JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, június 19. Határozat: 61-75/2013. (VI. 19.) Rendelet: 7/2013. (VI. 20.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2013. június 19. Határozat: 61-75/2013. (VI. 19.) Rendelet: 7/2013. (VI. 20.)"

Átírás

1 PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, június 19. Határozat: 61-75/2013. (VI. 19.) Rendelet: 7/2013. (VI. 20.) 1

2 Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: A június 19-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak:, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, -testületi tagok Dr. Lakos László jegyző Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Rajcsányi László József és Szilasy László testületi tagok személyére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. Javaslom elfogadásra a napirendet a meghívó szerint. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat. Már beszéltem Jegyző úrral telefonon. Valami törvényt kéne csinálnunk az SZMSZ-be vagy valamibe, mert nagyon komoly pénzbírságok mentek el itt a faluban. Például szemétlerakodás, rekultiváció, amit személyi utasítások alapján végeztek el emberek. Szavazzunk meg egy személyi, anyagi felelősséget. Ideje lenne már. Ez a napirendi pont az egyebekben fog szerepelni. Dr. Lakos László jegyző A téma az egyebek napirendi pontba belefér, különösen azt figyelembe véve, hogy ez egy szóbeli javaslat. Egy előterjesztést kellene készítenie a hivatalnak arra vonatkozóan milyen féle anyagi felelősségvállalás, felelősségre vonás lehetséges. Érdemben tárgyalni most nem fogja tudni a testület, mert súlyos következményei vannak, és nagyon alapos előkészítést igényel. Javaslom, hogy képviselő úr egyebek napirendi pontban tegye meg a javaslatát. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a napirendet. NAPIRENDI PONTOK 1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 2. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata 2

3 3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata 4. A Dészolg Kft június 20-i taggyűlésével kapcsolatos határozathozatal 5. A Perkáta II. számú háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 6. Közbeszerzési terv elfogadása 7. A KEOP-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással pályázathoz kapcsolódó feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása 8. A Perkátai Szociális Központ létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal 9. A településrendezési eszközök III. módosításával kapcsolatos döntéshozatal 10. Egyebek Zárt ülés: 1. Ápolási díj megállapítása iránti kérelem elbírálása A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. A napirend tárgyalása előtt a képviselő-testület előtt van egy határozati javaslat, amely a Győry kastély állagmegóvási munkáira vonatkozik. A pályázattal kapcsolatban már döntött a képviselőtestület. Két pályázatot nyújtott be Perkáta Nagyközség, egy Ft összegű és egy Ft összegű pályázatot. A hiánypótlásban azt kérték, hogy szóljon az önrészről a határozat, ezért szükséges a döntés. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: I. NAPIRENDI PONT 61/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályáztató által a Perkáta Győry kastély állagmegóvási munkák I. ütem című pályázat benyújtását, melynek Ft összegű önrészét a évi költségvetés terhére biztosítja. Felelős: Határidő: június 19. Első napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER pályázatokkal foglalkozik, és pályázati kiírás van érvényben négy kategóriában, összesen Ft összegben. Az összeg 2/3-a vállalkozásfejlesztésre fordítható, a pályázati kiírás már él június 13-án is volt elnökségi közgyűlés. A közgyűlésen négy új perkátai tag kérte a felvételét az egyesületbe. Csak az tud pályázaton részt venni, aki az egyesületnek tagja június 3-tól dr. Szűcs Mihály látja el a II. számú háziorvosi körzet feladatait helyettesítéssel június 4-én ellenőrizte a Fejér Megyei Önkormányzat a Petőfi S. utca közvilágítás fejlesztés pályázatát, mely eredményesen zárult június 14- én és 17-én intézményi évzárók voltak június 16-án Egyházközségi nap és Egyházmegyei Kántortalálkozó volt településünkön június 17-én köszöntöttük a 90 éves Kovács Jánosnét. 3

4 2013. június 19-én tartotta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon Nagy Zoltán rendőrkapitány és Varga Péter főkapitány közbiztonsági fórumát július 6-án a szőlőhegyi keresztnél lesz egy rendezvény július 14-én a József Attila utcában lévő haranglábnál lesz a hagyományos Teréz napi ünnepség. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás? Sokan megkérdezik tőlem, hogy most a Szűcs doktort ki fizeti? Erről is beszélni fogunk az ötödik napirendi pontban. II. NAPIRENDI PONT Második napirendi pontunk az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata. Dr. Szekerczés Anna ügyvédnőt bíztuk meg a társulási megállapodás módosításának elkészítésével. A társulásnak jelenleg nyolc tagja van. Május végén arról döntöttünk, hogy június 30-a után nem szűnik meg a szociális központot működtető intézmény, hanem szeptember 1-jétől fogják a települések vagy önállóan, vagy társulásban ellátni ezt a feladatot. Így viszont az önkormányzati törvény előírásai értelmében június 30-ig át kell alakítani a Többcélú Kistérségi Társulást. A munkaszervezet június 30-ai megszűnésével a feladatokat Adony Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az A határozati javaslatban kell döntenünk a Társulási Megállapodás módosításáról. A B határozati javaslatban van egy döntési lehetősége a testületnek, amelyben meghatározhatja, hogy mekkora összeget biztosít a társulási feladatok fenntartására az elkövetkezendő két hónapban. Javaslom, hogy ez az összeg Ft legyen. A C határozati javaslatban kell elfogadnunk a Megállapodást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az A határozati javaslatot, amely a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozik. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 62/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a következő határozatot hozta: I. Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve - az alábbiak szerint módosítja, mely a XII. számú módosítás: 1. A Társulási Megállapodás bevezetője Preambulum címet nyer, s 1.pont szerinti számozást azzal, hogy az alábbiak szerint mondatrésze hatályát veszti, míg a megfogalmazás jelen időről múlt időre módosul (alakítják-alakították), s a Preambulum kiegészül az alábbi 2. ponttal: 2. A Társulás tagjai a II/1. és II/7. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják teljesíteni, melyre tekintettel június 30-napjával, mint kezdő hatállyal a Magyarország 4

5 helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény továbbiakban: Mötv ai alapján a Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy: 2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos, 2.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan, 2.3. a Társulás keretében ellátott közös feladatvégzés is jogfolytonos. 2. A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a Társulás lakosságszáma főről főre módosul, míg I/2. pontjában a Társulás székhelye Rákóczi u. 21. címről Bajcsy-Zsilinszky utca 5. számra módosul. 3. A Társulási Megállapodás I/3. pontja címe kiegészül a neve, székhelye, képviselője, január 1-jei állapot szerinti lakosságszáma mondatrésszel, továbbá a tagi Önkormányzatok adatai kiegészülnek az Önkormányzatokat képviselő Polgármesterek megnevezésével s a január 1-jei lakosságszám adatokkal, továbbá az I/3. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: Az Mötv (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó. 4. A Társulási Megállapodás I/4. pont második mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi pontok lépnek: 4.1. A Társulás önálló adószámmal és önálló pénzintézeti számlával rendelkezi A Társulás adószáma: A Társulás pénzintézeti számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számla 4.2. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, 4.3. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó székhely: Adony Város által fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal továbbiakban: Polgármesteri Hivatal - útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, mely ellátja a Társulás s az általa fenntartott Intézmény - pénzügyi gazdálkodási feladatait is. 5. A Társulási Megállapodás I/6. pontjában a Magyar Köztársaság megnevezés helyébe Magyarország megnevezés lép, I/7. pontja az ezzel a jogkörrel megbízott elnökhelyettese mondatrésze hatályát veszti, helyébe a képviseletét az alelnök mondatrész, míg a társulási tanács által megbízott társulási tanács tag. mondatrésze helyébe a korelnök mondatrész lép. 6. A Társulási Megállapodás I/8. pont vállalnak mondatrésze múlt időre vállaltak módosul, s a 8. pont egyidejűleg kiegészül a mely kötelezettségnek eleget tettek mondatrésszel. 7. A Társulási Megállapodás I/9. pont illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg a 9. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, ezen tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Megállapodásban szerepeltetni. 8. A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alább pontokkal: 12. A Társulás székhely önkormányzata: Adony Város 2457Adony, Kossuth L. u. 4. sz. 5

6 13. A Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv neve, székhelye: Adonyi Kistérségi Szociális Központ továbbiakban Intézmény 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. sz. A Társulás által az Intézmény fenntartása jogfolytonos. 14. A Társulás szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 15. A Társulás alaptevékenységei szakfeladati rend szerint: Szakfeladat megnevezése Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakfeladat száma Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A Társulási Megállapodás II/1. pont oktatás, nevelés első francia bekezdése, s a francia bekezdéseket követő bekezdése hatályát veszti. 10. A Társulási Megállapodás II/2. pont: első bekezdése első mondata a gazdálkodó szervezetet mondatrészt követően kiegészül a nonprofit gazdálkodó szervezetet, egyéb szervezetet mondatrésszel, második bekezdése második mondata kiegészül A költségvetési szerv fenntartói jogának a Társulás részére átadása esetén az mondatrésszel, második bekezdése harmadik mondata vezető mondatrésze helyébe a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője mondatrész lép, második bekezdése utolsó mondata, valamint a harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti. 11. A Társulási Megállapodás II/3. pont feladat mondatrésze helyébe feladatok mondatrész lép, egyidejűleg a 3. pont, a 3. pont a), e), h) és m) pontja szövegezése feltételes módú szövegezésre módosul, b), c), d), f), i), j) k), l) és n) pontjai, s a 3. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, továbbá a 3. pont p) pontja kiegészül a Megkeresése esetén mondatrésszel. 12. A Társulási Megállapodás II/6. pontja, II/7. pont a) pontja jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szövegrésze, a II/7. pont b)-g) pontjai, s II/8. pontja hatályát veszti. 13. A Társulási Megállapodás III/1. pont mondják mondatrésze helyébe mondták mondatrész lép, az ahhoz történő csatlakozásukat mondatrésze hatályát veszti, míg a bármikor csatlakozni lehet. mondatrésze helyébe a csatlakozást a társult Önkormányzatok a XII/5. pontban foglaltakra figyelemmel - nem teszik lehetővé. mondatrész lép. 14. A Társulási Megállapodás III/3. pont második francia bekezdése azt a társulás tagjaival mondatrésze helyébe a Társulási Tanáccsal mondatrész lép, harmadik francia bekezdése Társulás tagjainak több mint a fele mondatrésze helyébe pedig a Társulási Tanács mondatrész lép, s a harmadik francia bekezdés szövegezése az ismételt felhívásra mondatrészt követően kiegészül a X/5.1. pont szerinti mondatrésszel. 15. A Társulási Megállapodás III/4. pont első és második bekezdésében a kilépő kilépés mondatrészek helyébe a kiváló, kilépő mondatrészek lépnek. 6

7 16. A Társulási Megállapodás III/7. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: A Társulás megszűnik, ha: 7.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja, 7.2. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 7.3. a bíróság jogerős döntése alapján, 7.4. törvény erejénél fogva. 17. A Társulási Megállapodás III/8. pont címében a szabályok mondatrész alapszabályok mondatrészre módosul, s a 8. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: A további szabályokat a XI. pontban foglaltak állapítják meg. 18. A Társulási Megállapodás IV/2. pont harmadik francia bekezdésében az elnökhelyettesei mondatrész helyébe alelnök mondatrész lép, továbbá a 2. pont ötödik és hatodik francia bekezdése hatályát veszti. 19. A Társulási Megállapodás V/2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják. A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott képviselőtestületi tag. A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt - eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 20. A Társulási Megállapodás V/3. pont hatodik francia bekezdése hatályát veszti, a tízedik francia bekezdés szövegezése az alapítói, mondatrészt követően kiegészül az irányító szervi mondatrésszel, s a 3. pont kiegészül - a tag kizárásáról döntés utolsó előtti francia bekezdéssel. 21. A Társulási Megállapodás V/4. pontjában az ülések száma 4 -ről 6 ülésre módosul, míg az V/5. pont ezzel a feladattal megbízott elnökhelyettes illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja mondatrésze hatályát veszti, helyébe az alelnök, illetőleg mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács korelnöke mondatrész lép. 22. A Társulási Megállapodás V/6. pont: második francia bekezdése napirendet mondatrésze helyébe az ülés összehívásának indokát mondatrész lép, harmadik francia bekezdése ellenőrzéséért mondatrésze helyébe a felügyeletéért mondatrész lép, míg a felelős szerv mondatrészt követően kiegészül az ülés összehívásának indokát tartalmazó mondatrésszel, s kiegészül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával szövegezésű utolsó francia bekezdéssel. 23. A Társulási Megállapodás V/7. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 7

8 24. A Társulási Megállapodás V/8. pont a) és b) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen. 25. A Társulási Megállapodás V/9. pont és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. mondatrésze hatályát veszti, továbbá a 9. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 26. A Társulási Megállapodás V/11. pont első bekezdése szövegezése a döntését ülésén, mondatrészt követően kiegészül a nyílt szavazással, mondatrésszel, második, harmadik és negyedik bekezdése pontozást nyer, míg negyedik és ötödik bekezdése hatályát veszti. 27. A Társulási Megállapodás V/11.1. pont és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, mondatrésze hatályát veszti, helyébe a melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította. mondatrész lép. 28. A Társulási Megállapodás V/11.2. pont harmadik francia bekezdésében a V/8. pont b) pontjára utalás a) és c) pontokra történő utalásra módosul, negyedik francia bekezdése fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. mondatrésze hatályát veszti, helyébe az ügyében. mondatrész lép, s a V/11.2. pont kiegészül a tag kizárásához utolsó francia bekezdéssel. 29. A Társulási Megállapodás V/11.3. pont első bekezdése annyi mondatrésze helyébe 5 mondatrész lép, a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát, és az általuk mondatrésze a Társulásban részt vevő tagok által mondatrész lép, s a pont szövegezése kiegészül a melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította mondatrésszel. 30. A Társulási Megállapodás V/11. pontja kiegészül az alábbi pontokkal: A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak: bizottság létszáma és összetétele, avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 8. pontban meghatározott ügyekben A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. 8

9 31. A Társulási Megállapodás V/12. pont első mondata helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény17. /1/, /2/ bekezdéseiben leírt mondatrésze hatályát veszti, helyébe az Mötv. 52. (1) bekezdésében foglalt mondatrész lép, a második mondata a társulási tanács által felhatalmazott tag mondatrésze helyébe a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző mondatrész lép, míg a harmadik mondata helyébe A jegyző gondoskodik a jegyzőkönyv Fejér Megyei Kormányhivatal részére 15 napon belül történő felterjesztéséről. mondat lép, s a 12. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell vezetni. 32. A Társulási Megállapodás V/13. pontja második mondata az alakuló mondatrészt megelőzően kiegészül az első mondatrésszel, a mondja mondatrész múlt időre - mondta - módosul, s a 13. pont kiegészül az alábbi szövegezéssel: A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, avagy az azt követő első ülésén elfogadja a Társulás: Szervezeti és Működési Szabályzatát, megválasztja alelnökét, s a Pénzügyi Bizottsága tagjait. 33. A Társulási Megállapodás VI. Fejezete címében és VI/1. pontjában elnökhelyettes megnevezés helyébe alelnök megnevezés lép, továbbá a VI/1. pontban a titkos szavazás minősített többségű szavazásra módosul, a két elnökhelyettest mondatrész helyébe alelnököt mondatrész lép, a meghatározza a helyettesítés rendjét mondatrésze hatályát veszti. 34. A Társulási Megállapodás VII/1. pont második bekezdése szövegezése a bizottság elnöke mondatrészt követően kiegészül az és tagjai több mint fele mondatrésszel, továbbá a VII/2. pont második mondata hatályát veszti. 35. A Társulási Megállapodás VIII. Fejezet címe hatályát veszti, helyébe A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása cím lép, míg a VIII/1. pont első bekezdés a Társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete látja el. mondatrész helyébe a július 1-jei hatállyal a székhely település Adony Város által fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el. mondatrész lép. A VIII/1. pont második bekezdése 2. pont számozást nyer, melynek munkaszervezet feladata mondatrésze helyébe a munkaszervezeti feladatok mondatrész lép, s a negyedik francia bekezdése közreműködés mondatrésze hatályát veszti. 36. A Társulási Megállapodás VIII/2. és 3. pontja hatályát veszti, helyükbe az alábbi pontok lépnek, egyidejűleg a VIII/4. pont számozása VIII/9. pontra módosul. 3.A költségvetési gazdálkodás körében a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik: A Társulás és az általa fenntartott Intézmény költségvetése tervezésének, zárszámadás tervezetének előkészítése. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint az egyéb szervek felé. a tagi önkormányzatok hozzájárulásai felhasználásának elszámolása az Önkormányzatok felé. a Társulási Tanács egyedi határozataiban foglalt feladatok végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 4. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére Adony Város jegyzője - továbbiakban: Jegyző - által írásban kijelölt gazdasági vezetői feladatokat ellátó köztisztviselő jogosult. 9

10 5. A Társulási Tanács, Adony Város, s a Polgármesteri Hivatal az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszűnését követő naptári naptól július 1-jei hatállyal - létrejövő külön megállapodás keretében rögzítik: 5.1. A költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők Melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a felek felülvizsgálnak 5.3. A Megállapodás mellékletét képezi a megszűnő Munkaszervezet ingó vagyonának leltára. 6. A Polgármesteri Hivatal által a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja. A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről s a változásairól a Társulási Tanács tagjait tájékoztatja. 7. A Társulási Tanács az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete költségvetési szervet az államháztartásról szóló CXCV. törvény továbbiakban: Áht. 11. (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy: 7.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó közalkalmazott vonatkozásában a Kjt. 25/A. -a szerinti eljárásra tekintettel - munkáltatói jogutódnak Polgármesteri Hivatal, 7.2. vagyoni jogutódnak a Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja. 8. Adony Város Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását július 1-jei hatállyal a Társulási Tanács a Munkaszervezet megszüntető okiratát június 30-i hatállyal a 7. pontban foglalt tartalommal adják ki. 37. A Társulási Megállapodás VIII/A. Fejezete hatályát veszti, helyébe az alábbi VIII/A. Fejezet lép: VIII/A. A Társulás átruházott önkormányzati hatásköre, döntési jogköre. 1. Az Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. (4) bekezdése alapján átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel: 1.1. Intézményvezető megbízása, annak visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása Az Intézmény irányító szervi jogköreinek gyakorlása az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban: Sztv., s a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban: Gyvt. mindenkori hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való döntés. 2. A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó: szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Adony Város Képviselőtestülete jogosult A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet a Jegyző a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Adony Város Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban azon társult 10

11 Önkormányzatok (kivéve Adony Város ) polgármesterei részére küldi meg, amely részt vesz a szociális és gyermekjóléti feladatok valamelyikében A 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyílvánítanak, melyet a Jegyző részére írásban megküldenek Amennyiben a 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulási Tanács ülésén kell ismertetnie Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett újabb javaslat szerinti 2.1. pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni azzal, hogy a véleményezésre rendelkezésre álló időtartam ez esetben 10 nap Ha a 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületek indokait nem fogalmazzák meg, avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Adony Város Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntésével együtt az eredeti javaslat szerinti tartalommal az önkormányzati rendeletet megalkothatja. 38. A Társulási Megállapodás X/5. pont második bekezdése szövegezése kiegészül a I/ pont alatt nevesített mondatrésszel, a harmadik bekezdés Társulás mondatrésze helyébe Társulási Tanács mondatrész lép, míg a kizárása kezdeményezhető mondatrésze helyébe a kizárásáról döntés hozható a III/3. pont szabályai szerint. mondatrész lép, melyet követően az 5. pont kiegészül az alábbi pontokkal: 5.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő, avagy részben teljesítő Önkormányzattal, Önkormányzatokkal szemben mely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás inkasszó nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot(okat) terheli A Tanács elnöki feladatait ellátó polgármester székhelye által érintett Önkormányzat esetén az írásbeli felszólításról is a Társulási Tanács dönt A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére a Megállapodás módosítása hatálybalépését követő 15 napon belül átadni Új számla nyitása esetén az 5.3. pont szerint kell eljárni. 39. A Társulási Megállapodás X/6. pont munkaszervezet mondatrésze helyébe a Polgármesteri Hivatal mondatrész, míg az intézmények, valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek mondatrésze helyébe az Intézmény mondatrész lép. 40. A Társulási Megállapodás X/8. pont ideértve a munkaszervezet vezetőjét is mondatrésze s a Társulás munkaszervezetének vezetője jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa meghatározott személy jogosult mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe a VIII/4. pontban nevesített köztisztviselő jogosult. mondatrész lép. 41. A Társulási Megállapodás X/9. pont szervek, valamint a többcélú kistérségi Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek csak mondatrész helyébe a szerv mondatrész lép, továbbá a X/10. pont első bekezdése kötelezően létrehozandó és belső ellenőrként mondatrészei hatályukat vesztik, második 11

12 bekezdése vonatkozó szabályokat maga állapítja meg. mondatrésze helyébe pedig az Mötv. önkormányzati bizottságok működésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni mondatrész lép. 42. A Társulási Megállapodás X/12. pont utolsó francia bekezdése évi XXXVIII. törvény 64/B /2/ bekezdése mondatrésze hatályát veszti, helyébe a mindenkor hatályos törvényben meghatározott mondatrész lép. 43. A Társulási Megállapodás X/A. fejezet: bevezető szövegezése feladatokat ellátó mondatrésze helyébe az I/13. pontban nevesített mondatrész lép, második francia bekezdése részben önállóan gazdálkodó mondatrésze helyébe az önállóan működő mondatrész, míg munkaszervezete látja el, mondatrésze helyébe a munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján. mondatrész lép. ötödik francia bekezdése Társulás mondatrésze Társulási Tanács mondatrészre módosul. 44. A Társulási Megállapodás XI/1. pont e megállapodás 3. számú mellékletében leírt mondatrésze, valamint a XI/3. pont hatályát veszti, egyidejűleg a XI. Fejezet kiegészül az alábbi pontokkal: 3. A Társulás vagyonleltárát a Polgármesteri Hivatal vezeti. 4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait a III/8. pontban foglaltak szerint vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével járnak el: 5.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani, 5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, 5.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében amennyiben vagyonmegosztás során a képviselőtestületeket megillető vagyonrész arra elegendő az eredeti tulajdonost illeti meg. 6. A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Többcélú Kistérségi Társulás feladatának ellátását, - ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg - illetve amennyiben tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani. 7. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető. 8. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igényt, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a vagyonhasználó rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló tagot illeti meg Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére megfizetést nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is saját erőként a Társulási vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem illeti meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította. 9. A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös vagyonú vagyontárgyak meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás melletti, - egyes tagi 12

13 Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek alapján a Társulási Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt. A támogatási szerződés időtartama alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi Önkormányzat(ok) külön tulajdonába. 10. Amennyiben a vagyon szerzéséhez tagi önkormányzat(ok) biztosította a saját erőt, úgy ezen vagyon hasznosítása, avagy értékesítése esetén a bevételnek a saját erő erejéig terjedő összege önerőt biztosító Önkormányzat részére elszámolást nyer, melyet követően fennmaradó rész képezi a tulajdonközösség megszüntetésének alapját. 11. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 12. A felosztás elvei a következők: Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon rendeltetése a közfeladatok ellátása. 14. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 15. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodhatnak meg. 45. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete első bekezdése 1. pont számozást, második, harmadik bekezdése pont számozást, míg a negyedik bekezdés 6. pont számozást nyer, egyidejűleg a XII. Fejezet kiegészül az alábbi 2. ponttal: 2. A Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő XII. számú módosítása június 30-napján lép hatályba. 46. A Társulási Megállapodás XII/4. pontja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, mondatrésze hatályát veszti, helyébe a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény s annak mindenkor hatályos végrehajtási jogszabályai, mondatrész lép. 47. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete kiegészül az alábbi 5. és 7. ponttal: 5. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a Társulási Tanács javaslata alapján kinyilvánítják szándékukat, hogy a Társulást meg kívánják szüntetni, melynek tervezett időpontja augusztus 31-napja. 13

14 A Társulás megszüntetésének feltétele, hogy: a Társulás a vele kötött támogatási szerződések alapján jövőbeni fenntartási, üzemeltetési kötelezettséggel ne rendelkezzen, az általa fenntartott Adonyi Kistérségi Szociális Központ keretében teljesített szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok; és/vagy általuk alapított társulások; és/vagy önállóan illetőleg közösen fenntartott intézményeik a tevékenység végzésére jogerős működési engedéllyel rendelkezzenek. A tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Társulás megszűntetéséről a fenti feltételek teljesülésével külön alakszerű határozattal döntenek. 7. A Társulási Megállapodás június 30-i hatályú XII. számú módosítását a tagi Önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá s foglalták a módosítással egységes szerkezetbe: Adony Város Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI.../ számú határozata Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI.../ számú határozata Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI..../ számú határozata Iváncsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI..../ számú határozata Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI..../ számú határozata Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013./VI./ számú határozata Pusztaszabolcs Nagyközség Képviselőtestülete../2013./VI.../ számú határozata Szabadegyháza Község Képviselőtestülete../2013./VI.../ számú határozata 48. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete és 1. számú függeléke hatályát veszti. II. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt XII. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalja. III. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás XII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. Felelős: Határidő: azonnal Javaslom elfogadásra a B határozati javaslatot, amely Perkáta Nagyközség számára a Társulás működési költségeinek fedezetére biztosítandó Ft hozzájárulást tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 63/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó Megállapodás megtárgyalására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 14

15 I. 1. A képviselő-testület megállapítja, hogy július 1.-napjától a Társulási Megállapodás VIII/2.-3. pontjában foglalt, a Társulás munkaszervezeti feladatait, s hozzá kapcsolódó pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el, mely időponttól kezdődően a Társulás működési költségei terhére lehetőség szerint minden hónap 15. napjáig az alábbi költségeket átadott működési költségként biztosítja: július 1-től havonta ,-Ft, 2. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó külön leltárban szereplő ingóságainak használati jogát a munkaszervezeti feladatok ellátásához az Adonyi Polgármesteri Hivatal részére térítésmentesen biztosítja azzal, hogy azok értékesítéséhez, selejtezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 3. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező megállapodásban foglaltakkal egyetért, s felhatalmazza elnökét a Megállapodás aláírására. Felelős:Somogyi Balázs Társulási Tanács elnöke Határidő: legkésőbb június 30. Felelős: Határidő: június 19. Javaslom elfogadásra a C határozati javaslatot, amely az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó megállapodást tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 64/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó megállapodást, amely egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, másrészről Adony Polgármesteri Hivatala, harmadrészről Adony Város között jön létre. 1. számú melléklet M E G Á L L A P O D Á S az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására amely létrejött egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. törzskönyvi azonosító száma: , adószám: ; KSH száma: , képviseli: Somogyi Balázs Társulási 15

16 Tanács elnöke - mint Társulás továbbiakban: Társulás, másrészről az Adonyi Polgármesteri Hivatal 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4., törzskönyvi azonosító száma: , adószáma: , KSH száma: , képviseli: Földi Ilona jegyző - mint Polgármesteri Hivatal továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, harmadrészről Adony Város 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4, törzskönyvi azonosító száma: , adószáma: , KSH száma: , képviseli: Ronyecz Péter István polgármester mint irányító szerv jelen megállapodást kötő felek együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal: 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. Mötv. 95. (4) bekezdése, valamint az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII/1. pontja alapján a Társulás munkaszervezeti feladatait július 1-jei hatállyal az Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el. 2. A 1. pontban rögzített munkaszervezeti feladatok a Társulás feladatainak végrehajtásával és döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok. A Polgármesteri Hivatal a munkaszervezeti feladatok tekintetében különösen a következőket végzi: 2.1. Ellátja a Társulás Tanácsa, állandó és eseti bizottságai üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a döntések előkészítéséről és végrehajtásáról Vezeti a Társulás tagnyilvántartását Ellátja a Társulás és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ennek körében különösen: gondoskodik a meghívó és az előterjesztések megküldéséről, elkészíti az ülés jegyzőkönyvét, nyilvántartást vezet a meghozott döntésekről, értesíti a határozattal érintetteket a döntésről Közreműködik a Társulási Megállapodás II/3. és II/7. a) pontjában meghatározott közszolgáltatások szervezésében, működtetésében Ellátja a Társulás és az általa fenntartott Adonyi Kistérségi Szociális Központ továbbiakban: Intézmény - költségvetésének előkészítésével, végrehajtásával, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ennek körében különösen: a Társulás és az Intézmény költségvetési tervezetének előkészítése, az információszolgáltatás, pénzforgalmi jelentések elkészítése, utalások lebonyolítása, nyilvántartások vezetése, állami hozzájárulások igénylése, elszámolása, a költségvetési beszámoló elkészítése Nyilvántartja a Társulás tagönkormányzatai által befizetett működési költségeket és elkészíti az előző évi elszámolás alapján a tagönkormányzatok részére a többletköltségek elszámolását Elvégzi a Társulás szabályzatainak felülvizsgálatát Végzi a Társulás tulajdonában lévő ingóságok leltározását Elvégzi a Társulás pályázataival kapcsolatos elszámolási feladatokat a Közreműködői Szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé Kapcsolatot tart a Társulással közös feladatellátásban résztvevő szervezetekkel, intézményekkel. 16

17 3. A Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző munkáltatói jogkörében eljárva kijelöli azon köztisztviselőt (köztisztviselőket), aki a Társulással való kapcsolattartásra jogosult(ak). A Polgármesteri Hivatal a kapcsolattartásra jogosult nevéről és elérhetőségéről a Társulást írásban tájékoztatja. 4. A 2. pontban rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, dokumentációkat, nyilvántartásokat és elektronikus adatbázisokat a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át. 5. A Polgármesteri Hivatal az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete június 30.-napjáig végzett tevékenységéért nem felelős. 6. Jelen Megállapodás július 1.- napjától kezdődően határozatlan időtartamú. 7. A Társulás a Polgármesteri Hivatal részére a 2. pontban rögzített feladat ellátásáért július 1-napjától havi,- Ft (azaz. forint) működési költség hozzájárulást (továbbiakban: Hozzájárulás) fizet. A Társulás a Hozzájárulás összegét a Polgármesteri Hivatal számú számlájára átutalással teljesíti havonta előre a tárgyhó 15. napjáig. Az első fizetés határideje július 15. napja. 8. A Hozzájárulás összegét a Szerződő felek minden évben felülvizsgálják és a Társulás költségvetési határozatában állapítják meg, melynek elfogadásáig az adott évre szóló költségvetési koncepcióban meghatározott működési költség 1/12-ed részének megfelelő összeget utal működési költségelőlegként a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére. 9. A Polgármesteri Hivatal a tárgyévet követően a költségvetési beszámolóval egyidejűleg írásban beszámol a Társulásnak a 2. pontban végzett feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységéről, tapasztalatairól és a 7. pontban rögzített Hozzájárulás felhasználásáról. 10. Jelen Megállapodást Szerződő felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 11. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Társulás bármilyen okból megszűnik. 12. Jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képezi a Társulás tulajdonában álló, a munkaszervezeti feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal használatára átadott ingóságok vagyonleltára. A vagyonleltárban szereplő ingóságok értékesítéséhez, selejtezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 13 Jelen Megállapodást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a.../2013. (VI ) számú határozatával hagyta jóvá. 14. Jelen Megállapodást Adony Város Képviselőtestülete a.../2013. (VI ) számú határozatával fogadta el. 15. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., s annak mindenkor hatályos végrehajtásáról rendelkező jogszabályi rendelkezései az irányadók. 17

18 Jelen Megállapodást mely 3 oldalból és 15 pontból áll szerződő felek annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Kelt: Adony, június. Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Adony Város képviseletében: képviseletében: /: Somogyi Balázs :/ /: Ronyecz Péter István :/ Társulási Tanács elnöke polgármester Adonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében: /: Földi Ilona :/ jegyző Felelős: Határidő: június 19. III. NAPIRENDI PONT Harmadik napirendi pontunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban:mötv.) évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz június 30-ig. A törvény IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket. A Mötv a kimondja, hogy az önkormányzatok csak jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. A társulást a tagi önkormányzatok a szeptember 19-én aláírt tárulási megállapodás szerint jogi személyiséggel rendelkező tárulásként hozták létre, így annak átalakításáról gondoskodni nem kell. Az elvégzett felülvizsgálat alapján az előterjesztésben szereplő módosítások szükségesek. A perkátai lakosok kaphattak arról tájékoztatást, amikor a Dészolg Kft. képviselője járt nálunk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által a tavalyi évben meghatározott infláció mértékével fogja emelni a díjat a szolgáltató. Ezt meg is tette. Hallani különböző médiumokban, hogy a szolgáltatási területünkön is be kívánja vezetni a Vertikál Zrt. a két tényezős szolgáltatást. Várhatóan már a második félévtől kódleolvasós rendszer fog működni. A két tényezős díj azt jelenti, hogy az egyik tényező esetében egy alapdíj lesz, amelyben havi két ürítést kell fizetniük minimum a lakosoknak. A harmadik és a negyedik alkalom plusz szolgáltatási díjért vehető igénybe. Ez is csökkentheti a szolgáltatási díjat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Megint szólt a nejem, hogy Ft-tal több lett a szemét csekk. Az idén már másodszor. 18

19 Elképzelhető, hogy az ürítés szám különbözik egymástól. Az első negyedéves díj és a második negyedéves díj közötti különbség, mintha két ürítési díj lenne. Elképzelhető, hogy az egyik tizenkettő a másik tizennégy ürítési alkalmat jelent. A mostani számlán tizennégy alkalom szerepel. Rajcsányi László József képviselő Nem utoljára van előttünk ez az anyag, mert még kormányzati szinten sincs letisztázva, ők is próbálnak helyezkedni, úgy manőverezni, hogy tudjanak nyereséget termelni. Ez érthető is, csak ne a lakosság érezze meg. Reméljük, hogy úgy fogják bevezetni a két tényezős díjat, hogy a négy ürítés díja nem fogja meghaladni a rezsicsökkentéssel előírt díjnak a mértékét, míg a két ürítés díja ha nem is fele lesz, de %-a lesz a négy ürítés díjának. Szilasy László képviselő Említetted, hogy kódleolvasós rendszert fognak bevezetni. Ez csak a befizetés ellenőrzésére szolgál vagy az ürítés alkalmára. Ha az ürítés alkalmára szól, akkor a választás önkéntes. Ha valaki egyszer sem teszi ki a szeméttároló edényt, akkor is ki kell fizetni a kétszeri ürítést, tehát minimum kétszer ki kell tenni az edényt. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó előterjesztést. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 65/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve felülvizsgálta és a következők szerint módosítja: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Megállapodás 1. A Társulási Megállapodás 1. bekezdése a következők szerint módosul: Az alább felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy Magyarország Alaptörvénye, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ában meghatározott társulási jog alapján, a Közép-Duna vidéke térségének integrált szilárdhulladék-gazdálkodási feladatainak ellátására, valamint az ennek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása érdekében, mint közös cél megvalósítására és a közös érdekérvényesítés elősegítése jegyében 2. a PREMBULUM 6. bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép: A Társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulásukat szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre, mégpedig mint helyi önkormányzatként működő Tagok feladat- és hatáskörének ellátására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -a értelmében. 19

20 3. III. fejezet Társulás jogállása első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 87. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Társulás önálló jogi személyiséggel rendelkezik, működése során az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 4. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/1. pontjának első, második és hetedik bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: Ezen társulási megállapodás megkötésénél Tagok a vonatkozó KA előírások mellett a hazai irányadó jogszabályokat, különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) rendelkezéseit veszik figyelembe. A Mötv. és az ahhoz kapcsolódó hazai szabályozás egyrészt kötelmi oldalról, széleskörű igazgatási feladatokkal, másrészt lakossági képviseleti oldalról, a lakosság bevonásával közelíti meg a feladatokat. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen megállapodás elveit és az itt megfogalmazott érdekprioritást. Ezen tevékenységeik, mint a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás (pl.: szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás stb.) mind olyan feladatok, melyek nélkülözhetetlenek a projekt végrehajtásához. Ugyanezen elv vonatkozik a már esetlegesen megkötött, illetve működő üzemeltetési szerződésekre, valamint az önkormányzati foglalkoztatáspolitikára (rendeletekre) is. 5. IV. Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/2.3. pont második bekezdése a következőkkel egészül ki: A tagi önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Társulás által megküldött, döntést igénylő előterjesztésekről a kézhezvételtől számított 30 napon belül határozatot hoznak, melyet a döntést követő 15 napon belül a Társulási Tanács elnökének megküldenek. 6. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3. pontjának első bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Tagok a Társulási Megállapodásban vállalt közös feladataik végrehajtása, azaz annak érdekében, hogy a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer működése, a közszolgáltatás megszervezése az egységes díjpolitika és a fenntartható fejlődés alapján mind jogilag, mind pénzügyileg, mind pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen, a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény 36. -a alapján ugyanezen törvény 34., 37., 44., 74. (2)-(3), 78. (3), 90. (5)-(8)bekezdésekben a települési önkormányzatokra vonatkozó szabályokban meghatározott szilárd hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket a Társulásra átruházzák. 7. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont a, bekezdése hatályát veszti. 8. IV. fejezet Előzetes megállapítások, követendő elvek, a Társulás és tagjai feladatai IV/3.1. pont b, bekezdése a következők szerint módosul: b, a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztása, szerződéskötés, szerződés felmondása 20

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 6-án (kedd) 18:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. augusztus 6.

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról

MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról MEGÁLLAPODÁS-MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10.

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására

Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Előterjesztés Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv) szóló 2011. évi CLXXXIX. évi törvény

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 2-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. július 2. Határozat:

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról amely létrejött egyrészről - Bárna Község Önkormányzat 3126 Bárna, Petőfi út 23., képviseli Tóth Károlyné polgármester, - Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Társulási megállapodás módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 20-i nyilvános ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Javaslat a Civilház - Integrált Közösségi Szolgáltató Tér költségvetési szerv megszüntetésére

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. március 28-án tartott rendkívüli ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26 -i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. június 21-én megtartott. rendkívüli üléséről 443-6/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. június 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. június 13-án 16.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy: Gyermekvédelmi szakellátási intézményi társulás létrehozása Mell.: 1 db társulási megállapodás tervezet Szentes Város Önkormányzata Helyben

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére 12. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására

M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására M e g á l l a p o d á s intézmények közös fenntartására A megállapodás 2. pontjában részletesen megjelölt önkormányzati képviselő-testületek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések

NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános Rendelkezések NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Német Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 113. a) pontjában kapott

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester)

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete (székhely: 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. képviseli: Dr. Sajtos Sándor Imre polgármester) Dunakanyari Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodása (módosítva 2014.11.18.) mely létrejött Budakalász Város Képviselő-testülete (székhely: 2011 Budakalász,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 31-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.május 31-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT 2013.május 31-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 32-37., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A falugondnoki szolgálat felülvizsgált szakmai programjának jóváhagyása Előadó: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. február 21.-i ülése 4. számú napirendi pontja Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítására Előadó: dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. május 22-én, 16 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet)

Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) Megállapodás a Tápszentmiklósi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, közös fenntartásról és a feladatok ellátásáról. (egységes szerkezet) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

3. ELŐ TERJESZTÉS. Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére 3. ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: A Munkaszervezet jogutód nélküli megszűntetéséről, valamint a Társulás jövőbeni működéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Napirend előtti esemény J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2012. január 30-án 15 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV

9. számú JEGYZŐKÖNYV 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. április 29. napján 18 óra 30 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott nyílt rendkívüli Képviselőtestületi

Részletesebben

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet 1. Általános rendelkezések A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 4/2015. (I. 26.) SHNÖ határozata a Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Soproni Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában társulási szerződés felmondása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez -

4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CíMZETES FÖJEGYZÖJE 4400 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. Ügyiratszám: JKAB 156-2/2014. Ügyintéző: Faragóné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Az Életfa Kulturális Alapítványnak Békés Város Önkormányzatával együttműködési megállapodás megkötésére irányuló kérelmének elbírálása Előkészítette: dr. Farkas László aljegyző Véleményező bizottság:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1.

Paksi Többcélú Kistérségi Társulás. Paks, 2014. szeptember 1. Paksi Többcélú Kistérségi Társulás T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S Paks, 2014. szeptember 1. 2 TÁRS ULÁSI MEGÁLLAPODÁS Paks város és térségéhez tartozó önkormányzatok Többcélú Kistérségi Társulásának

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14 -i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-4 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 14

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők.

J E GY Z Ő K Ö NY V. Jegyzőkönyv hitelesítők: ABC sorrendben: dr. Horváth Benedek és Horváth Miklós képviselők. 1 J E GY Z Ő K Ö NY V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 18:00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben