VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában amely létrejött egyrészről a: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u Adószám: MÁK pénzforgalmi számla száma: Képviseletében eljár: Dr Harka Péter BÜVfőosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a: Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. Adószám: Bankszámlaszám: Képviseletében eljár: Szittya Tamás ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje: Jelen szerződés tárgya a Megrendelő számára a szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftverrendszer kifejlesztése. Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, a teljesítési határidő: a szoftveres rendszer üzembe helyezése: , a teljes rendszer üzembe helyezése: Műszaki követelmények: A megvalósítandó feladatokat a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelmény specifikáció tartalmazza (Szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő rendszer kifejlesztése -1. ütem, üzembe helyezése teszt környezetben és éles környezetben egyaránt). 2. Szakmai kapcsolattartás 1/9

2 2.1. Megrendelő részéről a kijelölt szakmai kapcsolattartó: 1 Név: Tomka Péter Telefonszám: (1) cím: 2.2. Vállalkozó részéről a kijelölt szakmai kapcsolattartó: Név: Varga Zsolt operatív igazgató Telefonszám: cím: A kapcsolattartó személyek a szerződés módosítására nem jogosultak. A szakmai kapcsolattartó személyében történő változásról Felek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban kötelesek értesíteni a másik felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. 3. Vállalkozó kötelezettségei és jogai 3.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításainak megfelelően elvégezni A Vállalkozó köteles továbbá a A szerződés tárgya" című fejezetben meghatározott feladatokat szerződésszerűen, hibátlanul és határidőben ellátni A Vállalkozó a A szerződés tárgya" című fejezetben rögzített szolgáltatások hibátlan ellátásáért a jelen szerződés Díjazás, fizetési feltételek" fejezetében részletezett díjazásra jogosult A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez köteles biztosítani a hibátlan, szakszerű teljesítéshez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembereket A Megrendelő a fent részletezett feladatokat projekt keretek között valósítja meg, ennek megfelelően szükséges a projektszerű működés Vállalkozó általi támogatása: a Megrendelő által alkalmazott projektmenedzsment módszertan betartása; az elért eredményekről, felhasznált erőforrásokról heti rendszerességgel jelentés készítése; részvétel és aktív közreműködés a szakmai és menedzsment egyeztetések során. 4. Megrendelő kötelezettségei 4.1. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megrendelő biztosítja a feladatok teljesítéséhez a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyén szükséges infrastrukturális környezetet, amelyekre vonatkozó igényét Vállalkozó köteles kellő időben, előre bejelenteni A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja azokat a - kizárólag nála fellelhető - információkat, amelyek a Vállalkozó feladatainak teljesítéséhez szükségesek, s amelyeket a Vállalkozó kizárólag a Megrendelőtől kaphat meg. 2/9

3 4.3. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó alkalmazottainak a szolgáltatásnyújtás helyén, a Megrendelő üzemelési idejében történő ki- és bejárást. 5. Díjazás, fizetési feltételek 5.1. A Felek a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozási díjat összesen ,- Ft + ÁFA, azaz harmincmillió-négyszázkilencvenezer Forint + ÁFA összegben határozzák meg, melynek kifizetése két ütemben történik meg: A rendszerterv megrendelő általi elfogadását követően fizetendő díjrészlet Ft+ÁFA, azaz hárommillió-negyvenkilencezer forint+áfa (a vállalkozási díj 10 %-a) A fejlesztett rendszer sikeres átvételét követően, a sikeres felhasználói átvételi tesztelés során észlelt hibák kijavítása után fizetendő díjrészlet összege Ft+ÁFA, azaz huszonhétmillió-négyszáznegyvenegyezer forint+áfa (a vállalkozási díj 90 %-a) A vállalkozói feladatok szerződésszerű, hibátlan teljesítésének igazolására a Felek által aláírt Teljesítési Igazolás szolgál A Megrendelő a teljesítés igazolására szolgáló Teljesítési Igazolást az átadott rendszertervre, illetve az éles üzembe helyezett rendszerre vonatkozóan akkor állítja ki, ha az adott termék átadásra került, valamint az átadásra került termék tesztelési jegyzőkönyvvel (vagy dokumentumok esetén elfogadási nyilatkozattal) igazoltan megfelel a jelen szerződésben, illetve annak 1. számú mellékletében meghatározottaknak. A termék elfogadásának feltétele továbbá a 5.5. pontban felsorolt dokumentációk megfelelő minőségben való átadása A felhasználói átvételi tesztelés megkezdése előtt a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a fejlesztés egységes szerkezetű dokumentációját. A dokumentáció nem lehet redundáns, tehát egy információ egy dokumentumban csak egy helyen szerepelhet 5.5. Szükséges dokumentációk: Követelmény specifikáció (1. sz. melléklet, a szükséges mértékben, Megrendelő és Vállalkozó konszenzusával módosított változatában) Logikai és fizikai rendszerterv Tesztelési terv és tesztjegyzőkönyv Oktatási segédanyagok Felhasználói kézikönyv ügyintézőknek Felhasználói útmutató külső felhasználóknak Üzemeltetési kézikönyv mely tartalmazza a telepítési útmutatót, a kapcsolódó rendszerekre vonatkozó paraméter módosítási igényeket is Mentési adatlap Fejlesztési dokumentáció és forráskódok 5.6. A programozási tevékenység megkezdésének előfeltétele a Megrendelő által elfogadott logikai rendszerterv. 3/9

4 5.7. Az 1. pontban foglalt teljesítési határidők szerint szerződésszerűen átadott, hibátlan teljesítés elfogadásáról a Teljesítési igazolást a Megrendelő a teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül állítja ki. A Teljesítési igazolás kiállítását követő 1 munkanapon belül a Vállalkozó 1 példányban, cégszerűen aláírva benyújtja a Teljesítési igazolással alátámasztott számláját a Megrendelő részére. A Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel utalja át a vételárat a Vállalkozó jelen szerződés bevezetőjében rögzített bankszámlájára a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le A Teljesítési igazolás aláírására jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott Megrendelő oldali kapcsolattartó személy jogosult Átvételi tesztet a jelen szerződés keretében kifejlesztett informatikai rendszer tekintetében kell lefolytatni. Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a tesztelés során kritikus hiba nem merül fel, és a súlyos (de a rendszer működését alapvetően nem gátló) hibák száma nem haladja meg a 3 darabot, valamint a kis hibák száma a 10 darabot: Kritikus hiba: lehetetlenné teszi a rendszer jelentős részének üzemszerű használatát, vagy valamely üzleti folyamatot gátol. Súlyos hiba: jelentősen akadályozza a rendszer használatát, vagy valamely üzleti folyamatot akadályoz, de kerülő megoldás alkalmazásával üzemszerű működés lehetséges. Kis hiba: nem akadályozza jelentős mértékben a rendszer egyetlen részének használatát sem. Pontatlanság: nem kellő részletességgel meghatározott specifikációból eredő kisebb, a rendszer működését nem befolyásoló hibák vagy hiányosságok. A pontatlanságok az átvételi teszt sikerességét nem befolyásolják, de az egyéb feltárt hibákkal együtt kell javítani. Sikertelen átvételi teszt esetén a hibáktól függően a felek közösen megállapodnak új határidőben, amikorra az átvételi teszt megismételhető. Az adott feladatra vonatkozó átvételi teszt háromszor ismételhető meg A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.3. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvben (301/A. ) meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 6. Kártérítés, kötbér 6.1. A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését jelen szerződés szerint kell végeznie. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: késedelmi hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbérigény érvényesítése, kártérítés érvényesítése és 4/9

5 a szerződéstől a Vállalkozó mulasztása miatti elállás A Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: A Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes nettó vállalkozási díj 0,5%-a, de maximum 20%. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta - ha a Megrendelő kijavítást, vagy újbóli elvégzést igényel, - a teljes nettó vállalkozási díjának 0,5%-a, de maximum 20% A Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a vállalt teljesítési határidőt 30 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke 20 % A Megrendelő a kötbért meghaladó tényleges, közvetlen kárt is érvényesítheti a Vállalkozó szemben. A Vállalkozó által felróhatóan okozott károkért fennálló kárfelelősség mértéke, jogalaptól és a jogcímtől függetlenül a nettó átalánydíjas szolgáltatásért fizetendő vállalkozási díj 100 %-ára korlátozódik., A Vállalkozó kárfelelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek bekövetkezéséért más felelős, amelyek közvetlen ok-okozati viszonyban nem állnak a vállalkozói tevékenységgel. A Vállalkozó csak a ténylegesen bekövetkezett károkért tehető felelőssé, így nem felelős a nem vagyoni károkért, eredménycsökkenésért, az elmaradt haszonért, adatvesztést és adathibát okozó következményekért. A jelen pont szerinti felelősségkorlátozó rendelkezéseket Felek a Ptk (2) figyelembe vételével teszik A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 7. A szerződés megszűnése, módosítása 7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy azonnali hatályú felmondással egyoldalúan megszüntetheti a szerződést: a 7.2. pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél (feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést); A Megrendelő, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a Vállalkozóval szemben jogerőre emelkedett, vagy bármelyik fél, ha a másik fél jogutód nélkül megszűnt; 7.2. Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: Vállalkozó oldaláról: ha hibásan teljesít, feltéve, hogy ennek alapján a Megrendelőt a Ptk. kötelezetti késedelemre, illetve szavatosságra vonatkozó rendelkezései szerint elállási jog illetné meg; titoktartási kötelezettségét megsérti. Megrendelő oldaláról: ha felróható magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (pl. nem gondoskodik a teljesítési hely munkavégzésre alkalmas állapotáról, indokolatlanul megtagadja az átvételt stb.), titoktartási kötelezettségét megsérti, vagy az erre irányuló írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az esedékességétől számított 45 (negyvenöt) naptári nap elteltével sem. 5/9

6 7.3. A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - szükség esetén olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak Jelen szerződés csak a Kbt ában foglalt keretek között, írásban módosítható. 8. Titoktartás 8.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - 5 éves időtartam elteltéig, vagy a védelmet megalapozó körülmény fennálltáig bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely közismert, amelyről a fogadó félnek már tudomása volt, amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek, vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A Vállalkozó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket közreműködői, teljesítési segédei is megtartsák A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 6/9

7 8.5. A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A Felek tudomásul veszik, hogy: az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni A Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében a nevében a Megrendelőnél a szolgáltatást közvetlenül nyújtó alkalmazottai, alvállalkozói, egyéb közreműködői a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ) által igényelt informatikai biztonsági és alávetési nyilatkozat (2. sz. melléklet), valamint a személyes adataik kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot (5. sz. melléklet) aláírják. A Vállalkozó vállalja és szavatol azért, hogy a Megrendelő dokumentumait saját alkalmazottai és alvállalkozói (szerződéses partnerei) is bizalmasan kezelik. Az üzemeltetésben közreműködő személy a Megrendelő dokumentumait, valamint azoknak bármely részleteit csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján tekintheti meg, használhatja, módosíthatja. 9. Szerzői jogok 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgya" fejezetben meghatározott feladatok elvégzése során létrejövő általa fejlesztett szoftverelemek, mint szellemi alkotás kizárólagos szerzője, alkotója A Megrendelő jogosult a rendszer egyes elemeinek és a tesztkörnyezetnek a specifikációját a rendszer külső felhasználói számára felfedni Vállalkozó az általa fejlesztett szoftverelemek forráskódját és fejlesztési dokumentációját köteles Megrendelő részére átadni, az átadott forráskóddal és fejlesztési dokumentációval Megrendelő anyagi haszonszerzés célja nélkül szabadon rendelkezhet, azzal a 9.5 szerinti felhasználási cselekményeket végezhet. Vállalkozó az átadott forráskódot harmadik fél számára nem fedheti fel Felek tudomásul veszik, hogy a kifejlesztendő szoftverrendszerbe saját fejlesztésű elemeken túl nem saját fejlesztésű szoftverelemek is beépítésre kerülhetnek. A nem saját fejlesztésű szoftverek nyílt forráskódú szoftverek, illetve a műszaki leírás 6.1. pontjában meghatározottaknak megfelelő szoftverek. Megrendelő a CC szerver, Mérőszerver, klienshardverek és böngészőben futó mérőszoftver tekintetében teljesítésként nem fogad el olyan szoftvereket, amelynek a forráskódja nem kerül átadásra, kivéve a mérőszerveren futó Okla, vagy azzal egyenértékű alkalmazás, amennyiben a fejlesztés során ez kerül alkalmazásra. 7/9

8 9.5. Megrendelő a Vállalkozó által fejlesztett szoftverelemek tekintetében időbeli és területi korlátozás nélküli, felhasználási módjában korlátozott felhasználási jogot szerez. Megrendelő a Vállalkozó által fejlesztett szoftverelemeket jogosult hatósági feladatai ellátása érdekében felhasználni, továbbá Megrendelő kifejezetten jogosult azokat módosítani, átdolgozni, továbbfejleszteni, illetve harmadik személlyel továbbfejlesztetni. A műszaki leírás 6.1. pontjában meghatározott szoftverek felhasználása tekintetében az adott szoftverek licencia feltételei az irányadók Megrendelő jogosult a szoftverrendszert, illetve annak elemeit prezentációs céllal nyilvános előadásban bemutatni, nyilvánossághoz közvetíteni a fejlesztést megvalósító Vállalkozó nevének feltüntetése mellett Vállalkozó kijelenti, hogy az átadandó szoftverrendszer tekintetében jogosult a jelen szerződésben meghatározott felhasználási jogot engedni, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással átruházott jogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi alkotások részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 10. Záró rendelkezések A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg egymással más kézbesítési címet nem közölnek, nyilatkozataikat a megjelölt kézbesítési címre hatályosan megtehetik A szerződő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban módosíthatják. írásbeli módosítás hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett bármely jognyilatkozat kizárólag akkor hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy telefax útján teszik meg Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat - ide nem értve a szerződés módosításának, illetve megszűnésének eseteit - tételére jogosult képviselői, és értesítési címük: Megrendelő oldaláról: Tomka Péter telefon: (1) fax: (1) értesítési cím: 1133 Budapest, Visegrádi u Vállalkozó oldaláról: Varga Zsolt telefon: fax: értesítési cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. A Megrendelő oldaláról a pontban megjelölt kapcsolattartó személy szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra nem jogosult szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. 8/9

9 10.4. Az alábbiakban felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet A fejlesztést érintő dokumentum (Követelmény specifikáció) Informatikai biztonsági és alávetési nyilatkozat minta Nyilatkozat sablon az NMHH tulajdonú eszközök átvételéről Nyilatkozat minta az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának (IBSZ) tudomásul vételéről 5. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A jelen 9 (kilenc) oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melynek 3 (három) példánya a Megrendelőt, 1 (egy) példánya a Vállalkozót illeti meg. Jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek a mai napon jóváhagyólag aláírták pénzügyi ellenjegyzés: és liit^. dr Hark? Péter BUVfőosztályvé Budapest, Sorbán János NMHH Gazdasági igazgató lott.^- 1^ Szittya Tamás Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. Ügyvezető Budapest, Novell. PWfestóondilsSzoIgáífofások 'l^^pest. Csörsz u /9

10

11 I 1. számú melléklet:a fejlesztést érintő dokumentum (Követelmény specifikáció)

12 t

13 > MŰSZAKI LEÍRÁS SZÉLESSÁVÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI PARAMÉTEREIT MÉRŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE ÉS INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁSA TÁRGYÁBAN A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG UNIÓS ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

14 «SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 1. Bevezetés A rendszer által elérni kívánt célok Előzmények Tervezett architektúra 6 2. A rendszerfunkciói Mérési funkciók Hardveres mérés Szoftveres mérés Mérés-vezérlési funkciók H 2.3 Adatgyűjtés, szinkronizáció, és adatok előfeldolgozása Végfelhasználói felületek Központi portál Statisztikai adatok közzététele A felhasználó által igénybe vett szolgáltatás paraméterei Mérőeszköz lokális felülete Adminisztratív funkciók Referencia (szolgáltatói) adatbázis kezelése Felhasználói adatbázis kezelése Eszköznyilvántartás Kimutatások és riasztási funkciók Kimutatás készítés Riasztás-kezelés Egyéb követelmények Mérőeszköz-vezérlési és mérőeszköz specifikus követelmények Skálázhatósági követelmények Biztonsági követelmények Általános biztonsági követelmények Jogosultságkezelés Egyéb információk A jelen beszerzés lehatárolása Infrastruktúra elemek Szállítandó elemek A jelen beszerzésnek kifejezetten nem tárgya Biztonsági audit A projekt várható ütemezése 23

15 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 5. Ajánlatkérő által biztosított hardver környezet BIX kapcsolat Mérő és menedzsment szerver hardver (Mérési adatbázis, Radius szerver, C&C szerver, Mérő szerver) Adatbázis és O&M szerver hardver (Referencia adatbázis, Felhasználói és Mérőeszköz adatbázis, O&M szerver) DMZ Adatbázis szerver hardver Mérő kliens Informatikai megfelelési követelmények Infrastruktúra környezet Készítendő dokumentációk Rendszerterv Tesztelési terv Felhasználói dokumentáció Telepítési útmutató Hiba! A könyvjelző nem létezik Üzemeltetési kézikönyv Megvalósulási dokumentáció Biztonsági követelmények Az alkalmazások telepítésének módszertana A rendszer átvételének folyamata Az alkalmazás felépítésével, működésével kapcsolatos követelmények Az alkalmazás mentésével kapcsolatos követelmények 35

16 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 1. Bevezetés A szélessávú (Internet hozzáférés) szolgáltatások elterjedését nagymértékben befolyásolja a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által tapasztalt minőség. Általános tapasztalat Magyarországon is, hogy a felhasználó által érzékelt minőségi jellemzők (elsősorban le- és feltöltési adatsebesség) elmaradnak a szolgáltatók által meghirdetett, illetve esetenként a garantált értéktől is. Ezen kívül sok esetben a tapasztalt minőség időben is erősen ingadozik. Ez a fogyasztók elégedetlenségét növeli és a nagyobb sávszélesség igényű, értéknövelt szélessávú hírközlési szolgáltatások elterjedését is gátolja. A fogyasztó az általa igénybevett szolgáltatás minőségét jobbára csak szubjektíven, a használat során szerzett tapasztalatai alapján tudja kontrollálni. Általában nem tud objektív, elfogulatlan értékítéletet alkotni abban a kérdésben, mennyire felel meg a kapott minőség a szolgáltató által ígértnek. Ez gyakran az ismeretek hiányára is visszavezethető, amely következtében kérdéseik vannak, melyre a hatóságtól várják a választ. Ma nem áll rendelkezésre egységes, megbízható, objektív, a szolgáltatóktól független mérési módszer a szélessávú szolgáltatások minőségi jellemzőinek mérésére, illetve nem is rendelkeznek a fogyasztók elegendő információval az ilyen mérések megbízható elvégzéséhez. Ugyan bárki számára hozzáférhetők az interneten különböző le-/feltöltési sebességet mérő alkalmazások, azonban ezek nem egységes mérési módszert használnak és az általuk szolgáltatott mérési adatok megbízhatósága is különböző. 1.1 A rendszer által elérni kívánt célok A jelen beszerzésben szereplő rendszer az NMHH Szélessáv Program (SZÉP) projektjének részét képezi, melynek célja egy olyan szélessáv-mérőrendszer kiépítése, amely: objektív információkat ad a hatóság számára a hazai szélessávú szolgáltatások valós minőségi paramétereiről előmozdítva döntéseinek megalapozottságát, megalapozott, független információt nyújt a fogyasztók számára, elősegítve a tudatos szolgáltató és szolgáltatásválasztást, illetve az előfizetői szerződésben vállalt minőségi paraméterek teljesülésének ellenőrzését, az átláthatóság növelésével előmozdítja a piaci versenyt, ösztönzi a technológiai fejlődést és a szélessávú szolgáltatások igénybevételének elterjedését, azáltal, hogy a marketing üzenetek helyett az érzékelhető minőségek tudnak versenyezni, valósidejű információt szolgáltat a hazai internethálózat működéséről.

17 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet A fenti célok eléréséhez kialakítandó mérőrendszernek képesnek kell lennie a következőkre: Az előfizetői szerződésben vállalt szolgáltatás minőségének ellenőrzésére egyedi és szolgáltatói szinten. A hálózatsemlegességre vonatkozó követelmények ellenőrzésére. A mobilszolgáltatók által publikált ellátottsági területi adatok és az NMHH mérőszolgálata által mért ellátottsági adatok összevetésére. Az Internet szolgáltatások közötti informált választás elősegítésére tényleges méréseken alapuló minőség adatokkal. a hazai Internet hálózat állapotának valós idejű monitorozására. A jelen beszerzés keretében kialakítandó megoldás fő elemei: 1) Egy az NMHH által működtetett szélessáv mérő rendszer, amely lehetővé teszi a fogyasztói végpontokra kihelyezett hardver eszközök alkalmazásával, valamint fogyasztók által indított szoftveres mérések segítségével a vezetékes internet szolgáltatások fontos paramétereinek (leés feltöltési sebesség, késleltetési idő, hálózatsemlegesség, és szolgáltatás stabilitás) monitorozását. 2) Egy adatgyűjtő és kiértékelő rendszer, ami a) a fenti mérő rendszerből származó mérési eredményeket egy központi mérési adatbázisba gyűjti össze és tárolja, b) lehetővé teszi a szolgáltatói vállalások (ÁSZF-ek) műszaki paramétereinek nyilvántartását, c) biztosítja, hogy a fenti mérő rendszerből származó mérési eredmények, és az NMHH által végzett mobil-internet szolgáltatási mérések eredményei összevethetőek legyenek egymással és a szolgáltatói vállalásokkal. 3) Egy az NMHH honlapján keresztül elérhető alkalmazás, amely segíti a fogyasztókat a vezetékes és mobil internet szolgáltatások valós paramétereinek megismerésében, és ezáltal a tudatosabb szolgáltató-választásban. Ezen a szélessáv publikációs oldalon elérhető a mérési eredmények kiértékelt feldolgozása, melyből az érdeklődő tájékoztatást kap a vezetékes és mobil internet szolgáltatások viszonylatában érzékelt adatok statisztikai eloszlásáról, várható értékéről, valamint a saját előfizetői szolgáltatására vonatkozó mérési eredményekről. A jelen beszerzés keretében szállítandó rendszernek a letöltési és feltöltési adatsebesség, a késleltetés, valamint a transzparencia és a hálózatsemlegesség mérését kell biztosítania, többfajta protokollon (csomag-orientált, és stream (VolP, on-line videó)). Ezen kívül a későbbiekben egyéb paraméterek mérését is indokolt lehet a rendszerbe integrálni.

18 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 1.2 Előzmények A jelen beszerzést megelőzően kialakításra került egy pilot rendszer (ún Szélessáv Pilot Projekt"), melynek célja az volt, hogy létrehozzon egy olyan mintarendszert, amely alkalmas a szélessávú szolgáltatások főbb minőségi jellemzőinek, elsődlegesen tájékoztatást szolgáló mérésére, a későbbi széleskörű reprezentatív közcélú méréshez leginkább megfelelő megoldás lehetőségeinek felmérésére. Az abban a projektben szerzett tapasztalatok alapján került megfogalmazásra a beszerzés műszaki tartalma. Fontos tudni, hogy a pilot rendszernek nem volt célja a teljeskörűség, azaz abban nem került megvalósításra minden jelen beszerzésben elvárt funkció. Továbbá a pilot tapasztalatai alapján bizonyos abban megvalósított elemek is eltérő tartalommal kerültek megfogalmazásra a jelen kiírásban. Ezért a pilot projektből származó minden információ kizárólag tájékoztató jellegű, és nem része vagy hivatkozási alapja a kiírásnak és az elkészítendő ajánlatoknak. 1.3Tervezett architektúra A pályázók által megvalósítandó architektúra a következő ábrán látható: A virtualizációt biztosító környezet beüzemelése (telepítése, paraméterezése, teljes körű

19 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet dokumentálása) a vállalkozó feladata. A rendszer az alábbi fő komponenseket tartalmazza 1 : 1. Operation & Maintenance (O&M) szerver, melynek főbb funkciói: a. Mérések intelligens ütemezése: mikor melyik eszközre melyik mérő script-et kell letölteni. Tudjon időzítve és vonalterhelés függvényében letölteni mérő script-eket. b. Tartalmazzon támogatást a mérési metódusok kiválasztására. c. Az NMHH-BIX router aktuális terheltségi adatainak a lekérése netconfig protokollon keresztül. 2. Mérési adatbázis, ami tartalmazza a mérési eredményeket a szakmai munkához és a publikációhoz szükséges aggregáltsági szinten. (Az aggregálási szint idő függvénye is lehet: a régebbi adatok bizonyos esetekben jobban aggregálva tárolhatók, mint a frissebbek.) 3. Referencia adatbázis, ami tartalmazza a szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások főbb adatait. Lehetőséget kell biztosítani rá, település (Budapesten kerület) mélységű bontást is lehessen tárolni. Az adatok idősoros kezelése szükséges. 4. Felhasználói és mérőeszköz adatbázis, melynek főbb funkciói: a. Felhasználók nyilvántartása (azok a felhasználók, akiknél mérőeszköz van vagy volt - ez nem egyezik a portálon regisztrált felhasználókkal). b. Mérőeszközök nyilvántartás, különösen a mérőeszköz fizikai adatai, helye (mely felhasználónál van), állapota. (Egyéb adatok a részletes tervezés során felmerülhetnek.) Az adatok idősoros kezelése szükséges. 5. Mobil mérési adatbázis, ami külső rendszerként adatkapcsolat szinten illesztendő. A kialakítandó rendszernek a mobil mérési adatbázisból át kell venni a mért mobil internet működési paramétereket, és azokból publikációkat kell készíteni. 6. DMZ adatbázis és publikációs webszerver 1 A szerverek virtuális környezetben kerülnek kialakításra.

20 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet a. Biztonságtechnológiai elem: a publikációs alkalmazás nem érhet el közvetlenül az NMHH intranet-jén lévő szervereket; ezért a publikációhoz szükséges adatok (az intranet irányából kezdeményezett) szinkronizációval kerülnek át a DMZ adatbázisba. A publikációs szerver ehhez kapcsolódik. b. Ezen működik a publikációs alkalmazás szerver és maga az alkalmazás is. 7. NMHH web szerver, ami az NMHH saját CMS rendszere által publikált ( statikus", azaz nem mérési eredményekre épülő) oldalakat tartalmazza. Az új rendszer számára itt egy oldal vagy oldal-csoport kerül kialakításra, ahonnan hivatkozásokon keresztül, a publikációs szerver által biztosított felületen lesznek elérhetők a mérési eredmények. 8. Ideiglenes mérési adatbázis, ami a nyers mérési eredményeket tárolja és biztosítja azok elérhetőségét az Intranet-en található mérési adatbázis számára. 9. AAA (pl.radius) szerver, ami a mérőeszközök belépésének autentikációját végzi (elsősorban a rendszer biztonságának növelése érdekében). 10. Command & Control szerver / Web szerver, ami a következő főbb funkciókat látja el: a. Folyamatos kapcsolatot tart az eszközökkel a jelenlét" ( presence") detektálás érdekében (és ezt az információt eljuttatja az O&M szerverhez is). b. Megadott szempontok szerint indít méréseket az eszközök felé (mérő script leküldése), valamint visszaolvassa a mérési eredményeket és eljuttatja azokat a mérési adatbázisba. c. Biztosítja a mérőrendszerben a szükséges időszinkront (NTP szerverként működik). d. Az O&M szerver számára biztosítja a szükséges információkat az eszköz státuszokról és IP címekről. e. Biztosítsa a mérési rendszerben a PKI működéséhez szükséges központi funkciókat. 11. Mérő szerver(szerverek), ami a mérésekhez biztosítja a kiszolgáló ( adatforrás") hátteret. a. Kiszolgálja legalább a következő protokollokon történő méréseket: UDP, TCP, VolP, streaming videó. TCP mérések esetén többszálú adatforgalmat is támogat, az NMHH BIX kapcsolata irányában legalább 9 Gbit/s hasznos sávszélességet biztosít. Amennyiben szükséges, legfeljebb 8 virtuális szerver egyidejű futtatásával is megoldható a mérések kiszolgálása. A hálózati vizualizációhoz a hálózati kártya fizikai funkcióinak a virtuális gépekhez történő közvetlen hozzárendelése szükséges, ennek preferált technológiája az SR-IOV. b. Képes a mérőeszközök azonosítására.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása]

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS [Spektrumgazdálkodás-támogató informatikai rendszerének (STIR) üzemeltetés-támogatása] mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószáma: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszáma: 10032000-00300939-00000017)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN 'USF t VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS AZ NMHH EGYES SZERVEZETI EGYSÉGEI RÉSZÉRE BIZTOSÍTANDÓ SZAKFORDÍTÁSI ÉS LEKTORÁLÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN Amely létrejött egyrészről a Név: Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25.; adószám: 15775883-2- 41; MÁK pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00300939-00000017,

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: 2/6120/03027/0000/2911. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Jelen szerződés létrejött egyrészről: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1081 Budapest, Csokonai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS KLÍMAKÉSZÜLÉKEK BESZERZÉSE ÉS FELSZERELÉSE TÁRGYÁBAN ameiy létrejött egyrészt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási

Részletesebben

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében

Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében Szállítási szerződés fittségi mérési-értékelési rendszerhez szükséges mérési eszközcsomag szállítására a TÁMOP 3.1.13-12-2013-0001 projekt keretében DOKUMENTÁCIÓ II. KÖTET SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mint Megrendelő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre.

Accor Services Magyarország Kft, mint szállító, a továbbiakban mint Szállító együtt, mint Felek között jött létre. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség (székhely: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 7.,) mint megrendelő, a továbbiakban mint Megrendelő, képviseli: Dr. Nánási László főügyész és Accor

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS T(CT VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.; adószáma: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE

BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE 13. számú melléklet BKV Zrt. SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS FAJTA ÉS MENNYISÉG SZERINT MEGHATÁROZOTT DOLOG HATÁRIDŐS ADÁSVÉTELE (a továbbiakban: Keretszerződés), amely létrejött egyrészről a Székhely: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

HÁLÓzATHASzNÁLATI SzERzŐDÉs

HÁLÓzATHASzNÁLATI SzERzŐDÉs SZERZŐDÉS HÁLÓzATHASzNÁLATI SzERzŐDÉs (Az Összekapcsolás keretében nyújtott hívásvégződtetés, tranzit és hívásvégződtetés szolgáltatás nyűj tásához szükséges adatátviteli linkek biztosításának tárgyában)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA PROMECOM Kft. 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A MEDISTANCE mobil egészségügyi adatátviteli SZOLGÁLTATÁSAIRA Hatályos: 2012. május 17-től a következő módosításig. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (a továbbiakban ÁSZF) melyek kiterjednek a FACTORY CREATIVE STUDIO Kft. (továbbiakban Szolgáltató) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től

Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től Általános szerződési feltételek Érvényes: 2014. 06. 01-től 1. A Szolgáltató adatai Cégnév: BC.HU Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzék száma: 01-09-982675 Adószáma: 23882991-2-42 Székhelye:

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum

Általános szerződési feltételek. (érvényes: 2014.01.01 től) Preambulum Általános szerződési feltételek (érvényes: 2014.01.01 től) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza az Ememese Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány u. 10. fsz. 10.; céget nyilvántartó

Részletesebben

RENDSZERKARBANTARTÁSI ÉS TÁMOGATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

RENDSZERKARBANTARTÁSI ÉS TÁMOGATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERKARBANTARTÁSI ÉS TÁMOGATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zártkörűen Működő részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, Nagymező

Részletesebben