MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat"

Átírás

1 MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat Az MVM Partner Zrt. PartnerKártya Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen rendelkezik az MVM PARTNER Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út , továbbiakban: MVM PARTNER) által szervezett kedvezménykártya alapú hűségprogram feltételeiről és működéséről. A mindenkor hatályos Szabályzat a MVM PARTNER PartnerKártya program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) érhető el. 1. FOGALMAK 1.1. MVM PARTNER PartnerKártya program: Az MVM PARTNER PartnerKártya program (a továbbiakban: Program) az MVM PARTNER olyan, október 1-jei kezdőnappal, határozatlan időre meghirdetett csoportos ügyfél-jutalmazási rendszere, amelyben a Programhoz csatlakozó ügyfelek, a Programhoz csatlakozó kereskedők és szolgáltatók által biztosított, nyilvánosan meghirdetett és minden Kártyabirtokos által azonos feltételek mellett igénybe vehető kedvezményekhez jutnak MVM PARTNER PartnerKártya: Az MVM PARTNER PartnerKártya (a továbbiakban: Kártya) a Kártyabirtokos nevére szóló, egyedi azonosítószámmal ellátott, bankkártya méretű és formátumú plasztikkártya. A Kártya hivatott igazolni a Kártyabirtokos Programban való részvételére, a Program keretében elérhető kedvezmények igénybevételére való jogosultságát, illetve a jogosultsági feltételek teljesülésének ellenőrizhetőségét Kártyabirtokosok: A Kártyabirtokosok az MVM PARTNER azon ügyfelei, akik a PartnerKártya birtokában, jelen Szabályzatban részletezettek szerint jogosultak a Program keretében nyújtott kedvezmények igénybevételére Kártyahasználó: A Kártyabirtokos, illetve az általa erre feljogosított, a Kártyabirtokossal munkaviszonyban lévő munkavállaló Kártyahasználat célja: Kártyabirtokos üzleti célú vásárlása(i), illetve munkavállalói magáncélú vásárlása(i) Elfogadóhelyek: Az Elfogadóhelyek azok a Magyarországon, illetve Magyarországon kívül működő (gazdasági, szolgáltató tevékenységet végző) kereskedelmi és szolgáltató egységek, amelyek a PartnerKártya bemutatása mellett eszközölt vásárlások, illetőleg visszterhes szolgáltatások igénybevétele esetén a Kártyabirtokosok részére kedvezményeket biztosítanak. Az Elfogadóhelyek mindenkor aktuális listája a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) található Pontos számlafizetés: A Program szempontjából pontos számlafizetésnek minősül, ha az MVM PARTNER által kibocsátott villamosenergia-számla összege a fizetési határidő napjáig/n a MVM PARTNER bankszámláján jóváírásra kerül. 2. JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI 1

2 2.1. A Kártyára automatikusan jogosult az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amely: - a vizsgált (tárgy) évben érvényes, a jogosultsági vizsgálat napját közvetlenül megelőzően legalább 3 hónapja élő (eltelt teljesítési időszak minimum 3 hónap), az MVM PARTNER-rel kötött villamosenergia-adásvételi szerződéssel rendelkezik (függetlenül a fogyasztási helyek számától); - a jogosultsági vizsgálat napját közvetlenül megelőző, egymást követő maximum 6 hónapot vizsgálva, akár maga, akár fizetője útján pontosan, határidőre rendezte az MVM PARTNER által kibocsátott valamennyi villamosenergia-számlát (függetlenül érvényes szerződései számától); - az MVM PARTNER-rel hatályban lévő, érvényes szerződéseiben szereplő villamos energia éves összmennyisége nem haladja meg az 1 GWh-t; - a tárgyévet követő naptári évre rendelkezik az MVM PARTNER-rel kötött villamosenergia-adásvételi szerződéssel a tárgyévben érvényes, következő naptári évre átnyúló szerződése, vagy az új naptári évre kötött szerződése alapján. Az eltérő fizető Fizetési megállapodásban, a számla fizetőjeként feltüntetett fél fizetői minőségében nem jogosult a Programban való részvételre Amennyiben adott/vizsgált jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság a 2.1 pontban megnevezett jogosultsági feltételek vizsgálatának időpontjában valamennyi feltételnek megfelel, az MVM PARTNER a Kártyát automatikusan legyártatja és a Kártyabirtokos részére elküldi. A Kártya annak kézhezvételét követően aktiválás nélkül használható. Az MVM PARTNER a Kártyát a Magyar Posta Zrt.-vel (a továbbiakban: Posta) juttatja el a Kártyabirtokosnak. A Posta esetleges hibás teljesítéséért az MVM PARTNER sem anyagi, sem jogi felelősséget nem vállal. 3. MVM PARTNER PARTNERKÁRTYA 3.1. A Kártya egy 10 jegyű egyedi azonosító számmal ellátott, kedvezmények igénybevételére jogosító plasztikkártya, amely nem hitelkártya és nem fizetőeszköz. A Kártyán sem mágnes csík, sem chip, sem vonalkód nem szerepel Kártya előlapján szereplő név: MVM PARTNER által nyilvántartott cégnév, vagy annak maximum 25 karakteren rögzített, rövidített formája (nem kötelezően egyező a cégbíróságon bejegyzett rövid névvel) A Kártya az MVM PARTNER tulajdona A Kártya használatát a Kártyabirtokos a vele munkavállalói jogviszonyban álló természetes személyek részére átengedheti Az MVM PARTNER a 2.1 pontban részletezett feltételeknek eleget tevő Kártyabirtokosoknak az MVM PARTNER által nyilvántartott alkalmazotti létszámadatok alapján eltérő Kártya mennyiséget bocsát ki, az alábbiak szerint: Kártyabirtokos részére kiadható Kártyabirtokos MVM PARTNER-nél kártyák száma nyilvántartott alkalmazottainak száma (fő) (db)

3 MVM PARTNER a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt, nyilvánosan hozzáférhető cégadatokat használja fel az alkalmazotti létszámadatok meghatározása során. Az egy Kártyabirtokos részére kiadott Kártyák számát a Kártyán feltűntetett 10 jegyű azonosító szám utolsó két számjegyében, 01-től induló, folyamatosan emelkedő, futó számozás jelzi. 4. DÍJAK 4.1. A Programban való részvétel a Kártyabirtokos részére ingyenes A 3.5. pontban meghatározott, Kártyabirtokosonként kiadott kártyamennyiségen felüli kártyamegrendelés esetén az MVM PARTNER 800 Ft+áfa/kártya díjat számol fel, amely összeget a Kártyabirtokos az MVM PARTNER által kiállított számla alapján fizet. Az MVM PARTNER a Kártyabirtokos kártyavásárlási szándékát írásos formában fogadja el a pontban szereplő ügyfélszolgálati csatornákon. 5. ÉRVÉNYESSÉG 5.1. A kártyaszám első két számjegye jelöli a kártya kibocsátásának évét, amely független a Kártyabirtokos villamosenergia-adásvételi szerződésének érvényességi idejétől A Kártya mindaddig érvényes, amíg a Kártyabirtokos adott időszakra megkötött villamosenergia-adásvételi szerződéssel rendelkezik. Az MVM PARTNER a Kártya érvényességét automatikusan a Kártyabirtokos erre vonatkozó külön igényjelzése nélkül megújítja következő évre, amennyiben a 2.1. pont szerinti jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak A 4.2. pont alapján megvásárolt Kártya érvényességi idejének lejártát követően nem történik automatikus megújítás, a következő naptári évvel rendelkező Kártya megvásárlása a pontban kifejtett ügyfélszolgálati csatornákon, írásban kezdeményezhető. 6. A JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK VIZSGÁLATA 6.1. A jogosultsági feltételek vizsgálatára a 2.1. pontban leírtakon túl a kiadott Kártya érvényességi idején belül, minden hónap utolsó munkanapjáig kerül sor Amennyiben a Kártyabirtokos az MVM PARTNER-rel kötött, villamosenergiavásárlásra vonatkozó valamennyi szerződése megszűnik a Kártya érvényességi ideje alatt, a Kártyabirtokos Kártyája a villamosenergia-adásvételi szerződés megszűnését követő aktuális feltételvizsgálattal egy időben azonnali hatállyal érvénytelenítésre kerül, egyúttal a Kártyabirtokos részvétele a Programban megszűnik. Ebben az esetben a Kártyabirtokos köteles a Kártyát visszaküldeni a következő címre: MVM PARTNER Zrt., 1518 Budapest, Pf.: 127. A Kártya érvénytelenítéséről MVM PARTNER a Kártyabirtokost a villamosenergiaadásvételi szerződésének megkötése során, vagy a későbbiekben PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartója címére küldött tájékoztatásban, annak hiányában postai levélben informálja. 3

4 Amennyiben a korábbi Kártyabirtokos a későbbiekben bármikor újra az MVM PARTNER szerződéses ügyfele lesz, a Programban való részvétele érdekében ismételten teljesítenie szükséges a 2.1 pontban leírtak szerinti jogosultsági feltételeket Amennyiben az aktuális havi jogosultsági feltételvizsgálat során bebizonyosodik, hogy a Kártyabirtokosnak a vizsgálat időpontjában az MVM PARTNER-rel szemben lejárt számlatartozása van, a Kártya érvényessége azonnali hatállyal felfüggesztésre kerül, annak használata az Elfogadóhelyeken a továbbiakban nem lehetséges. A Kártya érvényességének felfüggesztéséről az MVM PARTNER a Kártyabirtokost villamosenergia-adásvételi szerződésének megkötése során, vagy a későbbiekben a PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartója címére küldött tájékoztatásban, annak hiányában postai levélben informálja. Amennyiben a Kártyabirtokos a lejárt számlatartozás rendezését követő három hónapon keresztül ismételten pontosan fizeti számláit, a Kártya érvényesítése megtörténik a harmadik hónapot követő aktuális jogosultsági feltétel vizsgálatot követően, annak használata az Elfogadóhelyeken ismételten, automatikusan lehetségessé válik. A Kártya érvényességének visszaállításáról az MVM PARTNER a Kártyabirtokost a villamosenergia-adásvételi szerződésének megkötése során, vagy a későbbiekben a PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartója címére küldött tájékoztatásban, annak hiányában postai levélben informálja. 7. KÁRTYAHASZNÁLAT 7.1. A Kártyahasználattal járó a kedvezményeket az Elfogadóhelyeken történő személyes, illetve internetes (online) vásárlás alkalmával lehet igénybe venni Online vásárlás esetén a Kártyabirtokos a Kártyán feltűntetett név és egyedi azonosító szám megadásával köteles igazolni a kedvezményekre való jogosultságát Személyes vásárlás esetén a Kártyabirtokos a termék vásárlása, illetve a szolgáltatás igénybevétele esetén köteles előzetesen jelezni az Elfogadóhelyen, hogy Kártyával rendelkezik, és azt használni szeretné. Személyes vásárlás esetén az Elfogadóhely jogosult elektronikusan ellenőrizni, hogy a Kártya a felmutatás időpontjában érvényben van-e. Az érvényesség ellenőrzésének végrehajtása érdekében az Elfogadóhely munkatársa jogosult a Kártya felmutatójától a Kártya átadását kérni, a Kártya használója köteles azt részére átadni. Az átadás, illetve ezen okból történő ellenőrzés meghiúsulása esetén Elfogadóhely a kedvezmény nyújtását megtagadhatja. Az ellenőrzéshez az Elfogadóhely az MVM PARTNER által kialakított online felületet használhatja. Az Elfogadóhely kizárólag a Kártya aktuális státuszáról (érvényes vagy érvénytelen) győződhet meg ily módon, nincs módja, illetve lehetősége arra, hogy érvénytelen Kártya esetén az érvénytelenítés okáról információhoz jusson Az Elfogadóhely a Kártya ellenőrzését követően megtagadhatja a kedvezmény nyújtását, amennyiben a Kártya a vásárlás időpontjában érvénytelen, illetve érvényessége fel van függesztve. 4

5 7.5. A Kártya használatának gyakorisága annak érvényességi ideje alatt fő szabály szerint nem korlátozott, de az Elfogadóhelyeken vásárlásonként csak egyszer vehető igénybe a kedvezmény. Amennyiben az Elfogadóhely az aktuális ajánlata során a használat gyakoriságát korlátozni kívánja, illetve a kedvezmény nyújtását feltételhez köti, annak tényét a weboldalon szereplő leírásban szerepelteti. 8. KEDVEZMÉNYEK 8.1. A kedvezményeket az Elfogadóhelyek biztosítják a Kártyabirtokosok részére. A mindenkor érvényes kedvezmények a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) tekinthetők meg A Kártya használatakor, az áru megvásárlásáról, vagy a szolgáltatás igénybevételéről szerződés, illetve jogügylet kizárólag a Kártyabirtokos és az Elfogadóhely között jön létre, azzal kapcsolatban az MVM PARTNER semmilyen jogi vagy anyagi felelősséget nem vállal. 9. ELVESZETT VAGY ELLOPOTT KÁRTYÁK 9.1. A Kártyabirtokosok saját érdekükben kötelesek a legrövidebb időn belül bejelenteni, amennyiben a Kártyájukat eltulajdonítják, vagy elveszítették azt. A bejelentés történhet: - telefonon: faxon: ben: - levélben: MVM PARTNER Zrt Budapest Pf Az ellopott vagy elveszített Kártya a Kártyabirtokos erre vonatkozó, 9.1. pont szerinti bejelentését követően letiltásra kerül Az elveszett, ellopott, vagy megrongálódott Kártya pótlása a Kártyabirtokos írásos formában történő megrendelésére és költségére történik. A Kártyabirtokos részére a bejelentést követően amennyiben a kártyaigénylési feltételek továbbra is fennállnak, az MVM PARTNER új Kártyát készít és juttat el, a 2.2. pontban leírtak szerint, az írásban érkezett megrendelés napjáról számított 30 munkanapon belül. A pótkártya előállításának, megszemélyesítésének és postázásának Kártyabirtokost terhelő összköltsége 800 Ft+áfa, amely összeget a Kártyabirtokos az MVM PARTNER által kiállított számla alapján fizet meg, amelyet az MVM PARTNER pótkártya kiküldésével egyidejűleg küld el A pótkártya érvényességi ideje megegyezik a Kártyabirtokos részére eredetileg kiadott Kártya érvényességi idejével, sorszáma azonban ettől eltérő Már bevont Kártya megtalálása esetén, azt haladéktalanul el kell juttatni a következő címre: MVM PARTNER Zrt Budapest, Pf

6 10. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT Az MVM PARTNER a Programmal kapcsolatos érdeklődések fogadására, illetve a Kártyabirtokosok Kártyahasználattal kapcsolatos észrevételeinek, javaslatainak, esetleges reklamációinak bejelentésére az alábbi ügyfélszolgálati elérhetőségeket biztosítja: - Partner vonal: Fax: Levélcím: MVM PARTNER Zrt Budapest, Pf A telefonon érkező bejelentések telefonon, az -ben érkezők ben, a levélben érkezők levélben kerülnek megválaszolásra, kivéve, ha a bejelentő kifejezetten kéri a válaszadás ettől eltérő módját, és egyidejűleg megadja új, az általa igényelt válaszadás teljesítéséhez nélkülözhetetlen elérhetőségeit A pontban bemutatott elérhetőségekre érkező bejelentések megválaszolását az MVM PARTNER a bejelentés regisztrálásától számított 15 munkanapon belül biztosítja. A Program telefonos operátorai a as hívószámon munkanapokon (hétfőtől-péntekig), naponta 8:00-17:00 óra között érhetők el. Szombaton, vasárnap, illetve ünnepnapokon 0:00-24:00 óra között, valamint bármely munkanapon a 17:00-8:00 óra közötti időszakban a as telefonszámon üzenetrögzítő működik. A Kártyabirtokosokat a Program telefonos operátorai az üzenethagyást követő első munkanapon visszahívják, amennyiben az üzenethagyó megadta telefonos elérhetőségeit. Az -ben érkező bejelentések regisztrálásáról az érdeklődők, illetve a Kártyabirtokosok automatikus rendszerüzenetet kapnak. 11. ÉRTESÍTÉSEK Az MVM PARTNER a Kártyát, valamint a Kártyabirtokosnak szóló valamennyi iratot és értesítést a Kártyabirtokos MVM PARTNER által ismert legutolsó értesítési címére, vagy a Kártyabirtokos által, a villamosenergia-adásvételi szerződésben megnevezett kapcsolattartó, vagy a későbbiekben a PartnerKártya programban történő kapcsolattartás érdekében megadott kapcsolattartó címére küldi meg Az esetleges címváltozásról a Kártyabirtokos köteles az MVM PARTNER-t haladéktalanul tájékoztatni a pontban bemutatott elérhetőségek valamelyikén. A címváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő következményekért a Kártyabirtokos felel. 12. ELFOGADÓHELYEK Az MVM PARTNER törekszik arra, hogy minél több Elfogadóhely, minél több terméke, illetve szolgáltatása legyen elérhető a Kártyabirtokosok számára, kedvezményes áron Az MVM PARTNER nem tehető felelőssé az Elfogadóhelyek számának megváltozásáért, az Elfogadóhelyeken elérhető értékesítési és/vagy szolgáltatás típusok megváltozásáért, egyes termékek és/vagy szolgáltatások kedvezmények közül történő kikerüléséért, azok mértékének a Program időtartama alatti módosításáért. Az MVM PARTNER nem tehető felelőssé az Elfogadóhelyek magatartásáért, így különösen a kedvezmények bármiféle, előzetes értesítés nélküli módosításáért, 6

7 megvonásáért, egyes termékek és/vagy szolgáltatások teljes áron történő értesítéséért. Az Elfogadóhelyek értékesítési politikájáért, a Kártyabirtokosokkal szembeni eljárásukért, az általuk nyújtott szolgáltatásokért az MVM PARTNER nem vállal felelősséget. Az MVM PARTNER-rel szemben a Program keretében szavatossági, jótállási igényt érvényesíteni nem lehet. 13. FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁG Az MVM PARTNER semmilyen jogi formában nem vesz részt a Kártyabirtokosok és az Elfogadóhelyek között létrejövő egyes jogügyletekben, azokkal kapcsolatban semmilyen vonatkozásban jogi felelősséget nem vállal, azokkal kapcsolatban perbe nem hívható A Kártyával történő esetleges visszaélésekért, vagy a Kártya jogtalan használatáért az MVM PARTNER nem vállal felelősséget Az MVM PARTNER nem felel az Elfogadóhelyeknél vásárolt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági és jótállási igényekért, illetve termékfelelősségi kötelezettségekért. Az Elfogadóhelyeken beszerzett árukkal és igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos reklamációkat és igényeket a Kártyabirtokosoknak közvetlenül az Elfogadóhelyekkel kell rendezniük Az MVM PARTNER nem vállal felelősséget azért, mert a Magazinban vagy a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) helyesen megadott információk ellenére az Elfogadóhely valamely előzetes vállalását nem, vagy nem a Magazinban, illetve a Program dedikált honlapján közölteknek megfelelően teljesíti. 14. AKCIÓK, PROMÓCIÓK Az MVM PARTNER a Kártyabirtokosok részére akciókat, nyereményjátékokat, promóciókat szervezhet, amelyekről elsősorban a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) ad tájékoztatást. Ezen akciók tartalma, gyakorisága és lebonyolításának módja az MVM PARTNER döntésének függvénye. 7

8 15. ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉS MVM PARTNER a Program keretében kizárólag a Kártyabirtokos villamosenergiaadásvételi szerződéssel kapcsolatban kezelt adatait használja fel a Program céljának elérése érdekében MVM PARTNER a Kártyabirtokos pont szerinti adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli MVM PARTNER köteles a Kártyabirtokos adatainak a Program keretében történő kezelését a Kártyabirtokos Programban való részvételének bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnés időpontjától kezdve megszüntetni. 16. A PROGRAM MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE Tekintettel arra, hogy a Program keretében az MVM PARTNER a Kártyabirtokosok részére egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményes lehetőségeket, az MVM PARTNER jogosult a Program jellemzőit, feltételrendszerét, a jogosultak és az Elfogadóhelyek körét bármikor, a vonatkozó jogszabályi előírások betartása mellett, egyoldalúan megváltoztatni, a módosítás azonban nem lehet visszamenőleges hatályú Az MVM PARTNER jogosult a Programot a Kártyabirtokosok 30 napos határidővel történő előzetes értesítése mellett bármikor befejezni. Az értesítés a Program dedikált honlapján (www.partnerkartya.mvmp.hu) elhelyezett közlemény útján történik. Az értesítés megjelenését követő naptól kezdve a Program befejezéséig hátralévő időben a Kártyabirtokosoknak még van módjuk az Elfogadóhelyeken a kedvezmények igénybevételére. A 30 napos határidő lejárta után a Kártyabirtokos mindennemű kártérítés igénye nélkül elveszíti azt a jogát, hogy a Kártyával az Elfogadóhelyeken jelen Program keretein belül kedvezményeket vegyen igénybe. 17. EGYÉB RENDELKEZÉSEK A Program, valamint jelen Szabályzat a magyar jog hatálya alá esik. 8

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT BANKKÁRTYA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZÁF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA: 36865/7/2006

Részletesebben

telekom kapcsolat program programszabályzat Hatálya: 2014. február hó 01.nap

telekom kapcsolat program programszabályzat Hatálya: 2014. február hó 01.nap telekom kapcsolat program programszabályzat Hatálya: 2014. február hó 01.nap A Telekom Kapcsolat Program (továbbiakban: Program) a Magyar Telekom Nyrt. (továbbiakban: Magyar Telekom) által alapított és

Részletesebben

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek

EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek EUROSHELL ÉS SHELL ÜZEMANYAGKÁRTYA Általános Szerződési Feltételek A Shell Hungary zrt. az alábbi Általános Szerződési Feltételekben állapítja meg az euroshell üzemanyagkártya és a Shell üzemanyagkártya

Részletesebben

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hatályos: 2015.03.04-től

Hatályos: 2015.03.04-től MOL GOLD ÉS SILVER KÁRTYA - ÁLTALÁNOS KÁRTYASZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Kártyaszerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MASTERCARD BANKKÁRTYÁKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos 2015. július 29. napjától MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhely: 1062 Budapest, Andrássy út

Részletesebben

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu

I. Fogalmak. Cb 04/47 Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Levélcím: 1367 Budapest, Pf. 123 www.citibank.hu A Citibank Forintalapú Egyéni Hitelkártyáról szóló Általános Szerzõdési Feltételek A 2015. június 1. napjától hatályos Általános Szerzõdési Feltételekhez képest a változások kiemelve olvashatók. I. Fogalmak

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-671000,

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei

Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének, kibocsátásának és használatának általános üzleti feltételei MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. Székhely: 1134 Budapest, Dévai u. 23. Levelezési cím: 1821 Budapest Telefon: (1) 268 7272 Fax: (1) 268 7002 Az MKB Széchenyi Pihenő Kártya igénylésének,

Részletesebben

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat

VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat VISA CHIP betéti bankkártyákra vonatkozó üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 17-től Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalommeghatározások... 4 3. A bankkártyaszerződés létrejötte...

Részletesebben

Egészségkártya Üzletszabályzat

Egészségkártya Üzletszabályzat Egészségkártya Üzletszabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadta a VITAMIN Egészségpénztár Igazgatótanácsa a 31/2009. számú határozatával 2009. október 1-én Hatályba lépés napja: 2009. október

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03.

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HKEE Cardif/2011. 02. 03. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Szerződés) szabályozza a Budapest Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) CO-OP Klub Kártyaközpont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C Cégjegyzékszám: 01-09-951461 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK (ÁSZF) Érvényes 2011. július 1-jétől Általános

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2010. szeptember 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 1. A szerződés tárgya A revolution Software Kft. [Székhely: H-1133 Budapest, Váci út 76., Adószám: 10770319-2-41] (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira

Részletesebben

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) és az Ügyfél között létrejött, a Hitelkártya (továbbiakban: Hitelkártya)

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN ÉS HITELKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozza a Budapest Bank Zrt.-vel (továbbiakban: Bank) szerződéses kapcsolatban álló kereskedő

Részletesebben

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés

Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződés Törzsadatok Szerződéskötés dátuma: Ügyintéző: Ügyintéző azonosítója (DEALER kód): ICCID: Online Pénztárgép (a továbbiakban: Pénztárgép) sorozatszáma (NEM

Részletesebben

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Dr. Weiss Egészségpatikák KEDVEZMÉNYKÁRTYA PROGRAM SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek és Működési Szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) célja a Dr. Weiss Patika

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt.

Tisztelt Ügyfelünk! Pécs, 2014. október 22. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI Regionális Bank Zrt. Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV. törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy mellékelt üzletszabályzatunk 2015.01.12-ei hatállyal az alábbiak szerint változik.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://kemeny shop.hu/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://kemeny shop.hu/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://kemeny shop.hu/ Ön mint felhasználó a http://kemeny shop.hu/ weboldal (a továbbiakban: Honlap) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat: 1. A Honlapon

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek

LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Jelen Általános Szerződés Feltételek LAKOSSÁGI BANKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. április 27. 1 1. A Lakossági Bankkártya

Részletesebben