A KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Azonosító adatok: A könyvtár elnevezése: Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola Könyvtára Cím: azonos az iskoláéval Létesítés időpontja: az iskolaalapítással azonos Bélyegző: saját bélyegzőnk nincs, hivatalos levelezést az iskolai adminisztráción keresztül bonyolítjuk le, de tulajdonbélyegzőnk van. 2. A könyvtár fenntartása: Könyvtárunk fenntartásáról és fejlesztéséről Kiskunhalas Város Önkormányzata gondoskodik az iskolai költségvetés által. A szakszerű könyvtári szolgáltatások kialakításáért az iskola és a fenntartó vállal felelősséget. Az iskolai könyvtár működését az iskola ellenőrzi, és a nevelőtestület javaslatainak meghallgatásával irányítja. 3. Szakmai szolgáltatások: Könyvtárunk szakmai tevékenységét szaktanácsokkal segíti a városi könyvtár, pedagógiaimódszertani útmutatással és továbbképzéssel a megyei pedagógiai könyvtár. Az iskolai könyvtár munkájának értékelését az országos szakértő jegyzékben szereplő szakember végzi. 4. Gazdálkodás: Könyvtárunk feladatainak ellátásához szükséges financiális feltételeket az intézmény a költségvetésben biztosítja. A fejlesztésre fordítható összeg megállapításához el kell jutni odáig, hogy a pántlikázott fejkvótát a könyvtár megkapja, ezáltal a pedagógiai programban meghatározott dokumentumszükséglet beszerezhető. A fejlesztésre tervezett keretet úgy kell a könyvtáros tanár rendelkezésére bocsátani, hogy a tervszerű és folyamatos beszerzés biztosítható legyen. Az iskola gazdasági vezetője gondoskodik a napi működéshez szükséges technikai eszközökről, irodaszerekről, szociális feltételekről. (Ezek: kölcsönző-füzet, papír a számítógép nyomtatójához, íróeszközök, nyilvántartó füzetek.) A könyvtár működéséhez szükséges dokumentumok (szakirodalom) és nyomtatványok beszerzése a könyvtáros tanár feladata. A könyvtári költségvetés gyűjtőkörnek megfelelő felhasználásáért a könyvtáros tanár felelős, ezért csak beleegyezésével lehet a könyvtári keretből dokumentumot vásárolni. 5. Az iskolai könyvtár feladata: Az iskolai könyvtár az oktató-nevelő munka eszköztára, szellemi bázisa. Gyűjtőköre igazodik a műveltségi területek, illetve tantárgyak követelményrendszeréhez és az iskola tevékenységének az egészéhez. Gyűjteményünk szakszerű, a ráépülő könyvtári szolgáltatások jelenleg részben tudják biztosítani a tanulás-tanítás folyamatában jelentkező szaktanári-tanulói igények teljesítését, illetve könyvtár-pedagógiai program megvalósítását. Ez teljesebbé akkor válhat, ha a fejkvótát megkapjuk.

2 Feladataink: A gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása és védelme. Könyvtári és szakirodalmi szolgáltatások nyújtása az iskola tanulóinak és pedagógusainak: kölcsönzés, helyben használat, szakirodalmi tájékoztatás. Könyvtárhasználati ismeretek oktatása, és feltételek biztosítása a további műveltségi területek számára, könyvtári foglalkozások tartásához. Az iskola pedagógusaival együttműködve a tanulók segítése eredményes tanulási, olvasási és önművelési szokásaik kibontakoztatásában. Együttműködés a városi könyvtárral - kapcsolatkeresés más iskolák könyvtáraival és kapcsolattartás a megyei pedagógiai könyvtárral. 6. Gyűjteményszervezés: Gyarapítás: Főleg a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal kötött évenként megújítandó szerződés alapján vagy előfizetéssel, vagy átutalással. Alkalmanként ajándék és csere útján is gyarapítunk. Kiadóktól rendelünk esetenként olyan dokumentumot, melyet a KELLO nem forgalmaz. Készpénzes fizetéssel jobbára az évente rendezett tankönyvbörzén vásárolnak iskolánk alapítványai a könyvtár részére. Magánszemélyektől kapott ajándékoknak csak gyűjtőkörünkbe tartozó darabjait tudjuk elfogadni. A gyűjtőkörünkbe nem illő műveket -az ajándékozó engedélyével jutalmazásra vagy cserére felhasználjuk. Legfontosabb tájékozódási segédletünk a KELLO Állománygyarapítási tanácsadója. Ezt minden évben megrendeljük. A pedagógiai szakirodalom egy részét kiadói katalógusok alapján rendeljük. Ajánló bibliográfiák segítségével retrospektív állománykiegészítést végzünk. A megrendelő dokumentumok adatait összevetjük a leíró katalógussal és a nyilvántartással. A beszerzési keretünk negyedévi lebontásához igazítjuk a gyarapítás ütemét. Ha ez túllépi az előirányzott összeget, akkor a csökkentés úgy történik, hogy először az ajánlott művek példányszámát majd féleségét csökkentjük, s ha még ez kevés, akkor csökkentjük a törzsanyagot. Az így kihagyott dokumentumokról cédulát teszünk a deziderátumba. A csomagbontás utáni problémákat azonnal jelezzük a szállítónak. A megrendelésekről nyilvántartást vezetünk. Az újdonságokról tájékoztatást függesztünk ki a könyvtárban és a tanári szobában, ill. a faliújságon. A beérkezett dokumentumok számláit a gazdasági hivatal őrzi a könyvtáros által előzőleg ellenjegyezve, leltári számmal ellátva. A könyvtári keret felhasználásáról nyilvántartást vezetünk. A könyvtári irattárban dossziékban elhelyezzük a gazdasági-pénzügyi iratok másolatát. Állományba vétel: Az új dokumentumokat ellátjuk a könyvtár tulajdonbélyegzőjével, leltári számmal, raktári jelzettel. A tartós megőrzésre szánt dokumentumokat hat napon belül egyedi végleges nyilvántartásba vesszük. Jelenleg kétféle ilyen nyilvántartásunk van: egy a könyveknek és egy a nem hagyományos információhordozóknak (videokazetták, CD). Az 1999-es évtől térünk rá a számítógépes nyilvántartásra, mivel multimédiás számítógépet és könyvtári adatbázist nyertünk a Soros Alapítványtól. Végleges nyilvántartásainkat nem selejtezünk. Időleges nyilvántartásba vesszük a tankönyveket, tankönyvjellegű taneszközöket, ezekhez kötődő útmutatókat, kézikönyveket, tervezési, oktatási segédleteket, pályaválasztási kiadványokat és egyéb gyorsan avuló dokumentumot. Az egyedi nyilvántartású dokumentumokról csoportos leltárkönyvet vezetünk.

3 Állományapasztás: Állományunk nagysága alapján háromévenként leltározunk a törvény értelmében, s ezekből minden második eset csak részleges. Tervszerű apasztással szabadítjuk meg a könyvtár állományát az elavult és fölösleges dokumentumok nyomasztó terhétől. Ezt a könyvek tartalmi elemzésével a szaktanárok segítségével végezzük: tudományos túlhaladottság, rendeletek, szabványok változása, újabb átdolgozott, bővített kiadás megjelenése miatt. Helyismereti anyagot nem selejtezünk. Fölöslegessé válnak gyűjtőkörünkön kívül eső és csonka többkötetes könyvek. Természetes elhasználódás miatt az esztétikai nevelés érdekében selejtezzük a nem különösen értékes könyveket. Az érétkeseket inkább köttetjük. Elemi csapás (tűz, beázás, betörés) miatt megrongálódott vagy megsemmisült dokumentumokat csak az igazoló hozzájárulással, a felelősség tisztásása után törölhetünk az állományból. Kölcsönzés közben elveszett dokumentumok kivezetése az állományból a kártérítés módjától függ. Ennek eldöntése a könyvtáros tanár feladata (megtérített vagy behajthatatlan). A törlés folyamata: Csak az időleges nyilvántartásban levő könyveket törölheti a könyvtáros tanár saját hatáskörében. A többire az igazgató ad engedélyt. Az állományellenőrzés és a kivonás nem történhet azonos időben. Az apasztásnál kivont fölös példány dokumentumokat felajánljuk a tanároknak és a diákoknak csekély összegért, melyet aztán új könyvek vásárlására fordítunk. Ennek bizonylatát a törlési jegyzőkönyvhöz csatoljuk. A dokumentumok kivezetése a leltárkönyvből mindenkor az igazgató aláírásával és az iskola bélyegzőjével hitelesített jegyzőkönyv alapján történik (formanyomtatvány szerint). Ennek mellékletei: törlési jegyzék, gyarapodási jegyzék a megtérítésről, törlési ügyirat az időleges nyilvántartás vonatkozásában. 7. Állományvédelem: A könyvtáros tanár az állományért és működéséért - az intézmény által biztosított személyi és tárgyi feltételek keretein belül - anyagilag és erkölcsileg felelős. Az állomány ellenőrzése Az állomány ellenőrzése az egyedi nyilvántartás tételes ellenőrzését jelenti. Ezt az igazgató rendeli el, de személyi változás esetén az új könyvtáros is kezdeményezheti. A végrehajtásért és a személyi, tárgyi feltételek biztosításáért a gazdaságvezető a felelős. A letéti állományokat évente kell ellenőrizni a szaktantermekben. A leltározást szorgalmi időn kívül kell végezni, mert ilyenkor a könyvtári szolgáltatás szünetel. Előkészítése: pontos raktéri rend teremtése, nyilvántartások, pénzügyi dokumentumok lezárása. Legalább 2 személy végzi. Az ellenőrzést vagy a leltárkönyv vagy a raktári katalógus alapján végezhetjük, de a számítógép fog belépni az állomány felvitele után. Jegyzőkönyvvel zárul az ellenőrzés. Az ebben mutatkozó hiány okait fel kell tárni és az igazgató engedélye alapján lehet törölni a fennálló törvény szerint. Az állomány jogi védelme: Szaktanár által vásárolt szakkönyvet csak számlával együtt lehet állományba venni. A nyilvántartásokat naprakészen kell vezetni. A könyvtáros tanár kötelességszegésért felelősségre vonható.

4 A kölcsönző anyagilag felel az általa okozott kárért. A tanulók és dolgozók munkaviszonyát csak a könyvtári tartozás rendezés után lehet megszüntetni. Ennek elmulasztása esetén a kiléptetését végző hivatalnokot terheli az anyagi felelősség. A letéti állományokat névre szólóan kell kiadni, s értük a szaktanár anyagilag felelős, ha a tárolóhely vagyonvédelmileg alkalmas. Iskolánkban jelenleg nem megoldható, hogy a könyvtár kulcsai csak a könyvtárosnál és a portán legyenek, s ennek jogi következményeit le kell vonni. Fizikai védelem: A tűzrendészeti szabályokat be kell tartani: dohányozni tilos. Távozás előtt a helyiséget áramtalanítani kell. Kézi tűzoltó készülék van. Tűz esetén vizet nem szabad használni. Szigorúan ügyelni kell a tisztaságra: portalanítani, szellőztetni. A penészes könyveket el kell távolítani. Kölcsönzés: Egyelőre osztályonkénti kölcsönző-füzettel történik, később áttérünk a számítógépes nyilvántartásra. A gyerekeknél hétig lehet a könyv - terjedelmétől függően. A tanároknál a szakkönyvek fajtájától függően akár évekig is maradhatnak, ha a példányszám az állományban elegendő. Az állomány elhelyezése: Szabad polcos az állomány 80%-a. Az 1945 előtti könyveket szekrényekben tároljuk. Letétek vannak a szaktantermekben, a szertárban és a tanáriban füzetes nyilvántartásban vezetve. Állományegységeink: Kézikönyvtár, mesegyűjtemény, ismeretközlő irodalom, szépirodalom, pedagógiai könyvtár, AV-dokumentumok. Az állomány feltárása: Raktári katalógusunk tartalmazza az utóbbi húsz év könyveit. Ennek jelentősége csökkeni fog, ha számítógépre visszük az állományt. A leíró katalógus hiányos, de a keresését a továbbiakban a számítógépen ún. tárgyszavas módon végezzük, a csak az állomány 1976 előtti részét kell retrospektív konverzióval a gépre vinni, hogy mindenféle katalógus: azaz raktári, leíró és tárgyi szerepe beteljesüljön. 8. Az iskolai könyvtár szolgáltatásai: Legfőbb feladat, hogy a tanítás ideje alatt és órán kívül lehetővé tegye a gyűjtemény használatát. Nyitvatartása reggel 9 - délután 4 óráig tart, bár ez túllépi a heti 22 órát, de a délelőtti órákban van lehetőség a feldolgozó és adminisztratív munkára. Használhatják az iskola tanulói és dolgozói. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtárhasználat módja: helybenhasználat, kölcsönzés, csoportos használat. A helybenhasználathoz a könyvtáros szakmai segítséget nyújt a tájékozódásban, az információk kezelésében, a szellemi munka technikájának alkalmazásában. Csak helyben használhatók: a kézi könyvtár, AV-anyagok, folyóiratok. Ezeket szaktanárok órára kikölcsönözhetik. A kölcsönzésben lévő dokumentumok előjegyezhetők. A kölcsönző az elveszett vagy megrongált könyvet köteles hibátlan példánnyal vagy a könyvtár számára szükséges más művel megtéríteni. A könyvtári szakórák megtartásához a könyvtáros segítséget nyújt szakmai oldalról. A könyvtárban megtartott helyhiány miatti órák vagy értekezletek zavarják a könyvtár működését.

5 9. A könyvtár egyéb szolgáltatásai: Információszolgáltatása a könyvtár dokumentumai és adatbázisa alapján. Szakirodalmi témafigyelés a tanulmányi pályázatok, nevelőtestületi értekezletek előkészítéséhez. Irodalomkutatást végez a könyvtáros a könyvtári szakórák előkészítése során a szaktanár részére. A tantárgyi jegyzékek gondozását a gyűjteményváltozás tükrében elvégzi. Tantárgyakhoz, szakköri témákhoz ajánló bibliográfiát készít kérésre ugyanúgy diákoknak is. Ez mindig a pedagógiai program céljainak függvényében történik. Könyvtárunk a szolgáltatásait a Munkanapló című formanyomtatványban tartja nyílván: kölcsönzési statisztikák, könyvtári szakórákat. Kiskunhalas, november 13. Kerekes Katalin igazgató Kornethné Nagy Zsuzsanna könyvtáros

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁNAK DOKUMENTUMAI Az oktatás a tanulás tudománya és a tanítás művészete A szabályzat a következő jogforrások

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Művészetek Háza. Pilisvörösvár

Művészetek Háza. Pilisvörösvár Szervezeti és Működési Szabályzat Művészetek Háza - Kulturális Központ és Városi Könyvtár, Pilisvörösvár Pilisvörösvár, 2014. április 1. 1. Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. SZMSZ alapjául szolgálójogszabályok

Részletesebben

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012.

KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. KOSSUTH MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA C E G L É D 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 3 Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata

A Kölcsey Ferenc. Városi Könyvtár. szervezeti és működési szabályzata A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár szervezeti és működési szabályzata Szervezeti és működési szabályzat Tartalomjegyzék Szervezeti és működés szabályzat... 2 1. sz. melléklet: A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/ 272-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jókai Mór Városi Könyvtár Pápa, Fő tér 1. (Várkastély) Záradék: Pápa Város Önkormányzata nevében az Önkormányzat Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága jóváhagyta:

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM MUNKAKÖRILEÍRÁS-MINTÁI

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM MUNKAKÖRILEÍRÁS-MINTÁI A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM MUNKAKÖRILEÍRÁS-MINTÁI 2012 1. Igazgató 2. Igazgatóhelyettes 3. Gazdasági vezető 4. Munkaközösség-vezető 5. Osztályfőnökimunkaközösség-vezető 6. Pedagógus 7. Könyvtárostanár

Részletesebben

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA

ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA ZALAEGERSZEGI VÁROSRÉSZEK MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA ÉS KÖNYVTÁRA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Wohner Csaba igazgató 1 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A Szervezeti és Működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől

Szervezeti és Működési Szabályzat. Érvényes: 2010. január 1-jétől Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes: 2010. január 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK 1.1 Szervezeti és Működési Szabályzat célja...4 1.2 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok...4 1.2.1 Alapító

Részletesebben

1. A kollégium vezetése, irányítása

1. A kollégium vezetése, irányítása 1. A kollégium vezetése, irányítása A kollégium szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegység. Azokban a szakmai kérdésekben, amelyek csak a kollégiumra vonatkoznak, a kollégiumban döntenek.

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2014. január 15. 2 Tartalomjegyzék 1. FEJEZET. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA,

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, A BUDAPEST II. KERÜLETI J Á R D Á N Y I P Á L ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA, amely az intézmény fenntartója, a Budapest, II. ker. ÖNKORMÁNYZAT jóváhagyásával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. Tel / Fax: 06-25-431-890 OM azonosító: 200290 Nyilvántartási szám: 04-0051-05 Felnőttképzési

Részletesebben

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ELFOGADTA A BIATORBÁGYI RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE június hó 29. napján.

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 1.2. Jogszabályi háttér... 4 1.3. Az SZMSZ

Részletesebben

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13

4.8 Az intézmény szervezeti felépítése... 13 A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABS BÁLYZAT 2013 TARTALOM 1 Általános rendelkezések... 7 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2 A szervezeti

Részletesebben

A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata A Helischer József Városi Könyvtár, Esztergom intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális és Sport Bizottsága a kulturális javak védelméről,

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu OM: 201531 Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 titkarsag.hjg@enternet.hu OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tiszaföldvár,

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Komló Város Önkormányzat József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT Hatályos: 2007. január 1-től 1 "Az információs társadalom és a demokratikus jogállam működésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2014. Szervezeti és működési szabályzat Az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Jóváhagyta

Részletesebben

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata

Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata A Roszík Mihály Evangélikus Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette: az iskola igazgatója Hatálybalépés időpontja: 2013. szeptember 1. Felülvizsgálati időpont: 2016. augusztus 31.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat SZENT ISTVÁN EGYHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Szervezeti és működési szabályzat A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 4 alapján Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Részletesebben