Doktori (PhD) értekezés Tervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Doktori (PhD) értekezés Tervezet"

Átírás

1 Doktori (PhD) értekezés Tervezet Csaba Zágon 2014.

2 NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Csaba Zágon pénzügyőr őrnagy Gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetek szükséges képességeinek és kapacitásainak meghatározása kockázatelemzési eljárásokkal Doktori (PhD) értekezés Témavezető: Társtémavezető:.. Dr. Király László CSc... Dr. habil. Horváth Attila CSc. Budapest,

3 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKOLÁSA, A TÉMA AKTUALITÁSA HIPOTÉZISEK CÉLKITŰZÉSEK ALKALMAZOTT MÓDSZEREK AZ ÉRTEKEZÉS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE A BELSŐ VÉDELMI ÁGAZATOK EGYIK ELEMÉT KÉPEZŐ VÁMSZERVEZET KÉPESSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN A VÁMIGAZGATÁSOK FELADATAI SZERVEZETI SAJÁTOSSÁGOK, SZERVEZETI FORMÁK VÁMIGAZGATÁSOK LÉTSZÁMA NÉHÁNY KÖRNYEZŐ ORSZÁGBAN A KÉPESSÉGEK ÉRTELMEZÉSE, MÉRÉSE A VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS FOLYAMAT-KÖLTSÉG MODELLJE A FEJEZET ÖSSZEGZÉSE HATÁRELLENŐRZÉS KOCKÁZATI ÉRTÉKELÉSE FOGALMI KÉRDÉSEK HATÁRBIZTONSÁGI KOCKÁZATI TÉNYEZŐK CSOPORTOSÍTÁSA KOCKÁZATOK RENDSZERBEN, A PROFIL A FEJEZET ÖSSZEGZÉSE AZ ELLÁTÁSI LÁNC BIZTONSÁGA KÖZÖS KOCKÁZATI TÉNYEZŐK KOCKÁZATOK AZ ELLÁTÁSI LÁNCNAK A TÁVOLI MŰVELETI TERÜLETRE IRÁNYULÓ ÁGÁN KOCKÁZATOK A SZÁLLÍTÁSI LÁNCNAK A MŰVELETI TERÜLETRŐL VISSZATÉRŐ ÁGÁN JAVASLATOK A KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉRE A FEJEZET ÖSSZEGZÉSE A KONTÉNERES ÁRUSZÁLLÍTÁS, MINT INFRASTRUKTÚRA BIZTONSÁGA A TENGERI KERESKEDELEM ÉS A TENGERI HATALOM A TENGERI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÖZÖS JELLEMZŐI KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS JELLEMZŐI ILLEGÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS KONTÉNEREKKEL A SZÁLLÍTÁSI INFRASTRUKTÚRA VÉDELME CSÚCSTECHNOLÓGIÁK A CSEMPÉSZET ELLEN ELŐÉRTESÍTÉSI RENDSZEREK, MEGBÍZHATÓSÁGI ÉS KOCKÁZATI SZABVÁNYOK A KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁSBAN SÉRÜLÉKENYSÉG A TÁMADÁSOKKAL SZEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A KONTÉNERES SZÁLLÍTÁS FEJEZETHEZ KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉRE IRÁNYULÓ INTÉZKEDÉSEK, ÉS AZOK HATÁSA VÁMELJÁRÁSOK SORÁN ALKALMAZOTT VIZSGÁLATOK FOKOZATAI AZ ELŐÉRTESÍTÉSI RENDSZEREK TOVÁBBI ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ELŐZETES ELLENŐRZÉSE, KOCKÁZATI BESOROLÁSA KOCKÁZATI MEGOLDÁSOK IMPLEMENTÁCIÓJA, FEJLESZTÉSEK

4 6.5 A FEJEZET ÖSSZEGZÉSE ILLEGÁLIS CIGARETTA ELLÁTÁSI LÁNC SAJÁTOSSÁGAI AZ ELEMZÉS MEGALAPOZÁSA AZ ELEMZETT ADATOK HITELESSÉGE, INFORMÁCIÓS RÉSEK A CEN ADATBÁZIS, ÉS AZ ELEMZÉS ALÁ VONT ADATHALMAZ JELLEMZŐI ELŐZETES VÁRAKOZÁSOK AZ ELEMZÉS SORÁN TETT MEGÁLLAPÍTÁSOK A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE AJÁNLÁSOK A KUTATÓMUNKA ÖSSZEGZÉSE ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK HIPOTÉZISEK IGAZOLÁSA: ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK JAVASLATOK A DISSZERTÁCIÓ EREDMÉNYEINEK FELHASZNÁLÁSÁRA TOVÁBBI KUTATÁST IGÉNYLÓ TERÜLETEK HIVATKOZOTT IRODALOM JEGYZÉKE RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE ÁBRÁK, TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE A KUTATÁSSAL KAPCSOLATOS SAJÁT PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET SZÁMÚ MELLÉKLET

5 1 BEVEZETÉS 1.1 A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKOLÁSA, A TÉMA AKTUALITÁSA Az elmúlt két évtized során tanúi lehettünk Magyarország biztonsága szempontjából két kulcsfontosságú térség, a Nyugat-Balkán és a volt Szovjetunió területén bekövetkezett fragmentációnak. Más térségekben, például Afrikában pedig a biztonsági környezet váratlan megváltozására láthattunk példákat. A hidegháború lezárultával a kétpólusú világrend törvényszerűségeiben bekövetkező paradigmaváltás új államok és de facto államok nagyszámú létrejöttével járt együtt, vagy államok biztonsági környezetében, hatalmi struktúráiban következett be jelentős változás, amely befolyásolta azok képességeit a biztonság garantálása terén. Az új entitások gyakran külső segítség igénybevételével szervezik meg saját közigazgatásukat és keresnek válaszokat saját biztonsági kihívásaikra. Az említett térségek az Európai Unió (a továbbiakban: EU) szemszögéből a bővítés és a szomszédságpolitika célterületei lehetnek. Ugyanígy államkudarcok kialakulásának megelőzése is kölcsönözhet a térségekbe irányuló segély-, illetve fejlesztési programoknak sajátos nézőpontot. Az említett térségben bekövetkezett válságok megoldásában nemzetközi aktorok önállóan, vagy más államokkal, szervezetekkel közösen tesznek erőfeszítéseket. Az EU, az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) és tagállamai, köztük Magyarország is szerepet vállal válságreagáló, illetve békeműveletekben, vagy vesz részt különféle fejlesztési, kapacitásbővítő programokban. A részvétel mértékét tekintve pedig különböző méretű katonai, vagy rendvédelmi kontingensek alkalmazása mellett, újjáépítési csoportok, megfigyelők, szakértők kiküldése, fejlesztő, adományozó, vagy technikai segítségnyújtási programokban való részvételig terjed, amelyek magyar részvétel esetén jellemzően más országokkal, vagy nemzetközi szervezetekkel közösen valósul meg. Különösen kedveltek a két- és többoldalú Twinning programok, melyek célja a kedvezményezett ország felkészítése a jó gyakorlatok kicserélésével, technikai segítségnyújtással, tapasztalatok átadásával EU tagjelölt státusz, illetve későbbi EU tagság érdekében. 5

6 A segítségnyújtás döntő célja a térség stabilitásának megteremtése, megtartása, az ebben való kooperáció előremozdítása, melynek hatására a célország képes a biztonsági kockázatok és fenyegetések eredményes csökkentésére. Az említett kockázatoknak és fenyegetéseknek jelentős része a biztonság gazdasági szegmensében hat, vagy azt is érinti több-kevesebb mértékben, de tulajdonképpen közvetlenül, vagy közvetve a biztonság valamennyi dimenzióját érinti. A fragmentáció hatására létrejött sok ezer kilométer hosszú új állam és/vagy vámhatárok színtereivé váltak az új entitások között és gazdasági partnereik közt zajló kereskedelmi áru- és személyforgalomnak, befolyásolják a külkereskedelem alakulását és a költségvetési bevételek beszedését. Ezek ellenőrzését és a határok átjárhatóságának fenntartását pedig vagy teljesen új, vagy pedig korábban ugyan már létező, azonban az új- illetve átmeneti helyzetet külső segítség nélkül hatékonyan követni nem képes szervezeteknek kell felügyelni. Ezek fejlesztése, képességeinek, kapacitásainak bővítése tehát kulcskérdés. A segítségnyújtás mindkét oldalán álló szereplők elvárásokat támasztanak a programokkal kapcsolatban. Bizonyosnak látszik azonban, hogy mindkét oldal egyaránt megértette, hogy az új entitások stabilitásának megteremtéséhez, a gazdasági biztonságuk megszilárdításán keresztül, annak a nemzetközi kereskedelem és áruforgalom vérkeringésébe való bekapcsolódásukon, illetve visszatérésükön keresztül vezet az út. A rendezett külkereskedelem a belső adórendszer rendbetétele mellett alapvető kérdésnek bizonyult az új-, vagy korábban válságból kilábaló államalakulatok gazdasági stabilitásának megteremtésében, amelyhez olyan technikai eszközök, eljárások és módszerek megismerése, átvétele és alkalmazása nyújthat segítséget, amelyekre mint legjobb gyakorlatok elterjesztése az említett segélyprogramok irányulnak. A biztonságot, így a gazdasági biztonságot is negatívan befolyásoló kockázatok, kihívások és fenyegetések folyamatosan változnak, ezért a biztonság elvárt szintjét garantálni hivatott szervezeteknek képesnek kell lenni e változások figyelemmel kísérésére, reaktív, illetve ideális esetben proaktív lépések megtételére, melyek hatékonyan képesek a kockázatok kezelésére. Különös jelentőséggel bír tehát annak meghatározása, hogy a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezeteknek egy adott időpillanatban, illetve a jövő 6

7 még adekvátan tervezhető keretein belül (középtávon) milyen képességekkel, illetve kapacitásokkal kell rendelkezniük a kívánt biztonsági és szabályozó funkciók ellátásához, illetve ezek milyen módon érhetők el? A folyamatosan változó környezetben a gazdasági biztonságra ható tényezők nem mindig ismerhetők fel; hatásuk mértékét pedig alá/fölé becslik a szakértők, ami a szervezetek által gyakorolt valós védelmi potenciál megítélésében is bizonytalanságot okoz. A szervezetek képességeinek egyszerre kell teljesíteni egyrészt a rugalmasság (hibatolerancia) elvárását, amely a kockázatok felismerése és kezelése közötti időszakban is biztosítja jelentős veszteségek nélkül a feladataik ellátását, másrészt pedig tartózkodniuk kell a túlzott képességek fenntartásától, amely rontja a költséghatékonyságot. Az egyszerre forrástakarékos és hatékony megoldások kívánalmának várhatóan csak kockázati rendszerek igénybevétele, ehhez kapcsolódó stratégiai tervezés, döntéshozatal és kockázatkezelés felelhet meg. Ezek vizsgálata és bizonyítása a kutatás feladata, melyek irányultságát az alábbi hipotézisek megválaszolása, és a célkitűzések elérésére érdekében végzem el. 1.2 HIPOTÉZISEK I. A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet a védelmi rendszer és a védelmi potenciál egyik nem katonai eleme. II. Makrogazdasági szintű vizsgálatokkal bizonyíthatók az említett szervezetek feladatai, erőforrásai, működési költségei és eredményei közötti összefüggések. III. A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet felépítésében, felszerelésében, diszlokációjában, emberi erőforrás gazdálkodásában, a szolgálatszervezésében, az alkalmazott eljárásokban, és további érdemi jellemzőiben, figyelembe kell venni azokat a kockázati tényezőket, melyek a biztonság, illetve a szervezet feladatai ellátása ellen hatnak. A szervezet tevékenységének ellátását kockázatok befolyásolják, a kockázatok figyelembevételével a szervezet működési hatékonysága növekszik. IV. A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet tevékenysége jelentős részben közlekedési hálózati infrastruktúrákon áramló anyagok (áruk, szolgáltatások), illetve ezek működtetésében résztvevő gazdasági 7

8 szereplők ellenőrzéséhez kapcsolódik. Azonosíthatók-e a hálózatok gráfelméleti jellemzői és ezek befolyásolják-e a kockázatok kialakulását, hatását és azok hatékony kezelését? 1.3 CÉLKITŰZÉSEK A kutatás célja a hipotézisek bizonyítása, vagy cáfolata, melyek kapcsán a vizsgálat további kérdésekre is keresem a válaszokat, illetve teszek javaslatokat: 1. Mutatnak-e a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet működését, képességeit, eredményeit befolyásoló kockázatok változási hajlamot, vagy képesek alapvető jellemzőiket huzamosabb ideig megtartani? 2. A biztonság mely szegmenseit érintik ezek a kockázatok? Azok a jól definiálható kihívások, kockázatok és fenyegetések, amelyek kezelésére a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetnek fel kell készülnie, érinthetik-e egyszerre a biztonság egynél több, esetleg valamennyi szegmensét? 3. Melyek a szervezet feladatellátása ellen ható a jelentősebb kihívások, kockázatok és fenyegetések, amelyekkel a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetek szembesülnek, illetve amelyek kezelésére fel kell készülniük? Ezek a biztonság mely szegmensére gyakorolnak hatást? 4. Rendszerezhetők-e valamilyen ismérv, vagy szempontrendszer szerint az említett kockázatok? Kísérletet teszek a felismerhető és hatást gyakorló kockázatok bemutatására, rendszerezésére, rangsorolására, a kockázatok mérésére. 5. A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetek önmagukban lehetnek-e képesek e kockázatok teljes körének önálló kezelésére? Milyen kockázatkezelési megoldások kínálkoznak? Javaslatok megfogalmazása a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetek hatékony működése ellen ható kockázatok csökkentésére. 6. Célkitűzésnek tekintem továbbá, hogy rávilágítsunk a munkahipotéziseket alátámasztó, vagy módosító, illetve azok cáfolatát adó, az elmúlt időszakban az említett szervezetek képességeinek, kapacitásainak 8

9 fejlesztését célul tűző segítségnyújtási projektek szempontjából frekventált térségekből - elsősorban a Nyugat-Balkánról, a Független Államok Közössége (a továbbiakban: FÁK) országokból, illetve Afrikából vett valós esetpéldákon keresztül, melyek nem csak szemléletesebbé tehetik az adott probléma vizsgálatát, hanem azokat a mindennapi kapcsolatrendszerükben lehetnek képesek bemutatni. 7. Az azonosított és kellő mértékben feltárt (definiált) kockázatok értékelése és elemzése alapján megvalósított tervezés, erőforrás elosztás képes-e garantálni az operatív helyzet változásának folyamatosan megfelelő, az említett szervezet rendelkezésére álló erőforrások hatékonyabb kiaknázását? Hogyan lehet, illetve hogyan célszerű a teljesítményt mérni az eszközök és módszerek alkalmazása hatékonyságának objektív vizsgálatához, illetve a hatékonyság terén bekövetkező változások észlelése érdekében? A kutatott téma szerteágazósága, illetve az értekezés kereteinek behatároltsága miatt nincs lehetőségem minden vonatkozást érinteni, vagy részletesen megvizsgálni. Tekintettel ezekre az alábbi megkötéseket tettem a kutatásnál: 1. A kockázatelemzés módszereinek a fent említett szervezetek által történő gyakorlati és célszerűségi alkalmazására koncentrálok, nem célom valamennyi lehetséges kockázatelemzési eljárás felsorolása. 2. Ahol elegendő, a minőségi és nem a mennyiségi kockázatelemzés módszereit alkalmazom. A hálózatelemzésnél alkalmazott függvényeket a gráfelméletben szokásos elnevezésük alapján magyarul és angol nyelven is azonosítom. A függvények használatát mutatom be és a használat eredményét ismertetem, nem pedig azok matematikai képletét, vagy leírását. 3. Csak annyiban idézek konkrét magyar, vagy külföldi példát, amennyiben a probléma megértéséhez szükséges és az adott példa megítélésem szerint alkalmazható illusztrációként, vagy alaposabban vizsgálható jellemzőkkel rendelkezik. A dolgozat sem nem magyar, sem nem külföldi fókuszú. Lehetőségeimhez mérten globális folyamatokat, jelenségeket vizsgálok, 9

10 amelyekből bárhol alkalmazható eredményekre, következtetésekre szándékozom jutni. 4. Nem célom a biztonsági kihívások, kockázatok és fenyegetések teljes körét feltárni, mint ahogy megítélésem szerint ez lehetetlen vállalkozás lenne. Amire vállalkozom, hogy az adott kérdésben releváns kockázatokat a lehető legkörültekintőbben gyűjtöm össze, veszem számba, vagy adott esetben rendszerezem. 5. A vámigazgatások teljesítmény mérése során csak makrogazdasági szintű elemzéssel foglalkozom, mely vizsgálatnak a fekete dobozában maga a teljes vámszervezet foglal helyt. Eredményeim, megállapításaim erre a vizsgálati szintre érvényesek azzal, hogy nem zárom ki, hogy lehetséges a szervezetet kisebb egységekre bontani és azokat részleteiben mérni. Erre azonban nem vállalkozom. 6. Szükséges lett volna még részletesebben foglalkozni a bűnelemzés és a vámigazgatások által végzett kockázatelemzés mozzanatainak részleteivel, ezek eszközeivel, illetve a gyakorlat során alkalmazott módszerekkel. A dolgozat terjedelmi korlátai kompromisszum meghozatalára kényszerítettek. 7. Az államok közötti háborús erőszak szintjét el nem érő versengésnek a nemzetközi kapcsolatok elmélete által leírt módozatai ismeretében nem célom annak vizsgálata, hogy az adott kockázat létrejöttének, vagy hatásának hátterében áll-e állami szereplő befolyásolási szándéka. A bemutatott eljárások pro és kontra használhatók; a felhasználás céljának eldöntése nem a kutató felelőssége. Kutatásaimat a disszertáció szempontjából július 25-én zártam le. 1.4 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK A kutatási célok elérése érdekében a hazai és nemzetközi elsődleges és másodlagos szakirodalom (jogszabályok, programok, jelentések, adatbázisok, statisztikai adatok, monográfiák, könyvfejezetek, tanulmányok, cikkek) összegyűjtését és tanulmányozását végeztem el. Az elemző gondolkodást a szakirodalom feldolgozása során folyamatosan gyakoroltam, amelyet az analízis során 10

11 megismert releváns eredmények szintézise követett. Az analógia módszerét alkalmaztam a megismert tényeken keresztül az ismertetőjegyek sajátosságai alapján egy újabb az elemzés lehetőségét közvetlenül biztosító ismerettartalom megszerzéséhez, majd a megfelelő következtetések levonását követően újra ismételtem az elemző ciklust mindaddig, míg az eredményre nem vezetett. Másként megfogalmazva: a kutatás során alkalmaztam a kockázatelemzés és a felderítési/hírszerzési ciklus folyamataiban leírt körforgást, ciklikusságot, mely folyamat nem nélkülözte az induktív és deduktív gondolkodásmód folyamatos alkalmazását, tekintve, hogy ezek az elemző gondolkodás alapelemei. A vámigazgatások teljesítmény méréséhez a kiválasztott szervezet éves értékelő jelentései, és a költségvetés végrehajtásáról szóló törvények, mint elsődleges források alapján rekonstruáltam folyamatokat, kiválasztottam a szükséges mutatókat, indikátorokat, majd ezek makroszintű elemzését végeztem el. Felhasználtam az Állami Számvevőszék (ÁSZ) tematikus vizsgálati jelentéseit, mint másodlagos forrásokat, illetve az ÁSZ módszertani útmutatóit is. Jogi normák közül különböző országok vámigazgatásainak működését befolyásoló ágazati jogszabályokat, köztük a német, a francia, brit, a szerb és a hongkongi vámtörvényt, külföldi vámigazgatások tájékoztató kiadványait és internetes honlapjait, illetve a magyar vámigazgatás és a rendőrség egyes belső normáit vettem figyelembe. Igénybe vettem az Europol, 1 a Vám Világszervezet, 2 az ENSZ Kábítószer és Bűnözés Elleni Hivatala (a továbbiakban: UNODC) 3 és más nemzetközi szervezetek stratégiai elemzéseit, az USA Kormányzati Számvevőszékének (GAO) 4 vizsgálati jelentéseit. Vizsgáltam a SIPRI védelmi kiadások adatbázisát, 5 és a Vám 1 Europol SOCTA 2013 Public Version. Europol, Hága, Hollandia, DOI: /11532; Ten Years of Europol, Europol, Hága, NL. 2 WCO Annual Report: Customs and Tobacco 2003, D/2004/0448/9; WCO SAFE Framework of Standards edition. WCO, Brussels, BE.; UNODC WCO Global Container Analysis Report 2008, k.h.n. Megjelent: United Nations Office on Drugs and Crime az Egyesült Nemzetek Kábítószer- és Bűnözésügyi Hivatala; World Drug Report UNODC, Vienna, AT. 4 Container Security: A Flexible Staffing Model and Minimum Equipment Requirements Would Improve Overseas Targeting and Inspection Efforts. US Government Accountability Office, Report No. GAO , 2005.; Opeartion Iraqi Freedom - Defense Logistics: Preliminary Observations on the Effectiveness of Logistics Activities during Operation Iraqi Freedom. US Government Accountability Office, Report No. GAO R, Washington DC. USA, Dec 2003.; Operation Desert Storm - Lack of Accountability Over Materiel During Redeployment. Report No. GAO/NSIAD , US Government Accountability Office, Washington DC., USA, Sept Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) Military Expenditure Database, SIPRI, Stockholm, SE. 11

12 Világszervezet a nemzetközi információs rendszereiből kinyerhető illegális áruk áramlására vonatkozó elemi adatok sokaságát, amelyek, mint véletlen tömegjelenségek hálózati elemzését végeztem el. Konkrét esetpéldákon keresztül vizsgáltam a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetek a kockázatok csökkentésére irányuló kockázatelemzési, kockázatkezelési gyakorlatait különböző közlekedési infrastruktúráin, illetve áruszállítási módokban, melyekhez elsődleges forrásként saját nemzetközi tapasztalataimat, illetve segítségnyújtási projektek értékeléséről készült beszámolókat. A biztonság elmélete, a védelemgazdaság és a védelmi kiadások összefüggéseinek tanulmányozása kapcsán felhasználtam Király László és Medveczky Mihály, 6 Deák Péter 7 és Balázs Judit, 8 Ethan Barnaby Kapstein, 9 Kalevi Jaakko Holsti 10 műveit. Tanulmányoztam a kockázatelemzés általános elméleti kérdéseit Mezey Gyula, 11 Terje Aven, 12 David Vose 13 munkáiban. A határbiztonság, a vám, illetve határmenedzsment terén Kovács Gábor, 14 Sándor Vilmos, 15 Bryan Barton, 16 Peter Chalk, 17 Catherine Truel, 18 Juha Hintsa, 19 Luc de Wulf és Omer Matiyahu, 20 Kenneth Christopher 21 írásaiban elemeztem. 6 Király László Medveczky Mihály: Védelemgazdasági ismeretek önkormányzati válságmenedzserek (védelmi igazgatási referensek) számára. Egyetemi kiadvány. ZMNE, Budapest, Deák Péter: A biztonság fogalmi és tartalmi megközelítése, új értelmezései. In. Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv. Osiris, Budapest, Balázs Judit: A gazdaság biztonságának megnövekedett szerepe. In. Deák Péter (szerk.): Biztonságpolitikai kézikönyv. Osiris, Budapest, Kapstein, Ethan Barnaby: The political economy of national security A global perspective. McGraw-Hill, New York, NY, USA, Holsti, K. J.: International Politics A framework for analysis. (7th ed.) Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, USA, Mezey Gyula: Döntés és kockázat Monográfia. Szent István Egyetem, Budapest, Aven, Terje: Risk Analysis: Assessing Uncertainties Beyond Expected Values and Probabilities. Wiley, Chichester, UK, Vose, David: Risk Analysis - A quantitative guide. Wiley, Chichester, UK Kovács Gábor: The role of the Hungarian National Police in the Transformation Process of the Turkish Border Policing System: Eu Twinning Project in Turkey. In. AARMS, NKE, Budapest. Vol. 12 No. 1 (2013) pp Sándor Vilmos et al.: Az államhatár rendészete és védelme. ZMNE, Budapest, Barton, Bryan (et al.): Expanded borders, integrated controls - Achieving national prosperity and protection through integrated border management. In. Bryan Barton Jeremy Andrulis (eds.) Border Management in the New Century - Emerging Trends and Best Practices. IBM Global Business Services, 2007, Somers, NY, USA. pp Chalk, Peter: Maritime Terrorism: Threat to Container Ships, Cruise Liners, and Passenger Ferries. In. Herbert-Burns et al. (eds.): Lloyd s MIU Handbook of Maritime Security, CRC Press, Boca Raton, FL, USA, pp Truel, Catherine: A Short Guide to Customs Risk. Gower Publishing, Farnham, UK

13 A hírszerzés alapú bűnüldözési mechanizmus, a felderítési ciklus, és a bűnelemzés témakörök kapcsán Urszán József, 22 Korinek László, 23 Kenedli Tamás, 24 munkáit dolgoztam fel. A konténeres szállítási infrastrukturák és az ellátási láncok kockázatainak értékelése kapcsán pedig Báthy Sándor, 25 Horváth Attila, 26 David Guerrero és Jean- Paul Rodrigue, 27 César Ducruet, Céline Rozenblat és Faraz Zaidi, 28 Kaiser Ferenc, 29 Sam J. Tangredi, 30 Tyson Macaulay 31 Henry Willis és David Ortiz 32 segítségével alakítottam ki kockázati értékelésemet. A hálózatok elemzése során pedig Barabási Albert-László, 33 Lakner Zoltán, 34 Duncan J. Watts és Steven H. Strogatz, 35 Thomas J. Mackin, Rudy Darken és Ted G. Lewis 36 kutatási eredményeit használtam fel. 19 Hintsa, Juha et al.: Customs risk management (CRiM): A Survey of 24 WCO Member Administrations. Cross-border Research Association, EPFL & HEC UNIL Lausanne, Switzerland, de Wulf, Luc Matiyahu, Omer: The Role of Customs in Cargo Security. In: Customs Modernization Handbook, The World Bank, Washington D.C., USA, Christopher, Kenneth: Port Security Management. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, Urszán József: A Harmony projekt: Európa stratégiai válasza a szervezett bűnözés kihívásaira. In. Nemzet és Biztonság, július. pp Korinek László: A rendőrség szerepe, funkciói és típusai. In. Hautzinger Zoltán - Verhóczki János (szerk.): Sodorvonalon - Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozat, Budapest, pp Kenedli Tamás: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, Budapest, Báthy Sándor: A honvédelmi célú tartalékok szerepe az ellátási láncban, Hadmérnök, 2008, III. évfolyam 3. szám. pp Horváth Attila: Characteristics of terror-threats in goods transportation, in AARMS, Vol. 8, No. 2, pp ; Horváth Attila: Hogyan értessük meg a kritikus infrastruktúra komplex értelmezésének fontosságát?, Hadmérnök, 5. évf. 1. sz pp ; Horváth L. Attila: A terrorizmus csapdájában. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2014.; Horváth, Attila: Mi indokolja az ellátási lánc biztonságával kapcsolatos kutatásokat? In. Réger Mihály (szerk.) International Engineering Symposium at Bánki (IESB 2012), konferencia kiadványa. Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérno ki Kar, Budapest Guerrero, David Rodrigue, Jean-Paul: The Waves of Containerization: Shifts in Global Maritime Transportation, Journal of Transport Geography, Volume 34, January 2014, pp Ducruet, César et al.: Ports in multi-level maritime networks: evidence from the Atlantic ( ) In. Journal of Transport Geography 18 (2010) pp Kaiser Ferenc: A blokád elmélete és gyakorlata a tengeri hadviselésben. In. AETAS Történettudományi Folyóirat, 22. évf. (2007.) 4. szám pp Tangredi, Sam J.: Tengeri hatalom: elmélet és gyakorlat. In.: Baylis, John et al. (szerk.): A stratégia a modern korban. Bevezetés a stratégiai tanulmányokba. Zrínyi Kiadó, Budapest, pp Macaulay, Tyson: Critical Infrastructure: Understanding Its Component Parts, Vulnerabilities, Operating Risks, and Interdependencies. CRC Press, Boca Raton, FL, USA, Willis, Henry H. - Ortiz, David S.: Evaluating the security of the global containerized supply chain, RAND Corporation, Santa Monica, CA, Barabási Albert-László: Behálózva Hogyan kapcsolódik minden egymáshoz, és mit jelent ez a tudományban, az üzleti és a mindennapi életben, első utánnyomás, Magyar Könyvklub, Ercsey-Ravasz M. (2012): Complexity of the International Agro- Food Trade Network and Its Impact on Food Safety. PLoS ONE 7(5): e doi: /journal.pone

14 Hazai és külföldi tudományos konferenciákon vettem részt, ahol publikáltam kutatásom időarányos eredményeit, illetve konzultációt folytattam hasonló területen kutató kollégákkal. Ösztöndíj, kutatóprogram, illetve szakmai tanulmány utak keretében ben az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnügyi Hírszerző Szolgálatánál (NCIS) 37 Pompidou ösztöndíjasként tanulmányoztam a felderítési információn alapuló rendvédelemnek 38 a nemzeti elemző-koordináló szervnél történő alkalmazását, illetve a Nemzeti Hírszerzési Model (NIM) 39 bevezetését ben az NSZK Szövetségi Vámigazgatás Kockázatelemző Központjában (Münster) tanulmányoztam a vámigazgatás legjobb kockázatelemzési gyakorlatait. A kikötői- és a konténeres áruszállító infrastruktúra biztonságát pedig 2012-ban Hamburgban tanulmányoztam. Szükség szerint interjúkat készítettem olyan személyekkel, akik a fenti kérdéskörök értelmezésében, illetve hipotézisek objektív értékelésében segítségemre lehettek. Az említett szerzők munkáin túl számos szerző megjelölése nélküli jelentést, elemzést tanulmányoztam, ezek mellett nyomon követtem sajtóban megjelent cikkeket, beszámolókat, illetve még publikálatlan elemzéseket, kéziratokat. A feldolgozott és hivatkozott irodalmakat az értekezés végén jegyzékbe szedtem. 35 Watts, D. J. - Strogatz S. H.: Collective dynamics of small-world networks. Nature, 1998, Vol pp Mackin, Thomas et al.: Managing Risk in Critical Infrastructures Using Network Modeling. In. Critical Infrastructure Protection: Elements of Risk. Critical Infrastructure Protection Program. George Mason University, Fairfax, VA, USA, pp.65-78; Lewis, Ted G.: Critical infrastructure protection in homeland security: defending a networked nation. Wiley, Hoboken, NJ, USA, National Criminal Intelligence Service 38 Az intelligence-led policing rendőrségi-rendvédelmi modell fogalom egységes magyar terminológiája még nem honosodott meg. Urszán József műveleti információ alapú rendészeti modellnek, (Urszán J: A Harmony projekt: Európa stratégiai válasza a szervezett bűnözés kihívásaira. In. Nemzet és Biztonság, július. pp.64-70), Kenedli Tamás hírszerzésalapú bűnüldözési mechanizmusnak (Kenedli Tamás: Elemzésközpontú információfeldolgozás a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni harcban. Doktori (PhD) értekezés, ZMNE, Budapest, p.100), Korinek László akadémikus pedig adatfeldolgozás által vezérelt rendőrségnek fordítja. (Korinek László: A rendőrség szerepe, funkciói és típusai. In. Hautzinger Zoltán - Verhóczki János (szerk.): Sodorvonalon - Tanulmányok Virányi Gergely 60. születésnapja tiszteletére. Magyar Rendészet-tudományi Társaság Határrendészeti Tagozat, Budapest, pp :155) A magam részéről felderítési információn alapuló rendvédelem kifejezést használom, amely az alternatívák közül megítélésem szerint a legszabatosabban adja vissza a dolog lényegét. 39 National Intelligence Model 14

15 1.5 AZ ÉRTEKEZÉS SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE A disszertáció első fejezetében indokolom a témaválasztás aktualitását, célkitűzéseket teszek a kutatásra vonatkozóan, illetve megfogalmazom a vizsgálandó hipotéziseimet. Szintén ebben a fejezetben ismertetem a kutatás során alkalmazott módszereimet és a vizsgálat során figyelembe vett legfontosabb forrásokat, a témámat érintő más kutatásokat. A második fejezetben a gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezetek, a vámigazgatásoknak az ország védelmi képességeiben betöltött szerepét vizsgálom meg arra keresve választ, hogy az ilyen szervezetek részét képezik-e az ország védelmi potenciáljának. Szintén itt végzem el makrogazdasági szintű elemzését az említett szervezetek feladatköreinek, az ezekhez rendelt erőforrásainak és ezek költség, illetve eredmény mutatóinak. Vizsgálatomban megkísérlem kimutatni, hogy ezek a tényezők között kockázati alapú összefüggés van. Az értekezés harmadik fejezetében végzem el a határellenőrzés kockázati értékelését. Több megközelítést alkalmazok, illetve a kockázatok egységes profilba szervezésére, felhasználására teszek javaslatot. A negyedik fejezetben az ellátási láncok, ezen belül pedig a nagy távolságban végrehajtott válságkezelést igénylő műveletek katonai logisztikai támogatásának kockázatait elemzem, illetve azok csökkentésére teszek ajánlásokat. Az ötödik részben a globális konténeres áruszállító rendszer biztonságát vizsgálom meg, illetve veszem számba az infrastruktúra sérülékenységének jellemzőit, megszakításmentes működésének, megóvásának szempontjait. A hatodik fejezetben a vámigazgatások működési területén a kockázatelemzési eljárások alkalmazási lehetőségeit, legjobb gyakorlatait tekintem át, illetve azzal foglalkozom, hogy ezek alkalmazásával miként sikerül a feladataik ellátását veszélyeztető kockázatokat csökkenteni. A hetedik fejezetben a globális illegális cigaretta ellátási lánc hálózati analízisét végzem el, illetve ennek alapján fogalmazok meg a kutatásom felhasználási területeit. 15

16 Végül az utolsó fejezetben összegzem kutatásom eredményeit kiindulási hipotéziseim igazolhatóságának összefüggésében, felsorolom azokat az eredményeket, melyeket új tudományos eredményeknek javasolok elfogadni, illetve eredményeim alkalmazására, a kutatási témám, vagy az ahhoz kapcsolódó területek további elemzésére teszek javaslatot. 16

17 2 A BELSŐ VÉDELMI ÁGAZATOK EGYIK ELEMÉT KÉPEZŐ VÁMSZERVEZET KÉPESSÉGEINEK MEGHATÁROZÁSA A kihívások, kockázatok, fenyegetések rendszerében az ország szakosodott szervei, szervezetei alkalmazásával igyekszik megvédeni érdekeit, biztosítani állampolgárainak a mindennapi élethez szükséges feltételeket. A Hadtudományi Lexikon a belső védelmi ágazatok szócikkében 40 a következőket írja: az ország alkotmányos belső rendjének fenntartására, védelmére szakosodott különböző belügyi, katonai, nemzetbiztonsági, valamint egyéb állam- és közigazgatási szervek, intézmények; együttesen jogilag szabályozott rendszert alkotnak. A belső védelem békében és háborúban egyaránt fontos része a honvédelemnek, ezért a belső védelmi ágazatok fejlettségi foka egyik meghatározó eleme az adott ország katonai potenciáljának. Gyakran felvetett kérdés, hogy a védelmi erőknek milyen képességekkel kell rendelkezniük? Milyen terhet kell az állami költségvetésnek, és ezen keresztül az adófizetőknek vállalni ahhoz, hogy az állam és annak polgárai biztonságban érezhessék magukat? Mekkora szervezetet, milyen felszerelést, milyen irányítási rendszert kell a rendelkezésre álló forrásokból létrehozni, illetve működtetni ahhoz, hogy a szervezet alkalmazása útján, a rájuk ruházott feladatok megvalósítása, vagy hatáskörök ellátásán keresztül garantálhassák a biztonságot az elvárt szinten? Az előbbi kérdéseket az állam belső védelmi ágazataira, ezen belül a rendvédelmi szervekre, illetve rendvédelmi feladatokat is ellátó szervekre vonatkozóan is célszerű feltenni. Mezey Gyula szerint a társadalom, a szervezetek szintjén a kockázat figyelembe vételének a célja végső soron az erőforrások, illetve ezen belül a költségvetés elosztásának a megindokolása. A szerző kockázatelemzéssel és kezeléssel foglalkozó monográfiájában arra az álláspontra helyezkedik, hogy a költségvetés felosztására nem áll rendelkezésre semmiféle természeti törvény, vagy következetes és világszerte 40 vö. Szabó József (szerk.): Hadtudományi Lexikon I-II, Magyar Hadtudományi Társaság, Budapest Szócikk: belső védelmi ágazatok p

18 elfogadott szabályrendszer. Ezzel szemben az a tapasztalat, hogy az erőforrásokkal ide értve a tartalékokat is olyan módon gazdálkodnak, hogy lehetőleg az összes ismert kockázatot csökkentsék. 41 Az pedig lehet tisztán kockázati kérdés, hogy mekkora, és milyen képességű szervezeteket tartunk fenn, hiszen egyrészt azt szeretnénk, ha a kockázatok jelentkezése esetén megfelelő eszközök álljanak rendelkezésre a kezelésükhöz, másrészt viszont csak akkora költségeket indukáló képességet szeretnénk fenntartani, amelyek feltétlenül szükségesek. Azonban az sem zárható ki, hogy az erre vonatkozó döntéshozatalnál nem ilyen szempontok játszanak döntő szerepet. Kutatásom során nem találtam sem a haderő, sem a rendvédelmi-, ezen belül a határbiztonsági szervekre vonatkozó, tudományos igényességgel megfogalmazott szabályrendszert, vagy éppenséggel ajánlást, amely levezette volna, hogy milyen kockázatokra, milyen költségvetés biztosítása mellett mekkora szervezetet kell, vagy célszerű fenntartani, annak milyen alapfeladatokhoz mekkora képességeket kell hozzárendelni, hogy azokat maradéktalanul elláthassák. Legfeljebb ambíciószintek léteznek, mint például a NATO tagállamoktól elvárt, hogy GDP 42 arányosan évi 2%- ot védelmi célokra fordítsanak; vagy egy másik példaként a vámigazgatások területéről Az egységes vámigazgatási eljárásrendről szóló 141/2004. (X. 26.) VPOP utasítás említhető. Az előbbi elvárással kapcsolatban tény, hogy a hadsereggel rendelkező 27 NATO tagállam 43 közül 14-nek a védelmi kiadásai az elmúlt tíz év alatt egyszer sem érték el ezt a szintet, ebből pedig 6 nagyjából ennek a felét fordította védelemre, 44 melytől függetlenül ezen országok is részesültek a kollektív védelmi szervezet által valamennyi tagja számára biztosított közjóból, a biztonságból. A jelenséget a biztonsági tanulmányok potyautas 45 magatartásnak nevezik, amely látszólag az ilyen magatartás következmények nélküliségével is együtt jár. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy a kockázatok mérséklésének, azok kezelésének anyagi terhét rövidebb, vagy hosszabb távon a szervezet, vagy a szövetség más tagjai 41 Mezey Gyula: i. m. (2009.) p Gross Domestic Product (GDP), azaz bruttó hazai össztermék 43 A NATO tag Izland nem rendelkezik szervezett haderővel. 44 SIPRI Military Expenditure Database. URL cím: xlsx (letöltve: ) 45 Kapstein, E. B.: i. m. (1992.) p.42,

19 viselik, de a kollektívan előállított közjóból a potyautas magatartást tanúsító is részesül. Mit értelmez egy vámigazgatás kockázatnak? A Vám Világszervezet a vámjogszabályokkal szembeni meg nem felelés lehetőségét 46 érti ez alatt. Egy EU-tag vámszervezet a feladatai ellátását akadályozó események bekövetkezését, vagy ennek lehetőségét kockázatnak. Így kockázat a Közösség vámterülete és harmadik országok között mozgó áruk beléptetésével, kiléptetésével, továbbításával, átszállításával és meghatározott célra történő felhasználásával, valamint a nem közösségi vámjogi helyzetű áruk jelenlétével kapcsolatos olyan esemény bekövetkeztének a valószínűségét, amely - megakadályozza a közösségi, illetve a nemzeti intézkedések helyes alkalmazását, vagy sérti a Közösség és tagállamai pénzügyi érdekeit, vagy veszélyezteti a Közösség biztonságát, a közegészségügyet, a környezetet vagy a fogyasztókat A Felülvizsgált Kiotói Egyezmény Általános Mellékletek, Útmutató 6. Fejezet: Meghatározások 4. pontja alapján. Revised Kyoto Convention General Annex Guidelines Chapter 6, 4. Definitions. p.8 URL cím: Workshop/009_101_213_Kyoto-Convention-Ch6-Customs-Control.pdf (letöltve ); évi XLI. törvény a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kiotóban, május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben, június 26-án létrehozott Módosító Jegyzőkönyvének kihirdetéséről (a továbbiakban: Felülvizsgált Kiotói Egyezmény a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról) 47 Az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) 0648 sz. Jelentése a közösségi és a hazai költségvetést megillető vámbevételek realizálása feltételeinek és a vámeljárások eredményességének ellenőrzéséről december. (letöltve: ) p.5 19

20 A vámigazgatás területéről idézett belső norma innen meríti a kockázatokat (köztük korrupciós jellegűeket is) és ezek csökkentése érdekében szigorúan elkülönített szerepköröket határoz meg vizsgálatot végzők, döntést hozók és ellenőrzők a vámkezelések elvégzésénél. Kétségtelenül csökkenthette volna az említett belső norma az alapfeladatok ellátása kapcsán jelentős veszteséget okozó kockázatokat, kiemelten pedig a korrupció nem kívánt hatásait. Ezzel szemben a norma jelentős létszámtöbbletet irányzott elő a vámkezelést végző szolgálati helyeken, mert a testület túl magasan (6 főben) határozta meg a vámeljárások lefolytatásához szükséges technológiai egység minimális létszámát, melynek többletterhét aztán maga a vámszervezet nem tudta, vagy nem akarta vállalni. 48 Ezek az esetek egyaránt illusztrálják, hogy a mégoly ritka kockázatok 1. ábra: A kockázatelemzés folyamatának fő lépései. (Szerkesztve Aven, T.: i. m. (2008.) p.9 alapján) figyelembe vételét tartalmazó szabályok is csak korlátozott módon tudják a védelem hatékonyságát befolyásolni, ha a döntéshozatal során mellőzik a kockázati megfontolásokat, vagy a szervezet következmények nélkül tartózkodhat a szabályok végrehajtásától. Nem véletlen, hogy kockázatkezelési modellek az elemzés döntéshozatal egységében gondolkodnak, mely szereplők működési területeinek metszetében a felülvizsgálat, a visszacsatolás, a rendelkezésre álló adatok, illetve az elemzés eredményének egyeztetése állnak. 49 A legjobb elemzés sem ér célt megfelelő döntéshozatal és végrehajtás nélkül. A hivatkozott esetekben ráadásul rossz példát 48 ÁSZ i. m sz. Jelentés (2006.) p vö. Vose, D.: i. m. (2008.) p.5 20

Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből

Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből Tanulmánykötet Magyar Hadtudományi Társaság Budapest 2013. Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből Kiemelten a közlekedési alrendszer Tanulmánykötet

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Tézisfüzet. Csaba Zágon pénzügyőr őrnagy. Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője

Tézisfüzet. Csaba Zágon pénzügyőr őrnagy. Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Tézisfüzet Csaba Zágon pénzügyőr őrnagy A gazdasági biztonságot garantáló fegyveres szervezet (vámigazgatás) szükséges képességei és kapacitásai meghatározását támogató kockázatelemzési eljárások című

Részletesebben

Adótudatosság a versenyképesség érdekében

Adótudatosság a versenyképesség érdekében Adótudatosság a versenyképesség érdekében Szalayné Ostorházi Mária főigazgató Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága 2013. november 20. 1 Miről lesz szó? Kutatás eredményei

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére

Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére Ikt.sz: 13-14/2015/221 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat és intézményei 2016. évi Ellenőrzési Tervére A Heves Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése

Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése ROBOTHADVISELÉS S 2009 Az informatikai biztonsági kockázatok elemzése Muha Lajos PhD, CISM főiskolai tanár, mb. tanszékvezet kvezető ZMNE BJKMK IHI Informatikai Tanszék 1 Az informatikai biztonság Az informatikai

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. július 8-án tartandó ülésére. Tárgy: Az Izsáki Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi Tartalom n Kockázat vs. megelőzés n A kockázat fogalma n Hol található a kockázat az új szabványban? n Kritikus megjegyzések n Körlevél n Megvalósítás

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi

Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola. Mintál Noémi Zrínyi Mikós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Mintál Noémi A tömegpusztító fegyverek elterjedését megakadályozni hivatott nemzetközi exportellenőrző rendszerek

Részletesebben

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia

A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca. Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia A Vám- és Pénzügyırség korrupció elleni harca Korrupció az igazságszolgáltatásban és a Bőnmegelızésben Konferencia Korrupciós cselekmények testületi megjelenési formái 1. tényleges ellenszolgáltatás igénylése

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26.

KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN 2015.05.26. A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉS (CBA) CÉLJAI A strukturális és beruházási alapok (ESB alapok) felhasználásának feltétele: a támogatás indokoltsága.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai

A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai A tőzsdén jegyzett gazdálkodók könyvvizsgálatának specialitásai Mádi-Szabó Zoltán 2010. november 18. és 22. AUDIT Tartalom A közérdeklődésre klődé számot tartó tó gazdálkodó dó fogalma Értékpapírt kibocsátó

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján

Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján 1145 Schenau, S.: A holland klímavédelmi politika értékelése a szatellit számla alapján (SEEA as a Framework for Assessing Policy Responses to Climate Change.) Fifth Meeting of the UN Committee of Experts

Részletesebben

Bevezetés az Informatikai biztonsághoz

Bevezetés az Informatikai biztonsághoz AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG SPECIÁLIS TÉMAKÖREI Hungarian Cyber Security Package Bevezetés az Informatikai biztonsághoz 2012 Szeptember 12. Mi a helyzet manapság az informatikával? Tévedni emberi dolog,

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály

A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon. Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály A fiskális keretrendszer megújítása az Európai Unióban és Magyarországon Tavaszi Zsolt főosztályvezető Államháztartási Szabályozási Főosztály Költségvetési fenntarthatóság és átláthatóság Válság államadósság

Részletesebben

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a kérdéskörhöz kapcsolódó jogszabályi változások hatásai

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások

A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai. dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése Az első 20 hónap tapasztalatai dr. Márkus Csaba, Igazgató, K+F és Állami Támogatások Tartalom Értékelés háttere, célja, módszertana Az értékelésnél

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2014. (XII.15.) KT.

Részletesebben

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban:

1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT. Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: 1.1. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSI ESZKÖZT 1. melléklet Az eszköz három fő folyamatot ölel fel három szakaszban: a pályázók kiválasztása (a táblázat 1. munkalapja); a projekt kedvezményezettek általi

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák

Jeney Petra. Évfolyamdolgozat témák Az ELTE ÁJK Nemzetközi jogi tanszék oktatói által fogadott évfolyam- és szakdolgozati témák (ellenkező jelzés hiányában más témák is szóba kerülhetnek, egyéni konzultáció után) Jeney Petra Évfolyamdolgozat

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A HORIZONT 2020 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI Ki pályázhat? A kedvezményezett lehet: Konzorcium Önálló jogi entitás Országokra vonatkozó szabályok Kutatók Kutatói csoportok Együttműködés Párhuzamos finanszírozások

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT

77/2013 - Követelmények és a gyakorlat. Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT 77/2013 - Követelmények és a gyakorlat Dr. Krasznay Csaba egyetemi adjunktus NKE KTK EFI IBT Bevezetés Lassan egy éve fogadták el az Ibtv.-t Lassan 3 hónapos a 77/2013 NFM rendelet Lassan itt a következő

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság 2011/0413(COD) 8.5.2012 VÉLEMÉNYTERVEZET a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről a Külügyi Bizottság részére a Stabilitási Eszköz létrehozásáról

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV

Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Egészségfejlesztés a színtereken CSELEKVÉSI TERV Az egészségterv (irányított célzott változás) Egy dokumentum (öt fejezet) Egy ciklikus működési mód adott színtérben élők egészségét hivatott támogatni,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez. A belső ellenőrzésről Mátészalka Város Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 4700 Mátészalka Hősök tere 9.sz. Tel:(44) 501-364 Fax:(44) 501-367 Száma:./2007. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez A belső ellenőrzésről Tisztelt

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 2010. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évi belső i terve a költségvetési szervek belső éről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet

Részletesebben

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése csoport A PHARE programok és az Átmeneti projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése 008 millió forint V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK Vizsgálatok dokumentációs rendszerének fejlesztése (00/08-.0.0) Felhalmozási

Részletesebben

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.

Homolka Fruzsina Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. A fenntarthatóság jelentősége a Jövő Élelmiszeripari Gyárában A környezeti hatások vizsgálatát szolgáló kutatási infrastruktúra az élelmiszeripari fenntartható fejlődés megvalósítására Homolka Fruzsina

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

ISEC program tapasztalatok és lehetőségek

ISEC program tapasztalatok és lehetőségek ISEC program tapasztalatok és lehetőségek Gyökös Melinda ISEC Szakmai Fórum Budapest, Miniszterelnöki Hivatal 2010. február 5. I. Az ISEC egyedi programról általában II. Az ISEC program célrendszere III.

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 4. sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége BESZÁMOLÓ Az EVDSZ 2011-2012. évi pénzgazdálkodásáról az EVDSZ Rendkívüli Kongresszus számára 2012. november 27. Az EVDSZ

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában

Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől. a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában Kunfehértó Község Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s a 2016. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyában (Képviselő-testület 2015.október 21-i ülésére) A 2016. évre

Részletesebben

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László

Adózási általános elmélet. EKF Csorba László Adózási általános elmélet EKF Csorba László A magyar államháztartás mérete, aránya az országhoz képest GDP Bruttó hazai termék GDP 47 (2005) 42 (2010)% az államháztartáson folyik keresztül Visegrádi országok:

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB35 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Vámjog és külkereskedelmi technika 1. 3. A tantárgy

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

Az Eiffel Palace esettanulmánya

Az Eiffel Palace esettanulmánya Az Eiffel Palace esettanulmánya avagy egy résfalas munkatér-határolás kivitelezői és tervezői tapasztalatai dr.deli Árpád műszaki igazgató HBM Kft., címzetes egyetemi tanár SZE 2014. november 18. SZE KOCKÁZATKEZELÉS

Részletesebben

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F)

Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Rangsorolás (N/P/L/F) 1. szint Végrehajtott folyamat PA 1.1 Folyamat-végrehajtás Rangsorolás (N/P/L/F) Indoklás (a hiányosan teljesülő eredmények megjelölésével) Célmeghatározás: A vizsgálati eljárás a felelős vállalkozás irányítási

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University

Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University Complex education system on disaster management at the Zrínyi Miklós National Defence University A katasztrófavédelmi oktatás komplex rendszere a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen Dr. Hornyacsek Júlia

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév

IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vám, jövedék. 2013/2014. I. félév IV. évfolyam Pü. Szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vám, jövedék 2013/2014. I. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ 2013/2014. tanév I. félév Tantárgy megnevezése Tantárgy jellege/típusa: Vám, jövedék Gazdálkodási modul

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014.

Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Gazdálkodószervezetek kockázatkezelési gyakorlata Magyarországon 2014. Aon felmérés összefoglaló eredményei Előadó: Rendesi János ügyfélkapcsolati igazgató e: janos.rendesi@aon.hu Aon Risk Solutions 1

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI KAR Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Beinschróth József Informatikai rendszerekkel támogatott folyamatok működésfolytonossági kérdései a védelmi szférában

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben