2010/1 2011/12 A projekt célja a humor

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink:

Kultúrára akadva. Pesti Bölcsész Akadémia. Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév. Kurzusaink: Az ELTE BTK Doktoranduszai bemutatják: Kurzusaink: Pesti Bölcsész Akadémia Kultúrára akadva Az ELTE BTK nyitott egyeteme 2013/2014. őszi félév A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig Labancz Linda Perge Gabriella

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs.

ÖNÉLETRAJZ Név: Születési év: Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Publikációk Szakály Zs. Szakály Zs. Szakály Zs. ÖNÉLETRAJZ Név: Dr. Szakály Zsolt Születési év: 1964 Tanulmányok, képesítések, minısítettség: Iskolák: 1978-82. Árpád Gimnázium, Tatabánya. 1983-87. JPTE TK testnevelés-biológia szak. 1988-90. TFTI atlétika

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek:

Publikációk. Oktatói tevékenység: Befejezett kutatási témák: Könyvek,könyvfejezetek: Publikációk Oktatói tevékenység: Neveléselmélet Neveléstörténet Nevelésszociológia Nevelésfilozófia Közoktatás rendszertan Összehasonlító pedagógia Befejezett kutatási témák: Az egzisztencializmus hatása

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/DID1/UPV/10. Tantárgy megnevezése: Didaktikai programok 1.

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/DID1/UPV/10. Tantárgy megnevezése: Didaktikai programok 1. KPP/DID1/UPV/10 Tantárgy megnevezése: Didaktikai programok 1. Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 4 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 1. A

Részletesebben

1./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítás megtárgyalása, valamint számlavezető pénzintézetének meghatározása Előterjesztő: elnök 2.

1./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítás megtárgyalása, valamint számlavezető pénzintézetének meghatározása Előterjesztő: elnök 2. 1. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012.01.30.-án, 16.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Zsiga Tamás elnök, Egyházas Gyula, Jakus Árpádné képviselők Meghívottak:

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT

KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT SELYE JÁNOS EGYETEM Tanárképző Kar KATOLÍCKE CIRKEVNÉ DEJINY ŠALE A TEŠEDÍKOVA V ROKOCH 1918-1928 VÁGSELLYE ÉS PERED KATOLIKUS EGYHÁZTÖRTÉNETE 1918 ÉS 1928 KÖZÖTT DIPLOMOVÁ PRÁCA - DIPLOMAMUNKA Študijný

Részletesebben

2009. november 26 csütörtök

2009. november 26 csütörtök 2009. november 26 csütörtök 09.30 09.45 Megnyitó I. szekció (elnök: Lengyel Zsolt egyetemi tanár) 09.45 10.00 Kerekesné Dócs Nikoletta (hallgató): Univerzális és egyedi jellemzők az afáziások beszédében

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Publikációs lista Szabó Szilárd

Publikációs lista Szabó Szilárd Publikációs lista Szabó Szilárd Tanulmányok Börcsök Áron - Bernáth Zsolt - Kircsi Andrea - Kiss Márta - Kósa Beatrix - Szabó Szilárd 1998. A Kisgyőri - medence és galya egyedi tájértékei - A "Nem védett

Részletesebben

AZ ANYANYELVI OKTATÁS ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG SZLOVÁKIÁBAN MOTHER-TONGUE EDUCATION AND HUNGARIAN MINORITY IN SLOVAKIA SZABÓ TÜNDE *

AZ ANYANYELVI OKTATÁS ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG SZLOVÁKIÁBAN MOTHER-TONGUE EDUCATION AND HUNGARIAN MINORITY IN SLOVAKIA SZABÓ TÜNDE * Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, VIII. évfolyam, 1. szám (2013), pp. 103 112. AZ ANYANYELVI OKTATÁS ÉS A KISEBBSÉGI MAGYARSÁG SZLOVÁKIÁBAN MOTHER-TONGUE EDUCATION AND HUNGARIAN MINORITY IN

Részletesebben

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök

2004 Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Okleveles Könnyűipari Mérnök Szakmai önéletrajz Email: szabo.orsolya@rkk.uni-obuda.hu Felsőfokú tanulmányok 2008 - Nyugat Magyarországi Egyetem, Faipari Mérnöki Kar Cziráki József Faanyagtudomány és Technológiák Doktori Iskola (doktoranduszhallgató)

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/BP/PP/12. Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/BP/PP/12. Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat KPP/BP/PP/12 Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 10 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Az értékelt hallgatók száma:

Részletesebben

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK

REFORMPEDAGÓGIA ÉS ÉLETREFORM ELMÉLETI MEGKÖZELÍTÉSEK, ÚJ KUTATÁSI EREDMÉNYEK Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága Szervezők Elméleti, Történeti, és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport Pedagógiai Antropológiai Kutatócsoport Neveléstudományi

Részletesebben

Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1

Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1 MARTIN HETÉNYI Az 1938-as bécsi döntést követıen kialakult problémák a szlovák magyar határövezetben 1 A szlovák-magyar viszony alakulását a harmincas évek végén elsısorban a nemzetközi események határozták

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv Nyelvtudományi Doktori Program. Horváthné Farkas Éva

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv Nyelvtudományi Doktori Program. Horváthné Farkas Éva Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelvtudományi Doktori Iskola Szláv Nyelvtudományi Doktori Program Horváthné Farkas Éva A magyarországi szlovák és német nemzetiségi iskolákat látogató

Részletesebben

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII.

12. Nemes J.: A programvezérlések mechanikai elemeinek fejlődése. Főiskolák Fizika, Matematika és Számítástechnika oktatóinak XXVII. Publikációs jegyzék Könyv: 1. Nemes J.: A számítógép felépítése, Alapismeret képekben. Celldömölk, PAUZ Könyvkiadó Kft. 2003. 52p.L. R E 2. Nemes J.: Informatika 10-11 éveseknek tankönyv. Celldömölk, PAUZ

Részletesebben

invites you to the International Scientific Conference

invites you to the International Scientific Conference The Department of Biology, Faculty of Education, J. Selye University in Komárno, Academic Council of Hungarians in Slovakia and Savaria Campus, University of West Hungary invites you to the Trends and

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary

Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Curriculum Vitae Csaba Toth, PhD Born: October 7, 1979; Miskolc, Hungary Studies concluded: PhD in Political Science ELTE, Faculty of Law and Political Science, Budapest, Hungary (2012) MA in Sociology

Részletesebben

Matematika oktatás Juraj Paleš Pedagógiában

Matematika oktatás Juraj Paleš Pedagógiában Matematika oktatás Juraj Paleš Pedagógiában GUNČAGA Ján Rózsahegyi Katolikus Egyetem, Pedagógiai Kar, Rózsahegy jan.guncaga@ku.sk A Szepeskáptalani Tanítóképző Intézet megalapításának gondolata Pyrker

Részletesebben

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Oktatás formája: Előadás Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Kreditszám: 1 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPD/ALT/SZ/12 KPD/ALT/SZ/12 Tantárgy megnevezése: Alternatív pedagógiai programok Hetente: 2 A tanulmányok ideje alatt: 26 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 3. Tanulmány szintje: I., II. Az alternatív

Részletesebben

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11.

Pozsony, Egyetemi Könyvtár, Ventúr utca 11. MKKI, Pozsony Sor - szá m Dátum A program megnevezése A program jellege /típusa (pl tudomány, képzőmű-vészet, zene, film) A program rövid ismertetése (különös tekintettel az évfordulós megemlékezésekre,

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY

KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY KÖZÉP-EURÓPAI KÖNYVEK A STÁTUSTÖRVÉNY * ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY A STÁTUSTÖRVÉNY ELÕZMÉNYEK ÉS KÖVETKEZMÉNYEK Teleki László Alapítvány 2002 A kötet a Teleki László Intézetben

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

NEMZETKÉP ÉS IDENTITÁS A NEMZETISÉGI ISKOLÁK TANKÖNYVEIBEN OBRAZ NÁRODA A IDENTITA V UČEBNICIACH PRE NÁRODNOSTNÉ ŠKOLY

NEMZETKÉP ÉS IDENTITÁS A NEMZETISÉGI ISKOLÁK TANKÖNYVEIBEN OBRAZ NÁRODA A IDENTITA V UČEBNICIACH PRE NÁRODNOSTNÉ ŠKOLY NEMZETKÉP ÉS IDENTITÁS A NEMZETISÉGI ISKOLÁK TANKÖNYVEIBEN OBRAZ NÁRODA A IDENTITA V UČEBNICIACH PRE NÁRODNOSTNÉ ŠKOLY KÖZÉP-EURÓPAI PÉLDÁK: MAGYARORSZÁG ÉS SZLOVÁKIA PRÍKLADY ZO STREDNEJ EURÓPY: MAĎARSKO

Részletesebben

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek:

Publikációk. Könyvek, könyvfejezetek: Publikációk Könyvek, könyvfejezetek: 1. Molnár György: Az IKT-val támogatott tanulási környezet követelményei és fejlesztési lehetőségei, In: Dr. Benedek András (szerk.): Digitális pedagógia - Tanulás

Részletesebben

Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter

Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter Órarend 2008/2009 tavaszi szemeszter Hét Nap Idıpont Esemény / óra Oktató Helyszín Február 11. (szerda) Félévzáró értekezlet 10.00.-12.00 Indexbeírás, beiratkozás 1. Február 18. (szerda) Félévnyitó értekezlet

Részletesebben

E R E D M É N Y L I S T A

E R E D M É N Y L I S T A ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, ÓGYALLA XXVII. KONKOLY THEGE MIKLÓS MATEMATIKAVERSENY XXVII. MATEMATIKA HÁZIVERSENY 2014. november 13. E R E D M É N Y L I S T A AZ EGYES ÉVFOLYAMOKÉRT FELELŐS OK: 1. kategória:

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet)

FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) FEHÉR KATALIN Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet, könyv-és sajtótörténet) Tanulmányok: 1976-1978 tudományos továbbképzési ösztöndíj (Magyar Tudományos

Részletesebben

Projektek jegyzéke a 2008-as évben

Projektek jegyzéke a 2008-as évben Projektek jegyzéke a 2008-as évben TUDOMÁNYOS ÉS OKTATÁSI SZPONZORIRODA VEGA 1/0863/08: Fordítás a magyar-szlovák kétnyelvűség szlovákiai kontextusában Kutatásvezető: Vančoné Kremmer Ildikó A kutatás a

Részletesebben

EMLÉKKÖNYV. ARANY A. LÁSZLÓ tiszteletére. Szerkesztette Tóth Károly és Végh László. Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja-S amorín '" 2007

EMLÉKKÖNYV. ARANY A. LÁSZLÓ tiszteletére. Szerkesztette Tóth Károly és Végh László. Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja-S amorín ' 2007 EMLÉKKÖNYV ARANY A. LÁSZLÓ tiszteletére Szerkesztette Tóth Károly és Végh László ; Fórum Kisebbségkutató Intézet Somorja-S amorín '" 2007 TARTALOM ELŐSZÓ (Tóth Károly) 9 TANULMÁNYOK SIMON ATTILA: Arany

Részletesebben

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés

IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4. Bevezetés Egészségtudományi Közlemények, 3. kötet, 2. szám (2013), pp. 99 103. IDŐS EMBEREK ÉLETMINŐSÉGE DIMUNOVÁ LUCIA 1 DOMBROVSKÝ PETER 2 MECHÍROVÁ VIOLA 1 VARGOVÁ VIOLA 3 LUKÁCS ANDREA 4 Összefoglalás: Száz,

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM)

TUDOMÁNYOS HÍRLEVÉL DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR 2009. FEBRUÁR (VI. ÉVFOLYAM) Szerkesztik: Dr. Fábián Gergely, Takács Péter, Bodnár- Tóth Beáta I. SZERVEZETI HÍREK Dr. Sipos László megyei fıügyész-helyettes, karunk docense 2009. januártól a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Állam-

Részletesebben

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet

MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet PUBLIKÁCIÓS LISTA MOHÁCSI MÁRTA főiskolai adjunktus, NYF GTK Alkalmazott Kommunikáció Intézet I. Könyv, könyvrészlet, jegyzet 1. Mohácsi Márta (2011): Korszerű felsőoktatás és munkaerőpiac empirikus vizsgálat

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2 ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY KÁROLI GÁSPÁR BUDAPES0 REFORMÁTUS HR ZAGREB0 ZAGREB DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS

Részletesebben

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető

Baranyáné Dr. Ganzler Katalin Osztályvezető Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Biokémiai és Élelmiszertechnológiai Tanszék Kapilláris elektroforézis alkalmazása búzafehérjék érésdinamikai és fajtaazonosítási vizsgálataira c. PhD értekezés

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/BP/PPe/12. Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/BP/PPe/12. Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat KPP/BP/PPe/12 Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 10 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Az értékelt hallgatók száma:

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/BP/PP/12. Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat

TANTÁRGYI ADATLAP. Egyetem: Selye János Egyetem Kar: Tanárképző Kar Tantárgy kódja: KPP/BP/PP/12. Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat KPP/BP/PP/12 Tantárgy megnevezése: Szakdolgozat Oktatás formája: Hetente: A tanulmányok ideje alatt: Kreditszám: 10 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere: 6. Az értékelt hallgatók száma:

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo.

Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041. e-mail.:margitborkovits@yahoo. Borkovits Margit Levelezési cím: Ráckeve Kossuth Lajos u. 48/B. Tel.: 06/30/6612041 e-mail.:margitborkovits@yahoo.com, Önéletrajz: Iskolai végzettség: 1982 Magyar Testnevelési Egyetem Tanári szak 1984

Részletesebben

Pozvánka Meghívó. Medzinárodná vedecká konferencia AZ ESTERHÁZYAK FRAKNÓI IFJABB ÁGA URADALMAK, EGYÉNISÉGEK. Nemzetközi tudományos konferencia

Pozvánka Meghívó. Medzinárodná vedecká konferencia AZ ESTERHÁZYAK FRAKNÓI IFJABB ÁGA URADALMAK, EGYÉNISÉGEK. Nemzetközi tudományos konferencia Pozvánka Meghívó MLADŠIA FRAKNÓOVSKÁ VETVA ESTERHÁZYOVCOV PANSTVÁ A OSOBNOSTI Medzinárodná vedecká konferencia AZ ESTERHÁZYAK FRAKNÓI IFJABB ÁGA URADALMAK, EGYÉNISÉGEK Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék

Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Baracsi Ágnes: Publikációs jegyzék Pedagógusjelöltek értékstruktúrájának és erkölcsi értékfogalmaik szilárdságának néhány sajátossága egy vizsgálat tükrében. A BGYTF 1993-as oktatói pályázatán II. helyezést

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya

Fórum Kisebbségkutató Intézet. Alapszabálya Fórum Kisebbségkutató Intézet Alapszabálya Jogi Személyek Társulása A Polgári Törvénykönyv 20f 20j paragrafusa alapján 1. cikkely A Társulás neve és jogi formája A Társulás neve: Fórum Kisebbségkutató

Részletesebben

Maratón Lučenec - Salgótarján. VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Maratón (42,195 km).

Maratón Lučenec - Salgótarján. VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Maratón (42,195 km). Maratón Lučenec - Salgótarján VÝSLEDKOVÁ LISTINA / RESULTS (Absolutne poradie) Miesto: Lučenec - Sagótarján Dátu: 20.8.2016 Trať: asfalt 42,195 km Štart: 15,00 hod. Pos. Bib Name Year Nat Club Kat. Por.

Részletesebben

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején

A hegyikerékpáros edzés szívfrekvencia változásainak regisztrálása. Sportoló fiúk hosszúsági méreteinek változása az érés idején Az ELTE PPK Testkulturális Tudományos Diákkörön (valamint ennek jogelődjein) keresztül 1995 és 2011 között Tudományos Diákköri Konferenciákra nevezett diákok és pályamunkák OTDK ICSSS OTDK (PPKK) Országos

Részletesebben

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények

HERMAN OTTÓ GIMNÁZIUM VERSENYEREDMÉNYEK 09/10. OKTV eredmények OKTV eredmények Verseny megnevezése Helyezés Tanuló neve Osztálya Felkészítő tanár Spanyol nyelvi OKTV I. kategória 4. Képes Zita 12/2 Baena Moreno Francisco José Fizika OKTV II. kategória 5. Kaposvári

Részletesebben

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM

HÓNAP/ HALLGATÓ ERASMUS KÓD AZ EGYETEM NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA. (1=alap; 2= magiszteri) EÖTVÖS LORÁND. HU 3 4 Filozófia és etika 1/2 TUDOMÁNYEGYETEM ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY 0 H SZENT ISTVÁN GODOLLO0

Részletesebben

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás

DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás DR. PÉTER-SZARKA SZILVIA Konferencia, előadás PÉTER-SZARKA Szilvia (2015): Kreatív klíma. A kreativitást támogató légkör az iskolában. Magyar Református Tehetséggondozó Program, Tehetséggondozó Regionális

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner

gram (doktorandusz III) szövegalkotás programcsomag az 5-8 évfolyamon. OM 298/34/2006 tréner Szakmai önéletrajz Név Tancz Tünde Beosztás, elérhetőség főiskolai adjunktus tanczt@igyfk.pte.hu Végzettségek 2001- PhD - hallgató PTE Pszichológiai Doktori Iskola, Szociálpszichológiai gram (doktorandusz

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2016. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Antiqua Academiae

Részletesebben