HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály"

Átírás

1 HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály A Küldöttközgyűlés elfogadta: május 10. napján Hatályos: május 11. napjától Budapest, Aba u. 4 Tel: , HM: Fax:

2 A jelen alapszabályhoz (a továbbiakban: "Alapszabály") önkéntesen csatlakozó tagok megállapodnak, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban "Öpt.") alapján kiegészítő egészségpénztárt (a továbbiakban: "Pénztár") hoznak létre az alábbiaknak megfelelően. Az Alapszabályban nem érintett kérdések tárgyában az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók. 1. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A PÉNZTÁR ELNEVEZÉSE HONVÉD ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓ PÉNZTÁR 1.2. A PÉNZTÁR RÖVIDÍTETT NEVE 1.3. A PÉNZTÁR SZÉKHELYE 1135 Budapest, Aba u A PÉNZTÁR TÍPUSA Kiegészítő egészségpénztár 1.5. A Pénztár határozatlan időre alakult. HONVÉD EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1.6. A Pénztár nyílt országos pénztár, amelyet a Fővárosi Törvényszék tart nyilván A Pénztár működésének törvényességét az ügyészség ellenőrzi, állami felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: "Felügyelet") látja el. 2. A PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGE 2.1. A PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A Pénztár által nyújtott szolgáltatások körét és az igénybevétel részletes feltételeit, szabályait az Alapszabály 1. számú melléklete, a Pénztár Szolgáltatási Szabályzata tartalmazza. 2

3 A szolgáltatások igénybevételére a Pénztár várakozási időt nem határoz meg A Pénztár szolgáltatási kötelezettsége a mindenkor hatályos magyar pénznemben keletkezik A Pénztár szolgáltatásait a regisztrált pénztártag (a továbbiakban: "Pénztártag"), valamint a Pénztártagnak az igénybe vevő jogosultságát igazoló Nyilatkozat -a alapján a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben meghatározott közeli hozzátartozója és élettársa (a továbbiakban együtt: "Közeli Hozzátartozó") veheti igénybe Az Egészségkártya A Pénztár az általa nyújtott szolgáltatások igénybevétele érdekében egészségkártya elnevezéssel pénztári kártyát (a továbbiakban: "Egészségkártya") bocsát ki, és ahhoz kapcsolódóan kártyás elszámoló rendszert alkalmaz Az Egészségkártya igénylésének és használatának részletes szabályait a Pénztár Kártyahasználati Szabályzata tartalmazza, amelyet az Igazgatótanács fogad el Az Egészségkártyával rendelkező Pénztártag a Pénztár Kártyahasználati Szabályzatában meghatározott feltételekkel jogosult az általa megjelölt, 16. életévét betöltött Közeli Hozzátartozók részére társkártyát igényelni Az Egészségkártya igénylésével és használatával a Pénztártag hozzájárul ahhoz, hogy a kártya elfogadója az általa kiállított számlát közvetlenül, az adatvédelmi jogszabályok figyelembevételével a Pénztár részére küldje meg kiegyenlítés végett. Elektronikus számla alkalmazása esetén a Pénztártag ahhoz is hozzájárul, hogy az elektronikus számlázásról szóló szerződést a Pénztártag javára a Pénztár kösse meg a számla kibocsátójával, és az összesítő a Pénztár részére kerüljön megküldésre A PÉNZTÁR GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGE A Pénztár a pénztári szolgáltatás nyújtása mellett a pénztárvagyon befektetését és kezelését végzi, valamint kiegészítő vállalkozási tevékenységet folytathat. A Pénztár gazdálkodása során a jogszabályi előírások keretei között, a pénztárvagyon erejéig vállalhat más jogi, illetve természetes személyekkel szemben kötelezettséget A pénztárvagyonnal kapcsolatos befektetéseket a Pénztár vagy az általa megbízott és az e tevékenységre feljogosított más szervezet végezheti az Igazgatótanács által elfogadott Vagyonkezelési Szabályzatban foglalt rendelkezések szerint A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenysége a Pénztártagok részére ellenérték fejében nyújtandó kedvezményes szolgáltatások szervezésére is irányulhat A Pénztár a tartozásaiért kizárólag a pénztárvagyon erejéig felel A pénztárvagyon felhasználása A Pénztár gazdálkodásának eredménye osztalék vagy egyéb részesedés formájában nem fizethető ki, az csak az igénybe vehető szolgáltatások színvonalának emelésére, azok körének folyamatos bővítésére és a pénztárszervezet működésének korszerűsítésére fordítható A Pénztár bevételeiből köteles fedezeti, működési és likviditási tartalékot létrehozni. a) A Pénztártag rendelkezhet arról, hogy aktuális egyéni egészségszámla követelésének meghatározott, ezer forintra kerekített részét a rendelkezéstől számított két évre leköti. 3

4 A Pénztártag e rendelkezéssel vállalja, hogy a két éves időtartamon belül a lekötött összeget nem veszi igénybe pénztári szolgáltatások finanszírozására. A lekötést a tag írásban kezdeményezi az erre kialakított nyomtatványon, amely az Ügyfélszolgálaton és a Pénztár honlapján található. b) A működési tartalék a működési költségek fedezésére szolgál, az előirányzott szintet meghaladó részének felhasználásáról a Küldöttközgyűlés dönt. c) A likviditási tartalék az időlegesen fel nem használt pénzeszközök gyűjtésére és a fenti két tartalék tartalékaként, a Pénztár fizetőképességének biztosítására szolgál A Pénztár a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a szolgáltatás rendjéhez igazodóan további tartalékokat is képezhet KISZERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK A Pénztár az alábbi tevékenységek egészét vagy részét kiszervezés keretében végzi: a) könyvelés; b) nyilvántartás, adminisztráció; c) pénztári szolgáltatások nyújtása; d) ügyfélszolgálat; e) informatika; f) tagszervezés; g) egészségügyi szolgáltatások tervezése, szervezése; h) Egészségkártya gyártásával, kibocsátásával kapcsolatos feladatok; i) számlák elektronikus kezelése; j) a nyomdai úton előállítható pénztári értesítők, igazolások elkészítése, postázásra előkészítése A pénztári tevékenységek kiszervezéséről az Igazgatótanács dönt. Az Igazgatótanács a kiszervezett tevékenységről a Pénztártagokat a soron következő Küldöttközgyűlésen köteles tájékoztatni. 3. A TAGSÁGI JOGVISZONY 3.1. A TAGSÁGI JOGVISZONY ELŐFELTÉTELEI A Pénztár tagja az a természetes személy lehet, aki a) a 16. életévét betöltötte; b) az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el; c) tagdíjfizetést vállal, melynek összege az egységes tagdíjnál kevesebb nem lehet, és 4

5 d) aki a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályi rendelkezések szerinti ügyfélazonosítást lehetővé teszi A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE A tagsági viszony a Pénztárhoz benyújtott belépési nyilatkozat Pénztár általi elfogadásával (regisztráció), valamint a regisztrációt követő 90 napon belül az első havi tagdíj befizetésével, a regisztráció időpontjára visszamenőleg jön létre. A belépési nyilatkozatot 30 napon belül kell záradékolni, majd a tagsági okiratot az Alapszabállyal együtt nyomtatott formában vagy elektronikus iratként kell átadni A Pénztár jogosult a belépési nyilatkozatban közölt adatok valódiságának ellenőrzésére szolgáló okiratok bemutatását kérni Ha a belépni kívánó személy a regisztrációt követő 90 napon belül az éves tagdíj egy hónapjára eső tagdíjat nem fizette meg, akkor nem válik a Pénztár tagjává A Pénztár részére történő tagszervezést természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban együtt : "Tagszervező") a Pénztárral kötött szerződés alapján végezhet. A Tagszervező alvállalkozót igénybe vehet, azonban az alvállalkozójáért úgy felel, mintha a tevékenységet saját maga végezte volna. A Tagszervező által igénybe vett alvállalkozóra a Tagszervezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az alvállalkozó további alvállalkozót nem vehet igénybe A Tagszervezőnek az alvállalkozóval kötött szerződése a Pénztárral kötött szerződés mellékletét képezi. A Tagszervező a tevékenysége során a pénztári szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni A tagszervezésre vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell a tagszervezéshez kapcsolódó díjazás mértékét, a díjazás nyújtásának és visszaírásának feltételeit, valamint a tagszervezéshez kapcsolódó károkozásáért való felelősség viselésének kérdéseit. A Pénztár köteles kidolgozni és szabályzatban rögzíteni a Tagszervező oktatásának és ellenőrzésének rendszerét A tagszervezésért díjazást a Pénztár csak a működési tartaléka terhére nyújthat. A díjazás összege nem haladhatja meg a befizetett tagdíj első naptári évi összegének működési tartalékra jutó részét. A tagszervezésért díjazás a tagsági jogviszony létrejöttétől 2 évig adható, a visszaírásra a tagsági jogviszony létrejöttétől 3 évig van lehetőség. A tagszervezésért ezen túl díjazás és egyéb juttatás nem nyújtható A PÉNZTÁRTAG JOGAI A Pénztártag a Pénztár szolgáltatásait az egyéni egészségszámlája kilépési díjjal csökkentett felhasználható egyenlegének mértékéig veheti igénybe A Pénztártag alanyi jogon Egészségkártya birtokos A Pénztártag választási joggal rendelkezik, és egyben választható a Pénztár szerveibe. 5

6 A Pénztártag a tagdíjfizetés elmulasztása esetén a tagsági jogait gyakorolhatja, azonban - ha a tagdíjfizetési késedelme több mint 180 nap - vezető tisztségviselőnek nem választható A Pénztártag jogosult - az ügyfélfogadási idő alatt - a Pénztár irataiba és könyveibe betekinteni, jogosult a Pénztár működésével kapcsolatban felvilágosítást kérni, nem jogosult azonban a zárt tanácskozásokról készült jegyzőkönyvek és az azokban tárgyalt határozattervezetek megtekintésére A Pénztártag jogosult az Öpt. és az Alapszabály rendelkezései szerint a Küldöttközgyűlés összehívását kezdeményezni A Pénztártag a belépési nyilatkozaton, közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban halála esetére kedvezményezettet jelölhet. A jelölés a Pénztár tudomásul vételével (érkeztető bélyegző lenyomata) a jelölés megtételének időpontjára visszamenőlegesen válik hatályossá. Ha a Pénztártag kedvezményezettet nem jelölt, akkor kedvezményezettnek a Pénztártag természetes személy örökösét örökrésze arányában kell tekinteni. A Pénztár a kedvezményezett-jelölésről a Pénztártagot a tagsági okirat nyomtatott formában vagy a Pénztártag kérésére elektronikus iratban történő átadásával vagy megküldésével, egyéb esetben 15 napon belül a tagsági okirat nyomtatott formában vagy a Pénztártag kérésére elektronikus iratban történő átadásával vagy megküldésével értesíti. A tagsági okiratnak tartalmaznia kell a Pénztártag adatain kívül a Pénztártag által megjelölt kedvezményezett(ek) adatait, jogosultságaik arányát, a jelölésük időpontját A Pénztártag teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban kérheti a Pénztártól, hogy a Pénztár a részére átadandó dokumentumokat, igazolásokat elektronikus iratként küldje meg részére A PÉNZTÁRTAG KÖTELEZETTSÉGEI A Pénztártag köteles tagdíjat fizetni az Alapszabály előírásai szerint, egyidejűleg az Alapszabályban előírt egyéb kötelezettségeinek eleget tenni A Pénztártag köteles a Pénztár üzleti titkát és más Pénztártagok, munkáltatói tagok pénztártitkát időbeli korlátozás nélkül megőrizni A PÉNZTÁRTAG TÁJÉKOZTATÁSA A Küldöttközgyűlés határozatait a pénztár a honlapján közzéteszi.. A Pénztár az éves pénztári beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet a tárgyévet követő június 30-áig a beszámoló könyvvizsgálói záradékával együtt a Felügyelet által üzemeltetett közzétételi helyen valamint a honlapján köteles közzétenni A Pénztár a gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről (ideértve a felügyeleti bírságot is) a Pénztártagokat, a munkáltatói tagokat és a támogatókat a tárgyévi első Küldöttközgyűlésen tájékoztatja A Pénztár a Pénztártag egyéni számlájának tárgyévi alakulásáról számlaértesítőt küld a Pénztártag részére évente egy alkalommal, a tárgyévet követő év június 30-ig. A számlaértesítő tartalmazza a befizetésekre ezen belül elkülönítetten a Pénztártag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összegre -, a számla megterheléseire ezen belül elkülönítetten a közösségi szolgáltatásokra átvezetett összegekre, a Pénztártag által közösségi szolgáltatásként igénybevett összegekre -, a Pénztár elérhetőségeire, továbbá az egészségszámlán lekötött 6

7 összegekre, azok lekötésének és a lekötés lejárati időpontjára vonatkozó adatokat tételenként. A számlaértesítő tartalmazza továbbá a Felügyelet internetes honlapjának címét azzal a megjegyzéssel, hogy azon a pénztárak működését, működésének eredményeit bemutató, összehasonlítható adatok is találhatók A Pénztártag jogosult írásos tájékoztatást kérni a Pénztár gazdálkodásának és pénzügyi állapotának helyzetéről, továbbá kizárólag saját, a Pénztárnál vezetett számlájának egyenlegéről, amely megkeresésre a Pénztár köteles az igénybejelentés Pénztárhoz történő megérkezését követő 10 munkanapon belül elküldeni a válaszát A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE A Pénztártag tagsági viszonya megszűnik: a) a Pénztártag halálával; b) kilépéssel; c) az Alapszabály és pontja alapján; d) a Pénztártag más pénztárba történő átlépésével; e) a Pénztár jogutód nélküli megszűnésekor; f) kizárással A Pénztártag kilépésekor a Pénztár jogosult a Küldöttközgyűlés által meghatározott mindenkori érvényes pénzügyi tervben meghatározott egyszeri kilépési díjat a tagnak felszámítani. A kilépésre vonatkozó bejelentés átvételét követően 15 napon belül a kilépő Pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeg kilépési költséggel csökkentett egyenlegével - a mindenkor érvényes adójogszabályok szerint - köteles a Pénztár a kilépő taggal elszámolni Más pénztárba történő átlépés esetén a Pénztártag átlépési szándékát írásban köteles bejelenteni. A bejelentéshez csatolni kell a másik pénztár befogadó nyilatkozatát. A bejelentés átvételét követően 15 napon belül a Pénztár az átlépő Pénztártag egyéni számláján nyilvántartott összeget a másik pénztár pénzforgalmi számlájára köteles utalni. A Pénztár jogosult az átutalt összegből kilépési díj címén a mindenkor érvényes pénzügyi tervben a Küldöttközgyűlés által elfogadott összeget levonni A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a 7.1. pontban foglaltak az irányadók Az elhunyt Pénztártag kedvezményezettje (vagy érvényes haláleseti kedvezményezetti jelölés hiányában az örököse) a jogosultságának igazolását követően írásban nyilatkozhat, hogy az őt megillető örökölt egyéni számla egyenlegét a) egy összegben felveszi; b) saját nevén a Pénztárban hagyja tagdíjfizetés folytatásával (Ez esetben a kedvezményezettel (vagy örökössel) a Pénztár tagsági jogviszonyt létesít, amely a Pénztártag halálával kezdődik, azonban a tagdíjfizetés szempontjából nem minősül újonnan belépőnek.); c) saját nevén a Pénztárban hagyja tagdíjfizetés nélkül; d) más egészségpénztárba átutaltathatja. 7

8 Ha a Pénztártag kedvezményezettet nem jelölt meg, és a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse sincs, akkor az egészségszámlán lévő összeg a Pénztárra száll, és azt a Pénztár fedezeti tartalékán a tagok egészségszámlái javára a jóváírás időpontjában fennálló egyenlegek figyelembe vételével kell elszámolni A MUNKÁLTATÓI TAGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A munkáltatói tag az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Pénztárral kötött szerződés alapján alkalmazottjának tagdíjfizetési kötelezettségét jogszabályban meghatározott feltételek szerint egészében, vagy részben átvállalja (a továbbiakban: "Munkáltatói Hozzájárulás") A munkáltatói tag jogosult tanácskozási joggal a Küldöttközgyűlésen részt venni Ha a Munkáltatói Hozzájárulás eléri vagy meghaladja a Pénztár tagdíjbevételének 50%-át, a munkáltatói tagok képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni A Pénztár célzott szolgáltatást nem nyújt. 4. A PÉNZTÁR TÁMOGATÓJA 4.1. A Pénztár támogatójának minősül az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem pénzbeli adományt nyújt a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül A Pénztár támogatója a támogatói szerződésben jogosult meghatározni, hogy a Pénztár az adományt milyen célra és milyen módon használhatja fel, de a támogatás csak a tagság egészének vagy az Alapszabályban meghatározott tagsági körnek nyújtható. A támogatásban részesülő pénztári tagok köre lehet egyszerre több támogatott kör is választható: a) az egy munkáltatónál dolgozó tagok összessége; b) az azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok összessége; c) a jelenlegi munkáltatójuknál azonos időtartamú munkaviszonnyal rendelkező tagok összessége; d) az azonos életkorú tagok összessége; e) valamely konkrét közigazgatási határok között állandó lakhellyel rendelkező tagok összessége; 8

9 f) az ugyanolyan szakképzettségű tagok összessége; g) az ugyanolyan típusú munkaszerződéssel, kinevezéssel rendelkező tagok összessége; h) azon tagok összessége, akik a küldöttek küldési rendjének megfelelően együttesen küldött(ek)et választanak a Küldöttközgyűlésbe Amennyiben az adományt a fedezeti tartalék javára nyújtják, úgy annak 3 %-a a működési tartalékba kerül. 5. TAGDÍJ 5.1. A TAGDÍJFIZETÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK Az egységes tagdíj mértéke ,- Ft/év (azaz hetvenkétezer forint/év) illetve ennek időarányos része A Pénztártag az egységes tagdíjnál magasabb összegű tagdíj befizetését is vállalhatja A Pénztártag által vállalt éves tagdíj időarányos részének befizetése minden hónap első napján válik esedékessé Minden újonnan belépő Pénztártag esetében a működési tartalékba kerül az elsőként befizetett tagdíjból az egységes tagdíj 1/12 összegének megfelelő, a pénztári gazdálkodásról szóló mindenkor hatályos jogszabály szerint lehetséges maximális mértéke Az egységes tagdíj mértéke és a tagdíjnak a tartalékok közötti megoszlása az Alapszabály elválaszthatatlan részét képező 2. sz. mellékletben kerül meghatározásra A TAGDÍJ MEGFIZETÉSÉNEK ELMULASZTÁSA Azon félév (január 1-jétől június 30-ig, illetve július 1-jétől december 31-ig) végén, amelyben a Pénztártag elmulasztotta az éves tagdíj egy negyedének a megfizetését, a Pénztár felszólítást küld a hátralék rendezésére. Amennyiben a Pénztártag a felszólítás ellenére nem fizeti meg a tagdíjhátralékát, a Pénztár a következő félév utolsó napjával a tagsági viszonyát megszünteti, és elszámol vele. A hátralék rendezéséig a Pénztártag a Pénztár szolgáltatásait nem veheti igénybe Az pont rendelkezéseitől eltérően, amennyiben (a) a Pénztártag munkáltatója munkáltatói tagként szerződésben áll a Pénztárral és (b) az adott szerződés értelmében a Pénztártag pénztári tagdíjának teljes vagy részbeni összegének megfizetésére kötelezettséget vállal, (c) e kötelezettségének azonban jogszabályi akadály miatt nem tud eleget tenni és (d) ennek következtében a Pénztártagnak tagdíj hátraléka keletkezik, az ilyen esetben nem vonatkozik a Pénztár tagjára az Alapszabály pontja Amennyiben a pénztártag munkáltatójának munkáltatói hozzájárulása a fenti okok miatt időszakosan leáll, a kiesett tagdíjfizetési időszak automatikusan felfüggesztési időre változik, a pénztártagnak reá nézve kötelezően fizetendő hátraléka nem keletkezik A pénztártag a munkáltatói tagdíjkiesést átvállalhatja egyéni befizetésként A tagdíjfizetést elmulasztó (és a tagdíjfizetés felfüggesztését nem kérő) Pénztártag az egyéni számláján lévő összeget követelheti a Pénztártól. Az pont szerinti elszámolásig illetve azon időpontig, amíg a Pénztártag ezen követelésével nem él, az adott összeget a Pénztár az egyéb szabad pénztári eszközökkel együtt - a vonatkozó jogszabályi előírások szerint - befekteti. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függő: 1,59 cm, Jobb: 0,25 cm, Térköz Utána: 0 pt, Sorköz: szimpla Aki a tárgyévben ig nem fizetett tagdíjat, az től tagdíjhátralékosnak minősül. 9

10 A Pénztár a tagdíjhátralékost felszólítja az egységes tagdíj időarányos részének megfizetésére től a tagdíj beérkezéséig a Pénztártag szolgáltatást nem vehet igénybe Amennyiben a hátralékos tagviszonyú tag a következő év ig sem kezdi meg az egységes tagdíj megfizetését, úgy a Pénztár a tagjai közül kizárja és a taggal elszámol A TAGDÍJ FIZETÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE A tagdíjfizetés felfüggesztését a Pénztártag írásban az esedékesség előtt indoklás nélkül kezdeményezheti a Pénztárnál. A tagdíjfizetés felfüggesztése esetén a Pénztártagnak tagdíjhátraléka nem keletkezik, de tagdíjat nem fizetőnek minősül A tagdíjfizetést felfüggesztő Pénztártag tagsági viszonya amennyiben a tagdíjfizetés felfüggesztését adott év január 1. és június 30. között kezdeményezte az adott év december 31-ig áll fenn. A július 1. és december 31. között kezdeményezett tagdíjfizetés felfüggesztése esetén a tagsági viszony a következő év június 30-ig marad fenn. Ezen időpontokat követően a tagsági viszony megszűnik, és a Pénztár a pénztári taggal a kilépés szabályai szerint elszámol. A felfüggesztés időszakában történt tagdíjfizetés a felfüggesztést megszünteti A TAGDÍJ FIZETÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE Aki ig élt a tagdíjfizetés felfüggesztésével, ig még vehet igénybe szolgáltatást től a tagdíjfizetés felfüggesztésének lehetősége megszűnik A TAGDÍJAT NEM FIZETŐ PÉNZTÁRTAG A tagdíjat nem fizető Pénztártag egészségszámlájának befektetésből származó hozamát a tagdíjfizetés elmaradásának kezdő időpontjától a mindenkori egységes tagdíj működési és likviditási tartalékra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével a Pénztár csökkenti, és azt a működési illetve a likviditási tartalék javára írja jóvá. 6. A PÉNZTÁR SZERVEZETE 6.1. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS A Pénztár legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, amely a Pénztártagok létszámára tekintettel Küldöttközgyűlés formájában működik Küldöttek A Pénztártagok a képviseletükre maguk közül a választó tagok egyszerű szótöbbségével küldöttet és pótküldöttet választanak, legfeljebb ötéves időtartamra a Küldöttgyűlés által elfogadott, és a 3. sz. mellékletet képező Választási Szabályzatban foglalt rend szerint Küldöttválasztást kezdeményezhet a) a korábban megválasztott küldött (pótküldött); b) a Pénztár Igazgatótanácsának elnöke, ügyvezetője; 10

11 c) a küldötti körzethez (régióhoz) tartozó Pénztártagok legalább 10%-a a Pénztárhoz írásban eljuttatott javaslattal A küldötti körzetek száma legalább 27, amelyeket területi elven az Igazgatótanács jelöl ki A küldött akadályoztatása esetén a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el, a küldöttet más nem helyettesítheti. Egyebekben a pótküldöttre a küldöttre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni A küldötthöz (pótküldötthöz) tartozó Pénztártagok nyilvántartása, az új belépő Pénztártagok küldötthöz (pótküldötthöz) tartozásáról szóló tájékoztatása a Pénztár feladata A küldöttkörzetek tagjainak megválasztott küldöttjükkel való kapcsolattartás segítésére a Pénztár honlapján közzéteszi az adott körzet küldöttjének nevét és elérhetőségeit. ( cím, telefonszám) Küldöttközgyűlés összehívása A Küldöttközgyűlést az Igazgatótanács legalább évente egy alkalommal köteles összehívni a küldötteknek szóló meghívó útján. A Küldöttközgyűlés meghirdetett időpontja előtt legalább tizenöt nappal a meghívókat el kell küldeni a küldöttek részére A Küldöttközgyűlést a jogszabályban külön meghatározott további esetekben is össze kell hívni Küldöttközgyűlés működése A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a megjelent küldöttek által a Pénztártagok legalább fele képviselve van Amennyiben a Küldöttközgyűlés határozatképtelen, és erre az esetre az új időpontot az eredeti Küldöttközgyűlés meghívója tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt Küldöttközgyűlés egy napon is megtartható A Küldöttközgyűlés határozatait a jelenlévő Pénztártagok egyszerű szavazattöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve a) a pontban meghatározott eseteket; b) az Igazgatótanács valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökeinek megválasztása visszahívása titkos szavazással történik. A tagok választása során az válik taggá, aki az első 5 legtöbb szavazatot kapta A jelenlévők kétharmados szavazattöbbsége szükséges az Öpt.-ben meghatározott esetekben A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az Öpt.-ben meghatározott kérdések A Küldöttközgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni és jelenléti ívet kell készíteni. A Küldöttközgyűlésen eltérő javaslat hiányában az elnöki teendőket az Igazgatótanács elnöke látja el. A jegyzőkönyv-vezetőt és a hitelesítő két tagot a Küldöttközgyűlésnek kell választania. A Küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítő, a jelenléti ívet pedig az elnök és jegyzőkönyvvezető írja alá A Küldöttközgyűlésen a Pénztár tagja tanácskozási joggal vehet részt. 11

12 6.2. AZ IGAZGATÓTANÁCS Az Igazgatótanács a Pénztár ügyvezető szerve Az Igazgatótanács tagjai Az Igazgatótanács 5 tagból áll Az Igazgatótanács tagjait a Küldöttközgyűlés választja 5 évre a Választási Szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint. Az igazgatótanácsi tagság megszűnése esetén a soron következő Küldöttközgyűlés választ titkos szavazással új igazgatótanácsi tagot. Amennyiben az igazgatótanácsi tagság nem a megbízás lejártával szűnik meg, a megválasztott új igazgatótanácsi tag megbízása az eredeti megbízás időtartamán nem terjedhet túl Az Igazgatótanács tagja jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy lehet, azzal, hogy nem választható az Igazgatótanács tagjának az Ellenőrző Bizottság tagja, a Pénztár alkalmazottja, az, aki a tagdíjfizetést a pont szerint elmulasztotta, valamint az a személy, aki más önkéntes kölcsönös egészségbiztosító pénztárban vezető tisztségviselő Az Igazgatótanács tagjai díjazásban részesülhetnek a Küldöttközgyűlés határozatának megfelelően Az igazgatótanácsi tagság megszűnik az Alapszabály pontjában szabályozott megszűnési okokon felül: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással A fenti a) és b) pontokban meghatározott okok automatikusan szüntetik meg az igazgatótanácsi tagságot Az igazgatótanácsi tagságról való lemondást a Küldöttközgyűlésnek címezve az Igazgatótanács elnökének kell bejelenteni, az Igazgatótanács elnöke pedig közvetlenül a Küldöttközgyűléshez nyújthatja be Az Igazgatótanács feladatai Az Igazgatótanács dönt mindazon kérdésekben, illetve ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, a jelen Alapszabály vagy küldöttközgyűlési határozat a hatáskörébe utal Az Igazgatótanács az alábbi feladatok kivételével hatáskörének gyakorlását részben, vagy egészben az ügyvezetőre átruházhatja: a) a Küldöttközgyűlés összehívása; b) a küldötti körzetek kialakítása; c) a Pénztár üzletpolitikájának kialakítása; d) a határozatok könyvének vezetése; e) döntés a Pénztár hitelfelvételéről. 12

13 Az Igazgatótanács ülése Az Igazgatótanács üléseit szükség szerint, de legalább az Öpt-ben meghatározott gyakorisággal és esetekben tartja Az Igazgatótanács ülés megtartása nélkül is hozhat érvényes határozatot az Öpt.-ben meghatározott feltételek mellett ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Ellenőrző Bizottság tagjai Az Ellenőrző Bizottság 5 tagból áll Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Küldöttközgyűlés választja 5 évre a Választási Szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint. Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnése esetén a soron következő Küldöttközgyűlés választ titkos szavazással új tagot. Amennyiben az ellenőrző bizottsági tagság nem a megbízás lejártával szűnik meg, a megválasztott új ellenőrző bizottsági tag megbízása az eredeti megbízás időtartamán nem terjedhet túl Az Ellenőrző Bizottság tagja csak jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy lehet, azzal, hogy az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja a Pénztár ügyvezetője, alkalmazottja, illetve az Igazgatótanács tagja, valamint ezen személyek Közeli Hozzátartozója, továbbá az, aki a tagdíjfizetést a pont szerint elmulasztotta, valamint az, aki más önkéntes kölcsönös egészségbiztosító pénztárban vezető tisztségviselő Az Ellenőrző Bizottság tagjai díjazásban részesülhetnek a Küldöttközgyűlés határozatának megfelelően Az ellenőrző bizottsági tagság megszűnik az Alapszabály pontjában szabályozott megszűnési okokon felül: a) a megbízás időtartamának lejártával; b) visszahívással; c) lemondással A a) és b) pontjaiban meghatározott okok automatikusan szüntetik meg az ellenőrző bizottsági tagságot Az ellenőrző bizottsági tagságról való lemondást a Küldöttközgyűlésnek címezve az Ellenőrző Bizottság elnökének kell bejelenteni, az Ellenőrző Bizottság elnöke pedig közvetlenül a Küldöttközgyűléshez nyújthatja be Az Ellenőrző Bizottság feladatai Az Ellenőrző Bizottság a jogszabályokban meghatározottak szerint valamint az általa készített ellenőrzési terv alapján rendszeresen vizsgálja és ellenőrizi a Pénztár gazdálkodását és működését Az Ellenőrző Bizottság köteles megvizsgálni a Küldöttgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést és az éves beszámolót, az Öpt.-ben meghatározott esetekben jelentést készít a 13

14 Küldöttközgyűlés részére. A beszámolónak tartalmaznia kell az előző beszámoló óta lefolytatott ellenőrzéseket, azok megállapításait. A jegyzőkönyv egy példányát a csatolt iratokkal, jelenléti ívvel együtt a Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül - a Pénztár megküldi a Felügyelet részére Az Ellenőrző Bizottság ülése Az Ellenőrző Bizottság üléseit szükség szerinti időben, de legalább az Öpt.-ben meghatározott gyakorisággal tartja Az Ellenőrző Bizottság testületi döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt AZ ÜGYVEZETŐ Az ügyvezető személye Az Igazgatótanács a Pénztárral munkaviszonyban álló ügyvezetőt (helyettes ügyvezetőt) alkalmazhat. Az ügyvezető felett a munkáltatói jogokat az Igazgatótanács gyakorolja Ügyvezetőként (helyettes ügyvezetőként) jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy alkalmazható, azzal, hogy nem lehet ügyvezető (helyettes ügyvezető) az a személy, aki az Ellenőrző Bizottság tagja vagy más önkéntes kölcsönös egészségbiztosító pénztárban vezető tisztségviselő Az ügyvezető a munkabére és a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott juttatásai kivételével a Pénztárral kapcsolatos tevékenységéért ellenszolgáltatást nem fogadhat el Az ügyvezető jogosult az ügyvezető igazgató cím használatára Az ügyvezető feladata, jogai Az ügyvezető irányítja a Pénztár munkaszervezetét, és teljes körűen gyakorolja az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat. Az ügyvezető felelős a Pénztár eredményes működéséért, a folyamatos ügyvitelért, a gazdálkodási szabályok megtartásáért és a Küldöttközgyűlés, valamint az Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért. Kiadja azokat a szabályzatokat, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály nem utal kizárólagosan a Küldöttközgyűlés vagy az Igazgatótanács jogkörébe. A Pénztár (rész)tulajdonában lévő vállalkozásokban gyakorolja a tulajdonosi jogokat Fenti feladatokon kívül az ügyvezető az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó ügyekben csak az Igazgatótanács határozatában foglalt felhatalmazás keretei között járhat el. Az így átruházott hatáskör az Igazgatótanács tagjainak felelősségét nem érinti A PÉNZTÁR KÉPVISELETE A Pénztárat a) az Igazgatótanács elnöke önállóan; b) az Igazgatótanács elnökén kívüli az Igazgatótanács által kijelölt két tagja együttesen; c) az ügyvezető és az Igazgatótanács által kijelölt egy igazgatótanácsi tag együttesen; 14

15 d) az ügyvezető és az Igazgatótanács által képviseleti joggal felruházott egy pénztári alkalmazott együttesen; e) az Igazgatótanács által képviseleti joggal felruházott két pénztári alkalmazott együttesen képviseli A Pénztár képviseletére történő kijelölést illetve a képviseleti jog biztosítását, valamint annak konkrét tartalmát az Igazgatótanács határozatban rögzíti. 7. A PÉNZTÁR MEGSZŰNÉSE ESETÉN A VAGYONFELOSZTÁS ELVEI 7.1. A Pénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a Pénztártag a rá jutó vagyonrészt a) átlépés esetén másik egészségpénztárba átviheti; b) egy összegben felveheti A Pénztár a végelszámolással történő megszűnése esetén az eljárás végén, minden követelés kielégítése után fennmaradó vagyont a végelszámolási eljárás megkezdésekor meglévő Pénztártagok között a tagsági időszakban befizetett tagdíjból az egyéni számlára jóváírt összeg arányában kell szétosztani. 8. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE 8.1. A Pénztártag és a Pénztár közötti vitás ügyekben meg kell kísérelni az ügy peren kívüli tárgyalásos úton történő rendezését. Ha ez nem vezet eredményre, a felek polgári peres eljárást kezdeményezhetnek A Pénztár és a Pénztártag közötti jogvitában kizárólag a Pénztár székhelye szerinti bíróság az illetékes. 9. ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 9.1. A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges nyomtatvány- és szerződésminták a Pénztár honlapján és ügyfélszolgálatán megtalálhatóak Az 1. sz. mellékletben szereplő Szolgáltatási Szabályzat január 01.-én lép hatályba, egyidejűleg az előző december 16.-i Szolgáltatási szabályzat hatályát veszti. 10. ZÁRADÉK A Pénztár eredeti Alapszabálya az március 9. napján tartott alakuló közgyűlésen került elfogadásra. A Pénztár alapítása óta eltelt időszak alapszabályi változásai, a jogszabályok módosításai, továbbá az Alapszabály használatával kapcsolatban felgyűlt tapasztalatok szükségessé tették az Alapszabály átfogó felülvizsgálatát és az eredeti Alapszabálynak a jelen Alapszabállyal történő felváltását. 15

16 10.2. A jelen Alapszabály a hatályba lépésével a Pénztár korábban hatályban volt Alapszabályát egészében felváltja és annak helyébe lép A jelen Alapszabályt a Pénztár napján megtartott Küldöttközgyűlése tárgyalta meg és fogadta el. Az Alapszabály napjától hatályos. 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Szolgáltatási Szabályzat 2. számú melléklet Tagdíjbevételek tartalékok közötti megoszlása 3. számú melléklet Választási Szabályzat Budapest,2013. május 10. DR. NÉMETH ANDRÁS Igazgatótanács Elnöke A fenti Alapszabály a HONVÉD ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÓ PÉNZTÁR május 10. napján megtartott Küldöttközgyűlésén került elfogadásra és egészében felváltja a Pénztár korábban hatályos Alapszabályát. Az Alapszabályt ellenjegyzem. Budapest, májusáprilis Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Iroda (1056 Budapest, Váci Utca 81.) DR. SZABÓ DÁNIEL ügyvéd 16

17 1. sz. melléklet A HONVÉD Egészségpénztár szolgáltatásai 1. Általános tudnivalók SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 1.1. A közeli hozzátartozó által a Pénztártag egyéni egészségszámláján nyilvántartott egyenlegének kilépési díjjal csökkentett összege terhére igénybevett szolgáltatás elszámolásához amennyiben a tag hozzátartozóját szolgáltatási kedvezményezettnek még nem jelölte a számlához a Tag nyilatkozatát minden esetben csatolni kell A szolgáltatások a tag egészségszámláján rendelkezésre álló fedezet mértékéig vehetők igénybe. Amennyiben a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges összeg a tag egyéni számláján nem áll rendelkezésre, lehetősége van rendszeres, vagy egyszeri magasabb tagdíj befizetésére Megjegyzés: befizetéshez csekket, szerződéskötéshez nyomtatványt kérésre küldünk. Célszerűbb, ha a Pénztártag lakossági folyószámlájáról egyszeri megbízással utaltat a Pénztár BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézetnél vezetett számú pénzforgalmi számlájára, feltüntetve a pénztári azonosítóját (tagkódját A Pénztár a Tag részére kifizetést (átutalást) Ft számla-összeghatár felett teljesít. Az összeghatár elérése több azonos vagy különböző időpontban benyújtott számla összegének összevonásával is történhet. A Pénztár az adott évi számlákat a következő év március 31.-ig történő beérkezés esetén fizeti ki A Pénztár az összeghatárt elérő számla (számlák) elszámolását, az összeg átutalását amennyiben a tag egyéni számláján a fedezet rendelkezésre áll a számla (számlák) Pénztárhoz való igazolt beérkezését követően legfeljebb 30 napon belül hajtja végre A Pénztár az Alapszabályban meghatározott szolgáltatásokat külföldön történő igénybevétel esetén is finanszírozza. Ennek feltételei megegyeznek az adott szolgáltatás Magyarországon történő igénybevételének feltételeivel A jogszerűen igénybevett szolgáltatásról szóló számla elszámolása HUF-ban, a számla Pénztárhoz beérkezésének napján érvényes MNB deviza középárfolyam átszámításával történik Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (Öpt.) 47.. (3) bekezdése alapján a Pénztárba önkéntes nyugdíjpénztárból átlépő személy pénztári szolgáltatást az Alapszabályban meghatározottak szerint vehet igénybe. 17

18 2. A pénztártagok és közeli hozzátartozók által választható szolgáltatások 2.1. A Pénztár tagjai részére a társadalombiztosítás által nem, vagy csak részben finanszírozott egészségügyi szolgáltatásokat a Pénztárral szerződésben álló, e tevékenységre feljogosított természetes vagy jogi személy útján nyújtja Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékkel ellátott számla vagy elektronikus számla, egyszerűsített számla, vagy legalább az alábbi tartalommal rendelkező bizonylat ellenében teljesíthet kifizetést: - a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója, - a bizonylat kibocsátásának kelte, - a termékértékesítést teljesítő, szolgáltatást nyújtó neve, címe, adószáma, - a vevő neve, címe, valamint közösségi adószáma ennek hiányában adószáma -, ha a vevő az adó fizetésére kötelezett, - a Közösségen belüli adómentes értékesítés esetén a vevő közösségi adószáma, - a teljesítés időpontja, - a termék (szolgáltatás) megnevezése, valamint besorolási száma, amely legalább beazonosításhoz szükséges, - a termék, szolgáltatás amennyiben ez utóbbi természetes mértékegységben kifejezhető mennyiségi egysége és mennyisége, - a termék, szolgáltatás egységára, - a termék, szolgáltatás ellenértéke összesen, - a bizonylat végösszege, - a fizetés módja és határideje Az egészségpénztári szolgáltató a számlán, elektronikus számlán, egyszerűsített számlán vagy a bizonylaton az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját feltünteti Az egészségpénztár a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján a közeli hozzátartozóik részére egészségszámlájuk terhére az alábbiakban felsorolt, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) által nem, vagy csak részben finanszírozott szolgáltatásokat nyújthatja. - egészségügyi szolgáltatónál igénybevett egészségügyi szolgáltatás, amely a társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatást kiegészíti, vagy helyettesíti, pld.: fogászati ellátás, - fogtechnikai szolgáltatás, - látásjavító műtéti kezelés, - egyéb diagnosztikai és terápiás szolgáltatások, - működési engedéllyel rendelkező szolgáltató által a pénztártag, vagy közeli hozzátartozója részére orvosi javaslat alapján nyújtott otthoni gondozás, - természetgyógyászati szolgáltatás (életmódjavító adóköteles szolgáltatás). 18

19 Az előzőekben felsorolt szolgáltatások kizárólag a pénztárral szerződésben álló szolgáltatóknál vehetők igénybe. A szolgáltató a számlát a Pénztár nevére, címére állítja ki úgy, hogy a számlán az igénybevevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját feltünteti A szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés nem szükséges, a szolgáltató a számlát a Pénztártag (közeli hozzátartozója) nevére és címére állítja ki. - mozgáskorlátozott, megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök árának támogatása, lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakítása költségeinek támogatása, így különösen korlátok, kapaszkodók felszerelése, ajtók, kijárók, folyosók szélesítése, emelőeszközök beszerelése (hatósági igazolás szükséges), - Braille-írással készült könyvek, magazinok árának támogatása indokoltságot alátámasztó hatósági igazolással, - vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása indokoltságot alátámasztó hatósági igazolással. A szolgáltatás igénybevételéhez szerződéskötés nem szükséges, a szolgáltató a számlát a Pénztár nevére és címére állítja ki és az igénybe vevő pénztártag (közeli hozzátartozó) nevét vagy azonosítóját feltünteti.. - gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása, 2.6. Az egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladat ellátása körében a pénztártagok, illetve rendelkezésük alapján közeli hozzátartozóik részére az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, valamint orvostechnikai eszköz árának támogatása, ezen belül: - az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek törzskönyvezéséről és a forgalomba hozataluk engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott, hatóság által engedélyezett és az Egészségügyi Közlönyben kihirdetett, lakosság számára közvetlenül forgalmazott humán gyógyszerek (beleértve a homeopátiás gyógyszereket és az immunológiai készítményeket is) árának támogatása, - a gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló jogszabályban meghatározott engedély alapján behozatalra engedélyezett gyógyszerek, immunológiai készítmények árának támogatása, - orvosi vényen rendelt egyedi összetételű (magisztrális) gyógyszerkészítmények árának támogatása, - a hatályos Magyar Gyógyszerkönyvben és a hatályos Formulae Normalesben meghatározott, közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas gyógyszeranyagok árának támogatása, - az anyatej helyettesítő és anyatej kiegészítő tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek, és az országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek megvásárlásának támogatása, - a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekről szóló jogszabályban meghatározott tápszerek megvásárlásának támogatása, - társadalombiztosítással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről szóló jogszabályban meghatározott gyógyászati segédeszközök megvásárlásának, kölcsönzésének támogatása, társadalombiztosítás által nem finanszírozott részre, vagy a támogatás igénybevétele nélküli megvásárlásának támogatása, 19

20 - hallásjavító eszközök megvásárlása (feltéve, hogy az társadalombiztosítási támogatás igénybevétele nélkül történik és a megvásárolt termék nem vényköteles), orvosi javaslat alapján támogatható, - a látás javítását elősegítő fénytani eszközök orvosi javaslat alapján, vagy működési engedéllyel rendelkező, szakképzett optometrista javaslata alapján támogatható, - közvetlen lakossági felhasználásra alkalmas, minőségi tanúsítványok kiadására jogosult intézmény által kiadott tanúsítvánnyal rendelkező, illetve CE jelöléssel ellátott, orvostechnikai eszközről szóló jogszabályban meghatározottak szerinti orvostechnikai eszköz megvásárlásának támogatása, - egészségügyi hatóság által engedélyezett csecsemő- és betegápolási cikkek megvásárlásának támogatása, - gyógyvizek, gyógyiszap megvásárlásának támogatása, - gyógyszerészeti államigazgatási szerv által minősített, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, - fog- és szájápoló termékek, gyógyteák (életmódjavító adóköteles szolgáltatás). A jelen pontban felsoroltak támogatásához a termék értékesítője és a pénztár között szerződéskötésre nincs szükség. Ezen termékek megvásárlását a pénztártag a saját (közeli hozzátartozója) nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékkel ellátott számla pénztár részére történő eljuttatásával igazolja Keresőképtelenség esetén kieső jövedelem pótlása A Pénztártag kiesett jövedelmének teljes vagy részbeni pótlása az Ebtv a szerinti keresőképtelenség esetén, a munkáltatója hivatalos, cégszerű igazolása (nyilatkozata) alapján A pénztártag halála esetén a hátramaradottak segélyezése A támogatás (segélyezés) folyósítható az elhunyt pénztártaggal korábban közös háztartásban élő házastárs, élettárs részére, amennyiben ilyen nincs, akkor az intézkedésre jogosult egyeneságbeli rokon részére A támogatás összege 50 eft (mindenkor az éves pénzügyi tervben kerül meghatározásra). A kifizetéshez a halotti anyakönyvi kivonat másolata és a jogosultságról nyilatkozat csatolása szükséges. 3. Prevenciós szolgáltatások 3.1. Állapotfelmérés, egészségterv készítése A belépést követően 1 (egy) éven belül, majd legalább két évente ellenőrző vizsgálat Célja: az általános fizikai és egészségi állapot megítélése, a betegség korai felismerése. Egyéni program ajánlása az egészséges életmód kialakítására, elváltozás észlelése esetén a Pénztártag figyelmének felhívása a szükséges további vizsgálatok elvégzésére, a betegség kifejlődésének megelőzésére az egészség helyreállítása érdekében (szakrendelésre, kórházi kezelésre irányítás) személyes egészségterv készítése A Pénztárral szűrési, állapotfelmérési tevékenységre szerződött egészségügyi szolgáltató által végzett egészségügyi állapotfelmérő vizsgálat, mely eredményeinek felhasználásával személyes egészségterv készül, prevenciós szolgáltatásnak minősül A személyes egészségtervet az állapotfelmérést végző, e célra szerződött egészségügyi szolgáltató szakorvosa készíti, amely tartalmazza: - a Tag állapotát, panaszait, a kérdőíves előszűrés eredményének összefoglalását, - az állapotfelmérést végző szakorvos által javasolt további állapotfelmérő vizsgálatok eredményét, 20

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19.

Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások. 2004. február 19. Az egészség- és önsegélyező pénztárak által nyújtható szolgáltatások 2004. február 19. Témák I. Szabályozás célja és elvei II. Önsegélyező pénztárak szolgáltatásai III. Egészségpénztári szolgáltatások

Részletesebben

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő. Egészségbiztosító Pénztár. Alapszabály. A Küldöttközgyűlés elfogadta: 20145.045.25. napján

HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő. Egészségbiztosító Pénztár. Alapszabály. A Küldöttközgyűlés elfogadta: 20145.045.25. napján HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségbiztosító Pénztár Alapszabály A Küldöttközgyűlés elfogadta: 20145.045.25. napján Hatályos: 20145.május 01. napjától. 1135 Budapest, Aba u. 4 Tel: 412-3320,

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014.

GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE. Dunaújváros, 2014. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉSÉNEK ÜGYRENDJE Dunaújváros, 2014. 2 A Gyöngyház Önkéntes Nyugdíjpénztár Küldöttgyűlésének ügyrendje I. Általános rendelkezések 1. A Gyöngyház Önkéntes

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Üzleti jelentés 2013 Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szólótörvény hatálya alá tartozó egészségpénztár. A Pénztár alakulásának

Részletesebben

FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ

FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ FÜGGELÉK AZ ALAPSZABÁLYHOZ számú függelék: Szolgáltatási Szabályzat számú függelék: A Pénztár alapképzési elvei számú függelék: Elszámolási Szabályzat 2013. április 04. 1 számú függelék SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2017. január 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Egészség-és Önsegélyező Pénztár Számlakezelési és tagokkal való elszámolási Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat

Szolgáltatási szabályzat Szolgáltatási szabályzat Elfogadta a 2011. december 16-i küldöttközgyűlés a 3/(2011.12.16.) sz. határozatával. Hatályos 2012. január 1-től A Pénztár az Alapszabálya és Szolgáltatási Szabályzata szerinti

Részletesebben

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai

A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai A Generali Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár 2013. december 17-én 10 óra 15 perckor megtartott megismételt küldöttközgyűlésén elfogadott határozatai Helye: 1132 Budapest, Váci u. 36-38. földszint 0304-0305

Részletesebben

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap

73EA Eredménykimutatás - Fedezeti alap Előző évi beszámoló Tárgyévi beszámoló c d e f g h 001 73EA01 Tagok által fizetett tagdíj 1150286 0 1150286 1105814 0 1105814 002 73EA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 934065 0 934065 784303 0 784303

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve! Az MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2012. december 20-i Közgyűlésének 18/ 2012 (2012.12.20) határozata Alapszabályának módosítására A módosított szövegrészek aláhúzással, az új szövegek vastagítással vannak jelölve!

Részletesebben

Munkáltatói szerződés

Munkáltatói szerződés Munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről a QUAESTOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár 1132 Budapest, Váci út 30. továbbiakban: Pénztár másrészről a továbbiakban: Munkáltató között az alulírott napon,

Részletesebben

73EME Mérleg - Eszköz

73EME Mérleg - Eszköz 73EME Mérleg - Eszköz 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73EME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 2 841 339 0 2 841 339 2 661 649 0 2 661 649 002 73EME11 A) Befektetett eszközök 4 756 0 4 756 3 616 0 3 616 003

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19.

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata. Hatályos március 19. Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek választási rendjéről szóló szabályzata Hatályos 2013. március 19. napjától LEBONYOLÍTÁSI SZABÁLYZAT Az OTP Önkéntes Kiegészítő

Részletesebben

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T

B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T B E L É P É S I N Y I L A T K O Z A T 002/2016 I. A PÉNZTÁRTAGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK (KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!) NÉV:.., ÁLLAMPOLGÁRSÁG:...., AZONOSÍTÓ OKMÁNY TÍPUSA ÉS SZÁMA: ANYJA

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 8 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 8 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT

PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT PRÉMIUM EGÉSZSÉGPÉNZTÁR GARANCIAVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 19-től Tartalom A. GARANCIAVÁLLALÁS A BENYÚJTOTT TAGI SZÁMLÁK KIFIZETÉSÉRE... 2 1. A vállalt garancia... 2 2. A garancia vállalásának

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

OTP Országos Egészségpénztár oktatási anyag 2014. március OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE

OTP Országos Egészségpénztár oktatási anyag 2014. március OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR OKTATÁSI ANYAGA TAGSZERVEZŐK RÉSZÉRE 1. Alapfogalmak Alapszabály Az egészségpénztárnak az a dokumentuma, mely az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások

A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások A pénztárakkal kapcsolatos 2006-2007. évi törvénymódosítások Szikszainé dr. Bérces Anna Pénzügyminisztérium IX. Pénztárkonferencia, 2006. november 8-9. Járulék - tagdíj A magánnyugdíj- illetve önkéntes

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerzõdés száma :.../... TÁMOGATÁSI (ADOMÁNYOZÁSI) SZERZÕDÉS amely létrejött egyrészrõl a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT. a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT a Postás Kiegészítő Nyugdíjpénztár küldötteinek és pótküldötteinek megválasztására 2013. február Elfogadva: a 2013. február 7. IT határozattal PNY-2/2013/3/1 sz. alatt A pénztártagokat

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Végelszámolás, beolvadás, összeolvadás esetén benyújtott éves beszámoló Beszámolási időszak vége 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában

Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S. munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában Szerződés száma: IT.SZ. 20... S Z E R Z Ő D É S munkáltató nyugdíjpénztári hozzájárulása tárgyában A jelen szerződés létrejött (név:). (rövidített név:). (székhely:).. (telephely:).. (bankszámlaszám:)....

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata

A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár Küldöttválasztási Szabályzata Érvényes: 2016. szeptember 23-tól A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) Szervezeti és Működési Szabályzata közös rendelkezései

Részletesebben

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások

HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások az előadás letölthető: www.patikapenztar.hu/ magánszemélyeknek/konferencia HVG konferenciák Önkéntes pénztári változások 2012. január 25. dr. Lukács Marianna A magyar szociális állam 60/1991. (X.29.) országgyűlési

Részletesebben

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata

7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata 7/2014. (XI.27.) számú ELNÖKSÉGI HATÁROZAT a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagdíj és nyilvántartásba vételi Szabályzata A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: Kamara) Elnöksége

Részletesebben

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár

TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. CIB Nyugdíjpénztár TAGSÁGI VISZONYÁT MEGSZÜNTETİ TAGGAL VALÓ ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA CIB Nyugdíjpénztár 2010 BEVEZETÉS Jelen szabályzat célja, hogy egyértelmően és teljeskörően rendezze a tagsági viszonyukat megszüntetı pénztártagok

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. március 1május 26-tőól Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Tagi Lekötés Szabályzata Ezen utasítás továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2015. július szeptember 151-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 5 1. A tagsági kör 5 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Tartalom Általános rendelkezések... 3 Hatásköri szabályok... 3 Módosítás... 3 Jogi környezet... 4 Rövidítések... 4 Irányadó jogszabályok...

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások

2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások 2007. évtől hatályos magánnyugdíjpénztárakat érintő számviteli jogszabály-módosítások Szűcs József főosztályvezető-helyettes Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1 Új szabályzatok: az adóhatóság által

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL

ÜZLETI JELENTÉS ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS 2010. ÉV GAZDÁLKODÁSÁRÓL Készült: Győr, 2011. március 31. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I.Gazdasági környezet 2010. év és 2011. évi várható alakulása 2010. január l-től érvényes

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára

Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára évi Üzleti Jelentés 1/8. oldal. DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1/8. oldal DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára 1051 Budapest, Szent István tér 11. Üzleti jelentés 2008. Budapest, 2009. április 9. 2/8. oldal Általános rész A Pénztár az Önkéntes, Kölcsönös

Részletesebben

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat

Átlépési és kilépési elszámolási szabályzat az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységéhez Érvényes: 2013. január 1-től 1. Bevezető Az AXA Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Pénztár) az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993.

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011.

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT 2011. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 II. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK... 5 II. 1. Általános eljárási szabályok... 5 II. 2. Eljárási szabályok a szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. ÉV 2012. MÁJUS 26. Tartalom 1. Számviteli politika fő vonásai 3 2. Valós pénzügyi, jövedelmi helyzet értékelése 4 3. Taglétszám alakulás

Részletesebben

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól

Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Önkéntes pénztári jogszabályi változások 2012. november 30-tól Dr. Szebelédi Ferenc 2013. április 17. Előadás témái I. Szervezeti kérdések II. Gazdálkodás III. Tagszervezés IV. Elektronikus irat V. Szolgáltatások

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA. Társasági szerződés. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA Társasági szerződés Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár

IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár IZYS FITT Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár Üzleti jelentés A 2013. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2014. május 31. 1 Általános rész 1.1 A Pénztár bemutatása Az IZYS FITT Egészségpénztár 2003.

Részletesebben

Tagviszony-módosító nyilatkozat

Tagviszony-módosító nyilatkozat Tagviszony-módosító nyilatkozat A pénztártag azonosító adatai: (Az adatok kitöltése kötelező!) Név: Az alábbiak közül a megfelelő részt kérjük bejelölni. Tagviszony-módosítás Egyéni taggá válás Az általam

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 73E - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idõ : 2 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2016. május 11. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2016. május 11. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

A végelszámolási eljárás

A végelszámolási eljárás A végelszámolási eljárás A pénztár - a felszámolás esetét kivéve - csak végelszámolást követően szűnhet meg (Öpt. 45. (1) bekezdés). A pénztár végelszámolási eljárására az e törvényben meghatározott eltérésekkel

Részletesebben

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 5 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 5 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöés

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF

Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások. Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Központban az elszámoló egység avagy 2008. évi számviteli és egyes befektetési rendeleti változások Szűcs József főosztályvezető-helyettes PSZÁF Számviteli rész Témavázlat általános számviteli változások

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA

MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA A MAGYAR NEMZETI BANK ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Fejezet: A TÁRSASÁG ADATAI 1.1 A társaság cégneve: (a továbbiakban: MNB) Magyar Nemzeti Bank Az MNB cégnevét a cégjegyzékbe a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.

Részletesebben