V É LEMÉNYEZ É S I D OKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V É LEMÉNYEZ É S I D OKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 B A J A V Á R OS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA V É LEMÉNYEZ É S I D OKUMENTÁCIÓ Megbízó: Baja Város Önkormányzata Főépítész: Lehoczki Imre 06/79/ Tervező: Új-Lépték Tervező Iroda Bt. Szeged, Pécskai utca 15. Tel./fax.: 06/62/ Felelős tervező: Balogh Tünde okl. építészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TT /2011) Környezetalakítás: Rácz Mária okl. táj- és kertépítészmérnök (Csongrád Megyei Építész Kamara TK /11) Közlekedés: Csapó László okl. építőmérnök (Mérnöki Kamara TRk-T /13) Közműellátás: Vargáné Patkós Margit okl. vízépítőmérnök, (Mérnöki Kamara TV-T; ) Villamosenergia- és földgázellátás, elektronikus hírközlés: Somogyi János okl. villamosmérnök (Mérnöki Kamara V-T; EN-T; HI; ) Környezetvédelem: Novai György környezetvédelmi szakmérnök, Szeged Dr. Szanka Károly fizikus, Szeged Régészet: Kustár Rozália régész, Kalocsa TARTALOM 1. ELŐZMÉNYEK, ÖSSZHANG A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL 2 2. ELŐZETES VÉLEMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 4 3. MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS (határozati jóváhagyás) KÖRNYEZETALAKÍTÁS, TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAINAK TÁBLÁZATOS JEGYZÉKE, Étv. 7. SZERINTI IGAZOLÁS BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA HÉSZ MÓDOSÍTÁS RENDELET-TERVEZETE (rendeleti jóváhagyás) KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰELLÁTÁS KÖRNYEZETVÉDELEM A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA ÖRÖKSÉGVÉDELEM 82 Szeged, augusztus

2 1. ELŐZMÉNYEK, ÖSSZHANG A VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL A hatályos településrendezési tervet Baja Város Önkormányzata képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzatról szóló 32/2002. (X.16.) Ktr. számú rendeletében (HÉSZ) és a Településszerkezeti tervről szóló 249/2002. Kth. sz. számú határozatában hagyta jóvá. A jóváhagyás óta 6 alkalommal zajlott le módosítási eljárás a tervanyagról. Jelen módosítás áprilisban indult. A kezelt ügyek a következők: TELEPÜLÉSSZERKEZETET (EGYBEN SZABÁLYOZÁST IS) ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK Áttekintő ábra szerinti sorrendben 1. Mazug Ponyva Bt. Keleti körút menti telephelyének ipari területbe való átsorolása (hrsz.: 0183/2,6,51 és /3 egy része) 2. Bajai Vízisport Klub kérésére Petőfi-sziget 5316/5 hrsz.-ú ingatlan Ksp különleges sportterületbe sorolása 3. TRIGO Kft. kérésére a Szabadság út 148. szám alatti terület Településközpont vegyes besorolásból Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe való átsorolása (hrsz.: 13101/4) SZABÁLYOZÁSI MÓDOSÍTÁSOK Településszerkezeti terv módosításaihoz tartozó szabályozási módosítások 4. A kikötő területén lévő 5664 hrsz-ú feltáró út és Gránátos utca érintett szakasza határvonalának korrekciója 5. Nagy András utca menti lakóterületen oldalhatáron álló helyett zártsorú beépítési mód előírása, beépítettség határértékének emelése HÉSZ MÓDOSÍTÁSOK 1-5. Szabályozási tervi módosításokhoz kapcsolódó változtatások 6. Keleti körút és Szegedi út mellett egyes gazdasági övezetekben (elsősorban a nagy telekterülettel rendelkező üzemekben) a megengedett építménymagasság emelése a beépíthető telekterület egy részén 7. Axiál Kft. területével határos önkormányzati telken önállóan telepíthető hirdetőberendezés lehetővé tétele meghiúsult, a közlekedési törvény (1988. évi I. tv.) bek. c. pont előírásába ütközik A módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül. Baja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 93/2013. (III. 28.) határozatával fogadta el a partnerségi egyeztetés szabályait. Jelen eljárás meghirdetésekor a polgármester jelezte a véleményezők felé a rendezés alá vont területek lehatárolását, a módosítások lényegét és várható hatását. Észrevétel nem érkezett be. Baja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 157/2002. Kth számú határozatával fogadta el a város Hosszútávlatú Településfejlesztési Koncepcióját. A mostani TRT-módosítási eljárásban szereplő gazdaságfejlesztési ügyek (1; 3; 4; 6;) a koncepció elhatározásaival összhangban vannak, megvalósulását szolgálják. A 2. ügy a vízisportok fejlesztését segíti, amely a koncepcióban célkitűzésként szerepel. Az 5-6. ügynek nincs közvetlen összefüggése a város fejlesztési elképzeléseivel. 2

3

4 2. ELŐZETES ÉSZREVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE Véleményező szerv Vélemény röviden További részvétel Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Felhívja a figyelmet, hogy önkormányzati főépítész közreműködése szükséges. igen Építésügyi, Hatósági, Oktatási, A módosításokra vonatkozóan nem kíván észrevételt tenni. Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Tervezés szakmai és eljárási jogszabályaira figyelmeztet. Építésügyi Osztály Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatot szükségesnek tartja, mivel új beépítésre szánt területek Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály kijelölésére kerül sor. Levegővédelmi szempontból a következő jogszabályokra hívja fel a figyelmet: igen Észrevétel figyelembe vétele Az önkormányzati főépítész Lehoczki Imre. A jogszabályokat figyelembe veszi a módosítás. A környezeti vizsgálatról nem egységesek a vélemények, ezért tárgyalás szükséges. A módosítás környezetvédelmi munkarésze (9. fejezet) leírást ad a hatásokról. Hulladékgazdálkodási szempontból nem emel kifogást, a vonatkozó törvény, kormányrendeletek is miniszteri rendelet betartására figyelmeztet. A földtani közeg védelmének szempontjából kiemelten kell kezelni a következő jogszabályokat: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-h. Szervezet Katasztrófavédelmi Hat. Osztály Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság A zajvédelem, valamint táj- és természetvédelem szempontjából előzetes észrevételt nem tesz. Nem küldött észrevételt. - - Nem küldött észrevételt

5 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság A településrendezési terv módosításával kapcsolatosan táj- és természetvédelmi szempontból előzetes észrevételt nem tesz. Megküldte a város területét érintő természetvédelemmel kapcsolatos rajzi adatokat a tervezőnek. Levelében közli: igen A rajzi adatok szerint módosításra került a szabályzat. Országos Vízügyi Főigazgatóság Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály Közli, hogy Baja és környezete részben nagyvízi mederbe esik, belvízi veszélyeztetettség szempontjából pedig I., II. és III. kategóriájú területnek számít. Ezek rétképi lehatárolását megküldte. További kötelezettségeit az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságra ruházza át. A módosítások ellen az alábbiak figyelembe vétele mellett kifogást nem emel: igen, Aduvízig által igen Nem tartalmaz kifogást. A kérdéses telkek a kérésnek megfelelően az egyéb ipari rendeltetésbe kerülnek. A lakó funkcióval rendelkező szomszéd telek felőli telekhatáron építési telken belüli védősáv -ot jelöl a szabályozási terv, amelyben fasor és cserjekiültetés kötelező. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Levelében felsorolja a legfontosabb közegészségügyi jogszabályokat. Tűz-, polgári védelmi és iparbiztonsági szempontból kiadott nyilatkozatában felhívja a figyelmet a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló évi XXXI. törvény, valamint a 28/2011.(IX.06.) BM rendelettel kiadott OTSZ fontosabb előírásaira. Rögzíti, hogy mely esetekben jár el az illetékes első fokú tűzvédelmi szakhatóság. Táblázatot közöl az OTSZ-ből a tűztávolság megállapításáról. igen A szakági szabályokról a tájékoztatást köszönjük. A belvízzel veszélyeztetett területek feltüntetése a tervlapokon frissül az ADUVÍZIG adatszolgáltatása szerint. A 5

6 Javasolja, hogy a jelenlegi belvízvédelmi tapasztalatok alapján a településrendezési terv felülvizsgálata történjen meg és az esetlegesen szükséges intézkedéseket tegye meg a város. A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése érdekében megszorító előírásokat javasol. Tájékoztat arról, hogy a város katasztrófavédelmi osztálya I -as osztály. A vonatkozó elégséges védelmi szint követelmények: HÉSZ a 10. (6) bekezdésében szabályokat rendel a területhez. A védelmi szint követelmények ismeretében megállapítható, hogy azok közvetlenül nem igénylik helyi építésügyi szabályok meghozatalát. Az alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem (Kite Zrt. Baja, Szegedi út 100.) veszélyességi övezeteit a szabályozási terv módosításaként átvesszük, ha a feltüntetésre alkalmas részletességű rajzi adatot kapunk T. Igazgatóságtól. A város igazgatási területének közelében nincs tudomásunk veszélyes üzemről. Közli továbbá: 6

7 Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Felügyeleti Főosztály Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály Kéri figyelembe venni az OTrT-ről szóló törvény előírásait és a megyei TrT-t. Közli a kötelező alátámasztó szakági munkarészre vonatkozó tartalmi követelményeket és tervezési elveket. Idézi a legfontosabb közlekedési előírásokat a Kkt-ből. igen Nem tartalmaz kifogást. A módosítás nem változtatja meg az országos utak és vasút kategóriáját, szabályozását. Kerékpárúthálózatot nem érintenek a változások. A módosításokhoz hozzájárul. nem Nem tartalmaz kifogást. Levelében írja: igen A 0183/2 és 0183/51 hrsz.-ú ingatlanok megközelítése a jelenleg kialakult állapotnak megfelelő marad. A 0183/6 hrsz.-ú ingatlan közúti kapcsolatának biztosítása a 0183/3 hrsz.-ú ingatlan egy részének bevonásával biztosítja a cég (Mazug Bt. telkeinek összevonása). A vasúti átjáró szabad rálátási viszonyait a módosítás nem változtatja meg. A Trigo Kft. megközelítése továbbra is a meglévő útcsatlakozáson keresztül lesz biztosítva. A telken nincs üzemszerű teherforgalom, irodai tevékenység zajlik. A 7. számú módosítási ügyben a tilalom alóli kivételek egyike sem teljesül az érintett telken, ezért a módosítást elveti a tervanyag. 7

8 Alsó-Duna völgyi Vízügyi Igazgatóság A módosítás ellen kifogást nem emel, ahhoz kapcsolódóan megállapításokat tesz és tájékoztatást ad. Vízvédelem, Vízgyűjtő-gazdálkodás: Baja város igazgatási területét érintő tervezési alegységeket közli. Megadja a felszín alatti víztestek táblázatos adatait. Hivatkozik Magyarország Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervére (OVGT), amely a honlapon elérhető. Jelzi, hogy Baja területe a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület, ezért gondoskodni kell veszélyeztetésének elkerüléséről, továbbá a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet környezeti célkitűzéseinek való megfelelésről. A város igazgatási területe felszíni vízfolyásokat is érint, ezért érvényesíteni kell a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet környezeti célkitűzéseit. Vízbázisvédelem tekintetében a Baja Város Vízmű partiszűrésű vízbázisra Vksz.: I/704 ügyiratszámon kiadott védőövezet- védőidom kijelölés tulajdoni és területhasználati korlátozásait be kell tartani. Vízrendezés: a területfelhasználás során figyelemmel kell lenni a talajvíz-viszonyokra, valamint arra, hogy a területekről a csapadékvíz a befogadóba vezethető legyen. Javasolja a 83/2014. (III.14.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerepeltetését a rendezési tervben, különös tekintettel a 2. (39 bekezdésre, mely szerint a vízgazdálkodási szakfeladatok ellátására szolgáló parti sáv szélessége a kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók és holtágak mentén 6 méter, egyéb vizek és közcélú vízilétesítmények esetében 3 méter. Vízrendezési érdekből építési tilalmat kér biztosítani: Felsorolja a város közigazgatási területén található ADUVÍZIG vagyonkezelésben lévő és azon kívüli csatornákat. Megadja a külterületre vonatkozó belvízjárta területek lehatárolását. Árvízvédelem, folyószabályozás körében jelzi: igen Jelen módosítás a város szétszórtan elhelyezkedő, kis területeire terjed ki. A felsorolt szakági munkarészek teljes felülvizsgálata a év végéig elkészítendő új Településrendezési eszközökben fog megtörténni. A módosítási helyszínek közműellátási állapota és javaslata a leírás 7. fejezetében szerepel. A felszín alatti vizek védelme érdekében a HÉSZ-ben kiegészül a 7.. A vízbázis védőidom, védőövezet a város Településrendezési eszközeiben már szerepel. A csatornák felsorolása és a tilalmi területsávok szabályai a HÉSZ 30. (10)- (11)-(12) bekezdésbe belekerültek. A belvízjárta területek lehatárolása az adatszolgáltatás alapján pontosításra került. Szabályaik a HÉSZ-ben szerepelnek ( bek.). A Petőfi-szigeti módosításra vonatkozó észrevételt tudomásul vesszük, a megvalósítás során a hozzájárulást megkéri az építtető. A vízellátás és szennyvízelhelyezés adatait köszönjük, a város december 31-ig készítendő új településrendezési eszközeihez felhasználjuk. 8

9 Vízellátás tárgyában írja: Szennyvízelhelyezés témakörében közli a hálózat és a telep adatait és tájékoztat az agglomerációs beruházásról. 9

10 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Levelében írja: igen A módosítás alá vont területekre vonatkozóan tartalmazza a tervanyag az örökségvédelmi hatástanulmányt. A Forster Központból megkért adatok a módosítási tervanyagba beépültek. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazd.i és Szolgáltatási Központ Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Felhívja a figyelmet, hogy a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban szereplő adatokat szerepeltetni kell a településrendezési tervben. Adatot szolgáltatott az örökségvédelem tárgyában. nem Nem tartalmaz kifogást. Az adatok átvétele megtörtént. Általánosságban és a konkrét ügyeket illetően, földvédelmi szempontból a igen Az adatközlést köszönjük. Szerencsés módosításokkal szemben kifogást nem emel. lenne, ha az átlagos értékekhez tartozó A termőföld védelméről szóló évi XXIX. törvény 6/B szakaszára és egyéb földminőségi osztályba sorolást is rendelkezéseire hívja fel a figyelmet. ismerhetnénk a tervezéshez. Közli a termőföld átlagos aranykorona értékét művelési áganként: A pollenszennyezettség csökkentésére az önkormányzat erőfeszítéseket tesz. A szabályozási terv a évben, szerződés alapján szolgáltatott állami alaptérképen van feldolgozva, a módosítás csak néhány telket érintett, melyeken nem történt térképváltozás az elmúlt 3 évben. Az állami adathasználatról szóló felirat a térkép-szelvényeken szerepel. A levegőtisztaság védelme kapcsán a pollenszennyezettség csökkentése érdekében a parlagfű területeket és fertőzési gócokat fel kell számolni. 10

11 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal Bács-Kiskun Megyei Rendőrfőkapitányság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Az állami térkép felhasználásának szabályai kapcsán kéri a származásukat igazoló számla másolatot mellékelni a végleges tervhez, továbbá a tervlapokon annak feltüntetését, hogy Készült az állami alapadatok felhasználásával. Levelében közli, hogy a tervezett módosítás az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőt nem érint, erdészeti érdeket nem sért, ezért kifogást nem emel. A tervanyaggal kapcsolatban követelményeket, elvárásokat, nem fogalmazott meg. A módosítás elfogadása, végrehajtása nem befolyásolja a BKMRFK határrendészeti feladatainak eredményes végrehajtását. Adatszolgáltatásként közli a Baja I. homok bányatelek (hrsz.: 015/14) sarokponti koordinátáit, melyet különleges bányászati övezetté való minősítését kéri. Közli a földgázelosztó vezetékek engedélyeseit, valamint a földgáz és a szénhidrogán szállító vezetékek adatszolgáltatóit. Kéri a HÉSZ-ben rögzíteni ezek védőterületét. nem igen nem Nem tartalmaz kifogást. A módosítási helyszínek nem érintik a közölt ingatlanokat. Az eljárásrend nem teszi lehetővé újabb módosítási helyszínek felvételét a tervi szakaszban, a város új településrendezési eszközeit azonban év végéig el kell készíteni, melyekben a felsorolt ingatlanok különleges honvédelmi területbe kerülnek majd. A levélben szereplő területeknek a hatályos településrendezési eszközökben szereplő besorolása nem akadályozza meg a honvédelmi célú használatot: 056/6 hrsz.: gazdasági erdőterület, 069/5 hrsz.: gazdasági erdőterület, 076/1 hrsz.: közút 077/5 hrsz.: védelmi erdőterület. Nem tartalmaz kifogást. nem A homokbánya a volt honvédségi gyakorlótér lakóterületi felhasználását előkészítő tereprendezés érdekében került megnyitásra. Módosítási helyszín nem érinti. A HÉSZ 23. (1) bekezdés lehetővé teszi szilárdásvány bánya létesítését a Kb jelű bányaövezeten kívül is, ezért a Baja I. homokbánya rendeltetése a helyi előírásoknak megfelel. A nagyobb rugalmasság érdekében az előírás módosul (1 ha helyett 5 ha területen és nem csak 11

12 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Jelzi, hogy az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 94. (1) bekezdés szerint biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét. A postai létesítmények elhelyezési lehetősége kapcsán a postai szolgáltatásokról szóló évi CLIX. törvény 31. (1) bekezdésébe foglalt kötelezésre hivatkozik. Levelében írja: Közli a szakági elvárásokat a 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet 26. -ra hivatkozva. Kéri az érintett hírközlési szolgáltatók bevonását az eljárásba. igen szántóművelésű területen lehet majd bányát létesíteni). Az FGSZ Zrt. földgáz szállítóvezetékeinek nyomvonala és védősávja a cég adatszolgáltatása alapján a szabályozási terven szerepel. A többi szolgáltatótól az adatbeszerzés és az adatok rajzi feldolgozása az új településrendezési eszközök év végéig történő elkészítése kapcsán történhet meg. A módosítási helyszíneket nem érintik az említett földgázvezetékek. A módosítások az igazgatási terület különálló, kis kiterjedésű részeit érintik. A tervezett változtatások nem befolyásolják az elektronikus hírközlési szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató- és szolgáltatásválasztást, az esélyegyenlőséget, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférést, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat, új technológiák elterjedési lehetőségét. Az egyes helyszínek ellátottságáról a közmű leírás beszámol. Az eljárásba a legfontosabb hírközlési szolgáltatókat bevontuk. Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Nem érkezett észrevétel. - - Hivatala Bátaszék Város Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Bátmonostor Község Levelében jelzi, hogy a rendezést befolyásoló terve nincs. nem Nem tartalmaz kifogást. Önkormányzata Csávoly Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Decs Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Érsekcsanád Község Nem érkezett észrevétel. - - Önkormányzata Felsőszentiván Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel

13 Pörböly Község Önkormányzata Levelében jelzi, hogy észrevétele nincs nem Nem tartalmaz kifogást. Szeremle Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Vaskút Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Bácsbokod Község Önkormányzata Nem érkezett észrevétel. - - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Levelében írja: igen A Mazug Ponyva Bt. megközelítésére a módosítást követően is a jelenlegi kapubehajtó szolgál. A Trigo Kft. ügyében új útcsatlakozással nem kell számolni. Jelenleg is közös bejárata van a céghez tartozó két teleknek (Szabadság utca ) Teherforgalom üzemszerűen nem történik a Kft.-nek ezen a telephelyén, irodaház működik és a bővítés is irodai munkahelyek teremtését célozza. Az esetleges megnövekvő személygépjármű forgalom esetén annak levezetésére a teleknek az É-i szomszédságában lévő helyi közút is alkalmas (hrsz.: 13105). Az Axiál Kft. hirdető-berendezése saját tulajdonú telekre kerülhet. HÉSZmódosításra nem kerül sor. A város a módosítási helyszínek kapcsán nem tervez belterület-bővítést. Az országos közutak menti egyeztetési sávokat a levélben írt módon tartalmazzák a hatályos tervlapok. Jelzi továbbá: 13

14 BAJAVÍZ Kft. EDF-Démász Hálózati Elosztó Kft. FGSZ Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzem GDF-SUEZ Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Kecskeméti Üzemigazgatóság A módosítások vízellátási, szennyvíz-elvezetési kérdést nem érintenek, szolgáltatási igen Nem tartalmaz kifogást. kötelezettségek nem keletkeznek, ezért észrevételt nem tesz. Nem érkezett észrevétel. - - A 6. módosítási helyszín (Keleti körút menti iparterület építménymagassága) érinti az üzemeltetésében lévő Szank-Dunafalva DN 400 földgázvezetéket és annak biztonsági övezetét. A nyomvonalat és védőzónát a hatályos tervlapok tartalmazzák. Kéri a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény végrehajtásáról kiadott 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet figyelembe vételét a tervezés, engedélyezés és kivitelezés folyamán. Nem érkezett észrevétel. - - Magyar Telecom Nyrt. Baja Nem érkezett észrevétel. - - T-COM Nyrt. Kecskemét Nem érkezett észrevétel. - - Fibernet Zrt. Baja Nem érkezett észrevétel. - - igen Köszönjük a korábban megtörtént adatszolgáltatást és a figyelem-felhívást. A módosítás nem változtat az érintett terület közterületein és beépítési módján, csak az építménymagassági előírás változik egyes területrészeken. 14

15 3. MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA MÓDOSÍTÁSOK RÖVID ELŐZETES TERVEZŐI ISMERTETÉSE I. TELEPÜLÉSSZERKEZETET (EGYBEN SZABÁLYOZÁST IS) ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK Áttekintő ábra szerinti sorrendben 1. Mazug Ponyva Bt. Keleti körút menti telephelyének ipari területbe való átsorolása (hrsz.: 0183/2,6,51 és /3 egy része) Hatályos T-1 szerkezeti terv részlet (kék határvonallal a módosítással érintett telkek): Hatályos T-2 szerkezeti terv részlet (kék határvonallal a módosítással érintett telkek): Módosított szerkezeti tervet ld. 4. fejezetben 15

16 Hatályos SZ-1 szabályozási terv részlet (kiemelve a módosítás helyszínei): Hatályos SZ-2 szabályozási terv részlet: Módosított Szabályozási tervet ld. 7. fejezetben 16

17 Google légifotó A ponyvagyártó cég telephelye és bővítésre szánt területe a Keleti körút és a Bátaszék-Baja- Kiskunhalas 154. jelű vasútvonal kereszteződése mellett fekszik. Az érintett telkek jelenleg mezőgazdasági rendeltetésbe vannak besorolva. A meglévő üzem az udvar művelési ágban nyilvántartott 0183/2 és 0183/51 hrsz.-ú telkeken működik (0,5 hektár). A cég elsősorban ponyvák konfekcionálását végzi a legkülönbözőbb célokra, ezen kívül csarnokok, pavilonok, előtetők és egyéb építmények fémszerkezeteinek egyedi elkészítését is vállalja. A telephely megközelítése a 12214/3 hrsz.-ú önkormányzati közútról történik. A tevékenység bővítéséhez megvásárolták a jelenleg szántó művelés alatt álló 0183/6 hrsz.- ú telket (0,5 ha). A meglévő és a tervezett telephely között közvetlen kapcsolatot hoz létre a beékelődő 0183/3 hrsz-ú tanyatelek egy részének a telephelyhez csatolása. A telkek összevonására csak a rendezési terv módosítását követően kerülhet sor. A helyszínt magában foglaló mezőgazdasági terület zártkerti jellegű, jellemzően szántók és kertek sorakoznak kis alapterületű kiszolgáló gazdasági épületekkel és ritkábban elhelyezkedő tanyaépületekkel. A módosítás keretében Gipe jelű egyéb ipari rendeltetésbe kerülnek a fent felsorolt telkek (összesen 1,0 hektár terület). Az ipari övezet előírásai a környező északon és nyugaton határos, meglévő ipari övezetekkel megegyezően: Gipe : Beépítés módja: szabadon álló Beépítettség maximum-értéke: 50 % Megengedett H építménymagasság: 7,50 m-ig Kialakítható legkisebb telekméret: 2500 m 2. A 0183/2 hrsz.-ú építési telken belül védőterület jön létre 10 m szélességben a telephely szomszédságában lévő lakóépület védelmében a 0183/3 hrsz.-ú telek északi határa mentén. Egyéb lakóépület legközelebb 70 m-re, lakáscélra (is) használt gazdasági épület legközelebb 50 m-re található a tervezett Gipe iparterület határaitól. 17

18 A szerkezeti terv módosításához kapcsolódóan csökkenteni kell a már kijelölt, de igénybe nem vett ipari területek kiterjedését annak érdekében, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. 7. (3) bek, e) pontjában foglalt előírás teljesüljön: 7. (3) e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. A módosítás keretében a Szegedi úttól É-ra fekvő Ipari Park bővítési területéből az alábbi földrészlet (10,1 ha) visszakerül mezőgazdasági rendeltetésbe: Hatályos T-1 szerkezeti terv részlet (kék határvonallal a módosítással érintett telkek): Módosított szerkezeti tervet ld. 4. fejezetben A helyszín az országos ökológiai hálózat magterületében található, az iparterület kijelölése azt megelőzően történt, hogy az ökológiai hálózatot az OTrT kiterjesztette erre a külterületrészre. A természetes állapotú volt honvédségi gyakorlótér egy részén földikutyák is megtelepedtek, ezért célszerű visszaadni ezt a tervezett iparterületet a természetvédelmi szempontú mezőgazdálkodásnak. A szabályozási tervet nem érinti a változás, a nagytávlatú területfelhasználások esetében mivel a szabályozási terv távlatában nem várható a megvalósulás a meglévő állapotnak megfelelő mezőgazdasági övezeti besorolás van jelenleg is hatályban. Google légifotó 18

19 Mazug Kft. meglévő telephely fényképen 2. Bajai Vízisport Klub kérésére Petőfi-sziget 5316/5 hrsz.-ú ingatlan Ksp különleges sportterületbe sorolása Hatályos T-2 szerkezeti terv részlet: Módosított szerkezeti tervet ld. 4. fejezetben 19

20 Hatályos SZ-2 szabályozási terv részlet: Módosított Szabályozási tervet ld. a 7. fejezetben. Tervezett helyszínrajz (SB Architektúra Kft.) Megjegyzés: az árvízvédelmi töltés lábától számított 10 m-en belül építmény nem helyezhető el, kerítés sem építhető! A tervező cég felé ezt jelezte a módosítás felelős tervezője. A telek D-i oldalán tervezett 3,5 m előkertméret nem támogatható. 20

21 Az egyesület az önkormányzattól bérelt telken kaja-kenu tárolót, edzőtermet, oktatótermet kíván építeni. Az első építési ütemben tervezett edzőterem a jelenleg hatályos szabályozás keretében megvalósulhat, azonban a tárolóépületek a megengedett beépítettség és a kijelölt építési hely kereteit túllépik. A II. ütem területe m 2 lenne, illetve elképzelhető, hogy a III. ütemként az edző termet is bővítenék további 90 m 2 területtel. A telek végleges beépítettsége kb m 2 lenne, azaz kb. 35%-os. Az I. ütemben létesülő épület földszintes, a II. ütem kétszintes kivitelben készülne kb. 6,00-6,10-es építménymagassággal. A gyalogos átjárás a meglévő hajótároló-épület D-i oldalánál megoldott, az egyesületnek is szüksége van rá, ezért megtisztítja az oldalkertet. A módosítás keretében a telek a tőle északra lévő sporttelep Ksp sport- és szabadidő területébe kerül át. A különleges övezet paraméterei: Ksp : Beépítés módja: szabadon álló Beépítettség maximum-értéke: 40 % Megengedett H építménymagasság: 6,50 m-ig Kialakítható legkisebb telekméret: 1100 m 2. Az előkert vonala 6,00 és 8,00 m-re változik. A szomszédos telek is átveszi az előkertméreteket az egységes megjelenés érdekében. A helyszín beletartozik a tájképvédelem szempontjából kiemelten kezelendő terület országos övezetébe (ld. 10. fejezetben). A HÉSZ-be a területre vonatkozóan új szabály jön létre az OTrT törvény előírása 1 alapján: 39. (13) A szabályozási tervekben jelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület -en az épületek külső megjelenésében nem használhatók feltűnő, tájidegen építési elemek. Homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazandók, melyek a hagyományos építőanyagokra (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) és hagyományosan alkalmazott vakolatokra jellemzők. Google légifotó évi XXVI. tv. 14/A (3) bekezdés 21

22 Fénykép a helyszínről: a módosítással érintett telek az épület mögött fekvő nyárfás terület A területen átvezető kitaposott ösvény 3. TRIGO Kft. kérésére a Szabadság út 148. szám alatti terület Településközpont vegyes besorolásból Gksz Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe történő átsorolása (hrsz.: 13101/4) Hatályos T-2 részlet: Módosított szerkezeti tervet ld. 4. fejezetben 22

23 Hatályos SZ-2 szabályozási terv részlet: Módosított Szabályozási tervet ld. a 7. fejezetben. A gabona-nagykereskedelemre szakosodott cég pályázati támogatással fejleszteni kívánja a belterület déli részén lévő telephelyéhez kapcsolódó ingatlant abból a célból, hogy irodákat hozzon létre. A Vt településközpont vegyes besorolás erre a célra építésjogi szempontból alkalmas, de a gazdaságfejlesztési pályázatok feltételrendszeréhez nem illeszkedik. Google légifotó 23

24 A volt Vaskúti úti laktanya területének sorsa a évi rendezési terv készítésekor még nem rajzolódott ki, a szerkezeti terv ezért egy részét Vt településközpont vegyes, más részét Gksz gazdasági területbe sorolta be. Az akkori térképek sem voltak még pontosak, később kerültek rá az állami térképre az utcák és telkek határai. Látható a hatályos tervlap részletén, hogy a kétféle rendeltetés közötti határvonal nem mindig esik telekhatárra: ez is az akkori térkép hiányosságának tudható be. A hiba eddig csak a szabályozási tervlapon került korrigálásra. A módosítás keretében a szerkezeti terv is korrigálva lesz. A laktanya területén társasház is épült, de többnyire gazdasági vállalkozások rendezkedtek be, köztük a Trigo Kft. A cég felújította az egyik honvédségi épületet és az itt létrehozott irodaházból irányítja a cég tevékenységét. Teherforgalom itt nem történik. Egy további épület vár felújításra (alábbi fényképen zöld fólia takarja), amelyben szintén irodákat alakít ki a Kft. A saroktelek a módosítás keretében átkerül Gksz kereskedelemi szolgáltató gazdasági területbe. Az övezetei előírások egyebekben változatlanok: Gksz : Beépítés módja: szabadon álló Beépítettség maximum-értéke: 40 % Megengedett H építménymagasság: 6,50 m-ig Kialakítható legkisebb telekméret: 1100 m 2. Technikai javításként helyére kerül a gazdasági terület határvonala, lekövetve a tényleges telekhatárokat és a feltáró utca határát. Fénykép a helyszínről: a bal oldali épület telke a módosítás tárgya Közös bejárat a 13101/4 és /6 hrsz.-ú telkekre 24

25 II. SZABÁLYOZÁSI MÓDOSÍTÁSOK 4. A kikötő területén lévő 5664 hrsz-ú feltáró út és Gránátos utca érintett szakasza határvonalának korrekciója Hatályos SZ-2 szabályozási terv részlet: Módosított Szabályozási tervet ld. 7. fejezetben A kikötőt kiszolgáló utak rendezése kapcsán a Gránátos utca és az 5564 hrsz.-ú út telkének korrekciója vált szükségessé. Az elkészült telekalakítási vázrajz az 5663/2 helyrajzi számú saroktelek meglévő kerítésvonalán tervezi meghúzni az ingatlan új közterületi határvonalait: A kiszolgáló utak minimális szabályozási szélessége 12,0 m. Az Átrakodó út a jelenlegi telekhatárokat figyelembe véve (a legszűkebb szakaszon) 14,6 m, a meglévő kerítések közötti legkisebb szélesség ennél nagyobb, 19,7 m. A módosítás a szabályozási vonalat a kerítés meglévő vonalára helyezi, tehát az út telkének megnő a szabályozási szélessége. 25

26 A Gránátos utca esetében fordított a helyzet: a közút telkének szélessége az állami térképi nyilvántartás szerint 20,6 m, a kerítés ebből 4,2 m-t elvesz. A módosított szabályozás 2 m- rel bővíti a kialakult útcaszélességet, azaz ennyivel beljebb kell helyezni a 5663/2 helyrajzi számú saroktelek meglévő kerítését. A jogi határvonalhoz képest 2,2 m-rel kijebb lép a szabályozási vonal. Ezzel a kompromisszumos megoldással az esetleges közműépítésekhez 2 m területsáv mszabadul fel a jelenleg lekerített telekből, ugyanakkor a Gránátos utcai meglévő portaépület, amely jelenleg kinyúlik a közterületre, az építési telek új határán belülre kerül. (Tervezett út-keresztszelvényt ld. 8. fejezetben.) Google légifotó Gránátos utca és Átrakodó út sarok Gránátos utcai járda és csatorna (a kerítéstől jobbra 2 m-re kerül a szabályozási vonal) 26

27 Átrakodó út kicsatlakozása a Gránátos utcára Gránátos utca kialakult területének határát a szabályozás átveszi 5. Nagy András utca menti lakóterületen oldalhatáron álló helyett zártsorú beépítési mód előírása, beépítettségi határérték emelése Hatályos SZ-2 szabályozási terv részlet: Módosított Szabályozási tervet ld. 7. fejezetben 27

28 A módosítást az ÉNy-i saroktelek (hrsz.: 5485/1) tulajdonosa kezdeményezte. A nyilvántartási térkép még nem tartalmazza az időközben megvalósult két sorház-elemet, melyek az alábbi fotón láthatók: Saroképület (Nagy András u. felől) Nyílásmentes végfalú épület (Czipernovszky u. felől) A módosítás keretében a telek és a tömb hasonló helyzetű többi része zártsorú beépítési mód övezeti előírást kap a jelenlegi oldalhatáron álló beépítés helyett. Ezzel lehetővé válik a nyílásmentes végfal takarása új sorház-elemmel, ami településképi szempontból előnyös változást jelent. A kialakult beépítési mód igen sajátos a belváros-közeli helyszínen (Kandó Kálmán és Czipernnovszky utca közötti terüle), ami abból fakad, hogy lakópark jelleggel, kerítés nélkül, telepszerű elrendezésben, egységes tervek szerint valósították meg. Három földrészlet a Nagy András utcán önálló helyrajzi számra került, a terület többi részén a közterülettől (hrsz.: 5485/4) le nem választott módon állnak a sorházak. A korábbi (1998. január 1. előtt hatályos) építési törvény lehetővé tette az ilyen tömbtelkes beépítést. A hatályos szabályozási terv tartalmaz irányadó javaslatot egyedi telkek kialakítására. A javaslat a módosítás keretében szabályozási vonalak bejegyzésével és magánutak kijelölésével bővül: az 5485/4 hrsz.-ú közterület magántulajdonba eladható, a feltáró útfelületek magánúttá válhatnak és az egyes sorházak, sorházcsoportok külön hrsz.-ra kerülhetnek. A beépítettség mértékének megemelése indokolt a Kandó Kálmán utca másik (keleti) oldalán lévő lakóterülettel megegyező mértékre. Az övezetei előírások jelenleg: Lk : Beépítés módja: oldalhatáron álló Beépítettség maximum-értéke: 40 % Megengedett H építménymagasság: 6,00 m-ig Kialakítható legkisebb telekméret: 900 m 2. 28

29 Módosított övezetei előírások: Lk : Beépítés módja: zártsorú Beépítettség maximum-értéke: 50 % Megengedett H építménymagasság: 6,50 m-ig Kialakítható legkisebb telekméret: 900 m 2. Google légifotó Képek a tömbbelsőről 29

30 III. HÉSZ MÓDOSÍTÁSOK 6. Keleti körút és Szegedi út mellett egyes gazdasági övezetekben (elsősorban a nagy telekterülettel rendelkező üzemekben) a megengedett építménymagasság megemelkedik a beépíthető telekterület egy részén. A módosítást kezdeményező cég (Pinguin Foods Hungary Kft.) speciális építmény (hűtőház) megvalósítását tervezi, amelynek a magassága energetikai, automatizálhatósági, technológiai szempontok miatt eléri a métert. A HÉSZ jelenleg nem teszi lehetővé ilyen nagy magasságú épület elhelyezését. A cég a kérelmében leírja, hogy az elmúlt években növelni tudta dolgozói létszámát és termelését. A további fejlődéshez nélkülözhetetlen egy korszerű hűtőtároló építése, azonban a jelenlegi építménymagassági előírás nem teszi lehetővé a megcélzott gazdaságfejlesztést. A felvetés ugyan egyetlen cégtől érkezett, de egyre gyakrabban merül föl hasonló igény az egyedi technológiák térnyerése miatt. A HÉSZ 34. (7) bekezdés az ipari övezetekben jelenleg is ad engedményt: 34. (7) Iparterületen (Gipe, Gipz), külterületi fekvésű Gksz területen, Gkszk területen és Különleges mezőgazdasági üzemi területen (Kmü) az építmény H magasságának értéke a rendeltetéshez tartozó technológiai építmények (tornyok, szabadtéren épített daru, daruzott csarnok, siló, stb.) esetében a beépíthető telekrésznek legfeljebb felén a feltétlenül szükséges mértékig, de maximum 25 m-ig emelhető. A gazdaságfejlesztés támogatása városi érdek, ezért a módosítás keretében a fenti szabályozási előírás rugalmasabbá válik: a Bácsbokodi út Keleti körút 511 jelű elkerülő út vonalától K-re, valamint a Nagy István utca mentén fekvő ipari övezetekben, melyek városképi szempontból kevésbé frekventáltak, a technológiához feltétlenül szükséges, de legfeljebb 35 m-ig lesz emelhető az építménymagasság. Ez az engedmény továbbra is csak a beépíthető telekrész felére vonatkozik. Feltétel lesz továbbá, hogy a teleknagyság a 3 hektárt elérje. A magas építményeken a reklámelhelyezés tilos lesz, a külső megjelenés visszafogottságát halvány színárnyalatú anyag, vagy színezés révén kell biztosítani. Google légifotó 30

31 Jelenlegi jellemző építménymagasság bemutatása fényképeken (Keleti körút) 7. Axiál Kft. területével határos önkormányzati telken önállóan telepíthető hirdetőberendezés lehetővé tétele meghiúsult, a közlekedési törvény (1988. évi I. tv.) bek. c. pont előírásába ütközik. A jogszabály kimondja: A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott területen kívüli szakasza mellett nem lehet reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés. A tilalom nem vonatkozik a december 31-éig a nem gyorsforgalmi utak mentén kihelyezett 12A/0- ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyagtöltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmazó táblákra, az építményeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég nevét, jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a - közvetlenül a közút mellett elhelyezett - berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák szakmai tartalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztatást tartalmaznak. Megoldást jelenthet, ha a cég a saját telkének határán állít fel logót tartalmazó táblát, amit a kiemeléssel jelzett szövegrész szerint megtehet. 31

32 OTrT törvényi előírás miatt tervezett HÉSZ-módosítás A évi XXVI. tv. 15. rögzíti: (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. A felszíni és felszín alatti vizek védelme érdekében a HÉSZ-ben kiegészül a 7..: 7. (7) Az országos vízvédelmi övezet területén belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében vizsgálni szükséges, hogy a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozzák-e a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. Amelyek rontják az aktuális vízállapotot, azokat csak a szükséges tisztítás után lehet bevezetni a vizekbe. Bányakapitányság észrevétele alapján tervezett HÉSZ-módosítás A bányahatósági jogkörben eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály jelezte, hogy a Baja Homok I. jelű felszíni bányatelek különleges bányaterületként kezelendő a Településrendezési eszközökben. A bányanyitás célja azonban a Homokváros nevű lakóterület bővítésének előkészítése, a rendezési tervvel összhangban. A felszín legyalulását követően kezdetét veszi a terület közművesítése. A HÉSZ 23. (1) bekezdése lehetővé teszi a Kb jelű különleges területen kívüli bányatevékenységet is, de csak 1,0 hektár kiterjedésben. A területi korlát 5,0 hektárra növelése elrendezi a hasonló jövőbeni ügyeket. 23. (1) Az egyéb jogszabály alapján működő szilárdásvány (agyag-, és homok-) bányák a Kb jelű, bányászattal érintett különleges területbe tartoznak. 1,0 5,0 hektárnál nem nagyobb szilárdásvány bánya egyéb jogszabályban előírt engedélyezési eljárás keretében, országos vagy helyi természetvédelmi oltalom alatt nem álló bármely szántó művelésű területen létesíthető. Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság észrevétele alapján tervezett HÉSZ-módosítás A csatornák felsorolása és a tilalmi területsávok szabályai a HÉSZ 30. (10)-(11)-(12) bekezdésbe belekerülnek: (10) Az ADIVÍZIG vagyonkezelésében, az állam kizárólagos tulajdonában lévő csatornák, melyek partélétől számított 10,0 m-en belül nem helyezhető el építmény, 10,0-15,0 m között csak ideiglenes jellegű létesítmény helyezhető el: 1. Duna-völgyi-főcsatorna 2. Ferenc-tápcsatorna 3. Igali-gravitációs-főcsatorna 4. Mátéházi vízpótló mű 500 mm átmérőjű nyomóvezetéke, amely a Dózsa György út és a Bokodi út között húzódik. (11) Az ADUVÍZIG vagyonkezelésében lévő, egyéb vizek és közcélú vízilétesítmények kategóriájába tartozó csatornák, melyekre a (10) bekezdésben szereplő előírások érvényesítendők: 5. Bajaszentistváni-csatorna 6. Igali-88-csatorna 7. Babinadola-I-csatorna 8. Babinadola-II-csatorna 9. Babinadola-I-csatorna 32

33 10. Babinadola-III-csatorna 11. Babinadola-III/1-csatorna 12. Babinadola-III/2-csatorna (12) Nem az ADUVÍZIG vagyonkezelésében lévő, csatornák, melyek partélétől számított 4,0 m-en belül nem helyezhető el építmény, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény helyezhető el: 1. Igali-72-csatorna 2. Igali-66-csatorna 3. Igali-64-csatorna 4. Lápi-csatorna Jogszabály-harmonizáció érdekében tervezett HÉSZ-módosítás Baja Város Önkormányzata hamarosan megalkotja a Településképi véleményezési eljárásról és a Településképi bejelentési eljárásról szóló helyi rendeletét. A HÉSZ városkép és a tájkép védelméről szóló 39. (13) bekezdése hasonló célból született, mint a készülő helyi rendeletek, ezért a jelenleg hatályos előírást a fennmaradó ügyekre kell korlátozni: 39. (13)Az épületek közterületről látható homlokzati a tartószerkezetet nem érintő megjelenésének megváltoztatása (pl. homlokzatok átszínezése, homlokzati tagozatok és díszítő elemek bontása, elhelyezése; homlokzatra, tetőre szerelt szerelvények, reklámhordozók elhelyezése stb.) településképi véleményezési eljárás vagy településképi bejelentési eljárás hiányában csak a városi főépítésszel egyeztetett módon végezhető el. Az egyeztetési dokumentációnak tartalmaznia kell az épület, és a csatlakozó szomszédos épületek homlokzatait bemutató fotókat, és a tervezett átalakítás módját, méreteit, az új színezések színkártyáinak mintáját. Az egyeztetésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Jogszabályon belüli ellentmondás feloldása HÉSZ-ben A HÉSZ 37. teljes körűen rendelkezik a közművek városképi szempontú előírásairól: 37. (5) Az SZ-2 terven MJ illetve he jellel lehatárolt értékvédelmi területeken, továbbá a Petőfi-sziget területén, a nagyvárosi lakóterületeken, az önkormányzat által kezelt zöldfelületeken, a belterületi gyűjtőutak területén, az országos közúthálózat beépítésre szánt terület mentén fekvő szakaszain a közműhálózatok és azok csatlakozó, vagy közbeiktatott műtárgyai a közvilágítási berendezések és a transzformátorállomás és a hozzákapcsolódó kábelszekrény kivételével új létesítés vagy felújítás, korszerűsítés esetén föld alatt helyezendők el, önállóan telepített hirdető berendezések az 1928/1 és az 5647 helyrajzi számú telkek kivételével nem létesíthetők. (5a) Az MJ és he jellel lehatárolt értékvédelmi területeken csak föld alatt, vagy épületben, a Petőfi szigeten csak épületben, a többi felsorolt területen épületben, föld alatt, vagy földbe süllyesztve kell a transzformátor-állomásokat és a hozzákapcsolódó kábelszekrényeket elhelyezni. (5b) Az (5a) bekezdésben megjelölt területeken kívül, nem épületben, föld alatt, vagy süllyesztve létesülő transzformátorokat és a hozzákapcsolódó kábelszekrényeket főépítészi szakvélemény figyelembe vételével kell elhelyezni. (7) A (4)-(6) bekezdésekben foglaltaktól jóváhagyott közterület-alakítási terv szerint lehet eltérni. A 43. (6) ezzel nem koherens és csak részterületre vonatkozó előírást tartalmaz, ezért törlésre kerül: 43. (6) Transzformátor-állomás közterületen csak földbe süllyesztve, takarva helyezhető el. 33

34 Környezetvédelmi fejezetben javasolt HÉSZ-módosítás Az országos zajvédelmi jogszabály nem tartalmaz előírást többféle különleges területre vonatkozóan, egyebek között a Ksp sportterületekre sem. A Környezetvédelmi fejezet zajvédelmi alátámasztó része javaslatot ad a különleges területek zajvédelmi besorolására, melyekkel a HÉSZ 7. (1) bekezdés b) pont kiegészül: 7. (1) a) A város igazgatási területén az üzemi létesítménytől (üzemi telephelytől, berendezéstől, technológiától, kulturális, szórakoztató, vendéglátó, sport-, reklámcélú, közösségi, továbbá minden hangosítást igénylő rendezvénytől és egyéb helyhez kötött külső zajforrástól), az építőipari kivitelezési tevékenységtől és a közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a mindenkor hatályos országos érvényű jogszabályok és a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló önkormányzati rendelet szerint állapítandók meg. b) A terhelési határértékeknek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló mindenkor hatályos országos jogszabály szerinti megállapításakor a zajtól védendő területek 1-4. sorszámú kategóriába való besorolása megegyezik a jelen rendelet szerinti területhasználati besorolással, kivéve a Kid és Keü jelű különleges területeket és a Vti jelű vegyes területeket, melyek az 1. jelű, a Kmü különleges területet, amely a 2. jelű, a Ksp jelű különleges területet, amely a 3. jelű, valamint a Kh, Khd, Khsz, Khv, Kse, Kte, Kvb és Kkö különleges területeket, melyek a 4. jelű zajvédelmi kategóriába tartoznak. 34

35 4. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA (megjegyzés: a módosítás tartalmát jelölő kék felirat és sraffozás technikai jellegű, a jóváhagyást követően törlésre kerül) 1. Mazug Ponyva Bt. Keleti körút menti telephelye és bővítési területe Gipe jelű egyéb ipari területbe kerül át (hrsz.: 0183/2,6,51, részben: 0183/3) Módosított T-2 Településszerkezeti terv Módosított T-1 Településszerkezeti terv 35

36 Indoklás: A gazdaságfejlesztés prioritást élvez a város hosszútávú fejlesztési koncepciójában, ezért támogatandó a működő gazdasági vállalkozás. A helyszín kapcsolódik más gazdasági területekhez. Az Ipari Park bővítése kapcsán 2008-ban lezajlott rendezési tervi módosítás során a telephelyet is magában foglaló telektömb iparterületből mezőgazdasági területbe került vissza abból a célból, hogy az építési törvény 7. (3) e) pont előírása teljesüljön. A módosítás új beépítésre szánt iparterületet keletkeztet, ezért az Étv. 7. (3) bek. e) pont előírása miszerint a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület csak akkor tartható be, ha a város már kijelölt, de még igénybe nem vett iparterülete csökken. A Szegedi úti volt honvédségi gyakorlótér területén tervezett nagytávlatú iparterület-bővítés törlésre kerül, a terület mezőgazdasági rendeltetésbe kerül vissza. Módosított T-1 Településszerkezeti terv Módosított T-2 Településszerkezeti terv Indoklás: Az Étv. előírásai nem teszik lehetővé a Mazug Ponyva Bt. telephelyének iparterületi átsorolását, ha ipari célra a település már beépítésre kijelölt területén belül van megfelelő terület. A volt gyakorlótér ÉK-i része iparterületi státuszának törlése feloldja a jogszabályi korlátozást. Ezen a külterületrészen egyébként a természetvédelmi érdek került előtérbe (földikutyák élőhelye a közelben található), amelynek jobban megfelel a mezőgazdasági rendeltetés. 36

37 2. Bajai Vízisport Klub kérésére Petőfisziget 5316/5 hrsz.-ú ingatlan (0,2 ha) üdülőházas üdülőterületből Ksp különleges sportterületbe kerül át. Módosított T-2 Településszerkezeti terv Indoklás: A vízisport-telep bővítése közösségi érdek, a változtatás önkormányzati telken történik. 3. TRIGO Kft. kérésére a Szabadság út 148. szám alatti telek (0,3 ha) Településközpont vegyes besorolásból Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területbe kerül át (hrsz.: 13101/4) Módosított T-2 Településszerkezeti terv Indoklás: Az átsorolás a gazdasági vállalkozás boldogulását szolgálja. Településrendezési szempontból támogatható a változás, mivel a terület szomszédságában találhatók Gksz kereskedelmi szolgáltató területek, amelyekkel a módosítás révén azonos övezetbe kerül a telephely. A telken meglévő, felújításra kerülő épület tényleges használat irodaház lesz, a szomszédos társasházra nézve nem jelent kedvezőtlen környezeti hatást.. 37

38 5. KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁSAINAK TÁBLÁZATOS JEGYZÉKE, ÉS Étv. 7. (3) SZERINTI IGAZOLÁS A módosítások nem változtatják meg a város tájszerkezetét, zöldfelületeinek rendszerét. A javasolt területfelhasználási változások az érintett területek kicsiny kiterjedése miatt semleges hatásúak, vagy előnyösek a táj- és kertépítészet szempontjából (nagytávlatú iparterület-kijelölés törlése 1. ügyben). Részben a kialakult állapotot (út- és parkolóépítés) követi le, részben a meglévő (kerítéssel leszűkített) közterületet növeli a kikötőben tervezett szabályozási változás (4. ügy). A Nagy András utcában tervezett zártsorú beépítési mód (5. ügy) a tömb telkesítését teszi lehetővé (gazdája lesz az épületek körüli kerteknek) és egy tűzfalhoz homlokzattal rendelkező toldás épülhet. A változások előnyösek a környezetalakítás szempontjából. Az iparterületek építménymagasságának emelése korlátok között van előirányozva a 6. ügy kapcsán. A város gazdasági érdekei dominálnak ebben a kérdésben, azonban a történeti városrésztől távol esnek, az elkerülő út mentén sorakoznak azok az ipari övezetek, melyek nagyobb telkein (3,0 hektártól) magasabb technológiai épületek emelhetők. Várhatóan nem sok vállalkozás igényli a nagyobb magasságot, a jelenlegi 25,0 m-es technológiai emelési lehetőséggel sem éltek eddig a 3. fejezetben szereplő fényképek tanúsága szerint. A kérelmező húsüzem azonban fejlődni tud a szabályzatba beépített lehetőség révén. A rendeltetésváltások területi adatait az alábbi táblázat tartalmazza: Ügysorszám Terület (ha) Jelenleg Módosítva 1. Mazug Ponyva Bt. 1,0 Mk Gipe Ipari Park bővítési terület 10,1 Gipe Má 2. Petőfi-sziget 0,2 Üü Ksp 3. Trigo Krt. 0,3 Vt Gksz Az Étv. 7. (3) bek. e) pontja előírja: e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. Ennek teljesülését az új beépítésre szánt területet keletkeztető 1. Településszerkezet módosítási ügyben kell vizsgálni. A törvényi előírás teljesül, mert a Gipe jelű iparterületek kiterjedése csökken. 6. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK TÁBLÁZATOS KIMUTATÁSA A kimutatás a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint készült (Kerekítés egy tizedes jegyig) 1. Területhasználat Értékmutató Változás (ha) 2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 3. Lakóterület 4. Nagyvárosias lakóterület 0,6 5. Kisvárosias lakóterület 1,2 6. Kertvárosias lakóterület 3,0 7. Falusias lakóterület 2,4 8. Vegyes terület Változás (pontszám) 38

39 9. Településközpont vegyes terület 10% zöldfelülettel 0,5-0,3-0,2 10. Központi vegyes terület 0,5 11. Gazdasági terület 12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 +0,3 +0,1 13. Ipari terület 0,4-9,1-3,6 14. Üdülőterület 15. Üdülőházas terület 2,7-0,2-0,5 16. Hétvégi házas terület 3,0 17. Különleges terület 18. Nagy bevásárlóközpontok és nagy kiterjedésű 1,5 kereskedelmi célú területek 19. Vásárok, kiállítások és kongresszusok 1,5 területei 20. Oktatási központok területei 3,0 21. Egészségügyi területek 3,0 22. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 3,0 +0,2 +0,6 23. A kutatás-fejlesztés, a megújuló 2,2 energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló területek 24. Állat- és növénykertek területei 3,0 25. Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag 0,1 előfeldolgozás céljára szolgáló területek 26. Honvédelmi és katonai, valamint 1,5 nemzetbiztonsági építmények területei 27. Hulladékkezelők, -lerakók területei 0,1 28. Épületnek minősülő közlekedési építmények 0,5 területei, ha azok nem a közlekedési területen belül kerülnek elhelyezésre 29. Temetők területei 3,0 30. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 31. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 1,5 32. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 33. Közlekedési és közműterület 34. Autópályák, autóutak, valamint főutak 0,5 35. Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak, 0,6 kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak, valamint vasúti pályák 36. Zöldterület 37. Zöldterület 3 ha felett 8,0 38. Zöldterület 3 ha alatt 6,0 39. Erdőterület 39

40 40. Védelmi, gazdasági és oktatási-kutatási 9,0 rendeltetésű erdőterületek 41. Egészségügyi-szociális, turisztikai 8,0 rendeltetésű erdőterület 42. Mezőgazdasági terület 43. Kertes mezőgazdasági terület 5,0-1,0-5,0 44. Általános mezőgazdasági terület 3,7 +10,1 +37,4 45. Vízgazdálkodási terület 6,0 46. Természetközeli terület 47. Karsztbokorerdő 9,0 48. Mocsár, nádas 8,0 49. Sziklás terület 2,5 50. Különleges beépítésre nem szánt terület 80% zöldfelülettel 51. Egészségügyi területek 6,0 52. Nagy kiterjedésű sportolási célú területek 6,0 53. Kutatás-fejlesztés, megújuló energiaforrások 3,2 hasznosításának céljára szolgáló területek 54. Állat- és növénykertek területei 6,4 55. Temetők területei 6,0 56. Nyersanyaglelőhelyek 0,2 57. Honvédelmi és katonai, valamint 3,2 nemzetbiztonsági területek 58. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 3,2 Összesítés: +28,8 MEGFELEL! 40

41 7. HÉSZ-MÓDOSÍTÁS RENDELET-TERVEZETE Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 8/2008. (II. 29.) rendelet módosításáról Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 62. (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 6. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály; Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály; Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság; Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság; Országos Vízügyi Főigazgatóság; Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság; Bács- Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály; Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal; Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály; Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály; Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály; Bács Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály; Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal; Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala; Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály; Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Hivatala; Bácsbokod Nagyközség Önkormányzata; Bátaszék Város Önkormányzata; Bátmonostor Község Önkormányzata; Csávoly Község Önkormányzata; Decs Nagyközség Önkormányzata; Érsekcsanád Község Önkormányzata; Felsőszentiván Község Önkormányzata; Pörböly Község Önkormányzata; Szeremle Község Önkormányzata; Vaskút Község Önkormányzata; Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság; BAJAVÍZ Baja és Térsége Víz- és Csatornamű Korlátolt Felelősségű Társaság; EDF Démász Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Fejlesztési Osztály; FGSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kecskeméti Földgázszállító Üzem; Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bajai Területi Igazgatóság; Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság; Fibernet Zártkörűen Működő Részvénytársaság; véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 41

42 1. Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének Baja Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 8/2008. (II. 29.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. a következő (7) bekezdéssel egészül ki: (7) A rendelet 5. melléklete szerinti országos vízvédelmi övezet területén belül a felszíni és a felszín alatti vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bevezetésre kerülő szennyezett vizek esetében a bevezetésre tervezett szennyező komponensek nem okozhatják a felszíni és a felszín alatti víz aktuális állapotának romlását. 2. A Rendelet 8. (7) bekezdés a) pont helyébe a következő rendelkezés lép: [Beültetési kötelezettséggel érintett építési telken, valamint a bejelölt építési telken belüli védőterület -ek a védőfásításra kijelölt zöldfelületi elemek funkcióját sűrű ültetéssel kell biztosítani a következő módon:] a) A közterület felé eső oldalon, illetve a telek szélén 1 sor előnevelt, legalább 2-szer iskolázott, legalább 15 cm törzskörmérettel és 2,2 m törzsmagassággal rendelkező egyedek telepítését kell elvégezni minimum 5 m-es közönként. A telekhatártól számított 6 és 10 méter távolság között fásszárú cserje ültetendő ki olyan sűrűséggel, amely teljes talajtakarást biztosít. 3. A Rendelet 30. az alábbi (10)-(12) bekezdésekkel egészül ki: (10) Az ADUVÍZIG vagyonkezelésében, az állam kizárólagos tulajdonában lévő csatornák, melyek partélétől számított 10,0 m-en belül nem helyezhető el építmény, 10,0-15,0 m között csak ideiglenes jellegű létesítmény helyezhető el: 13. Duna-völgyi-főcsatorna 14. Ferenc-tápcsatorna 15. Igali-gravitációs-főcsatorna 16. Mátéházi vízpótló mű 500 mm átmérőjű nyomóvezetéke, amely a Dózsa György út és a Bokodi út között húzódik. (11) Az ADUVÍZIG vagyonkezelésében lévő, egyéb vizek és közcélú vízilétesítmények kategóriájába tartozó csatornák, melyekre a (10) bekezdésben szereplő előírások érvényesítendők: 17. Bajaszentistváni-csatorna 18. Igali-88-csatorna 19. Babinadola-I-csatorna 20. Babinadola-II-csatorna 21. Babinadola-I-csatorna 22. Babinadola-III-csatorna 23. Babinadola-III/1-csatorna 24. Babinadola-III/2-csatorna (12) Nem az ADUVÍZIG vagyonkezelésében lévő, csatornák, melyek partélétől számított 4,0 m- en belül nem helyezhető el építmény, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény helyezhető el: 5. Igali-72-csatorna 6. Igali-66-csatorna 7. Igali-64-csatorna 8. Lápi-csatorna 4. A Rendelet 34. (7) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Iparterületen (Gipe, Gipz), külterületi fekvésű Gksz területen, Gkszk területen és Különleges mezőgazdasági üzemi területen (Kmü) az építmény H magasságának értéke a rendeltetéshez tartozó technológiai építmények (tornyok, szabadtéren épített daru, daruzott csarnok, siló, hűtőház, stb.) esetében a beépíthető telekrésznek legfeljebb felén a feltétlenül szükséges mértékig, de maximum 25,0 m-ig, a Bácsbokodi út Keleti körút 511 jelű elkerülő út vonalától K-re, valamint a Nagy István utca mentén fekvő ipari övezetek 3,0 hektár területnagyságot elérő telkein maximum 35,0 m-ig emelhető. Az övezetben előírt H értéket meghaladó magasságú építményeken nem helyezhető el reklám, a városképi hangsúly kerülése érdekében halvány színárnyalatú anyag, vagy színezés alkalmazandó. 42

43 5. A Rendelet 39. új (13) bekezdéssel egészül ki: (13) A szabályozási tervekben jelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület -en az épületek külső megjelenésében nem használhatók feltűnő, tájidegen építési elemek. Homlokzatokon (falburkolat, tető) olyan színárnyalatok alkalmazandók, melyek a hagyományos építőanyagokra (cserép, fa, egyéb természetes anyagok) és hagyományosan alkalmazott vakolatokra jellemzők. 6. (1) A Rendelet 47. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(2) Az SZ-1 és SZ-2 terven nyilvántartott régészeti lelőhely jellel körülvett földrészletek földmunkával járó építési ügyeiben az illetékes örökségvédelmi hatóság véleményét ki kell kérni." (2) A Rendelet 47. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(3) A 4. mellékletben megjelölt ingatlanok műemlékvédelem szempontjából érintettek." 7. A Rendelet (1) bekezdés b) pontban az 1 jelű szövegrész helyébe az 1. jelű, a Kmü különleges területet, amely a 2. jelű, a Ksp jelű különleges területet, amely a 3. jelű, valamint a Kh, Khd, Khsz, Khv, Kse, Kte, Kvb és Kkö különleges területeket, melyek a 4. jelű (1) bekezdésben az 1,0 szövegrész helyébe az 5,0, (11) bekezdésben a csak a városi főépítésszel egyeztetett módon szövegrész helyébe a településképi véleményezési eljárás vagy településképi bejelentési eljárás hiányában csak a városi főépítésszel egyeztetett módon, előtti alcímben a Régészeti" szövegrész helyébe a "Régészeti és műemléki", szöveg lép. 8. (1) A Rendelet 1. melléklete jelen rendelet 1., 6. és 7. melléklete szerint módosul. (2) A Rendelet 2. melléklete jelen rendelet 2., 6. és 7. melléklete szerint módosul. (3) A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet új 4. melléklete lesz jelen rendelet 4. melléklete. (5) A Rendelet új 5. melléklete lesz jelen rendelet 5. melléklete. 9. (1) Jelen rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti. (2) Jelen rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatályba lépéskor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. (3) Hatályát veszíti a Rendelet (1) bekezdésben a bármely szántó művelésű szövegrész, (6) bekezdés. Fercsák Róbert polgármester Papp Zoltán jegyző Záradék: Jelen rendelet napján kihirdetésre került: Papp Zoltán jegyző 43

44 SZ-1 terv módosításai 1. melléklet a /2015. ( ) rendelethez 2. melléklet a /2015. ( ) rendelethez SZ-2 terv módosításai 1. 44

45 2. 45

46

47 5. 47

48 3. melléklet a /2015. ( ) rendelethez 3. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A B C D 1 azonosító/ Koordináták Név szám Helyrajzi szám Bartsch u Y , 537, 538, 530/2, 540 /1 X Vár Y , 527/5 /2 X Ferenciek kertje Y /5, 526, 527/1, 525 /3 X Ferences templom Y /4 előtt X , Y Plébániatemplom /5 X , 871, 872, 910, 869, 868, /6 Szent Antal u /6, 490/5, 490/4, 194, 195, 181, 182, 183, Mészöly-ház Y , 1, 878, 525 /7 X Vöröskereszt téri Y /8 iskola X , 4976/3, 5156, 5151, 5147, Hunyadi utca 3/B Y , 5054, 5055, 5056, 5057 /9 X Dózsa Gy. u Y , 6089, 6063/3 /10 X /11 Dózsa Gy. u Y X , 1615, 1635, 1634, 1631, 1618, /12 Dózsa Gy.u.166. Y X /1, 6063/2, 6038, 6037, 6039, 6040, 6063/ /13 Dózsa Gy. u Y X , 5718/1, 5718/2, 5719/1, 5720/1, 5717, 5719/2, 6063/ Dózsa Gy.u Y /2, 6063/3, 6595/1, 6594/2 /14 X Tüskös Y , 0616/11, 0616/8, 0616/12 /15 X , 6064, 6074/1, 6080, 6081, 6075, Bajaszentistváni Ált. Y /2, 6069, 6083, 6079, 6085, 6084, Isk. X / , 6077, 6078, 6068, 6067, 6086, 6070/ /18 Péter Pál u. Y X /1, 897/2, 890, 896/2, 896/1, 898, /19 Rákóczi u Y X , 1761, 1759, 1758, 1762, 1749, 1748, 1747, 1746, 1745, Batthyány u. 31. Y /2, 476, 471, 470/1, 159 /20 X Mészáros L. u. 9. Y , 409, 410, 411, 402, 428 /21 X Mészáros Lázár u. 42. Y , 394, 392, 395, 396, 404, 405, 402 /22 X Y Dankó Gábor u. 6. /23 X , 1660, 1666, 1667, Baja - Arany J. u. 1. Y /2, 828, 808, 812/1, 811 / /25 X Múzeum - udvar Y X , 524/1 48

49 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /55 Grauaug Ármin u. 2. Y X Kertészképző X Technikum X Rókusi temető Y X Béke Szálló Y X Galamb utca Y X Jankó-dűlő Y X Máriakönnye Y X Pető Y X Batthyány u. 14. Y X Béke tér Y X Szőlők Y X Parti u. 3. Y X Szabadság u. 52. Y X Központi Általános Y Iskola X Pandúr-sziget Y X Harábó Y X Közkórház Y X Koppány-sziget Y X Dózsa Gy. u Y X Szegedi úti óvoda Y X Szegedi út 53. Y X Kiscsávoly Y X Deák Ferenc u. 16. Y X Deák Ferenc u. 11. Y X Holló u. 1. Y X Kiscsávolyi Iskola Y X Kölcsey F. út 48/a Y X Kis szerb templom Y X , 885/1, 890, 896/2, 897/1, 897/2 4444, 4390/3, 4391, 4399/91, 4287, 4460/1 3507/4, 3507/2, 3507/3, 3507/1, 3328/2, 524/5, /2, 444/11, 444/12, 466, /2, 32, 36, /3, 10021, , 053/1 027/9, 027/10 159, 471, 476, 470/1, 470/ /21, 0131/20, /6, 11, 14, 13, 3, 4, 10, /1, 4646, 4654, 4653, 4652, 4656, 4527/2 491, 524/5, 524/4, 524/3, /31, 0729, 0728, 0727/1, 0722/32, 0722/ /5, 0667, 0217/56, 0217/61, /1 6063/1, 6063/2, 6034, 6035, , 3080, 2812/5, 2812/13, 2812/12, 2951, , 2714, 2713, 2712, 2812/5, 2812/13, 2812/12, 2812/11, 2716, 2720, , 3092, 3093, 3082, 2687, 2812/5, 2812/13, 2812/12 518, 517, 516, 524/5, 524/4, 524/3, 531, 530/2 491, , 3898, 3894, 3893, 3892, , 3049, 3074, 3045, 3087, , 1360/2 1033, 1032, 1031/2, 826, 827, 1045, 825, 1031/1 49

50 / / / / / / / / / / / /69 Madách u. 19/a Y X Magyar u. 15. Y X Malom u. 6/b Y X Móra Ferenc utca Y X Ganz utca Y X Deszkás u. 1. Y X Kápolna u. 6/b Y X Belváros Y X Bajaszentistván - Szállási tó Bajaszentistván - Akácos u. Bajaszentistván - Pandúr u. 13. Bajaszentistván - Izsér Y X Y X Y X Y X , 1332, 1490/1, 1331, 1333/1, , 6121, 6131, 6134, , 3088/1, 3083, 3084, 3073, 3122, 3089, , 1055, 1053, 1058, 1060/1, 1063/2, , 989/27, 998, 989/23, 989/31, 989/29, 999/4, 989/24, 989/25, 999/3, 989/26 953, 1001, 952, , 5428, 5426, 5427, 5425/1, 5406, 5425/2, 5405, , 837, 838, 834/2, 631, 627, 833, /87, 0529/6, 0529/76, 0529/73, 0529/78, 0529/72, 0529/81, 0529/79, 0529/75, 0529/88, 0529/85, 0529/86, 0529/84, 0529/82, 0529/80, 0529/83, 0529/77, 0529/74, 0529/10, 0434/11, 0434/2, 0529/2, 0434/4, 0427/5, 0427/6, 0434/5, 0434/6, 0434/7, 0434/3, 0434/12, 0432, 0530, 0523/51, 0524, 0525/5, 0529/137, 0529/138, 0529/64, 0528, 0427/4, 0525/4, 0529/143, 0529/142, 0529/141, 0529/1, 0529/144, 0529/140, 0529/139, 0529/136, 0529/123, 0529/122, 0529/124, 0529/132, 0529/133, 0529/134, 0529/135, 0529/128, 0529/129, 0529/127, 0529/130, 0529/131, 0529/125, 0529/126, 0529/117, 0529/118, 0529/119, 0529/120, 0529/121, 0529/114, 0529/115, 0529/116, 0529/113, 0529/112, 0529/111, 0531, 0529/53, 0529/52, 0529/51, 0529/50, 0529/49, 0529/48, 0529/60, 0525/2, 0529/7, 0529/8, 0529/61, 0529/54, 0529/59, 0529/58, 0529/57, 0529/56, 0529/55, 0529/62, 0529/63, 0529/65, 0529/66, 0529/67, 0529/71, 0529/68, 0529/70, 0529/69, 0529/108, 0529/93, 0529/94, 0529/89, 0529/90, 0529/91, 0529/92, 0529/95, 0529/96, 0529/97, 0529/98, 0529/3, 0529/99, 0529/100, 0529/101, 0529/102, 0529/103, 0529/104, 0529/105, 0529/106, 0529/107, 0529/109, 0529/110, 0529/5, 0529/4 6195, 6196, 6314, 6199, 6198, 6248, 6200, 6201, 6315, 6335, 6313, 6311, 6316, 6309, 6312, 6173, 6197, 6172, 6336, 6184, 6174, 6171, 6308, 6310, 6317, 6334, 6337, , 5985, 5984, 5983, 5982, 5981, 6001, 6017, /4, 0602/1, 0601/5, 0606/33, 0665, 0667

51 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /92 Vaskúti úti laktanya Y X Méntelep Y X Istvánmegye Y X Vajas sor Y X Nagytemplom Y X Kertészet Y X Szállások Y X95803 Zsivánovics u. 9. Y X Bajaszentistván - Y Szlatina X Bajaszentistván - Y Szlatina II. X Kisjárás Y X Béla Király utca - Y Zrínyi Miklós utca X Ferences templom Y X Vaskúti úti volt Y katonai lőtér X Baja, 511. út/1. lh. Y X Baja, 511. sz. út/2. lh. Y X Baja, 511. sz. út/3. lh. Y X Hétvégi kertek Baja - Démász IV. Baja - Démász III. Y X Y X Y X Baja - Démász II. Y X Alsó-Kalkatur Y X /5 1361/11, 1382/2, 1361/20, , 1601, 1600, 1599, 1602, , 5642/63, 5642/56, 5643, 5642/52 954, 852, 937, 938, , 0582, 12226, 12227, /8, 0543/6, 0543/8, 0543/7, 0543/9, 0543/5, 0543/4, 0543/47, 0543/46, 0543/45, 0542, 0425/1, 0410/11, 0410/10, 0410/9, 0410/7, 0410/6, , 27, 13, 24/2 0586/119, 0586/118, 0586/117, 0586/ /22, 0606/21, 0606/23, 0606/27, 0606/26, 0606/25, 0606/ , 13002, 13003, /2, 71, 72, 73, /6, 527/5, 525, 527/1, /82, 0550/ /31, 0563/32, 0563/34, 0563/ /82, 0402/83, 0400/5 04/4, 029/33, 029/30, 029/28, 029/29, 029/27, 029/26, 029/25, 8042, 8034, 8033, 8036, 8035, 8041, 8040, 8030, 8031, 050/2, 052/1, 025, 029/36, 052/3, 015/5, 029/34, 029/31, 029/32, 8043, 8037, 8039, 8032, 8074, 8073, 8072, 8071, 8070, 8066, 8064, 8063, 8062, 8075, 8044, 8045, 8067, 8065, 8069, 8068, 030, 029/35, 051, 050/1 048/17, 10801/18, 066, 053/1, 047, 048/35, 048/37, 048/36, 048/29, 048/24, 048/26, 048/25, 048/28, 048/27, 10801/17, 10801/ , 8114, 8115, 032/48, 032/31, 8117, 04/4, 8112, /23, 042/7, 042/56, 042/11, 042/46, 042/8, 042/45, 042/19, 04/ ,

52 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /113 Bajaszentistváni szőlők I- II. Szegedi út Y X Y X Homokváros Y X Babinadola-csatorna Ny II. Babinadola-csatorna Ny Kalkatura - Római sánc Mártonszállás, Római út I. Mártonszállás, Római út II. Y X Y X Y X Y X Y X Izsér II., ( Nikolin 4. lh.) Y X Vertlacz Y X Livada ( Nikolin 6. lh.) Y X Tüskös, Csíkos-fok K Y ( Nikolin 7. lh.) X Kákonyi-kert, Csíkosfok Ny ( Nikolin 8. lh.) Y X Szentgyörgy-dűlő, Dunavölgyi-főcsat. Ny ( Nikolin 9. lh.) Y X Homokváros II. Y X Igali-főcsatorna Ny Y X Vaskúti úti volt Y katonai lőtér II. X Szegedi út, Y gázfogadó állomás X Középkori városmag Y X /23, 0563/ /2, 2851/3, 2812/5, 2864/3, 2858, 2853, 2857/2, 2857/1, 2865/5, 2855/ /4, 11967/5, 11954, 11956, 11955/1, 11967/1, 11967/2, 11967/11, 11967/6, 11967/3, 11979, /41, 0451/39, 0451/ /4, 0473/ , 7208, 7209, 7210, 7211/1, 0289, 0291, 7215, 7211/2 0481/15, 0483/10, 0482, 0481/ , 0326/1, 0331/30, 0330, 0326/2, 0326/3, 0340/11, 0331/4, 0331/33, 0331/34, 0340/13, 0331/5, 0331/32, 0331/36, 0331/ /12, 0606/10, 0606/11, 0606/16, 0606/17, 0606/ /10, 0606/8 0645/14, 0645/16, 0645/15, 0616/26, 0616/27, 0616/ /31, 0645/3, 0645/4, 0645/5, 0645/6, 0645/7 0679/52, 0679/51, 0679/48, 0679/47, 0679/49, 0679/50, 0679/44, 0679/46, 0679/ /14, 0603/19, 0605, 0603/38, 0610/17, 0610/18 015/5, 11989, 019/7, 11978, 11990, 11975/31 053/1, 054/7, 025, 052/4, 015/ /6, 11790, , 625/2, 869, 915, 912, 967, 914, 871, 907, 870, 910, 868, 3, 898, 2, 892, 897/1, 897/2, 874, 875, 872, 881, 882/1, 885/2, 890, 879, 902, 895, 896/2, 891/2, 894, 891/1, 893/1, 896/1, 885/1, 884, 883, 880, 886, 888, 876, 877, 901, 882/2, 887, 899, 900, 5341/8, 5341/7, 5341/16, 56, 114, 57, 58, 55, 36, 54, 53, 593/1, 619, 624/1, 527/5, 470/1, 470/2, 1, 489, 156/1, 6, 5, 527/6, 13, 462, 33, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 435, 444/11, 444/12, 455, 456, 458/1, 459, 618, 620/1, 133, 134, 490/6, 490/5, 112, 113, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 153, 154/1, 154/2, 155, 156/2, 157, 158, 159, 473, 474, 475, 476, 873, 878, 624/3, 622/2, 622/1, 621, 52

53 / / / / / /119 Izsér III. Y X Budai Nagy Antal u Y X Felső-járás Y X Bál Y X Kákony Y X Pandúr Y X /4, 463, 464/2, 465/1, 465/2, 469/2, 471, 626/1, 461, 4, 8, 9, 10, 12, 524/1, 525, 620/2, 623, 625/1, 626/2, 627, 629, 437, 444/2, 444/9, 457, 458/2, 464/1, 466, 467, 29/1, 7, 11, 111, 110, 37, 52, 526, 14, 15, 16, 17/2, 21, 22, 24/3, 24/6, 26, 32, 34, 35, 47, 51, 436, 439, 488, 487/2, 487/1, 486, 485, 483/2, 483/1, 482, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 472/1, 472/2, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 20, 19/2, 19/1, 18, 524/2, 527/1, 444/3, 444/4, 438, 444/5, 460, 24/5, 24/4, 24/2, 29/2, , 0606/16, 0606/15, 0658/5, 0606/33, 0606/ , 1868, 1870, 1859, 1869, 1856, 1857, /2, 0373/15, 0373/51, 0373/14, 0373/13, 0305/ /1 0675/4, 0679/4, 0679/63, 0679/24, 0679/14, 0679/16, 0679/9, 0679/23, 0679/25, 0679/26, 0675/3, 0679/65, 0679/64, 0679/10, 0679/15, 0679/27, 0679/28, 0679/62, 0679/29, 0679/ /3, 5671/8, 5668, 0715/8 53

54 54 4. melléklet a /2015. ( ) rendelethez 4. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez A B C D E 1 Törzsszám Azonosító Név Védelem Helyrajzi szám Ecetgyár, magtár és Műemlék tűzoltósági épület 1348/6 épületegyüttese Malátaerjesztő Műemlék 1348/ Szentháromság oszlop exlege műemléki környezete Kálvária-kápolna (Hétfájdalmú Szűz) ex-lege műemléki környezete Lakóház (Bunyevác Tájház) ex-lege műemléki környezete R. k. plébániatemplom exlege műemléki környezet Zsidó temető ex-lege műemléki környezete Szent Rókus-kápolna exlege műemléki környezete Lagner-síremlék ex-lege műemléki környezete Művészház, Egykori Vojnich kuria ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Ferences rendház ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Kliegel-ház (Liszt Ferenc Zeneiskola) ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet 5309, 888, 887, 879, 878, 524/1, 4, 159, 131, 13, 967, 880, 877, 6, 5, 489, 156/1, 1, 3 523, 3962/1, 4019, 314/1, 3538, 3895/2, 3703/1, 3545, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544/4, 3962/3, 3962/4, 4018, 4045, 4046, 3960, 3703/2, 3961, 3897/2 5940/1, 5941, 5951, 5952/1, 5952/2, 5928, 5929, /4, 5977, 6024, 6029, 6030/1, 6030/2, 6063/1, 6064, 6087, 6089, 6088, 6063/3, 6063/2 2812/5, 2866/2, 2867, 2870, 2874/1, 2897/88, 2897/ , 3320, 3321, 3322/4, 3328/1, 3328/2, 3509, 518, 519, 520, 521/1, 524/3, 524/4, 524/5, 3322/3, 3506/1, 3499/3, 3498, 3491/1, 3490/1, 3489, 3488, 3487/4, 3449, 3332, 3327, 3325, 3323, 522, 3508/2, 3508/1, 343, 342, 341, 340, 339, , 3320, 3321, 3322/3, 3322/4, 3323, 3325, 3327, 3328/1, 3328/2, 3332, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 3449, 3487/4, 3488, 3489, 3490/1, 3491/1, 3498, 3506/1, 3508/1, 3508/2, 3509, 518, 519, 520, 521/1, 522, 523, 524/5, 3499/1, 3331/1 618, 627, 632, 649/3, 649/4, 776/6, 793/2, 797/1, 802, 803/1, 803/2, 829, 833, 834/1 926, 927, 928/2, 929, 955, 960, 961, 962/1 1, 525, 526, 527/6, 529, 530/1, 539, 540, 541, 542, 592, 593/1, 618, 620/1, 620/2, 627, 632, 877, , 1005, 1006, 1007/2, 985/2, 986/1 1066, 1087/1, 776/2, 776/3, 1085, 1086, 1088, 1089, 776/1, 763, 764 1, 2, 3, 525, 527/5, 620/1, 621, 873, 876, 878, 879, 880, 593/1 621, 622/2, 873, 875, 877, 879, 880, 881

55 Lakóház ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Laktanya ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Méntelep ex-lege műemléki környezete Zsinagóga ex-lege műemléki környezete Bogner-ház ex-lege műemléki környezete Gör. kel. szerb templom exlege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Szt. Flórián szobor ex-lege műemléki környezete Plébániatemplom ex-lege műemléki környezete R. k. plébániaház ex-lege műemléki környezete Városháza (Grassalkovichház) ex-lege műemléki környezete Takarékpénztár (Türr István Múzeum és OTP) ex-lege műemléki környezete Lakóház, áruház (volt Rosenfeld Áruház) ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete 55 Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1047, 1048, 1065/1, 1065/2, 1073, 1074, 1121, 1345, 1346, /1, 1024/2, 1025, 1042, 1046, 1065/2, 1347, 1348/6 1041, 1042, 1043, 1065/2, 1343, 1346, 1348/6, 1348/7, 1340, 1341, , 1065/2, 1300, 1301, 1302, 1303/2, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/3, 1357, 1361/11, 1361/21, 1361/3, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1382/1, 1382/2, 1481/1, 1481/3, 1482/5, 1482/6, 1488, 1489, 5481/2, 5482/1, 5483, 5486, 5487, 5488, 5489, 5520/1, 5520/2, 998, 999/4, 1360/2 1359, 5481/2, 5482/1, 5520/1, 5520/2 1000, 1065/2, 1300, 1301, 1302, 1303/2, 1304, 1305, 1306, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355/3, 1357, 1360/2, 1361/11, 1361/21, 1361/3, 1361/5, 1361/6, 1361/7, 1382/1, 1382/2, 1481/1, 1481/3, 1482/5, 1482/6, 1488, 1489, 5481/2, 5482/1, 5483, 5486, 5487, 5488, 5489, 5520/1, 5520/2, 998, 999/4 1028, 1029, 1030, 1035, 1036, 1037/1, 1038, 1044, 1049, 1051, , 809, 811, 829, , 151, 153, 159, 467, 469/2, 471, 475, , 159, 165, 167, 169/1, 180, 181, /1, 626/2, 629, 834/2, 867, 868, 869, 870, 872, 892, 898, 899, 910, 912, /2, 629, 867, 868, 869, 871, 872, 892, 898, 899, 910, 912, , 626/1, 626/2, 629, 834/2, 835, 837, 866, 868, 870, 871, 872, 873, /1, 2, 3, 489, 524/1, 525, 526, 527/1, 527/5, 877, 878 1, 131, 156/1, 159, 2, 3, 4, 477/2, 478, 480, 5, 524/1, 525, 6 1, 131, 155, 156/2, 157, 159, 2, 477/2, 478, 489, 524/1, 6, 879, 880 1, 131, 155, 156/1, 156/2, 2, 5, 7, 879, 880, 887

56 Lakóház ex-lege műemléki környezete Fischer-féle alapítványi ház ex-lege műemléki környezete Földszintes lakóház ex-lege műemléki környezete Görögkeleti szerb teplom (Szent Miklós) ex-lege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Földszintes lakóház ex-lege műemléki környezete Földszintes sarokház exlege műemléki környezete Lakóház ex-lege műemléki környezete Mater Dolorosa szobor exlege műemléki környezete falazott kerítésfal gyalogkapuval és kocsiáthajtóval alapítványi ház Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemléki környezet Műemlék Műemlék 2, 4, 6, 7, 880, 887, 888, 9 131, 2, 4, 5, 6, 876, 877, 879, 881, 885/2, , 831, 843, 845, 859, 861/1, , 826, 827, 853/1, 853/2, 869, 936, 937, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, , 1020, 1022, 1023, 1027, 1028, 945, , 1022, 1023, 1027, 1029, 1037/2, 1038, 1039, 944, , 1031/1, 1031/2, 1032, 1045, 825, 827, 852, 941/1, 941/2, /7, 644, 645, 654, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 663, 673, 674, 675, 676, 677 1, 478, 480, 481, 482, 489, 524/1, 525, 527/1, 527/5, 527/6, 529, 530/2, 592, 618, 627, /6 Ecetgyár, magtár és Műemléki , 1355/4, 1355/3, 1043, 1024/2, tűzoltósági épület környezet 1024/1, 1009, 1004, 1005, 1006, épületegyüttes műemléki 1008, 1348/7, 1065/2 környezete Tűzoltósági épület Műemlék 1348/6 470/ Fischer család kriptája Műemlék Műemléki Ferences templom ex-lege környezet műemléki környezete Művészház, Egykori Vojnich Műemlék 801 kuria Lakóház Műemlék 928/ Ferences rendház Műemlék 527/ Ferences templom (Szent Műemlék 526 Antal) Városháza (Grassalkovichház) Műemlék 1 Műemlék Szentháromság oszlop Műemlék Takarékpénztár (Türr István Műemlék Múzeum és OTP) Lakóház, áruház (volt Rosenfeld Áruház) Műemlék 156/ Lakóház Műemlék Lakóház Műemlék Fischer-féle alapítványi ház Műemlék Lakóház Műemlék 1007/1 527/6, 480, 481, 482, 524/1, 525, 527/1, 527/5, 618, 627, 629, 632, 1, 530/1, 592, 529,

57 Kliegel-ház (Liszt Ferenc Zeneiskola) Műemlék 1087/ R. k. plébániatemplom Műemlék Lakóház Műemlék Lakóház Műemlék Mater Dolorosa szobor Műemlék Kálvária-kápolna (Hétfájdalmú Szűz) Műemlék 3897/1, 3897/ Lakóház Műemlék Lakóház Műemlék Lakóház Műemlék Magtár Műemlék 1348/ Laktanya Műemlék Lakóház Műemlék 1360/ Méntelep Műemlék Bogner-ház Műemlék Zsinagóga Műemlék 1037/ Szent Rókus-kápolna Műemlék 3507/1, 3507/2, 3507/3, 3507/5, / Gör. kel. szerb templom Műemlék 470/1, 470/ Lakóház Műemlék Földszintes lakóház Műemlék Görögkeleti szerb teplom Műemlék (Szent Miklós) Földszintes sarokház Műemlék Lakóház Műemlék Földszintes lakóház Műemlék Lagner-síremlék Műemlék 3507/1, 3507/2, 3507/3, 3507/4, / R. k. plébániaház Műemlék Szt. Flórián szobor Műemlék Plébániatemplom Műemlék Lakóház Műemlék Lakóház (Bunyevác Tájház) Műemlék 5940/ Zsidó temető Műemlék Műemléki jelentőség ű terület Baja MJT, Történelmi belváros 902, 484, 465/1, 463, 464/2, 37, 588, 5312/26, 5312/27, 707, 708, 806, 807, 808, 809, 810, 812/2, 813, 814, 815, 817, 818, 819, 820, 861/1, 7, 11, 898, 709, 842, 633/4, 641/7, 686, 3302, 3294, 3283, 3282, 3281, 3280, 3276, 3274, 3272, 3271, 715/2, 593/1, 619, 624/1, 776/2, 1057, 1121, 1345, 1343, 591/5, 592, 594/1, 593/2, 1019, 996, 974/121, 969/2, 969/14, 969/15, 969/9, 969/12, 969/11, 969/8, 969/13, 5341/15, 5341/16, 899, 3328/1, 57

58 /2, 4460/3, 4506/14, 98/4, 877, 876, 470/2, 871, 870, 867, 880, 844, 852, 1028, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201/1, 201/2, 422/1, 422/2, 423, 425, 426, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 439, 441, 443, 444/11, 444/12, 446, 449, 841, 845, 846, 850, 851, 853/1, 854, 855, 856, 857, 859, 860, 862, 863, 864, 865, 866, 868, 869, 872, 873, 875, 878, 879, 882/1, 969/6, 964/3, 998, 997, 624/3, 622/2, 622/1, 469/2, 471, 596/2, 590, 589/4, 3275, 982, 1044, 1344, 781, 787, 778, 5341/7, 4521/2, 773, 772, 730, 729, 5312/25, 5314/5, 4460/1, 3, 3328/2, 1087/2, 1046, 1043, 1347, 1359, 1360/2, 1037/2, 6, 5, 1355/4, 1355/3, 1348/7, 450/2, 451, 452, 453, 454/1, 455, 456, 458/1, 459, 136, 137, 140, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 427, 472/1, 472/2, 473, 474, 475, 476, 477/1, 477/2, 478, 479, 480, 481, 834/1, 834/2, 843, 621, 625/2, 624/4, 465/2, 3284, 3270, 3285/1, 3287, 3288, 3298, 3301, 3293/1, 3290, 3289, 3306, 3305, 3303, 3308, 3314, 3311, 3317, 3321, 3320, 3319, 3318, 3983/2, 3962/1, 3322/4, 4520/1, 4519, 713/2, 713/1, 712, 711, 710, 715/4, 715/5, 715/6, 715/7, 823, 822, 821, 735/1, 734, 731, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 953, 954, 955, 957, 958, 961, 962/1, 962/2, 962/3, 964/1, 964/2, 965, 967, 968, 972/2, 975/1, 976, 975/4, 977, 995, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037/1, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1045, 1049, 1050, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1061, 1063/1, 1064, 1065/1, 1065/2, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1320, 1346, 1348/3, 1349, 1350, 1352, 1353, 1354, 1357, 1901, 440, 442, 444/2, 444/3, 444/4, 438, 444/5, 444/6, 24/5, 24/4, 24/2, 983, 816, 805/2, 805/1, 804, 678, 679, 680, 681, 683, 684, 685, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 697, 698, 699, 700, 29/2, 1047, 1030, 1087/1, 1066, 3983/1, 3322/3, 3309/4, 3279, 1351, 1063/2, 853/2, 847, 837, 874, 642, 1062, 1060/1, 1051, 1027, 1007/3, 1048, 5314/7, 5314/11, 952, 960, 999/4, 915, 3507/4, 3507/1, 801, 928/1, 526, 527/5, 1007/1, 470/1, 166, 2, 1, 156/1, 1021, 662, 527/6, 1024/2, 1024/1, 1009, 1004, 1005, 1006,

59 , 545, 543, 542, 541, 4520/2, 3278, 3277, 3273, 577, 566, 554, 553, 594/2, 595/2, 13, 14, 15, 16, 17/2, 462, 608/1, 605, 603/2, 550, 21, 22, 24/3, 24/6, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70/1, 70/2, 71, 72, 100, 101, 102, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 193, 606, 607, 611, 615, 616, 617/2, 618, 620/1, 643, 644, 645, 646, 649/3, 651, 652, 653, 655, 656, 657, 659, 660, 661, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 1007/2, 917/2, 917/1, 959, 931, 929, 127, 128, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 135, 154/2, 155, 156/2, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168/1, 168/2, 169/2, 835, 838, 839, 840, 3297, 493, 494, 495, 496, 497, 499, 500, 501/1, 501/2, 502/1, 723, 626/1, 630/2, 631, 633/2, 610, 609, 612/1, 1348/6, 461, 20, 19/2, 19/1, 18, 4, 8, 9, 10, 12, 502/2, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521/1, 521/2, 523, 524/1, 524/2, 524/3, 524/4, 524/5, 525, 527/1, 529, 530/1, 530/2, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 544, 546, 547, 548, 549, 561, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 578, 576, 579, 580, 581, 582/1, 582/2, 583, 584, 585, 586, 587, 589/3, 591/3, 591/4, 620/2, 623, 883, 884, 885/1, 885/2, 886, 887, 890, 891/2, 923, 924, 925, 926, 927, 928/2, 498, 555, 551, 552, 556, 557, 558, 559, 560, 598, 599, 602/1, 602/2, 603/1, 604, 625/1, 626/2, 627, 628, 629, 630/1, 632, 633/5, 641/2, 641/4, 641/5, 641/6, 790, 437, 424, 5314/16, 5309, 4526, 4525, 4523/1, 4522, 5319/3, 5319/1, 5314/17, 999/3, 981/1, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1020, 1022, 1023, 1025, 1026, 1029, 1031/1, 1031/2, 1032, 444/7, 444/9, 445, 447, 448/2, 454/2, 457, 460, 458/2, 464/1, 466, 467, 29/1, 705, 701, 702, 703, 769, 776/3, 776/5, 776/6, 777/2, 777/3, 777/4, 777/5, 777/6, 777/7, 777/8, 777/9, 777/10, 779, 780, 782, 783, 788, 789, 791, 792, 793/3, 793/4, 797/1, 802, 803/1, 803/2, 981/2, 984, 985/2, 986/1, 987/1, 988, 990, 991,

60 60 993, 1001, 1002, 1003, 1058, 608/2, 601, 600, 597, 613/6, 595/1, 722/2, 714, 706, 704, 696, 682, 658, 654, 649/4, 111, 428, 110, 429, 192, 430, 3507/2, 3507/3, 1129, 489, 826, 922, 893/1, 897/1, 892, 891/1, 888, 882/2, 881, 848, 849, 133, 134, 492, 491, 490/6, 490/5, 490/4, 490/3, 490/2, 488, 487/2, 487/1, 486, 485, 483/2, 483/1, 482, 894, 895, 896/1, 896/2, 897/2, 900, 901, 907, 910, 912, 914, 112, 113, 114, 122, 123, 124, 125, 126, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154/1, 169/1, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 5339, 5320/25, 5319/8, 5341/4, 5341/5, 5341/8, 824, 830, 829, 828, 825, 832, 930, 933, 932, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941/1, 941/2, 942, 943, 944, 858, 793/2, 811, 827, 812/1, 831, 833

61 5. melléklet a /2015. ( ) rendelethez Országos vízvédelmi övezet 5. melléklet a 8/2008. (II. 29.) rendelethez 61

62 62 6. melléklet a /2015. ( ) rendelethez

63 Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület 7. melléklet a /2015. ( ) rendelethez 63

64 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Közlekedés 8. KÖZLEKEDÉS, KÖZMŰELLÁTÁS Közlekedési szempontból szakági alátámasztást a 4. ügy igényel. A kikötő területén megvalósított út- és parkolóépítést nem követte le a telekhatárok rendezése, ezért a hatályos szabályozási terv még a régebbi állapotot veszi figyelembe. Az állami nyilvántartás szerinti közterület-határ belemetsződik az utak és kerítések kialakult rendjébe. A szabályozás módosítására azért volt szükség, hogy a telekalakításra sor kerülhessen. A leszabályozásra kerülő saroktelket Ny felől az Átrakodó út, É-ról pedig a Gránátos utca határolja. Mindkettő ipari feltáróút, a kikötői célforgalom levezetésére szolgálnak. Az Átrakodó út kialakult telekszélessége bővebb (min. 19,70 m), mint a nyilvántartási térkép szerinti méret (min. 14,60 m), ezért a módosítás leköveti a kerítések vonalát, átveszi a kialakult állapotot. A Gránátos utcának a nyilvántartási térkép szerinti szélességét (jellemző méret: 20,60 m) beszűkíti a kialakult kerítés-vonal (16,40), ezért a szabályozási vonal a kerítés átépítését irányozza elő és az utcát 18,60 m szélességűre szabályozza le. A közterület számára megnyert 2,00 m széles sávban a későbbiekben további közművek és kerékpáros-gyalogos burkolat helyezhető el szükség szerint. Gránátos utca javasolt mintakeresztszelvénye A többi ügyben a helyszíneken meglévő kiszolgáló utak és útcsatlakozások, valamint kapubehajtók változatlan formában megmaradhatnak a módosítást követően is. Az 1. ügyben a Mazug Ponyva Bt. telephely bővítési területe a meglévő telekhez kapcsolódik, nem keletkezik új közterületi kapcsolat. A cég adatszolgáltatása szerint a bővítési területet főleg teherautók parkolására fogják felhasználni. Az ügyhöz kapcsolódóan kikerül nagytávlatú iparterületből a volt Szegedi út honvédségi gyakorlótér ÉK-i része. A szabályozási tervben törlésre kerül az iparterület kiszolgálására tervezett feltáróút leszabályozása. A 2. ügyben (Petőfi-sziget) a szigetcsúcson elhelyezkedő telek jelenleg beépítetlen. A tervezett sportlétesítmény (edzőterem és hajótároló) a meglévő burkolt útról kiépítendő kapubehajtóval tárható fel. A Trigo Kft. telephelye (3. ügy) megfelelően kiépített útcsatlakozással rendelkezik, amely a módosítással érintett saroktelek kiszolgálását megoldja. A Nagy András utcai helyszín (5. ügy) kiépített utakkal rendelkezik. A módosítás lehetővé teszi a jelenlegi osztatlan közterület (tömbtelek) felosztását magán- vagy közutakra és magántelkekre. A javaslat csupán lehetőség, amellyel a telektulajdonosok igény szerint élhetnek. A 6. ügynek nincs közlekedési vonzata. ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 64

65 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Közműellátás Az összes módosítási helyszín rendelkezik a működéséhez szükséges közműellátással, melyek változatlan formában megmaradhatnak a módosítást követően is. Az 1. ügyben a Mazug Ponyva Bt. telephely bővítési területe a meglévő telekhez kapcsolódik, nem keletkezik új közterületi kapcsolat. A cég adatszolgáltatása szerint a bővítési területet főleg teherautók parkolására fogják felhasználni, jelentős többletigény sem víziközmű-ellátásban, sem energia-ellátásban nem jelentkezik, az elektronikus hírközlés jelenleg is megoldott. A 2. ügyben (Petőfi-sziget) a D-i szigetcsúcson elhelyezkedő telek jelenleg beépítetlen. A tervezett sportlétesítmény (edzőterem és hajótároló) teljes közműellátása a meglévő hálózatokról kiépíthető. Ivóvízellátás Szennyvízelvezetés ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 65

66 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Földgázellátás A villamosenergia-igény nem számottevő (hajótároló), a meglévő kisfeszültségű hálózatról és napelemes alternatív megoldással kielégíthető. Az elektronikus hírközlési hálózatok a helyszínen elérhetők, valószínűleg a meglévő sporttelephez kapcsolódik majd a bővítési terület telefon- és kábeltelevízió ellátásra. A Trigo Kft. telephelye (3. ügy) teljes közműellátása megoldott és bővíthető is a felújítás előtt álló régi laktanyaépületben kialakítandó új irodák megvalósítása esetén. A Nagy András utcai helyszín (5. ügy) esetében a jelenlegi osztatlan közterület (tömbtelek) magán- vagy közutakra és magántelkekre osztható fel. A javaslat csupán lehetőség, amellyel a telektulajdonosok igény szerint élhetnek. A telekalakítási műveletek során egyeztetni szükséges a kisfeszültségű elektromos-, az ivóvíz-, a szennyvíz- és a földgázhálózat elhelyezkedését, viszonyát az esetleg létrejövő magánterületekhez. A 6. ügynek nincs közműellátási vonzata. 9. KÖRNYEZETVÉDELEM Ebben a fejezetben Baja város jelenleg hatályos, Településrendezési Tervének, tárgyi dokumentációban részletezett, tervezett részleges módosításainak környezetvédelmi értékelését végeztük el arra vonatkozóan, hogy a tervezett módosítások kapcsán a környezet várható terhelése mennyiben fog eltérni az eredeti tervben prognosztizáltakhoz képest. Az értékelést a jelenleg hatályos (2015. július) környezetvédelmi jogszabályok és előírások figyelembevételével végeztük el. Jelenleg érvényes zajvédelmi rendeletek: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól. 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról. ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 66

67 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Levegőtisztaság-védelem Baja város levegőminősége a legutolsó rendelkezésre álló, kiértékelt RIV adatok alapján A döntően hőtermelésből és a közlekedésből származó légszennyező anyag a nitrogéndioxid (NO 2) koncentrációjának országos RIV hálózati mérési eredményei alapján a nitrogéndioxid légszennyező anyagra nézve Baja városa évben is jó minősítést kapott (1. táblázat) Baja város levegőjének nitrogéndioxid (NO2) koncentrációja a évhez képest 2006-ban nőtt, majd 2011-ig folyamatosan csökkent ben kismértékben nőtt, majd 2013-ra jelentősen csökkent, majd 2014-re ismét növekedett. Összességében a 2013-as évet leszámítva jelenleg a legkisebb értéket mutatja a vizsgált ( ) időszakban. Az 1. ábra a környezeti levegő nitrogéndioxid (NO2) koncentrációjának változását mutatja (forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat). 1. táblázat BAJA LÉGSZENNYEZETTSÉGI INDEXE (2014. ÉV) Nitrogéndioxid (NO2) Kéndioxid (SO2) Ülepedő por (ÜP) ÖSSZESÍTETT INDEX JÓ (2) n. a. n. a. JÓ (2) Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat 1. ábra ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 67

68 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA A város levegője minden légszennyező anyag tekintetében még terhelhető. A jelenleg tervezett módosítások figyelembe-véve a módosításokkal érintett területek méretét és a változások irányultságát még lokálisan sem okoznak a környezeti levegő minőségében jelentős változást. Összességében a tervezett módosítások a város levegőminőségében értékelhető változást nem fognak okozni. Vízvédelem Baja város vízellátását 13 db partiszűrésű fúrt kútból a BAJAVÍZ Kft. biztosítja. A város szennyvizeinek tisztítását érvényes vízjogi üzemelési engedéllyel rendelkező LE kapacitású szennyvíztisztítóban a BAJAVÍZ Kft. végzi. A tisztított szennyvíz befogadója Duna. A város vízellátásában és szenny- és csapadékvíz elvezetésében valamint elhelyezésében a tervezett módosítások változást nem eredményeznek. Baja város területe a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet (219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet értelmében a fokozottan érzékeny besorolású területek közé tartozik. A tervezett módosítások a felszíni- és a felszín alatti vizek állapotát nem veszélyeztetik és azok mennyiségi és minőségi állapotában változás a módosításokkal kapcsolatosan nem fog bekövetkezni. Hulladékgazdálkodás A városban a települési szilárd hulladékok szervezett begyűjtése közszolgáltatás keretében megoldott. A városban a közszolgáltatást a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 6521 Vaskút, Kossuth u. 90.) látja el. Baján egy hulladékudvar (6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz) üzemel. A közszolgáltatás keretében begyűjtött hulladékok a Vaskúton levő Felső-Bácskai Regionális Komplex Települési Hulladékkezelő Telepre kerülnek beszállításra, amely biztosítja a hulladékok hosszú távú hasznosítását, ill. végleges ártalmatlanítását. A városban keletkező hulladékok mennyiségében és összetételében a tervezett módosítások érdemi változást nem eredményeznek. Hulladékgazdálkodási szempontból a tervezett módosítások a jelenleg hatályos szabályozást nem érintik. Zajvédelem Zajvédelem szempontjából a település egyes rendeltetési kategóriái a következőképpen vehetők figyelembe (megjegyzés: a kategóriák országos érvényűek, kivéve a * jellel megkülönböztettek, amelyek zajvédelmi besorolása egyedi, javaslat): Település rendezési kategória : Zajvédelmi kategória a jelenleg érvényes rendeletek szerint Beépített és beépítésre szánt területek: Ln: Nagyvárosias lakó Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület Lk: Kisvárosias lakó Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) Lke Kertvárosias lakóterület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) Lf Falusias lakóterület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület Vt Településközpont vegyes övezet Vti*: Kizárólagos rendeltetésű Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes (idegenforgalmi, víziturisztikai terület célú) Vk: Központi vegyes Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 68

69 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Gksz: Kereskedelmi szolgáltató gazdasági Gazdasági terület Kizárólagos rendeltetésű Gkszá*: (állatvásártér és állatmenhely elhelyezésére Gazdasági terület szolgáló) kereskedelmi szolgáltató gazdasági Kizárólagos rendeltetésű Gksze*: (120/10 kv-os alállomás elhelyezésére Gazdasági terület szolgáló) kereskedelmi szolgáltató gazdasági Kizárólagos rendeltetésű (kikötői logisztika Gkszk*: építményeinek elhelyezésére szolgáló) Gazdasági terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági Gipz: Jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági Gazdasági terület Gipe: Egyéb ipari Gazdasági terület Üü: Üdülőházas üdülő Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek Üük*: Kizárólagos rendeltetésű Üdülőterület, különleges területek közül az (kemping és közösségi egészségügyi területek szabadidő eltöltés Üh: Hétvégi házas üdülő Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek Kb*: Különleges, bányászattal Gazdasági terület érintett Keü*: Különleges, egészségügyi, szociális Különleges, kommunális Kh*: szilárd hulladék kezelő és feldolgozó Khd*: Különleges, gyepmesteri telep, dögkonténer Khsz*: Különleges, szennyvíziszap lerakó Khv*: Különleges, vágóhídi veszélyes hulladék lerakó Kid*: Különleges, idegenforgalmi, turisztikai, kutatási Kse*: Ksp*: Különleges, szennyvíztisztító telep Különleges, sport és szabadidő Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek Gazdasági terület Gazdasági terület Gazdasági terület Gazdasági terület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület Gazdasági terület Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület * Kte*: Különleges, temető Gazdasági terület ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 69

70 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Kvb*: Különleges, ivóvízbázis Gazdasági terület Kkö: Különleges, épületnek minősülő közlekedési Gazdasági terület építmények elhelyezése Kmü: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, Különleges, mezőgazdasági telepszerű beépítésű), különleges területek közül üzemi az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület Z: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, Zöldterület (közpark, közkert) telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület Zö*: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, Zöldterület (ökológiai telepszerű beépítésű), különleges területek közül közpark) az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület Ev Védelmi erdő Gazdasági terület Eg Gazdasági erdő Gazdasági terület Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, Ee: Egészségügyi, szociális, telepszerű beépítésű), különleges területek közül turisztikai erdő az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület Mk: Kertes és tanyás mezőgazdasági Gazdasági terület Má Általános mezőgazdasági Gazdasági terület Vízgazdálkodási, vízfelület, V tartósan vízzel borított, Gazdasági terület vízjárta Vv*: Vízgazdálkodási, védmű Gazdasági terület Vev*: Vízgazdálkodási, védelmi célú erdőgazdálkodás alatt Gazdasági terület Veg*: Vízgazdálkodási, gazdasági célú erdőgazdálkodás alatt Gazdasági terület Vee*: Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, Vízgazdálkodási, egészségügyi telepszerű beépítésű), különleges területek közül szociális turisztikai az oktatási létesítmények területe, a temetők, a erdőgazdálkodás alatt zöldterület Vm*: Vízgazdálkodási, általános mezőgazdálkodás alatt Gazdasági terület Vb*: Vízgazdálkodási, üdülési használat alatt, erdészházzal Gazdasági terület beépített Vü*: Vízgazdálkodási, üzemi beépített Gazdasági terület Vön*: Vízgazdálkodási, ökológiai növénykert használattal Kts*: Beépítésre nem szánt különleges technikai sport Gazdasági terület Ksn*: Beépítésre nem szánt különleges tornapálya Gazdasági terület ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 70

71 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Részletes értékelés 1. A Mazug Ponyva Bt. Keleti körút menti telephelyének (hrsz.: 0183/2,6,51 és /3 egy része) jelenlegi mezőgazdasági rendeltetésű területe, egyéb ipari területbe (Gipe) kerül átsorolása. Az átsorolás mindössze 1,0 hektárnyi területet érint és a területen jelenleg is ipari tevékenység folyik. A cég elsősorban ponyvák konfekcionálását végzi a legkülönbözőbb célokra, ezen kívül csarnokok, pavilonok, előtetők és egyéb építmények fémszerkezeteinek egyedi elkészítését is vállalja. A 0183/2 hrsz.-ú építési telken belül védőterület jön létre 10 m szélességben a telephely szomszédságában lévő lakóépület védelmében a 0183/3 hrsz.-ú telek északi határa mentén. Egyéb lakóépület legközelebb 70 m-re, lakáscélra (is) használt gazdasági épület legközelebb 50 m-re található a tervezett Gipe iparterület határaitól. Az ipari területbe történő átsorolást levegőtisztaság védelmi szempontból vizsgálva, lokálisan minimális mértékben nőni fog a levegő terheltségi szintje, de a város egészére nézve figyelembe véve a változással érintett terület méretés ez a változás már nem értékelhető. A módosítás keretében a Szegedi úttól É-ra fekvő Ipari Park bővítési területéből egy 10,1 hektár méretű földrészlet visszakerül mezőgazdasági rendeltetésbe, amely környezetvédelmi szempontból pozitív hatású. Zajvédelmi szempontból az Mk besorolású terület Gipe ipari területbe való átsorolása nem jár zajterhelési határérték változással, mert zajvédelmileg mindkettő gazdasági területnek minősül. Figyelembe kell azonban venni, hogy a szomszédos telkeken lakhelyek is vannak, noha nem lakóterület. Az egyedi fémszerkezet előállítás járhat jelentős zajterheléssel, ami vélhetően a nappali időszakra korlátozódik. Gazdasági területen a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 60/50 dba mértékadó zajterhelést enged meg és nem különbözteti meg a gazdasági területbe beékelődött lakótanyákat. A telephely berendezését úgy kell kialakítani, hogy a hrsz: 0183/3 tanya és a távolabbi lakóépület környezetében véletlenül se lépje túl a zajterhelés ezeket a megengedett értékeket. A bővítések építési engedélyezése során részletes zajvédelmi fejezetben kell bemutatni, hogy hogyan védhetők meg a lakóépületek a zajtúlterheléstől. 2. A Petőfi-sziget 5316/5 hrsz.-ú ingatlan a jelenlegi üdülőházas üdülőterületből különleges sportterületbe (Ksp) kerül átsorolása a Ksp terület bővítését jelenti. A tervezett változtatás figyelembe véve a módosítással érintett terület méretét és a módosítás irányultságát az országos előírások betartása esetén környezeti elemek állapotában értékelhető változást nem fog okozni. A sportterület használata során odafigyelést igényel, hogy egyes tevékenységek okozhatnak az üdülőterületen nem kívánatos olyan zajkibocsátást, mint például a hangos ritmikus zene edzés közben. A különleges sportterületekre nem tér ki a zajvédelmi szabályozás. A nappali órákban az üdülő területen 45 dba a megengedett LAM szint. Sportterület számára egy ilyen határérték szigorú. A HÉSZ 7. (1) bekezdés b) pontjának módosítása javasolt, hogy a Ksp területen Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület megnevezésű területeken megengedett zajterhelés legyen megengedett. A szomszédos üdülő területre azonban ez esetben sem juthat át az ott megengedettnél nagyobb zajterhelés. A HÉSZ említett pontjában országos előírás hiányában a többi különleges területre vonatkozóan is célszerű rendelkezni a zajvédelmi határértékekről. 3. A Szabadság út 148. (hrsz.: 13101/4) szám alatti terület Településközpont vegyes besorolásból a szomszédos területek azonos övezeti besorolásával összhangban Kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz) területbe kerül át. A terület átsorolását építésjogi szempontok indokolják, egyébként a terület jelenlegi használatában változás nem történik. A tervezett változtatás figyelembe véve a módosítással érintett terület méretét és a módosítás irányultságát a környezeti elemek állapotában értékelhető változást nem fog okozni. ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 71

72 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA Zajvédelmi szempontból a terület átsorolása 5 dba-val nagyobb zajterhelések megengedését jelenti. A tervezett irodaház funkció és használat nem jelent a zajkibocsátásban változást. A későbbiekben azonban megjelenhet olyan tevékenység, ami már zavarhatja a területbe beékelődni megengedett lakóépület lakóit. A most kialakítani kívánt Gksz területen úgy kell létesítményeket létrehozni, hogy a lakóépületek mellett a Vt kategóriában megengedett zajterhelést ne lépje túl. Indokolt esetben az építési engedélyezés során részletes zajvédelmi fejezetben kell bemutatni, hogy miként védhetők meg a lakóépületek a zajtúlterheléstől. A szabályozásban tervezett módosítások figyelembe véve a módosítással érintett területek méretét és a módosítások irányultságát a környezeti elemek állapotában értékelhető változást nem fognak okozni. A kikötőben érintett út (4. ügy) gazdasági területen belül halad, védendő lakóépületek nincsenek. A forgalom az út mentén levő telephelyektől származik. A nyomvonal változtatás gyakorlatilag nem okoz káros zajterhelés növekményt. A Nagy András utcában (5. ügy) a beépítés zárt sorúvá tétele valamelyest növelheti a várható közlekedési eredetű zajterhelést. Az érintett utcákon a helyben lakók forgalmára kell számítani, az átmenő forgalom jelentéktelen. A beépítés zártsorúvá tétele zajvédelmileg megengedhető. A Keleti körúton és Szegedi úton lévő ipari övezetekben az építménymagasság megnövelése (6. ügy) zajvédelmi szempontból megengedhető, azzal a megszorítással, hogy az épületek tetején és felső szintjein kialakításra kerülő zajforrások várható környezeti zajterhelését minden esetben vizsgálni kell, mert a magasan elhelyezett zajforrások nagyobb távolságban is okozhatnak kellemetlen zajtúlterhelést (pl hűtőberendezések). A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek, ill. létesítmények esetében az építés hatósági, ill. egyéb hatósági eljárás csak a környezetvédelmi hatósági lefolytatása után indítható el. Összegzés A Településrendezési Terv részleges módosítása figyelembe veszi az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokat, az országos és megyei tervben bekövetkezett és a várhatóan bekövetkező változásokat valamint a település fejlesztési koncepciójának változásait. Levegővédelmi, vízvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból összességében a tervezett változtatások az eredeti tervhez képest a város egészére nézve jelentős változást nem eredményeznek. A módosítások során a biológia aktivitásérték összességében kismértékben növekszik. A környezetvédelmi szabályozás tekintetében a mindenkor hatályos országos és helyi jogszabályi előírások, valamint a tárgyi ügyben kiadott hatósági határozatok figyelembevételével kell eljárni. A tervezett módosításokhoz, figyelembe véve az érintett területek méretét és a változtatások irányultságát a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk szükségesnek. ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 72

73 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban településfejlesztési rendelet) 3. melléklet pontja a településszerkezeti terv alátámasztó munkarészei között előírja a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás) készítését. Jelen fejezet ennek az előírásnak tesz eleget. Az OTrT évben módosult. Bács-Kiskun Megye Területrendezési Terve (BKmTrT) azonban még a évi XXVI törvénnyel hatályosított, a évi L törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv alapján készült. Hatályos OTrT részlet Baja Településszerkezeti eszközeinek mostani módosítása nem változtat meg országos vagy térségi szerkezeti elemeket. Nem szükséges tehát az országos infrastruktúra elemek összhangját vizsgálni. Keletkezik azonban új beépítésre szánt terület, ezért a térségek megfeleltetését el kell végezni az OTrT és a megyei terv szintjén egyaránt. A módosított országos övezeti előírásokkal is össze kell egyeztetni a módosításokat. Módosított Településszerkezeti terv összhangjának vizsgálata az OTrT térségi előírásaival Erdő-, mezőgazdasági- és vegyes térség a hatályos OTrT-ben (Baja közigazgatási területén) ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 73

V É G S Ő VÉLEMÉNYEZ É S I DOKUMENTÁCIÓ

V É G S Ő VÉLEMÉNYEZ É S I DOKUMENTÁCIÓ B A J A V Á R OS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. V É G S Ő VÉLEMÉNYEZ É S I DOKUMENTÁCIÓ Megbízó: Baja Város Önkormányzata Főépítész: Lehoczki Imre 06/79/527-100 Tervező: Új-Lépték Tervező

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA BAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2014-2015. évi ügyekben ELŐZETES T Á J É K O Z T A T Á S A hatályos településrendezési tervet Baja Város Önkormányzata képviselő-testülete a Helyi

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5.

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 1/ 2017. BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1/2008. (II. 04.) számú

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s J Ó V Á H A G Y Á S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KISKUNFÉLEGYHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. VÁLLALKOZÁSOK, LAKOSOK KÉRELMEI és POLGÁRMESTERI HIVATALI KEZDEMÉNYEZÉS ALAPJÁN E L Ő Z E T E S T Á J É K O Z T A T Á S I S Z A K

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

2017. február 16. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. február 16. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés 2017. február 16. Képviselő-testületi ülés Előterjesztés 7. napirendi pont - Döntés a folyamatban lévő településrendezési eszközt módosító eljárásokról; Előadó: Lizákné Vajda Lívia polgármester Tisztelt

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z

Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Jánoshalma Város TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2015. T e l j e s e l j á r á s T E R V I V É L E M É N Y E Z É S I S Z A K A S Z Megbízó: Jánoshalma Város Önkormányzata 6440 Jánoshalma,

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Rendelet-tervezet VAJA VÁROS ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Vaja város Szabályozási Terveinek elfogadásáról és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelete Röszke Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 11/2007. (VII. 26.)

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és

ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és ELŐZMÉNYEK Tájékoztatási szakasz állásfoglalásainak összegzése Képviselő-testületi határozatok -ITS jóváhagyása -Településfejlesztési koncepció és rendezési eszközök egyeztetése Eljr. 30. (1) bekezdés

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK. 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA DOMBIRATOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 20/2007. (XII.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Dombiratos község Önkormányzata Bojczán Endre Péter polgármester

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNSZENTMÁRTON VÁROS Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 7/ 2015. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNSZENTMÁRTON VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Változtatási jegyzék

Változtatási jegyzék Változtatási jegyzék Fonyód Város településrendezési eszközeinek módosításához Jsz.: 50-1947/2016 VÁLTOZTATÁSI JEGYZÉK TARTALMA: 1. Fonyódi piac és vásárcsarnok fejlesztése. 2. Lakóterület fejlesztés az

Részletesebben

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI.

6/2015.(III.16.) 12/2005. (XI. Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.16.) számú rendelete a helyi építési szabályokról szóló 12/2005. (XI. 29.) rendelet módosításáról Bócsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben