Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal"

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Ügyiratszám: JN/KTF/ /2015 Ügyintéző: Pocsaji Anikó Telefon: Tárgy: Előzetes vizsgálat elbírálása Hiv. szám: Melléklet: A TISZA-TK PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Szabadság út 150.) által Tiszapüspöki Gabona-feldolgozó Üzeme gázellátása nagynyomású földgáz célvezeték építése, üzemeltetése megvalósítani kívánt tevékenység előzetes vizsgálata során a következő döntést hoztam: Határozat A TISZA-TK PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Szabadság út 150.) által benyújtott Tiszapüspöki Gabona-feldolgozó Üzeme gázellátása nagynyomású földgáz célvezeték építése, üzemeltetése tárgyú beruházás előzetes vizsgálata eredményének és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. számú melléklet figyelembevételével megállapítom, hogy a tervezett tevékenység nem környezeti hatástanulmány köteles. Az eljárásban közreműködő szakhatóság előírásai: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 36600/2681-1/2015.ált. számú szakhatósági állásfoglalása: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.) a TISZA-TK PROJEKT Kft. (6500 Baja, Szabadság u. 150.) kérelmére indult, Tiszapüspöki gabona-feldolgozó üzem földgáz célvezeték építésére vonatkozó előzetes vizsgálat elbírálásának hatósági eljárásában megküldött /2015. számú szakhatósági megkeresésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja: A tevékenység engedélyezéséhez előírásokkal hozzájárulok. Előírások, feltételek: A földgáz vezetékek nyomáspróbájához felhasznált, majd ülepített víz elhelyezési módjának kiválasztásakor figyelembe kell venni a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt Szolnok, Pf. 25. Telefon: (56) Fax: (56) Honlap:

2 2/7 Korm. rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait. Az építési, kivitelezési munkálatok csak oly módon végezhetőek, hogy a csapadékvíz és a talajvíz ne szennyeződhessen. Vízszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni Igazgatóságunknak. Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló fellebbezésnek helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Eljárási költségre vonatkozó rendelkezések: Az engedélyes/kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat [ ,- Ft] megfizette. Egyéb eljárási költség nem merült föl. Tekintettel arra, hogy döntésemet ügyintézési határidőn belül hoztam meg igazgatási szolgáltatási díj visszafizetési kötelezettség nem áll fenn. A kötelezettségek önkéntes végrehajtásának elmaradása esetén az engedélyessel, mint kötelezettel szemben az alábbi intézkedésekkel, szankciókkal élek: A meghatározott cselekmények végrehajtása érdekében - ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható - a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabok ki. Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. Határozatom ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de 2 példányban a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához benyújtható fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés díjköteles. A jogorvoslati eljárás díja a meghatározott díjtétel 50%-a. Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységeknél és az előzetes vizsgálat esetén a természetes személyek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az 1. melléklet I-V. pontjában meghatározott díjtétel 1%-a., amit a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kormányhivatal számú számlájára kell teljesíteni. A befizetést igazoló bizonylatot (vagy annak másolatát) a fellebbezéshez kell csatolni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs mód. Indokolás A TISZA-TK PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6500 Baja, Szabadság út 150.) március 18-án benyújtotta a környezetvédelmi hatósághoz az LPG Project Mérnöki által február hóban összeállított Tiszapüspöki Gabona-feldolgozó Üzeme földgáz célvezetékéhez tárgyú dokumentációt. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Rendelet] 3. számú mellékletében, a melléklet 77.

3 3/7 pontjában (Földgázelosztó vezeték (40 bar-ra tervezett üzemi nyomástól)) szerepel, így a felügyelőség döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A Rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy A környezethasználó köteles előzetes vizsgálatot kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósulását tervezi, amely a) az 1. számú vagy a 3. számú mellékletben szerepel. A kérelem nem felelt meg a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, ezért /2014., /2015., számon a hiánypótlásra felhívást bocsátottam ki. A hiánypótlást teljesítését követően az engedély kiadásának akadálya nincs. Az ügyben a jogszabály szerinti ügyintézési határidő: 45 nap Az ügyintézési határidőbe nem számít bele: Hiánypótlás teljesítésének ideje a szakhatóság eljárásának időtartama. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított évi CXL törvény (továbbiakban Ket.) 37. -ban rögzített kötelezettségemnek eleget tettem és megállapítottam, hogy a kérelem megfelel a jogszabályokba foglalt tartalmi követelményeknek, továbbá a Ket. 50. (1) bekezdés alapján a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztáztam. A Ket. 29. (6) bekezdés, továbbá a Rendelet 3. (3) és (4) bekezdések szerint, az ügy az érintett Jegyző közreműködésével, a környezetvédelmi hatóság honlapján, faliújságán, valamint a kormányzati rendszeren közhírelve lett. A nyilvánosság észrevételt nem tett. A megállapított tényállás: A beruházás célja a TISZA-TK Projekt Kft. által tiszapüspökiben létesítendő gabona feldolgozó üzem működési energiaellátása. A vezeték nyomvonala a Hajdúszoboszló-Vecsés Közép-Magyar Földgázszállító vezeték törökszentmiklósi szakaszoló állomásán kialakítandó szűrő-és mérő állomás területéről indul. Végpontja a Tisza-TK Gabona-feldolgozó Üzemének területén létesülő gázfogadó állomás. A Tiszapüspöki 098/19; /51; /53; /55; /56; /58; 099; 0100/2; 0100/72 hrsz.-ú ingatlanok a hatályos jogszabályok alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt és nem szerepelnek a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet mellékleteiben, így nem Natura 2000-es területek. Az érintett ingatlanokon védett, fokozottan védett növény-, illetve állatfaj előfordulásáról nincs tudomásunk. Az 1324 m hosszú DN 250-es gázvezeték építésénél legnagyobb mennyiségben keletkező föld hulladék az építés során visszaépítésre kerül, illetve építési területen kívül kezelendő jelentős hulladékképződéssel nem kell számolni, továbbá a megvalósulás, a működés és a megszüntetés során olyan hulladékok keletkeznek, amelyek megfelelő kezelése megoldható. A benyújtott elővizsgálati dokumentáció alapján a tervezett földgáz célvezeték létesítése és üzemelése során levegővédelmi szempontból nem várható lényeges környezeti hatás. Az építésre vonatkozó műszaki, talajvédelmi és környezetvédelmi intézkedéseket betartása mellett környezeti károsodás a földtani közegben nem történik. Szennyezést csupán az építés és anyagmozgatás során használt gépekből elfolyó olajszármazékok okozhatnak, amely a gépek rendeltetésszerű használata, és megfelelő karbantartása esetén elkerülhető. Az LPG Projekt Mérnöki Iroda Kft. előzetes vizsgálati dokumentációja, valamint a régészeti lelőhelyek

4 4/7 és műemlékek nyilvántartási adatai alapján megállapításra került, hogy a tervezett beruházás az örökségvédelmi hatósági nyilvántartásában szereplő 84115, azonosító számú régészeti lelőhelyeket érinti. A beruházással érintett régészeti lelőhelyeket adattári adatokból és topográfiai kutatásokból ismerjük. A lelőhelyeken még szisztematikus régészeti kutatás, teljes felületű feltárás nem történt, ezért igy nem ismerjük a lelőhelyek vertikális és horizontális kiterjedését, állapotát és intenzitását, illetve a korábbi esetleges bolygatás, mértékét. A beruházás alkalmával érinthetnek feltáratlan, érintetlen lelőhelyrészeket. Tárgyi beruházás megvalósítása során felhívom a figyelmet az alábbiakra: A tárgyi beruházáshoz kapcsolódó elsődleges földmunkák csak régészeti megfigyelés mellett végezhetők. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a területileg illetékes megyei hatókörű városi múzeummal, állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről. Az engedélyes tartozik a munkák megkezdése előtt 20 nappal, írásban dokumentálható módon (fax, levél) értesíteni a területileg illetékes megyei hatókörű városi múzeum régészeti osztályát (Damjanich János Múzeum 5000 Szolnok Kossuth L. tér 4. mb. régészeti osztályvezető: Dr. Tárnoki Judit 56/ ), hogy a munkálatokat figyelemmel kísérhessék. Ha a régészeti megfigyelés során a lelőhelyek olyan új tulajdonságai válnak ismertté, amelyek a tudományos ismereteket várhatóan érdemben vagy új információkkal gyarapítja, akkor a lelőhelyek beruházással kapcsolatos földmunkákkal érintett részén teljes felületű feltárást kell végezni. Ha a régészeti megfigyelés során régészeti bontómunka válik szükségessé, akkor - legalább a beruházási földmunkával érintett mélységig - az előkerült régészeti jelenség vonatkozásában a régészeti bontómunkát és az elsődleges leletfeldolgozást a régészeti megfigyelés keretében kell elvégezni. A tárgyi létesítmény használatba vételének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása. Az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, jogosultság gyakorlása lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A tervezett tevékenység, létesítmény. a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozhatja. Amennyiben a tevékenység termőföldet érint, a beruházás kivitelezési munkálatainak megkezdése előtt, a termőföld végleges vagy időleges más célú hasznosítási eljárást a területileg illetékes Törökszentmiklósi Járási Hivatalnál le kell folytatni. A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény 43. (1) bekezdése alapján,.a beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak. A mellékelt dokumentáció szerint a gázvezetékkel kapcsolatos földmunkák kivett külterületen történnek, mezőgazdasági területet nem érint a beruházás. Amennyiben termőföld végleges más célú hasznosítási hasznosítására kerülne sor, az engedélyezési eljárásban illetékes ingatlanügyi hatóság szakhatóságként bevonja a talajvédelmi hatóságot. A kivitelezési munkálatok során keletkező hulladékot termőföldön elhelyezni tilos. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Korm. rendelet 28 (3) bekezdése, valamint a 5. sz. melléklet II.

5 5/7 táblázata alapján az eljárás során bevonandó szakhatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya 36600/2681-1/2015.ált. számon a rendelkező részben szereplő előírásokkal, az alábbi indokolással adta meg állásfoglalását: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hivatkozott számú május 7. napján érkeztetett - megkeresésével a TISZA- TK PROJEKT Kft. kérelmére indult, Tiszapüspöki gabona-feldolgozó üzem földgáz célvezeték építésére vonatkozó előzetes vizsgálat elbírálásának hatósági eljárásában az Igazgatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg. A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet II. részének 3. pontja alapján a fenti tevékenység előzetes vizsgálatának hatósági eljárásában a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, valamint a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol. A szakhatósági megkeresés mellékleteként elérhetővé tett előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a fent hivatkozott szakkérdés tekintetében az alábbiakat állapítottam meg: A vizsgált tevékenység - a nyomáspróbához szükséges vízmennyiség beszerzésén túl - vízellátást, valamint csapadék- és szennyvízelvezetést nem igényel. Vízbázis védőterületére, védőidomára, a mederfenntartásra, árvíz, és jég levonulására hatást nem gyakorol. Megállapítható, hogy vízvédelmi szempontból a létesítmény megvalósítására vonatkozó kizáró ok nem merül fel. A rendelkezésemre álló iratok érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. -a (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam. A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét a Ket. 44. (9) bekezdése zárjaki. Az Igazgatóság szakhatósági hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése, továbbá a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. (3) bekezdése és az 5. sz. melléklet II/3. pontja, illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. (2) bekezdése és 2. mellékletének 10. pontja állapítja meg. A Hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító, valamint a döntést megalapozó jogszabályhelyek: A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm.rendelet.

6 6/7 A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Korm. rendelet 8. (2) bekezdés és a 1. sz. melléklet 9. pontja, valamint a Korm. rendelet 23. (1) bekezdése. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 77. pontja szerint a tervezett beruházás a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdés a) pontja kimondja, hogy A környezethasználó köteles előzetes vizsgálatot kezdeményezni a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósulását tervezi, amely a) az 1. számú vagy a 3. számú mellékletben szerepel. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5 (2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja. A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló ([II. 11.) Korm. rendelet A termőföld védelméről szóló évi CXXIX. törvény Felhívtam az engedélyes figyelmét a meghatározott cselekmény végrehajtásának lehetőségére. A végrehajtást a Ket szabályozza. A Ket. 98. (1) bekezdésben rögzítettek szerint az elsőfokú határozat ellen fellebbezésnek van helye. A Ket. 99. értelmében a fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni. A jogorvoslati eljárás díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló, módosított 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. (5) bekezdés alapján az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjtételének 50 %-a. Szolnok, június 22. Dr. Kállai Mária kormánymegbízott nevében és megbízásából kiadmányozó: Dr. Nemes Gábor Főosztályvezető helyettes Értesítést kapnak: 1./ TISZA-TK PROJEKT Kft. Tértivevénnyel 6500 Baja, Szabadság út / Tiszapüspöki Község Jegyzője (+kísérőlevél) 5211 Tiszapüspöki, Fő u / Törökszentmiklós Város Jegyzője (+ kísérőlevél) 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. út / Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály hivatali kapun

7 7/7 5./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály hivatali kapun 6./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 5000 Szolnok, József Attila u / Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5000 Szolnok, József A. u / JNSz KH KTFőosztály KHKEO 9./ JNSz KH KTFőosztály HNYR 10./ Irattár Azonosító adatok: I. Ügyfélre vonatkozó információk: 1. Ügyfél neve: TISZA-TK PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Ügyfél KÜJ száma:

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítom,

HATÁROZAT. megállapítom, Iktatószám: 1421-15/2015. Előadó: Czigány András dr. Ötvös Tünde Tárgy: KÜJ: KTJ: Hegyhátmaróc 080/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett állattartási technológia módosításának és bővítésének előzetes vizsgálati

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu

: 06-56-512-321 Melléklet: 3 pld dokumentáció : 06-56-512-337 + VF1413-00447 számla E-mail: laszlo.remenyik@mbfh.hu MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A HATÁROZAT 2014.02.05-től JOGERŐS Ikt. szám: SZBK/1895-25/2013. Hiv. szám: UA001500/K-918/2013. Üi: Remenyik László Ügyintézőjük: Kiss Valéria

Részletesebben

HATÁROZAT. engedélyezi

HATÁROZAT. engedélyezi MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/321-18/2014. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Hiv. szám:- Ügyintézőjük:-

Részletesebben

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T

Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélye H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 33084-12/2012. Tárgy: Gyömrő, Puky u. szennyvíz elvezetésének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. KTD EÁKT Hatósági és Társadalmi Kapcsolatok

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2014. március 19-én DOLO-MOBIL Általános Szállítási

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG HATÁROZAT ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471. Telefon: Központi: 96/524-000, Ügyfélszolgálat: 96/524-001 Fax: 96/524-024 web:

Részletesebben

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG PÉCSI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 7623 PÉCS, JÓZSEF ATTILA U. 5. 7602 Postafiók 61 (06-72) 314-952, 510-366 Fax: 510-367 E-mail: pbk@mbfh.hu Jogerőre emelkedett: 2010. szeptember 17-én RAG Hungary West Kft. Iktatószám:

Részletesebben

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246 : (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 E- mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu Internet:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1747-5/2012. Tárgy: A LAB-NYÚL Kft. alsótoldi telepének korszerűsítése,

Részletesebben

építési engedélyt megadja,

építési engedélyt megadja, Szolgáltatásminőség-felügyeleti kompetencia központ Iktatószám: TU/30653-16/2011 Tárgy: Oláh és Társa Kft. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 92.343-1-5/2013. Ea.: Dr. Kiss Renáta Kovács Tibor (táj- és természetvédelem) Filakné Enyedi Andrea (hulladékgazd. + összefogó)

Részletesebben

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT

Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT Szabályozásfelügyeleti kompetencia központ Iktatószám: SU/5642-18/2012 Tárgy: Magyar Telekom Nyrt. építési engedélyezési ügye HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 3576-3/2012. Tárgy: Horváth Krisztián egyéni vállalkozó, Tápiószele,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ügyszámunk: 16912/2013. Iktatószámunk: 82125/2013. Ügyintézőnk: Várdai Enikő dr. Réthi Ákos Tárgy: Székesfehérvár, Sóstó helyi

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyszám: 93061-2-20/2013. Ea.: dr. Varga Szilvia M. ea.: Sivók Gábor Dr. Jenei Mária Tárgy: Vízjogi létesítési engedély H A

Részletesebben

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT

Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL. Közlckcdési Felügyelöségc Útügyi Osztály HATÁROZAT ., r:: i.r~vatal JOG!::RŐS ÉS VÉGREHAJTHATÓ ~.1.,0.. r rj. (;. _.., Debrecen, 20... év.. ~~~.~.hó... nap HAJDU- BIHAR M EGYEl,, L )..:..._..._.. ~ KORMÁNYHIVATAL ~~- Ügyiratszám: IX-T -002/328-25/2012.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély Ügyszám: 25265/2013. Iktatószám: 19568/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300

VISZ-FUVAR KFT. Eger Szolárcsik u. 7. 3300 Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.:1029/1/2010 Jogerős: 2010.03.05. Ü.i.: Kasó Attila VISZ-FUVAR

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1908-9/2012. Tárgy: Budapest XII. kerület, Irhás-árok mederrendezése,

Részletesebben

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T

Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: Ügyintéző: Szerv. egység: Telefon: 883-9/2015. Rőczeyné Takács Anikó Bányászati Osztály (06-88) 576-635 Tárgy: Hiv. szám: Melléklet: Öskü 071/10 hrsz.-ú ingatlant ellátó középnyomású földgázelosztó

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 23593-15/2011. Tárgy: Kerepesi Business Park + Hotel építésének

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 19.493-6-22/2010. Tárgy: Szegedi Vízm Zrt., Szeged, Méntelepi Ea.: Nagyné Korek Katalin Fehér-tó rehabilitáció környezetvédelmi

Részletesebben

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FOFELÜGYELOSÉG Iktatószám: 14/1194-26/2013. Eloadók: dr. Pósalaky Zita Tulipán Tibor Riczkó László Mezei Antal Dr. Konecsny Károly Tárgy: A Mészko

Részletesebben

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. : (56) 512-319, (56) 512-320; Fax: (56) 512-337 Ü.i.: (56) 512-331; E-mail: miklos.szabo@mbfh.hu : 5001Szolnok,

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben