Humán Erőforrás Bizottság i ülésének 2. Napirendi pontja és a 6. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Humán Erőforrás Bizottság 2012.11.26-i ülésének 2. Napirendi pontja és a 6. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés"

Átírás

1 Humán Erőforrás Bizottság i ülésének 2. Napirendi pontja és a 6. Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés 2/ Napirendi pont A Sárvár Bögöt Porpác Sitke Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítása. E L Ő T E R J E S Z T É S Sárvár város, valamint Bögöt, Porpác és Sitke községek Önkormányzatainak közoktatási intézményfenntartó társulásáról szóló megállapodás módosítása A négy település július 9-én kötött megállapodást az alábbi intézmények közös fenntartásáról: Nádasdy Tamás Általános Iskola 9600 Sárvár, Alkotmány u. 22. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2. Petőfi úti Óvoda 9600 Sárvár, Petőfi u. 21. Vármelléki Óvoda 9600 Sárvár, Várkerület 11., tagóvodája 9671 Sitke, Petőfi u. 29. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) módosításáról szóló évi CXXIV. törvény 23. (1) bekezdése alapján, mely az Nkt. 74. (1) bekezdését módosítja, az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A törvény ezen rendelkezésének végrehajtása érdekében a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvénytervezet akként rendelkezik, hogy a települési önkormányzati társulás állami köznevelési feladatot január 1-jétől nem láthat el. A települési önkormányzati társulásnak ezért december 15-ig módosítania kell a társulási megállapodást. Ezen kötelezettségnek eleget téve, figyelemmel az idő rövidségére és a rendes ülések időpontjaira, a társulási megállapodásból törlésre kerülnek a köznevelési feladatot ellátó intézmények a határozati javaslat szerint. HATÁROZATI JAVASLAT Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvár város, valamint Bögöt, Porpác és Sitke községek Önkormányzatainak közoktatási intézményfenntartó társulásáról szóló megállapodást az alábbiak szerint módosítja: Az 1.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1.2. A társulás célja: 1. a társulásban résztvevő települések közoktatási feladatellátásának biztosítása a Sárvár és Sitke településeken működtetett közoktatási intézmények fenntartásával és fenntartói irányításával [a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) ].

2 2. a közös intézményekben az óvodai nevelés és a pedagógus helyettesítés feltételeinek javítása; 3. a munkaerő kihasználtság növelése; 4. az egy gyermekre jutó fajlagos intézmény fenntartási költség csökkentése. A 3) pont 1. bekezdéséből törlésre kerül: Nádasdy Tamás Általános Iskola 9600 Sárvár, Alkotmány u. 22. Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola 9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2. A 3) pont 2. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az intézmények közös igazgatású köznevelési intézmények. Ellátási kötelezettségük a társulásban részt vevő települések óvodai nevelési feladatainak biztosítására terjed ki az alábbiak szerint: A 3) pont 3. bekezdése törlésre kerül: a Nádasdy Tamás Általános Iskola az alaptevékenység keretében az alábbi nevelési-oktatási feladatok ellátására vállal kötelezettséget: tanórai foglalkozások, könnyített testnevelés és gyógy-testnevelési ellátás szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás, testi, érzékszervi, beszéd- vagy más fogyatékos tanulóknak napi két óra felzárkózató foglalkozás, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkoztatások, egészségmegőrző és környezettudatos nevelési programok, a heti óraszám húsz százalékának megfelelő órakeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, tanulmányi versenyek, diáknapok, diák önkormányzati és szabadidős programok a tanítás kezdete előtt, az étkezés ideje alatti felügyelet, rendszeres egészségügyi felügyelete, énekkar, iskolai sportkör, mindennapos testedzés, házibajnokság, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, könyvtár, számítástechnikai terem, sport- és szabadidő létesítmények, stb. eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez, osztályozó-, javítóvizsga, nyelvvizsgára történő felkészítés A 3) pont 4. bekezdése törlésre kerül: a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola az alaptevékenység keretében az alábbi nevelésioktatási feladatok ellátására vállal kötelezettséget: tanórai foglalkozások, könnyített testnevelés és gyógy-testnevelés szükség esetén logopédiai, dyslexia-megelőző foglalkozás,

3 testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos tanulóknak felzárkózató foglalkozás, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások, a heti óraszám húsz százalékának megfelelő órakeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, tanulmányi versenyek, diáknap, szabadidős programok, a tanítás kezdete előtt, az étkezés ideje alatti felügyelet, rendszeres egészségügyi felügyelete, énekkar és pedagógiai programban szereplő más művészeti tevékenység, iskolai sportkör, mindennapos testedzés, házibajnokság, iskolák közötti versenyek, bajnokságok, könyvtár, számítástechnikai terem, sport- és szabadidő létesítmények, stb. eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez, osztályozó-, javítóvizsga, nyelvvizsgára történő felkészítés A 3) pont 5. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: a Petőfi úti Óvoda az alaptevékenység keretében az alábbi nevelési feladatok ellátására vállal kötelezettséget: az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig legkorábban abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a hatodik, legkésőbb az azt követő évben az Nkt. 8. -a, 45. -a alapján - nevelő intézmény, az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik, logopédiai foglalkozás, a gyermekek kötelező rendszeres egészségügyi felügyelete, az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez A 3) pont 6. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: a Vármelléki Óvoda az alaptevékenység keretében az alábbi nevelési feladatok ellátására vállal kötelezettséget: az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig legkorábban abban az évben, amelyben augusztus 31-ig betölti a hatodik, legkésőbb az azt követő évben az Nkt. 8. -a, 45. -a alapján - nevelő intézmény, az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló foglalkozások keretében folyik, a drámajáték területén bázisóvodaként működik, logopédiai foglalkozás, a gyermekek kötelező rendszeres egészségügyi felügyelete, az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez.

4 A 4.2. pont c) pontjából törlésre kerül: igazgatók A 4.2. pont d) pontjából törlésre kerül: igazgatók A 4.2. pont f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Az intézményi működés szakmai, törvényességi előírásoknak megfelelő alapdokumentumát és annak módosításait (alapító okirat) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete hagyja jóvá. A 4.8. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A törvényességi felügyelet ellátását Sárvár város jegyzője biztosítja. A fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést az Nkt. 37. (3) bekezdésében szabályozott ügyekben. A 6.2. pont f) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Bögöt, Porpác, Sitke tag önkormányzatok a feladat ellátásáért járó ellenértéket minden évben két részletben, június 15-ig és december 15-ig, kötelesek átutalni Sárvár város Önkormányzata számú költségvetési elszámolási számlájára. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy a közoktatási intézményekkel kapcsolatban a társulás tagjaival elszámolt, velük szemben a továbbiakban semminemű igénye, követelése nincs. Sárvár, november 22. /: Kondora István :/ polgármester

5

6

7

8

9

10

11

12 A 6/ Napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: Tisztelt Bizottság! E L Ő T E R J E S Z T É S Szociális jellegű önkormányzati bérlakás bérbeadási névjegyzékéhez Horváth József (szül.: Nick, an: Kontó-Forgács Szidónia) Sárvár, Árpád u.24. szám alatti lakos szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakás igénylése céljából soron kívüli névjegyzékbe vétel iránti kérelmet terjesztett elő hivatalunknál, tekintettel arra hogy hajléktalanná vált, lakhatása nem biztosított. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről, és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994. (II.08.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. (1) bekezdés alapján: Szociális helyzete alapján jogosult önkormányzati bérlakásra az évi III. törvény 3. (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott azon személy (igénylő), aki(nek) lakás bérbeadásakor: a) nincs beköltözhető lakásra vonatkozó tulajdonjoga, azzal, hogy beköltözhető az a lakás, melyet nem terhel más személyt megillető, a tulajdonos (kérelmező) használati jogát korlátozó jog; illetve nincsen lakásra vonatkozó haszonélvezeti, vagy egyéb használati joga, b) legalább 3 éven át sárvári lakóhellyel rendelkezik, c) a közös lakásban élőket figyelembe véve lakáshasználatuk egy főre a fél lakószobát nem éri el. (a létszámba nem számít be az albérlő és bérbeadói hozzájárulás nélkül befogadott személy), d) családjában az együttköltözők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, (ez az összeg évben: ,- Ft) és a vele együtt költöző családtagok ingatlannal vagy nagy értékű személygépkocsival nem rendelkeznek, illetve 5 éven belül nem rendelkeztek, kivéve a zártkerti, a külterületi és a haszonélvezettel terhelt ingatlant. Ez a kizáró ok csak akkor alkalmazható, ha a vagyontárgyak együttes értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kilencvenszeresét meghaladja (ez az összeg évben Ft). Horváth József jövedelmét a Nyugdíjfolyósító által nyugellátás jogcímen utalt Ft, és a havonta átlagosan Ft összegű alkalmi munkából (lomizásból) származó bevétel képezi, így havi nettó összjövedelme: Ft, ezért az alap jövedelemhatárnak megfelel. Jövedelméből, és az önkormányzati szociális ellátó rendszeren keresztül nyújtható természetbeni támogatásokból (lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély) a számára bérbeadott lakás fenntartását tudja vállalni. A kérelmező lakás vagy ház tulajdonjogával, használati, bérleti jogával nem rendelkezik, egyéb ingatlantulajdona sincsen, személygépkocsival nem rendelkezik. Nevezett személyi körülményeit ismerve a kérelem teljesítését támogatná, és kéri a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Sztojka István Úr is. Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Sárvár, Malom u.14. fsz.5 szám alatti 1 lakószobás 31 m 2 alapterületű, összkomfortos lakás jelenleg üres. Az elhelyezési igény sürgősségére, a kérelmező által előadott szükséghelyzetre tekintettel a lakás megfelelő állapotú, ahhoz, hogy a kérelmező számára bérbeadásra kerüljön.

13 A kérelmet a Tisztelt Bizottság elé terjesztem megvitatásra és döntésre. HATÁROZATI JAVASLAT: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága A szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakásban elhelyezésre kerülők névjegyzékét soron következő igénylőként kiegészíti az alábbiak szerint: Horváth József (szül.: Nick, an: Kontó-Forgács Szidónia) Sárvár, Árpád u.24. szám alatti lakos A névjegyzék ellen észrevételt tenni a közzétételtől számított 30 napon belül a Lakossági Irodánál előterjesztve Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottságához címezve lehet. A bizottság egyidejűleg a Sárvár, Malom u.14. fsz. 5. szám alatt lévő 1 szobás, 31 m 2 alapterületű, összkomfortos önkormányzati lakást szociális alapon, határozott időre, 6 hónap időtartamra, 2012.év december hó 01.napjától 2013.év május hó 31. napjáig bérbeadja Horváth József (szül.: Nick, an: Kontó-Forgács Szidónia) Sárvár, Árpád u.24. szám alatti lakos részére. A fizetendő lakbér mértékét a lakások és helyiségek bérletéről, és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994. (II. 08.) önkormányzati rendelet 4. melléklete szabályozza. Sárvár, 2012.november 23. Kondora István s.k. polgármester

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1..

ELSŐ RÉSZ. A rendelet hatálya, hatásköri szabályok 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 1 2 2/1994. (II.8.) sz. rendelete (hatályos 2012. március

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 8/2010. (IV. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek mértékéről a módosításáról szóló 25/2011. (XII. 13.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 GARABONCIÁS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA 1 A Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola térítési díj és tandíj fizetési szabályzata Általános rendelkezések 2 A 229/2012. (VIII. 28.)

Részletesebben

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Napirend gyermekjóléti szolgáltatás beszámolója Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő- Testület! A gyermekjóléti szolgáltatás Bánk községben a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság!

SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról. Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Tisztelt Humán Erőforrás Bizottság! Általános indokolás Jelenleg

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2006. (III. 24.) rendelete Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2006. (III. 24.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére vonatkozó szabályokról Tápiószele

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki.

I. FEJEZET. A rendelet célja. A rendelet hatálya. E rendelet hatálya az Sztv.-ben meghatározott nagykorú személyekre terjed ki. Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(III.01.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés:

Szociális ügyek. Ügyintézés: Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.

a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14. NAGYHALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 23/2008.(XII.19.), 9/2009.(V.21.), 11/2009.(VI.19.) 15/2009.(IX.16.) és a 21/2009.(X.8.) rendelettel módosított 5/2008(V.14.) rendelete a szociális

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a gyámügyi

Részletesebben

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Páka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.28. )számú rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Páka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról)

Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások. Pénzbeli ellátások 1993. évi III. törvény alapján (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) Szociális természetbeni és pénzbeli ellátások A mai magyar szociális ellátásokat érintő jogszabályokban való eligazodást nagyban nehezíti az ellátórendszerek szerteágazósága, a gyakori jogszabály változások,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. MÁRCIUS 27. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 10/2014. (III. 27.) Önkormányzati rendelet 3. a Széll Kálmán tanulmányi ösztöndíjról 11/2014. (III.

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kányavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.)önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) Kányavár Község Önkormányzat

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.) számú önkormányzati rendelettel) Abony Város Önkormányzatának

Részletesebben

0Jo számú előterjesztés

0Jo számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 0Jo számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel és a Szép Szivárvány

Részletesebben