Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében"

Átírás

1 Lukács Olga Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében A 18. század végén az alkotmányosságnak és törvényhatóságnak fejlődésével igény mutatkozott az Erdélyi Református Egyház Supremum Consistoriumának megújítására is. Az 1792-ben tartott zsinati gyűlésen hangzott el először, hogy nem maradhat továbbra az egyház kormányzata csak néhány kormányhivatalnok befolyása alatt. Ezzel a véleménnyel a Főkonzisztórium maga is egyet értett. Az újjászervezés részben azt a célt szolgálta volna, hogy a lelkészi képviselet nagyobb legyen, másrészt pedig a Guberniumtól való függést korlátozza. Ezekkel a törekvésekkel párhuzamosan elkerülhetetlenné vált a hivatali ügykezelés korszerűsítése ben létrehoztak egy bizottságot, amely elvégezte a Főkonzisztórium újjászervezésének előmunkálatait. 2 De a kezdeményezésnek nem lett eredménye. Belső viszályok miatt ugyanúgy eredménytelen maradt az 1819-es kezdeményezés is. 3 A Főkonzisztórium újjászervezésének kérdését 1827-ben újratárgyalták. 4 A népes gyűlés politikai ellenzékké fejlődött, amelynek mintegy ellensúlyozására három református tanácsos került be a Főkormányszékbe. 5 A kormány ugyanis ráeszmélt arra, hogy a Főkonzisztórium átalakítása súlyos következményekkel járhat számára. Ezért, lépéseket tett a 1 Sípos Gábor: Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára. Kolozsvár, (Továbbiakban Sípos G.: Az Erdélyi Egyházkerület) Erdélyi református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. (A továbbiakban ErdRefLvt. ) Főkonzisztóriumi Levéltár (Továbbiakban FkLvt.) , A bizottság már a terveztet el is készítette, amikor a tárgyalások előtt Főkonzisztóriumban versengés tört ki br. Bánffy László nyugalmazott kormányszéki tanácsos és Kenderesi Mihály aktív kormányszéki tanácsos között. Bánffy nyugdíjas minősége dacára szerette volna magának megtartani az elnökséget. 4 Pokoly J.: Az erdélyi református, III A tárgyalást elsősorban a gyakorlati élet tette szükségessé, elsősorban a főgondnok körül adódott probléma. Fennállt ugyanis annak a veszélye, hogy amennyiben nem lenne a Guberniumban református főúr, úgy kérdésessé válna a Főkonzisztórium elnöki státusa. A cél az volt, hogy legyenek status gondnokok. Az új szabályzat szerint Katona Zsigmond mellé még három főgondnokot választottak. Határozat született arról is, hogy évenként az Egyházfőtanács kétszer tartson gyűlést. Fontos ügyekben csak ez hozhat döntést, mint például: vallási sérelmi ügyek, egyházi és iskolai gondnokok választása, tanári állások betöltése, népoktatás kérdésében. Az újszerűnek tűnő szervezettségnek az volt a gyengéje, hogy a Főkonzisztórium egy nagy de határozatlan testület volt belső igazgatásában, ugyanakkor sikeresebb lett az egyház védelmében. 5 Sípos Gábor: Az Erdélyi Egyházkerület, Pokoly J.: Az erdélyi református, III

2 régi befolyásának visszaszerzésére ban két és 1829-ben egy reformátust főkormányszéki tanácsossá nevezett ki. 6 A kormány és a Főkonzisztórium közti viszály csak egy epizódja volt az egész országot átható forrongásnak ban a Főkonzisztórium elrendelte szervezetének képviseleti alapon való átalakítását. Ennek az volt a nagy hibája, hogy nem alkotmányosan, nem az egyházi hatóságok megkérdezésével jött létre, és olyan jogokat vont meg, amelyeket egyébként a törvény egyeseknek bíztosított. 8 Sérelmes volt a kormánynak ilyen jellegű beleszólása az egyházi életbe. Pokoly szerint az 1791:XXVI. tc. alapján a császárt megillette a beleszólás az egyházi életbe, de ez csak a magyarországi négy kerületre volt érvényes, de nem Erdélyre. Erdélyben az Approbatae Constitutiones I.1.3. az irányadó, mely a liturgiában és az egyházi szervezet kérdésében a végleges döntés jogával az egyházi-világi képviseletet hatalmazza fel. Az es forradalom nem hozott újat az erdélyi református egyház szervezetében. A magyarhoni öt református egyházkerület képviselői elhatározták nemzeti zsinat megszervezését, de a szabadságharc leverésével a terv megvalósítása még váratott magára. Az átszervezés első fázisa: az egyházközségek szintjén Az ostromállapot kezdetén az állandó Főkonzisztórium 1850 március 24-én, összehívta tizenkét tagját és munkába is kezdhetett. Majd Antal János püspök a cs. kir. Polgári és katonai kormányzó engedélyével június 9-re generalis zsinatot is összehívhatott. Báró Wohlgemuth pedig megengedte azt is, hogy a cs. kir. királyi biztos jelenlétében júl ban báró Naláczi Józsefet és Inczédi Lászlót, 1829-ben Sebess Antalt. 7 Ebben az időszakban az erejének tudatára ébredt főkonzisztórium elkezdte a bécsi kormány elleni harcot. Az első összetűzés 1833-ban történt, amikor Katona Zsigmond rangidős főgondnok lemondott és helyét a kormány az általa 1829-ben kinvezett Sebess Antal tanácsossal töltötte be. A főkonzisztórium ezt a kinevezést visszautasította és az általa megválasztott Rhédey Ádámot ültette az elnöki székbe. Sípos G.: Az Erdélyi Főkonzisztórium, 17. Pokoly J.: Az erdélyi református, III Itt elsősorban a patrónusi jogról van szó. Az évi patrónusokra vonatkozó határozatát mely szerint: Csak azok tekinthetők patronusoknak és csak azok birhatnak határozó szvazattal a consistoriumi üléseken, kik jótéteményekkel magukat patronusoknak bizonyítják.,,az új határozat a patrónusokat csupán az egyházmegyénkénti, népesség arányában választott 7, 5, 4 képviselőre és a nagyobb egyházközségek 1-1 képviselőjére redukálta. A széki zsinaton 10 egyházmegye tiltakozott az új szervezet ellen. Az ös erdélyi országgyűlések után, az 1833-as zsinati szervezet nem nyerte el az uralkodói jóváhagyást. Az 1836 május 1. királyi leirat, eltörölte ezt a kezdeményezést és az 1833 előtti állapotokra való visszatérést rendelte el. Ugyancsak ebben a királyi leiratban szerepelt az is, hogy a Rhédey Ádám elnöklete lejártával, a Főkonzisztóriumi elnökséget azok töltsék be, akik a legmagasabb állami hivatallal rendelkeznek. Pokoly J.: Az erdélyi református,

3 án a Főkonzisztórium megtarthassa népes ülését. (A fentiekben utaltunk arra, hogy mi volt ezeknek az engedményeknek a feltétele. 9 ) Tény, hogy az önkényuralom alatt, minden gyűlést csak abban az esetben lehetett megtartani, ha azt előzetesen jelentették a cs. kir. Polgári és Katonai Kormányzónak, az M.C.G. rendelete alapján. 10 Az egyházban ismét felmerült az egész egyházi alkotmány átszervezése, különösen a Főkonzisztórium szervezetének átalakítására vonatkozóan. Az ötvenes évek közepétől tartott zsinatokon hangzott el az a közvélemény, mely szerint az átalakításnak gyökeresnek, és a a képviseleti elven alapulónak kell lennie. De a tervvel párhuzamosan az is egyértelművé vált, hogy az átszervezést nem lehet a Főkonzisztóriummal kezdeni. Arra a megállapodásra jutottak, hogy az egyházalkotmányt átalakítását alulról, az egyházközségek szintjén kezdik képviseleti elvek alapján, és úgy haladnak a felsőbb szervek irányába. 11 l Nagyon találóan fogalmazott az 1864-es zsinaton Bodola Sámuel püspök, amikor kifejtette, hogy: régi ugyan egyházi alkotmányunk épülete...ha javítani akarunk, kezdjük az alsó emeleten, mikor ez a próbát kiállotta, vigyük feljebb. Ne kívánjuk a fedelet addig feltenni, míg az új emeletek a próbát ki nem állották. 12 Az 1859-es marosvásárhelyi zsinaton a nagyenyedi egyházmegye elöljárósága terjesztette elő a javaslatot mely szerint: A presbyteriumok magok egészítvén ki magokat és az egyszer kivett egyének halálokig presbytereknek maradván sok visszaélésen és versengésekre szolgáltatván azokat. 13 Ez azt jelentette, hogy a presbiterek élethosszig voltak egyházi tisztviselők, és az új tagot önkényesen ők maguk választották. Az ügy megvizsgálására a zsinat elrendelte egy bizottság kiküldetését a negyenyedi egyházmegyébe, és a véleményezésnek a következő évi zsinaton való megtárgyalását. 14 A következő évi zsinat, annak érdekében, hogy a presbiteriumok ne maguk egészítsék ki magukat, hanem az egyház választói joggal bíró tagjai tegyék azt, 9-30 személyben határozta meg a presbiterek számát, a tisztség nem lehet életfogytiglan, hanem a tagokat három évenként fel kell újítani, a presbiterium egyharmad részének évenkénti kilépésével. A 9 Pokoly J.: Az erdélyi református, Magyarországi Országos Levéltár, (MOL), F. 259-Militär-und Civilgouvernement, 1852, 348, 37/6., 37/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat Bartók György: Bodola Sámuel. Nagy Papok életrajza. Budapest, 1878.(Továbbiakban Bartók Gy.: Bodola Samuel) 277. (lábjegyzet) 13 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1859/ miután köz. Zsinatunk előtt felterjesztetett az, hogy Egyházainkban a presbyterium szerkezetében egyházi törvényeinkel ellenkező káros visszaélések csusztatnak be, kiküldetik ezen kérdés az Egyházmegyék részletes zsinatjaihoz és a püspöki vizsgálat alatti egyházakhoz, hogy az arróli véleményeiket jövő évi köz zsiantunkra küldjék fel. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1859/30. 3

4 zsinat elhatározta azt is, hogy elsőfokú rokonok nem lehetnek egyidőben tagjai ugyanannak a presbiteriumnak. E néhány intézkedést, már 1861-től életbe léptették. 15 Az 1861-es sepsiszentgyörgyi zsinat elfogadta a presbiterium újraszervezésére vonatkozó kánont. Az egyházi törvény alapján az egyházközségeknek két vezető testületük lett: az ekklézsiagyűlés (vagy egyházkebli közgyűlés), azaz az egyházközségi közgyűlés, és az egyházkebli tanács, azaz a presbiterium, vagy domesticum consistorium. A közgyűlés a presbiterium felett áll. 16 A gyűléseket évenként egyszer vagy kétszer kell megtartani. A közgyűlés hatáskörébe tartozik az egyházi birtokok feletti rendelkezés, pap, tanár, gondnok és presbiterium választása. Azokban az egyházközségekben ahol 200 vagy kevesebb a rendes kepe fizető tag, ott minden tagot meg kell hívni a gyűlésre, és szavazati joggal is rendelkeznek 17 A nagyobb gyülekezetekben képviseleti formában történik a közgyűlés. 18. A presbiterium, az egyház közvetlen kormányzó-testülete, a helvetic confessio 18-ik fejezete 4-ik pontja és 99-ik canon szerint, választva az egyház tekintélyesebb, szilárd jellemű, vallásos jámborságban kitűnő...kepefizető egyházi tagjaiból. 19 Erre a testületre vonatkozólag megismétlődnek a már 1860-ban hozott döntések. A presbiteriumot a közgyűlés választtja három évre. 20 A rájuk vonatkozó 8. cikkely kijelöli a presbiterek hatáskörét, és elsősorban az egyház erkölcsi és anyagi javának előmozdítását vannak hivatva szolgálni. 21 Az átalakítás második fázisa: az egyházmegyék szintjén Mivel a fenti intézkedések csak az egyházközségekre vonatkoztak, az 1861-es sepsiszentgyörgyi zsinat elérkezettnek látta az idejét annak, hogy a presbiteriumok újjászervezése mellett, az anyaszentegyház minden rendelkező testületét a képviseleti elv 15 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1860/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/ Dósa Elek: Az erdélyhoni evangelico-reformatusok egyházi jogtana. Pest, 1863.(Továbbiakban Dósa.: Az erdélyhoni.) A képviselet a következőkből áll: Minen presbyter már hivatalánál fogva tagja az eklézsia, vagy képviseleti gyűléseknek, valamint az énekvezetők és orgonisták. A képviselők 3 évre választatnak. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/ A mai presbiterek is tisztüket a gyülekezettől nyerik. Bár Kiss Áron mondja, hogy a Biblia tisztújítást nem ismer, a rájuk ruházott jogokat és kötelességeket csak meghatározott ideig és nem élethossziglan viselik és teljesítik. 21 A presbiterium feladata: a. a vallásos élet és erkölcsi tisztaságra felügyelés. b. Az egyház gazdaságára, javainak kezelésérei felvigyázás. c. a belső személyek fizetése beszolgáltatására való gondoskodás. d. A számadások megvizsgálása és azoknak közgyűlés elébe terjesztése. e. A közgyűlés határozatainak végrehajtása. stb. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/

5 alapján átalakítsa. Az Egyházi Főtanács helyeslően nyilatkozott a tervről, de a közbe jött provisorium idejét nem látta alkalmasnak az átszervezésre ben megkezdődhetett az átszervezés további folyamata, egyházmegyei szinten. 22 Az 1864-es kolozsvári zsinaton az Egyházfőtanács közzé tette az az évi 472. sz. átiratában kijelölt bizottságnak véleményét a képviseleti alapon történő egyházszervezetek átalakításáról. Kifejtették, hogy az átszervezés csak fokozatosan történhet meg. Az egyházközségi szint után sor kerülhet az egyházmegyékre és csak annak az átszervezése után kerülhet sor a legfelsőbb testületekre és a Főkonzisztóriumra. De a munkálatok megkezdése előtt szeretnék e tárgyban az egyházmegyék véleményét kikérni. Ezt követően a zsinat elrendelte, hogy a következő év áprilisáig az egyházmegyék terjesszék fel a püspökhöz véleményüket, hogy azt a paritás elvén kinevezett hattagú bizottság összegezhesse 23 és a következő zsinaton előterjeszthesse. 24 A zsinati tárgyalások alatt már elhangzott néhány indítvány az egyházmegyék újraszervezéséről. Így például az, hogy az espereseket csak hat évre válasszák, 25 az erkölcsi kérdések miatt fogalmazzák újjá az egyházi fegyelem szabályzatát, 26 az egyházmegyék szervezzék meg a papi értekezleteket, ahol teológiai kérdésekkel foglalkozzanak, de ugyanakkor a népnevelésnek fejlesztési lehetőségéről is tárgyaljanak, hozzanak létre könyvtárakat, rendeljenek meg szakmai folyóiratokat. 27 Többszöri zsinati tárgyalás után, az 1868-as szilágysomlyói zsinaton közzétették: Az erdélyi református anyaszentegyház megyéinek szervezetéről szóló szabályzatot. A szabályzat alapján az egyházmegyék köz- és törvénykezési ügyét három testület látta el: 1. az egyházmegyei közgyűlés, 2. az egyházmegyei tanács, és 3. egyházmegyei törvényszék. 28 Megállapították minden testületnek összetételét, valamint hatáskörét. Ezek szerint az egyházmegyei közgyűlés tagjai: az esperes, az egyházmegye fő- és algondnoka, a megyében szolgáló minden pap, a fő- és középiskolai tanárok, a világiak közül a paritás elve alapján annyi tagot neveznek ki ahány pap, ill. tanár képviselője van a megyének. 29 Hatáskörébe tartozik: az esperes választása, a papi ülnökök választása, az Egyházfőtanácstól jövő 22 Zsilinszky Mihály.: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907.(Továbbiakban Zsilinszky M.: A magyarhoni protestáns) 761, Pokoly J.: Az erdélyi református, 212, Sípos G.: Az Erdélyi Egyházkerület, A kinevezett bizottság tagjai: báró Bánffi Dániel, báró Kemény Domokos, Incze Mihály, Péterfi József marosi esperes, Basa Mihály enyedi esperes és Almási Sámuel dési esperes. 24 ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ /

6 rendeletek végrehajtása, a jótékony pénzalapok számadásának ellenőrzése és, a közigazgatási kérelmeknek ellátása. 30 Az egyházmegyei tanács arra hivatott, hogy az egyházmegye közügyeit egyik közgyűléstől a másikig terjedő időszakban kormányozza. Felügyel minden iskolai, gazdasági építkezési és törvénykezési ügyre. Minden tevékenységéről az egyházmegyei közgyűlésnek számol be. Tagjai: az esperes mellett az egyházmegye fő-és algondnoka, az egyházmegyei jegyző ás director. 31 Kétféle egyházmegyei törvényszéket különböztettek meg: köztörvényszéket és házassági törvényszéket. Mindkét törvényszék elnöke az esperes. 32 Az új egyházi alkotmány e két autonom szervezete mutatja, hogy a részletekben végzett munka nélkülözi az egyöntetűség jellemvonásait. A gyülekezetek a legdemokratikusabb alapon szerződtek, az egyházmegyék szervezete azonban csak kisebb mértékben tükrözte a gyülekezeti jogok alapjait. Ezzel a régi kánon szerinti elzárkózásnak lényeges elemei csúsztak be, és így az egyházmegyék élete nem kerülhetett szerves kapcsolatba a gyülekezetekkel. A református egyházjog elfogadott véleménye szerint az egyház életének súlypontja az egyházmegyékre esett. Az 1868-ban történt átszervezésük a lelkészi és világi elem paritásos aránya szerint történt. Mi volt az oka annak, hogy az egyházmegyei szervezetben bizonyos hierarchikus vonások is maradtak? Ennek magyarázatát abban találjuk, hogy a legfelsőbb egyházi vezetésben a zsinat és a Főkonzisztórium síkján tisztázatlan viták jelentkeztek. Ezeknek árnyai rávetültek az egyházmegyei szervezetekre is. Ennek a hierarchikus vonásnak volt a következménye a központosításra való törekvés. Az átalakítás harmadik fázisa: az egyházkerület legfőbb kormányzó testületeinek létrehozása Az egyházkerület testületeinek átszervezése volt a legnehezebb feladat. A Bodola Sámuel püspök által emelet -nek nevezettek után következett a csúcs a tető megszervezése. Bodola Sámuel püspöknek már 1850-ben volt elképzelése az egyházkerület újraszrevezéséről. Tervének alapjain: az eddigi hosszas gyakorlat és kánonaink megengedik, képviseleti rend szerint kell történnie. Munkája szerint a kerületi közgyűlés alkotó tagjai lettek volna: a három generális kurátor és a püspök, az egyházmegyék és iskolák fő- és 30 ErdRefLvt. FkLvt. A/ / Uo Uo

7 algondnokai, valamint a generalis notarius és a 17. egyházmegye esperese. Az így megalkotott kerületi gyűlésnek 134 tagja, választás útján állíthatná össze a világi és lelkészi tagokból álló permanens konzisztóriumot, ennek elnökét is a közgyűlés választaná a világiak vagy egyháziak közül. 33 Az 1850-es évek eseményei még csak felmerülni sem engedték az átszervezést. Nem értünk egyet Kovács Alberttel, aki azt állítja, hogy Erdély csak a Magyarországgal történő 1867-es únió után kezdte el szervezni az egyházi felsőbb szerveit. Ezt írta: sietett a magyarországi kerületek függetlenebb állásába helyezni...hogy közte(mármint Erdély) és a többi kerület közt semmi külömség ne legyen. 34 Amint erre a fentiekben is utaltunk az Erdélyi Református Egyházban már, 1861-ben elkezdődött a szisztematikus átszervezés. Az egyház kettős igazgatásának megszüntetése, a Főkonzisztórium és a generalis zsinat egyesítésével, hosszas harcok és alkudozások következtében 1871-ben következett be től a kerületi közgyűlés és az állandó igazgatótanács szervezésével az Erdélyi Református Egyház szerkezete létrejött. 35 Az egyházkerület szervezetének átalakítási tervezete már az 1869-es zsinatra elkészült. 36 Azonban a zsinati tagok az abban foglaltak nagy részével nem értettek egyet. A következőkben néhány példával illusztráljuk azokat az eltéréseket, amelyek már a közgyűlés tagjainak megállapítása körül felmerültek. A tervezet az egyházkerületi közgyűlés elnökének a püspököt jelölte meg. Ez nagy ellenszegülésre adott okot, és helyébe elnökként az egyházkerületi főgondnokot javasolták, vagy annak akadályoztatása esetén, a hivatali időre nézve az utána következő egyházkerületi világi főgondnokot. Az 1869-es tervezet szerint a tanodák rendes tanárai a közgyűlés tagjai lettek volna. Ehelyett elrendelték, hogy a négy főtanodából 2-2 képviselő legyen jelen a közgyűlésen, a három középtanodából pedig, 1-1 képviselő, a teológiai szemináriumból szintén egy képviselőt írtak elő. Az egyházmegyei képviselők számának megállapításában is akadt némi eltérés. A tervezetben az állt, hogy egyházmegyénként 2-2 képviselőt hívjanak meg a világi rendből. A zsinat pedig ragaszkodott 33 Bodola Sámuel: Igénytelen nézetek az erdélyi helvét hitvallásuak ideiglenes egyházi alkottatásáról, ekklái rendezéséről július hava. (A kézirat az ErdRefLvt-ban) 34 Kovács Albert: Egyházjogtan különös tekintettel a magyar protestáns egyház jogi viszonyaira, II. Budapest, Sípos G.: Az Erdélyi Egyházkerület, 18.; Zsilinszky M.: A magyarhoni protestáns, 761; Bartók Gy.: Bodola Samuel, ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, 1869/71. 7

8 ahhoz, hogy az egyházmegyék egyháztagjaik számától függően minden 5000 lélek után küldjenek a kerületi közgyűlésbe egy választott képviselőt. 37 Ha összevetjük a tervezetet az elfogadott határozattal, kitűnik, hogy a határozatokat demokratikus módon próbálták megfogalmazni. A határozat megszerkesztésének folyamatát hosszas útkeresés, mérlegelés jellemezte. Az április én összeült utolsó Református Főkonzisztóriumi ülés megállapította anyaszentegyházunk kormányzó testületi szervezetét és kérte a zsinat elé történő terjesztését. 38 A végleges szabályzatot az június között Nagyenyeden tartott utolsó közzsinat fogadta el. 39 Az Egyházkerületi Közgyűlés megszervezése Az 1871-ben tartott Enyedi zsinaton a következő előterjesztés történt: Olvastatik az első szakasz, melyben az eddig fennállott egyházfőtanácsnak és közzsinatnak egy képviselet alapján szervezett egyházkerületi közgyűlésben lett egyesítésében kimondva és érvényre emelve. 40 E legfelsőbb egyházi testület hatásköréhez tartozik mindaz, amit eddig az Egyházi Főtanács és közzsinat együtt, vagy külön intézet. Az egyházkerületi közgyűlésnek tagjai: az egyházkerületi főgondnokok (status curatorok), a pöspökkel együtt összesen haton lehettek, a közjegyző (generalis notarius)és közügyigazgató (generalis director), a középtanodákból legtöbb négy képviselő, az egyházmegyei esperesek és jegyzők, a tanodák rendes tanárai, az egyházmegyék választott képviselői. Minden 5000 lélek után egy képviselőt állapítottak meg. 41 Ez azt eredményezte, hogy a 18 egyházmegyének és a két püspöki vizsgálat alatt lévő egyházközségnek összesen 68 képviselője volt. 42 A közgyűlés tagjaihoz tartoznak még az állandó igazgatótanácsnak, az egyházkerületi közgyűlésen választott hivatalnokai, minden egyházmegye néptanítói karának egy jelöltje, és olyan egyének, akik az egyházért valami rendkívülit tettek. Az első képviseletben megválasztott közgyűlésnek összesen 283 tagja volt. Az első hibája ennek a közgyűlésnek az volt, hogy a képviselők közül sokan senkit sem képviseltek és az egyes 37 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/ / ErdRefLvt. FkLvt. 1871/ ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, ErdRefLvt. FkLvt. A/3, Zsinat 1871/ Ennek alapján az egyházmegyei képviselők száma megyénként a következő: Vajda-hunyad-zaránd 1, gyulafehérvári 1, nagyenyedi 4, kolozsvári 2, kolozs-kalotai 5, szilágy-szolnoki 1ö, dési 2, széki 4, nagysajói 1, görgényi 4, marosi 8, küküllői 4, nagy-szebeni 1, udvarhelyi 7, erdővidéki 2, sepsi 4, orbai 3, kézdi 3, marosvásárhelyi püspöki vizsgálat alatti egyház 1, fogarasi pöspöki vizsgálat alatti egyház Az 1872-es közgyűlés ezt a számot csökkenteni szerette volna, úgy, hogy az egyházmegyék minden lélek után küldjenek egy képviselőt. A következő évben a közgyűlés az indítványt elvetette. ErdRefLvt Közgy. 1873/77. 8

9 egyházközségek, tekintet nélkül népességük arányára 1-1 szavazatot kaptak. Az egyes egyházmegyék választókörökre osztódnak, minden egyes választó körben annyi egyházközség tartozik, hogy népességük együtt tegyen ki A választókörhöz tartozó egyházközségek kevésbé ismerték egymást. 43 Az egyházkerületi közgyűlés helyéül Kolozsvárt jelölték meg, azzal a kikötéssel, hogy a helyszínt változtatni is lehet. 44 A gyűlést a világi főgondnokok közül a legidősebb hívja össze, minden év augusztus harmadik vasárnapjára. Az összehívó jegyző a gyűlés elnöke. 45 De esetenként rendkívüli közgyűléseket is össze lehet hívni. 46 Ahhoz, hogy a gyűlés határozatképes legyen 30 tagnak kell jelen lennie. A gyűlések nyilvánosak, de a hallgatóságnak a tanácskozásban nincs beleszólási joga A határozat előírja azt is, hogy 15 tag kívánságára, egyes ügyek megvitatására a közgyűlés zárt üléssé alakulhat át, de ilyen esetben jogérvényes határozat nem hozható. 47 A közgyűlés előírt hatásköre 48 : mind az egyházi mind iskolai vonatkozásban a törvényhozó testület. A törvényhozás kiterjed az egyház egész hitéletére, alkotmányára és kormányzatára, valamint az egyház vallás-erkölcsi életére. Ezek alapján feladata a hitcikkeknek megállapítása, módosítása és változtatása, az istentiszteletek liturgiájának előírása, az egyház alkotmányos szervezetének (constitutio ecclesiastica) megállapítása, változtatása. Kérések és panaszok végérvényes eldöntése, az ifjú lelkészek ünnepi felavatása, a legfelsőbb törvénykező testület megválasztása, az egyházi és iskolai vagyonra való felvigyázás, az állandó igazgatótanács ügykezelésének ellenőrzése, és szükség esetén utasításokkal való ellátása. Az egyház és állam közti kapcsolatokért felel, a gyűlések jegyzőkönyvét az egyházmegyéknek és tanodáknak megküldi. A közgyűlésnek egyik jelentős hatásköre az, hogy megvizsgálja az igazgatótanács által összeállított és előterjesztett költségvetést és ellenőrzi az egyházi és tanodai alapítványok munkáját. Az Állandó Igazgatótanács létrejötte Az egyházközségek egyházmegyékké, és ezek egyházkerületté szervezkedése után, lennie kell egy testületnek mind egyházmegyei, mind kerületi szinten, amely egyik gyűléstől a másikig intézze a folyó ügyeket és a meghozott határozatok értelmében eljárjon és azoknak 43 Ha valamelyik egyházközség 4000 lelket számlált, hozzácsatoltak még három-négy kisebb gyülekezetet, melyekben a patrónuson kívül a presbiterium tagjai néha még olvasni sem tudtak. Az ilyen képviselőknek kellett választaniuk olyan képviselőt, aki lénygében nem volt az egyházközségköz megbízottja. 44 Az 1873-as közgyűlést már Marosvásárhelyen tartották. 45 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, IV. fejezet. 46 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, III. fejezet. 47 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, IV.b. fejezet. 48 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, V. fejezet. 9

10 érvényt szerezzen. Ilyen kormányzati és igazgatási hatóság egyházkerületi vonatkozásban az Igazgatótanács, melyet szintén a Főkonzisztóriumból szerveztek át. 49 Az 1871-es határozat értelmében e testület elnöke a legidősebb egyházkerületi főgondnok. Jegyzője az egyházkerületi közgyűlés által választott titkár. Tagjai a püspök mellett: az egyházkerületi főgondnokok, az állandó igazgatótanács hivatalnokai. Itt említendő a közgyűlés által, 6 évre választott 6 tanácsos, az ügyvéd, a pénztárnok és a számvevő. Tehát az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsa a maga hatalmát a gyülekezetek presbiteriális szervezetétől nyeri. Ahhoz, hogy az igazgatótanács jogerős döntést hozzon 5 tagnak kell jelen lennie. A tanácsosok fizetést kapnak. Az állandó igazgatótanács székhelye Kolozsvár. 50 Az Állandó Igazgatótanács hatáskörébe tartozik 51 : az egyházkerületi közgyűlés által hozott határozatok végrehajtása, a két közgyűlés között az egyházat kormányozza, őrködik az egyház és iskolák vagyona és jogügye felett, a közgyűlésnek törvényjavaslatokat tesz, közege az állam és egyház közti kapcsolatnak. Tevékenységéről a közgyűlésnek tartozik beszámolni. Szintén a nagyenyedi közgyűlés határozta meg az egyházkerületi igazságszolgáltatásnak, mint legfelsőbb egyházi ítélkezésnek a szervét. 52 E szervnek két fokozatát állapították meg:az alsót és a fellebbezési fórumot. Az egyházkerületnek e felső kormányzói testületeit 1872-ben léptették életbe. 53 Így tehát a Főtanács és Közzsinat helyett az egyházkerületi közgyűlés, míg a permanens consistorium helyébe kormányzói és igazgatási szervként az Állandó Igazgatótanács lépett. 54 Az Állandó Igazgatótanács elnöki tisztségét Kemény Ferenc főgondnok viselte ig. Ezt követően között váltakozva Mikó Imre és Kemény Gábor voltak a főgondnokok. A successio kérdése A Főkonzisztórium megalakulásával szinte azonos időben az Erdélyi Református Egyházban egy olyan választási gyakorlatot vezettek be, amely eltért a kánontól. Száz évvel későbbi egyházi szervezeti átalakítások kezdeményezésénél minden esetben ezt a kérdést is felvetették. Ez nem más mint a successio, amely lehetővé tette az egyházmegyei jegyzők 49 Bartók György: A református egyházak, ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, VI. fejezet. 51 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, VII. fejezet. 52 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, VIII. fejezet. 53 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, IX. fejezet. 54 Az Erdélyi Református Egyházkerület alkotmányát Kolosvári Sándor tette közzé:az Erdélyi ev. Ref. Egyházkerület egyház-joga. Kolozsvár,

11 (tractualis notarius) és az egyházkerületi közjegyző (generalis notarius) számára azt, hogy az esperességet, illetve püspökséget megüresedés esetén, egyházi és polgári törvényekkel ellenkezőleg, minden választás nélkül egyenesen öröklik. 55 Mivel ennek a bevett gyakorlatnak megszüntetése egybeesik a tárgyalt korszakunkkal, és az egyház képviseleti alapon történő kormányzásának kezdetével, szükségét látjuk a kérdés bemutatásának. A kezdeteket 1726-ban kell keresnünk, amikor a nagyenyedi zsinaton a Főkonzisztórium vetette fel először a successio ajánlatát. Példa értékű volt számukra az es debreceni püspökválasztás. 56 A zsinat elfogadta ezt az ajánlatot: mind pedig a mostani actualis notáriussa a sz. Generalisnak kezdje azon successiot. 57 Ezek szerint a zsinat nem választott püspököt, hanem csak generalis notariust, főjegyzőt, aki püspöknek succedalt. 58 A zsinat az indítványt elfogadta, de azt is eldöntötte, hogy jobb idők beálltával a püspökválasztásnak a régi gyakorlatát fogja életbe léptetni. 59 A későbbiekben az egyházmegyei jegyzőre is érvényessé vált a successio tól az erdélyi püspököt az Approbatae 9-ik cikke értelmében királyi diplomával kellett megerősíteni. A successio bevezetésével egyre inkább érezhetővé vált a feszültség zsinat és a Főkonzisztórium között. A súrlódások az 1800-as évek első évtizedeiben váltak erősebbekké, amikor már a hírlapokban jelentek meg polémiák. 60 Az első zsinati felszólalás a succesio ellen 1829-ben hangzott el, amikor Salamon József, egyházi jogásztól kértek felvilágosítást a successio indokáról. 61 Több egyházmegye elégedetlenségének adott hangot az egyházmegyei jegyző, egyenes esperessé választása ellen. E rendszabály sértette az egyházmegyék autonómiáját. A szándék mögött a központosítás törekvéseit fedezték fel. 62 Az enyediek 1838-ban maguk választották meg egyházmegyei jegyzőjüket, successio nélkül. Ezt követték 1844-ben a vajda- 55 Successio és képviselet az Erdélyi Evang. Reform. Superintendentiában, Pest, Az történt, hogy VI. Károly betiltotta zsinattartást. Ebben a helyzetben született meg az amentő ötlet, hogy püspöki megüresedés esetén a főjegyző foglalja el választás nélkül a püspöki méltóságot. Első példa erre ben történt, amikor Debrecenben Zoványi P. Györgyöt, főjgyzői állásából egyenesen püspöki méltóságba tettek át. 57 Bod Péter: Smyrnai Plycarpus, a püspökség kezdje a successiot. Ha pedig Isten jobb időket ád érni, akkor a régi mód és szokás a püspökválasztásban helyreállíttassék és megtartassék. Successio és képviselet, Bartók György: A református Egyházak presbyteriális szervezete, Kolozsvár, (Továbbiakban Bartók Gy.:Református egyházak) Az Erdélyi Híradó képviselői inkább az új, succession alapuló gyakorlatot védelmezték, míg a Múlt és Jelen szerkesztői a törvény és az egyháziak érdekeit képviselték. 61 A kérdést báró Naláczi József főkormányszéki tanácsos tette fel. Salamon József, aki akkor zilahi professzor volt, ezt válaszolta: minden e tárgyat illető törvényeink a successioval épen ellenkezőleg mind esperesek, mind a püspök válsztását tisztán kivánják és rendeleik. Successio és képviselet, Bartók György: Bodola Sámuel,

12 hunyadi és dési egyházmegyék is. A széki egyházmegye felterjesztés útján akart véget vetni a successionak. 63 Ezek a zavargások megegyeznek az os első ízben történt átszervezési próbálkozásokkal, amelyről már a fentiekben szó esett. Az egyházmegyék partialis zsinataikon kifejezték szándékukat, hogy amennyiben az átszervezés a képviseleti rendszer alapján történik, a kor kívánalmai közt elsőnek és legsürgetőbbnek az egyházmegyei jegyzői successió megszüntetését kérték. A vitába 1845-től az Erdélyi Híradó is bekapcsolódott, amelynek álláspontja ismert, hisz a successio mellett kardoskodott. Tette ezt mint a Főkonzisztóriumnak szócsöve, amely ennek a jognak eltörlésével egyházi befolyásának csonkítását látta, annál is inkább, mivel ezzel a vitával párhuzamosan a patrónusi jog körül is zavarok alakultak ki. 64 A szerkesztő,-neve ismeretlen, és lényegében védelem volt a Múlt és Jelenben megjelent cáfolat ellen. 65 A successio képviselője, kötelességének érezte felvilágosítani a papságot arról, hogy a successio eltörlésével kellelmetlenségeket okoznak az egyháznak, mert azt már 1726-ban elfogadták, és ez a gyakorlat már törvénnyé vált. 66 A hírlapi polémiát a Főkonzisztórium az egyházmegyékbe küldött nov.23-án, 345. sz. körlevelében próbálta csitítani. Körlevelében a Főkonzisztórium sérelmesnek találja azt, ahogy egyes egyházmegyék elvetik a successiót, azzal érvelve, hogy ez nem más mint a világiak görcsös ragaszkodása egyházi hatalmuk érvényesítésében. 67 A kérdés az 1861-es sepsiszentgyörgyi zsinaton merült fel ismét, amikor a képviseleti rendszer életbeléptetését határozták el, és ezzel egyidejűleg a successio eltörlését is indítványozták. A kézdi egyházmegye azt javasolta, hogy a következő zsinatra az egyházmegyék küldjék meg javaslataikat az esperesi successio kérdésében, hogy az egyházmegyéjükben esedékes választást annak függvényében végezzék. 68 Az 1863-as zsinaton a püspöki successio ellen lépett fel a marosi egyházmegye is. 69 Az 1864-es zsinat 16. sz határozata, mely több egyházmegye javaslatának figyelembe vételével történt, eltörölte az egyházmegyei és közfőjegyzői successiot. A zsinat leszögezte hogy, ez kánon ellenes százados gyakorlat, és a már elkezdett képviseleti alapon történő 63 A széki egyházmegye ellenállhatatlannak bizonyult, mert a feliratát több ízben is megismételte, 1836-ban, 1842-ben, majd 1844-ben is. Successio és képviselet, Successio és képviselet, Mult és Jelen, ,85 és 86. számokban jelentek meg a cikkek 66 Erdélyi Híradó: Ref. püspöki successio, és 93. sz. 67 A főkonzisztóriumi körlevelet a Mult és Jelen számában is közölték. 68 ErdRefLvt. FkLvt. A/ /29. Az esperesi választást Canon 86. pontja értelmében választás által kell betölteni. 69 ErdRefLvt. FkLvt. A/ /104,

13 egyházi szervezkedés a felső tisztségekre is legyen érvényes, e szerint töröljék el a közfőjegyzőnek a püspökségre való successióját. A zsinat végső határozata szerint sajnos ez mindaddig kivitelezhetetlen lesz, amíg nem történik meg az egyház alsóbb testületeinek átszervezése. 70 Mindezek figyelembe vételével, a gyűlésen a közfőjegyzőt még ugyanúgy választották, mint azt már 150 éve gyakorolták, vagyis a püspök halálakor, választás nélkül veszi majd át a püspöki tisztet. Az igazgató testületeinek a k. sz. zsinat által óhajtott és az e. Főtanács által is elvileg elfogadott képviselet alapján leendő szervezete eszközlését nyugodtabb időre, hagyja fenn. 71 Ezen a gyűlésen került sor Nagy Péter főjegyzővé választására, aki két évvel később, a successio elve alapján vehette át utolsónak a succesio alapján a megüresedett püspöki tisztet. Ismert tény, hogy korábban, amikor 1852-ben Antal János betegsége miatt lemondott a püspöki teendőkről, a kormány nem vette figyelembe az addig gyakorolt successiot és halogatta Bodola Sámuel főjegyzőnek püspöki kinevezését. Az Egyházi Főtanács több ízben is megerősítésért fordult a kormányhoz. 72 Bodola Sámuel egészen 1861-ig a helyettes püspöki címet viselte, noha az egyházkerület mint püspököt tartotta számon. 73 Felszentelésére május 21-én került sor, amikor különös kiengesztelésül királyi tanácsosi címet is nyert ben a szilágy-szolnoki egyházmegye is fellépett a püspöki successió ellen es törvények 1872-től léptek érvénybe. A püspök választással kapcsolatban a következő törvény lépett érvényre: a püspököt választja az egyházkerületi közgyűlés minden kijelölés nélkül... a választás titkos és az általános szótöbbségtől van függővé téve. 76 Az új törvény a püspök számára több jogkört is előírt. Eszerint: a püspök az egyházkerületnek a főgondnoka, és egyenlő hatáskörrel bír a világi egyházkerületi főgondnokokkal, azzal a kivétellel, hogy a közgyűlésen nem elnökölhet. Elnöke az egyházkerületi közfőtörvényszéknek és házassági főtörvényszéknek. Sürgető esetekben az egyházkerületi közgyűlésen kívül is szentelhetett fel papokat néhány esperes jelenlétében. 77 Felügyeleti joga van a vallásos tárgyú könyvek felett. Elnöke az igazgatótanács mellett fennálló iskolai bizottságnak. Hatáskörében tartozik a papok pályázása a megüresedett állások betöltésére. Felügyel az egyházi törvények betartására, hogy azokon önkényes változtatások ne 70 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1864/ Uo. 72 Magyarországi Országos Leváltár (MOL), F. 259-Militär- und Civilgouvernement, 1852, 348, 37/9. fsc. 73 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/12 74 Ezt a tisztséget egyébként Antal János püspök is megkapta 1845-ben. 75 ErdRefLvt. FkLvt. A/ / Kolosvári Sándor : Az erdélyi ev. Ref. Egyházkerület egyház-joga. Kolozsvár, (Továbbiakban: Kolosvári S.:Egyház-jog.) Uo

14 történjenek. 78 Kötelességei közé tartozik a közgyűlés előtt bemutatni a püspöki jelentést, az egyházi élet terén történtekről. A közgyűlésnek be kell számolnia az általa kezelt pénzekről, és évenként püspöki vizitációt kell végeznie legalább egy egyházmegyében. 79 Az egyházi átszervezések kapcsán fontos megemlítenünk az 1863-as dési zsinaton papválasztás módjáról született határozatokat. A kérdés már 1830-as években vita tárgya volt. A papokat egyházközségektől függően különbözőképpen választották: egyes egyházakban ez szabadon történt, míg másokban az esperes, vagy a püspök, de voltak gyülekezetek ahol a patrónus mondta ki az utolsó szót, máshol a presbiterium jogkörébe tartozott a papválasztás. Mind ehhez hozzájárult még a papmarasztás gyakorlata is ben a zsinat papválasztási szabályzatot tett közzé, melyben a patrónusi jog nem volt teljesen tisztázva. A papválasztás ügyében 1856-ben némi intézkedés történt azzal kapcsolatosan, hogy a segédlelkészi kinevezésekben a püspök szabadabb kezet kapjon. 81 Az említett zsinaton azt is elhatározták, hogy a pap választása a templomban történjék, és a segédlelkészségre nem vonatkozik a papi successio. 82 A jegyzőkönyvek alapján ismeretes, hogy a papválasztásban a következő évtizedben is csak a patrónusok hatásköre maradt tisztázatlan. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a részletekben való szervezési munkálat ben befejeződött. A későbbiekben hamarosan jelentkezett az összhang hiánya az egyes szervek között. Ezeknek pótlását a felvetődő feladatoktól tették függővé és így évtizedekre elodázták Uo Uo A papmarasztást évenként végezték. Ez tulajonképpen az éves szerződéssel volt összefüggésben. Ennek felbontására a patrónusi joggal rendelkezők voltak az illetékesek. Ez azt eredményezte, hogy egyes gyülekeztekben a pap a patrónusnak függőségében élt. 81 A gyűlés leszögezte, hogy azokban a gyülekezetekben, ahol 300 frtnál kevesebb az évi jövedelem, a püspökre bízták a pályázatnak kisebb területen történő meghírdetését. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1863/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1863/33. 4., 1864/ A tisztviselők munkakörét 1896-ban rögzítették. A titkár volt az iroda főnöke, a személyi ügyeket, a fontosabb közigazgatási és fegyelmi ügyeket is ő látta el, a segédtitkár a missziói és államsegélyi iratokat kezelte, a számvevő a központi pénztárt ellenőrizte, a pénztáros a központi pénztár kezelését végezte, az iktatókiadó gondoskodott a napi iratforgalom lebonyolításáról. 14

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám.

2. Neve: Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetsége. 3. Székhelye: Kolozsvár, I. C. Brătianu utca szám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Azonképpen ti is, minthogy lelki ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok. (1Kor 14,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET Az Erdélyi Református Egyházkerület 2006. december 8 án, Kolozsváron tartott Tisztújító Közgyűlésének eredményei Pap Géza 118 Molnár János 5 Kiss Jenő 1 Kató Béla 1 PÜSPÖK

Részletesebben

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/

A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ A virilizmus érvényesülése a debreceni törvényhatósági bizottság szervezetében /1872-1929/ Ölveti Gábor Magyarországon a dualista államberendezkedés a polgári társadalom kialakulásának és fejlődésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

A Magyar Unitárius Egyház Alaptörvénye

A Magyar Unitárius Egyház Alaptörvénye A Magyar Unitárius Egyház Alaptörvénye (Elfogadva a Zsinat által 2012. június 28-án; hatályba lépés időpontja: 2012. június 30.) Tartalomjegyzék Preambulum... 2 A. rész: Általános rendelkezések... 2 B.

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1.

GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY FELADATLAP 1. GÉFIN GYULA EMLÉKVERSENY 2013-2014. FELADATLAP 1. 1 Kedves Diákok, kedves Kollégák! A Géfin Gyula emlékverseny három feladatlapja három, némileg eltérő tematika köré fog csoportosulni. A köztük lévő kapcsolatot

Részletesebben

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok

A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok A pénztárak közgyűléseivel kapcsolatos tartalmi és formai elvárások, a közgyűlések feldolgozása során szerzett tapasztalatok Jogszabályi háttér: A pénztári közgyűlések előkészítését, lebonyolítását és

Részletesebben

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Alapszabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szlovén Köztársaság Alkotmánya (SZK Hivatalos Lapja 91/33. sz.) 64. szakasza és a Nemzeti Önigazgatási Közösségekről szóló törvény (SZK Hivatalos Lapja 94/65. sz.) 9. szakasza értelmében a Muravidéki

Részletesebben

1996. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE

1996. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE 1996. ÉVI I. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE (a 2002. évi IV., a 2005. évi V., a 2010. évi I., a 2011. évi I., a 2013. évi VII. és a 2014. évi III. törvény módosításaival

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Európai részvénytársaság (ERT)

Európai részvénytársaság (ERT) Az alapszabályról szóló rendelet és irányelv a munkavállalói részvételről (2001.10.08 / 3 éves transzpozíció) Miről szól ez az európai jogi forma? Alapítási formák Alapszerkezet Szervek Munkavállalói részvétel

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1996. évi I. törvény

1996. évi I. törvény 1996. évi I. törvény Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye a 2002. évi IV., a 2005. évi V., a 2010. évi I., a 2011. évi I. és a 2013. évi I. törvény módosításaival egységes szerkezetben

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON Összehasonlító elemzés DR. SZABÓ KÁROLY GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1

43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 43. 1868. nov. 24. Deák Ferenc törvényjavaslata a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában. 1 1865 68. évi Képv. Ir. VII. 11 15. l. Minthogy Magyarország összes honpolgárai, az alkotmány alapelvei szerint is,

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28.

REFORMÁTUS EGYHÁZ. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE február 28. REFORMÁTUS EGYHÁZ 2011. új folyam I. (LXIII.) 2. szám A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HIVATALOS KÖZLÖNYE 2011. február 28. Tartalomjegyzék A Zsinati Tanács 2011. február 23-i ülésének határozatai ZS.T.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása

1. Napirendi pont Alapszabály, Szolgáltatási szabályzat módosítása, az Alapszabály jogutód pénztár Alapszabályaként történő elfogadása KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK kivonat az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlésének jegyzőkönyvéből Hely: 1087 Budapest Könyves Kálmán krt. 48-52. Időpont: 2014. december 18 11 10 óra Az Igazgatótanács

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-i rendes ülésére Ikt.szám: 1210-3/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-i rendes ülésére Tárgy: Kerekegyházi Értéktár Bizottság SZMSZ-ének elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2013. 04. 19-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai

Református Egyház. A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének határozatai Református Egyház 2012. új folyam II. (LXIV.) 9/2. szám A Magyarországi Református Egyház Hivatalos Közlönye 2012. december 21. Tartalomjegyzék A XIII. Zsinat Zsinati Tanácsának 2012. december 5-i ülésének

Részletesebben

Tisztelt címzettek! Atyafiságos tisztelettel: Bálint Benczédi Ferenc s. k. Szabó László s. k. fejlesztési előadótanácsos ...

Tisztelt címzettek! Atyafiságos tisztelettel: Bálint Benczédi Ferenc s. k. Szabó László s. k. fejlesztési előadótanácsos ... Tisztelt címzettek! Az alábbiak a Magyar Unitárius Egyház Szervezeti és Működési Szabályzatának módosító indítványait tartalmazzák (1-7. oldal). A javaslatok alapváltozatát az egyházi jogszabály-előkészítő

Részletesebben

BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [ ]/2014. ([ ]. [ ]

BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [ ]/2014. ([ ]. [ ] BUDAPEST FASORI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMÁNAK [ ]/2014. ([ ]. [ ].) SZÁMÚ SZABÁLYRENDELETE A BUDAPEST - FASORI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM JULIANNA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS CSIPKEBOKOR ÓVODÁJA FENNTARTÓI

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

1994. évi II. törvény. a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló

1994. évi II. törvény. a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló az 1996. évi II. tv., a 2001. évi II. tv. és a 2002. évi III. tv., 2005. évi VII. tv., 2006. évi I. és 2006.

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Cégjegyzékszáma: Fővárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2011. 04. 18-I ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824

választási különkiadás január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 választási különkiadás 2012. január Vadosfai Evangélikus Gyülekezet 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 e-mail: vadosfa@lutheran.hu 6887 honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége.

A kiegyezést (1867) követően 14 év előkészítő munkával, 1881-ben Debrecenben létrejött a Magyar Református Egyház teljes szervezeti egysége. Preambulum A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei között élt, egyházjogi közösségben a Kárpát-medencében élő, a reformációhoz

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 27-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén

Jegyzőkönyv. amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén Jegyzőkönyv amely készült az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2011. január 4-én megtartott Küldöttközgyűlésén A küldöttközgyűlés helye: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió (Budapest V., Semmelweis u.

Részletesebben

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 I. A Magyar Vámügyi Szövetség (továbbiakban: Szövetség) adatai Elnevezése: Magyar: Angol: Német: Francia: Magyar Vámügyi Szövetség Hungarian

Részletesebben

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR VÁMÜGYI SZÖVETSÉG VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Vámügyi Szövetség közgyűlése az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján háromévente a következő tisztségviselőket

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére Előterjesztő: dr. Gábor Ferenc jegyző

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Hunyadfalva Községi Önkormányzat október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Hunyadfalva Községi Önkormányzat 2014. október 27-i a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. M U T A T Ó : Határozat/Rendelet: Tárgy: 54/2014. (X. 27.) Napirendi pontok elfogadása.

Részletesebben

SZERVEZETI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI SZABÁLYZATA A MAfiVARORSZAB EVAfBÊLKUS EGVHÁZEGVETEM LUTHER-OTTHOHAHAK SZERVEZET SZABÁLYZATA MEGÁLLAPÍTOTTA ÉS AZONNAL HATÁLLYAL ÉLETBELÉPTETTE A MAGYARORSZÁG EVAN- GÉLKUS EGYHÁZEGYETEM 942 ÉV NOV HÓ 20-ÁN TARTOTT

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Széchenyi István katolikus Általános Iskola

Széchenyi István katolikus Általános Iskola Széchenyi István katolikus Általános Iskola Füzesabony Szülői Választmányának Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2013. október 21. napjától I. Általános rendelkezések A Nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje

Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje Az ELTE Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1. A Külügyi Bizottság résztvevői (1) A Külügyi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) teljes jogú tagjai az Informatikai Kar

Részletesebben

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól

ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól ADATLAP a szavazatszámláló bizottság választott tagjainak, póttagjainak adatairól Név:.... Lakcím : Debrecen,.. utca szám em. ajtó Levelezési cím: Debrecen,. utca szám em. ajtó (Amennyiben a levelezési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének október 22-én megtartott alakuló üléséről. Jegyzőkönyv Készült Gilvánfa Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. október 22-én megtartott alakuló üléséről. Az ülés helye: Községháza Gilvánfa Az ülés ideje: 2014. október 22., 08.00 óra

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 4. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Polgármestere, Alpolgármestere tiszteletdíja, költségtérítése Az előterjesztést

Részletesebben

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata

A Demokratikus Koalíció Etikai és Fegyelmi szabályzata Etikai és Fegyelmi szabályzata 1. Az Etikai Bizottság: 1. biztosítja, hogy a párt az Alapszabálynak megfelelően tevékenykedjen, elősegíti az Alapszabály egységes értelmezését, ennek érdekében saját döntése

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna

JEGYZŐKÖNYV. Babits Emil Hofferné Hanich Erika Kovács Attila Oszvald József Ruppert Báláné Scheer József Schindler László Tihanyiné Baki Zsuzsanna JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Német Kisebbségi Önkormányzat testületének 2007. március 14-én 10.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott alakuló üléséről.

Részletesebben

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról

Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról Tájékoztató a bírósági szervezetet érintő, 2014.január 1. napján hatályba lépő törvénymódosításokról I. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (Bszi.) módosítása Meghatározásra

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendeletet

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) PREAMBULUM A magyar reformátusság a reformáció korától kezdődően mindig több ország területén és több állam szervezeti keretei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 875-3/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 16,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám

Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1118 Budapest, Ménesi u. 22. szám Cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága: 0l-10-043313 KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV A TÁRSASÁG 2016. 03.21-i RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Készült: Az ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFOLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ (a továbbiakban

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben