Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar"

Átírás

1 Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Dékáni pályázat Rusvai Miklós 2012.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett tevékenység Szakmai munka Vezetıi tevékenység Tudományos kutatások Oktatómunka Tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett tevékenység 9 3. Vezetıi program, vezetési, fejlesztési elképzelések Oktatásfejlesztési tervek Kutatási tevékenység Szolgáltatásfejlesztés Egyetemi kapcsolatok Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer Intézményfejlesztés Szakmai-tudományos életrajz Okirat-másolatok Az egyetemi végzettséget tanúsító okirat másolata A kandidátusi fokozat megszerzését tanúsító okirat másolata Habilitációs oklevél másolata Egyetemi tanári kinevezést bizonyító oklevél másolata Az MTA doktori fokozat megszerzését bizonyító okirat másolata Az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok másolata Erkölcsi bizonyítvány Adatlapok Személyi adatlap A tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlap Melléklet (10 jelentıs tudományos közlemény és MTMT feltöltési hely megjelölése) Nyilatkozat 39 2

3 1. Bevezetés Intézményünkben, amelynek neve, városon belüli helye és szervezeti jellege rendszeresen változott, 1787 óta folyamatos az állatorvos-képzés. Ugyancsak teljes volt a folyamatosság az elmúlt 225 év során abban, hogy az éppen hivatalban levı vezetı mindig az intézmény erısítésén, az oktatás színvonalának javításán, a hivatás megbecsültségének, társadalmi elismertségének növelésén munkálkodott, függetlenül attól, hogy tanszékvezetı tanárnak, igazgatónak, rektornak vagy dékánnak nevezték a pozíció birtokosát. Ilyen elıdök nyomába lépni hatalmas megtiszteltetés és hallatlan felelısség! A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának jelenlegi dékánja a 34. az intézményvezetık sorában. Vajon milyen intézményt örököl elıdjétıl a 35. dékán? Örököl egy gazdaságilag stabil, három nyelven oktató, nemzetközileg elismert, az állatorvostudomány minden területén magas színvonalú kutatást folytató egyetemi kart, amely Magyarország egyetlen állatorvos-képzı intézménye. A kar 2000 óta a Szent István Egyetemen belül, a többi kar által elismerten magas színvonalon, és sokszor példaként állítva végzi munkáját. Az egyetemen belüli elfogadottságunkat mutatja, hogy karunk adja az egyetem jelenlegi rektorát, akit az egyetem szenátusa második ciklusban, kétharmadot meghaladó arányban választott meg e tisztségre. Az állatorvosi hivatásnak és karunknak a hazai és nemzetközi súlyát mutatja, hogy mindhárom tannyelvő képzésben többen jelentkeznek felvételre, mint ahány hallgatót fogadni tudunk. Társadalmi elfogadottságunk hazai viszonylatban kiemelkedı, szakmai kapcsolatrendszerünk kiváló és szerteágazó, nemzetközi elismertségünket egyértelmően jelzi, hogy ez a kar adja az állatorvos-képzı intézmények európai egyesületének (European Association of Establishments for Veterinary Education, EAEVE) jelenlegi elnökét. Mindezek elırebocsátását azért tartom szükségesnek, mert dékáni pályázatomban nem tervezek radikális változtatásokat, hanem a kar szilárd alapokon nyugvó helyzetének lassú, de kockázatkerülı, ugyanakkor folyamatos javítását tőzöm ki célul, vagyis folytatni kívánom intézményünk korábbi vezetıinek munkáját. Tekintve, hogy az utolsó két ciklusban, 3

4 különbözı pozíciókban ugyan, de dékánhelyettesként folyamatosan tagja voltam a kar felsı vezetésének, ésszerőtlen lenne, ha nem vállalnám az ebbıl adódó következményeket. Jókat és rosszakat egyaránt. Saját, az elıbbiek alapján vállaltan szubjektív megítélésem szerint az elmúlt években a kar jó irányba haladt, pénzügyi helyzetét a folyamatosan romló gazdasági körülmények között is stabilizálni tudta, a képzés színvonala a növekvı hallgatói létszám mellett sem csökkent. Ezt elismerte az EAEVE, amikor 1995 után 2004-ben is teljes akkreditációt adott a karnak a vizitációt követıen. Sikerült elérnünk, hogy az európai normáknak megfelelıen a képzési idı tizenegy félévre nıtt, melynek következtében végre kellett hajtanunk egy tantervi reformot is. Lehetıségeinket figyelembe véve, lassan, de folyamatosan törekszünk a jogos elvárásoknak megfelelı infrastruktúra kialakítására (Kisállatklinika, Diákközpont, Szülészeti elıadó). A kar oktatói-dolgozói létszáma évek óta változatlan, leépítésekre, elbocsátásokra nem volt szükség. A versenyszférához képest szerényebb jövedelmeket ellensúlyozza a biztonság, az egyetemi munkahelyhez méltó intellektuális környezet, az erıs kollegialitás, a valamennyi dolgozónk által érzett és vállalt lojalitás a kar iránt. Belsı feszültségek, az egyéni érdekek különbözıségébıl adódó természetes versengésen túlmutató ellentétek nem zavarták a munkát. A kar vezetése az azonos gondolkodásmódból fakadó kivételes összhangban végezte munkáját. A ciklus lejártával azonban új vezetıt kell választani, és az új dékánnak számos megválaszolandó kérdéssel, vagy, ahogy manapság szokás mondani, számos kihívással kell szembenéznie. Ezek a kérdések a kar mindhárom lényegi tevékenységével (oktatás, kutatás, szolgáltató tevékenység) kapcsolatban felmerülnek. 4

5 2. Eddig végzett szakmai, vezetıi, tudományos és oktatói munka, tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett tevékenység 2.1. Szakmai munka Állatorvos-doktori oklevelem megszerzése után az egyetemen, a Járványtani és Mikrobiológia Tanszéken helyezkedtem el Dr. Szent-Iványi Tamás meghívására. Dr. Belák Sándor irányításával a virológiai részlegen kezdtem dolgozni, és az egyetemi ranglétrát az ösztöndíjas gyakornoki pozíciótól az egyetemi tanári beosztásig végigjárva 2002-ig ott végeztem munkámat. Ekkor a Kórbonctani és Igazságügyi Tanszékre kerültem át, és itt kaptam tanszékvezetıi megbízást. Pályám elején elsısorban a kérıdzı állatok és a ló egyes légzıszervi betegségeiben szerepet játszó vírusok kórfejlıdésben játszott szerepét, molekuláris szerkezetét és az ellenük való védekezés lehetıségeit tanulmányoztam. Rendszeresen végeztem szakértıi munkát különbözı juh- és szarvasmarha-tartó gazdaságokban, valamint az ország jelentısebb méneseiben. Két olyan vakcina szabadalmi eljárásának kidolgozásában vettem részt, amely juhok illetve szarvasmarhák légzıszervi megbetegedéseinek megelızésére volt alkalmas (szabadalmi lajstromszámuk /1982 illetve /1986), ezeket a Phylaxia Oltóanyag- és Gyógyszertermelı Vállalat éveken át gyártotta és forgalmazta. Az Eljárás típusspecifikus vírusvakcinák elıállítására, elsıdlegesen juhok légzıszervi és/vagy emésztıszervi megbetegedésének megelızésére címő szabadalmat a Mezıgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium 1985-ben legjobb szabadalomért járó különdíjjal jutalmazta. A szaktanácsadói tevékenység mellett rendszeresen tartottam megyei továbbképzı elıadásokat a fenti témakörökben. A Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken mőködı virológiai kutatócsoport vezetésemmel kezdte meg hazai viszonylatban hiánypótló módon, de világviszonylatban is élenjárva a diagnosztikai munkát a mézelı méhek egyes vírusfertızéseinek és parazitás betegségeinek kimutatásában, a kórokozók azonosításában. Ennek köszönhetıen tagja vagyok az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) szaktanácsadói testületének, és rendszeresen tartok továbbképzı elıadásokat az OMME szervezésében. Tagja vagyok a Vidékfejlesztési Minisztérium Méhegészségügyi Nemzeti Szakértıi Csoportjának. A hazai szakértıi tevékenység mellett az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSz) égisze alatt mőködı Food and Agricultural Organization (FAO) szakértıjeként 2006-ban Szerbiában 5

6 illetve 2007-ben Ukrajnában végeztem felkért konzultánsként szakértıi tevékenységet elsısorban a madárinfluenzával kapcsolatos védekezés területén Vezetıi tevékenység Miután a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék virológiai kutatócsoportjának vezetıje, Dr. Belák Sándor 1985-tıl Svédországban folytatta munkáját, a virológiai részleg oktató- és kutatómunkájáért én lettem felelıs, és e részleg vezetıjeként dolgoztam 2002-ig, amikor megbízást kaptam a Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék munkájának irányítására, melynek azóta is tanszékvezetıje vagyok. A következı években számos vezetıi tisztséget töltöttem be: 2004-tıl 2010-ig a kar külügyekért felelıs dékánhelyettese voltam, majd 2010 óta a kutatásért és továbbképzésért felelıs dékánhelyettesi pozíciót töltöm be. Emellett 2011 óta az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetıje is vagyok. Összességében, különbözı funkciókban ugyan, de nyolcadik éve folyamatosan tagja vagyok az Állatorvostudományi Kar vezetı testületének. Ebbıl egy éven át (dr. Huszenicza Gyula dékánhelyettes úr sajnálatos betegsége okán) egyidejőleg két dékánhelyettesi munkakört láttam el Tudományos kutatások A diplomám megszerzése óta eltelt 34 év alatt számos állatfaj különbözı betegségeinek kiváltásáért felelıs kórokozó vizsgálatával foglalkoztam. Elsısorban a különbözı fajok vírusfertızéseit tanulmányoztam molekuláris biológiai módszerekkel (restrikciós endonukleázos analízis, nukleinsav-hibridizáció, monoklonális ellenanyag-technika, polimeráz láncreakció stb.), melyek többségét pályám legelején, az MTA Szegedi Biológiai Központjában eltöltött egyéves nemzetközi tanfolyamon sajátítottam el. Ezek rutinszerő alkalmazásának köszönhettem, hogy a késıbbiekben több külföldi kutatóhelyre is meghívtak vendégkutatónak (Biomedicum, Uppsala, Svédország illetve Udinei Egyetem, Udine, Olaszország), illetve tanfolyamok (workshopok) vezetésére. Míg a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken töltött idı alatt szinte kizárólag a különbözı kérıdzıfajok és a ló vírusfertızéseit vizsgáltam, tevékenységem sokkal szerteágazóbbá vált, miután átkerültem a Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszékre. Az itt rendelkezésre álló nagyszámú és változatos vizsgálati anyag, és több vizsgálati módszer, másrészt a tanszéken dolgozó igen sok lelkes, tudományos fokozatának 6

7 megszerzése elıtt álló és emiatt rendkívül aktív, fiatal kutató a vizsgálati lehetıségeket nagymértékben kitágította. Emellett továbbra is intenzív kapcsolatot tartok fenn a korábban vezetésemmel mőködı virológiai kutatócsoport tagjaival is. Így új munkahelyemen a korábbi vizsgálati témák mellett számos új kutatási területen is eredményt értünk el: vizsgáltuk különbözı baromfibetegségek oktanát, a sertés PRRS fertızését, a kedvtelésbıl tartott állatok (kutya, macska) és vadon élı állatok vírusfertızéseit. Tanszékvezetıi periódusom alatt meghonosítottam a polimeráz láncreakcióra alapozott diagnosztikai módszerek alkalmazását, és azt rutinszerően használjuk a tanszéken. Sikeres pályázataim révén megújítottam az elektronmikroszkópos és a kórszövettani egység mőszerparkját. Jelenleg tanszékünkön mőködik az állatorvos-tudománnyal foglalkozó intézmények közül az egyetlen modern elektronmikroszkóp. Újabban egy, a humán onkopatológiában már nélkülözhetetlen, de az állatorvosi daganat-diagnosztikában még újnak számító módszerrel, a sejtfelszíni tumormarkerek immunhisztokémiai kimutatásán alapuló vizsgálatokkal értünk el új eredményeket, és pályázati pénzbıl tervezzük egy immunhisztokémiai laboratórium kialakítását. Kutatásaimat eddig összesen 22 különbözı tudományos pályázat támogatásával, elıször azok résztvevıjeként, késıbb azok vezetıjeként végeztem. Az eredményekbıl eddig 103, általam megfelelı szintőnek ítélt tudományos folyóiratban megjelent közleményben számoltam be. (Az MTMT adatbázisban ennél magasabb számú közlemény szerepel.) Ezek összesített IF értéke 99,227, független hivatkozásaim száma 361. Kutatási eredményeimre alapozott írt dolgozatommal 1992-ben kandidátusi fokozatot nyertem, 2010-ben pedig MTA doktori fokozatot szereztem Oktatómunka Graduális képzés A graduális képzés keretében alkalmazásom elsı évétıl vezettem mikrobiológiai gyakorlatokat, majd 1985-tıl virológiai elıadásokat is tartottam. Három éven át, 1997-tıl 2000-ig a virológia mellett az immunológia tárgyat is oktattam a harmadéves hallgatóknak mind magyar, mind angol nyelven. Ugyancsak bekapcsolódtam a zoológus hallgatók oktatásába is, továbbá tartottam járványtan elıadásokat az ötödéveseknek magyar és angol nyelven. 7

8 Miután a Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék vezetıje lettem, azóta is több tárgyból tartok elıadásokat a magyar és az angol évfolyam hallgatóinak (Kórbonctan, Igazságügyi állatorvostan). A fakultációk közül korábban A ló fertızı betegségeinek differenciál diagnosztikája és a Mikrobiológiai biotechnológia tárgyakat oktattam, jelenleg angol nyelven tartom az Állatorvoslás története fakultációt. Eddigi oktatói pályafutásom alatt 53 hallgató diplomadolgozatának illetve TDK munkájának témavezetıje voltam. Utóbbiak közül többen elsı helyen végeztek a kari TDK konferenciákon, és az OTDK versenyen is kiemelkedı helyezéseket értek el. Oktatómunkámat a hallgatóság is elismeri, a hallgatói minısítés során 4,5 feletti átlagot szoktam elérni az elıadások, illetve vizsgáztatás értékelésénél. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara mellett 1992 óta vendégoktatóként hetente két órában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán is tanítok; a mikrobiológia tárgyon belül az Általános virológia és az Állatorvosi virológia tantárgyakat oktatom. Posztgraduális képzés PhD képzés Az elmúlt tíz év során tizenkét PhD hallgató szakmai munkáját irányítottam témavezetıként, közülük heten már fokozatot szereztek, két hallgatóm közvetlenül védés elıtt áll, hárman még a képzés korábbi fázisában vannak. A PhD hallgatóim nagy számát az MTA a doktori disszertációm alkalmából végzett habitusvizsgálat során kiemelkedı iskolateremtı munkának minısítette. Külön örömömre szolgál, hogy némelyik volt hallgatóm a fokozatszerzése óta nálam sokkal nagyobb tudományos teljesítményt mondhat magáénak. A témavezetıi munka mellett a PhD képzésben az évente meghirdetett Molekuláris módszerek az állatorvosi diagnosztikában címő tárgy meghirdetıjeként és elıadójaként is részt veszek. Szakállatorvos képzés, posztgraduális kurzusok A szakirányú továbbképzések (korábbi nevükön szakállatorvos-képzések ) közül a Baromfi-egészségügyi szak és a Lovastanár (hippológus) és szervezı szak szakirányoknak vagyok felelıse, de kivétel nélkül valamennyi szakirányú képzésben tartok elıadásokat. Ugyancsak rendszeresen tartok továbbképzı elıadásokat elsısorban a Magyar Állatorvosi Kamara szervezésében induló, vagy a Kamara által befogadott rendezvényeken. 8

9 2.5. Tudományos illetve szakmai szervezetekben végzett tevékenység 1982 óta tagja, 2007 óta elnökségi tagja vagyok a Magyar Mikrobiológiai Társaságnak (MMT), és részt veszek az évente megrendezésre kerülı tudományos fórum, az MMT nagygyőlés szervezésében. Tagja vagyok a Magyar Patológusok Társaságának, a Magyar Állatorvosi Kamarának, a Magyar Országos Állatorvos Egyesületnek, a Baromfi-egészségügyi Társaságnak, az MTA Állatorvos-tudományi Bizottságának, a Magyar Állatorvosok Világszervezetének, az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértıi Testületnek (korábban az Igazságügyi Felülvéleményezési Bizottságnak) óta az MTA Agrártudományi Bizottságában a nem akadémikus tagok doktorképviselıje vagyok. Tagja voltam ( ), illetve tagja vagyok (2010-) az OTKA Agrár 2. szakzsürinek. Az Állatorvos-tudományi Karon mőködı számos állandó bizottságnak vagyok elnöke (Posztgraduális Képzés Bizottsága, Tudományos Kutatási Bizottság, Doktori Iskola Tanácsa, Etikai Tanács) illetve tagja (Klinikai Tanács) óta a Szent István Egyetem Szenátusának választott tagjaként és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjaként is dolgozom. Két éven át ( ) titkára voltam a jelenleg hét közép-európai állatorvostudományi oktatással foglalkozó intézmény által létrehozott, a hallgatói és oktatói mobilitást segítı VetNEST (Veterinary Network of Student and Staff Transfer) hálózatnak. Külügyekért felelıs dékánhelyettesi minıségemben hat éven át a kar Erasmus-koordinátoraként is segítettem az európai intézmények között a hallgató- és oktatócserét. Egyik alapítója vagyok az öt európai állatorvos-tudományi oktatással foglalkozó intézmény által létrehozott NOVICE (Network of Veterinary Information and Communication Technology in Education) programnak. Tagja vagyok a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottságnak, szakértıje a Magyar Akkreditációs Testületnek, között a Szent István Egyetem képviseletében tagja voltam a Magyar Rektori Konferencia Külügyi Bizottságának. 9

10 3. Vezetıi program, vezetési, fejlesztési elképzelések 3.1. Oktatásfejlesztési tervek Az új felsıoktatási törvény számos ponton megváltoztatja az egyetemi oktatás korábbi feltételrendszerét. Vélhetıleg (bár valószínőleg több évre elnyújtva) radikálisan csökkeni fog az állami képzésben résztvevı hallgatók aránya, és növekszik a különbözı költségtérítéses képzésben részesülı hallgatóké. Ez karunkat szerencsére nem érinti olyan érzékenyen, mint számos más egyetemi kart, köztük néhányat a Szent István Egyetemen belül is. Köszönhetjük ezt az idegen nyelvő képzésben résztvevı hallgatók magas arányának és a szakma hazai elismertségének. Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy ez a kedvezı helyzet annak függvénye, hogy tartani, illetve növelni tudjuk-e az oktatás korábbi színvonalát, meg tudunk-e felelni a hazai és a nemzetközi követelményeknek. A követelményeknek való megfelelés indikátora az intézmény hazai és nemzetközi akkreditációja, amely éppen ezért kulcsfontosságú számunkra. A hazai akkreditációt a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) bonyolítja le, és ez a Szent István Egyetem többi karával együtt 2012-ben várható intézményünkben, míg a nemzetközi akkreditációt az EAEVE végzi, és a következı vizitáció 2013-ban vagy 2014-ben várható. Mindkét testület munkáját jól ismerem, hiszen a MAB Agrárbizottságának 2008 óta vagyok tagja, az EAEVE munkáját és elvárásait pedig részben a döntéshozó közgyőlések résztvevıjeként, részben bejegyzett vizitátorként ismertem meg. Tudom, hogy mindkét testület szigorúan szakmai alapon, valamint magas, de nem teljesíthetetlen minıségi követelményeket támasztva hozza meg döntéseit. Idıben elıbb várható a hazai akkreditáció, de karunk oktatási-kutatási teljesítményét és a minısítés szempontjait jól ismerve nincs kétségem afelıl, hogy sikerrel vesszük ezt az akadályt. Nehezebb feladatnak ígérkezik az EAEVE akkreditáció. Idejében elkezdve a felkészülést, és a kar viszonylag kedvezı financiális helyzetét a mőszerezettség és az infrastruktúra javítására felhasználva, javítanunk kell pozíciónkat, hogy lehetıleg elsı nekifutásra vegyük az akadályt, és akkreditáltságunk egy pillanatra se legyen kétséges, mert ez elbizonytalanítaná a számunkra létfontosságú idegen nyelvő képzés potenciális résztvevıit. Az EAEVE akkreditáció és a színvonal javítása azért is fontos, mert egyre nagyobb a verseny az angol tannyelvő képzés területén. Példánk nyomán és sikerünkön felbuzdulva a környezı országokban mőködı állatorvos-képzı intézmények (Brno, Kosice, Wroclaw) sorra indították meg angol tannyelvő képzésüket. Nekünk a nemzetközi versenyben kell megállnunk a helyünket, ha a gazdasági 10

11 stabilitásunkat jelentı idegen nyelvő képzésben nem akarjuk elveszteni hallgatóinkat. Ezen kívül a felsıoktatási törvény változásai alapján várható, hogy a magyar hallgatók között is egyre növekszik majd a költségtérítéses diákok száma, várhatóan körükben is egyre több lesz a magasabb elvárásokat támasztó, tudatos fogyasztó, akik igényeikben egyre inkább közelítenek a külföldi diákokhoz. Így tovább kell növelni a magyar és idegen tannyelvő képzés hasonlóságát. Ezenkívül az oktatói kinevezéseknél továbbra is figyelembe kell venni a hallgatói visszajelzéseket. Sosem szabad szem elıl tévesztenünk, hogy elsıdleges feladatunk az egyetemi képzés. A Hallgatói Önkormányzat képviselıi az elmúlt években felelısségteljes magatartásukkal többször is bebizonyították, hogy a diákok nem a minél könnyebb diplomaszerzést, hanem az értékálló, piacképes diploma megszerzését részesítik elınyben. Emiatt a hallgatók véleményére, javaslataira fokozottan figyelni kell, különösen az oktatást érintı kérdésekben, noha az új felsıoktatási törvény csökkenti a hallgatók arányát a kar és az egyetem döntéshozó testületeiben. Figyelembe kell venni azt is, hogy az állatorvosi munka jelentısen megváltozott, és tulajdonképpen folyamatos hangsúlyeltolódás jellemzi a különbözı részterületek között. Növekedett és még továbbra is növekszik a kisállatpraxis jelentısége: egyre nagyobb az igény az orvosi jellegő, klinikai munka iránt. Ennek társadalmi háttere szociológiai tanulmányok tárgya: növekszik a magányos, társállatot tartó és ahhoz családtagként ragaszkodó, betegség esetén akár magas költséget is vállaló tulajdonosok száma a nagyvárosokban. A Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszék vezetıjeként részben a kedvencüket elvesztı tulajdonosok kérdései, kritikái, megjegyzései alapján, részben a Klinikai Tanács tagjaként rendszeresen szembesülök a magas színvonalú orvosi munka iránti igény növekedésével. Ezért feltétlenül szükségesnek tartom a kar Kisállatklinikájának és üllıi Nagyállatklinikájának fejlesztését, elsısorban a mőszerezettség javítását, a minél tökéletesebb klinikai szolgáltatás megteremtését. Kívánatosnak tartom, hogy a fiatal, a kar iránt elkötelezett szakemberek minél nagyobb számban jelentkezzenek rezidensképzésre, és megszerezzék valamelyik klinikai szak college-tagságát. A nemzetközi specializáció nemcsak az EAEVE akkreditációnál lesz szempont, hanem kellı számú specialista esetén karunk is be tud kapcsolódni a rezidensképzésbe, amely az intézmény beágyazottságát tovább növeli. Ugyancsak nagy változáson ment át a szakmai környezet is. Az elmúlt két évtizedben több, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó állatorvosi rendelı és állatkórház kezdte meg tevékenységét a fıvárosban és környékén, látszólag konkurenciát jelentve a kar klinikáinak, 11

12 elsısorban a Kisállatklinikának. Ez a látszólagos hátrány azonban úgy tőnik, hogy egyre inkább elınybe fordul. A tizenegyedik félév bevezetésével megnıtt az igény a hallgatókat klinikai gyakorlatra fogadni képes intézmények iránt. Ez a feladat megoldhatatlan lett volna, ha nem tudtunk volna bekapcsolni számos megfelelı infrastruktúrával és jó mőszerekkel felszerelt, kiválóan felkészült szakemberrel rendelkezı magánintézményt. Az oktatásban felelısséggel és önkéntesen résztvevı, a kar iránt elkötelezett oktatókórházak szerepét növelni kell az oktatásban. Nélkülük nem lehet megoldani a jelenleg végzı hallgatói létszám gyakorlati képzését a 11. félévben. A leendı oktatókórházak kiválasztásában, az együttmőködés feltételeinek megteremtésében, segítségünkre volt a Magyar Állatorvosi Kamara is, amelynek vezetıségével az elmúlt évek során kiváló személyi kapcsolatokat sikerült kiépíteni. Továbbképzésért felelıs dékánhelyettesként sikerült szoros együttmőködést kialakítani a kamarával nem csak a graduális képzés gyakorlati félévének tervezésekor, hanem a posztgraduális képzés szervezése során is, különösen a szakmai továbbképzésért felelıs képviselıivel (SZATOK Bizottság), hiszen a szélesebb értelemben vett állatorvosi kar igényeinek megfelelı kurzusok, szakállatorvos-képzések, tanfolyamok, megyei továbbképzı elıadások szervezése, megtartása mind az Állatorvos-tudományi Karnak, mind a kamarának elemi érdeke. A Magyar Állatorvosi Kamarával a továbbiakban is a minél szorosabb együttmőködést kívánom szorgalmazni, részint a graduális, de fıként a posztgraduális képzés területén, a kölcsönös elınyök minél jobb kihasználása érdekében. Ugyancsak gyorsítani kívánom (elıször szintén elsısorban a posztgraduális képzésben) a különbözı távoktatási formák (különösen az e-learning kínálta lehetıségek) fejlesztését. A másik hangsúlyeltolódás az élelmiszerbiztonság jelentıségének növekedése. Ezen a területen tovább kell növelni, és a társadalomban is tudatosítani kell az állatorvosi szakma szerepét és jelentıségét az élelmiszertermelés teljes vertikumában. Az Állatorvos-tudományi Kar egyedi jellegzetességét adja az, hogy az állatorvosképzés mellett biológus BSc és MSc képzés is folyik a karon. A biológus-képzés számára vízválasztó lesz az idei év, hiszen a kormányzati intézkedések erıteljesen érintik a természettudományok területén az államilag támogatott képzésre felvehetı diákok számát. Karunkon mindezideig igen magas volt a biológus-képzésre jelentkezık száma, ami a 12

13 felvételi pontszámot is meghatározta: országos viszonylatban nálunk lehetett a legmagasabb pontszámmal bejutni a képzésre. Most sokkal erıteljesebb versenyhelyzetben kell majd megküzdenünk olyan versenytársakkal a biológus hallgatókért, mint az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem. A dékáni megbízatás elnyerése esetén arra törekszem, hogy a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán mőködı biológia szak továbbra is vonzó célpont legyen a felsıfokú biológus diplomát megszerezni kívánó hallgatók számára Kutatási tevékenység Jelenleg minden felsıoktatási intézmény (akár egyetem, akár egyetemi kar) és minden egyetemi oktató minısítése elsısorban a kutatói aktivitás függvénye. Intézményi szinten a fokozatot szerzett oktatók (PhD, kandidátus, MTA doktora, akadémikus) és a TDK munkát végzı hallgatók aránya, az összkutatói impakt faktor érték, a publikációk és hivatkozások száma meghatározó az akkreditációnál, a pályázatok elnyerésénél, a kar és az egyetem minısítésénél (kutatóegyetem, kiváló egyetem cím). El kell fogadnunk azt a tényt is, hogy nem csupán intézményi, hanem egyéni szinten is a tudományos teljesítménytıl függ az oktatói karrier. Ez nem kari jellegzetesség, hanem a hazai felsıoktatási rendszer által támasztott követelmény. Tudományos dékánhelyettesként és az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola vezetıjeként egyaránt rálátásom van a kar kutatóinak aktivitására, a PhD fokozatot szerzı hallgatók (kollégák) publikációs teljesítményére, az elnyert hazai és nemzetközi pályázatok számára, az ebbıl szerzett kari bevétel arányára. Sem a Szent István Egyetemen belül, sem más egyetemekkel vagy a hazai kutatóintézetekkel összehasonlítva nincs okunk szégyenkezésre. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara az egyetlen hazai intézmény, ahol az állatorvosi munka minden területén folyik magas szintő kutatómunka. Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács tagjaként mindig büszkeséggel tölt el, amikor PhD hallgatóink és habilitáló kollégáink teljesítményét elismerı szavakat hallok az EDHT ülésein. A kar súlyát és esélyeit növelné, ha a jelenleg 22 törzstagot számláló, egységes Állatorvostudományi Doktori Iskola helyett két doktori iskola mőködne az Állatorvos-tudományi Karon belül. Erre bıven lehetıséget ad az, hogy egy doktori iskola kialakításához hét törzstagra van szükség, akik megfelelnek a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság által támasztott követelményeknek. Jelenlegi helyzetünkben akár három doktori iskolát is mőködtethetnénk, 13

14 de kettıt teljes biztonsággal vállalhatunk. Ennek lehetıségét mindenképpen célszerő megvizsgálni, és adott esetben létrehozni egy másik doktori iskolát is. A tudományos utánpótlás biztosított, a karon nagyszámú tehetséges, az oktatás mellett a kutatómunka iránt is elkötelezett fiatal kolléga dolgozik. Meggyızıdésem, hogy a két doktori iskolának nemcsak az elindítása, hanem a hosszú távú fenntartása sem okozhat nehézséget a karnak. A kutatói és publikációs teljesítmény iránti igényekbıl mindenesetre a továbbiakban sem engedhetünk. Célul kell kitőznünk, hogy karunk kutató kar címet nyerjen el, illetve hozzájáruljunk ahhoz, hogy a Szent István Egyetem kutatóegyetemi címet érjen el. A különbözı hazai és nemzetközi kutatási és innovációs pályázatok alapvetı értékelési szempontként veszik figyelembe a pályázók korábbi tudományos teljesítményét. Ezért a kar kutatásainak finanszírozhatósága érdekében minél több kutatási pályázaton kell indulnunk akár önállóan, akár különbözı kutatási konzorciumok résztvevıiként. Ez a kar fenntartásához és fejlesztéséhez való hozzájárulás mellett növeli nemzetközi és hazai tekintélyünket. Ugyancsak fokozott figyelmet kell fordítani a versenyszférában mőködı különbözı cégek által felajánlott esetleges szponzori pénzek megszerzésére, amely forrás elsısorban a klinikák számára jelenthet pótlólagos anyagi eszközöket Szolgáltatásfejlesztés A magas színvonalú oktatás, kutatás, szolgáltatás érdekében fokozott jelentıséget tulajdonítok annak, hogy figyelmet fordítsunk a klinikák mőszerezettségének, felszereltségének fejlesztésére. Ez nem csak a graduális és posztgraduális képzés színvonalának növelése, hanem a klinikák szolgáltatási tevékenységének fejlesztése miatt is szükséges. Ugyanakkor - bár a közvélemény az állatorvosok (és az Állatorvos-tudományi Kar) szolgáltató tevékenységét elsısorban a klinikák munkájának minıségén, esetleges sajtóvisszhangján méri le - nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy más tanszékek, részlegek, laboratóriumok is végeznek szolgáltató tevékenységet. E szolgáltatások színvonalát legtöbb esetben különbözı szabványok biztosítják, ezért bizonyos területeken feltétlenül indokolt egyes laboratóriumok (illetve az ezekben végzett vizsgálatok) oktatástól független akkreditációja (mikrobiológia, kórszövettan, élelmiszerhigiénia stb.) ahhoz, hogy be tudjunk kapcsolódni olyan nemzetközi illetve hazai programokba, melyeknél a részvétel feltétele az akkreditáltság (pl. konzorciális vizsgálatok, 14

15 pályázatok, mentesítési programok stb.). Mindezeknek az akkreditálási folyamatoknak önfinanszírozásból kell megvalósulniuk, illetve a késıbbiekben az akkreditáltsági státusznak önfenntartónak kell lennie Egyetemi kapcsolatok A felsıoktatás 2000-ben történt integrációs hullámában létrejött Szent István Egyetem a kezdeti zökkenık után ma egy, a karok érdekeit kölcsönösen megértı és tekintetbe vevı egységes egyetemmé vált, ahol a partnerkarok is elismerik az Állatorvos-tudományi Kar különlegességeit és felelısségét. Az egységes egyetem révén kialakult nagyobb szellemi kapacitásra építve számos képzést tudtunk kialakítani, így indult a biológia BSc, biológus MSc képzés és számos szakirányú továbbképzési szak (pl. Vadhigiénikus szakmérnök és Vadegészségügyi szakállatorvos ). A jövıben is támogatom a más karokkal közösen létrejövı képzéseket, a gazdaságossági szempontokat szem elıtt tartva kívánok az egyetemi szolgáltatásokra támaszkodni. Fontosnak tartom ugyanakkor az egységes egyetemi megjelenést minden fórumon, és elı kívánom segíteni, hogy karunk sikeres mőködése járuljon hozzá a Szent István Egyetem sikeres megjelenéséhez Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer Karunk alapvetı érdeke, hogy minden szakmai szervezettel jó kapcsolatokat ápoljunk, ezért arra törekszem, hogy fennmaradjon jó kapcsolatunk a Vidékfejlesztési Minisztériummal és annak különbözı intézményeivel (MGSZH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága), a Magyar Állatorvosi Kamarával, az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetével és egyéb szakmai szervezetekkel (Magyar Országos Állatorvos Egyesület, Magyar Állatorvosok Világszervezete stb.). Személyes és szakmai kapcsolataimat felhasználva teljes erımmel e kapcsolatok fenntartását és fejlesztését kívánom elérni. Hazánk egyedüli állatorvos-tudományi karaként különlegesen fontosnak tartom nemzetközi kapcsolatainkat. Az EAEVE-ben vagy a környékbeli országok állatorvosképzı intézményeit összefogó VetNEST szervezetben való tagságunk illetve az Erasmus programban való részvételünk rendszeres lehetıséget biztosít az állatorvosképzéssel, a 15

16 doktori képzéssel, a továbbképzéssel, a kutatással kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére, elısegíti érdekeink nemzetközi érvényesítését. Ezek az együttmőködések széles körő hallgatócserét tesznek lehetıvé, végzett hallgatóink egyre nagyobb számban nemzetközi tapasztalatok birtokában kapják meg diplomájukat, ami nagymértékben megkönnyíti saját nemzetközi kapcsolataik kiépítését. Nemzetközi kapcsolatokért felelıs dékánhelyettesként igen jó személyes kapcsolatot sikerült kiépítenem a legtöbb európai partnerintézmény döntéshozóival. Ezeket a kapcsolatokat a dékáni cím elnyerése esetén az együttmőködések erısítésére, nemzetközi kutatási konzorciumok létrehozására és nemzetközi pályázatokban való részvétel elısegítésére kívánom felhasználni Intézményfejlesztés Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy bár a kar anyagi lehetıségei erısen korlátozottak, ez nem lehet gátja a lassú, de következetes fejlesztésnek. Az alaposan átgondolt és kidolgozott fejlesztési tervek birtokában a kitőzött célokat el lehet érni. Így tudta karunk saját bevételi források felhasználásával felszerelni és elindítani a Nagyállatklinikát, kialakítani a Kisállatklinikát, a Diákcentrumot, egy újabb, a modern követelményeknek teljesen megfelelı elıadótermet. A továbbiakban már nem halogatható a közegészségügyi-járványtani szempontból jelenleg egyre aggályosabb, állati tetemekkel dolgozó részlegek (Anatómia, Kórbonctan) munka- és egészségvédelmi szempontok miatt indokolt rekonstrukciója, továbbá több gyakorlóterem átalakítása. Épületeink nagy része 130 éves, de a 40 éve emelt épületeink felújítása, a korszerő energiagazdálkodásnak megfelelı átalakítása is szükséges, és sürgetı a kari közmőhálózat felújítása, bıvítése is. E terveket legalább részben pályázati forrásokból lenne célszerő megvalósítani. Pályázati esélyeink növelése érdekében a tervezési munkákat el kell kezdeni, illetve folytatni kell, és a már megvalósult infrastrukturális beruházások figyelembevételével folyamatosan haladni kell a 21. század követelményeinek is megfelelı környezet kialakításával. Az átláthatóságot ezen a területen is feltétlenül fenn kell tartani, éppen ezért a Kari Tanács jóváhagyásával készülı intézményfejlesztési tervnek továbbra is nyilvánosnak, mindenki számára hozzáférhetınek kell lennie. 16

17 Végezetül hangsúlyozni szeretném, hogy amikor munkatervemet összeállítottam, és a dékáni pályázatot beadom, abban bízom, hogy a fentiekben vázolt oktatási, kutatási és a diagnosztikai munka fejlesztését vázoló elképzeléseim az Állatorvos-tudományi Kar munkatársainak céljaival, szándékaival találkoznak, hiszen a fenti célok és tervek megvalósításában mindenekelıtt az ı aktív közremőködésükre és segítségükre számítok. İszintén remélem, hogy a karunk minden dolgozójára jellemzı hivatástudat és elkötelezettség segíteni fog abban, hogy az Állatorvos-tudományi Kar a következı években is megmaradjon az egyik legvonzóbb oktatási intézménynek, a hazai tudomány egyik legeredményesebb kutatóhelyének és az egyik legbiztonságosabb, legkollegiálisabb munkahelynek. 17

18 Szakmai-tudományos életrajz 1. Személyi adatok Név: Rusvai Miklós dr. Szül. hely, idı: Budapest, Anyja neve: Szabó Ella 2. Tanulmányok, továbbképzések, nyelvismeret, tudományos minısítés Középfokú: Budapesti Piarista Gimnázium, Budapest ( ) Felsıfokú: Állatorvos-tudományi Egyetem, Budapest ( ) (diploma száma: 81.) Szervezett továbbképzések: Izotóptechnikai tanfolyam: Budapesti Mőszaki Egyetem Mérnöki Továbbképzı Intézete (1982; bizonyítvány száma: 0172/82Ö) Angol nyelv: felsıfokú állami nyelvvizsga (1984; bizonyítvány száma: ) Orosz nyelv: középfokú állami nyelvvizsga (1973, bizonyítvány száma: 2304) Kandidátusi disszertáció: A kettes típusú bovin adenovírus kórokozóképessége, fehérjeés génszerkezete / Tudományos Minısítı Bizottság, 1994 (oklevél száma: ) Habilitáció: Állatorvos-tudományi Egyetem, 1999 (oklevél száma: 24) Nagydoktori értekezés: A szarvasmarha és a ló légzıszervi tünetegyüttesének elıidézésében szerepet játszó egyes kórokozók vizsgálata / MTA, 2009 (oklevél száma: 4884) 3. Munkahelyek, kinevezések, vezetıi megbízások november 1-tıl: Állatorvos-tudományi Egyetem (majd annak jogutódjaként jan. 1-tıl: Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara), ahol a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszéken : tudományos továbbképzı ösztöndíjas : tudományos segédmunkatárs : egyetemi adjunktus : egyetemi docens : egyetemi tanár (a tanári kinevezés száma: 2000/203) július 1-tıl: tanszékvezetı a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karának Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani Tanszékén július 1-tıl október 31-ig: dékánhelyettes (nemzetközi kapcsolatok) november 1-tıl: dékánhelyettes (kutatás és továbbképzés) április 1-tıl: az Állatorvos-tudományi Doktori iskola Vezetıje 4. Oktatás 4.1. Gradualis képzés: Kötelezı tárgyak 1979-tıl: Állatorvosi mikrobiológia gyakorlatok 1985-tıl: Állatorvosi mikrobiológia elıadások 1990-tıl: Állatorvosi járványtan elıadások 1992-tıl: Mikrobiológia és járványtan elıadások az angol nyelvő képzésben tól: Alkalmazott zoológia: mikrobiológia elıadások 2002-tıl: Kórbonctan elıadások magyar és angol nyelven 2002-tıl: Igazságügyi állatorvostan elıadások angol nyelven 2007-tıl: Az állatorvoslás története angol nyelven Fakultatív tárgyak: A ló fertızı betegségeinek differenciál diagnosztikája Mikrobiológiai biotechnológia History of veterinary science Diplomadolgozatok, tudományos diákköri tevékenység: 53 fı 18

19 Hallgatói értékelés: Legjobb gyakorlatvezetı négy alkalommal, Legjobb elıadó cím öt alkalommal 4.2. Posztgradualis képzés Mikrobiológus szakállatorvos-képzés Virológus szakirányáért felelıs oktató Baromfi-egészségügyi szakállatorvos képzésért felelıs oktató Lovastanár (hippológus) és szervezı szak képzésért felelıs oktató PhD képzésben: : A vírusok és baktériumok genomjának tanulmányozása során alkalmazott alapvetı genetikai vizsgáló módszerek ismertetése 2004-: Molekuláris módszerek az állatorvosi diagnosztikában Megyei továbbképzı elıadások a járványos állatbetegségek témakörben Elıadások különbözı szakállatorvos képzésekben 4.3. A más hazai felsıoktatási intézményekben folytatott oktatási tevékenység Eötvös Loránd Tudományegyetem: Általános és állatorvosi virológia: 1992-tıl 5. Fontosabb külföldi ösztöndijak, tanulmányutak Hely idıpont, kinttartózkodás jellege / célja (ha van ilyen) Hannoveri Állatorvosi Fıiskola (Hannover, Németország),1986: Kéthónapos tanulmányút az oktatói csereegyezmény keretében a kettes típusú bovin adenovírus ellen elıállított monoklonális ellenanyagok reaktivitásának vizsgálata céljából The National Veterinary Institute (Uppsala, Svédország), : Két részletben összesen tízhónapos tanulmányút a svéd Állategészségügyi Intézet meghívására a szarvasmarha fertızı rhinotracheitise ellen termelt monoklonális ellenanyagok reaktivitásának vizsgálata és a sertés Aujeszky-féle betegségének vírusából elıállított ISCOM vakcinák hatékonyságának vizsgálata céljából. University of Udine (Udine, Olaszország), 1995: Négyhónapos tanulmányút az Udinei Egyetem immunológiai fakultásának meghívására: egyes halfajok celluláris immunválasz-készségének in vitro vizsgálata céljából 6. Kutatás 6.1.Érdeklıdési területek: Fertızı állatbetegségek, különös tekintettel a vírus okozta kórképekre A kérıdzı állatok légzıszervi vírusfertızései. A ló légzıszervi vírusfertızései A mézelı méh vírusfertızései Immunhisztokémiai módszerek alkalmazása az állatorvosi diagnosztikában 6.2. Fontosabb külföldi tudományos együttmőködések: 1985-tıl: Svéd Állategészségügyi Intézet (The National Veterinary Institute, Uppsala, Svédország) diagnosztikum-fejlesztési osztály / dr. Belák Sándor / Különbözı állatpatogén vírusok molekuláris szerkezetének vizsgálata, különös tekintettel a modern diagnosztikai módszerek és újtípusú oltóanyagok kifejlesztésének lehetıségeire tıl: Hat európai állatorvosképı intézmény részvételével: International Surveillance Team for Monitoring Canine Pathogens (University of Alfort, University of Athens, University of Bari, Royal Veterinary College, London, University of Utrecht, Szent Istvan University) 2010-tıl: Öt európai állatorvosképzı intézmény részvételével: Network of Veterinary Information and Communication technology in Education (University of Utrecht, 19

20 University of Hannover, Royal Veterinary College, University of Bucharest, Szent István University) 6.3. Fontosabb hazai intézményközi tudományos együttmőködések 1982-tıl: Semmelweis Orvostudományi Egyetem Mikrobiológiai Tanszék (dr. Berencsi György, dr. Ádám Éva) Adenovírusok molekuláris szerkezetének vizsgálata : stb 1990-tıl: Johan Béla Országos Közegészségügyi Intézet (dr Berencsi György, dr. Takács Mária) Egyes állatpatogén vírusok nukleinsavának vizsgálata, szekvenciameghatározása 1997-tıl: Kisállattenyésztési és Takarmányozási Kutató Központ, Gödöllı (Szalainé dr. Mátray Enikı) A mézelı méh vírusfertızéseinek vizsgálata 6.4. Eddigi teljes publikációs tevékenység (impact faktor/idézettség: a december 31-i állapotnak megfelelıen): 1. Referált tudományos folyóiratokban megjelent / közlésre elfogadott dolgozatok: Megjelent vagy közlésre elfogadott Hazai magyar nyelvő folyóiratokban: 37 Hazai idegen nyelvő folyóiratokban: 30 Nemzetközi tudományos folyóiratokban: 49 Összesen: 116 Összesített impakt faktor 99,227 Összes ismert független idézettség: Referált (impakt faktorral rendelkezı) folyóiratokban megjelent abstractok: 5 3. Könyv-fejezetek, egyetemi jegyzetek, illetve ezek részletei, továbbá egyéb (nem periodika jellegő) szerkesztett kiadványokban megjelent tudományos közlemények: Magyarországon, magyar nyelven: 4 4. Különféle kongresszusi kiadványokban megjelent közlemények: 4 5. Fontosabb (nemzetközi, vagy nemzetközi részvétellel zajló hazai) kongresszusokon elhangzott elıadások / bemutatott poszterek: Összesen: Fontosabb kutatási programok, elnyert pályázatok, megbízások : K+F Kombinált (vírus + baktérium) vakcina elıállítása a szarvasmarha járványos légzıszervi megbetegedései ellen. Témavezetı: dr. Belák Sándor, 500 eft) : K+F Kombinált (vírus + baktérium) vakcina elıállítása a juhok járványos légzıszervi megbetegedései ellen. Témavezetı: dr Rusvai Mikós, 500 eft : OTKA 530. Kórokozó állati eredető adeno- és herpeszvírusok vizsgálata rekombináns DNS-technika alkalmazásával bioszintetikus vakcinák és diagnosztikumok elıállításának megalapozására. Témavezetı: dr. Bartha Adorján, eft : OTKA Állatpathogén adenovírusok molekuláris szerkezetének tanulmányozása. Témavezetı: dr. Rusvai Miklós, eft. 1993: OTKA C077. Állatpathogen adenovírusok molekuláris szerkezetének vizsgálata. Témavezetı: dr. Rusvai Miklós, eft : AKP ,1. Egyes édesvízi halfajok immunrendszerének tanulmányozása. Témavezetı: dr. Rusvai Miklós, eft 20

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Szent István Egyetem, Gödöllı KÖRNYEZETTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT A doktori iskola (DI) minıségbiztosítási tevékenységét a SZIE Doktori és Habilitációs Tanácsa által kidolgozott

Részletesebben

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Kar. Kutatókari Intézkedési Terv 2016.

Szent István Egyetem. Állatorvos-tudományi Kar. Kutatókari Intézkedési Terv 2016. Kutatókari Intézkedési Terv 2016. Bevezetés A 2016. évi Kutatókari Intézkedési Terv a 2013. évben megkezdett és a 2014-2015 évek során továbbvitt kutatás-támogatási folyamatokra épülve, azokkal összhangban,

Részletesebben

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú

RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK. Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú Felsıoktatás-pedagógia és felsıoktatás-menedzsment témájú RÉSZISMERETI KÉPZÉSEK Tájékoztató a ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar neveléstudományi MA szak felsıoktatás-pedagógia szakirányán induló Felsıoktatás-pedagógia,

Részletesebben

hatályos: 2012.02.29 -

hatályos: 2012.02.29 - A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2007. OKTÓBER 1. Általános rendelkezések 1) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - )

2012. EüK. 10. szám közlemény 1 (hatályos: 2012.06.12 - ) A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minıség- és Szervezetfejlesztési Intézet Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet közleménye az egészségügyi szakképzések területén mőködı szaktanácsadói hálózatba

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2016-os évre Tartalom A PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 IDŐPONT, IDŐTARTAM... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE... 4 PÁLYÁZAT

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETE H-1143 Budapest, Hungária krt. 21. Tel: 467 4060 Fax: 467 4076 Költségvetési alapokmány Ikt.szám: 497/2008 1. Azonosító adatok: 1.1. Fejezet:

Részletesebben

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUSHALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése

Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Dr. Ács Pongrác Vezetıi elképzelések, vezetıi program és a motiváció ismertetése Vezérfonalam: SZEMÉLYES ÉRINTETTSÉG és EGYÜTTMŐKÖDÉS 14 éve életem szerves része az INTÉZET, illetve annak jogelıdje a Janus

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére

J A V A S L A T EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE. E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉSRE E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Kari Tanács 2007. március 13-i ülésére A Villamosmérnöki és Informatikai Kar meghírdetett i állásaira az alábbi

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc

Oktatói önéletrajz Kováts Gergely Ferenc adjunktus Gazdálkodástudományi Kar Vezetés és Szervezés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1997-2002 Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, közgazdász (gazdálkodási szak) 2002-2013,

Részletesebben

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van:

Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára. Az MTA doktora cím adományozásának három fő feltétele van: Követelményrendszer Tájékoztató az MTA doktora címre a Biológiai Osztálynál pályázók számára A Biológiai Tudományok Osztálya az MTA doktora címre pályázók számára az alábbi követelményeket teszi közzé,

Részletesebben

Az adjunktusi, illetve docensi és egyetemi tanári kinevezés követelményrendszere és a pályázati eljárás lebonyolítási rendje a DE BTK-n

Az adjunktusi, illetve docensi és egyetemi tanári kinevezés követelményrendszere és a pályázati eljárás lebonyolítási rendje a DE BTK-n Az adjunktusi, illetve docensi és egyetemi tanári kinevezés követelményrendszere és a pályázati eljárás lebonyolítási rendje a DE BTK-n I. A PÁLYÁZATI REND SAROKPONTJAI 1. Adjunktusi munkakör 1.1. Az adjunktusi

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK

Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ BIOLÓGUS HALLGATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány célja a Szegedi Tudományegyetemen tanuló biológus és biológia szakos hallgatók tudományos tevékenységének,

Részletesebben

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN-

A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- A SZEMÉLY-, JOGVISZONY-, INTÉZMÉNY- ÉS KÉPZÉSNYILVÁN- TARTÁS JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1. BEVEZETÉS A dokumentumban a személy-, jogviszony-, intézmény- és képzésnyilvántartásban tárolásra kerülı adatokhoz, adatkörökhöz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS DOKTORI (PhD) KÉPZÉSRE A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Oláh György Doktori Iskolája felvételt hirdet a PhD fokozat megszerzésére felkészítő

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA. akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2014/2/VII/7. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2014. január

Részletesebben

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek:

Oktatói önéletrajz. Dr. Barta József. Karrier. egyetemi docens. Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék. Felsőfokú végzettségek: Dr. Barta József egyetemi docens Élelmiszertudományi Kar Konzervtechnológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1966-1971 Gödöllői Agrártudományi Egyetem, mezőgazdasági gépészmérnök Tudományos fokozatok,

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor

Oktatói önéletrajz Bozóki Sándor egyetemi docens Közgazdaságtudományi Kar Operációkutatás és Aktuáriustudományok Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1996-2001 ELTE-TTK, alkalmazott matematikus 1999-2003 ELTE-TTK, matematika tanár

Részletesebben

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek

1 Bevezetés. 2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó jogok és kötelességek Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének értékeléséről Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit

Részletesebben

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen

Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Az intézetek szerepe a baromfibetegségek megelőzésében Debrecen Dr. Bistyák Andrea Dr. Tanyi János, Dr. Bajmócy Endre, Dr. Kecskeméti Sándor 2011. szeptember 14. Grafika: Nagyné Balázs Éva Történet Korszakok

Részletesebben

Költségvetési alapokmány

Költségvetési alapokmány 1 Költségvetési alapokmány 1. Fejezet száma, megnevezése - Felügyeleti szerv megnevezése: székhelye: száma: Magyar Tudományos Akadémia Budapest XXXIII. 2. Költségvetési szerv a. azonosító adatai - Köztestületi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Történelem szakos középiskolai tanár 1999 PPKE Német nyelv és irodalom szakos 1999 PPKE középiskolai tanár II. OKTATÁSI

Részletesebben

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza

KISZL PÉTER szakmai önéletrajza KISZL PÉTER szakmai önéletrajza Kutatási területek: üzleti információ és a könyvtárak, céginformációs rendszerek, szervezeti információgazdálkodás, információ- és tudásmenedzsment, vállalkozói kompetenciák

Részletesebben

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete

Magyar Hereford, Angus, Galloway Tenyésztk Egyesülete SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok: - Név: Dr. Bene Szabolcs Albin - Lakcím: 8649 Balatonberény, Ady E. u. 45. - Telefonszám: +36306333278 - E-mail: bene-sz@georgikon.hu - Születési hely, id: Marcali,

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi tanár Oktatási

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve

A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve Kivonat a DE Szenátusa által 7. április 9-én elfogadott A Debreceni Egyetem Intézményfejlesztési Terve dokumentumból. . DOKTORI KÉPZÉS FOLYTATÁSA, TOVÁBBFEJLESZTÉSE.. A doktori képzés rendszerének átalakítása

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc

Papp Henriett Ph.D hallgató. Tanulmányok: Biológus MSc Ph.D hallgató papp.henriett@med.u-szeged.hu Tanulmányok: 2013-2015. Biológus MSc Molekuláris-, immun- és mikrobiológia szakirány (nappali) Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós

Oktatói önéletrajz Dr. Virág Miklós egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Vállalkozások Pénzügyei Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1978-1982 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező_szervező szak Tudományos fokozatok,

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő

Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén. 2011.09.29. Gödöllő Köszöntjük Önöket a SZIE TÁMOP-4.2.2.B-10/1 azonosítójú pályázatának nyitórendezvényén 2011.09.29. Gödöllő A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok:

Az általános pályázat feladatokon túl a pályázó által ellátandó feladatok: KS/HUM/2477/2011 A Semmelweis Egyetem rektora pályázatot hirdet az Általános Orvostudományi Karon, egyetemi docensi álláshelyek betöltésére. Az álláshelyek a pályázati eljárást követően tölthetők be, határozatlan

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére 9. Elıterjesztés Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város igazgatói beosztására beérkezett pályázatok elbírálása Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2016-os naptári évre a bécsi Collegium Hungaricumban folytatandó kutatásokra Tartalom PÁLYÁZAT CÉLJA... 2 PÁLYÁZATI FELTÉTELEK... 2 A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS... 2 AZ ÖSZTÖNDÍJ MÉRTÉKE...

Részletesebben

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, )

Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, ) Kutatócsoportok értékelése a WFK-ban, tervezet (5. változat, 2013.05.24) 1. Ez az értékelési módszer az RMI és SZFI egyesített szempontjaira épül és csak egy próbaidőszak után derül ki, hogy helyes-e.

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL

TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL TOMORI PÁL FİISKOLA SZABÁLYZAT A KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉNEK RENDJÉRİL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2008.12.09. Határozat száma: 2008/5/49. Hatályos: 2008.12.09 Készítette: dr. Kohány

Részletesebben

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezıgazdaságtudományi Kar Debrecen HONOSÍTÁSI SZABÁLYZAT Debrecen, 2002. október 29. 1 A felsıoktatásról szóló 1993. évi LXXX. Törvény (továbbiakban Ftv.), valamint

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente

Oktatói önéletrajz Dr. Hufnagel Levente habilitált egyetemi docens Kertészettudományi Kar Biometria és Agrárinformatika Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1991-1997 ELTE TTK, okleveles biológus SZIE KeTK, Kertészeti növényvédelem ELTE TTK,

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl

Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Tervezet Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelveirıl Budapest, 2010. május A Magyar Tudományos Akadémia 2011. évi költségvetési irányelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán

Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán Roska Tamás Műszaki és Természettudományi Doktori Iskola a PPKE Információs Technológiai és Bionikai Karán a Doktori Iskola vezetője: Szolgay Péter, az MTA Doktora a Tudományterületi Doktori és Habilitációs

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

5. Számú SZMSZ melléklet. A Kari BME ösztöndíj elbírálásának alapelvei és pontozási rendszere

5. Számú SZMSZ melléklet. A Kari BME ösztöndíj elbírálásának alapelvei és pontozási rendszere 5. Számú SZMSZ melléklet A Kari BME ösztöndíj elbírálásának alapelvei és pontozási rendszere A Hallgatói Képviselet (továbbiakban: HK) pályázatot írhat ki félévente a Kari BME ösztöndíj elnyerésére. A

Részletesebben

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Dr. habil. Marosán Miklós tudományos főmunkatárs címzetes egyetemi tanár 2014 A vadgazdálkodási képzés

Részletesebben

7 ~ idegen nyelven: 9

7 ~ idegen nyelven: 9 Fekete: kitöltése mindenki számára kötelező Piros: kitöltése a társadalomtudomány számára kötelező, másoknak opcionális Kék: kitöltése a matematika és természettudományok, valamint az élettudományok számára

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/ projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva

Oktatói önéletrajz Dr. Hideg Éva egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1969-1974 Marx Károly Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása

A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása A Debreceni Egyetem tudományos képzési mőhelyeinek támogatása Prof. Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 23. TÁMOP-4.2.2/B-1/1-21-24 projekt nyitórendezvény TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1

A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-10/1 A tudományos képzés mőhelyei TÁMOP-4.2.2/B-1/1 Dr. Páles Zsolt tudományos rektorhelyettes 211. szeptember 9. TÁMOP-4.2.2.B-1/1 pályázat Konstrukció neve Támogatás célja Nyerhetı összeg Projekt futamideje

Részletesebben

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés.

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsıfokú szakképzésben meghirdetett szakok. Képzési Képz. idı (félév) / Költségtérítés. DE-EFK Intézmény elérhetısége: Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetıség: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4. Telefon: (42) 404-411 Fax: (42) 408-656 Honlap: http://www.de-efk.hu Tanulmányi Osztály Telefon:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. TAKÁCS-MIKLÓSI MÁRTA I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Mővelıdési menedzser 2003 Debreceni Egyetem Jogász 2004 Debreceni Egyetem II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László

Oktatói önéletrajz Dr. Csicsmann László egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1994-1998 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, közgazdász kereskedelmi

Részletesebben

hatályos: 2011.12.30 -

hatályos: 2011.12.30 - 64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsıfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezık folyamatos továbbképzésérıl hatályos: 2011.12.30 - Az egészségügyrıl

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.06. 8:45 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Bölcsészettudományi

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV március i módosítással

DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV március i módosítással DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI TERV 2009. március 2011.06.25-i módosítással I. A Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Doktori Iskola minıségbiztosításának alapelvei

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD

Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Szakmai önéletrajz Dr. Szoboszlai Katalin PhD Munkahely 1994 től folyamatos Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza és jogelőd intézményeiben: 1994-1996 gyakornok, 1996-2000 tanársegéd, 2000-2004

Részletesebben

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója

A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A PANNON EGYETEM PhD keresztféléves felvételi tájékoztatója A DOKTORI KÉPZÉST SZERVEZŐ HIVATALOK, FELELŐS SZEMÉLYEK Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke: Dr. Pósfai Mihály akadémikus, egyetemi

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

CV - Kocsis Erzsébet

CV - Kocsis Erzsébet CV - fõiskolai docens, int. vezetõ koordinátorszociális Munka és Szociálpolitikai intézet Iroda: A épület, 1223. irodatelefon: 74/528-300/1223Email: liza@igyk.pte.hu Szakmai önéletrajz Név Beosztás, elérhetõség

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z

SZEMÉLYES ADATOK. jvasarhelyi@foek.hu MUNKAHELYEK Ö N É L E T R A J Z Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név VÁSÁRHELYI JUDIT Cím 8294 KAPOLCS, KOSSUTH U. 94. Telefon 87/437-012 30/325-3040 Fax E-mail jvasarhelyi@foek.hu Állampolgárság magyar Születési idı 1944. június

Részletesebben

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére

Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság november 10-i ülésére Ügyszám: 07-7/1059/2010. Ügyintézı: dr. Gáspár Jenı Tárgy: Pályázati kiírás a Pannon Filharmonikusok-Pécs magasabb vezetıi munkakörének ellátására Elıterjesztés az Oktatási és Kulturális Bizottság 2010.

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József

Oktatói önéletrajz Dr. Tóth József egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1973-1978 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdasági tervező-elemző Tudományos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc

Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet. Növénytermesztı mérnök BSc Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Növénytermesztı mérnök BSc A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény A növénytermesztés célterületei humán táplálkozás állat Növény ipari

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA Felsıoktatási Minıségi Díj pályázat 29. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 1 1. A Budapesti Mőszaki Fıiskola bemutatása... 1 2. Az intézményi önértékelés illeszkedése

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna

Oktatói önéletrajz Dr. Droppa Magdolna egyetemi docens Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 ELTE TTK, biológia-kémia szakos tanár Tudományos fokozatok, címek:: 1974, dr. univ ELTE TTK 1987, kandidátus (CSc) MTA 2000, Dr.Habil ELTE TTK

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán

Oktatói önéletrajz Dr. Balázs Zoltán egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Politikatudományi Intézet Karrier fokú végzettségek: 1985-1990 Marx Károly Közgazdaság-tudományi, pénzügy Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet 1 / 5 2017.01.09. 8:53 Eötvös Loránd Tudományegyetem a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége HORPÁCSI FERENC ZÁN KRISZTINA MINİSÉGBIZTOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Határır Tanszék oktatási és tudományos tevékenysége Az elmúlt években

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt!

Korábbi Új Ciklus. Log-in # Ösztöndíj elızmény. Kérünk minden kért anyagot 4 példányban benyújtani: az eredetit és 3 fénymásolt példányt! Ne töltse ki! Ezt a részt az iroda tölti ki! Roma Memorial - Felsıoktatási Ösztöndíj Program JELENTKEZÉSI LAP Ország kódja Korábbi Új Ciklus Log-in # Ösztöndíj elızmény Ajánlólevél Tanulmányi átlag igazolás

Részletesebben