VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában"

Átírás

1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftver rendszer kifejlesztése 7 ' tárgyában amely létrejött egyrészről a: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u Adószám: MÁK pénzforgalmi számla száma: Képviseletében eljár: Dr Harka Péter BÜVfőosztályvezető Sorbán János gazdasági igazgató pénzügyi ellenjegyzésével mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről a: Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. Adószám: Bankszámlaszám: Képviseletében eljár: Szittya Tamás ügyvezető mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) (a továbbiakban együttesen: Felek) között az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya, a teljesítés határideje: Jelen szerződés tárgya a Megrendelő számára a szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő szoftverrendszer kifejlesztése. Jelen szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba, a teljesítési határidő: a szoftveres rendszer üzembe helyezése: , a teljes rendszer üzembe helyezése: Műszaki követelmények: A megvalósítandó feladatokat a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott követelmény specifikáció tartalmazza (Szélessávú internet szolgáltatások minőségi paramétereit mérő rendszer kifejlesztése -1. ütem, üzembe helyezése teszt környezetben és éles környezetben egyaránt). 2. Szakmai kapcsolattartás 1/9

2 2.1. Megrendelő részéről a kijelölt szakmai kapcsolattartó: 1 Név: Tomka Péter Telefonszám: (1) cím: 2.2. Vállalkozó részéről a kijelölt szakmai kapcsolattartó: Név: Varga Zsolt operatív igazgató Telefonszám: cím: A kapcsolattartó személyek a szerződés módosítására nem jogosultak. A szakmai kapcsolattartó személyében történő változásról Felek haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban kötelesek értesíteni a másik felet. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél a felelős. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. 3. Vállalkozó kötelezettségei és jogai 3.1. A Vállalkozó köteles a szerződésben vállalt szolgáltatást a jelen szerződés, illetve a Megrendelő utasításainak megfelelően elvégezni A Vállalkozó köteles továbbá a A szerződés tárgya" című fejezetben meghatározott feladatokat szerződésszerűen, hibátlanul és határidőben ellátni A Vállalkozó a A szerződés tárgya" című fejezetben rögzített szolgáltatások hibátlan ellátásáért a jelen szerződés Díjazás, fizetési feltételek" fejezetében részletezett díjazásra jogosult A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítéséhez köteles biztosítani a hibátlan, szakszerű teljesítéshez szükséges szakértelemmel rendelkező szakembereket A Megrendelő a fent részletezett feladatokat projekt keretek között valósítja meg, ennek megfelelően szükséges a projektszerű működés Vállalkozó általi támogatása: a Megrendelő által alkalmazott projektmenedzsment módszertan betartása; az elért eredményekről, felhasznált erőforrásokról heti rendszerességgel jelentés készítése; részvétel és aktív közreműködés a szakmai és menedzsment egyeztetések során. 4. Megrendelő kötelezettségei 4.1. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megrendelő biztosítja a feladatok teljesítéséhez a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyén szükséges infrastrukturális környezetet, amelyekre vonatkozó igényét Vállalkozó köteles kellő időben, előre bejelenteni A Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja azokat a - kizárólag nála fellelhető - információkat, amelyek a Vállalkozó feladatainak teljesítéséhez szükségesek, s amelyeket a Vállalkozó kizárólag a Megrendelőtől kaphat meg. 2/9

3 4.3. Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó alkalmazottainak a szolgáltatásnyújtás helyén, a Megrendelő üzemelési idejében történő ki- és bejárást. 5. Díjazás, fizetési feltételek 5.1. A Felek a szolgáltatás szerződésszerű teljesítése esetén fizetendő vállalkozási díjat összesen ,- Ft + ÁFA, azaz harmincmillió-négyszázkilencvenezer Forint + ÁFA összegben határozzák meg, melynek kifizetése két ütemben történik meg: A rendszerterv megrendelő általi elfogadását követően fizetendő díjrészlet Ft+ÁFA, azaz hárommillió-negyvenkilencezer forint+áfa (a vállalkozási díj 10 %-a) A fejlesztett rendszer sikeres átvételét követően, a sikeres felhasználói átvételi tesztelés során észlelt hibák kijavítása után fizetendő díjrészlet összege Ft+ÁFA, azaz huszonhétmillió-négyszáznegyvenegyezer forint+áfa (a vállalkozási díj 90 %-a) A vállalkozói feladatok szerződésszerű, hibátlan teljesítésének igazolására a Felek által aláírt Teljesítési Igazolás szolgál A Megrendelő a teljesítés igazolására szolgáló Teljesítési Igazolást az átadott rendszertervre, illetve az éles üzembe helyezett rendszerre vonatkozóan akkor állítja ki, ha az adott termék átadásra került, valamint az átadásra került termék tesztelési jegyzőkönyvvel (vagy dokumentumok esetén elfogadási nyilatkozattal) igazoltan megfelel a jelen szerződésben, illetve annak 1. számú mellékletében meghatározottaknak. A termék elfogadásának feltétele továbbá a 5.5. pontban felsorolt dokumentációk megfelelő minőségben való átadása A felhasználói átvételi tesztelés megkezdése előtt a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a fejlesztés egységes szerkezetű dokumentációját. A dokumentáció nem lehet redundáns, tehát egy információ egy dokumentumban csak egy helyen szerepelhet 5.5. Szükséges dokumentációk: Követelmény specifikáció (1. sz. melléklet, a szükséges mértékben, Megrendelő és Vállalkozó konszenzusával módosított változatában) Logikai és fizikai rendszerterv Tesztelési terv és tesztjegyzőkönyv Oktatási segédanyagok Felhasználói kézikönyv ügyintézőknek Felhasználói útmutató külső felhasználóknak Üzemeltetési kézikönyv mely tartalmazza a telepítési útmutatót, a kapcsolódó rendszerekre vonatkozó paraméter módosítási igényeket is Mentési adatlap Fejlesztési dokumentáció és forráskódok 5.6. A programozási tevékenység megkezdésének előfeltétele a Megrendelő által elfogadott logikai rendszerterv. 3/9

4 5.7. Az 1. pontban foglalt teljesítési határidők szerint szerződésszerűen átadott, hibátlan teljesítés elfogadásáról a Teljesítési igazolást a Megrendelő a teljesítéstől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül állítja ki. A Teljesítési igazolás kiállítását követő 1 munkanapon belül a Vállalkozó 1 példányban, cégszerűen aláírva benyújtja a Teljesítési igazolással alátámasztott számláját a Megrendelő részére. A Megrendelő a számla kézhezvételének napját követő 30 napos fizetési határidővel utalja át a vételárat a Vállalkozó jelen szerződés bevezetőjében rögzített bankszámlájára a Kbt ban foglaltaknak megfelelően. Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le A Teljesítési igazolás aláírására jelen szerződés 2.1 pontjában meghatározott Megrendelő oldali kapcsolattartó személy jogosult Átvételi tesztet a jelen szerződés keretében kifejlesztett informatikai rendszer tekintetében kell lefolytatni. Az elfogadási teszt akkor sikeres, ha a tesztelés során kritikus hiba nem merül fel, és a súlyos (de a rendszer működését alapvetően nem gátló) hibák száma nem haladja meg a 3 darabot, valamint a kis hibák száma a 10 darabot: Kritikus hiba: lehetetlenné teszi a rendszer jelentős részének üzemszerű használatát, vagy valamely üzleti folyamatot gátol. Súlyos hiba: jelentősen akadályozza a rendszer használatát, vagy valamely üzleti folyamatot akadályoz, de kerülő megoldás alkalmazásával üzemszerű működés lehetséges. Kis hiba: nem akadályozza jelentős mértékben a rendszer egyetlen részének használatát sem. Pontatlanság: nem kellő részletességgel meghatározott specifikációból eredő kisebb, a rendszer működését nem befolyásoló hibák vagy hiányosságok. A pontatlanságok az átvételi teszt sikerességét nem befolyásolják, de az egyéb feltárt hibákkal együtt kell javítani. Sikertelen átvételi teszt esetén a hibáktól függően a felek közösen megállapodnak új határidőben, amikorra az átvételi teszt megismételhető. Az adott feladatra vonatkozó átvételi teszt háromszor ismételhető meg A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. A Vállalkozó kifejezetten vállalja, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt a tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 8.3. pont szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Polgári Törvénykönyvben (301/A. ) meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 6. Kártérítés, kötbér 6.1. A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését jelen szerződés szerint kell végeznie. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, okairól és várható elhúzódásáról A Vállalkozó szolgáltatási kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők: késedelmi hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbérigény érvényesítése, kártérítés érvényesítése és 4/9

5 a szerződéstől a Vállalkozó mulasztása miatti elállás A Vállalkozó a nem szerződésszerű teljesítésért kötbérfizetési kötelezettséget vállal az alábbiak szerint: A Vállalkozónak felróható késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a teljes nettó vállalkozási díj 0,5%-a, de maximum 20%. A Vállalkozónak felróható hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke naponta - ha a Megrendelő kijavítást, vagy újbóli elvégzést igényel, - a teljes nettó vállalkozási díjának 0,5%-a, de maximum 20% A Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben a vállalt teljesítési határidőt 30 nappal túllépi, vagy a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi. Ebben az esetben a Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult, amelynek alapja a teljes nettó vállalkozási díj, mértéke 20 % A Megrendelő a kötbért meghaladó tényleges, közvetlen kárt is érvényesítheti a Vállalkozó szemben. A Vállalkozó által felróhatóan okozott károkért fennálló kárfelelősség mértéke, jogalaptól és a jogcímtől függetlenül a nettó átalánydíjas szolgáltatásért fizetendő vállalkozási díj 100 %-ára korlátozódik., A Vállalkozó kárfelelőssége nem terjed ki azokra a károkra, amelyek bekövetkezéséért más felelős, amelyek közvetlen ok-okozati viszonyban nem állnak a vállalkozói tevékenységgel. A Vállalkozó csak a ténylegesen bekövetkezett károkért tehető felelőssé, így nem felelős a nem vagyoni károkért, eredménycsökkenésért, az elmaradt haszonért, adatvesztést és adathibát okozó következményekért. A jelen pont szerinti felelősségkorlátozó rendelkezéseket Felek a Ptk (2) figyelembe vételével teszik A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét. 7. A szerződés megszűnése, módosítása 7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy azonnali hatályú felmondással egyoldalúan megszüntetheti a szerződést: a 7.2. pontban meghatározott súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél (feltéve, hogy a szerződésszegő fél a sérelmet szenvedett fél írásbeli felszólításában megjelölt póthatáridőben sem orvosolta a szerződésszegést); A Megrendelő, ha a bíróság csőd-, felszámolási-, vagy végelszámolási eljárás (a továbbiakban együtt: felszámolási eljárás) lefolytatását elrendelő végzése a Vállalkozóval szemben jogerőre emelkedett, vagy bármelyik fél, ha a másik fél jogutód nélkül megszűnt; 7.2. Súlyos szerződésszegésnek különösen az alábbiak minősülnek: Vállalkozó oldaláról: ha hibásan teljesít, feltéve, hogy ennek alapján a Megrendelőt a Ptk. kötelezetti késedelemre, illetve szavatosságra vonatkozó rendelkezései szerint elállási jog illetné meg; titoktartási kötelezettségét megsérti. Megrendelő oldaláról: ha felróható magatartásával akadályozza a szerződésszerű teljesítést (pl. nem gondoskodik a teljesítési hely munkavégzésre alkalmas állapotáról, indokolatlanul megtagadja az átvételt stb.), titoktartási kötelezettségét megsérti, vagy az erre irányuló írásbeli felszólítás ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének az esedékességétől számított 45 (negyvenöt) naptári nap elteltével sem. 5/9

6 7.3. A Megrendelő a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja - szükség esetén olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. A fenti feltételek bekövetkezéséről a Vállalkozó a szerződés teljesítésének időszakában haladéktalanul értesíti a Megrendelőt. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult, amellyel a felek legkésőbb 30 napon belül elszámolnak Jelen szerződés csak a Kbt ában foglalt keretek között, írásban módosítható. 8. Titoktartás 8.1. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt, továbbá annak bármely okból történő megszűnését követően - amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik - 5 éves időtartam elteltéig, vagy a védelmet megalapozó körülmény fennálltáig bármelyik szerződő fél által üzleti titoknak, vagy bizalmas információnak minősített minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül egyik fél sem hozhatja nyilvánosságra, vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Ezen kötelezettség nem vonatkozik azon információra, amely közismert, amelyről a fogadó félnek már tudomása volt, amelyet harmadik fél részére korlátozás nélkül felfedtek, vagy amelynek felfedését jogszabály írja elő A Vállalkozó e jogviszony fennállása alatt és a jogviszony megszűnését követően is köteles megőrizni a Megrendelő tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomására jutott személyes adatot, szigorúan titkos, titkos, bizalmas, korlátozott terjesztésű adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Megrendelő nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni. A Vállalkozó köteles továbbá gondoskodni arról, hogy e rendelkezéseket közreműködői, teljesítési segédei is megtartsák A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelő részéről tudomására, birtokába jutott minden adatot, információt csak e szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítéséhez használhatja fel, a szerződés megszűnését követően ezen adatokat, információkat köteles a Megrendelő részére visszaadni, illetve adathordozóiról törölni, illetve megsemmisíteni. Ezen törlési kötelezettség alól a Vállalkozó annyiban mentesül, amennyiben az átadott adat, illetve információ ahhoz szükséges, hogy a Vállalkozó helytállási kötelezettségét teljesíteni tudja, illetve hogy bizonyíthassa, hogy a teljesítése megfelel a törvényes, illetve szerződésben kikötött tulajdonságoknak A titoktartási kötelezettség megsértése esetén a Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 6/9

7 8.5. A Vállalkozó tudomásul veszi az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 1. számú melléklete III. fejezetének 4. pontjában foglaltakat, amely szerint az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait közzé kell tenni a szerződés létrejöttét követő hatvan napon belül A Felek tudomásul veszik, hogy: az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a jelen szerződés tartalmát a Vállalkozónál, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 81. értelmében nem minősülhet üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli, kérésre a jelen jogviszonnyal összefüggő, és a Ptk. 81. (3) bekezdése alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan kötelesek tájékoztatást adni A Vállalkozó elfogadja, hogy a jelen szerződés keretében a nevében a Megrendelőnél a szolgáltatást közvetlenül nyújtó alkalmazottai, alvállalkozói, egyéb közreműködői a Megrendelő Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ) által igényelt informatikai biztonsági és alávetési nyilatkozat (2. sz. melléklet), valamint a személyes adataik kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozatot (5. sz. melléklet) aláírják. A Vállalkozó vállalja és szavatol azért, hogy a Megrendelő dokumentumait saját alkalmazottai és alvállalkozói (szerződéses partnerei) is bizalmasan kezelik. Az üzemeltetésben közreműködő személy a Megrendelő dokumentumait, valamint azoknak bármely részleteit csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján tekintheti meg, használhatja, módosíthatja. 9. Szerzői jogok 9.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgya" fejezetben meghatározott feladatok elvégzése során létrejövő általa fejlesztett szoftverelemek, mint szellemi alkotás kizárólagos szerzője, alkotója A Megrendelő jogosult a rendszer egyes elemeinek és a tesztkörnyezetnek a specifikációját a rendszer külső felhasználói számára felfedni Vállalkozó az általa fejlesztett szoftverelemek forráskódját és fejlesztési dokumentációját köteles Megrendelő részére átadni, az átadott forráskóddal és fejlesztési dokumentációval Megrendelő anyagi haszonszerzés célja nélkül szabadon rendelkezhet, azzal a 9.5 szerinti felhasználási cselekményeket végezhet. Vállalkozó az átadott forráskódot harmadik fél számára nem fedheti fel Felek tudomásul veszik, hogy a kifejlesztendő szoftverrendszerbe saját fejlesztésű elemeken túl nem saját fejlesztésű szoftverelemek is beépítésre kerülhetnek. A nem saját fejlesztésű szoftverek nyílt forráskódú szoftverek, illetve a műszaki leírás 6.1. pontjában meghatározottaknak megfelelő szoftverek. Megrendelő a CC szerver, Mérőszerver, klienshardverek és böngészőben futó mérőszoftver tekintetében teljesítésként nem fogad el olyan szoftvereket, amelynek a forráskódja nem kerül átadásra, kivéve a mérőszerveren futó Okla, vagy azzal egyenértékű alkalmazás, amennyiben a fejlesztés során ez kerül alkalmazásra. 7/9

8 9.5. Megrendelő a Vállalkozó által fejlesztett szoftverelemek tekintetében időbeli és területi korlátozás nélküli, felhasználási módjában korlátozott felhasználási jogot szerez. Megrendelő a Vállalkozó által fejlesztett szoftverelemeket jogosult hatósági feladatai ellátása érdekében felhasználni, továbbá Megrendelő kifejezetten jogosult azokat módosítani, átdolgozni, továbbfejleszteni, illetve harmadik személlyel továbbfejlesztetni. A műszaki leírás 6.1. pontjában meghatározott szoftverek felhasználása tekintetében az adott szoftverek licencia feltételei az irányadók Megrendelő jogosult a szoftverrendszert, illetve annak elemeit prezentációs céllal nyilvános előadásban bemutatni, nyilvánossághoz közvetíteni a fejlesztést megvalósító Vállalkozó nevének feltüntetése mellett Vállalkozó kijelenti, hogy az átadandó szoftverrendszer tekintetében jogosult a jelen szerződésben meghatározott felhasználási jogot engedni, és harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelőre jelen megállapodással átruházott jogok gyakorlását akadályozná vagy kizárná. Harmadik személy ilyen igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó vállalja, hogy saját költségén közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében. Ezen jogszavatosság kiterjed a Vállalkozó által átadott szellemi alkotások részét képező bármilyen további anyagra is. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy az egyes szellemi alkotások, műrészletek felhasználásának jogosságáért, az ezek szerzői felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag és teljes mértékben a Vállalkozót terheli felelősség. 10. Záró rendelkezések A szerződő felek megállapodnak abban, hogy mindaddig, amíg egymással más kézbesítési címet nem közölnek, nyilatkozataikat a megjelölt kézbesítési címre hatályosan megtehetik A szerződő felek jelen szerződést érvényesen csak írásban módosíthatják. írásbeli módosítás hiányában a módosítás érvénytelen, az joghatás kiváltására alkalmatlan. A szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett bármely jognyilatkozat kizárólag akkor hatályos, ha azt ajánlott, tértivevényes postai küldeményben, vagy telefax útján teszik meg Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban a Felek hatályos jognyilatkozat - ide nem értve a szerződés módosításának, illetve megszűnésének eseteit - tételére jogosult képviselői, és értesítési címük: Megrendelő oldaláról: Tomka Péter telefon: (1) fax: (1) értesítési cím: 1133 Budapest, Visegrádi u Vállalkozó oldaláról: Varga Zsolt telefon: fax: értesítési cím: 1124 Budapest, Csörsz u. 45. A Megrendelő oldaláról a pontban megjelölt kapcsolattartó személy szerződéskötésre, illetve szerződésmódosításra nem jogosult szerződő felek vállalják, hogy a kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változást írásban közlik egymással. Az írásbeli közlés kézhezvételéig a korábban megjelölt kapcsolattartó tehet hatályos jognyilatkozatokat. 8/9

9 10.4. Az alábbiakban felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 1. számú melléklet 2. számú melléklet 3. számú melléklet 4. számú melléklet A fejlesztést érintő dokumentum (Követelmény specifikáció) Informatikai biztonsági és alávetési nyilatkozat minta Nyilatkozat sablon az NMHH tulajdonú eszközök átvételéről Nyilatkozat minta az NMHH Informatikai Biztonsági Szabályzatának (IBSZ) tudomásul vételéről 5. számú melléklet: Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez A szerződésben nem szabályozott feltételekre a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések az irányadóak. A jelen 9 (kilenc) oldalból álló szerződés 4 (négy) eredeti példányban készült, melynek 3 (három) példánya a Megrendelőt, 1 (egy) példánya a Vállalkozót illeti meg. Jelen szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt szerződő felek a mai napon jóváhagyólag aláírták pénzügyi ellenjegyzés: és liit^. dr Hark? Péter BUVfőosztályvé Budapest, Sorbán János NMHH Gazdasági igazgató lott.^- 1^ Szittya Tamás Novell Professzionális Szolgáltatások Magyarország Kft. Ügyvezető Budapest, Novell. PWfestóondilsSzoIgáífofások 'l^^pest. Csörsz u /9

10

11 I 1. számú melléklet:a fejlesztést érintő dokumentum (Követelmény specifikáció)

12 t

13 > MŰSZAKI LEÍRÁS SZÉLESSÁVÚ INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK MINŐSÉGI PARAMÉTEREIT MÉRŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE ÉS INFORMATIKAI ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁSA TÁRGYÁBAN A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG UNIÓS ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

14 «SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 1. Bevezetés A rendszer által elérni kívánt célok Előzmények Tervezett architektúra 6 2. A rendszerfunkciói Mérési funkciók Hardveres mérés Szoftveres mérés Mérés-vezérlési funkciók H 2.3 Adatgyűjtés, szinkronizáció, és adatok előfeldolgozása Végfelhasználói felületek Központi portál Statisztikai adatok közzététele A felhasználó által igénybe vett szolgáltatás paraméterei Mérőeszköz lokális felülete Adminisztratív funkciók Referencia (szolgáltatói) adatbázis kezelése Felhasználói adatbázis kezelése Eszköznyilvántartás Kimutatások és riasztási funkciók Kimutatás készítés Riasztás-kezelés Egyéb követelmények Mérőeszköz-vezérlési és mérőeszköz specifikus követelmények Skálázhatósági követelmények Biztonsági követelmények Általános biztonsági követelmények Jogosultságkezelés Egyéb információk A jelen beszerzés lehatárolása Infrastruktúra elemek Szállítandó elemek A jelen beszerzésnek kifejezetten nem tárgya Biztonsági audit A projekt várható ütemezése 23

15 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 5. Ajánlatkérő által biztosított hardver környezet BIX kapcsolat Mérő és menedzsment szerver hardver (Mérési adatbázis, Radius szerver, C&C szerver, Mérő szerver) Adatbázis és O&M szerver hardver (Referencia adatbázis, Felhasználói és Mérőeszköz adatbázis, O&M szerver) DMZ Adatbázis szerver hardver Mérő kliens Informatikai megfelelési követelmények Infrastruktúra környezet Készítendő dokumentációk Rendszerterv Tesztelési terv Felhasználói dokumentáció Telepítési útmutató Hiba! A könyvjelző nem létezik Üzemeltetési kézikönyv Megvalósulási dokumentáció Biztonsági követelmények Az alkalmazások telepítésének módszertana A rendszer átvételének folyamata Az alkalmazás felépítésével, működésével kapcsolatos követelmények Az alkalmazás mentésével kapcsolatos követelmények 35

16 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 1. Bevezetés A szélessávú (Internet hozzáférés) szolgáltatások elterjedését nagymértékben befolyásolja a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók által tapasztalt minőség. Általános tapasztalat Magyarországon is, hogy a felhasználó által érzékelt minőségi jellemzők (elsősorban le- és feltöltési adatsebesség) elmaradnak a szolgáltatók által meghirdetett, illetve esetenként a garantált értéktől is. Ezen kívül sok esetben a tapasztalt minőség időben is erősen ingadozik. Ez a fogyasztók elégedetlenségét növeli és a nagyobb sávszélesség igényű, értéknövelt szélessávú hírközlési szolgáltatások elterjedését is gátolja. A fogyasztó az általa igénybevett szolgáltatás minőségét jobbára csak szubjektíven, a használat során szerzett tapasztalatai alapján tudja kontrollálni. Általában nem tud objektív, elfogulatlan értékítéletet alkotni abban a kérdésben, mennyire felel meg a kapott minőség a szolgáltató által ígértnek. Ez gyakran az ismeretek hiányára is visszavezethető, amely következtében kérdéseik vannak, melyre a hatóságtól várják a választ. Ma nem áll rendelkezésre egységes, megbízható, objektív, a szolgáltatóktól független mérési módszer a szélessávú szolgáltatások minőségi jellemzőinek mérésére, illetve nem is rendelkeznek a fogyasztók elegendő információval az ilyen mérések megbízható elvégzéséhez. Ugyan bárki számára hozzáférhetők az interneten különböző le-/feltöltési sebességet mérő alkalmazások, azonban ezek nem egységes mérési módszert használnak és az általuk szolgáltatott mérési adatok megbízhatósága is különböző. 1.1 A rendszer által elérni kívánt célok A jelen beszerzésben szereplő rendszer az NMHH Szélessáv Program (SZÉP) projektjének részét képezi, melynek célja egy olyan szélessáv-mérőrendszer kiépítése, amely: objektív információkat ad a hatóság számára a hazai szélessávú szolgáltatások valós minőségi paramétereiről előmozdítva döntéseinek megalapozottságát, megalapozott, független információt nyújt a fogyasztók számára, elősegítve a tudatos szolgáltató és szolgáltatásválasztást, illetve az előfizetői szerződésben vállalt minőségi paraméterek teljesülésének ellenőrzését, az átláthatóság növelésével előmozdítja a piaci versenyt, ösztönzi a technológiai fejlődést és a szélessávú szolgáltatások igénybevételének elterjedését, azáltal, hogy a marketing üzenetek helyett az érzékelhető minőségek tudnak versenyezni, valósidejű információt szolgáltat a hazai internethálózat működéséről.

17 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet A fenti célok eléréséhez kialakítandó mérőrendszernek képesnek kell lennie a következőkre: Az előfizetői szerződésben vállalt szolgáltatás minőségének ellenőrzésére egyedi és szolgáltatói szinten. A hálózatsemlegességre vonatkozó követelmények ellenőrzésére. A mobilszolgáltatók által publikált ellátottsági területi adatok és az NMHH mérőszolgálata által mért ellátottsági adatok összevetésére. Az Internet szolgáltatások közötti informált választás elősegítésére tényleges méréseken alapuló minőség adatokkal. a hazai Internet hálózat állapotának valós idejű monitorozására. A jelen beszerzés keretében kialakítandó megoldás fő elemei: 1) Egy az NMHH által működtetett szélessáv mérő rendszer, amely lehetővé teszi a fogyasztói végpontokra kihelyezett hardver eszközök alkalmazásával, valamint fogyasztók által indított szoftveres mérések segítségével a vezetékes internet szolgáltatások fontos paramétereinek (leés feltöltési sebesség, késleltetési idő, hálózatsemlegesség, és szolgáltatás stabilitás) monitorozását. 2) Egy adatgyűjtő és kiértékelő rendszer, ami a) a fenti mérő rendszerből származó mérési eredményeket egy központi mérési adatbázisba gyűjti össze és tárolja, b) lehetővé teszi a szolgáltatói vállalások (ÁSZF-ek) műszaki paramétereinek nyilvántartását, c) biztosítja, hogy a fenti mérő rendszerből származó mérési eredmények, és az NMHH által végzett mobil-internet szolgáltatási mérések eredményei összevethetőek legyenek egymással és a szolgáltatói vállalásokkal. 3) Egy az NMHH honlapján keresztül elérhető alkalmazás, amely segíti a fogyasztókat a vezetékes és mobil internet szolgáltatások valós paramétereinek megismerésében, és ezáltal a tudatosabb szolgáltató-választásban. Ezen a szélessáv publikációs oldalon elérhető a mérési eredmények kiértékelt feldolgozása, melyből az érdeklődő tájékoztatást kap a vezetékes és mobil internet szolgáltatások viszonylatában érzékelt adatok statisztikai eloszlásáról, várható értékéről, valamint a saját előfizetői szolgáltatására vonatkozó mérési eredményekről. A jelen beszerzés keretében szállítandó rendszernek a letöltési és feltöltési adatsebesség, a késleltetés, valamint a transzparencia és a hálózatsemlegesség mérését kell biztosítania, többfajta protokollon (csomag-orientált, és stream (VolP, on-line videó)). Ezen kívül a későbbiekben egyéb paraméterek mérését is indokolt lehet a rendszerbe integrálni.

18 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet 1.2 Előzmények A jelen beszerzést megelőzően kialakításra került egy pilot rendszer (ún Szélessáv Pilot Projekt"), melynek célja az volt, hogy létrehozzon egy olyan mintarendszert, amely alkalmas a szélessávú szolgáltatások főbb minőségi jellemzőinek, elsődlegesen tájékoztatást szolgáló mérésére, a későbbi széleskörű reprezentatív közcélú méréshez leginkább megfelelő megoldás lehetőségeinek felmérésére. Az abban a projektben szerzett tapasztalatok alapján került megfogalmazásra a beszerzés műszaki tartalma. Fontos tudni, hogy a pilot rendszernek nem volt célja a teljeskörűség, azaz abban nem került megvalósításra minden jelen beszerzésben elvárt funkció. Továbbá a pilot tapasztalatai alapján bizonyos abban megvalósított elemek is eltérő tartalommal kerültek megfogalmazásra a jelen kiírásban. Ezért a pilot projektből származó minden információ kizárólag tájékoztató jellegű, és nem része vagy hivatkozási alapja a kiírásnak és az elkészítendő ajánlatoknak. 1.3Tervezett architektúra A pályázók által megvalósítandó architektúra a következő ábrán látható: A virtualizációt biztosító környezet beüzemelése (telepítése, paraméterezése, teljes körű

19 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet dokumentálása) a vállalkozó feladata. A rendszer az alábbi fő komponenseket tartalmazza 1 : 1. Operation & Maintenance (O&M) szerver, melynek főbb funkciói: a. Mérések intelligens ütemezése: mikor melyik eszközre melyik mérő script-et kell letölteni. Tudjon időzítve és vonalterhelés függvényében letölteni mérő script-eket. b. Tartalmazzon támogatást a mérési metódusok kiválasztására. c. Az NMHH-BIX router aktuális terheltségi adatainak a lekérése netconfig protokollon keresztül. 2. Mérési adatbázis, ami tartalmazza a mérési eredményeket a szakmai munkához és a publikációhoz szükséges aggregáltsági szinten. (Az aggregálási szint idő függvénye is lehet: a régebbi adatok bizonyos esetekben jobban aggregálva tárolhatók, mint a frissebbek.) 3. Referencia adatbázis, ami tartalmazza a szolgáltatók és az általuk nyújtott szolgáltatások főbb adatait. Lehetőséget kell biztosítani rá, település (Budapesten kerület) mélységű bontást is lehessen tárolni. Az adatok idősoros kezelése szükséges. 4. Felhasználói és mérőeszköz adatbázis, melynek főbb funkciói: a. Felhasználók nyilvántartása (azok a felhasználók, akiknél mérőeszköz van vagy volt - ez nem egyezik a portálon regisztrált felhasználókkal). b. Mérőeszközök nyilvántartás, különösen a mérőeszköz fizikai adatai, helye (mely felhasználónál van), állapota. (Egyéb adatok a részletes tervezés során felmerülhetnek.) Az adatok idősoros kezelése szükséges. 5. Mobil mérési adatbázis, ami külső rendszerként adatkapcsolat szinten illesztendő. A kialakítandó rendszernek a mobil mérési adatbázisból át kell venni a mért mobil internet működési paramétereket, és azokból publikációkat kell készíteni. 6. DMZ adatbázis és publikációs webszerver 1 A szerverek virtuális környezetben kerülnek kialakításra.

20 SZÉP közbeszerzés - Műszaki melléklet a. Biztonságtechnológiai elem: a publikációs alkalmazás nem érhet el közvetlenül az NMHH intranet-jén lévő szervereket; ezért a publikációhoz szükséges adatok (az intranet irányából kezdeményezett) szinkronizációval kerülnek át a DMZ adatbázisba. A publikációs szerver ehhez kapcsolódik. b. Ezen működik a publikációs alkalmazás szerver és maga az alkalmazás is. 7. NMHH web szerver, ami az NMHH saját CMS rendszere által publikált ( statikus", azaz nem mérési eredményekre épülő) oldalakat tartalmazza. Az új rendszer számára itt egy oldal vagy oldal-csoport kerül kialakításra, ahonnan hivatkozásokon keresztül, a publikációs szerver által biztosított felületen lesznek elérhetők a mérési eredmények. 8. Ideiglenes mérési adatbázis, ami a nyers mérési eredményeket tárolja és biztosítja azok elérhetőségét az Intranet-en található mérési adatbázis számára. 9. AAA (pl.radius) szerver, ami a mérőeszközök belépésének autentikációját végzi (elsősorban a rendszer biztonságának növelése érdekében). 10. Command & Control szerver / Web szerver, ami a következő főbb funkciókat látja el: a. Folyamatos kapcsolatot tart az eszközökkel a jelenlét" ( presence") detektálás érdekében (és ezt az információt eljuttatja az O&M szerverhez is). b. Megadott szempontok szerint indít méréseket az eszközök felé (mérő script leküldése), valamint visszaolvassa a mérési eredményeket és eljuttatja azokat a mérési adatbázisba. c. Biztosítja a mérőrendszerben a szükséges időszinkront (NTP szerverként működik). d. Az O&M szerver számára biztosítja a szükséges információkat az eszköz státuszokról és IP címekről. e. Biztosítsa a mérési rendszerben a PKI működéséhez szükséges központi funkciókat. 11. Mérő szerver(szerverek), ami a mérésekhez biztosítja a kiszolgáló ( adatforrás") hátteret. a. Kiszolgálja legalább a következő protokollokon történő méréseket: UDP, TCP, VolP, streaming videó. TCP mérések esetén többszálú adatforgalmat is támogat, az NMHH BIX kapcsolata irányában legalább 9 Gbit/s hasznos sávszélességet biztosít. Amennyiben szükséges, legfeljebb 8 virtuális szerver egyidejű futtatásával is megoldható a mérések kiszolgálása. A hálózati vizualizációhoz a hálózati kártya fizikai funkcióinak a virtuális gépekhez történő közvetlen hozzárendelése szükséges, ennek preferált technológiája az SR-IOV. b. Képes a mérőeszközök azonosítására.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS [KEHTA rendszer kifejlesztése] amely létrejött egyrészről a: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Adószám: 15597755-2-41 Statisztikai számjel: 15597755-8411-312-01

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MOBIL SÁVVIZSGÁLAT KIÉRTÉKELŐ PROGRAM LÉTREHOZÁSA TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. adószáma:

Részletesebben

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

Szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁKpénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA. 2012.10.16. 2 2 BEVEZETÉS AZ NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELKÖTELEZETT A SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSÉBEN, A FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG NÖVELÉSÉBEN. A FOGYASZTÓ ÁLTALÁBAN GYAKRAN AZ ISMERETEK

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság székhely: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017 képviseli: Dr. Harka Péter BÜV főosztályvezető

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és a Deltha Rendszerház Kft. között a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság számára Bűvösvölgy portál létrehozása tárgyában amely létrejött

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA -ÉS. Nyomtatókellék szállítási szerzodés. Megrendelo és Szállítóa továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n ~ NEMZETI MÉDIA -ÉS I IHh HrRKÖZLÉSI HATÓSÁG Nyomtatókellék szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.

Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal. Fogalomtár Etikus hackelés tárgyban Azonosító: S2_Fogalomtar_v1 Silent Signal Kft. Email: info@silentsignal.hu Web: www.silentsignal.hu. 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 3 1.1 Architektúra (terv) felülvizsgálat...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1

Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 Tomka Péter NMHH, Mérésügyi főosztályvezető tomka@nmhh.hu 2015.05.20. 1 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 2 64 kbit/s 1 Mbit/s 30 Mbit/s? Mbit/s 2015.05.20. 3 4 VEVŐ (FELHASZNÁLÓ) KÍNÁLAT,

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel:

NEMZETI MÉDIA ÉS. Megrendelo és Szállító a továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel: n -n Hh < NEMZETI MÉDIA ÉS I i tiírközlési HATÓSÁG Szállítási szerzodés mely létrejött egyrészrol a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25. Adószám: 15775883-2-41

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017; adószáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról

Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról Iktatószám: Együttműködési megállapodás Középiskolai közösségi szolgálat lebonyolításáról amely létrejött egyrészről másrészről iskola: Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (székhelye: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-35.; a Hatóság államháztartási egyedi azonosítója: 294557; adószáma: 15775883-2-41,

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Amely létrejött egyrészről Szállítási szerződés II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára

Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára Készülék kölcsönzésére és használatára vonatkozó szerződés természetes személy felhasználók számára mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Tulajdonos Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2013. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL amelyet egyrészről iskola: Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium székhely: Salgótarján

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN 1^ _3_oh2>0 -S /^oci 'TK*- SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A MÉRŐSZOLGÁLAT MÉRÉSI KÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE VII. RÉSZ [GPS SZINKRONIZÁLT FREKVENCIA REFERENCIA BESZERZÉSE] TÁRGYÁBAN amely létrejött egyfelől a Nemzeti

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS IC-IS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZOFTVER SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Nemzeti Média- és Székhely: 1015 Budapest, Ostrom utca 23-25 Adószám: 15775883-2-41 MÁK pénzforgalmi számla száma: 10032000-00300939-00000017

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS amely a Legfőbb Ügyészség (székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16., képviseli: Kupai Gáborné gazdasági főigazgató) mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, Edenred Magyarország

Részletesebben

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

Szállítási szerződés. együttesen Szerződő Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint: Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár (3530 Miskolc, Görgey Artúr u.11.) képviseletében: Venyigéné Makrányi Margit mint Megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő)

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Iktatási szám:../2015. amelyet egyrészről az iskola: Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakközépiskola

Részletesebben

Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására

Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására Előterjesztés együttműködési megállapodás kötésére közösségi szolgálat megszervezésére és végrehajtására Tisztelt Képviselő-testület! Mátraterenye Község Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép

i. A szerződés tárgya 1.1) 1 darab Skoda Superb típusú gépkocsi megvásárlása az 1. sz. mellékletben meghatározott 1.2) 1 darab Skoda Superb típusú gép ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS egyrészről : Országgyűlés Hivatala székhelye : 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3., adószáma : 15300014-2-41 mint Vevő (a továbbiakban : Vevő"), másrészről : Porsche Hungaria Kereskedelmi

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Az internet-mérés élvonalában az NMHH

Az internet-mérés élvonalában az NMHH Az internet-mérés élvonalában az NMHH Az előadással kapcsolatban felmerült kérdéseket a webtv-n bekapcsolódó érdeklődők az alábbi telefonszámon tehetik fel, amely lehetőség csak az élő közvetítés alatt

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ikt.szám: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Újfehértó Város Önkormányzata Székhelye: 4244 Újfehértó, Szent István út 10. KSH jelzőszáma: 15732475-8411-321-15 Adószám: 15732475-2-15 Pénzforgalmi

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal

Frissítésre vonatkozó határidő. Megőrzés. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal. A változásokat követően azonnal 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat Frissítésre vonatkozó határidő Megőrzés Adatgazda Tartalomfelelős 1. Az Egyetem hivatalos neve, székhelye, postai címe,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Amelyet egyrészről a NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 9400 Sopron, Szent György u.9 képviselő: Dr.

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: Fon-Trade Music kft. székhelye: 1081 Budapest, Kiss József u. 14. cégjegyzékszáma: 01-09-069891 képviseli: Csider Bálint adószám: 10409534-2-42 pénzforgalmi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

Szerződés száma:. Megbízási szerződés

Szerződés száma:. Megbízási szerződés Szerződés száma:. Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről: Gyomaendrőd Város Önkormányzata (5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. ) Adószám: 15725527-2-04 képviseli: Várfi András polgármester (Tel.:

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat célja... 3 A szabályzat hatálya... 3 Közérdekű adatok köre...

Részletesebben

Közigazgatási szerződés

Közigazgatási szerződés Közigazgatási szerződés a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által működtetett Szélessáv Programban történő részvétel feltételeiről amely létrejött a XY (anyja neve, szig. száma, lakcíme) továbbiakban

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjesztő: Fodor Rita

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS AZ ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS VEVŐESZKÖZ SZERELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI FOLYAMATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI FELADATOK TÁRGYÁBAN amely létrejött egyrészről a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/40-21/2010. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzat (székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1., adószám: 15430207-2-19), képviseli: Marton Béla polgármester,

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben