Az Európai Bíróság ítélete külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Bíróság ítélete külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról*"

Átírás

1 Az Európai Bíróság ítélete külföldi határozatok elismeréséről és végrehajtásáról* A gyermek meg nem hallgatásának következménye az ítélet végrehajtására Hivatalos hivatkozás: Tárgyszavak: Értelmezett jogszabályhelyek: 1 1. Az ügy tényállása és az előzetes döntés iránti kérelem 2. Az előzetes kérdés jogi kontextusa 3. A főtanácsnoki állásfoglalás 3.1 A főtanácsnok állásfoglalása a felmerült jogkérdések tükrében 3.2 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések alapjául szolgáló előfeltevés megalapozottsága 4. A döntés érvelése 4.1 Az előzetes kérdések 4.2 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről 5. A rendelkező rész és a ratio decidendi 6. Az érvelés kritikája 7. Az ítélet jelentősége 1. Az ügy tényállása és az előzetes döntés iránti kérelem - - a spanyol bíróságoknál mindketten kérelmezték a házasság felbontását, valamint a közös gyermek feletti kizárólagos felügye- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n 5 de Bilbao 12-i határozatában a felügyeleti jogot ideiglenesen az apára ru- ban az Equipo Psicosocial Judicial - apára kell ruházni, mert ő jobban tudja biztosítani a gyermek - felügyeletnek az anyára ruházása ellentétes lenne a szakvélemény következtetéseivel és a bonum filii A határozat eredményeképpen Andrea az apa háztartásá- - ban töltötte, és a nyári szünidő végeztével is ott maradt, ettől 15-i határozatában megtiltotta Andreának, hogy az anyja, annak bármely családtagja vagy a vele rokonságban álló bármely rozat ezen kívül a végleges ítélet kihirdetéséig felfüggesztet- sában folytatódott a gyermek feletti felügyeletre vonatkozó szerzése okán és Andrea személyes meghallgatásának szüksé- csolódó Oberlandesgericht Celle hogy a szakértői véleményezés és Andrea meghallgatása után nem engedélyezte, hogy Andrea meghallgatására videokon i ítéletében az Andrea feletti kizárólagos felügyeleti jogot tott be az Audiencia Provincial de Bizkayá - nyítás felvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együtt- - kérheti a megkeresett bíróságtól, hogy a bizonyítás-felvétel során használjon távközlési technológiákat, különösen a videokonferenciát és a telefon- róságnak az ilyen igényeket teljesítenie kell, kivéve, ha nem egyeztethető - 8

2 - kérelmet elutasította, azzal az indokolással, hogy a spanyol eljárási szabályok alapján a fellebbviteli eljárásban bizonyításfelvétel csak a törvényben kifejezetten meghatározott esetekben Amtsgericht Celle - Oberlandesgericht Celle - a gyermek meghallgatása során megállapította, hogy Andrea kitartóan ellenzi visszavitelét és kifejezetten megtagadta a jelölt szakértő szakvéleménye alapján Andrea korára és érett Bundesamt für Justiz zó egyes jogintézmények végrehajtásáról szóló törvény (Gesetz zur Aus- und Durchführung bestimmter Rechtsinstrumente auf dem Gebiet des internationalen Familienrechts) értelmében a spanyol bíróságnak a gyermek visszavitelét elren i határozatában azt állapította meg, hogy a bilbaói bíróság ítélete nem ismerhető el és nem hajtható végre, mivel a testület nyújtott be e határozat ellen a cellei regionális legfelső bíróság- helyezését, valamint azt, hogy a bíróság utasítsa el volt felesé- abban a részében, amelyben az elrendeli Andreának az apához ta, hogy a bilbaói bíróság nem hallgatta meg Andrea aktuális 16-i, többek közt e gyermek feletti felügyelet jogáról szóló íté- bíróságban kérdések merültek fel azt illetően, hogy abban az esetben, ha ilyen alapjogjogsértés ellenére a végrehajtás szerinti tagállam bírósága semmilyen felülvizsgálati jogkörrel nem rendelkezik, e tagállamot kötheti-e egy tartalmi szempontból ti4 nyilvánvalóan helytelen kijelentést tartalmaz, mivel azt állítja, hogy a spanyol testület meghallgatta Andreát, noha erre nem hogy az eljárást felfüggeszti, és előzetes döntéshozatal céljá- 5 án úgy határozott, hogy ezt az előzetes döntéshozatal iránti ké Az előzetes kérdés jogi kontextusa A családjog területén történő jogegységesítés eredményeként ma már rendelet szabályozza a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásban a joghatóságot, a határoza- nak növekedése hozzájárult a szabályozás újragondolásához, - 7 zású bontóperről beszélünk, ha az eljárásban félként szereplő házastársak különböző tagállamok állampolgárai, vagy ugyanannak a tagállamnak az állampolgárai, de a lakóhelyük más tag- Az egyezmény kimondja a gyors és egyszerű eljárást a gyermek érdekében, hogy tovább szűkíti a jogellenesen elvitt gyermek visszavitelének elutasí- hogy annak a tagállamnak a bíróságai, ahol a gyermek e jogellenes elvitelt vagy visszatartást megelőzően szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett, főszabály szerint megtartják joghatóságukat a szülői felelősség vonatkozá- Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht EuZPR / EuIPR Kommentar értelmezve kivételesen rendelkezik-e a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága saját felülvizsgálati jogkörrel az eredeti eljárás helye szerinti tagállam végrehajtandó határozatában tetten érhető súlyos alapjogi jogsértések - 6 A sürgősségi eljárásról részletesen lásd Európai családjog 7 K Európai polgári eljárásjog 9

3 Vitathatatlan, hogy a családjog területét érintő jogharmoni- a szülői felelősség és a joghatóság, valamint a végrehajtás te- lősség, a szülői felelősség gyakorlója, valamint a felügyeleti jog amely értelmező rendelkezésként a bíróság segítségére van a eljárásjogi szabálymódosítás, hogy a láthatási jogra vonatkozó határozatok és a gyermek visszaadásának elrendelése tekinte- - 8 képest, - ni kell, hogy a gyermek lehetőséget kapjon az eljárások során a meghallgatásra, kivéve, ha ez a gyermek életkora vagy érett- sában a fő kérdés a gyermek jogellenes elvitele vagy visszatar Annak a tagállamnak a bírósága, ahonnan a gyermeket jogellenesen elvitték vagy ahol jogellenesen visszatartották, kellően indokolt egyedi - 11 A gyermek meghallgatása fontos szerepet játszik a rendelet alkalmazásában, jóllehet ez a jogi eszköz nem kívánja módosítani az 12 kimondja továbbá, hogy a tagállamokban meghozott határozatok elismerését és végrehajtását a kölcsönös bizalom elvére kell alapozni, és az elismerés megtagadásának jogalapját a A főtanácsnoki állásfoglalás - 14 A feltétel az, hogy a határozatot meghozó bíróság kiállítson egy igazolást, amely tanúsítja, hogy a gyermek lehetőséget kapott a meghallgatásra, kivéve, ha azt életkora vagy érettsége nem tette ti, hogy a gyermek visszavitelét csak akkor lehet korlátozni, ha - gelési jogának részét képezi, hogy miután Andrea és édesanyja nem jelent meg a testület előtt, a bíróság a gyermek visszavitelét elrendelő végleges határozatot anélkül hozta meg, hogy a gyermeket videokonferencia keretében meghallgatta volna vagy megkísérelte volna megszervezni a németországi meg- zel megsértette a gyermek ahhoz fűződő alapjogát, hogy lehe- javasolja, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága véleménye szerint a rendelet ilyen értelmezése abban a különleges esetben is érvényes, amikor az igazolást helytelenül állították ki, és a gyermek nem kapott lehetőséget a meghallga A főtanácsnok állásfoglalása a felmerült jogkérdések tükrében szerint illetékes bíróságot illeti meg az a jog, hogy elrendelheti a gyermek visszavitelét, ha a gyermek jogellenes elvitelének helye szerinti tagállami bíróság a visszavitelt megtiltó határo- ság igazolást állítson ki arról, hogy a gyermek lehetőséget kapott a meghallgatásra, kivéve, ha életkora vagy érettsége nem ző bíróság arra kívánt választ kapni, hogy a gyermeket megillető valamely alapvető jog különösen súlyos megsértése esetén megtagadhatja-e a határozat végrehajtását, amennyiben a A főtanácsnok azt javasolja, hogy a kérdések alapját képező zös gyermekekkel kapcsolatos szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a - rinti jogilag kötelező megállapodás útján szerzett felügyeleti jogokat, ahol a gyermek közvetlenül az elvitel vagy visszatartás előtt szokásos tartózko- pontjában a felügyeleti jogokat közösen vagy önállóan ténylegesen gyakorolták vagy gyakorolták volna, ha az elvitelre vagy visszatartásra nem kerül jogszabály hatálya értelmében a szülői felelősség egyik gyakorlója nem határozhat a gyermek tartózkodási helyéről a szülői felelősség másik gyakor- AGY Az Európai Unió nemzetközi magánjoga zése nélkül a kiskorúnak a szokásos tartózkodási helyéről történő erőszakos - főtanácsnok indítvá- 10

4 döntéshozatalra felterjeszteni kívánt kérdés azon az előfeltevésen alapul, hogy a gyermek a visszavitelt elrendelő határozathoz csatolt igazolásban foglaltakkal ellentétben nem kapott lehetőséget a meghallgatásra, így az igazolás nem lett volna ki- gának kérelmére a visszavitelt megtagadó határozattal befeje- A vitatott igazolt határozat idézte a gyermeknek az e meghall- - - másodlagosan kifejti, hogy a megkeresett tagállam bírósága még azon feltételezés mellett sem tagadhatja meg egy igazolt 3.2 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések alapjául szolgáló előfeltevés megalapozottsága A főtanácsnok állásfoglalásában a gyermek meghallgatá- 16 határozat, amellyel elrendelte a gyermek visszavitelét az eredeti eljárás helye szerinti tagállami bíróság, ahol meghallgatták kezdés a) pontjában meghatározott eljárás során is, vagy külön - a) pontjában előírt meghallgatás tárgya - a) pontja szerinti 4. A döntés érvelése 4.1 Az előzetes kérdések 17 Az ítéletben azt vizsgálta a bíróság, hogy 18 A főtanácsnoki állásfoglalás is megállapítja, hogy a gyermek más tagállamban hozott bírósági határozatot sértő jogellenes elvitele vagy visszatartása súlyosan sérti a gyermek érdekeit, ezért intézkedéseket ír elő annak érdekében, hogy a legrövidebb úton vissza lehessen vinni a gyermeket a szokásos tar- 19 szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság rendelkezik kizáró- - mek visszavitelének jogellenes megtagadása esetén a kiskorú visszavitelét elrendelő határozat végrehajtását külön eljárások 4.2 Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről téshozatalt kezdeményező bíróság arra a kérdésre vár választ, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes bírósága az alapügy körülményei miatt kivételesen megtagadhatja-e a végrehajtását az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága 20 alapján kiállított igazo- 21 Az eljárás megtagadására elegendő-e az az indok, hogy az utóbbi bíróság az igazolásban tanúsította, hogy meghallgatta a gyermeket, mielőtt házassági bontóper keretében a gyermek feletti felügyelet jogának odaítélése tárgyában határozatot hozott volna, noha e meghallgatásra nem került sor?22 Kétségtelen, hogy a jelen ügy- 5. A rendelkező rész és a ratio decidendi jogellenesen visszatartott gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtását nem tagadhatja meg amiatt, mert az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bírósága határozatával - hajtását, mert a jogsértés fennállásának értékelése az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bíróságainak kizárólagos jogha- b) pontjában említett határozatot, csak akkor bo- a) a gyermek lehetőséget kapott a meghallgatásra, kivéve ha a meghallgatást nem tartották célsze- b) a felek lehetősé A határozatok megtagadásáról részletesen lásd O Európai joghatósági szabályok polgári perekben 22 A gyermek meghallgatása szükséges a gyermek feletti felügyelet jogának 11

5 hogy a gyermeket a lehető legrövidebb időn belül visszavigyék 23 A tagállami jogi szabályozás lehetővé teheti, hogy e határozat ellen legyen helye jogorvos- szemben, akkor biztosíthatja úgy a végrehajtást, hogy a határozat a jogorvoslat ellenére előzetesen végrehajtható, vagy ha a jogorvoslat halasztó hatályú, akkor hat héten belül elbírálják a 24 A gyermek meghallgatásáról szóló igazolást csak akkor bocsáthatja ki a bíróság, ha a gyermek lehetőséget 25 A bíróságok ezt a kötelezettséget saját joghatóságuk körében az Alapjogi Kartának megfelelően teljesítik, azonban kizárólag az eredeti eljárás helye szerinti tag- A ratio decidendi az ítélet rendelkező része alapján szintén - tott igazolást, nem vizsgálhatja felül a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága, még akkor sem, ha az nyilvánvalóan tele körében előírt személyes meghallgatás szabálya nem kötelező, az eljáró bíróság mérlegelhet úgy, hogy éppen a gyer- Az előzetes kérdéseket előterjesztő cellei regionális legfelső bíróságban azért merültek fel kételyek a határozat végrehajtását illetően, mert a német polgári eljárásjog szabályai alapján a gyermeket meg kell hallgatni minden olyan tényállás alapján, let szabályai alapján előfordulhatnak olyan esetek is, amelyben éppen a gyermek érdekében kell eltekinteni a meghallgatásá- 6. Az érvelés kritikája eljárást és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdése- - körűen részletezi a gyermek meghallgatásához fűződő érdek fontosságát, valamint a gyermek visszavitelére vonatkozó sza- Az érvelés helyesen tartalmazza, hogy bizonyos esetekben 26 nesen visszatartott gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtását nem tagadhatja meg a végrehajtás helye szerinti tagállam bírósága arra hivatkozva, hogy az eredeti eljá- - rozat végrehajtásának megtagadását, hiszen nem tudni, hogy A jelen ügyben nem álltak fenn a gyermek meghallgatásának ban ugyan a gyermek meghallgatása megtörtént, de az alapeljárásban nem, és a gyermek ekkor is kifejezte véleményét, állapításával, hogy a gyermek meghallgatásának eseteit mérlegelni szükséges, azonban elegendő kizáró oknak látszanak a Véleményem szerint a spanyol bíróságnak engedélyeznie kellett volna Andrea video- vagy telefonkonferencián történő - határnapot a gyermek meghallgatására, de azon sem Andrea, sem az édesanyja nem jelent meg, hiszen a gyermek ekkor már jogellenesen Németországban tartózkodott, az anyának pedig valószínűleg azért nem utazott el gyermekével a spanyolországi meghallgatásra, mert attól tartott, hogy gyermekét az apá- A gyermek videokonferencián való meghallgatására vonatko- - - meghallgatására, azonban érdemes lett volna már a személyes meghallgatásra való idézés helyett is a videokonferencia lehe- lehetséges megoldási mód lehetett volna, ha a bíróság az illetékes német igazságügyi hatóságra bízza a gyermek meghallgatását, esetleg egy másik pszichológusi szakvélemény be- a bíróság, holott az nem történt meg, ezért feltételezhetően a bíróság is úgy mérlegelt, hogy nem álltak fenn a gyermek meghallgatására vonatkozó kizáró körülmények, és már ezért is lehetővé kellett volna tenni valamilyen módon a gyermek szá- A határozat végrehajtása ilyen tényállás alapján véleményem szerint nem megfelelő megoldási mód, azonban hasonló tényállás melletti egyéb ügyekben teljesen egyértelmű, hogy egy másik tagállamban hozott ítélet végrehajtását nem lehet megtagadni, hiszen a kölcsönös bizalom mint elv és a határozatok végrehajtása megtagadásának minimális szintre 23 A gyermek visszavitele iránti kérelmet legkésőbb a benyújtástól számított - 24 NAGY úgy hozták meg, hogy nem adtak lehetőséget a gyermek meghallgatására, megsértve ezzel annak a tagállamnak az eljárási alapelveit, ahol az elisme- 12

6 7. Az ítélet jelentősége kimondta, hogy a végrehajtás helye szerinti tagállam illetékes bírósága a jogellenesen visszatartott gyermek visszavitelét elrendelő, igazolt határozat végrehajtását nem tagadhatja meg azon az alapon, hogy az eredeti eljárás helye szerinti bíróság sából kiderül, hogy Andrea az apjától már két éve távol él, ami - szágba kell visszatérnie, amennyiben a gyermek feletti kizáró- Az ítélet kimondta továbbá, hogy a gyermek meghallgatása érdekében minden szükséges intézkedést meg kell ten- Az eljáró bíróság igazolást csak abban az esetben adhat ki a meghallgatásról, amennyiben az ténylegesen megtörtént, és a határozatot a gyermek szabad véleménynyilvánításához való jogának tiszteletben tartása mellett fogadták el, valamint a nemzeti eljárásjogi eszközökre és a nemzetközi igazságügyi együttműködés eszközeire tekintettel, valós és tényleges le- 27 azt is megállapítja ítéletében, hogy a gyermek meghallgatása csupán lehetőség, az nem kötelező az eljáró bíróság számá- változtat azon, hogy a határozat végrehajtását nem tagadhatja meg a bíróság, hiszen a jogsértés fennállásának értékelése az eredeti eljárás helye szerinti tagállam bíróságainak kizáróla- lésétől függ, hogy éppen a gyermek érdekében eltekint-e attól hogy jogellenesen kiállított igazolt határozat ellenére is végre kell hajtani a külföldi tagállami bíróság határozatát, továbbá a bíróság kimondta, hogy a gyermek meghallgatása az eljárás Deák Beáta 13

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.4.15. COM(2014) 225 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK a házassági ügyekben és a szülői

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében

Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Dr. Somfai Balázs: Kapcsolattartás az új Brüsszel II. rendelet tükrében Az Európai Tanács 1999 őszén különleges ülést tartott Tamperében (Finnország). Az ülésen helyt adtak a bírósági határozatok kölcsönös

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2012. július 5. * Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés Fizetésképtelenségi eljárás 1346/2000/EK rendelet Az 5. cikk (1) bekezdése Időbeli hatály Olyan államban

Részletesebben

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához

Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához HU Gyakorlati Útmutató Az Európai Végrehajtható Okiratról Szóló Rendelet Alkalmazásához http://ec.europa.eu/civiljustice/ Európai Igazságügyi Hálózat polgári és kereskedelmi ügyekben Előszó magánszemélyek

Részletesebben

Felsőbírósági Jogesetek

Felsőbírósági Jogesetek DR. LEHÓCZKI BALÁZS, DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR, DR. BALOGH ZSOLT, DR. DARÁK PÉTER PHD, DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD Felsőbírósági Jogesetek AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA, A KÚRIA ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

A házassági perek és e jogviták rendezésének uniós szabályai

A házassági perek és e jogviták rendezésének uniós szabályai Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Eljárásjogi Tanszék A házassági perek és e jogviták rendezésének uniós szabályai Szakdolgozat Készítette: Markovics-Balogh Boglárka Jogász, Levelező

Részletesebben

A válóperes gyermekelhelyezési gyakorlat gyermekjogi szempontú vizsgálata

A válóperes gyermekelhelyezési gyakorlat gyermekjogi szempontú vizsgálata Dr. Karsai Edina: A válóperes gyermekelhelyezési gyakorlat gyermekjogi szempontú vizsgálata I. A Gyermek jogairól szóló New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) gyermekelhelyezést

Részletesebben

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e

A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Terjesztés ÁLTALÁNOS HCR/GS/12/02 2012. április 5. Eredeti: ANGOL A HONTALANSÁGRÓL SZÓLÓ 2. SZÁMÚ IRÁNYMUTATÁS: Eljárás annak meghatározására, hogy egy személy hontalan-e Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosa

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. július 31. V. évfolyam 7. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. július 31. V. évfolyam 7. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. július 31. V. évfolyam 7. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 2 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...2 BÜNTETŐ

Részletesebben

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat

I. Az Alkotmánybíróság, egyéb bíróságok és az alkotmányossági vizsgálat AZ EURÓPAI ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGOK XII. KONFERENCIÁJA A Konferencia témája: Az alkotmánybíróságok és egyéb nemzeti bíróságok kapcsolatai és az európai bíróságok működésének e területre gyakorolt hatásai A Magyar

Részletesebben

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013.

Emberi jogi képzés a visszatérés területén. Oktatási segédanyag. Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Országos Bírósági Hivatal 2012-2013. Emberi jogi képzés a visszatérés területén Oktatási segédanyag Tartalomjegyzék: Dr. Igor Ciobanu: A visszaküldés

Részletesebben

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK

KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK 2011. 15. ÉVFOLYAM LVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE EURÓPAI JOGI KÜLÖNSZÁM TARTALOMJEGYZÉK Az európai öröklési rendelet tervezete Dr. Horváth Gyöngyi 1 Európai öröklési jogi rendelet a végintézkedések

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. november 30. IV. évfolyam 11. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. november 30. IV. évfolyam 11. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. november 30. IV. évfolyam 11. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010

SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 SZIGORLATI KÉRDÉSEK POLGÁRI PERJOGBÓL 2010 I. félév 1. A polgári eljárás fogalma, forrásai, tárgya, célja, feladatai, a polgári eljárási jogszabály 3 hatálya 2. Az eljárás szakaszai, a polgári igazságszolgáltatás

Részletesebben

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m L V I i. é v f o l y a m 1. szám

Közjegyzők. közlönye. T a r t a l o m j e g y z é k. 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m L V I i. é v f o l y a m 1. szám 2 0 1 0. 1 4. é v f o l y a m L V I i. é v f o l y a m 1. szám Közjegyzők közlönye T a r t a l o m j e g y z é k Megnyitó beszéd a 21. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumra Dr. Avarkeszi Dezső 2 Az írásbeli

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

...NEM LEHET ELÔREHOZOTT BÜNTETÉS

...NEM LEHET ELÔREHOZOTT BÜNTETÉS Nehéz-Posony Márton...NEM LEHET ELÔREHOZOTT BÜNTETÉS AZ ELÔZETES LETARTÓZTATÁS FELTÉTELEINEK RÉGI ÉS ÚJ SZABÁLYOZÁSA E sorok írásakor bô fél éve van már hatályban az új büntetôeljárási törvény (Be.), amely

Részletesebben

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga

Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga Somfai Balázs Kapcsolattartás, mint a gyermek emberi joga A gyermekek nem mini felnőttek mini emberi jogokkal ( Building a Europe for and with Children című hároméves Európa tanácsi program egyik jelmondata)

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. október 26. II. évfolyam 10. szám

A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. október 26. II. évfolyam 10. szám A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. október 26. II. évfolyam 10. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 2 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...2

Részletesebben

JOGESETEK az Európai közösségi jog c. tárgyhoz 2007/208. tanév

JOGESETEK az Európai közösségi jog c. tárgyhoz 2007/208. tanév JOGESETEK az Európai közösségi jog c. tárgyhoz 2007/208. tanév FIGYELEM: csak az egyes kérdéskörökhöz kapcsolódó következtetéseit kell tudni. Az egyes jogeseteket csak tájékoztatásul adom meg teljes terjedelműkben.

Részletesebben

Útmutató a támogatott döntéshozatal gyámhivatali eljárásrendjéhez, összefoglalt eljárásrend a gyámhivatalok számára. I. Bevezető

Útmutató a támogatott döntéshozatal gyámhivatali eljárásrendjéhez, összefoglalt eljárásrend a gyámhivatalok számára. I. Bevezető Útmutató a támogatott döntéshozatal gyámhivatali eljárásrendjéhez, összefoglalt eljárásrend a gyámhivatalok számára I. Bevezető 1. Az útmutató célja és felépítése Jelen útmutató célja, hogy segítséget

Részletesebben

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései

A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződésekkel kapcsolatos perek egyes kérdései A helyiségbérleti szerződések a vállalkozások működésének szerves részei, a belőlük eredő jogviták száma jelentős, jellegük szerteágazó

Részletesebben

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.)

Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Kérdések és válaszok az új Polgári Törvénykönyv Első és Második Könyvének rendelkezéseivel kapcsolatban (2010. január 21.) Előzetes megjegyzések: 1. A Kérdések és válaszok közzétételének célja, hogy közérthető,

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. május 31. III. évfolyam 5. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. május 31. III. évfolyam 5. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. május 31. III. évfolyam 5. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

2012. évi CLXXX. törvény. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések MÁSODIK RÉSZ

2012. évi CLXXX. törvény. az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések MÁSODIK RÉSZ 2012. évi CLXXX. törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések 1. E törvényt a büntetőügyekben az Európai Unió más tagállamával (a továbbiakban:

Részletesebben

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE

CSALÁDI J O G A CSALÁDJOG JÖVÕJE A CSALÁDJOG JÖVÕJE A Ptk. cselekvőképességi és családjogi rendelkezéseinek alkalmazását segítő átmeneti normákról 1. Az átmeneti szabályok célja Már többször olvashattuk, hogy a Polgári Törvénykönyv 1

Részletesebben

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1. Ket. 9. ( 1) Magyar anyanyelvű ügyfeleink egyre gyakrabban kérik, hogy a hatósági bizonyítványt azon a kétnyelvű nyomtatványon

Részletesebben