I. A rendelet hatálya II. Az önkormányzat évi költségvetésének meghatározása. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A rendelet hatálya II. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének meghatározása. A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének"

Átírás

1 Egységes szerkezetbe foglalva: február 23. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának 4/2009.(II.20.)rendelettel, 58/2008. (XII. 15.) rendelettel, 43/2008. (XI. 25.) rendelettel, 37/2008. (IX. 25.) rendelettel, 34/2008. (IX. 1.) rendelettel, 32/2008. (VII. 8.) rendelettel, 29/2008. (VI. 19.) rendelettel, 19/2008 (V. 19.) rendelettel, a 15/2008. (IV. 28.) rendelettel módosított 9/2008. (III. 19.) rendelete a évi költségvetésről Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: ÁHT.) 65. -ában nyert felhatalmazás alapján Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre és a Polgármesteri Hivatalra. II. Az önkormányzat évi költségvetésének meghatározása 2. A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetésének a) Kiadási főösszegét E Ft-ban b) Bevételi főösszegét E Ft-ban c) Hiányának összegét E Ft-ban állapítja meg. 3. /1/ A 2. -ban megállapított kiadási főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a K.9. jelű melléklet tartalmazza. /2/ A 2. -ban megállapított bevételi főösszeg költségvetési fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a B.9. jelű melléklet tartalmazza. /3/ A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei és feladatai létszámkeretét az L. 4. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. /4/ A 3.. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./ fejezeti szintű kiadásokon belül az utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai, valamint az intézményi épületek tervszerű karbantartási kiadási előirányzatainak részletezését az F. 6. jelű melléklet tartalmazza. 1/11

2 /5/ Az előzetes kötelezettségvállalások többéves kihatással járó előirányzatait éves bontásban az EK. jelű melléklet tartalmazza. III. Költségvetés címrendje /1/ A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: a) A 3. /1/ és /2/ bekezdéséhez rendelt mellékletekben az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és a kisebbségi önkormányzatok római számmal kerülnek jelölésre, mint fejezetek. b) A fejezeteken belül arab számmal kerülnek megjelölésre a címek. Címet alkothatnak az intézmények az azonos feladatot ellátó intézmények (óvodák és általános iskolák) egy cím alatt szerepelnek - az egyes kisebbségi önkormányzatok, valamint az önkormányzat fejezeti szintű feladatai. c) Az önkormányzat fejezeti szintű feladataihoz tartozó bevételek és kiadások alcímekre tagolódnak. /2/ A bevételek forrásonkénti, a kiadások célja és rendeltetés szerinti megkülönböztetésére, tagolására nyomtatott nagy- ill. kisbetűket kell alkalmazni. IV. Az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról rendelkező szabályok 5. /1/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek 3.. /1/-/2/ bekezdéséhez rendelt K. 9. és B. 9. jelű mellékletekben meghatározott, a Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok, részelőirányzatok szerinti bontását jóváhagyja. /2/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörben - a Képviselő-testület tájékoztatása mellett, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti, az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 51. -ában foglaltak szerint. /3/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatása miatt a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az elemi beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletet. /4/ A Képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiemelt előirányzatán belül a részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultságát az alábbiak szerint szabályozza: - a gázenergia-szolgáltatás díja, - a villamosenergia-szolgáltatás díja, - a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, 4. 2/11

3 - a víz-és csatornadíjak, - a tüzelőanyagok beszerzése, - az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások közül a szemétszállítási és kéményseprési díjak, - az élelmiszer beszerzés, - a vásárolt élelmezés, - a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó, - az általános forgalmi adó részelőirányzatok felett nem rendelkeznek. /5/ A /4/ bekezdésben meghatározott részelőirányzatok feletti rendelkezési jogosultság az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet illeti meg. /6/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásának rendje évben az alábbiak szerint kerül szabályozásra: a) A Polgármesteri Hivatal költségvetési számlájáról kerülnek a nettó finanszírozás rendje szerint kiegyenlítésre a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak személyi juttatásaiból a foglalkoztatottakat terhelő adó- és járulék befizetések miatti levonások, illetve a személyi juttatások után a kifizetőt, foglalkoztatót terhelő járulékok. b) A kiskincstári rendszer alapján a Dózsa Művelődési Házat és intézményeit összesen - az a) pontban meghatározott összegen felül havi E Ft illeti meg intézmény finanszírozási (pénzforgalmi) limitként. December 28-ával a pénzellátás maradványának kiutalására intézkedni kell. c) Az Egészségügyi Szolgálat pénzellátása a nettó finanszírozással az időarányosan járó önkormányzati támogatásnál nagyobb mértékben teljesül, ezért az Egészségügyi Szolgálat minden tárgyhót követő hó 15-ig, december hónapban december 30-ig köteles a többlet támogatást a Polgármesteri Hivatal részére átutalni. Az intézményi finanszírozás az Egészségügyi Szolgálatot 12 részletben illeti meg, melyből január hónapban 1,5/12 részt kell figyelembe venni. 6. /1/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal az általános célú gazdálkodási tartalék keret felhasználására E Ft összeghatárig. /2/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal a szociális célú gazdálkodási tartalék keret E Ft -os összegének a felhasználására, amely összegből 500 E Ft-ot a Szociális és Lakásügyi Bizottság javaslata alapján használhat fel. /3/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert a /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal a választókerületi céltartalék E Ft-os összegének felhasználására az alábbiak szerint: a) Az összegből az 1., 11. sz. egyéni választókerületekre E Ft-ot, a 2. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 3. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 4. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, az 5., sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 6. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, 3/11

4 a 7. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 8. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 9. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 10. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 12. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 13., 15. sz. egyéni választókerületekre E Ft-ot, a 14. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 16. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot, a 17. sz. egyéni választókerületre E Ft-ot fordíthat a választókerülettel, illetve a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatokra és a költségvetési szervek, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatására. b) A polgármester döntését kezdeményezheti az adott választókerület vonatkozásában a választókerületben megválasztott képviselő. A képviselő a javaslatát köteles írásban indokolni, annak megalapozottságát igazolni. c) Amennyiben a polgármester a kezdeményező, úgy döntése előtt köteles kikérni az adott választókerületben megválasztott képviselő véleményét. d) A polgármester a javaslat elutasításáról vagy a kérelemben, javaslatban megjelölttől jelentős mértékben eltérő összegű döntéséről a javaslatot tevő képviselőt értesíti. e) A választókerülettel, illetve a választókerület lakosságával közvetlenül összefüggő feladatok, a költségvetési szervek, egyesületek, társadalmi szervezetek támogatása esetén a támogatói kör felsorolásában a támogatást kezdeményező képviselő, tisztségviselő nevét csak Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata nevének feltüntetése után, zárójelben lehet feltüntetni. /4/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza a polgármestert az /5/ bekezdésben foglalt megszorításokkal az azonnali karbantartási céltartalék E Ft-os összegének felhasználására. /5/ Az /1/-/4/ bekezdésben foglalt tartalékok az alábbiak szerint használhatók fel: a) június 30-ig a szociális célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, kivéve a Felsőoktatási ösztöndíj pályázatból kimaradtak támogatására fordítható összeg, b) alapítványi támogatásra nem fordítható. /6/ A Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett felhatalmazza az alábbi bizottságokat a /7/ bekezdésben foglalt megszorításokkal - a polgármester egyetértésével - az általános célú gazdálkodási tartalék felhasználására: E Ft összeghatárig Egészségügyi Bizottság; E Ft összeghatárig Ifjúsági és Sport Bizottság; E Ft összeghatárig Költségvetési Bizottság; E Ft összeghatárig Oktatási és Kulturális Bizottság; E Ft összeghatárig Pénzügyi Bizottság; E Ft összeghatárig Szociális és Lakásügyi Bizottság; E Ft összeghatárig Környezetvédelmi Bizottság; E Ft összeghatárig Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság. /7/ Az általános célú gazdálkodási tartalék /6/ bekezdésben meghatározott előirányzata az alábbiak szerint használható fel: 4/11

5 a) a bizottságok a rendelkezésre álló általános célú gazdálkodási tartalék kereteikből (a továbbiakban: bizottsági keret) azokat a célokat támogathatják, amelyek a Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 21/2003. (V.7.) számú rendeletében (a továbbiakban SZMSZ) meghatározott feladat- és hatáskörükkel összeegyeztethetőek, b) támogatást a bizottságok csak írásbeli kérelemre adhatnak, c) június 30-ig az általános célú gazdálkodási tartalék 40 %-a használható fel, d) alapítványi támogatásra nem fordítható. /8/ A bizottságok által nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. a) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 1) a kérelmező nevét, (megnevezését) és lakóhelyét (tartózkodási helyét, elérhetőségi címét, székhelyét, telephelyét), 2) a kérelmezőnek a folyó évi és az azt megelőző költségvetési évben juttatott összes bizottsági támogatást célonként és bizottságonként lebontva, valamint azokat a célokat, amelyek megvalósítása érdekében a támogatásokat igényelték, 3) a kérelmezőnek juttatott támogatás mértékét, valamint azokat a célokat, amelyek érdekében a támogatást igényelték, 4) a kérelmezőnek a folyó évi és az azt megelőző költségvetési évben elutasított támogatási kérelmeit a cél rövid megjelölésével, valamint az elutasítás indoklásával, 5) ha a kérelmező valamely korábbi támogatás kapcsán beszámoló-készítési kötelezettségének nem tett eleget, ennek tényét. b) A nyilvántartásnak a kérelem elbírálásához szükséges adatait a kérelem tárgyalásakor a bizottságok tagjainak a rendelkezésére kell bocsátani. A bizottságok a kérelemről a nyilvántartás adatait is figyelembe véve döntenek. c) A kérelmet elutasító, illetve a kérelemben megjelölt összegtől jelentős mértékben eltérő nagyságú támogatást juttató határozatot röviden indokolni kell. Az indoklást a döntéssel együtt a kérelmezőnek kézbesíteni kell. d) A kérelemnek helyt adó, támogatást nyújtó határozatban minden esetben fel kell hívni a támogatott figyelmét az e) - g) pontokban szabályozott beszámolási kötelezettségre és annak jogkövetkezményeire. e) A támogatásban részesült kérelmező a kérelemben megjelölt cél megvalósításáról köteles beszámolót készíteni, amelyhez a költségek felhasználását igazoló számlák, elismervények, nyugták másolatát csatolni kell. f) A beszámolót a pénz felhasználását követő harminc napon belül el kell juttatni ahhoz a bizottsághoz, amelyik a támogatást nyújtotta. g) Amennyiben a kérelmező beszámoló-készítési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, ennek tényét a nyilvántartásban fel kell tüntetni, s a kérelmező 2 évig egyik bizottságtól sem részesülhet támogatásban, és a támogatást vissza kell fizetnie. /9/ A polgármester az /1/-/4/ bekezdésében meghatározott hatásköre gyakorlásáról az SzMSz rendelkezése szerint köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. 5/11

6 /10/ A bizottságok az /6/ bekezdésben meghatározott hatáskörük gyakorlásáról az SzMSz rendelkezése szerint kötelesek beszámolni a Képviselő-testületnek. /11/ A Képviselő-testület a Polgármesterre ruházza a rendelkezési jogot - balesetveszély elhárítási feladatok esetén E Ft értékig, - életveszély (vis maior) elhárítási feladatok esetén E Ft értékig, - bírósági határozat alapján fizetendő kötelezettségek esetén E Ft értékig a soron következő testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett, és a következő költségvetési rendeletben történő módosítás beterjesztésével. Az ehhez szükséges forrás a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerül betervezésre. /12/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az egyházak támogatási keretének felosztására E Ft értékhatárig. 7. /1/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./fejezeti szintű kiadásokon belül a kulturális tevékenységekre, civil szervezetek támogatására, a népművelői szakmai ösztöndíjra és a művészeti tevékenységek támogatására tanulmányi ösztöndíjra elkülönített előirányzatok, továbbá a speciális oktatási feladatokra az oktatási céltartalékból elkülönített keret felhasználására pályázat útján az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. /2/ A 3.. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./fejezeti szintű kiadásokon belül a gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Szociális és Lakásügyi Bizottság, az Oktatási és Kulturális Bizottság, és az Ifjúsági- és Sport Bizottság együttesen jogosult. /3/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./fejezeti szintű kiadásokon belül a sportegyesületek támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján az Ifjúsági és Sport Bizottság jogosult. /4/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./fejezeti szintű kiadásokon belül a környezetvédelmi feladatok támogatására elkülönített előirányzat felhasználására pályázat útján a Környezetvédelmi Bizottság jogosult. /5/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./fejezeti szintű kiadásokon belül az épített és természeti értékek védelme támogatására elkülönített előirányzat felhasználására a Városfejlesztési és Közlekedési Bizottság előzetes véleményének kikérésével pályázat útján a Környezetvédelmi Bizottság és az Oktatási és Kulturális Bizottság együttesen jogosult. /6/ Az /1/ és /3/-/5/ bekezdésben meghatározott pályázatokat az érintett bizottságok kötelesek április 30-ig kiírni és június 30-ig elbírálni, a /2/ bekezdésben meghatározott pályázat esetében a kiírás határideje április 15., az elbírálásé pedig június /11

7 A Képviselő-testület a kerületi óvodák, általános iskolák és gimnáziumok finanszírozási koncepciója A./ fejezet 2.d. pont alapján fennmaradó 3 %-os órakeretből E Ft összegű oktatási céltartalékot képez. Az oktatási céltartalékból a polgármester E Ft-ot az Óvodavezetők Szakmai Szervezete valamint az Igazgatók Szakmai Szervezete működési költségeire, továbbá E Ft-ot pedagógiai szakértői feladatokra, E Ft-ot pedagógusok 120 órás továbbképzésének támogatására használhat fel. Az oktatási céltartalékból E Ft-ot a speciális oktatási feladatokra az Oktatási és Kulturális Bizottság használhat fel a 7. /1/ rendelkezése alapján. Az oktatási céltartalék 32 E Ft összege felhasználásáról a Képviselő-testület egyedileg dönt. 9. A Képviselő-testület a lakásépítés és -vásárlás céljára képzett tartalék felhasználásáról, az egészségügyi, szociális és gyermekjóléti feladatok megvalósításához pályázati önrész felhasználásáról egyedileg dönt. 10. A Képviselő-testület az alapítványok támogatására elkülönített céltartalék előirányzat felhasználásáról a képviselő- testület áprilisi, augusztusi és decemberi rendes ülésein a beérkezett kérelmek alapján, egyedileg dönt. 11. /1/ A 3.. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./ fejezeti szintű kiadásokon belül a Kisebbségi Önkormányzatok támogatására elkülönített előirányzatának felhasználásáról, pályázat útján a Képviselő-testület dönt. /2/ A pályázatot április 30-ig ki kell írni, a pályázatok elbírálásáról június 30-ig dönteni kell. 12. /1/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./ fejezeti szintű kiadásokon belül az oktatási intézmények eszközfejlesztésére elkülönített keretből minden egyes önkormányzati fenntartásban lévő óvoda, általános iskola, gimnázium, valamint zene- és művészeti iskola a 2007/2008. tanév nyitó (október 1-jei) statisztikai létszám (nappali tagozat) után 1.560,-Ft/tanuló ill. gyermek összegben részesül. /2/ Az oktatási intézmények eszközfejlesztésére az /1/ bekezdés szerint elkülönített keret csak a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletben szereplő kötelező eszköz- és felszerelési jegyzékben foglalt követelmények teljesítése érdekében használható fel azzal a kikötéssel, hogy: a) augusztus 30-ig az előirányzat 50 %-a csak pályázati önrészként vehető igénybe, b) a pályázati önrész maradványa szeptember 1-jét követően az intézményvezető döntése alapján kerülhet felhasználásra. 13. /1/ A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./ fejezeti szintű kiadásokon belül az önkormányzati tankönyvtámogatás előirányzatból támogatás illeti meg a nappali rendszerű oktatásban résztvevő évfolyamos tanulókat, kivéve 7/11

8 azokat, akik a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 3. számú mellékletének 17. a) pontja alapján ingyenes tankönyvellátáshoz jóváhagyott állami támogatásra jogosultak. /2/ A támogatás fajlagos összege: 3.600,- Ft / tanuló /3/ Az iskolák a támogatást a 2008/2009. tanévi (tényleges) nyitó statisztikai létszámunk alapján igényelhetik a fenntartótól. 14. A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./ fejezeti szintű kiadásokon belül a diákönkormányzatok támogatására elkülönített keret összeg a októberi tanügyi statisztikában szereplő tanulólétszám alapján kerül felosztásra az iskolák között. 15. A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet 13./ fejezeti szintű kiadásokon belül a közalkalmazottak munkaruha juttatására elkülönített keret összeg a január 1-jén engedélyezett közalkalmazotti létszám alapján kerül felosztásra az intézmények között. 16. A 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet I. fejezet B./Felhalmozási célú kiadásokon belül a közoktatási- és köznevelési intézmények részére számítógép beszerzésre elkülönített E Ft összegű előirányzat a októberi tanügyi statisztikában szereplő gyermek, illetve az 1 4. évfolyamos általános iskolai tanulók létszáma és a művészeti oktatásban résztvevő 1-8. évfolyamos tanulók létszáma alapján kerül felosztásra. 17. A 3. /4/ bekezdéséhez rendelt F. 6. jelű mellékletben meghatározott részelőirányzatok felhasználására a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői jogosultak az alábbiak szerint: a) Az egyes költségvetési szervet megillető részelőirányzat az épület falon kívüli kisjavítási és karbantartási munkákra fordítható (pl. festés, mázolás, burkolás, zöldfelület karbantartás). b) Bontással, a falak, a nyílászárók cseréjével, áthelyezésével, a tetőszerkezet, víz villany gázvezetékek megbontásával összefüggő átalakítási és javítási munkák nem végeztethetők el. 18. /1/ A felhalmozási feladatok indításának feltétele, az adott felhalmozási feladathoz a bevételek között megtervezett és előirányzott pályázatok és/vagy hitelkérelmek eredményes elbírálása. /2/ Azon beruházások esetében, amelyek aktiválását követően folyamatos működési költségek várhatók, arról a beruházásról szóló döntés előkészítésekor a Képviselőtestületet tájékoztatni kell. /3/ A kötelezettségvállalás ellenjegyzés után és csak írásban történhet. A kötelezettségvállalás nyilvántartás kialakítása, szabályozása a költségvetési szerv 8/11

9 vezetőjének a feladata. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala esetében a kötelezettségvállalás nyilvántartási rendjét a Polgármesternek utasításban kell szabályozni. /4/ A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia. /5/ Kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata figyelemmel a bevétel teljesülési ütemére biztosítja-e a fedezetet. /6/ A költségvetési év során esetlegesen jelentkező likviditási gondok feloldására folyószámlahitel igénybevételéről a Képviselő-testület dönt. /7/ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla-szerződésben rögzített feltételek figyelembe vételével a folyószámla hitelkereten túl munkabér hitel felvételéről döntsön. /8/ A hitelkérelmek aláírására a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester jogosult. /9/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközökért kizárólag 1 évnél rövidebb lejáratú, a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény rendelkezései szerint államilag garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt vásároljon. 19. /1/ Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv (a továbbiakban: intézmény) abban az esetben köthet átmenetileg, határozott időre külső személlyel, szervezettel szellemi tevékenység elvégzésére irányuló szolgáltatási szerződést (továbbiakban: szerződés), ha arra jogszabályban, illetve az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott alapfeladatai ellátásához feltétlenül szükség van és: a) az adott alapfeladat elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, végzettséggel, szakképzettséggel és gyakorlattal rendelkező köztisztviselőt, közalkalmazottat vagy munkavállalót az intézmény nem foglalkoztat, vagy b) az intézménynek nincs elegendő munkaerő kapacitása az adott feladat ellátására, vagy c) az intézmény alapfeladatai, alaptevékenysége részeként felmerülő, a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egyedi, vagy meghatározott alkalmanként, időben rendszertelenül ellátandó alapfeladat. /2/ A szerződésnek tartalmaznia kell különösen az alábbiakat: a) a szerződés pontos megnevezését, b) a külső személy, szervezet által ellátandó feladatot, c) annak pontos megjelölését, hogy a szerződés megkötésére vezető körülmények közül mely körülmény (feltétel) áll fenn, d) a szolgáltatás, tevékenység ellátásának részletes feltételeit, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, e) a szerződésben rögzített szolgáltatás, tevékenység teljesítésének igazolására felhatalmazott személy nevét, beosztását, f) a szerződés időtartamát, valamint arra történő utalást, hogy a külső személlyel, szervezettel a szellemi tevékenység elvégzésére irányuló 9/11

10 szerződés a jövőre nézve, indoklás nélkül megszűnik, amennyiben nem állnak fenn a szerződés megkötésére vezető körülmények (feltételek). /3/ Az intézményben vezetői feladat ellátására szerződés nem köthető. /4/Az önálló, illetve részben önálló intézményeknél a költségvetési támogatás előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel. 20. /1/ Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a helyi adókról szóló, többször módosított 58/2002.(XII.27.) számú rendelete alapján a évben befolyó helyi adókból származó bevétel csak fejlesztési kiadásokra fordítható. /2/ Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a talajterhelési díj fizetéséről szóló, többször módosított 33/2004. (V.21.) rendelete alapján évben befolyó talajterhelési díjbevétel a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi és minőségi védelmére használható fel a tárgyévi csatornázási és vízelvezetési feladatok megvalósítása érdekében. V. Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése 21. /1/ A Budapest Főváros XVII. kerületi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Német Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Bolgár Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Román Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat, a Budapest Főváros XVII. kerületi Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetését és a Budapest Főváros XVII. kerületi Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetését 3. /1/ bekezdéséhez rendelt K. 9. jelű melléklet IV. fejezete és a KÖ.6. jelű melléklete tartalmazza. /2/ A helyi kisebbségi önkormányzatok 640 E Ft/év önkormányzati támogatásra jogosultak. Ha a kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatások időarányos része. VI. Vegyes és záró rendelkezések 22. /1/ Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998./XII.30./ Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. /2/ E rendelet március 19. napján lép hatályba. Budapest, március 11. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. 10/11 Riz Levente s.k.

11 jegyző polgármester A rendelet kihirdetésre került: március 19. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 11/11

I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra.

I. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra. Egységes szerkezetbe foglalva: 2007. február 21. Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának az 5/2007. (II. 20.) rendelettel, a 44/2006. (XII. 22.) rendelettel,

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. február 23. Egységes szerkezetbe foglalta: Páncsics Judit Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának a 4/2006. (II. 20.) rendelettel, az 52/2005. (XII. 14.) rendelettel,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2014. január 24.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2014. január 24. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2014. január 24. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. szeptember 25. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 05. szeptember 5. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 6/05. (II. 6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27.

Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27. Egységes szerkezetbe foglalta: Némethné Sári Irén 2015. február 27. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 4. szám 2008. február 29. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETE 9/2008. (II. 29.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2010. (II.12.) KR számú rendelete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2010. (II.12.) KR számú rendelete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 9/2010. (II.12.) KR számú rendelete a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 1. szám 2010. január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 1. szám 2010. január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 1. szám 2010. január 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2010. (I. 18.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III. 9.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III. 9.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(III. 9.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

Készült: Szentes, 2009. február hónapban

Készült: Szentes, 2009. február hónapban Készült: Szentes, 2009. február hónapban ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 20-i ülésére Szentes Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

3/2006.(II.21.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

3/2006.(II.21.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 3/2006.(II.21.) Budapest Csepel Önkormányzata Kt. rendelete Budapest Csepel Önkormányzata 2005. évi költségvetésér ől szóló 19/2005.(VI.21.) Kt. rendelettel,

Részletesebben

RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal

RENDELET. Tartalomjegyzék. 2008. március 7. 3. szám. Szám Tárgy Oldal 2008. március 7. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2008. (III. 7.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye RENDELET A Baranya

Részletesebben

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e

Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2010.(II.15.) önkormányzati r e n d e l e t e Jánoshida Község Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Jánoshida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének./2009. (..) rendelete a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. /2004. ( ) Kgy. rendelete az. Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2004. ( ) Kgy. rendelete az Önkormányzat 2004 évi költségvetésének végrehajtási szabályairól Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. ( III.06.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről /egységes

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata

Részletesebben

2011. évi költségvetéséről

2011. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2011. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1. fejezet Általános rendelkezések 1. (1) Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL BELVÁROS-LIPÓTVÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 3/2014. (I.29.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Belváros-Lipótváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (III. 10.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről.* Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2013. ( III.4. ) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE a 2013. évi költségvetésről a 3/2013. (III.26) és a /2013. (IV.29) önkormányzati rendelettel módosított

Részletesebben

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg:

A költségvetés címrendje, bevételei és kiadásai. 2. (1) A képviselő-testület a költségvetési címrendet a következők szerint határozza meg: Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011. (III.02.) önkormányzati rendelete Kiskunhalas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bevezetõ. Szentes, 2007. február 14. Szirbik Imre polgármester

Bevezetõ. Szentes, 2007. február 14. Szirbik Imre polgármester Bevezetõ A benyújtott költségvetés nemcsak a választási ciklus elsõ költségvetése, hanem a 2007-2013 idõszakra vonatkozó Európai Uniós tervezési idõszak nyitó dokumentuma. A Képviselõ-testület által megvitatott

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II.27) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2014. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete. a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2010. (I. 28.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés)

Részletesebben