Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében"

Átírás

1 Lukács Olga Az erdélyi református egyház 19-ik századi újraszervezése a kálvini egyházszervezet tükrében A 18. század végén az alkotmányosságnak és törvényhatóságnak fejlődésével igény mutatkozott az Erdélyi Református Egyház Supremum Consistoriumának megújítására is. Az 1792-ben tartott zsinati gyűlésen hangzott el először, hogy nem maradhat továbbra az egyház kormányzata csak néhány kormányhivatalnok befolyása alatt. Ezzel a véleménnyel a Főkonzisztórium maga is egyet értett. Az újjászervezés részben azt a célt szolgálta volna, hogy a lelkészi képviselet nagyobb legyen, másrészt pedig a Guberniumtól való függést korlátozza. Ezekkel a törekvésekkel párhuzamosan elkerülhetetlenné vált a hivatali ügykezelés korszerűsítése ben létrehoztak egy bizottságot, amely elvégezte a Főkonzisztórium újjászervezésének előmunkálatait. 2 De a kezdeményezésnek nem lett eredménye. Belső viszályok miatt ugyanúgy eredménytelen maradt az 1819-es kezdeményezés is. 3 A Főkonzisztórium újjászervezésének kérdését 1827-ben újratárgyalták. 4 A népes gyűlés politikai ellenzékké fejlődött, amelynek mintegy ellensúlyozására három református tanácsos került be a Főkormányszékbe. 5 A kormány ugyanis ráeszmélt arra, hogy a Főkonzisztórium átalakítása súlyos következményekkel járhat számára. Ezért, lépéseket tett a 1 Sípos Gábor: Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltárának ismertető leltára. Kolozsvár, (Továbbiakban Sípos G.: Az Erdélyi Egyházkerület) Erdélyi református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára, Kolozsvár. (A továbbiakban ErdRefLvt. ) Főkonzisztóriumi Levéltár (Továbbiakban FkLvt.) , A bizottság már a terveztet el is készítette, amikor a tárgyalások előtt Főkonzisztóriumban versengés tört ki br. Bánffy László nyugalmazott kormányszéki tanácsos és Kenderesi Mihály aktív kormányszéki tanácsos között. Bánffy nyugdíjas minősége dacára szerette volna magának megtartani az elnökséget. 4 Pokoly J.: Az erdélyi református, III A tárgyalást elsősorban a gyakorlati élet tette szükségessé, elsősorban a főgondnok körül adódott probléma. Fennállt ugyanis annak a veszélye, hogy amennyiben nem lenne a Guberniumban református főúr, úgy kérdésessé válna a Főkonzisztórium elnöki státusa. A cél az volt, hogy legyenek status gondnokok. Az új szabályzat szerint Katona Zsigmond mellé még három főgondnokot választottak. Határozat született arról is, hogy évenként az Egyházfőtanács kétszer tartson gyűlést. Fontos ügyekben csak ez hozhat döntést, mint például: vallási sérelmi ügyek, egyházi és iskolai gondnokok választása, tanári állások betöltése, népoktatás kérdésében. Az újszerűnek tűnő szervezettségnek az volt a gyengéje, hogy a Főkonzisztórium egy nagy de határozatlan testület volt belső igazgatásában, ugyanakkor sikeresebb lett az egyház védelmében. 5 Sípos Gábor: Az Erdélyi Egyházkerület, Pokoly J.: Az erdélyi református, III

2 régi befolyásának visszaszerzésére ban két és 1829-ben egy reformátust főkormányszéki tanácsossá nevezett ki. 6 A kormány és a Főkonzisztórium közti viszály csak egy epizódja volt az egész országot átható forrongásnak ban a Főkonzisztórium elrendelte szervezetének képviseleti alapon való átalakítását. Ennek az volt a nagy hibája, hogy nem alkotmányosan, nem az egyházi hatóságok megkérdezésével jött létre, és olyan jogokat vont meg, amelyeket egyébként a törvény egyeseknek bíztosított. 8 Sérelmes volt a kormánynak ilyen jellegű beleszólása az egyházi életbe. Pokoly szerint az 1791:XXVI. tc. alapján a császárt megillette a beleszólás az egyházi életbe, de ez csak a magyarországi négy kerületre volt érvényes, de nem Erdélyre. Erdélyben az Approbatae Constitutiones I.1.3. az irányadó, mely a liturgiában és az egyházi szervezet kérdésében a végleges döntés jogával az egyházi-világi képviseletet hatalmazza fel. Az es forradalom nem hozott újat az erdélyi református egyház szervezetében. A magyarhoni öt református egyházkerület képviselői elhatározták nemzeti zsinat megszervezését, de a szabadságharc leverésével a terv megvalósítása még váratott magára. Az átszervezés első fázisa: az egyházközségek szintjén Az ostromállapot kezdetén az állandó Főkonzisztórium 1850 március 24-én, összehívta tizenkét tagját és munkába is kezdhetett. Majd Antal János püspök a cs. kir. Polgári és katonai kormányzó engedélyével június 9-re generalis zsinatot is összehívhatott. Báró Wohlgemuth pedig megengedte azt is, hogy a cs. kir. királyi biztos jelenlétében júl ban báró Naláczi Józsefet és Inczédi Lászlót, 1829-ben Sebess Antalt. 7 Ebben az időszakban az erejének tudatára ébredt főkonzisztórium elkezdte a bécsi kormány elleni harcot. Az első összetűzés 1833-ban történt, amikor Katona Zsigmond rangidős főgondnok lemondott és helyét a kormány az általa 1829-ben kinvezett Sebess Antal tanácsossal töltötte be. A főkonzisztórium ezt a kinevezést visszautasította és az általa megválasztott Rhédey Ádámot ültette az elnöki székbe. Sípos G.: Az Erdélyi Főkonzisztórium, 17. Pokoly J.: Az erdélyi református, III Itt elsősorban a patrónusi jogról van szó. Az évi patrónusokra vonatkozó határozatát mely szerint: Csak azok tekinthetők patronusoknak és csak azok birhatnak határozó szvazattal a consistoriumi üléseken, kik jótéteményekkel magukat patronusoknak bizonyítják.,,az új határozat a patrónusokat csupán az egyházmegyénkénti, népesség arányában választott 7, 5, 4 képviselőre és a nagyobb egyházközségek 1-1 képviselőjére redukálta. A széki zsinaton 10 egyházmegye tiltakozott az új szervezet ellen. Az ös erdélyi országgyűlések után, az 1833-as zsinati szervezet nem nyerte el az uralkodói jóváhagyást. Az 1836 május 1. királyi leirat, eltörölte ezt a kezdeményezést és az 1833 előtti állapotokra való visszatérést rendelte el. Ugyancsak ebben a királyi leiratban szerepelt az is, hogy a Rhédey Ádám elnöklete lejártával, a Főkonzisztóriumi elnökséget azok töltsék be, akik a legmagasabb állami hivatallal rendelkeznek. Pokoly J.: Az erdélyi református,

3 án a Főkonzisztórium megtarthassa népes ülését. (A fentiekben utaltunk arra, hogy mi volt ezeknek az engedményeknek a feltétele. 9 ) Tény, hogy az önkényuralom alatt, minden gyűlést csak abban az esetben lehetett megtartani, ha azt előzetesen jelentették a cs. kir. Polgári és Katonai Kormányzónak, az M.C.G. rendelete alapján. 10 Az egyházban ismét felmerült az egész egyházi alkotmány átszervezése, különösen a Főkonzisztórium szervezetének átalakítására vonatkozóan. Az ötvenes évek közepétől tartott zsinatokon hangzott el az a közvélemény, mely szerint az átalakításnak gyökeresnek, és a a képviseleti elven alapulónak kell lennie. De a tervvel párhuzamosan az is egyértelművé vált, hogy az átszervezést nem lehet a Főkonzisztóriummal kezdeni. Arra a megállapodásra jutottak, hogy az egyházalkotmányt átalakítását alulról, az egyházközségek szintjén kezdik képviseleti elvek alapján, és úgy haladnak a felsőbb szervek irányába. 11 l Nagyon találóan fogalmazott az 1864-es zsinaton Bodola Sámuel püspök, amikor kifejtette, hogy: régi ugyan egyházi alkotmányunk épülete...ha javítani akarunk, kezdjük az alsó emeleten, mikor ez a próbát kiállotta, vigyük feljebb. Ne kívánjuk a fedelet addig feltenni, míg az új emeletek a próbát ki nem állották. 12 Az 1859-es marosvásárhelyi zsinaton a nagyenyedi egyházmegye elöljárósága terjesztette elő a javaslatot mely szerint: A presbyteriumok magok egészítvén ki magokat és az egyszer kivett egyének halálokig presbytereknek maradván sok visszaélésen és versengésekre szolgáltatván azokat. 13 Ez azt jelentette, hogy a presbiterek élethosszig voltak egyházi tisztviselők, és az új tagot önkényesen ők maguk választották. Az ügy megvizsgálására a zsinat elrendelte egy bizottság kiküldetését a negyenyedi egyházmegyébe, és a véleményezésnek a következő évi zsinaton való megtárgyalását. 14 A következő évi zsinat, annak érdekében, hogy a presbiteriumok ne maguk egészítsék ki magukat, hanem az egyház választói joggal bíró tagjai tegyék azt, 9-30 személyben határozta meg a presbiterek számát, a tisztség nem lehet életfogytiglan, hanem a tagokat három évenként fel kell újítani, a presbiterium egyharmad részének évenkénti kilépésével. A 9 Pokoly J.: Az erdélyi református, Magyarországi Országos Levéltár, (MOL), F. 259-Militär-und Civilgouvernement, 1852, 348, 37/6., 37/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat Bartók György: Bodola Sámuel. Nagy Papok életrajza. Budapest, 1878.(Továbbiakban Bartók Gy.: Bodola Samuel) 277. (lábjegyzet) 13 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1859/ miután köz. Zsinatunk előtt felterjesztetett az, hogy Egyházainkban a presbyterium szerkezetében egyházi törvényeinkel ellenkező káros visszaélések csusztatnak be, kiküldetik ezen kérdés az Egyházmegyék részletes zsinatjaihoz és a püspöki vizsgálat alatti egyházakhoz, hogy az arróli véleményeiket jövő évi köz zsiantunkra küldjék fel. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1859/30. 3

4 zsinat elhatározta azt is, hogy elsőfokú rokonok nem lehetnek egyidőben tagjai ugyanannak a presbiteriumnak. E néhány intézkedést, már 1861-től életbe léptették. 15 Az 1861-es sepsiszentgyörgyi zsinat elfogadta a presbiterium újraszervezésére vonatkozó kánont. Az egyházi törvény alapján az egyházközségeknek két vezető testületük lett: az ekklézsiagyűlés (vagy egyházkebli közgyűlés), azaz az egyházközségi közgyűlés, és az egyházkebli tanács, azaz a presbiterium, vagy domesticum consistorium. A közgyűlés a presbiterium felett áll. 16 A gyűléseket évenként egyszer vagy kétszer kell megtartani. A közgyűlés hatáskörébe tartozik az egyházi birtokok feletti rendelkezés, pap, tanár, gondnok és presbiterium választása. Azokban az egyházközségekben ahol 200 vagy kevesebb a rendes kepe fizető tag, ott minden tagot meg kell hívni a gyűlésre, és szavazati joggal is rendelkeznek 17 A nagyobb gyülekezetekben képviseleti formában történik a közgyűlés. 18. A presbiterium, az egyház közvetlen kormányzó-testülete, a helvetic confessio 18-ik fejezete 4-ik pontja és 99-ik canon szerint, választva az egyház tekintélyesebb, szilárd jellemű, vallásos jámborságban kitűnő...kepefizető egyházi tagjaiból. 19 Erre a testületre vonatkozólag megismétlődnek a már 1860-ban hozott döntések. A presbiteriumot a közgyűlés választtja három évre. 20 A rájuk vonatkozó 8. cikkely kijelöli a presbiterek hatáskörét, és elsősorban az egyház erkölcsi és anyagi javának előmozdítását vannak hivatva szolgálni. 21 Az átalakítás második fázisa: az egyházmegyék szintjén Mivel a fenti intézkedések csak az egyházközségekre vonatkoztak, az 1861-es sepsiszentgyörgyi zsinat elérkezettnek látta az idejét annak, hogy a presbiteriumok újjászervezése mellett, az anyaszentegyház minden rendelkező testületét a képviseleti elv 15 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1860/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/ Dósa Elek: Az erdélyhoni evangelico-reformatusok egyházi jogtana. Pest, 1863.(Továbbiakban Dósa.: Az erdélyhoni.) A képviselet a következőkből áll: Minen presbyter már hivatalánál fogva tagja az eklézsia, vagy képviseleti gyűléseknek, valamint az énekvezetők és orgonisták. A képviselők 3 évre választatnak. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/ A mai presbiterek is tisztüket a gyülekezettől nyerik. Bár Kiss Áron mondja, hogy a Biblia tisztújítást nem ismer, a rájuk ruházott jogokat és kötelességeket csak meghatározott ideig és nem élethossziglan viselik és teljesítik. 21 A presbiterium feladata: a. a vallásos élet és erkölcsi tisztaságra felügyelés. b. Az egyház gazdaságára, javainak kezelésérei felvigyázás. c. a belső személyek fizetése beszolgáltatására való gondoskodás. d. A számadások megvizsgálása és azoknak közgyűlés elébe terjesztése. e. A közgyűlés határozatainak végrehajtása. stb. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/

5 alapján átalakítsa. Az Egyházi Főtanács helyeslően nyilatkozott a tervről, de a közbe jött provisorium idejét nem látta alkalmasnak az átszervezésre ben megkezdődhetett az átszervezés további folyamata, egyházmegyei szinten. 22 Az 1864-es kolozsvári zsinaton az Egyházfőtanács közzé tette az az évi 472. sz. átiratában kijelölt bizottságnak véleményét a képviseleti alapon történő egyházszervezetek átalakításáról. Kifejtették, hogy az átszervezés csak fokozatosan történhet meg. Az egyházközségi szint után sor kerülhet az egyházmegyékre és csak annak az átszervezése után kerülhet sor a legfelsőbb testületekre és a Főkonzisztóriumra. De a munkálatok megkezdése előtt szeretnék e tárgyban az egyházmegyék véleményét kikérni. Ezt követően a zsinat elrendelte, hogy a következő év áprilisáig az egyházmegyék terjesszék fel a püspökhöz véleményüket, hogy azt a paritás elvén kinevezett hattagú bizottság összegezhesse 23 és a következő zsinaton előterjeszthesse. 24 A zsinati tárgyalások alatt már elhangzott néhány indítvány az egyházmegyék újraszervezéséről. Így például az, hogy az espereseket csak hat évre válasszák, 25 az erkölcsi kérdések miatt fogalmazzák újjá az egyházi fegyelem szabályzatát, 26 az egyházmegyék szervezzék meg a papi értekezleteket, ahol teológiai kérdésekkel foglalkozzanak, de ugyanakkor a népnevelésnek fejlesztési lehetőségéről is tárgyaljanak, hozzanak létre könyvtárakat, rendeljenek meg szakmai folyóiratokat. 27 Többszöri zsinati tárgyalás után, az 1868-as szilágysomlyói zsinaton közzétették: Az erdélyi református anyaszentegyház megyéinek szervezetéről szóló szabályzatot. A szabályzat alapján az egyházmegyék köz- és törvénykezési ügyét három testület látta el: 1. az egyházmegyei közgyűlés, 2. az egyházmegyei tanács, és 3. egyházmegyei törvényszék. 28 Megállapították minden testületnek összetételét, valamint hatáskörét. Ezek szerint az egyházmegyei közgyűlés tagjai: az esperes, az egyházmegye fő- és algondnoka, a megyében szolgáló minden pap, a fő- és középiskolai tanárok, a világiak közül a paritás elve alapján annyi tagot neveznek ki ahány pap, ill. tanár képviselője van a megyének. 29 Hatáskörébe tartozik: az esperes választása, a papi ülnökök választása, az Egyházfőtanácstól jövő 22 Zsilinszky Mihály.: A magyarhoni protestáns egyház története. Budapest, 1907.(Továbbiakban Zsilinszky M.: A magyarhoni protestáns) 761, Pokoly J.: Az erdélyi református, 212, Sípos G.: Az Erdélyi Egyházkerület, A kinevezett bizottság tagjai: báró Bánffi Dániel, báró Kemény Domokos, Incze Mihály, Péterfi József marosi esperes, Basa Mihály enyedi esperes és Almási Sámuel dési esperes. 24 ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ / ErdRefLvt. FkLvt. A/ /

6 rendeletek végrehajtása, a jótékony pénzalapok számadásának ellenőrzése és, a közigazgatási kérelmeknek ellátása. 30 Az egyházmegyei tanács arra hivatott, hogy az egyházmegye közügyeit egyik közgyűléstől a másikig terjedő időszakban kormányozza. Felügyel minden iskolai, gazdasági építkezési és törvénykezési ügyre. Minden tevékenységéről az egyházmegyei közgyűlésnek számol be. Tagjai: az esperes mellett az egyházmegye fő-és algondnoka, az egyházmegyei jegyző ás director. 31 Kétféle egyházmegyei törvényszéket különböztettek meg: köztörvényszéket és házassági törvényszéket. Mindkét törvényszék elnöke az esperes. 32 Az új egyházi alkotmány e két autonom szervezete mutatja, hogy a részletekben végzett munka nélkülözi az egyöntetűség jellemvonásait. A gyülekezetek a legdemokratikusabb alapon szerződtek, az egyházmegyék szervezete azonban csak kisebb mértékben tükrözte a gyülekezeti jogok alapjait. Ezzel a régi kánon szerinti elzárkózásnak lényeges elemei csúsztak be, és így az egyházmegyék élete nem kerülhetett szerves kapcsolatba a gyülekezetekkel. A református egyházjog elfogadott véleménye szerint az egyház életének súlypontja az egyházmegyékre esett. Az 1868-ban történt átszervezésük a lelkészi és világi elem paritásos aránya szerint történt. Mi volt az oka annak, hogy az egyházmegyei szervezetben bizonyos hierarchikus vonások is maradtak? Ennek magyarázatát abban találjuk, hogy a legfelsőbb egyházi vezetésben a zsinat és a Főkonzisztórium síkján tisztázatlan viták jelentkeztek. Ezeknek árnyai rávetültek az egyházmegyei szervezetekre is. Ennek a hierarchikus vonásnak volt a következménye a központosításra való törekvés. Az átalakítás harmadik fázisa: az egyházkerület legfőbb kormányzó testületeinek létrehozása Az egyházkerület testületeinek átszervezése volt a legnehezebb feladat. A Bodola Sámuel püspök által emelet -nek nevezettek után következett a csúcs a tető megszervezése. Bodola Sámuel püspöknek már 1850-ben volt elképzelése az egyházkerület újraszrevezéséről. Tervének alapjain: az eddigi hosszas gyakorlat és kánonaink megengedik, képviseleti rend szerint kell történnie. Munkája szerint a kerületi közgyűlés alkotó tagjai lettek volna: a három generális kurátor és a püspök, az egyházmegyék és iskolák fő- és 30 ErdRefLvt. FkLvt. A/ / Uo Uo

7 algondnokai, valamint a generalis notarius és a 17. egyházmegye esperese. Az így megalkotott kerületi gyűlésnek 134 tagja, választás útján állíthatná össze a világi és lelkészi tagokból álló permanens konzisztóriumot, ennek elnökét is a közgyűlés választaná a világiak vagy egyháziak közül. 33 Az 1850-es évek eseményei még csak felmerülni sem engedték az átszervezést. Nem értünk egyet Kovács Alberttel, aki azt állítja, hogy Erdély csak a Magyarországgal történő 1867-es únió után kezdte el szervezni az egyházi felsőbb szerveit. Ezt írta: sietett a magyarországi kerületek függetlenebb állásába helyezni...hogy közte(mármint Erdély) és a többi kerület közt semmi külömség ne legyen. 34 Amint erre a fentiekben is utaltunk az Erdélyi Református Egyházban már, 1861-ben elkezdődött a szisztematikus átszervezés. Az egyház kettős igazgatásának megszüntetése, a Főkonzisztórium és a generalis zsinat egyesítésével, hosszas harcok és alkudozások következtében 1871-ben következett be től a kerületi közgyűlés és az állandó igazgatótanács szervezésével az Erdélyi Református Egyház szerkezete létrejött. 35 Az egyházkerület szervezetének átalakítási tervezete már az 1869-es zsinatra elkészült. 36 Azonban a zsinati tagok az abban foglaltak nagy részével nem értettek egyet. A következőkben néhány példával illusztráljuk azokat az eltéréseket, amelyek már a közgyűlés tagjainak megállapítása körül felmerültek. A tervezet az egyházkerületi közgyűlés elnökének a püspököt jelölte meg. Ez nagy ellenszegülésre adott okot, és helyébe elnökként az egyházkerületi főgondnokot javasolták, vagy annak akadályoztatása esetén, a hivatali időre nézve az utána következő egyházkerületi világi főgondnokot. Az 1869-es tervezet szerint a tanodák rendes tanárai a közgyűlés tagjai lettek volna. Ehelyett elrendelték, hogy a négy főtanodából 2-2 képviselő legyen jelen a közgyűlésen, a három középtanodából pedig, 1-1 képviselő, a teológiai szemináriumból szintén egy képviselőt írtak elő. Az egyházmegyei képviselők számának megállapításában is akadt némi eltérés. A tervezetben az állt, hogy egyházmegyénként 2-2 képviselőt hívjanak meg a világi rendből. A zsinat pedig ragaszkodott 33 Bodola Sámuel: Igénytelen nézetek az erdélyi helvét hitvallásuak ideiglenes egyházi alkottatásáról, ekklái rendezéséről július hava. (A kézirat az ErdRefLvt-ban) 34 Kovács Albert: Egyházjogtan különös tekintettel a magyar protestáns egyház jogi viszonyaira, II. Budapest, Sípos G.: Az Erdélyi Egyházkerület, 18.; Zsilinszky M.: A magyarhoni protestáns, 761; Bartók Gy.: Bodola Samuel, ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, 1869/71. 7

8 ahhoz, hogy az egyházmegyék egyháztagjaik számától függően minden 5000 lélek után küldjenek a kerületi közgyűlésbe egy választott képviselőt. 37 Ha összevetjük a tervezetet az elfogadott határozattal, kitűnik, hogy a határozatokat demokratikus módon próbálták megfogalmazni. A határozat megszerkesztésének folyamatát hosszas útkeresés, mérlegelés jellemezte. Az április én összeült utolsó Református Főkonzisztóriumi ülés megállapította anyaszentegyházunk kormányzó testületi szervezetét és kérte a zsinat elé történő terjesztését. 38 A végleges szabályzatot az június között Nagyenyeden tartott utolsó közzsinat fogadta el. 39 Az Egyházkerületi Közgyűlés megszervezése Az 1871-ben tartott Enyedi zsinaton a következő előterjesztés történt: Olvastatik az első szakasz, melyben az eddig fennállott egyházfőtanácsnak és közzsinatnak egy képviselet alapján szervezett egyházkerületi közgyűlésben lett egyesítésében kimondva és érvényre emelve. 40 E legfelsőbb egyházi testület hatásköréhez tartozik mindaz, amit eddig az Egyházi Főtanács és közzsinat együtt, vagy külön intézet. Az egyházkerületi közgyűlésnek tagjai: az egyházkerületi főgondnokok (status curatorok), a pöspökkel együtt összesen haton lehettek, a közjegyző (generalis notarius)és közügyigazgató (generalis director), a középtanodákból legtöbb négy képviselő, az egyházmegyei esperesek és jegyzők, a tanodák rendes tanárai, az egyházmegyék választott képviselői. Minden 5000 lélek után egy képviselőt állapítottak meg. 41 Ez azt eredményezte, hogy a 18 egyházmegyének és a két püspöki vizsgálat alatt lévő egyházközségnek összesen 68 képviselője volt. 42 A közgyűlés tagjaihoz tartoznak még az állandó igazgatótanácsnak, az egyházkerületi közgyűlésen választott hivatalnokai, minden egyházmegye néptanítói karának egy jelöltje, és olyan egyének, akik az egyházért valami rendkívülit tettek. Az első képviseletben megválasztott közgyűlésnek összesen 283 tagja volt. Az első hibája ennek a közgyűlésnek az volt, hogy a képviselők közül sokan senkit sem képviseltek és az egyes 37 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/ / ErdRefLvt. FkLvt. 1871/ ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, ErdRefLvt. FkLvt. A/3, Zsinat 1871/ Ennek alapján az egyházmegyei képviselők száma megyénként a következő: Vajda-hunyad-zaránd 1, gyulafehérvári 1, nagyenyedi 4, kolozsvári 2, kolozs-kalotai 5, szilágy-szolnoki 1ö, dési 2, széki 4, nagysajói 1, görgényi 4, marosi 8, küküllői 4, nagy-szebeni 1, udvarhelyi 7, erdővidéki 2, sepsi 4, orbai 3, kézdi 3, marosvásárhelyi püspöki vizsgálat alatti egyház 1, fogarasi pöspöki vizsgálat alatti egyház Az 1872-es közgyűlés ezt a számot csökkenteni szerette volna, úgy, hogy az egyházmegyék minden lélek után küldjenek egy képviselőt. A következő évben a közgyűlés az indítványt elvetette. ErdRefLvt Közgy. 1873/77. 8

9 egyházközségek, tekintet nélkül népességük arányára 1-1 szavazatot kaptak. Az egyes egyházmegyék választókörökre osztódnak, minden egyes választó körben annyi egyházközség tartozik, hogy népességük együtt tegyen ki A választókörhöz tartozó egyházközségek kevésbé ismerték egymást. 43 Az egyházkerületi közgyűlés helyéül Kolozsvárt jelölték meg, azzal a kikötéssel, hogy a helyszínt változtatni is lehet. 44 A gyűlést a világi főgondnokok közül a legidősebb hívja össze, minden év augusztus harmadik vasárnapjára. Az összehívó jegyző a gyűlés elnöke. 45 De esetenként rendkívüli közgyűléseket is össze lehet hívni. 46 Ahhoz, hogy a gyűlés határozatképes legyen 30 tagnak kell jelen lennie. A gyűlések nyilvánosak, de a hallgatóságnak a tanácskozásban nincs beleszólási joga A határozat előírja azt is, hogy 15 tag kívánságára, egyes ügyek megvitatására a közgyűlés zárt üléssé alakulhat át, de ilyen esetben jogérvényes határozat nem hozható. 47 A közgyűlés előírt hatásköre 48 : mind az egyházi mind iskolai vonatkozásban a törvényhozó testület. A törvényhozás kiterjed az egyház egész hitéletére, alkotmányára és kormányzatára, valamint az egyház vallás-erkölcsi életére. Ezek alapján feladata a hitcikkeknek megállapítása, módosítása és változtatása, az istentiszteletek liturgiájának előírása, az egyház alkotmányos szervezetének (constitutio ecclesiastica) megállapítása, változtatása. Kérések és panaszok végérvényes eldöntése, az ifjú lelkészek ünnepi felavatása, a legfelsőbb törvénykező testület megválasztása, az egyházi és iskolai vagyonra való felvigyázás, az állandó igazgatótanács ügykezelésének ellenőrzése, és szükség esetén utasításokkal való ellátása. Az egyház és állam közti kapcsolatokért felel, a gyűlések jegyzőkönyvét az egyházmegyéknek és tanodáknak megküldi. A közgyűlésnek egyik jelentős hatásköre az, hogy megvizsgálja az igazgatótanács által összeállított és előterjesztett költségvetést és ellenőrzi az egyházi és tanodai alapítványok munkáját. Az Állandó Igazgatótanács létrejötte Az egyházközségek egyházmegyékké, és ezek egyházkerületté szervezkedése után, lennie kell egy testületnek mind egyházmegyei, mind kerületi szinten, amely egyik gyűléstől a másikig intézze a folyó ügyeket és a meghozott határozatok értelmében eljárjon és azoknak 43 Ha valamelyik egyházközség 4000 lelket számlált, hozzácsatoltak még három-négy kisebb gyülekezetet, melyekben a patrónuson kívül a presbiterium tagjai néha még olvasni sem tudtak. Az ilyen képviselőknek kellett választaniuk olyan képviselőt, aki lénygében nem volt az egyházközségköz megbízottja. 44 Az 1873-as közgyűlést már Marosvásárhelyen tartották. 45 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, IV. fejezet. 46 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, III. fejezet. 47 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, IV.b. fejezet. 48 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, V. fejezet. 9

10 érvényt szerezzen. Ilyen kormányzati és igazgatási hatóság egyházkerületi vonatkozásban az Igazgatótanács, melyet szintén a Főkonzisztóriumból szerveztek át. 49 Az 1871-es határozat értelmében e testület elnöke a legidősebb egyházkerületi főgondnok. Jegyzője az egyházkerületi közgyűlés által választott titkár. Tagjai a püspök mellett: az egyházkerületi főgondnokok, az állandó igazgatótanács hivatalnokai. Itt említendő a közgyűlés által, 6 évre választott 6 tanácsos, az ügyvéd, a pénztárnok és a számvevő. Tehát az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsa a maga hatalmát a gyülekezetek presbiteriális szervezetétől nyeri. Ahhoz, hogy az igazgatótanács jogerős döntést hozzon 5 tagnak kell jelen lennie. A tanácsosok fizetést kapnak. Az állandó igazgatótanács székhelye Kolozsvár. 50 Az Állandó Igazgatótanács hatáskörébe tartozik 51 : az egyházkerületi közgyűlés által hozott határozatok végrehajtása, a két közgyűlés között az egyházat kormányozza, őrködik az egyház és iskolák vagyona és jogügye felett, a közgyűlésnek törvényjavaslatokat tesz, közege az állam és egyház közti kapcsolatnak. Tevékenységéről a közgyűlésnek tartozik beszámolni. Szintén a nagyenyedi közgyűlés határozta meg az egyházkerületi igazságszolgáltatásnak, mint legfelsőbb egyházi ítélkezésnek a szervét. 52 E szervnek két fokozatát állapították meg:az alsót és a fellebbezési fórumot. Az egyházkerületnek e felső kormányzói testületeit 1872-ben léptették életbe. 53 Így tehát a Főtanács és Közzsinat helyett az egyházkerületi közgyűlés, míg a permanens consistorium helyébe kormányzói és igazgatási szervként az Állandó Igazgatótanács lépett. 54 Az Állandó Igazgatótanács elnöki tisztségét Kemény Ferenc főgondnok viselte ig. Ezt követően között váltakozva Mikó Imre és Kemény Gábor voltak a főgondnokok. A successio kérdése A Főkonzisztórium megalakulásával szinte azonos időben az Erdélyi Református Egyházban egy olyan választási gyakorlatot vezettek be, amely eltért a kánontól. Száz évvel későbbi egyházi szervezeti átalakítások kezdeményezésénél minden esetben ezt a kérdést is felvetették. Ez nem más mint a successio, amely lehetővé tette az egyházmegyei jegyzők 49 Bartók György: A református egyházak, ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, VI. fejezet. 51 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, VII. fejezet. 52 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, VIII. fejezet. 53 ErdRefLvt. FkLvt. Zsinat A/3, IX. fejezet. 54 Az Erdélyi Református Egyházkerület alkotmányát Kolosvári Sándor tette közzé:az Erdélyi ev. Ref. Egyházkerület egyház-joga. Kolozsvár,

11 (tractualis notarius) és az egyházkerületi közjegyző (generalis notarius) számára azt, hogy az esperességet, illetve püspökséget megüresedés esetén, egyházi és polgári törvényekkel ellenkezőleg, minden választás nélkül egyenesen öröklik. 55 Mivel ennek a bevett gyakorlatnak megszüntetése egybeesik a tárgyalt korszakunkkal, és az egyház képviseleti alapon történő kormányzásának kezdetével, szükségét látjuk a kérdés bemutatásának. A kezdeteket 1726-ban kell keresnünk, amikor a nagyenyedi zsinaton a Főkonzisztórium vetette fel először a successio ajánlatát. Példa értékű volt számukra az es debreceni püspökválasztás. 56 A zsinat elfogadta ezt az ajánlatot: mind pedig a mostani actualis notáriussa a sz. Generalisnak kezdje azon successiot. 57 Ezek szerint a zsinat nem választott püspököt, hanem csak generalis notariust, főjegyzőt, aki püspöknek succedalt. 58 A zsinat az indítványt elfogadta, de azt is eldöntötte, hogy jobb idők beálltával a püspökválasztásnak a régi gyakorlatát fogja életbe léptetni. 59 A későbbiekben az egyházmegyei jegyzőre is érvényessé vált a successio tól az erdélyi püspököt az Approbatae 9-ik cikke értelmében királyi diplomával kellett megerősíteni. A successio bevezetésével egyre inkább érezhetővé vált a feszültség zsinat és a Főkonzisztórium között. A súrlódások az 1800-as évek első évtizedeiben váltak erősebbekké, amikor már a hírlapokban jelentek meg polémiák. 60 Az első zsinati felszólalás a succesio ellen 1829-ben hangzott el, amikor Salamon József, egyházi jogásztól kértek felvilágosítást a successio indokáról. 61 Több egyházmegye elégedetlenségének adott hangot az egyházmegyei jegyző, egyenes esperessé választása ellen. E rendszabály sértette az egyházmegyék autonómiáját. A szándék mögött a központosítás törekvéseit fedezték fel. 62 Az enyediek 1838-ban maguk választották meg egyházmegyei jegyzőjüket, successio nélkül. Ezt követték 1844-ben a vajda- 55 Successio és képviselet az Erdélyi Evang. Reform. Superintendentiában, Pest, Az történt, hogy VI. Károly betiltotta zsinattartást. Ebben a helyzetben született meg az amentő ötlet, hogy püspöki megüresedés esetén a főjegyző foglalja el választás nélkül a püspöki méltóságot. Első példa erre ben történt, amikor Debrecenben Zoványi P. Györgyöt, főjgyzői állásából egyenesen püspöki méltóságba tettek át. 57 Bod Péter: Smyrnai Plycarpus, a püspökség kezdje a successiot. Ha pedig Isten jobb időket ád érni, akkor a régi mód és szokás a püspökválasztásban helyreállíttassék és megtartassék. Successio és képviselet, Bartók György: A református Egyházak presbyteriális szervezete, Kolozsvár, (Továbbiakban Bartók Gy.:Református egyházak) Az Erdélyi Híradó képviselői inkább az új, succession alapuló gyakorlatot védelmezték, míg a Múlt és Jelen szerkesztői a törvény és az egyháziak érdekeit képviselték. 61 A kérdést báró Naláczi József főkormányszéki tanácsos tette fel. Salamon József, aki akkor zilahi professzor volt, ezt válaszolta: minden e tárgyat illető törvényeink a successioval épen ellenkezőleg mind esperesek, mind a püspök válsztását tisztán kivánják és rendeleik. Successio és képviselet, Bartók György: Bodola Sámuel,

12 hunyadi és dési egyházmegyék is. A széki egyházmegye felterjesztés útján akart véget vetni a successionak. 63 Ezek a zavargások megegyeznek az os első ízben történt átszervezési próbálkozásokkal, amelyről már a fentiekben szó esett. Az egyházmegyék partialis zsinataikon kifejezték szándékukat, hogy amennyiben az átszervezés a képviseleti rendszer alapján történik, a kor kívánalmai közt elsőnek és legsürgetőbbnek az egyházmegyei jegyzői successió megszüntetését kérték. A vitába 1845-től az Erdélyi Híradó is bekapcsolódott, amelynek álláspontja ismert, hisz a successio mellett kardoskodott. Tette ezt mint a Főkonzisztóriumnak szócsöve, amely ennek a jognak eltörlésével egyházi befolyásának csonkítását látta, annál is inkább, mivel ezzel a vitával párhuzamosan a patrónusi jog körül is zavarok alakultak ki. 64 A szerkesztő,-neve ismeretlen, és lényegében védelem volt a Múlt és Jelenben megjelent cáfolat ellen. 65 A successio képviselője, kötelességének érezte felvilágosítani a papságot arról, hogy a successio eltörlésével kellelmetlenségeket okoznak az egyháznak, mert azt már 1726-ban elfogadták, és ez a gyakorlat már törvénnyé vált. 66 A hírlapi polémiát a Főkonzisztórium az egyházmegyékbe küldött nov.23-án, 345. sz. körlevelében próbálta csitítani. Körlevelében a Főkonzisztórium sérelmesnek találja azt, ahogy egyes egyházmegyék elvetik a successiót, azzal érvelve, hogy ez nem más mint a világiak görcsös ragaszkodása egyházi hatalmuk érvényesítésében. 67 A kérdés az 1861-es sepsiszentgyörgyi zsinaton merült fel ismét, amikor a képviseleti rendszer életbeléptetését határozták el, és ezzel egyidejűleg a successio eltörlését is indítványozták. A kézdi egyházmegye azt javasolta, hogy a következő zsinatra az egyházmegyék küldjék meg javaslataikat az esperesi successio kérdésében, hogy az egyházmegyéjükben esedékes választást annak függvényében végezzék. 68 Az 1863-as zsinaton a püspöki successio ellen lépett fel a marosi egyházmegye is. 69 Az 1864-es zsinat 16. sz határozata, mely több egyházmegye javaslatának figyelembe vételével történt, eltörölte az egyházmegyei és közfőjegyzői successiot. A zsinat leszögezte hogy, ez kánon ellenes százados gyakorlat, és a már elkezdett képviseleti alapon történő 63 A széki egyházmegye ellenállhatatlannak bizonyult, mert a feliratát több ízben is megismételte, 1836-ban, 1842-ben, majd 1844-ben is. Successio és képviselet, Successio és képviselet, Mult és Jelen, ,85 és 86. számokban jelentek meg a cikkek 66 Erdélyi Híradó: Ref. püspöki successio, és 93. sz. 67 A főkonzisztóriumi körlevelet a Mult és Jelen számában is közölték. 68 ErdRefLvt. FkLvt. A/ /29. Az esperesi választást Canon 86. pontja értelmében választás által kell betölteni. 69 ErdRefLvt. FkLvt. A/ /104,

13 egyházi szervezkedés a felső tisztségekre is legyen érvényes, e szerint töröljék el a közfőjegyzőnek a püspökségre való successióját. A zsinat végső határozata szerint sajnos ez mindaddig kivitelezhetetlen lesz, amíg nem történik meg az egyház alsóbb testületeinek átszervezése. 70 Mindezek figyelembe vételével, a gyűlésen a közfőjegyzőt még ugyanúgy választották, mint azt már 150 éve gyakorolták, vagyis a püspök halálakor, választás nélkül veszi majd át a püspöki tisztet. Az igazgató testületeinek a k. sz. zsinat által óhajtott és az e. Főtanács által is elvileg elfogadott képviselet alapján leendő szervezete eszközlését nyugodtabb időre, hagyja fenn. 71 Ezen a gyűlésen került sor Nagy Péter főjegyzővé választására, aki két évvel később, a successio elve alapján vehette át utolsónak a succesio alapján a megüresedett püspöki tisztet. Ismert tény, hogy korábban, amikor 1852-ben Antal János betegsége miatt lemondott a püspöki teendőkről, a kormány nem vette figyelembe az addig gyakorolt successiot és halogatta Bodola Sámuel főjegyzőnek püspöki kinevezését. Az Egyházi Főtanács több ízben is megerősítésért fordult a kormányhoz. 72 Bodola Sámuel egészen 1861-ig a helyettes püspöki címet viselte, noha az egyházkerület mint püspököt tartotta számon. 73 Felszentelésére május 21-én került sor, amikor különös kiengesztelésül királyi tanácsosi címet is nyert ben a szilágy-szolnoki egyházmegye is fellépett a püspöki successió ellen es törvények 1872-től léptek érvénybe. A püspök választással kapcsolatban a következő törvény lépett érvényre: a püspököt választja az egyházkerületi közgyűlés minden kijelölés nélkül... a választás titkos és az általános szótöbbségtől van függővé téve. 76 Az új törvény a püspök számára több jogkört is előírt. Eszerint: a püspök az egyházkerületnek a főgondnoka, és egyenlő hatáskörrel bír a világi egyházkerületi főgondnokokkal, azzal a kivétellel, hogy a közgyűlésen nem elnökölhet. Elnöke az egyházkerületi közfőtörvényszéknek és házassági főtörvényszéknek. Sürgető esetekben az egyházkerületi közgyűlésen kívül is szentelhetett fel papokat néhány esperes jelenlétében. 77 Felügyeleti joga van a vallásos tárgyú könyvek felett. Elnöke az igazgatótanács mellett fennálló iskolai bizottságnak. Hatáskörében tartozik a papok pályázása a megüresedett állások betöltésére. Felügyel az egyházi törvények betartására, hogy azokon önkényes változtatások ne 70 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1864/ Uo. 72 Magyarországi Országos Leváltár (MOL), F. 259-Militär- und Civilgouvernement, 1852, 348, 37/9. fsc. 73 ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1861/12 74 Ezt a tisztséget egyébként Antal János püspök is megkapta 1845-ben. 75 ErdRefLvt. FkLvt. A/ / Kolosvári Sándor : Az erdélyi ev. Ref. Egyházkerület egyház-joga. Kolozsvár, (Továbbiakban: Kolosvári S.:Egyház-jog.) Uo

14 történjenek. 78 Kötelességei közé tartozik a közgyűlés előtt bemutatni a püspöki jelentést, az egyházi élet terén történtekről. A közgyűlésnek be kell számolnia az általa kezelt pénzekről, és évenként püspöki vizitációt kell végeznie legalább egy egyházmegyében. 79 Az egyházi átszervezések kapcsán fontos megemlítenünk az 1863-as dési zsinaton papválasztás módjáról született határozatokat. A kérdés már 1830-as években vita tárgya volt. A papokat egyházközségektől függően különbözőképpen választották: egyes egyházakban ez szabadon történt, míg másokban az esperes, vagy a püspök, de voltak gyülekezetek ahol a patrónus mondta ki az utolsó szót, máshol a presbiterium jogkörébe tartozott a papválasztás. Mind ehhez hozzájárult még a papmarasztás gyakorlata is ben a zsinat papválasztási szabályzatot tett közzé, melyben a patrónusi jog nem volt teljesen tisztázva. A papválasztás ügyében 1856-ben némi intézkedés történt azzal kapcsolatosan, hogy a segédlelkészi kinevezésekben a püspök szabadabb kezet kapjon. 81 Az említett zsinaton azt is elhatározták, hogy a pap választása a templomban történjék, és a segédlelkészségre nem vonatkozik a papi successio. 82 A jegyzőkönyvek alapján ismeretes, hogy a papválasztásban a következő évtizedben is csak a patrónusok hatásköre maradt tisztázatlan. Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a részletekben való szervezési munkálat ben befejeződött. A későbbiekben hamarosan jelentkezett az összhang hiánya az egyes szervek között. Ezeknek pótlását a felvetődő feladatoktól tették függővé és így évtizedekre elodázták Uo Uo A papmarasztást évenként végezték. Ez tulajonképpen az éves szerződéssel volt összefüggésben. Ennek felbontására a patrónusi joggal rendelkezők voltak az illetékesek. Ez azt eredményezte, hogy egyes gyülekeztekben a pap a patrónusnak függőségében élt. 81 A gyűlés leszögezte, hogy azokban a gyülekezetekben, ahol 300 frtnál kevesebb az évi jövedelem, a püspökre bízták a pályázatnak kisebb területen történő meghírdetését. ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1863/ ErdRefLvt. FkLvt. A/3. Zsinat 1863/33. 4., 1864/ A tisztviselők munkakörét 1896-ban rögzítették. A titkár volt az iroda főnöke, a személyi ügyeket, a fontosabb közigazgatási és fegyelmi ügyeket is ő látta el, a segédtitkár a missziói és államsegélyi iratokat kezelte, a számvevő a központi pénztárt ellenőrizte, a pénztáros a központi pénztár kezelését végezte, az iktatókiadó gondoskodott a napi iratforgalom lebonyolításáról. 14

Az Erdélyi Római Katolikus Státus 1873. évi újjászerveződése a státusgyűlés jegyzőkönyve és a Pesti Napló tükrében

Az Erdélyi Római Katolikus Státus 1873. évi újjászerveződése a státusgyűlés jegyzőkönyve és a Pesti Napló tükrében Kulpinszky Eleonóra Az Erdélyi Római Katolikus Státus 1873. évi újjászerveződése a státusgyűlés jegyzőkönyve és a Pesti Napló tükrében Bevezetés 1 Jelen tanulmány témája, az Erdélyi Római Katolikus Státusnak,

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT

A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT t$ ib. A MAGYARORSZÁGI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZ 1934-1937. ÉVBEN BUDAPESTEN TARTOTT O R S Z Á G O S ZSINATÁN ALKOTOTT EGYHÁZI TÖRVÉNYEK ÉS AZ 1891-1894. ÉVI BUDAPESTI ORSZÁGOS ZSINATON

Részletesebben

A presbitériumok a magyar református egyházban

A presbitériumok a magyar református egyházban Szathmáry Béla: I. Kialakulásuk története A presbitériumok a magyar református egyházban A magyar reformációban a XVI. században nem voltak presbitériumok. A városi tanácsok vagy a falusi bírók gyakran

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czinke Sándor MISKOLC

SZAKDOLGOZAT. Czinke Sándor MISKOLC SZAKDOLGOZAT Czinke Sándor MISKOLC 2013 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK AZ EGYHÁZ SZEREPE AZ OKTATÁS IGAZGATÁSÁBAN SZERZŐ: CZINKE SÁNDOR TAGOZAT: LEVELEZŐ KONZULENS:

Részletesebben

A magyar református egyház újjászerveződése az elcsatolt területeken

A magyar református egyház újjászerveződése az elcsatolt területeken Visky István A magyar református egyház újjászerveződése az elcsatolt területeken A trianoni békediktátum nem csak a magyar államiságot, hanem a magyar református egyházat is szétdarabolta. Az öt református

Részletesebben

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról

2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 2006. évi 1. jogszabály A Romániai Református Egyház szervezetéről és kormányzásáról 1 A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL 2 ELSŐ RÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Első fejezet Az egyházközségekről

Részletesebben

A szervezeti kapcsolatot a könyvtár nevének változásai is híven tükrözték. Az alábbiakban ezeket mutatjuk

A szervezeti kapcsolatot a könyvtár nevének változásai is híven tükrözték. Az alábbiakban ezeket mutatjuk 24 2. A KÖNYVTÁR SZERVEZETI HELYE, JELLEGE, FUNKCIÓI 2.1. A könyvtár a törvényhozó hatalom szervezetében A könyvtár belső, zárt jellegű, intézményi szakkönyvtárként a törvényhozói munka támogatására jött

Részletesebben

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után

SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után SIMON ZSUZSANNA Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után A második bécsi döntés A magyar-román tárgyalások augusztus 16-án kezdődtek, de nem vezettek eredményre, sőt mindkét fél újabb

Részletesebben

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2012/1.

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2012/1. SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2012/1. 2 TARTALOM Előszó... 6 Az Egyház Alkotmánya... 8 Bevezető rendelkezések... 8 Az egyháztag jogai és kötelességei...

Részletesebben

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL

A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERVEZETÉRŐL ÉS KORMÁNYZÁSÁRÓL ELSŐRÉSZ AZ EGYHÁZKÖZSÉG Elsőfejezet Az egyházközségekről általában 1.. Az egyházközség az egyház tagjainak egy meghatározott területen, az

Részletesebben

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2.

SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2. SZLOVÁKIAI REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HATÁLYOS EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK HIVATALOS GYŰJTEMÉNYE 2015/2. 2 TARTALOM Az Egyház Alkotmánya... 7 Bevezető rendelkezések... 7 Az egyháztag jogai és kötelességei...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE

A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE Iustum Aequum Salutare III. 2007/2. 161 173. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI BÍRÁSKODÁS TÖRTÉNETE HORVÁTH E. ÍRISZ doktorjelölt (PPKE JÁK) I. Bevezetés a közigazgatási bíráskodás elméleti alapjai Életünk során

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK. Az 1848-as nemzeti zsinat előkészítése. A felsőpapság és a radikális alsópapság értelmezése az erdélyi egyházmegye tükrében 1

KÖZLEMÉNYEK. Az 1848-as nemzeti zsinat előkészítése. A felsőpapság és a radikális alsópapság értelmezése az erdélyi egyházmegye tükrében 1 KÖZLEMÉNYEK Az 1848-as nemzeti zsinat előkészítése. A felsőpapság és a radikális alsópapság értelmezése az erdélyi egyházmegye tükrében 1 Tamási Zsolt A magyarországi római katolikus egyházmegyék a 19.

Részletesebben

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház. Szabályrendeletei

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház. Szabályrendeletei A Szerbiai Református Keresztyén Egyház Szabályrendeletei 1 SZABÁLYRENDELET a Szerbiai Református Keresztyén Egyház hatóságainak hatásköréből Az egyházközségek státusa 1. Az egyházközségek a Szerbiai Református

Részletesebben

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJ-KOLOZSVÁRT 1927 ÉVI AUGUSZTUS HÓ 13-15 NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE.

ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJ-KOLOZSVÁRT 1927 ÉVI AUGUSZTUS HÓ 13-15 NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET CLUJ-KOLOZSVÁRT 1927 ÉVI AUGUSZTUS HÓ 13-15 NAPJAIN TARTOTT RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. Az erdélyi református egyházkerület igazgatótanácsának 11,518 1927. sz.

Részletesebben

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA

Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA Németh Csaba: A GYULAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAPÍTÁSA A reformáció Gyulán Máig vita tárgy, hogy Luther Márton vallásújításáról mikor értesülhettek először Gyulán, kik és mikor léptek az új vallásfelekezet

Részletesebben

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL

1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL 1994. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ALKOTMÁNYÁRÓL ÉS KORMÁNYZATÁRÓL (az 1996. évi II. tv; 2001. évi II. tv; 2002. évi III. tv; 2005. évi VII. tv; 2006. évi I. és 2006. évi IV; 2010.

Részletesebben

Vezetőtanár: Dr. Holló László egyetemi docens Összeállította: Pénzes Lóránd, római katolikus teológia - történelem szak, IV. év

Vezetőtanár: Dr. Holló László egyetemi docens Összeállította: Pénzes Lóránd, római katolikus teológia - történelem szak, IV. év Babeş-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Kar X Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kié a kolozsmonostori uradalom? avagy a Római Katolikus Státus tanulmányi alapjához tartozó birtok kialakulása

Részletesebben

MIKÓ ÜGY: AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN. (kétkedőkhöz címzett nyílt levél)

MIKÓ ÜGY: AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN. (kétkedőkhöz címzett nyílt levél) MIKÓ ÜGY: AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN. (kétkedőkhöz címzett nyílt levél) Marosán Tamás vagyok, az ú.n. Mikó ügy egyik elítéltje. A Mikó ügy kulisszatitkaiba szeretném Önöket beavatni, az ügy részleteinek konkrét

Részletesebben

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZQATOTANACSANAK JELENTÉSE 1929 NOVEMBER 1-TÖL 1931 NOVEMBER 1-IG.

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZQATOTANACSANAK JELENTÉSE 1929 NOVEMBER 1-TÖL 1931 NOVEMBER 1-IG. 9.814 1931. SZám. AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZ- KERÜLET IGAZQATOTANACSANAK JELENTÉSE 1929 NOVEMBER 1-TÖL 1931 NOVEMBER 1-IG. CLUJ-KOLO2SVÁR MINERVA IRODALMI ÉS NYOMDAI MÜINTÉZET R.-T. 1931. Minerva R.

Részletesebben

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK:

ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSMTT1879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: AZ ERDÉLYI EV. REF. EGYHÁZKERÜLET KOLOZSMTT879. NOFEMBER HÖ 2-5-ilí NAPJAIN TAKTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. SZERKESZTETTÉK: SZÁSZ DOMOKOS ÉS BODOR ALNTAL KÖZJEGYZŐ. TITKÁÉ. KOLOZSVÁRTT. NYOMATOTT STBIN

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE

MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE Elfogadta a Magyarországi Unitárius Egyház Zsinata 2005. február 5.-i ülésén 1 A MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE Tartalomjegyzék: Preambulum I.

Részletesebben

Horváth Zsolt Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban (1872-1945)

Horváth Zsolt Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban (1872-1945) Horváth Zsolt Jogszolgáltatás Zala megyében a polgári korban (1872-1945) Horváth Zsolt JOGSZOLGÁLTATÁS ZALA MEGYÉBEN A POLGÁRI KORBAN (1872-1945) Hivataltörténet és levéltárismertető ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 2013. CXVII. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 2013. CXVII. évfolyam. szám (ItK) 117(2013) Völgyesi Orsolya Kölcsey és a reformellenzék a törvényszékek elrendezéséről szóló operátum országgyűlési vitájában * Kölcsey Ferenc 1833. október 30-án tért vissza szabadságáról Pozsonyba.

Részletesebben

A BÍRÁSKODÁS POLITIKAI FÜGGETLENSÉGÉNEK GARANCIÁI MAGYARORSZÁGON

A BÍRÁSKODÁS POLITIKAI FÜGGETLENSÉGÉNEK GARANCIÁI MAGYARORSZÁGON Hack Péter A BÍRÁSKODÁS POLITIKAI FÜGGETLENSÉGÉNEK GARANCIÁI MAGYARORSZÁGON Tizenkét esztendôvel azután, hogy Magyarországon megindult a jogállam kiépítése, alapjaiban látszik megrendülni az igazságszolgáltatás

Részletesebben

törteneti szemle A TARTALOMBÓL: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon 1944-1946 előzményei és létrejötte

törteneti szemle A TARTALOMBÓL: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon 1944-1946 előzményei és létrejötte törteneti szemle A TARTALOMBÓL: Az államfői jogkör ideiglenes szabályozása és gyakorlása Magyarországon 1944-1946 A magyarország államformájáról szóló 1946:1. te. előzményei és létrejötte A tőzsdebíróság

Részletesebben

Kecskemét polgármesterei 1848-1950

Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét polgármesterei 1848-1950 Kecskemét Szabadság-tér Freiheits Platz Lechner Ödön és Pártos Gyula tervei alapján 1893-tól 1896-ig épült városháza korabeli fényképe Az 1746-ban épült régi városháza.

Részletesebben

VARIA. Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára. Emlékezzünk. Gaal György

VARIA. Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára. Emlékezzünk. Gaal György VARIA Emlékezzünk Gaal György Bartók György, a filozófus püspök halála centenáriumára A 19. század kiegyezést követő utolsó harmada Magyarországon az egységesülés jegyét hordozza magán. Az erdélyiek százados

Részletesebben

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

Bethlen Miklós kancellár Erdély önállóságáért tett politikai lépései az 1687 1704 között keletkezett röpiratai

Bethlen Miklós kancellár Erdély önállóságáért tett politikai lépései az 1687 1704 között keletkezett röpiratai albert andrás Bethlen Miklós kancellár Erdély önállóságáért tett politikai lépései az 1687 1704 között keletkezett röpiratai tükrében Erdély történetének 1687 1704 közti időszakát a magyar történet- és

Részletesebben