A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell"

Átírás

1 A sajátos nevelési igény illetve fogyatékosság tényét kizárólag a szakértői és rehabilitációs bizottságok állapíthatják meg, komplex - orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai - vizsgálat alapján. A feladatellátás megoszlik a tevékenység jellege szerint. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok működtetése valamennyi megyei és a fővárosi önkormányzatnak kötelezettsége, a látás-, a hallás-, a mozgás- és a beszédfogyatékosság vizsgálatát végző országos szakértői tevékenység megszervezése a fővárosi önkormányzat feladata. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az országos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra; vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szükséges feltételek meglétét. A szakértői és rehabilitációs bizottság által végzett vizsgálat a gondozó- vagy oktatási intézmény kezdeményezésére illetve a szülő kérésére vagy egyetértésével indul, s annak megkezdéséhez - kivéve, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik - a szülő jelenléte szükséges. A gyermek, tanuló érdekében a vizsgálaton történő részvétel, a kijelölt intézménybe történő beíratás érdekében államigazgatási eljárás kezdeményezhető. Az államigazgatási eljárásban hozott határozat ellen a szülőnek fellebbezési joga van. A komplex - pedagógiai, orvosi, pszichológiai - vizsgálat során az értelmi képességek vizsgálata, az ezt kiegészítő képességvizsgálatok, a személyiségvizsgálat, a tanulékonyság vizsgálata, a tudásszint és az iskolai teljesítmények mérése valamint a sérülést kiváltó okok organikus hátterének feltárását célzó (szak)orvosi vizsgálat megállapításának eredményeire alapozottan történik a szakértői vélemény (javaslat) elkészítése. 1 / 27

2 A szakvélemény - a személyi adatokon túl - többek között tartalmazza a sajátos nevelési igényre (fogyatékosságra) vagy annak kizárására vonatkozó megállapítást, az azt alátámasztó tényeket; a korai fejlesztés és gondozás szükségességét, az ennek keretében nyújtott szolgáltatásokat valamint azok idejét, a fejlesztéssel kapcsolatos szakmai feladatok megjelölését és azt, hogy a feladatokat milyen ellátás keretében, mely intézmény biztosítja; annak megállapítását, hogy a gyermek, tanuló csak az e célra létrehozott, a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott nevelési, oktatási intézményben vagy a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban; annak megállapítását, hogy a gyermek tankötelezettség teljesítése helyett képzési kötelezettséget teljesít, a képzési kötelezettség teljesítésében részt vevő intézményt illetve annak feltűntetését, hogy a gyermek a képzési kötelezettségnek szülői otthoni ellátás keretében tesz eleget, továbbá a fejlesztő felkészítés módját, a foglalkozások heti idejét; annak megállapítását, hogy a fogyatékos tanuló tankötelezettségét kizárólag iskolába járással vagy a szülő választása szerint iskolába járással, illetve magántanulóként, illetőleg kizárólag magántanulóként teljesítheti;annak megállapítását, hogy a gyermek tankötelezettség teljesítése helyett képzési kötelezettséget teljesít;a javasolt intézmény megjelölését és a beíratás időpontját;továbbá a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelményeket. Áthelyezési vizsgálat menete A szakértői vizsgálatot kérő intézmény a vizsgálat elindításáról tájékoztatja a szülőt, aki a javaslati lapon aláírásával jelzi az egyetértést. Amennyiben nem ért egyet, az intézmény az illetékes önkormányzaton keresztül juttatja el a javaslati lapot a Szakértői Bizottságnak, határozattal kötelezve a szülőt az együttműködésre. A beküldött vizsgálati kérelmek alapján értesítjük a szülőt a vizsgálat időpontjáról. Ha a szülő a gyermekkel nem jelenik meg az adott 2 / 27

3 időpontban, a Szakértői Bizottság újabb időpontról küld értesítést. Ha a szülő ekkor sem jelenik meg a gyermekkel, a Szakértői Bizottság ezt jelzi a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek az újabb időpont megjelölésével. A jegyző ez esetben a szülőt határozattal kötelezi az együttműködésre. Ha a szülő az iskoláztatási javaslattal egyetért, a Szakértői Bizottság a szakértői javaslatot megküldi a küldő és fogadó intézménynek. Ha a szülő nem ért egyet a javaslattal, a Szakértői Bizottság azt a lakóhely szerint illetékes jegyzőnek küldi meg. A jegyző erről határozatot hoz, amit a szülőnek jogában áll megfellebbezni. A jegyző a fellebbezésnek helyt ad vagy felülvizsgálatot kér. Az utazás költségeit a gyermek és kísérője számára az Egészségbiztosítási Pénztár téríti. Az áthelyezési vizsgálat orvosi, pszichológiai, részképesség, értelmi képesség és pedagógiai vizsgálatból áll. Speciális vizsgálatra kerül sor tanulási zavar megállapítására. A vizsgálati eredmények összegzése esetmegbeszélésen történik. A megfelelő feltételekkel rendelkező intézmények közül - a szakértői bizottság tájékoztatása alapján - a szülőnek joga van a szabad intézményválasztásra. Annak érdekében, hogy a szakértői bizottságok naprakész információkkal rendelkezzenek arról, hogy mely intézményekben adottak a fogyatékos gyermekek nevelésének, oktatásának feltételei - akár integrált, akár szegregált formában - a közoktatási törvény a települések jegyzői kötelezettségeként meghatározza, hogy ezekről az intézményekről tájékoztassák a bizottságokat. A szakértői bizottsági tevékenység része a gyermek, tanuló fejlődésének rendszeres nyomon követése (felülvizsgálatok). A felülvizsgálati kötelezettség azt is jelenti, hogy a korábban kiadott szakvélemények hatályukat vesztik, és a meghatározott határidő eltelte után nem szolgálnak alapul az iskolai nevelés és oktatás megszervezéséhez és az ehhez kapcsolódó állami hozzájárulás igénybevételéhez sem. Kötelező ellenőrző (kontroll-) vizsgálatok: 3 / 27

4 - sajátos nevelési igényű gyermekeknél az áthelyezést követő évben, majd kétévenként, - 12 év felett háromévente, - középsúlyos értelmi sérülteknél háromévente, - képzési kötelezett esetén abban az évben, amikor 7. életévét betölti, ezt követően háromévente, - korai fejlesztésben részesülő gyermek esetén abban az évben, amikor 5. életévét betölti, illetve szülői kezdeményezésre, évente legfeljebb egy alkalommal. Az utóbbi években számos nem önkormányzati fenntartású intézmény kapcsolódott be, elsősorban a korai fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, iskolai ellátása feladatainak ellátásába. A szakértői és rehabilitációs bizottság nem helyi önkormányzati fenntartású intézményt akkor jelölhet meg fogadó intézményként, ha az rendelkezik együttműködési megállapodással a feladat ellátására kötelezett önkormányzattal (ekkor a többletköltségeket az önkormányzat vállalja át), vagy - ennek hiányában - a szülő és az iskola közös nyilatkozatban kéri a gyermek, tanuló elhelyezését. A szakértői és rehabilitációs tevékenységet a 14/1994. (VI.24.) sz. MKM rendelet szabályozza. Figyelem!! Életbe lépett a december 5-én elfogadtott, az oktatást érintő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amely a súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek közoktatási ellátásával kapcsolatban jelentős változásokat vezet be: 4 / 27

5 1. A képzési kötelezettség kategóriáját törölték a törvényből. A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekek ezentúl tankötelezettnek minősülnek. 2. A súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségüket kétféle módon teljesíthetik: minimálisan heti húsz órában nyújtott fejlesztő iskolai oktatás keretében, vagya korábbi szabályozásnak megfelelő heti 3-5 óra fejlesztő felkészítés keretében (2010-ig). 3. A fejlesztő iskolai oktatás új színtereként jelentek meg gyógypedagógiai nevelésben és oktatásban részt vevő iskolák, s a törvény megtartotta a korábbi helyszíneket is (fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, fogyatékosok rehabilitációs intézményében, fogyatékosok nappali intézményében nyújtott gondozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás, illetőleg a gyermek hat éves koráig bölcsődei gondozás). 4. A törvény rögzíti, hogy 2010-től megszűnik a heti 3-5 órás fejlesztő felkészítés lehetősége, vagyis ettől az időponttól minden gyerek heti húsz órában kap nevelést-oktatást ig ennek megfelelően ki kell alakítani a közoktatási intézményekbe integrált fejlesztő iskolai osztályokat, tagozatokat, csoportokat, illetve a szociális ápoló gondozó otthonokban és a rehabilitációs intézményekben a fejlesztő iskolai intézményrészlegeket. Tanulási Képességet Vizsgáló Bizottságok 5 / 27

6 Budapesten Fővárosi 1. sz. és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ vezető: Dr. Gönczyné Horváth Erzsébet I., II., XI., XII., XX-XXII. kerületek részére 1116 Budapest, Rácz László u. 73 Tel.:/Fax: (1) Fővárosi 2. sz. vezető: Metzger Balázs III., IV., VI.,VII., XIII., XV., VI. kerületek részére 1134 Budapest, Janicsár u. 2. Tel.: (1) sz. Pussay Zsuzsanna 6 / 27

7 V., VIII-X., XIV., XVII-XIX. kerületek részére 1141 Álmos vezér u sz. és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ Nádor Györgyné diákotthonok, gyermekotthonok, középsúlyos fogyatékosok Izabella utca 1. Budapest Fax: (1) Mobiltelefon: (1) Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógypedagógiai, Pszichológiai Vizsgáló Intézete 1071 Budapest, Damjanich u Tel.: vidéken 7 / 27

8 Értelmi Fogyatékosok Országos Intézete Felnőtt fogyatékosok vizsgálata Dunakeszi Felszabadulás u. 5. Baranya megyei vezető: Merényi Lászlóné 7600 Pécs, Mikes Kelemen utca / 27

9 Tel.:/Fax: (72) Bács-Kiskun megyei 1. sz. Tanulási Képességet Vizsgáló és Rehabilitációs Tevékenységet Végző Szakértői Bizottság vezető: Dr. Knyihárné Gaika Judit 6000 Kecskemét, Juhar u.23. Tel.:/Fax: (76) Bács-Kiskun megyei 2. sz. 9 / 27

10 vezető: Gellért Ágnes 6500 Baja, Barátság tér 18. Tel.:/Fax: (79) /17.mellék Békés megyei vezető: Csepregi András 10 / 27

11 5600 Békéscsaba, Luther utca 5/b. Tel.: (66) Fax:: (66) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet Pedagógiai Szakszolgálat vezető: Cserjési Mária 11 / 27

12 3534 Miskolc, Andrássy út 96. Tel.: (46) Csongrád megyei Pedagógiai és Közművelődési KHT. vezető: Hégely Gábor 6726 Szeged, Bécsi krt. 38. Tel: (62) / 27

13 Szeged Megyei Jogú Város Humán Szolgáltató Központ Pedagógiai Intézet Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság vezető: Megyeri Pálné 6725 Szeged, Sás u.2. Tel.: (62) Fejér megyei 13 / 27

14 vezető: Vámos Éva 8000 Székesfehérvár, Kikindai u.1. Tel.: (22) vagy 1218 mellék Győr-Sopron-Moson megyei vezető: Rajtáné Szabó Zsuzsa 14 / 27

15 9023 Győr, Bárczi Gusztáv u. 2. Tel.: (96) mellék Hajdú-Bihar megyei Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Központ vezető: Gyurkó Péterné 4024 Debrecen, Monti ezredes u. 7. Tel.:/Fax: (52) , 15 / 27

16 (52) Heves megyei vezető: dr. Hídvégi Márta 3300 Eger, Szervita utca 23. Tel.: (36) Jász-Nagykun-Szolnok megyei Pedagógiai Intézet 16 / 27

17 vezető: Pótáriné Szabó Erika 5400 Szolnok, Mária u. 19. Tel.:/Fax: (56) , (56) , (56) Szolnok Megyei Jogú Város Városi Nevelési Tanácsadó 17 / 27

18 vezető: Csécseiné Nagy Zsuzsanna 5000 Szolnok, Vásárhelyi Pál u. 56/a. Tel.:/Fax: (56) Tel:. (56) Komárom-Esztergom megyei vezető: Nagyné Sebestyén Ibolya 18 / 27

19 2890 Tata, Új utca 21. Tel.: (34) Nógrád megyei Pedagógiai Pszichológiai Szakszolgálat vezető: Meződi Magdolna 3100 Salgótarján, 19 / 27

20 Május 1. út Tel.: (23) Pest Megye Önkormányzata 1. sz. vezető: Veres Györgyné 1117 Budapest, Karinthy F. u. 3. Tel.:/Fax: (1) / 27

21 Pest megyei 2. sz. vezető: Sárközy Kálmán 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel.:/Fax: (53) Somogy megyei 21 / 27

22 vezető: Huber Jánosné 7400 Kaposvár, Ifjúság u.62. Tel.:/Fax: (82) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 1.sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezető: Bíró László 4400 Nyíregyháza, 22 / 27

23 Szarvas u. 24. Tel.: (42) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tanulási Képességet Vizsgáló 2.sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezető: Szakács Antalné 4300 Nyírbátor, Debreceni u. 67. Tel.: (42) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 23 / 27

24 Tanulási Képességet Vizsgáló 3.sz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vezető: Mikita Istvánné 4600 Kisvárda, Szentgyörgy tér 2. Tel.: ( mellék Tolna megyei Önkormányzat vezető: Rajkóné Kiss Ágnes 24 / 27

25 Tel.: 74/ Szekszárd, Szt. István tér Pf Tel.: 74/ Vas megyei vezető: Völgyiné Schik Judit 25 / 27

26 9700 Szombathely, Petőfi u. 8. Tel.: (94) Fax: (94) Veszprém megyei vezető: Németh Péter 8200 Veszprém, Nagy László u. 4/C Tel.: (88) / 27

27 Zala megyei vezető: Román Bernadett 8900 Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5/a. Tel.: (92) Összeállította: Juhászné Gáspár Dorottya Közzétéve a fejlesztok.hu engedélyével 27 / 27

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 32. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. február 26., kedd Tartalomjegyzék 2013. évi VI. törvény A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról 2666 54/2013. (II. 26.) Korm.

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

A sajátos nevelési igényű gyermekek

A sajátos nevelési igényű gyermekek Dr. Bíró Endre A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált oktatáshoz való jogának érvényesítéséről Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Tartalom Ellentmondás a közoktatási jogok

Részletesebben

1. FEJEZET. Függelék: Érdekes emberek Fontos címlisták és jogi szabályok

1. FEJEZET. Függelék: Érdekes emberek Fontos címlisták és jogi szabályok 5. 1. FEJEZET Függelék: Érdekes emberek Fontos címlisták és jogi szabályok Érdekes emberek Halassy Olivér Sportoló, vízilabdázó, úszó, többszörös olimpiai bajnok, mozgássérült, fiatalon balesetben elvesztette

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN DIAGNOSZTIZÁLÓ INTÉZMÉNYEK, TERÁPIÁK AOSZ 2012 A kiadvány megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége A 2010-ben

Részletesebben

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1.

Írta: Hargitai Enikő és Demcsik Mónika 2009. TÁMOP 5.2.1. A fogyatékos gyermekek korai diagnosztikája és fejlesztése érdekében az egészségügyi, közoktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények együttműködésének jogszabályi, működési, intézményi feltételei

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. TARTALOM I. ÉVFOLYAM, 34. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. NOVEMBER 27. oldal JOGSZABÁLYOK 229/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS

BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS BÖLCSÖDEI ÉS ÓVODAI ELLÁTÁS Jegyzet I. A bölcsödei ellátás A bölcsőde olyan szolgáltató intézmény, amely alaptevékenysége keretében napközbeni ellátást nyújt a gyermekek számára. A legfontosabb feladata,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 829/2008. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő közoktatási intézmények

Részletesebben

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.

A Kjt. értelmében: (2) A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút évi öt munkanap pótszabadság illeti meg. I. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2014. július 24. napján hatályba

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

A diszlexiások helyzetéről

A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzetéről A diszlexiások helyzete sokat változott az elmúlt években: nőtt az alternatív tanulási lehetőségek száma, s már középiskolai szinten is kezdik felismerni ezt a tanulási nehézséget.

Részletesebben

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET

CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET CSANÁDI PEDAGÓGIAI INTÉZET OM 200346 1143 Budapest, Őrnagy u. 5-7. Telefon: 422-0274,422-1998 Fax:422-1999 E-mail: pedintezet@gmail.com Honlap: www.csanadiiskola.hu/pedagógiai Intézet 2014. évi CV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Vinczéné Szunyogh Judit SNI gyermek ellátása

Részletesebben

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01.

Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 04.01. 1 1 2 Tartalomjegyzék: I. BEVEZETÉS 1. Általános rendelkezések 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmát meghatározó jogszabályok 3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. ALAPÍTÓ OKIRAT

Részletesebben

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje

Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje Az autizmus spektrum zavarokban érintett személyek életútját kísérő dokumentációs rendszer modellje 2010-04-22 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlősége Közalapítvány Autizmus Stratégiai Munkacsoport szerzők:

Részletesebben

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM

CXC. 2011. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 32/2012. (X.8.) EMMI (2013. 1.) 4/2010. (I. 19.) OKM Törvényi szabályozás 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2012.

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról

Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Ismertető a pedagógiai szakszolgálat által nyújtott szolgáltatásokról Alapfeladat, mely szerint a szülő és a pedagógus nevelő munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását a pedagógiai

Részletesebben

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012

Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 Ifjúság védelmis munkaterv 2011/2012 - Az eddigi gyakorlatnak megfelelően év elején bemutatkozom a 9. osztályosoknak osztályfőnöki órákon, valamint szüleiknek az első szülői értekezleten. - Év elején az

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com

AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI. mileaniko@gmail.com AZ EGYÜTTNEVELÉS HAZAI JOGI SZABÁLYOZÓI mileaniko@gmail.com I. JOGOK Alaptörvény, XI. cikk (1) Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. (2) Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató fogyatékossághoz és egészségkárosodáshoz kötődő ellátásokról és szolgáltatásokról 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma

Részletesebben

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról

T/2085. számú törvényjavaslat. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/2085. számú törvényjavaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. november 2014.

Részletesebben