Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról"

Átírás

1 Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990.évi LXV. Törvény 16.. / 1 / bekezdésében és z évi LIII. Tv. / továbbiakban: Kt. / 46.. /1 / bek. c/ pontjában kapott felhatalmazás alapján a város tiszta, esztétikus képének kialakítása, fenntartása, védelme, az emberi egészség megóvása, a környezet károsodásának megelőzése, csökkentése, megszüntetése érdekében a helyi körülményeket figyelembe véve az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területére a jogi és magánszemélyekre, jogi személyek társulására, magánszemélyek társaságára is egyaránt kiterjed (1a) A 10., 10/A. és 11. rendelkezései vonatkozásában a rendelet területi hatálya Sárvár város közigazgatási területén a) a belterületi ingatlanokra, b) az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlanokra, és c) a külterületen az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendelet 29. (4) bekezdésében meghatározott, mezőgazdasági területen elhelyezett lakóépülettel rendelkező ingatlanokra terjed ki. (1b) A 10., 10/A. és 11. rendelkezései vonatkozásában a rendelet személyi hatálya az (1a) bekezdésben meghatározott ingatlanok mindenkori tényleges birtokosaira, és az általuk avarés kerti hulladék égetésével vagy a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezés használatával megbízott személyekre terjed ki. (2) E rendeletet kell alkalmazni: a.) a zöldterületek fenntartására és karbantartására, b.) a csapadék és szennyvízelvezetésére, c.) földvédelemre, d.) vízvédelemre, e.) levegő tisztaságának védelmére, f.) zaj elleni védelemre. 1 Az 1. (1a) és 1b) bekezdéseket beiktatta a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 1. -a, hatályos július 1. napjától 1

2 1/A. 2 E rendelet alkalmazásában: a) Avar: az ingatlan talaján összegyűlő, elhalt növényi részekből álló réteg. b) Kerti hulladék: az ingatlanon végzett zöldterület gondozási, kertészeti, gyümölcs termesztési, zöldség termesztési munkálatok során keletkezett hulladékká vált növényi maradványok, szövetek, így különösen a fű, lehullott lomb, levél, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék. c) Az ingatlan tényleges birtokosa a polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény 5:2. -ában meghatározott személy. d) kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések: fűnyíró gép, sövénynyírógép, fűkasza, robotkapa, lombszívó, lombfújó, motorfűrész, gépi körfűrész, szalagfűrész. II. Fejezet ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSA ÉS KEZELÉSE 2.. A város területén lévő közhasznú parkok építéséről, felújításáról, fenntartásáról, gondozásáról és ápolásáról, valamint a közcélú zöldterületeken, a parkokban lévő burkolt és burkolatlan utak, járdák tisztántartásáról az önkormányzat gondoskodik. / 1 / Az ingatlanok területén lévő zöldterület létesítéséről, fenntartásáról, gondozásáról az ingatlan használója / tulajdonos, bérlő, kezelő/ / továbbiakban: használó / köteles gondoskodni. / 2 / A közterületbe nyúló fák és élő sövény gallyazásáról legalább 2 méter magasságig az ingatlan használója köteles gondoskodni. / 3 / A közüzemi légvezetékek alatt lévő fák gallyazását a használó rendszeresen köteles elvégezni. 3.. / 4 / Zöldterületek létrehozása során olyan növények telepítésére kerülhet sor, amelyek virágpora allergiás megbetegedéseket nem okoz, ill. levegőbeni koncentrációjuk a megengedett határérzéket nem lépi túl. Továbbá tilos egyéb környezetszennyezést okozó növények / pl. nőivarú nyárfa / telepítése is. 3/A.. 3 / 1 / A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008 / XII. 30. Korm. Rendelet hatálya alá tartozó, közterületen lévő fás szárú növény kivágására vonatkozó engedély iránti kérelemhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot a Városfejlesztés és Környezetvédelmi Bizottság adja ki. 2 Az 1/A. -t beiktatta a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 2. -a, hatályos július 1. napjától 3 Beiktatta: 10/2009. /II.13./ ör. 1. -a. Hatályos: február 13. 2

3 / 2 / A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatot tehet. Véleményt nyilváníthat a közterületen lévő fás szárú növény pótlásával kapcsolatosam az ültetendő fás szárú növény fajára, fajtájára és darabszámára, ültetés helyére vonatkozóan. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 4.. / 1 / Tilos a közpark területére gépjárművel behajtani és ott parkolni! E tilalom alól a jegyző felmentést adhat. / 2 / Tilos a fák és egyéb növények rongálása, pusztítása, beszennyezése vagy olyan szakszerűtlen kezelése, amely értékük csökkenésével jár! / 3 / Közműfektetés vagy kárelhárítás után a zöldsáv eredeti állapotba történő helyreállítását a kivitelező köteles elvégezni / 4 / Tilos a fák megcsonkítása, a fákra plakátok ragasztása és szegezése! / 5 / A közhasználatú zöldterületeken a védett gerinces állatok bármely eszközzel történő zavarása, a fészkek rongálása, a tojások és fiókák kiszedése és irtása tilos! / 6 / A közhasználatú zöldterületeken környezetszennyező tevékenységet folytatni különösen járművet mosni, valamint ilyen célra közkifolyót igénybe venni tilos! / 7 / Közparkok területén állatok legeltetése tilos! III. Fejezet CSAPADÉK ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS 5.. Vízfolyások, patakmedrek, nyílt csapadékvíz elvezető árkok szennyezése, ezekbe valamint ezek partjaira hulladék és törmelék lerakása tilos! / 1 / Kommunális szennyvizet közterületi szennyvízcsatornába bevezetni a SÁRVÁR VÍZ KFT engedélyével szabad. A jegyző a szennyvízcsatornával ellátott utcákban- figyelemmel a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38 /1995. / IV. 5. / Korm. Sz.r / 5 / bek. a/ pontjában foglaltakra- a / házas / ingatlanok tulajdonosait, használóit kötelezheti a szennyvízrendszerre való rácsatlakozásra. / 2 / Közterületi csatorna hiányban kommunális szennyvíz elhelyezésére egyedi közműpótló berendezést / vízzáróan kialakított szennyvízgyűjtő medencét / kell kialakítani. A szennyvízgyűjtő rendszeres karbantartásáról és szükség szerinti ürítéséről a tulajdonos köteles gondoskodni. 3

4 / 3 / A gyűjtött, szippantott kommunális szennyvíztérítés ellenében kizárólag a városi szennyvíztelepen helyezhető el. / 4 / Közterületre, csapadékcsatornába, patakba, vízfolyásba szennyvizet vezetni, kibocsátani/ az előírt tisztítás esetét kivéve / tilos! / 5 / Az ingatlanokon keletkező csapadékvizet közterületi csapadékcsatornába bevezetni a jegyző engedélyével lehet. / 1 / A föld védelme IV. Fejezet FÖLDVÉDELEM 7.. a.) kiterjed a öld felszínére, és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira / Kt / 1 / b.) magába foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása, valamint élővilága védelmét is. / Kt (2 ) / / 2 / A város közigazgatási területét csak az általános rendezési tervben meghatározott célra lehet felhasználni. / 3 / A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, amelyek a környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják. / 4 / A mezőgazdasági művelésre, valamint az általános rendezési terv szerint városfejlesztési célra nem hasznosítható területek erdősítését / fásítását/ fokozatosan meg kell oldani. / 5 / A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után- jogszabály vagy hatósági határozat rendelkezése szerint már a környezet- használat során is a terület ütemezett helyreállításáról rendezéséről, illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni. ( Kt ( 3 ) /. V. Fejezet VÍZVÉDELEM 8.. / 1 / A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjaira és a víztartó képződményekre. / Kt. 18..( 1 ) / 4

5 / 2 / A vizek természetes hozamát, lefolyását,áramlási viszonyait medrét és partját csak a vízi életközösségek megfelelő arányainak megtartásával és működőképességek biztosításával szabad megváltoztatni. / Kt ( 2 ) / / 3 / Ki kell jelölni a városi ivóvíz ellátását biztosító vízbázisok hidrogeológiai védőterületeit. / 4 / A város közigazgatási területén ásott vagy fúrt kutat létesíteni csak jegyzői engedéllyel lehet. / 5 / A vízbázisra veszélyes területeken műtrágyázni, szemetet elhelyezni, állatot tartani tilos, ipari és egyéb építményt elhelyezni csak külön jogszabály szerint lehet. / 6 / Műtrágyát, növényvédő szert, szennyvizet. Szennyvíziszapot, a vízvédelmi területen belül használni, tárolni és elhelyezni nem szabad. / 7 /A város közigazgatási területén veszélyes hulladékot, tisztítatlan szennyvizet élővízbe, illetve talajba juttatni / elásni tilos. / 8 / Tilos nyílt vízfolyások, árkok, tavak partján szemetet, hulladékot elhelyezni, illetve égetni. / 9 / A Rába folyón, a Gyöngyös patak és Csónakázó és egyéb, a város közigazgatási területén lévő tavakon, valamint közvetlen környékükön környezetkárosító tevékenységet végezni, illetőleg ilyent engedélyezni még ideiglenesen sem szabad. / 10 / A Rába folyó, a Gyöngyös patak és a Csónakázó tavak a város általános rendezési tervében / ÁRT / meghatározott célra történő hasznosítását biztosítani, a hasznosítást folyamatosan ellenőrizni kell. / 11 / Tilos a Rába folyó és az árvédelmi töltés mellett 10 m-es, a Gyöngyös műcsatorna és a többi vízfolyás mellett 3m-es sávban fát és bokrot ültetni. / 12 / Az állami és társulati kezelésű vízfolyások mentén 3m- es sávban csak gyep, 6m-es sávban úgynevezett zöld folyosó alakítható ki. / 13 / Partmenti ingatlan tulajdonosa / használója/ köteles haladéktalanul gondoskodni a vízfolyás által partra kihordott, illetve közvetlenül a vízparton található szemét és hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról. / 14 / Ha a csapadékvíz árokba történő akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásokba kerülő szemét, hulladék vagy hordalék akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok, vízfolyás kitisztítását a partmenti ingatlan tulajdonos / használója/ köteles elvégezni. / 15 / A belterületi vízelvezető árkok / utcai árkok/, folyókák partjait, a partmenti ingatlan tulajdonosa / használója/ köteles tisztán tartani, rendszeres kaszálni. Az ott lévő növényzetet gondozni. / 16 / A csapadékvíz elvezető árkok medrének rendezése a zárt csapadékrendszer tisztántartása a létesítmény kezelőjének feladata. 5

6 VI. Fejezet LEVEGŐTISZTASÁG- VÉDELEM 9.. Háztartási tevékenységgel okozott légszennyezés / 1 / Egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanokon a fűtőberendezést, valamint valamennyi ingatlanon a főzőberendezést úgy kell használni, hogy az abból kibocsátott égéstermék a berendezésre jellemző szükséges mértéket meghaladóan ne szennyezze a levegőt. / 2 / Az / 1 / bekezdésben említett berendezésekben csak olyan tüzelőanyag égethető, amit a berendezés használati utasításában engedélyeztek. / 3 / Tilos nyílt téren és bármilyen berendezésben veszélyesnek minősülő hulladékot, vagy égetése során veszélyessé minősülő anyagot égetni / műanyagok, gumi, fáradt olaj, vegyszeres és festékes göngyöleg, gyógyszermaradványok, szárazelem/! Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai 4 A város területén az avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani, komposztálni kell /A. (1) Az ingatlanon az ott keletkezett avar és kerti hulladék égethető el a jelen (2)-(5) bekezdései szabályainak, továbbá a tűzvédelmi, levegővédelmi jogszabályi és hatósági előírások betartásával. E rendelet előírásai nem mentesítenek a más jogszabályban előírt hatósági engedély így különösen, az 1. (1a) bekezdés b) és c) pontjában leírt külterületi ingatlan esetében a tűzvédelmi hatóság engedélyének megszerzése alól. (2) Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetését, április 1. és április 30., valamint november 1. és november 30. közötti időszakban, ezen időszakokon belül minden naptári héten hétfőtől péntekig, ezen időszakon belül minden naptári napon órától napnyugtáig amennyiben a napnyugta óra után következik be, akkor óráig lehet végezni. (3) Avar és kerti hulladék égetését az ingatlan mindenkori birtokosa, vagy az általa megbízott cselekvőképes személy végezheti. (4) Nyílttéri égetés során a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Égetést végezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával, szélcsendes, pára- és csapadékmentes időben lehet. 4 A 10. -t és a megelőző címet módosította, valamint a 10/A -t beiktatta a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 3. -a, hatályos július 1. napjától 6

7 (5) A füstképződés csökkentése érdekében a nem komposztálható avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell. VII. fejezet ZAJOK ELLENI VÉDELEM A magántulajdonú ingatlanok használata során a közösségi együttélés kialakult alapvető szabálya, hogy tilos a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezések használata az alábbi időpontokban: a) minden nap 20 órától következő nap 10 óráig terjedő időszakban, továbbá b) szombati napokon az a) pontban meghatározottakon túl órától 20 óráig terjedő időszakban, c) vasárnap és munkaszüneti napokon egész nap VIII. Fejezet EBEKKEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK 15.. / 1 / Az önkormányzat képviselő-testülete parkok területére az ebek bevitelét megtilthatja, de ebben az esetben a terület bejáratát tilalomra vonatkozó közérthető jelzőtáblákkal kell ellátni. / 2 / Az ebek tartásával kapcsolatos egyéb előírásokat az önkormányzat állattartási rendelete tartalmazza. IX. Fejezet 5 A 11. -t módosította a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 4. -a, hatályos július 1. napjától 6 A okat hatályon kívül helyezte a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése, hatálytalan július 1. napjától 7

8 ÖNKORMÁNYZATI KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP 16.. / 1 / Az önkormányzat helyi környezetvédelmi alapot hoz létre. / 2 / A környezetvédelmi alapot kizárólag környezetvédelmi célra lehet felhasználni. / 3 / A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő. Testületnek történő beszámolási kötelezettségi mellett a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság gondoskodik. X. Fejezet EGYÉB, KÖRNYEZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS HELYI ELŐÍRÁSOK 17.. A köztisztasági és a települési szilárd hulladékgyűjtését összefüggő tevékenység ellátását, a közterület- használat engedélyezésével kapcsolatos eljárást,. Valamint az állatok tartását az önkormányzat külön rendeletekben szabályozza. XI. fejezet EGYÉB RENDELKEZÉSEK Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közterületek tisztántartásáról, a háziszemét gyűjtéséről és elhelyezéséről, a közterületek használatáról, a fásított és parkosított zöldterületek védelméről szóló többször módosított 11/1991. / VII..2. / sz. önkormányzati rendelet 11.. / 2 / és / 3 / bekezdése, és a 14.. / 2/ és / 3 / bekezdése hatályát veszti. Sárvár, január 28. /: Dr. Dénes Tibor :/ /: Dr. Radics Mihály :/ polgármester jegyző Kihirdetve: Sárvár, január 28. /: Dr. Radics Mihály :/ jegyző 7 A 18- -t hatályon kívül helyezte a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése, hatálytalan július 1. napjától 8

9 1. számú melléklet A település területén szolgáltató tevékenységből származó megengedett zajterhelési alapértékek: 8 8 A 1. számú mellékletet hatályon kívül helyezte a 14/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 5. (2) bekezdése, hatálytalan július 1. napjától 9

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete

Szilvásvárad Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008. (VI.25.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (Egységes

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben)

Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2001. /VI. 29./ számú rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól. (egységes szerkezetben) Perőcsény község Önkormányzat Képviselő Testülete az itt

Részletesebben

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről Bakonykoppány község képviselő-testülete,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t. a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról

Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t. a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VIII. 10.) r e n d e l e t a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról Ábrahámhegy Község Önkormányzata a települési környezet megóvása

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2005. (II. 9.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről és az állattartás szabályairól Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről

Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2000. (XII.08.) sz. rendelete a környezetvédelemről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a község

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. F E J E Z E T ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Heresznye Község Önkormányzata 15/2011.(XII.21.) önkormányzati rendelete a helyi környezet- és természet védelméről, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről - egységes szerkezetben - Heresznye Község

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről

Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (III. 29.) rendelete a helyi környezet védelméről Jobbágyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község környezeti állapotának, - lehetőségeinek

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2004.(VI.30.) sz. rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉR L (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a környezetvédelem

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E

NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E NYIRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/1998. (III.03.) ÖKT sz. R E N D E L E T E egységes szerkezetben a 13/1999.(V.31), a 4/2000. (II.04.), a 5/2001. (II.01.), a 20/2001.(XII.22), a 6/2002.

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E

Zsámbék Város * Képviselő-testületének. 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E Zsámbék Város * Képviselő-testületének 13/2006. (VII.24.) Ö.K. számú R E N D E L E T E a köztisztaságról és környezetvédelemről a 21/1970(VI.21. Korm. Rendelet, 2000 évi XXXV törvény, 49/(IV.3.) Kormányrendelet,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2011. /VI. 30./ önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben