Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS*"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Információs társadalom és közigazgatás Az információs társadalom fogalma, tartalma kapcsán elsősorban az informatika és a kapcsolódó technológiák térnyerésére, az internet jelentőségének felértékelődésére, és általában a társadalmi-gazdasági megújulás lehetőségére kell gondolunk. A technikai, technológiai fejlődés által generált lehetőségek új távlatokat nyitnak a társadalmi, a gazdasági, és a politikai életben. Tekintettel arra, hogy a közigazgatás is szerves része mindennapi életünknek, természetes, hogy arra is komoly hatást gyakorolnak ezek a változások. Léteznek monográfiák, melyek bizonyítékai annak, hogy a technikai eszközök, különösen pedig a számítástechnika relatíve régóta segíti a közigazgatást feladatai teljesítésében. 1 Nem kell másra gondolnunk, mint a különböző nyilvántartások gépesítésére, adatbázisok kialakítására, a belső folyamatok automatizálására. Napjainkban viszont egyre inkább azt érzékelhetjük, hogy a technológiai fejlődés mindennapokban is megjelenő eredményei fellelhetők nemcsak a közigazgatáson belül, hanem az állam és az ügyfelek közötti kapcsolatrendszerekben is. 2 Ma már elmondhatjuk, hogy e fejlődés eredményei nem csak fizikai, technikai értelemben bírnak jelentőséggel, hanem megjelentek a jogi szabályozásban is, melynek ténye hosszabb távon minőségi változást eredményezhet a közigazgatás és az állampolgárok közötti viszonyban. 3 A világ tehát változik, és vele együtt változunk mi is, akik benne élünk. Ezzel egy időben pedig megváltoznak elvárásaink, megváltoznak bizonyos fogalmak tartalmi elemei is. Éppen a fokozódó és folyamatosan változásban lévő, bővülő elvárások késztették arra a végrehajtó hatalmat, hogy másként ' DR. CSÁKI GYULA BALÁZS egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem ÁJK, Közigazgatási Jogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Lásd például: Kalas Tibor, Számítógép az államigazgatásban, KJK Budapest, Lásd erről részletesen: Balogh Zsolt György: Az infokommunikációs jogról, Infokommunikáció és jog, évi 2. szám. 3 Polyák Gábor: Az elektronikus közigazgatás néhány szabályozási kérdése, Magyar Közigazgatás, évi 7. szám, pp

2 284 Csáki Gyula Balázs kezdje kezelni a mind ez ideig alattvalóknak" tekintett polgárait. A parancsoló közigazgatás képe már a XX. század első felében megkopottá vált, a hierarchikus viszonyok primátusa körül megjelentek az első szarkalábak. A Max Weber által definiált közigazgatást hierarchikus szervezeti felépítés, igazgatási szakértelem, professzionalizmus és politikai neutralizmus jellemezte, melynek elsődleges célja az állam által kitűzött célok megvalósítása. 4 Ezen európai gyökerű közigazgatás-felfogással szemben az angolszász modellben más talajon formálódtak a végrehajtó hatalom szerepvállalásának körvonalai. A közérdek feltétlen primátusával szemben itt az érdekek közötti harmonizáció, az egyensúlyi rendszer elsődlegessége került kidomborításra. Utalnunk kell emellett azon törekvésekre is, melyek során először jelent meg a gazdasági tapasztalatok beemelésének lehetősége a közigazgatásba. Gondoljunk csak a racionalizálási, hatékonyság-javítási vizsgálódásokra és törekvésekre Fayol és Taylor munkáiban, melyek olyan hatással voltak, hogy az Egyesült Államokban Hoover elnök is alkalmazta azokat. 5 E fejlődési ívnek olyan komoly hatása volt az adminisztrációra, hogy a nyolcvanas évekre már konkrétan megfogalmazásra kerültek azok a - tudományosan is megalapozott - nézetek, melyek szerint az igazgatási feladatokat érdemes volna a versenyszférának átadni, a hatékonyabb működés érdekében. így jelent meg, és teljesedett ki például később a New Public Managementnek (NPM), illetve New Governancenak nevezett mozgalom. 6 Az NPM lényegét a valós folyamatok eszközeinek, céljainak, és tapasztalatainak tudományos igényű rendszerezésében, a tapasztalatok új elgondolásokkal és elméletekkel való kiegészítésében lehet meghatározni. Gyakorlatilag a közintézmények modernizációjával, és a vezetés új formáival foglalkozik", célja pedig az állam és a közigazgatás gazdasági modernizációja" 7 Az elektronikus közigazgatás fogalma Témánk szempontjából az egyik legnehezebb feladat annak tisztázása, hogy valójában hol is helyezhetjük el az elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályokat a jogrendszerben. Egyfelől könnyű dolgunk van, hiszen a közjogba történő besorolás nem követel további magyarázatot: közigazgatással kapcsolatos szabályozásról van szó, nem véletlen tehát az sem, hogy a jogalkotó 4 Lőrincz Lajos: Új irányzatok a közigazgatás fejlődésében in: Magyar Közigazgatás, évi 12. szám, 705. p. Ivancsics Imre-Fábián Adrián: Bevezetés a közigazgatástanba, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, p. 6 Lásd erről bővebben: Lőrincz Lajos: Új i. m., pp. 7 Lásd ertől bővebben: Ivancsics Imre-Fábián Adrián: i. m pp.

3 Elektronikus ügymenet a közigazgatásban 285 az általános eljárási kódexbe helyezte az elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseket. Másfelől nem egyszerű a helyzet, ha az infokommunikációs jog, annak is közjogi vonatkozásai oldaláról vizsgáljuk meg a kérdést. E tekintetben ugyanis a jogtudomány részének tekinthető, de önálló jogágnak nem minősülő jogterületről beszélhetünk, melynek részét képezi az elektronikus közigazgatásra vonatkozó szabályok összessége. Még nehezebb feladatot vállal az, aki megkísérli megadni az elektronikus közigazgatás fogalmát, ugyanis kikristályosodott, és a tudományos többség által elfogadott álláspont nem létezik a tárgyban. A fogalomalkotást megnehezíti, hogy a klasszikus", közigazgatási jog által használt fogalmak nem emelhetők át az elektronikus közigazgatás világába minden további nélkül. Ennek oka, hogy az elektronikus közigazgatás (röviden e-közigazgatás, vagy szinonim, de angol eredete ellenére általánosan használt megjelölésben: e- govemment) tartalmilag nem kizárólag a közigazgatás területén felbukkanó jelenség, hanem tetten érhető a bíróságokon (elsősorban a cégeljárásban) és - az állam szolgáltató szerepének erősödésével minden olyan területen, ahol a szolgáltató jelleg közjogi elemekkel keveredik. Az egyes vonatkozó álláspontok számbavételével az a célunk, hogy minél átfogóbb képet adjunk az elektronikus közigazgatás tartalmának megértéséhez. A Ket. indokolása szerint: Az elektronikus kormányzat (ekormányzat) kifejezés mára mind a köznyelvben, mind az állami zsargonban egy univerzális jövőképjavító tényezővé nőtte ki magát. Hatóköre túlteijed a szorosan vett államigazgatáson, központi kormányzati igazgatáson, átfogja a teljes közigazgatást, és az azon kívül eső közösségi szolgáltatásokat is." Látható, hogy maga a jogalkotó is az angol kifejezés tükörfordítását használja (egovernment), így azonban zavaró lehet, hogy a fogalom kibontásában a teljes közigazgatás szerepel. Verebics János adja meg a legtágabb meghatározást. Szerinte az elektronikus közigazgatás az infokommunikációs technológiák és az informatikai eszközök állami szervek által történő felhasználása" 8 Ezzel a definícióval valóban minden biztosan és esetlegesen a témához tartozó kérdéskör vizsgálat tárgyává vonható, de a fogalom talán a túlzottan általánosnak mondható. Az elektronikus közigazgatás Polyák Gábor szerint a következő:,az elektronikus kormányzás legszélesebb értelemben a digitális információs és kommunikációs technológiák alkalmazását jelenti a kormányzat és a társadalom közötti kapcsolatrendszerekben. Az elektronikus kormányzat megvalósítása az igazgatás minden szintjét érintő olyan modernizációs folyamat, amelyben a technológiai fejlődésre alapozva végső soron a kapcsolatrendszerek minőségi 8 Verebics János, Elektronikus kormányzat és jogi szabályozás Infokommunikáció és Jog, évi 1. szám., p. 1.

4 286 Csáki Gyula Balázs átalakulása megy végbe." 9 Ez a fogalom kellően precíznek de nem túl kirekesztőnek mondható, igaz ugyan, hogy itt is szinonimaként jelenik meg a kormányzat és a közigazgatás kifejezés. Végső meghatározásként azonban helyes úton járunk, ha ez utóbbi fogalom első részét alkalmazzuk az elektronikus közigazgatásra, és feloldjuk a szinonimák okozta esetleges feszültséget azzal, hogy azt mondjuk: az elektronikus közigazgatás tág értelemben az infokommunikációs technológiák alkalmazását jelenti az állam és a társadalom közötti kapcsolatrendszerekben, szűk értelemben pedig a jogszabályok által meghatározott elektronikus ügyintézésre vonatkozó szabályok összességét értjük alatta. A továbbiakban erről a szűkebb értelmezésről lesz szó, azon belül is a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényben (Ket.) lefektetett szabályokat vesszük számba. Az Európai Unió által támasztott követelmények Az uniós tagsággal összefüggő, a tagállamok közeledésével kapcsolatos problémák kezelésében, orvoslásában az ezzel kapcsolatos uniós szintű együttműködésben egyre komolyabb szerepet kap a tagállami közigazgatás, illetve a közigazgatási rendszerek együttműködése. S mint ahogyan a közigazgatás működése közvetlen hatással van az állampolgárok mindennapi életére, az Európai Unió sem tekinthet el attól a - bár jelenleg még távoli - célkitűzéstől, hogy a tagállamok közigazgatását összehangolja. Az alkotmányozási folyamat zsákutcája azonban azt sejteti, hogy ez a folyamat - bár központi, szupranacionális koordináció mellett - mégis lényegileg alulról" szerveződve fog megvalósulni. Mindezek mellett az is igazolható, hogy a bővítés, és a társadalmi célok közösségi szintű megvalósítása folyamatában a szupranacionális szervek egyre inkább szétfeszítik" a tagállami közigazgatásba való beavatkozás tilalmát. Példa lehet erre a NUTS rendszer szerinti területi egységeknek való megfelelés követelménye, illetve olyan szervek létrehozásának kötelezettsége, melyeket tagállami szinten kell életre hívni annak érdekében, hogy részt vegyenek a Strukturális Alapokból származó források felhasználásának koordinációjában, megkönnyítve ezzel a közösségi ellenőrzés feladatait. Témánk szempontjából pedig ilyennek tekinthető az elektronikus közigazgatás megvalósítása tekintetében a tagállamok számára az Europe kezdeményezés részeként kötelezően előírt 20 (12+8) szolgáltatás elérhetővé tétele elektronikus eszközök útján, melyből 12 az állampolgárok, 8 pedig az 9 Dósa Imre-Polyák Gábor: Informatikai jogi kézikönyv, Budapest, KJK-Kerszöv, p. 243.

5 Elektronikus ügymenet a közigazgatásban 287 üzleti szféra számára nyújtott szolgáltatások körét foglalja magában. Nézzük ezeket részletesen: 10 Az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások körébe a következők tartoznak: - adóbevallás benyújtása, értesítés a kivetett adóról a jövedelemadó tekintetében; - munkanélküliek álláskeresésének támogatása; - egyes társadalombiztosítási szolgáltatások igénybevétele; - személyazonosításra alkalmas dokumentumok kezelése; - épjármű-nyilvántartás; - építési engedély iránti kérelem benyújtása; - rendőrségi bejelentések; - közkönyvtárak adatbázisainak elérése; - anyakönyvi okiratok kiadására irányuló kérelmek; -jelentkezés a felsőoktatási intézményekbe; - lakcímváltozás bejelentése; - bizonyos egészségügyi szolgáltatások (pl.: tanácsadás) igénybevétele. Az üzleti szféra tekintetében a következő kör került meghatározásra: - munkáltatókat terhelő járulékok megfizetése; - társasági adóval kapcsolatos eljárás; - áfa-bevallással kapcsolatos eljárás; - gazdasági társaságok nyilvántartásba vétele; - statisztikai adatközlési kötelezettségek teljesítése; - vámnyilatkozatok elektronikus úton történő benyújtása; - környezetvédelmi engedélyekkel kapcsolatos eljárás; - elektronikus közbeszerzés. Mint látható, az Európai Unió részéről sokkal inkább a szolgáltatási jelleg erősítésének elvárását tapasztalhatjuk, semmint olyan követelmények meghatározását, melyek a közigazgatás minden szegmensében lehetővé teszik az elektronikus út igénybevételének lehetőségét. Annak érdekében, hogy ez a gondolkodásmód hasonlóképpen ivódjon be minden tagállam jogrendszerébe, az Európai Közigazgatási Tér, valamint ennek utóbbi időben végbemenő szerep- és feladatváltozása komoly szerepet játszik. Újfajta felfogás jelent meg e tekintetben az Európai Unióban is. A távlati cél immáron az, hogy a közigazgatási szolgáltatások egységes színvonalon legyenek elérhetők az 10 Budai Balázs Benjámin-Sükösd Miklós (szerk.): M-kormányzat M-demokrácia, Akadémiai Kiadó, Budapest, pp.

6 288 Csáki Gyula Balázs Európai Unió minden tagállamában. Ez azt jelenti, hogy nem a szervezet, hanem a szolgáltatások oldaláról kell az egységességet megvalósítani." E folyamatban komoly szerepet kap az elektronikus közigazgatás kérdése. A jogi szabályozás tekintetében formálisan eleget tettünk a meghatározott követelményeknek. A Kormány a 20 szolgáltatás tekintetében 5 prioritás-csoporton belül, 27 konkrét közszolgáltatásban határozta meg az elektronikusan ellátandó szolgáltatások körét. 12 Sajnos a magyar jogalkotásra és reformokra jellemző ugyanakkor - mint az a fentiekből is látható a követelményeknek való, csupán látszólagos megfelelés. A magyar jogi szakirodalomban többször úgy hivatkozzák a Kormány által meghatározott feladatokat, hogy mindig kihangsúlyozásra kerül annak ténye, hogy az EU elvárásaihoz képest (20 szolgáltatás) héttel többet tudott vállalni a magyar közigazgatás. 13 Objektívebb jellegű elemzést is találhatunk, mely úgy fogalmaz, hogy az Európai Unió által meghatározott 20 szolgáltatás a magyar közigazgatásban 27 szolgáltatásként jelenik meg" Ezt a szerző azzal magyarázza, hogy az EU közszolgáltatásokról beszél, nem pedig konkrét közigazgatási ügyekről. 14 Meglátásunk szerint ez nem helyes megközelítés. A két lista összevetéséből ugyanis világosan kitűnik, hogy az Unió listájában eleve nem 20, hanem ténylegesen 24 szolgáltatás szerepel, a magyar jogalkotó pedig további bontásokat is végzett, például a munkahelykeresési szolgáltatást kiegészítette" állásbejelentési szolgáltatással, mely könnyen belátható, hogy a két szolgáltatás szervesen összefügg, és a valóságban el nem választhatók. A másik szétválasztási technikát az anyakönyvekre vonatkozó szolgáltatásoknál végezte el a Kormány, ahol külön pontban tünteti fel a születési és a házassági anyakönyvi kivonatok ügyintézését. így máris 27 szolgáltatásnál tartunk, mégsem léptük túl az európai elvárások kereteit. Látható az is viszont, hogy valójában e tekintetben nincs különbség közszolgáltatás és közigazgatási ügy között. Sokkal nagyobb gondot okozhat az, hogy az Unió által tisztán elkülönített szolgáltatás-csoportok (citizens and businesses) megtartása helyett a Kormány a szolgáltatásokat összemosta akkor, amikor besorolta azokat a prioritás-csoportokba. 11 Lásd erről részletesen: Dudás Ferenc: Közigazgatás-fejlesztési tendenciák a luxemburgi (miniszteri) tanácskozás tükrében II. in: Magyar Közigazgatás 10/ p /2005. (V. 11.) Korm. határozat a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális e-koimányzati feladatokról, Függelék 13 Vö.: G. Kocsis Marianna: Az e-kormányzat Magyarországon in: Magyar Közigazgatás 12/ pp. 14 Dudás Ferenc: Közigazgatás-fejlesztési tendenciák a luxemburgi (miniszteri) tanácskozás tükrében III. in: Magyar Közigazgatás 11/ p.

7 Elektronikus ügymenet a közigazgatásban 289 A prioritás-csoportok megalkotása fentiekkel szemben kiváló megoldás, így lehetőség nyílik ugyanis arra, hogy átláthatóvá, és előre tervezhetővé váljon a fejlődés, illetve a fejlesztés menete. Az 1. csoportba a már működő elektronikus közszolgáltatások tartoznak. A 2. csoportba sorolták azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Ket. hatálybalépésével egyidejűleg kell megvalósítani, de legkésőbb december 31. napjáig. A 3. csoportban szereplő tételek szintén a Ket-hez kapcsolódnak, de a hatálybalépésig nem érik el a lehetőség szerinti legmagasabb interakciót. A 4. csoportban lévő szolgáltatások nem kapcsolódnak a közvetlenül a Ket-hez, de december 31-ig elérték a lehető legmagasabb szolgáltatási szintet. 15 Mindezek mellett arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy e szolgáltatások közül, december 31-én határidős bevezetési kötelezettségük ellenére nem mind volt igénybe vehető első negyedévében nehézségek nélkül. Ezen túlmenően azt is látnunk kell, hogy egyes tudományos cikkek úgy hivatkoznak a decemberi határidőre, mintha a Kormány addigra teljesítette volna elérhetőségi kötelezettségeit ezzel kapcsolatban. A valóság azonban az, hogy éppen a hivatkozott 1044/2005. (V 11.) Korm. határozat rögzíti 1. b) pontjában, hogy az 5. prioritás-csoportba tartozó közszolgáltatások megvalósítása kérdéses, pedig 11 szerepel itt a 27-ből. 16 Az elektronikus dokumentumok megjelenése a hatósági eljárásban A Ket. X. fejezete, és az ott fellelhető szabályok mérföldkőnek tekinthetők az elektronikus közigazgatás magyarországi kiépítésében, megteremtésében. Tudnunk kell azonban, hogy valójában már a Ket-et elődjét képező jogszabály (államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV törvény - Áe.) sem zárta ki az elektronikus út igénybevételét, legalábbis ami az elektronikus aláírásról szóló törvény (2001. évi XXXV törvény Eat.) megalkotása utáni időszakot illeti. Némi túlzással azt is állíthatjuk, hogy elméletileg nem lett volna lehetetlen a kérelem elektronikus benyújtásának jogszerű lehetősége 2001 előtt sem (az Eat. hatálybalépését megelőzően), bár meg kell jegyeznünk, hogy ebben az időszakban az írásbeliség" tekintetében még nem volt egyértelmű az elektronikus adathordozók hovatartozása, legalábbis ami a közigazgatást és az általános eljárási szabályokat illette. Az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtéséhez vezető út legalapvetőbb építőköve mégis az elektronikus formában tett nyilatkozatok érvényességének és bizonyító erejének elismerése a jogalkotó részéről, amely - mint arra fentebb utaltunk - az Eat. elfogadásával 15 Lásd erről részletesen: 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat, 1. b) pont. 16 Vö.: Dudás Ferenc: i. m., 649. p.; G. Kocsis, Marianna: i. m p.

8 290 Csáki Gyula Balázs történt. Ez a törvény szeptember 1-jei hatálybalépésével egyidejűleg módosította az Ae. egyes rendelkezéseit is annak érdekében, hogy a közigazgatásban is érvényesüljenek a hiteles elektronikus kommunikáció által biztosított előnyök. Témánk szempontjából az Eat. egyik legjelentősebb rendelkezése az volt, hogy beemelte az akkori eljárási törvénybe, hogy...jogszabály lehetővé teheti a kérelem elektronikus dokumentumban történő benyújtását, erre a célra elektronikus forma rendszeresíthető" A kérelemre vonatkozó szabályok módosítása mellett az elektronikus dokumentum" alkalmazásának lehetősége megjelent az iratra, a közigazgatási szerv határozatára, valamint a határozat közlésére vonatkozó szabályokban is. A hatályos szabályozással való összevetés tekintetében nagyon fontos kiemelnünk, hogy ekkor még az ügyek teljes mértékben elektronikus intézése kivételes lehetőség volt. Ahhoz, hogy az ügyfél az eljárás során elektronikus utat vegyen igénybe elsősorban az kellett, hogy ezt jogszabály kifejezetten megengedje. Az Áe. szabályaival ellentétben a hatályos jogszabály teljesen új megközelítésben tekint az elektronikus ügyintézés lehetőségére, amikor úgy rendelkezik, hogy Törvény, kormányrendelet, önkormányzati rendelet eltérő rendelkezése hiányában a hatóság a közigazgatási hatósági ügyeket elektronikus úton is intézi" 17 Mint látható, a Ket. új szemléletet vezetett be a közigazgatási eljárásba, az eljárási törvény kiindulási pontja megváltozott. A főszabály immáron ugyanis az, hogy a közigazgatási hatósági ügyek intézése elektronikusan is történik. A hagyományos, kizárólag papír alapon történő ügyintézés vált kivételes szabállyá. További, az elektronikus eljárás széles körű alkalmazását biztosító rendelkezés, hogy a kivételek meghatározása sem történhet bármilyen formában, csak törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben. A törvényhozó tehát eleve, hosszú távon is ki akarta zárni annak lehetőségét, hogy egyes ágazatok (miniszteri rendeletek útján) kivonják magukat az elektronikus közigazgatás kiépítésének kötelezettsége alól. A jogalkotó ugyanakkor az önkormányzatokat is felhatalmazza arra, hogy rendeletben megtiltsák egyes ügyfajtákra nézve az elektronikus út igénybevételének lehetőségét. Erre nyilvánvalóan azért volt szükség, mert Magyarország több mint háromezer települése közül sok - elsősorban technikai eszközök és források hiányában nincs felkészülve arra, hogy olyan rendszereket építsen ki, és tartson fenn, melyek lehetővé teszik az ügyfelekkel való elektronikus kapcsolattartást a Ket. szabályai szerint. 17 Ket (1) bekezdés

9 Elektronikus ügymenet a közigazgatásban 291 A Ket. szerkezete is tükrözi, hogy a jogalkotó az eddiginél komolyabb jelentőséget tulajdonított az elektronikus ügyintézésnek, hiszen a vonatkozó szabályok külön fejezetben kaptak helyet. A Ket. X. fejezetének rendelkezései igen részletesen szabályozzák az elektronikus ügymenetre vonatkozó kérdéseket, ugyanakkor a törvény a további részletszabályok megállapítását a Kormány hatáskörébe utalta. Kapcsolatteremtés a közigazgatási szervvel Az elektronikus ügyintézés során alapvető kérdés az elektronikus úton tett nyilatkozatok érvényességének, bizonyító erejének elismerése. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha ezek a nyilatkozatok, elektronikus dokumentumok megfelelnek bizonyos követelményeknek. Egyrészt alkalmasnak kell lenniük arra, hogy hitelt érdemlően azonosítsák a nyilatkozatot (kérelmet) küldő személyét. Másodsorban biztosítani kell a dokumentumok megváltoztathatatlanságát. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon ellenőrizhetővé kell tenni, hogy az elküldött dokumentumok tartalma nem változott-e a küldés és a fogadás közötti időintervallumban. Biztosítani kell továbbá azt, hogy a dokumentumot küldő később ne tagadhassa le nyilatkozatai megtörténtét vagy tartalmát (letagadhatatlanság). Mindezek biztosítására szolgál az elektronikus aláírás technológiája és intézménye. 18 Az informatikai és kommunikációs technológia mai állása szerint létezik ugyanis olyan eljárás (nyilvános kulcsú eljárás Public Key Infrastructure), mely fentieket lehetővé teszi, erre tekintettel pedig a jogi szabályozás bizonyító erőt rendel a különböző biztonsági szintű eljárásokkal készült dokumentumokhoz, mégpedig ugyanolyat, mintha azokat hagyományos, papír alapú formában alkották volna (elektronikus aláírás). Le kell szögeznünk, hogy a jogi szabályozásban érvényesülnie kell a technológia-semlegesség elvének, amely azt jelenti, hogy bármely műszaki megoldás, amely a jogalkotó által előírt feltételeket teljesíti, alkalmas arra, hogy jogi hatással bíró nyilatkozatokat készítsenek azzal, de jelenleg nem ismert az említett nyilvános, vagy más néven kétkulcsú eljárásnál megfelelőbb informatikai módszer a célzott hatás kiváltására. Anélkül, hogy akár az elektronikus aláírás létrehozásának technológiáját, vagy a jogi szabályozást részletesen be kívánnánk mutatni, az elektronikus ügyintézés szempontjából rá kell világítanunk arra, hogy hagyományos 18 Lásd erről részletesen: Balogh Zsolt György, Az elektronikus aláírás technológiai alapjai, in: Ünnepi tanulmányok Prof. Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár oktatói munkásságának tiszteletére, Z-Press Kiadó, Miskolc, pp

10 292 Csáki Gyula Balázs módszerrel készített okiratokkal összevetve - az elektronikus úton készített és aláírt dokumentumok milyen bizonyító erővel rendelkeznek. Bizonyító erő szempontjából az Eat. és a Pp. ugyanis három szintet különböztet meg aszerint, hogy esetleges jogvita esetén az elektronikus okiratok hogyan illeszthetők a bizonyítékok sorába. 19 Az első kategóriába az egyszerű" elektronikus aláírás tartozik, melyhez nevesített bizonyító erő nem tartozik, jogvita esetén teljes mértékben a bíróságra van bízva az irat megítélése. Ilyen elektronikus aláírást például a felhasználó önállóan is képes létrehozni, például ha valamilyen szövegszerkesztőben vagy dokumentum-kezelő programban elhelyezett elektronikus aláírás-létrehozó szoftvert használ. A második kategória, a fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozásához már egy, a felhasználótól független szervezet, úgynevezett hitelesítés-szolgáltató is szükséges, melynek feladata legegyszerűbb megközelítésben a felhasználó személyazonosságának igazolása (az aláíráshoz tartozó úgynevezett tanúsítvány kibocsátásával és nyilvántartásával), és a megfelelő technikai eszközök biztosítása. Az ilyen elektronikus aláírásnak - az előző kategóriához hasonlóan - sincs jogszabály által meghatározott bizonyító ereje, de akkor, ha valamely nyilatkozat érvényességéhez írásbeli forma van előírva, és a dokumentum csak elektronikus formában létezik, akkor ilyen, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva úgy kell tekinteni, mintha teljesítené az írásbeliség követelményét. A harmadik kategória a minősített elektronikus aláírás kategóriája. Technikai szempontból a minősített elektronikus aláírás is fokozott biztonságú elektronikus aláírás, annyiban több annál, hogy a már említett tanúsítványt minősített hitelesítés szolgáltatónak kell kibocsátania (tehát az ilyen szolgáltatónak komolyabb feltételeknek kell megfelelnie), és az alkalmazott technológia során nagyon szigorúan meghatározott biztonsági követelményeket kell érvényesíteni. A jogbiztonság érdekében egyébként a Nemzeti Hírközlési Hatóság minden hitelesítés-szolgáltatóról nyilvántartást vezet, és működésüket is ellenőrzi. A minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumok a teljes bizonyító erejű magánokiratokkal megegyező bizonyító erővel bírnak, azaz az ellenkező bizonyításáig az abban foglaltakat hitelesnek kell elfogadni. Amennyiben valamely hatóság a működésével összefüggésben állít ki minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumot, úgy azt közokiratnak kell tekinteni. Ezek után már világos, hogy a kommunikáció biztonsága, és a személyazonosság igazolása érdekében váija el a Ket. az elektronikus eljárást 19 Pp., 195. és 196.

11 Elektronikus ügymenet a közigazgatásban 293 kezdeményezőktől, hogy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkezzenek akkor, ha hatósági ügyet kívánnak intézni. 20 A jogalkotó természetesen nem várja el, hogy mindenkinek legyen legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírása. A Ket. egyes rendelkezéseinek összevetéséből megállapítható, hogy azok, akik fokozott biztonságú elektronikus aláírással rendelkeznek annyiban vannak kényelmesebb helyzetben, hogy közvetlenül a hatósággal is felvehetik a kapcsolatot elektronikus úton. 21 Ez persze nem jelent kizárólagosságot, mert azt a lehetőséget is lehet választani, hogy a Kormány által kiépített központi rendszeren keresztül indít ügyet az érintett. Fokozott biztonságú, vagy minősített elektronikus aláírás hiányában az az ügyfél, aki elektronikus úton kívánja intézni ügyét, ügyeit, kénytelen a központi rendszert igénybe venni ehhez. Az ügyfélkapu A továbbiakban - a Ket. rendelkezéseit követve - azt az eljárási rendet mutatjuk be, mely a központi rendszeren keresztül történő ügyintézést teszi lehetővé. Mint arra a fentiekben utaltunk, a közigazgatás nem várhatja el mindenkitől azt, hogy rendelkezzen fokozott biztonságú elektronikus aláírással, az elektronikus ügyintézés elérésének lehetőségét viszont mindenki számára biztosítani kell. Elképzelhető például, hogy valaki soha nem használna elektronikus aláírást, viszont hatósági ügye elintézésében szívesen igénybe venné az elektronikus út előnyeit. Az ilyen és ehhez hasonló esetekre került kidolgozásra a központi rendszerben az ügyfélkapu intézménye. Ez tulajdonképpen egy olyan informatikai eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon, biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. Az ügyfélkapu létesítésére tehát akkor van szükség, ha nem rendelkezünk elektronikus aláírással, mert ebben az esetben így biztosítható az ügyfél személyazonosságának igazolása, és a hiteles, bizonyító erővel bíró nyilatkozattétel lehetősége (például kérelem benyújtása). Maga a központi rendszer egy internetes honlapon keresztül érhető el, melynek címe Ezen a lapon keresztül juthatunk el a főbb témakörök, hivatalok, ügytípusok alapján csoportosított konkrét ügyekhez. Ahhoz azonban, hogy ténylegesen megindíthassunk egy közigazgatási hatósági eljárást, be kell lépni az ügyfélkapun keresztül, mely a valóságban nem jelent 20 Lásd erről bővebben: Nagy Zsolt: Hogyan tovább hiteles elektronikus adóbevallás?, Infokommunikáció és Jog, évi 6. szám 21 Lásd: Ket (2) és (3) bekezdései

12 294 Csáki Gyula Balázs mást, mint egy előzetesen regisztrált felhasználói névnek és a hozzá tartozó jelszónak a megadását. Ahhoz, hogy az említett felhasználói névre és a jelszóra szert tehessünk, személyes megjelenés szükséges. A jogszabály szerint ez történhet a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szervnél (központi nyilvántartó) vagy a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző által működtetett okmányirodában vagy kormányrendeletben meghatározott más szervnél. Az állampolgárok számára legegyszerűbben elérhető szerv az okmányiroda, így ezt a szervet keresik fel a legtöbben annak érdekében, hogy ügyfélkapu létesítését kezdeményezzék. Az ügyfélkapu létesítéséhez mindenekelőtt személyes ügyfélazonosításra van szükség. Ehhez természetesen a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány szükséges, és meg kell adni a természetes személyazonosító adatokat (ilyen például a név, születési hely, idő, anyja neve stb.). Külföldi állampolgárok esetében értelemszerűen az útlevél is szóba jöhet az azonosítás során. Az elektronikus úton történő kapcsolattartás természetesen elképzelhetetlen elektronikus levélcím ( cím) nélkül, így az ügyfélnek már az ügyfél-azonosítás során jogszabályi kötelezettsége, hogy ilyen címet adjon meg. Később ugyanis minden elektronikus üzenetet erre a címre fog megküldeni a hatóság, amely az ügyfél ügyintézése során szükséges. Ez egyúttal azt is jelenti - és a jogszabály szövege is utal erre -, hogy olyan címet kell megadni, olyan e- mail elérhetőséggel kell rendelkezni, mely alkalmas arra, hogy hivatalos ügyekben használható legyen. Nem kifejezett előírás, hogy olyan elérhetőséget használjon az ügyfél, melyhez kizárólagosan neki van hozzáférése, de azért az ügyfél tartozik felelősséggel, ha nem járt el körültekintően a címe kiválasztásakor (létrehozásakor, megadásakor), és ebből esetlegesen olyan hátrányos következmények származtak, hogy a meg nem ismert elektronikus üzenetek miatt például valamilyen határidőt mulasztott. A regisztráció menete - a személyazonosság igazolását követően - úgy történik, hogy az ügyfélnek lehetőséget biztosítanak arra, hogy megadjon egy tetszőleges felhasználói nevet. Ennek során csak arra kell ügyelni, hogy más által használt felhasználói névvel nem lehet azonos karaktersort megadni. Miután ez megtörtént, személyes ügyintézésre a továbbiakban nincs szükség. Az ügyfél az általa megadott címre elektronikus üzenetet kap, mely tartalmazza a törvényben megjelölt egyszer használható kódját. Ez csak az első belépésre használható, melynek során új jelszót kell megadni. Miután az új jelszó megadása megtörtént, az adott felhasználói nevet és jelszót, tehát a létrejött ügyfélkaput legfeljebb öt évig lehet használni. Ez a korlát csak a jogszabály által megengedett maximumot jelöli, de az ügyfél természetesen

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS*

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXIV. (2006), pp. 191-198 ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS* A tanulmány célja, hogy párhuzamba állítsa, és kritikusan bemutassa

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr.

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter dr. Kiss József Kleinheincz Gábor dr. Kovács Tamás dr. Réti László Sikolya Zsolt i n

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL

ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL ÁTTEKINTÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM JOGÁRÓL (2000) Készítette: Ügyvédi Iroda TARTALOMJEGYZÉK 1. MI AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM?... 1 2. AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM LEGFONTOSABB JOGI KÉRDÉSEI... 3

Részletesebben

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN

ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN ELEKTRONIKUS ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOKBAN Bevezetés A technika modernizációjához a közigazgatásnak alkalmazkodnia kell, így az elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése nem

Részletesebben

KÖRINFO. Közigazgatási eljárás jogi szabályozása. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket)

KÖRINFO. Közigazgatási eljárás jogi szabályozása. (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket) KÖRINFO Közigazgatási eljárás jogi szabályozása (2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól=ket) A KET felépítése: A KET V. fejezetből áll, melyek az

Részletesebben

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról

TERVEZET. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/AJFO/634/2008. TERVEZET a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13.

Az e-közigazgatás és az építésügy. Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Az e-közigazgatás és az építésügy Értelmező kódex szerkesztés alatt 2012.08.13. Tartalomjegyzék 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól...11 II/A.

Részletesebben

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2014. december THEMIS THEMIS

THEMIS. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata. 2014. december THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS THEMIS Az ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola elektronikus folyóirata 2014. december 2 Themis: Az ELTE ÁLLAM- és Jogtudományi Doktori Iskola lektorált elektronikus folyóirata A Szerkesztőség

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN

FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN FELHŐ ALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA A MAGYAR ADATVÉDELMI KÖRNYEZETBEN Készítette: Advanced Network Technologies Kft 2013 1 1. Általában a felhőszolgáltatás és a jog kapcsolatáról A hagyományos jogi gondolkodás

Részletesebben

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON III. Évfolyam 1. szám - 2008. március Pándi Balázs ZMNE PhD hallgató Takács Attila ZMNE PhD hallgató Pándi Erik Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem pandi.erik@zmne.hu A KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK

Részletesebben

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198

TA RTALOM. ADVOCAT 2014. XVII. évfolyam, 3-4. szám ISSN 1585-5198 TA RTALOM Gaál Nóra Nagy Andrea Beszámoló a civil szervezetekkel összefüggő szakmai kerekasztal megbeszélésről... 1 Kiss István A Miskolci Törvényszéken nyilvántartott civil szervezetek számadatai és a

Részletesebben

Az egyablakos ügyintézés modelljei

Az egyablakos ügyintézés modelljei Az egyablakos ügyintézés modelljei Kasza Péter Ferenc z Európai Parlament és a Tanács 2006. december 12-i 2006/123/EK irányelve a belső piaci szolgáltatásokról (HL L 376., 2006.12.27., 36.o. a továbbiakban:

Részletesebben

Az információs társadalom meghatározása

Az információs társadalom meghatározása Kedves Olvasó! 2005. november 1-jén lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.). A törvény X. fejezete foglalkozik

Részletesebben

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület

Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület Zselic Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület A civil szervezetek ügyviteli feladatainak és az elektronikus ügykezelés kapcsolatának áttekintése Somogy megyei civil szervezetek fejlesztése A program a Nemzeti

Részletesebben

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok V. - harmadik, átdolgozott kiadás - Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Kalotay Balázs Írták: Kalotay Balázs (I., V.) Kovács Zoltán (II.) Erdősi Péter Máté

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

A Ket. egyes rendelkezéseiről I.

A Ket. egyes rendelkezéseiről I. Dr. Boros A nita PhD, LLM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Közjogi Intézet Közigazgatási Jogi Tanszék A Ket. egyes rendelkezéseiről I. 56 1. Az új Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Projekt: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése Dokumentum neve: Az elektronikus ügyintézést érintő javaslatok File: SZFV_AROP_E-ugy_0_01 Verzió: 0.01 Létrehozás

Részletesebben

DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN *

DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ OBAMA KORMÁNY PÉLDÁJA ALAPJÁN * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 DR. HABIL. BORDÁS MÁRIA A CLOUD COMPUTING ALKALMAZÁSÁNAK SZERVEZETI KERETEI A MA- GYAR KÖZIGAZGATÁSBAN

Részletesebben

/ 6 2009.10.27. 16:12

/ 6 2009.10.27. 16:12 Nyomtatás http://www.apeh.hu/print/adoinfo/afa080101_hatalyos/elektronikus_sz... / 6 2009.10.27. 16:12 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. az elektronikus úton kibocsátott számlákra

Részletesebben

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája

Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Körmend Város Önkormányzatának Informatikai Stratégiája Egyeztetési változat! 2010. október ÁROP- 1.A.2/A-2008-0236 jelű projektje Tartalomjegyzék 1. Bevezető, vezetői összefoglaló... 3 2. A jelenlegi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ ADATVÉDELEM ÉS ÖNSZABÁLYOZÁS. ADATVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER AZ ADATKEZELŐKNÉL Doktori értekezés Műhelyvitára szánt,

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 439-456

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 439-456 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 439-456 A TÁMOGATÁSI ELJÁRÁS ÉS A KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS KAPCSOLATA, LEGFONTOSABB PROBLÉMÁI OLAJOS ISTVÁN* A támogatások eljárási kérdéseinek

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN *

FELBER ZSÓFIA AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * FELBER ZSÓFIA 1. évf. 2. szám: 2011/ 2. Feltöltve: 2011. december 20. AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS SZABÁLYOZÁSA HAZÁNKBAN AZ ERUPÓAI UNIÓS STRATÉGIÁK TÜKRÉBEN * Az új technológia itt van, vagy itt lesz,

Részletesebben

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése

Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése Dr. Jóri András A 2003/98/EK számú irányelv átültetése A PSI irányelv (DIRECTIVE 2003/98/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 November 2003 on the re-use of public sector information)

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben