JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, június 19. Határozat: 61-75/2013. (VI. 19.) Rendelet: 7/2013. (VI. 20.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2013. június 19. Határozat: 61-75/2013. (VI. 19.) Rendelet: 7/2013. (VI. 20.)"

Átírás

1 PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE június 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, június 19. Határozat: 61-75/2013. (VI. 19.) Rendelet: 7/2013. (VI. 20.) 1

2 Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: A június 19-én 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak:, dr. Tóth Ferenc, Rajcsányi László József, Kovács Ferenc, Szilasy László, -testületi tagok Dr. Lakos László jegyző Köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mivel hat fő testületi tag jelen van. Ujfalusi Pál képviselő úr jelezte távolmaradását. Javaslatot teszek a jegyzőkönyv hitelesítőkre Rajcsányi László József és Szilasy László testületi tagok személyére. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. Javaslom elfogadásra a napirendet a meghívó szerint. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy egyéb napirendi pontra van-e javaslat. Már beszéltem Jegyző úrral telefonon. Valami törvényt kéne csinálnunk az SZMSZ-be vagy valamibe, mert nagyon komoly pénzbírságok mentek el itt a faluban. Például szemétlerakodás, rekultiváció, amit személyi utasítások alapján végeztek el emberek. Szavazzunk meg egy személyi, anyagi felelősséget. Ideje lenne már. Ez a napirendi pont az egyebekben fog szerepelni. Dr. Lakos László jegyző A téma az egyebek napirendi pontba belefér, különösen azt figyelembe véve, hogy ez egy szóbeli javaslat. Egy előterjesztést kellene készítenie a hivatalnak arra vonatkozóan milyen féle anyagi felelősségvállalás, felelősségre vonás lehetséges. Érdemben tárgyalni most nem fogja tudni a testület, mert súlyos következményei vannak, és nagyon alapos előkészítést igényel. Javaslom, hogy képviselő úr egyebek napirendi pontban tegye meg a javaslatát. Amennyiben nincs több hozzászólás, javaslom elfogadásra a napirendet. NAPIRENDI PONTOK 1. Polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről 2. Az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata 2

3 3. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata 4. A Dészolg Kft június 20-i taggyűlésével kapcsolatos határozathozatal 5. A Perkáta II. számú háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata 6. Közbeszerzési terv elfogadása 7. A KEOP-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással pályázathoz kapcsolódó feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás kiírása 8. A Perkátai Szociális Központ létrehozásával kapcsolatos döntéshozatal 9. A településrendezési eszközök III. módosításával kapcsolatos döntéshozatal 10. Egyebek Zárt ülés: 1. Ápolási díj megállapítása iránti kérelem elbírálása A képviselő-testület a napirendre tett javaslatot 6 igen szavazattal elfogadta. A napirend tárgyalása előtt a képviselő-testület előtt van egy határozati javaslat, amely a Győry kastély állagmegóvási munkáira vonatkozik. A pályázattal kapcsolatban már döntött a képviselőtestület. Két pályázatot nyújtott be Perkáta Nagyközség, egy Ft összegű és egy Ft összegű pályázatot. A hiánypótlásban azt kérték, hogy szóljon az önrészről a határozat, ezért szükséges a döntés. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra a határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: I. NAPIRENDI PONT 61/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete támogatja az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályáztató által a Perkáta Győry kastély állagmegóvási munkák I. ütem című pályázat benyújtását, melynek Ft összegű önrészét a évi költségvetés terhére biztosítja. Felelős: Határidő: június 19. Első napirendi pontunk polgármesteri beszámoló az aktuális eseményekről. A Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület LEADER pályázatokkal foglalkozik, és pályázati kiírás van érvényben négy kategóriában, összesen Ft összegben. Az összeg 2/3-a vállalkozásfejlesztésre fordítható, a pályázati kiírás már él június 13-án is volt elnökségi közgyűlés. A közgyűlésen négy új perkátai tag kérte a felvételét az egyesületbe. Csak az tud pályázaton részt venni, aki az egyesületnek tagja június 3-tól dr. Szűcs Mihály látja el a II. számú háziorvosi körzet feladatait helyettesítéssel június 4-én ellenőrizte a Fejér Megyei Önkormányzat a Petőfi S. utca közvilágítás fejlesztés pályázatát, mely eredményesen zárult június 14- én és 17-én intézményi évzárók voltak június 16-án Egyházközségi nap és Egyházmegyei Kántortalálkozó volt településünkön június 17-én köszöntöttük a 90 éves Kovács Jánosnét. 3

4 2013. június 19-én tartotta a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon Nagy Zoltán rendőrkapitány és Varga Péter főkapitány közbiztonsági fórumát július 6-án a szőlőhegyi keresztnél lesz egy rendezvény július 14-én a József Attila utcában lévő haranglábnál lesz a hagyományos Teréz napi ünnepség. Kérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy az elhangzottakhoz van-e kérdés, hozzászólás? Sokan megkérdezik tőlem, hogy most a Szűcs doktort ki fizeti? Erről is beszélni fogunk az ötödik napirendi pontban. II. NAPIRENDI PONT Második napirendi pontunk az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata. Dr. Szekerczés Anna ügyvédnőt bíztuk meg a társulási megállapodás módosításának elkészítésével. A társulásnak jelenleg nyolc tagja van. Május végén arról döntöttünk, hogy június 30-a után nem szűnik meg a szociális központot működtető intézmény, hanem szeptember 1-jétől fogják a települések vagy önállóan, vagy társulásban ellátni ezt a feladatot. Így viszont az önkormányzati törvény előírásai értelmében június 30-ig át kell alakítani a Többcélú Kistérségi Társulást. A munkaszervezet június 30-ai megszűnésével a feladatokat Adony Város Polgármesteri Hivatala látja el. Az A határozati javaslatban kell döntenünk a Társulási Megállapodás módosításáról. A B határozati javaslatban van egy döntési lehetősége a testületnek, amelyben meghatározhatja, hogy mekkora összeget biztosít a társulási feladatok fenntartására az elkövetkezendő két hónapban. Javaslom, hogy ez az összeg Ft legyen. A C határozati javaslatban kell elfogadnunk a Megállapodást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozóan. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Amennyiben nincs, javaslom elfogadásra az A határozati javaslatot, amely a Társulási Megállapodás módosítására vonatkozik. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 62/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló javaslatot, és a következő határozatot hozta: I. Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását (továbbiakban: Megállapodás) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdésében foglalt felülvizsgálati kötelezettségnek eleget téve - az alábbiak szerint módosítja, mely a XII. számú módosítás: 1. A Társulási Megállapodás bevezetője Preambulum címet nyer, s 1.pont szerinti számozást azzal, hogy az alábbiak szerint mondatrésze hatályát veszti, míg a megfogalmazás jelen időről múlt időre módosul (alakítják-alakították), s a Preambulum kiegészül az alábbi 2. ponttal: 2. A Társulás tagjai a II/1. és II/7. pontban foglalt feladataikat a jövőben is együtt kívánják teljesíteni, melyre tekintettel június 30-napjával, mint kezdő hatállyal a Magyarország 4

5 helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény továbbiakban: Mötv ai alapján a Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő szabályokat módosítják annak rögzítésével, hogy: 2.1. a Társulás tevékenysége jogfolytonos, 2.2. a Társulás elnevezése, tagi összetétele változatlan, 2.3. a Társulás keretében ellátott közös feladatvégzés is jogfolytonos. 2. A Társulási Megállapodás I/1. pontjában a Társulás lakosságszáma főről főre módosul, míg I/2. pontjában a Társulás székhelye Rákóczi u. 21. címről Bajcsy-Zsilinszky utca 5. számra módosul. 3. A Társulási Megállapodás I/3. pontja címe kiegészül a neve, székhelye, képviselője, január 1-jei állapot szerinti lakosságszáma mondatrésszel, továbbá a tagi Önkormányzatok adatai kiegészülnek az Önkormányzatokat képviselő Polgármesterek megnevezésével s a január 1-jei lakosságszám adatokkal, továbbá az I/3. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: Az Mötv (3) bekezdése alapján az Mötv. 90. (2) bekezdése alkalmazása, azaz a működési költségek viselése tekintetében a költségvetési törvényben meghatározott lakosságszám az irányadó. 4. A Társulási Megállapodás I/4. pont második mondata hatályát veszti, helyébe az alábbi pontok lépnek: 4.1. A Társulás önálló adószámmal és önálló pénzintézeti számlával rendelkezi A Társulás adószáma: A Társulás pénzintézeti számlaszáma: Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett számú számla 4.2. A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, 4.3. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatokat ellátó székhely: Adony Város által fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal továbbiakban: Polgármesteri Hivatal - útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, mely ellátja a Társulás s az általa fenntartott Intézmény - pénzügyi gazdálkodási feladatait is. 5. A Társulási Megállapodás I/6. pontjában a Magyar Köztársaság megnevezés helyébe Magyarország megnevezés lép, I/7. pontja az ezzel a jogkörrel megbízott elnökhelyettese mondatrésze hatályát veszti, helyébe a képviseletét az alelnök mondatrész, míg a társulási tanács által megbízott társulási tanács tag. mondatrésze helyébe a korelnök mondatrész lép. 6. A Társulási Megállapodás I/8. pont vállalnak mondatrésze múlt időre vállaltak módosul, s a 8. pont egyidejűleg kiegészül a mely kötelezettségnek eleget tettek mondatrésszel. 7. A Társulási Megállapodás I/9. pont illetve a helyi önkormányzati általános választásokat követő hat hónapon belül felülvizsgálják. mondatrésze hatályát veszti, egyidejűleg a 9. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A Társulásból történő kiválás, avagy kizárás a Társulási Megállapodás módosítását nem igényli, ezen tartalmú változásokat a következő módosítás keretében kell a Megállapodásban szerepeltetni. 8. A Társulási Megállapodás I. Fejezete kiegészül az alább pontokkal: 12. A Társulás székhely önkormányzata: Adony Város 2457Adony, Kossuth L. u. 4. sz. 5

6 13. A Társulás által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv neve, székhelye: Adonyi Kistérségi Szociális Központ továbbiakban Intézmény 2431 Perkáta, Bocskai utca 2. sz. A Társulás által az Intézmény fenntartása jogfolytonos. 14. A Társulás szakágazati besorolása: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 15. A Társulás alaptevékenységei szakfeladati rend szerint: Szakfeladat megnevezése Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Szakfeladat száma Idősek nappali ellátása Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés A Társulási Megállapodás II/1. pont oktatás, nevelés első francia bekezdése, s a francia bekezdéseket követő bekezdése hatályát veszti. 10. A Társulási Megállapodás II/2. pont: első bekezdése első mondata a gazdálkodó szervezetet mondatrészt követően kiegészül a nonprofit gazdálkodó szervezetet, egyéb szervezetet mondatrésszel, második bekezdése második mondata kiegészül A költségvetési szerv fenntartói jogának a Társulás részére átadása esetén az mondatrésszel, második bekezdése harmadik mondata vezető mondatrésze helyébe a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője mondatrész lép, második bekezdése utolsó mondata, valamint a harmadik és negyedik bekezdése hatályát veszti. 11. A Társulási Megállapodás II/3. pont feladat mondatrésze helyébe feladatok mondatrész lép, egyidejűleg a 3. pont, a 3. pont a), e), h) és m) pontja szövegezése feltételes módú szövegezésre módosul, b), c), d), f), i), j) k), l) és n) pontjai, s a 3. pont utolsó bekezdése hatályát veszti, továbbá a 3. pont p) pontja kiegészül a Megkeresése esetén mondatrésszel. 12. A Társulási Megállapodás II/6. pontja, II/7. pont a) pontja jelzőrendszeres házi segítségnyújtást szövegrésze, a II/7. pont b)-g) pontjai, s II/8. pontja hatályát veszti. 13. A Társulási Megállapodás III/1. pont mondják mondatrésze helyébe mondták mondatrész lép, az ahhoz történő csatlakozásukat mondatrésze hatályát veszti, míg a bármikor csatlakozni lehet. mondatrésze helyébe a csatlakozást a társult Önkormányzatok a XII/5. pontban foglaltakra figyelemmel - nem teszik lehetővé. mondatrész lép. 14. A Társulási Megállapodás III/3. pont második francia bekezdése azt a társulás tagjaival mondatrésze helyébe a Társulási Tanáccsal mondatrész lép, harmadik francia bekezdése Társulás tagjainak több mint a fele mondatrésze helyébe pedig a Társulási Tanács mondatrész lép, s a harmadik francia bekezdés szövegezése az ismételt felhívásra mondatrészt követően kiegészül a X/5.1. pont szerinti mondatrésszel. 15. A Társulási Megállapodás III/4. pont első és második bekezdésében a kilépő kilépés mondatrészek helyébe a kiváló, kilépő mondatrészek lépnek. 6

7 16. A Társulási Megállapodás III/7. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: A Társulás megszűnik, ha: 7.1. annak közös megegyezéssel történő megszűnését valamennyi tag minősített többséggel meghozott képviselő-testületi határozattal kimondja, 7.2. a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósul, 7.3. a bíróság jogerős döntése alapján, 7.4. törvény erejénél fogva. 17. A Társulási Megállapodás III/8. pont címében a szabályok mondatrész alapszabályok mondatrészre módosul, s a 8. pont kiegészül az alábbi utolsó bekezdéssel: A további szabályokat a XI. pontban foglaltak állapítják meg. 18. A Társulási Megállapodás IV/2. pont harmadik francia bekezdésében az elnökhelyettesei mondatrész helyébe alelnök mondatrész lép, továbbá a 2. pont ötödik és hatodik francia bekezdése hatályát veszti. 19. A Társulási Megállapodás V/2. pont szövegezése hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei megállapodnak abban, hogy a Képviselőtestületek a Társulási Tanácsba az Önkormányzatok mindenkori polgármesterét delegálják. A polgármester akadályoztatása esetére, annak időtartamára a delegált személy az őt helyettesítő alpolgármester, vagy az adott település képviselőtestületének a polgármester helyettesítésének rendjéről szóló döntésében meghatározott képviselőtestületi tag. A helyettesként eljáró alpolgármester vagy képviselőtestületi tag jogai és kötelezettségei azonosak a polgármester jogaival és kötelességeivel. A Tanács ülésén a szavazati jog gyakorlásához a résztvevő helyettesnek közokiratba, avagy teljes bizonyító erejű okiratba foglalt - eseti meghatalmazással kell rendelkeznie. 20. A Társulási Megállapodás V/3. pont hatodik francia bekezdése hatályát veszti, a tízedik francia bekezdés szövegezése az alapítói, mondatrészt követően kiegészül az irányító szervi mondatrésszel, s a 3. pont kiegészül - a tag kizárásáról döntés utolsó előtti francia bekezdéssel. 21. A Társulási Megállapodás V/4. pontjában az ülések száma 4 -ről 6 ülésre módosul, míg az V/5. pont ezzel a feladattal megbízott elnökhelyettes illetőleg a Társulási Tanács helyettesítéssel megbízott tagja mondatrésze hatályát veszti, helyébe az alelnök, illetőleg mindkettőjük akadályoztatása esetén a Társulási Tanács korelnöke mondatrész lép. 22. A Társulási Megállapodás V/6. pont: második francia bekezdése napirendet mondatrésze helyébe az ülés összehívásának indokát mondatrész lép, harmadik francia bekezdése ellenőrzéséért mondatrésze helyébe a felügyeletéért mondatrész lép, míg a felelős szerv mondatrészt követően kiegészül az ülés összehívásának indokát tartalmazó mondatrésszel, s kiegészül az ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával szövegezésű utolsó francia bekezdéssel. 23. A Társulási Megállapodás V/7. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A Társulási Tanács ülésén a társult Önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. 7

8 24. A Társulási Megállapodás V/8. pont a) és b) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegezés lép: a) zárt ülést tart összeférhetetlenségi, kitüntetési ügy tárgyalásakor, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás a Társulás vagy más érintett üzleti érdekét sértené. A zárt ülésen a Társulási Tanács tagjai, a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző, s az Mötv. 46. (3) bekezdésében meghatározott további személyek lehetnek jelen. 25. A Társulási Megállapodás V/9. pont és a jelen lévő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát. mondatrésze hatályát veszti, továbbá a 9. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A határozatképességet folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 26. A Társulási Megállapodás V/11. pont első bekezdése szövegezése a döntését ülésén, mondatrészt követően kiegészül a nyílt szavazással, mondatrésszel, második, harmadik és negyedik bekezdése pontozást nyer, míg negyedik és ötödik bekezdése hatályát veszti. 27. A Társulási Megállapodás V/11.1. pont és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát, mondatrésze hatályát veszti, helyébe a melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította. mondatrész lép. 28. A Társulási Megállapodás V/11.2. pont harmadik francia bekezdésében a V/8. pont b) pontjára utalás a) és c) pontokra történő utalásra módosul, negyedik francia bekezdése fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. mondatrésze hatályát veszti, helyébe az ügyében. mondatrész lép, s a V/11.2. pont kiegészül a tag kizárásához utolsó francia bekezdéssel. 29. A Társulási Megállapodás V/11.3. pont első bekezdése annyi mondatrésze helyébe 5 mondatrész lép, a jelen lévő tagok szavazatainak kétharmadát, és az általuk mondatrésze a Társulásban részt vevő tagok által mondatrész lép, s a pont szövegezése kiegészül a melynek hiányában a Társulási Tanács a javaslatot elutasította mondatrésszel. 30. A Társulási Megállapodás V/11. pontja kiegészül az alábbi pontokkal: A Társulási Tanács név szerinti szavazást tart: a Társulási Tanács tagjai legalább egynegyedének indítványára, továbbá a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott ügyekben. Ugyanazon ügyben, egy ízben lehet név szerinti szavazást javasolni és tartani. Nincs helye név szerinti szavazásnak: bizottság létszáma és összetétele, avagy ügyrendi javaslat kérdéseiben A Társulási Tanács titkos szavazást tarthat a 8. pontban meghatározott ügyekben A nyílt szavazás, a név szerinti és a titkos szavazás módjának meghatározásáról a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik A Társulási Tanács ülésének vezetője állapítja meg a szavazás eredményét. Amennyiben a szavazás eredménye tekintetében kétség merül fel, úgy a Társulási Tanács bármely tagja kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni. 8

9 31. A Társulási Megállapodás V/12. pont első mondata helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény17. /1/, /2/ bekezdéseiben leírt mondatrésze hatályát veszti, helyébe az Mötv. 52. (1) bekezdésében foglalt mondatrész lép, a második mondata a társulási tanács által felhatalmazott tag mondatrésze helyébe a munkaszervezeti feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző mondatrész lép, míg a harmadik mondata helyébe A jegyző gondoskodik a jegyzőkönyv Fejér Megyei Kormányhivatal részére 15 napon belül történő felterjesztéséről. mondat lép, s a 12. pont kiegészül az alábbi második bekezdéssel: A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell vezetni. 32. A Társulási Megállapodás V/13. pontja második mondata az alakuló mondatrészt megelőzően kiegészül az első mondatrésszel, a mondja mondatrész múlt időre - mondta - módosul, s a 13. pont kiegészül az alábbi szövegezéssel: A Társulási Tanács az alakuló ülésén megválasztja a Társulási Tanács elnökét, az alakuló, avagy az azt követő első ülésén elfogadja a Társulás: Szervezeti és Működési Szabályzatát, megválasztja alelnökét, s a Pénzügyi Bizottsága tagjait. 33. A Társulási Megállapodás VI. Fejezete címében és VI/1. pontjában elnökhelyettes megnevezés helyébe alelnök megnevezés lép, továbbá a VI/1. pontban a titkos szavazás minősített többségű szavazásra módosul, a két elnökhelyettest mondatrész helyébe alelnököt mondatrész lép, a meghatározza a helyettesítés rendjét mondatrésze hatályát veszti. 34. A Társulási Megállapodás VII/1. pont második bekezdése szövegezése a bizottság elnöke mondatrészt követően kiegészül az és tagjai több mint fele mondatrésszel, továbbá a VII/2. pont második mondata hatályát veszti. 35. A Társulási Megállapodás VIII. Fejezet címe hatályát veszti, helyébe A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása cím lép, míg a VIII/1. pont első bekezdés a Társulási tanács költségvetési szervként létrehozott elkülönült munkaszervezete látja el. mondatrész helyébe a július 1-jei hatállyal a székhely település Adony Város által fenntartott Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el. mondatrész lép. A VIII/1. pont második bekezdése 2. pont számozást nyer, melynek munkaszervezet feladata mondatrésze helyébe a munkaszervezeti feladatok mondatrész lép, s a negyedik francia bekezdése közreműködés mondatrésze hatályát veszti. 36. A Társulási Megállapodás VIII/2. és 3. pontja hatályát veszti, helyükbe az alábbi pontok lépnek, egyidejűleg a VIII/4. pont számozása VIII/9. pontra módosul. 3.A költségvetési gazdálkodás körében a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozik: A Társulás és az általa fenntartott Intézmény költségvetése tervezésének, zárszámadás tervezetének előkészítése. Az információszolgáltatás, a pénzforgalmi jelentések elkészítése. A pályázatokkal kapcsolatos elszámolási feladatok végzése a Közreműködő Szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett Önkormányzatok, valamint az egyéb szervek felé. a tagi önkormányzatok hozzájárulásai felhasználásának elszámolása az Önkormányzatok felé. a Társulási Tanács egyedi határozataiban foglalt feladatok végrehajtásának, illetve pénzforgalmi elszámolásának elkészítése. 4. A Társulási Tanács nevében tett kötelezettségvállalás, valamint utalványozás pénzügyi ellenjegyzésére Adony Város jegyzője - továbbiakban: Jegyző - által írásban kijelölt gazdasági vezetői feladatokat ellátó köztisztviselő jogosult. 9

10 5. A Társulási Tanács, Adony Város, s a Polgármesteri Hivatal az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete megszűnését követő naptári naptól július 1-jei hatállyal - létrejövő külön megállapodás keretében rögzítik: 5.1. A költségeket, mellyel a munkaszervezeti feladatok teljesíthetők Melyeket évenként a Társulás éves költségvetési tervezetének ismeretében a felek felülvizsgálnak 5.3. A Megállapodás mellékletét képezi a megszűnő Munkaszervezet ingó vagyonának leltára. 6. A Polgármesteri Hivatal által a Társulás működésével kapcsolatos feladatokat ellátó foglalkoztatottak felett a munkáltatói jogokat a Jegyző gyakorolja. A Jegyző munkáltatói jogkörében kijelöli azon köztisztviselő(ke)t, aki(k) a Társulási Tanács tagjaival a munkaszervezeti feladatok tekintetében kapcsolattartásra jogosult(ak) s köteles(ek), melyről s a változásairól a Társulási Tanács tagjait tájékoztatja. 7. A Társulási Tanács az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete költségvetési szervet az államháztartásról szóló CXCV. törvény továbbiakban: Áht. 11. (2) bekezdés szerinti beolvadással szünteti meg akként, hogy: 7.1. a munkaszervezeti feladatok tekintetében jogutódnak, s azt ellátó közalkalmazott vonatkozásában a Kjt. 25/A. -a szerinti eljárásra tekintettel - munkáltatói jogutódnak Polgármesteri Hivatal, 7.2. vagyoni jogutódnak a Társulás minősül azzal, hogy a munkaszervezeti feladatok ellátásához szükséges ingóságok használati jogát a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére biztosítja. 8. Adony Város Képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását július 1-jei hatállyal a Társulási Tanács a Munkaszervezet megszüntető okiratát június 30-i hatállyal a 7. pontban foglalt tartalommal adják ki. 37. A Társulási Megállapodás VIII/A. Fejezete hatályát veszti, helyébe az alábbi VIII/A. Fejezet lép: VIII/A. A Társulás átruházott önkormányzati hatásköre, döntési jogköre. 1. Az Önkormányzatok képviselő-testületei a Társulást az Mötv. 41. (4) bekezdése alapján átruházott hatáskör gyakorlása körében az alábbi döntési jogkörök gyakorlására jogosítják fel: 1.1. Intézményvezető megbízása, annak visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása Az Intézmény irányító szervi jogköreinek gyakorlása az önkormányzati feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított körben A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban: Sztv., s a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény továbbiakban: Gyvt. mindenkori hatályos rendelkezéseiben foglalt, a fenntartói, irányítói jogkörbe tartozó ügyekben való döntés. 2. A Társulás keretében az Intézmény tevékenységi körébe tartozó: szociális alapellátások intézményi térítési díjainak, továbbá a gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó ellátások, azok igénybevétele és a fizetendő térítési díjaknak önkormányzati rendeletben történő szabályozására, s annak mindenkori jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő felülvizsgálatára Adony Város Képviselőtestülete jogosult A térítési díjak megállapítására, annak módosítására vonatkozó önkormányzati rendelet tervezetet a Jegyző a Társulási Tanács által javasolt tartalommal Adony Város Képviselőtestülete napirendet tárgyaló ülését megelőző 30 nappal korábban azon társult 10

11 Önkormányzatok (kivéve Adony Város ) polgármesterei részére küldi meg, amely részt vesz a szociális és gyermekjóléti feladatok valamelyikében A 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei soron következő ülésükön, de legkésőbb 20 napon belül a rendelet tervezetben foglaltakról véleményt nyílvánítanak, melyet a Jegyző részére írásban megküldenek Amennyiben a 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületei a tervezetben foglaltakkal nem értenek egyet, úgy indokolással ellátott álláspontjukat a rendelet megalkotását megelőzően a Jegyzőnek a Társulási Tanács ülésén kell ismertetnie Amennyiben az egyetértését meg nem adó Önkormányzat Képviselőtestülete indokolásában foglaltak megalapozottak, úgy a Társulási Tanács ülésén egyeztetett újabb javaslat szerinti 2.1. pontban foglalt eljárást ismételten le kell folytatni azzal, hogy a véleményezésre rendelkezésre álló időtartam ez esetben 10 nap Ha a 2.2. pontban felsorolt Önkormányzatok Képviselőtestületek indokait nem fogalmazzák meg, avagy azt nem ismertetik, illetőleg a benne foglaltak megalapozatlanok, úgy Adony Város Önkormányzat Képviselőtestülete ezen utóbbi tényt megállapító döntésével együtt az eredeti javaslat szerinti tartalommal az önkormányzati rendeletet megalkothatja. 38. A Társulási Megállapodás X/5. pont második bekezdése szövegezése kiegészül a I/ pont alatt nevesített mondatrésszel, a harmadik bekezdés Társulás mondatrésze helyébe Társulási Tanács mondatrész lép, míg a kizárása kezdeményezhető mondatrésze helyébe a kizárásáról döntés hozható a III/3. pont szabályai szerint. mondatrész lép, melyet követően az 5. pont kiegészül az alábbi pontokkal: 5.1. A Társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a pénzügyi hozzájárulást nem teljesítő, avagy részben teljesítő Önkormányzattal, Önkormányzatokkal szemben mely a Társulási Tanács elnöke írásbeli felszólítása ellenére 8 naptári napra vonatkozó fizetési póthatáridőre sem tesz eleget kötelezettségének a Társulási Tanács döntése alapján azonnali beszedési megbízás inkasszó nyújtható be, mely eljárás valamennyi költsége az adós önkormányzatot(okat) terheli A Tanács elnöki feladatait ellátó polgármester székhelye által érintett Önkormányzat esetén az írásbeli felszólításról is a Társulási Tanács dönt A tagi Önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhatalmazó levélben bejelentik a számlavezető pénzintézetüknek az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megnevezését, pénzforgalmi jelzőszámát, mint azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosultat azzal, hogy a tagok a társulási tagsági jogviszonyuk fennállásáig a felhatalmazást nem vonhatják vissza. A felhatalmazás bank által aláírt egy példányát kötelesek a Társulási Tanács elnöke részére a Megállapodás módosítása hatálybalépését követő 15 napon belül átadni Új számla nyitása esetén az 5.3. pont szerint kell eljárni. 39. A Társulási Megállapodás X/6. pont munkaszervezet mondatrésze helyébe a Polgármesteri Hivatal mondatrész, míg az intézmények, valamint a Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek mondatrésze helyébe az Intézmény mondatrész lép. 40. A Társulási Megállapodás X/8. pont ideértve a munkaszervezet vezetőjét is mondatrésze s a Társulás munkaszervezetének vezetője jogosult. Ha a kötelezettségvállalást és utalványozást a munkaszervezet vezetője gyakorolja, ellenjegyzésre az általa meghatározott személy jogosult mondatrésze hatályát veszti, utóbbi helyébe a VIII/4. pontban nevesített köztisztviselő jogosult. mondatrész lép. 41. A Társulási Megállapodás X/9. pont szervek, valamint a többcélú kistérségi Társulás keretében működő intézményfenntartó társulások és az általuk fenntartott költségvetési szervek csak mondatrész helyébe a szerv mondatrész lép, továbbá a X/10. pont első bekezdése kötelezően létrehozandó és belső ellenőrként mondatrészei hatályukat vesztik, második 11

12 bekezdése vonatkozó szabályokat maga állapítja meg. mondatrésze helyébe pedig az Mötv. önkormányzati bizottságok működésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni mondatrész lép. 42. A Társulási Megállapodás X/12. pont utolsó francia bekezdése évi XXXVIII. törvény 64/B /2/ bekezdése mondatrésze hatályát veszti, helyébe a mindenkor hatályos törvényben meghatározott mondatrész lép. 43. A Társulási Megállapodás X/A. fejezet: bevezető szövegezése feladatokat ellátó mondatrésze helyébe az I/13. pontban nevesített mondatrész lép, második francia bekezdése részben önállóan gazdálkodó mondatrésze helyébe az önállóan működő mondatrész, míg munkaszervezete látja el, mondatrésze helyébe a munkaszervezeti feladatait ellátó Polgármesteri Hivatal látja el munkamegosztási megállapodás alapján. mondatrész lép. ötödik francia bekezdése Társulás mondatrésze Társulási Tanács mondatrészre módosul. 44. A Társulási Megállapodás XI/1. pont e megállapodás 3. számú mellékletében leírt mondatrésze, valamint a XI/3. pont hatályát veszti, egyidejűleg a XI. Fejezet kiegészül az alábbi pontokkal: 3. A Társulás vagyonleltárát a Polgármesteri Hivatal vezeti. 4. A Társulás megszűnése esetén a meglévő vagyon és annak szaporulata a Társulás tagjait a III/8. pontban foglaltak szerint vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg. 5. A vagyon megosztása során az önkormányzatok által az alábbi elvek figyelembevételével járnak el: 5.1. használatba adott ingatlanokat, s a meglévő ingóságok birtokát vissza kell bocsátani, 5.2. a meglévő, tulajdonba adott ingóságokat természetben kell kiadni, 5.3. a tulajdonba adott ingatlanok esetében amennyiben vagyonmegosztás során a képviselőtestületeket megillető vagyonrész arra elegendő az eredeti tulajdonost illeti meg. 6. A Társulásból a tag általi kiválás, illetőleg kizárás esetén a taggal a fentiekkel azonos eljárási rend szerint el kell számolni azon megkötésekkel, hogy a Társulás tagja a vagyon kiadására csak az esetben tarthat igényt, ha az nem veszélyezteti a Többcélú Kistérségi Társulás feladatának ellátását, - ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg - illetve amennyiben tartozását a Társulás felé maradéktalanul rendezte. A vagyon kiadását legfeljebb 5 évre lehet elhalasztani. 7. A Társulás tagjának vagyoni igénye kizárólag a tagsági jogviszony időtartama alatt a vagyoni hozzájárulásával, avagy pályázati úton elnyert, illetőleg társulási vagyonból keletkezett Társulási közös vagyon körére nézve keletkezhet, mely a tagsági jogviszony megszűnése időpontjától érvényesíthető. 8. A Társulásból kiváló tag az Őt megillető vagyonrész kiadására mindaddig nem tarthat igényt, amíg a vagyon hasznosítására külső harmadik személlyel a tagsági jogviszonya alatt a Társulási Tanács által megkötött szerződési (használati, haszonbérleti, bérleti, stb.) időtartam le nem jár Amennyiben a vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés alapján a vagyonhasználó rendszeresen térítést fizet, úgy a kiváló tagra eső összeg a kiváló tagot illeti meg Amennyiben a vagyonhasználati ellenérték előre a Társulási Tanács részére megfizetést nyert s a Tanács azt a kivált tagra nézve is saját erőként a Társulási vagyon gyarapítására fordította, úgy a kivált tagot a használati ellenérték nem illeti meg, mivel azt a Társulási Tanács a vagyontárgy létrehozására fordította. 9. A Társulási Tanács az általa pályázati úton elnyert pénzeszközből vásárolt közös vagyonú vagyontárgyak meghatározott feltételek szerinti s ellenszolgáltatás melletti, - egyes tagi 12

13 Önkormányzatok külön tulajdonába adásáról jogosult dönteni, melynek alapján a Társulási Tanács és tagi Önkormányzat külön megállapodást köt. A támogatási szerződés időtartama alatt a közös tulajdonú vagyontárgy(ak) nem adható(k) tagi Önkormányzat(ok) külön tulajdonába. 10. Amennyiben a vagyon szerzéséhez tagi önkormányzat(ok) biztosította a saját erőt, úgy ezen vagyon hasznosítása, avagy értékesítése esetén a bevételnek a saját erő erejéig terjedő összege önerőt biztosító Önkormányzat részére elszámolást nyer, melyet követően fennmaradó rész képezi a tulajdonközösség megszüntetésének alapját. 11. A Társulás megszűnése esetén a Társulás tagjai a Társulás közös vagyonát vagyonfelosztási szerződésben osztják fel. A Társulás megszűnése esetén jogutódnak a társuló önkormányzatok képviselőtestületei minősülnek, a kötelezettségekért vagyoni hozzájárulásuk arányában felelnek azzal, hogy azok fedezeteként elsődlegesen a visszakapott vagyon szolgál. 12. A felosztás elvei a következők: Vizsgálni kell a Társulás tagjai saját vagyoni hozzájárulásának mértékét a vagyonszaporulat létrejöttéhez. (Saját vagyon, állami források, egyéb támogatások) Meg kell határozni a teljes értéken belül az összes saját forrást, és azokat egymáshoz arányosítani kell, ez a tulajdon az arányosított részben illeti meg a megszűnéskor az önkormányzatot. 13. A Társulás megszűnésekor a vagyon felosztása és a közös tulajdon megszűntetése nem történhet olyan módon, hogy az önkormányzati közfeladatok, a közszolgáltatások ellátását veszélyeztesse. A létrejött vagyon rendeltetése a közfeladatok ellátása. 14. A közös tulajdon megszűntetése és az ebből származó vagyoni igények kielégítése során, ezért a Társulás tagjai olyan polgári jogi megoldásokat alkalmaznak (későbbi, halasztott fizetés, csere stb.), amelyek a közfeladat ellátását nem veszélyeztetik, a célvagyon a közfeladat ellátását biztosítja. 15. A közös tulajdonban történő elszámolásig a közfeladatok ellátása érdekében biztosítják a feladatot ellátó és átvállaló használati jogát. A tulajdonjog rendezése során a folyamatos működtetés és feladatellátás biztosítása érdekében a használati jog gyakorlás átengedése feltételeiben állapodhatnak meg. 45. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete első bekezdése 1. pont számozást, második, harmadik bekezdése pont számozást, míg a negyedik bekezdés 6. pont számozást nyer, egyidejűleg a XII. Fejezet kiegészül az alábbi 2. ponttal: 2. A Társulási Megállapodás Mötv. rendelkezéseivel összhangot teremtő XII. számú módosítása június 30-napján lép hatályba. 46. A Társulási Megállapodás XII/4. pontja a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló évi XXI. törvény, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, mondatrésze hatályát veszti, helyébe a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény s annak mindenkor hatályos végrehajtási jogszabályai, mondatrész lép. 47. A Társulási Megállapodás XII. Fejezete kiegészül az alábbi 5. és 7. ponttal: 5. A társult Önkormányzatok Képviselőtestületei a Társulási Tanács javaslata alapján kinyilvánítják szándékukat, hogy a Társulást meg kívánják szüntetni, melynek tervezett időpontja augusztus 31-napja. 13

14 A Társulás megszüntetésének feltétele, hogy: a Társulás a vele kötött támogatási szerződések alapján jövőbeni fenntartási, üzemeltetési kötelezettséggel ne rendelkezzen, az általa fenntartott Adonyi Kistérségi Szociális Központ keretében teljesített szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására a feladatellátásban részt vevő Önkormányzatok; és/vagy általuk alapított társulások; és/vagy önállóan illetőleg közösen fenntartott intézményeik a tevékenység végzésére jogerős működési engedéllyel rendelkezzenek. A tagi Önkormányzatok Képviselőtestületei a Társulás megszűntetéséről a fenti feltételek teljesülésével külön alakszerű határozattal döntenek. 7. A Társulási Megállapodás június 30-i hatályú XII. számú módosítását a tagi Önkormányzatok képviselőtestületei az alábbi határozatokkal hagyták jóvá s foglalták a módosítással egységes szerkezetbe: Adony Város Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI.../ számú határozata Beloiannisz Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI.../ számú határozata Besnyő Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI..../ számú határozata Iváncsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI..../ számú határozata Kulcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013. /VI..../ számú határozata Perkáta Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete.../2013./VI./ számú határozata Pusztaszabolcs Nagyközség Képviselőtestülete../2013./VI.../ számú határozata Szabadegyháza Község Képviselőtestülete../2013./VI.../ számú határozata 48. A Társulási Megállapodás 2. számú melléklete és 1. számú függeléke hatályát veszti. II. A Képviselőtestület a Társulási Megállapodást a I. pontban foglalt XII. sz. módosítással egységes szerkezetbe foglalja. III. Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás XII. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának aláírására, valamint felkéri a Polgármestert, hogy az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Elnökét a határozat kivonatának megküldésével a Képviselőtestület döntéséről értesítse. Felelős: Határidő: azonnal Javaslom elfogadásra a B határozati javaslatot, amely Perkáta Nagyközség számára a Társulás működési költségeinek fedezetére biztosítandó Ft hozzájárulást tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 63/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete megtárgyalta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó Megállapodás megtárgyalására vonatkozó javaslatot, melyben foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 14

15 I. 1. A képviselő-testület megállapítja, hogy július 1.-napjától a Társulási Megállapodás VIII/2.-3. pontjában foglalt, a Társulás munkaszervezeti feladatait, s hozzá kapcsolódó pénzügyi-gazdálkodási feladatokat az Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el, mely időponttól kezdődően a Társulás működési költségei terhére lehetőség szerint minden hónap 15. napjáig az alábbi költségeket átadott működési költségként biztosítja: július 1-től havonta ,-Ft, 2. A Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete munkaszervezeti feladatokhoz kapcsolódó külön leltárban szereplő ingóságainak használati jogát a munkaszervezeti feladatok ellátásához az Adonyi Polgármesteri Hivatal részére térítésmentesen biztosítja azzal, hogy azok értékesítéséhez, selejtezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 3. A Társulási Tanács a munkaszervezeti feladatok ellátására vonatkozó a határozati javaslat 1. számú mellékletét képező megállapodásban foglaltakkal egyetért, s felhatalmazza elnökét a Megállapodás aláírására. Felelős:Somogyi Balázs Társulási Tanács elnöke Határidő: legkésőbb június 30. Felelős: Határidő: június 19. Javaslom elfogadásra a C határozati javaslatot, amely az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó megállapodást tartalmazza. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 64/2013. (VI. 19.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT Perkáta Nagyközség Képviselő-testülete elfogadta az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására vonatkozó megállapodást, amely egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás, másrészről Adony Polgármesteri Hivatala, harmadrészről Adony Város között jön létre. 1. számú melléklet M E G Á L L A P O D Á S az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa munkaszervezeti feladatainak ellátására amely létrejött egyrészről az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Adony, Bajcsy-Zsilinszky utca 5. törzskönyvi azonosító száma: , adószám: ; KSH száma: , képviseli: Somogyi Balázs Társulási 15

16 Tanács elnöke - mint Társulás továbbiakban: Társulás, másrészről az Adonyi Polgármesteri Hivatal 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4., törzskönyvi azonosító száma: , adószáma: , KSH száma: , képviseli: Földi Ilona jegyző - mint Polgármesteri Hivatal továbbiakban: Polgármesteri Hivatal, harmadrészről Adony Város 2457 Adony, Kossuth Lajos utca 4, törzskönyvi azonosító száma: , adószáma: , KSH száma: , képviseli: Ronyecz Péter István polgármester mint irányító szerv jelen megállapodást kötő felek együtt: Szerződő felek között az alulírott helyen és időben az alábbi tartalommal: 1. A Szerződő felek rögzítik, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. Mötv. 95. (4) bekezdése, valamint az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának VIII/1. pontja alapján a Társulás munkaszervezeti feladatait július 1-jei hatállyal az Adonyi Polgármesteri Hivatal látja el. 2. A 1. pontban rögzített munkaszervezeti feladatok a Társulás feladatainak végrehajtásával és döntéseinek előkészítésével kapcsolatos feladatok. A Polgármesteri Hivatal a munkaszervezeti feladatok tekintetében különösen a következőket végzi: 2.1. Ellátja a Társulás Tanácsa, állandó és eseti bizottságai üléseinek előkészítésével kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a döntések előkészítéséről és végrehajtásáról Vezeti a Társulás tagnyilvántartását Ellátja a Társulás és szervei működésével kapcsolatos ügyviteli feladatokat, ennek körében különösen: gondoskodik a meghívó és az előterjesztések megküldéséről, elkészíti az ülés jegyzőkönyvét, nyilvántartást vezet a meghozott döntésekről, értesíti a határozattal érintetteket a döntésről Közreműködik a Társulási Megállapodás II/3. és II/7. a) pontjában meghatározott közszolgáltatások szervezésében, működtetésében Ellátja a Társulás és az általa fenntartott Adonyi Kistérségi Szociális Központ továbbiakban: Intézmény - költségvetésének előkészítésével, végrehajtásával, a költségvetési gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, ennek körében különösen: a Társulás és az Intézmény költségvetési tervezetének előkészítése, az információszolgáltatás, pénzforgalmi jelentések elkészítése, utalások lebonyolítása, nyilvántartások vezetése, állami hozzájárulások igénylése, elszámolása, a költségvetési beszámoló elkészítése Nyilvántartja a Társulás tagönkormányzatai által befizetett működési költségeket és elkészíti az előző évi elszámolás alapján a tagönkormányzatok részére a többletköltségek elszámolását Elvégzi a Társulás szabályzatainak felülvizsgálatát Végzi a Társulás tulajdonában lévő ingóságok leltározását Elvégzi a Társulás pályázataival kapcsolatos elszámolási feladatokat a Közreműködői Szervezet, a Magyar Államkincstár, a kedvezményezett önkormányzatok, valamint egyéb szervek felé Kapcsolatot tart a Társulással közös feladatellátásban résztvevő szervezetekkel, intézményekkel. 16

17 3. A Polgármesteri Hivatalt vezető jegyző munkáltatói jogkörében eljárva kijelöli azon köztisztviselőt (köztisztviselőket), aki a Társulással való kapcsolattartásra jogosult(ak). A Polgármesteri Hivatal a kapcsolattartásra jogosult nevéről és elérhetőségéről a Társulást írásban tájékoztatja. 4. A 2. pontban rögzített feladatok elvégzéséhez szükséges iratokat, dokumentációkat, nyilvántartásokat és elektronikus adatbázisokat a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adja át. 5. A Polgármesteri Hivatal az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete június 30.-napjáig végzett tevékenységéért nem felelős. 6. Jelen Megállapodás július 1.- napjától kezdődően határozatlan időtartamú. 7. A Társulás a Polgármesteri Hivatal részére a 2. pontban rögzített feladat ellátásáért július 1-napjától havi,- Ft (azaz. forint) működési költség hozzájárulást (továbbiakban: Hozzájárulás) fizet. A Társulás a Hozzájárulás összegét a Polgármesteri Hivatal számú számlájára átutalással teljesíti havonta előre a tárgyhó 15. napjáig. Az első fizetés határideje július 15. napja. 8. A Hozzájárulás összegét a Szerződő felek minden évben felülvizsgálják és a Társulás költségvetési határozatában állapítják meg, melynek elfogadásáig az adott évre szóló költségvetési koncepcióban meghatározott működési költség 1/12-ed részének megfelelő összeget utal működési költségelőlegként a Társulás a Polgármesteri Hivatal részére. 9. A Polgármesteri Hivatal a tárgyévet követően a költségvetési beszámolóval egyidejűleg írásban beszámol a Társulásnak a 2. pontban végzett feladatok ellátásával kapcsolatos tevékenységéről, tapasztalatairól és a 7. pontban rögzített Hozzájárulás felhasználásáról. 10. Jelen Megállapodást Szerződő felek kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 11. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Társulás bármilyen okból megszűnik. 12. Jelen Megállapodás 1. sz. mellékletét képezi a Társulás tulajdonában álló, a munkaszervezeti feladatok ellátásához a Polgármesteri Hivatal használatára átadott ingóságok vagyonleltára. A vagyonleltárban szereplő ingóságok értékesítéséhez, selejtezéséhez a Társulási Tanács döntése szükséges. 13 Jelen Megállapodást az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a.../2013. (VI ) számú határozatával hagyta jóvá. 14. Jelen Megállapodást Adony Város Képviselőtestülete a.../2013. (VI ) számú határozatával fogadta el. 15. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Mötv., az Áht., s annak mindenkor hatályos végrehajtásáról rendelkező jogszabályi rendelkezései az irányadók. 17

18 Jelen Megállapodást mely 3 oldalból és 15 pontból áll szerződő felek annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése és magukra nézve kötelezőnek elismerése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták. Kelt: Adony, június. Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás Adony Város képviseletében: képviseletében: /: Somogyi Balázs :/ /: Ronyecz Péter István :/ Társulási Tanács elnöke polgármester Adonyi Polgármesteri Hivatal képviseletében: /: Földi Ilona :/ jegyző Felelős: Határidő: június 19. III. NAPIRENDI PONT Harmadik napirendi pontunk a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló (továbbiakban:mötv.) évi CLXXXIX. törvény 146. (1) bekezdése értelmében a törvény hatálybalépése előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületeknek felül kell vizsgálni és a törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül, azaz június 30-ig. A törvény IV. fejezete tartalmazza a helyi önkormányzatok társulásaira vonatkozó rendelkezéseket. A Mötv a kimondja, hogy az önkormányzatok csak jogi személyiséggel rendelkező társulást hozhatnak létre. A társulást a tagi önkormányzatok a szeptember 19-én aláírt tárulási megállapodás szerint jogi személyiséggel rendelkező tárulásként hozták létre, így annak átalakításáról gondoskodni nem kell. Az elvégzett felülvizsgálat alapján az előterjesztésben szereplő módosítások szükségesek. A perkátai lakosok kaphattak arról tájékoztatást, amikor a Dészolg Kft. képviselője járt nálunk, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által a tavalyi évben meghatározott infláció mértékével fogja emelni a díjat a szolgáltató. Ezt meg is tette. Hallani különböző médiumokban, hogy a szolgáltatási területünkön is be kívánja vezetni a Vertikál Zrt. a két tényezős szolgáltatást. Várhatóan már a második félévtől kódleolvasós rendszer fog működni. A két tényezős díj azt jelenti, hogy az egyik tényező esetében egy alapdíj lesz, amelyben havi két ürítést kell fizetniük minimum a lakosoknak. A harmadik és a negyedik alkalom plusz szolgáltatási díjért vehető igénybe. Ez is csökkentheti a szolgáltatási díjat. Kérem a képviselő-testület tagjainak a hozzászólásait. Megint szólt a nejem, hogy Ft-tal több lett a szemét csekk. Az idén már másodszor. 18

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-29/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. december 12-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 28/2012.(XII.12.) A szociális célú tűzifáról Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én tartott üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben

MEGÁLLAPODÁS. Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben MEGÁLLAPODÁS Bicske és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodása módosításokkal egységes szerkezetben Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Csabdi Község Önkormányzata

Részletesebben

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők

2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Bán Gyula, Pálfi László települési képviselők J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati épülete

Részletesebben

17/2013. számú. 2013. május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

17/2013. számú. 2013. május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 1838-2/2013. 17/2013. számú 2013. május 29-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-119/2013. (V. 29.) sz. Kth. 9/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. június 26-án megtartott nyilvános üléséről. RENDELET: 15/2012. (VI. 28.) Személyes gondoskodást

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

1/2014. Készült: 2 példányban. példány. a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata 1 1/2014. Készült: 2 példányban. példány Mérk Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-10/2014.(II.04.) határozata

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 34.040. 2. Szálka Község Önkormányzata 630. 4. Zomba Község Önkormányzata 2149

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 34.040. 2. Szálka Község Önkormányzata 630. 4. Zomba Község Önkormányzata 2149 Tisztelt Képviselő-testület! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, Szálka Község, Őcsény Község, Zomba Község, Harc Község, Bátaszék Város Önkormányzata, Szedres Község, Felsőnána Község, Kéty Község,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 13-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer József

Részletesebben

K é s z ü l t : Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. szeptember 12-én 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről

K é s z ü l t : Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. szeptember 12-én 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. szeptember 12-én 15,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzati

Részletesebben

115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat

115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat 115/2009. (XI. 6.) Kgy. határozat A Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás létrehozására vonatkozó Társulási Megállapodás jóváhagyása. A Csorba Győző Megyei Könyvtár megszüntetése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 29-i zárt ülésén hozott döntések: 4/2015. Kth. Fellebbezés

A képviselő-testület 2015. január 29-i zárt ülésén hozott döntések: 4/2015. Kth. Fellebbezés A képviselő-testület 2015. január 29-i zárt ülésén hozott döntések: 4/2015. Kth. Fellebbezés 5/2015. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete Flösser Tamásnak a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Szolgáltató

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István másrészről Szálka Község Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére

Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Vaszar Község Polgármesterétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Előterjesztés Vaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 28-i ülésére Az önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997.

Részletesebben

LENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. - tervezet -

LENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. - tervezet - LENTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA - tervezet - I. BEVEZETÉS Jelen megállapodás I. mellékletében felsorolt települési önkormányzatok a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

Részletesebben

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről

Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-i soros nyílt üléséről Telekgerendás Község Önkormányzata 5675 Telekgerendás, Dózsa Gy. u. 13 szám Pf: 5. Tel: (66) 482-147, 482-122 Fax: (66) 482-147. e-mail: polgarmester@telekgerendas.hu Jegyzőkönyvi Kivonat Telekgerendás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2015. február 11-én megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-4. c.) határozatai: 9-12. d.) rendelete: -. /2015. T Á R G Y S O R O

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 8. számú jegyzőkönyve (2012. JÚNIUS 26.) Határozatok: 57/2012. - 60/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott nyílt ülésén Jegyzőkönyv Készült: Gáborján Község önkormányzat képviselő-testületének 2013. május 13-án megtartott nyílt ülésén Ülés helye: Önkormányzat Gáborján tanácskozóterme Jelen vannak: Majosi Gyula polgármester,

Részletesebben

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1.

5. Az I. Fejezet Általános rendelkezések 3. pontja helyébe az alábbi 3. pont lép: 3. A Társulás székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. TERVEZET ZIRCI KISTÉRSÉG TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MÓDOSÍTÁSA A társult önkormányzatok, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester

Dunavarsány Város Önkormányzatának. Polgármester Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 01.28-i ülésére 1. napirend: Schulcz József polgármester

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 01.28-i ülésére 1. napirend: Schulcz József polgármester 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 01.28-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Orvosi Ügyelet Társulási szerződésének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 30-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. május 30. Határozat:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (4-5.napirendi pont) Készült: Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.08.09-i ülésére Tárgy: nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata.

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. május 29-én 16 órakor megtartott ülésének könyvéből. Tárgy: Tura Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodás módosításának

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben